of 3/3
GODIŠNJA KONFERENCIJA LOGISTIKE I TRANSPORTA 10 NOV 2 0 2 0 I PRIDRUŽENI DOGAĐAJI: II Međunarodna akademska konferencija Sustainable Logistics 4.0 III Međunarodni sajam logistike LogExpo I Međunarodna konferencija Luke i Terminali

GODIŠNJA KONFERENCIJA

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GODIŠNJA KONFERENCIJA

10 NOV 2 0 2 0
I PRIDRUENI DOGAAJI:
III Meunarodni sajam logistike LogExpo
I Meunarodna konferencija Luke i Terminali
Sektor logistike je osnovni pokreta inovacija i inicijator rasta u svim industrijama. Godišnje Konferencije Logistike i Transporta su od 2012. godine, kada je odrana prva konferencija, posveene najboljim primerima iz prakse i novinama u oblasti upravljanja lancem snabdevanja.
2020. e biti deveta godina odravanja ove konferencije na kojoj vodei svetski i regionalni dobavljai i proizvoai prezentuju svoja logistika rešenja pred više stotina uesnika, koji, po strukturi, veinski, pripadaju visokom menadmentu – donosioci odluka.
Po trei put na ovdašnjem trištu, bie organizovan Meunarodni Sajam Logistike - LogExpo. Otkrijte LogExpo, vodei regionalni sajam logistike, mobilnosti, informacionih tehnologija i menadmenta lanca snabdevanja.
III MEUNARODNI SAJAM LogExpo
II AKADEMSKA KONFERENCIJA Sustainable Logistics 4.0
KOTIZACIJA za ueše na konferenciji iznosi
14.500 rsd a za rane prijave uesnicima
odobravamo 10% popusta. Molimo da ueše potvrdite
do 5. oktobra 2020.
SKENIRAJTE ZA MAPU KOJA VAS VODI DO
KONFERENCIJE
CROWNE
informacija u svim industrijama, te je, kao jedna od kljunih
karika u lancu snabdevanja, intralogistika veoma podlona
implementaciji rešenja koja e optimizovati i unaprediti
kompletnu logistiku kompanije, ime e se znaajno smanjiti troškovi, poveati produktivnost
i podii nivo konkurentnosti na trištu.
UESNICI KONFERENCIJE I POSETIOCI SAJMA LogExpo • Vlasnici i direktori preduzea • Menaderi logistike • Menaderi transporta • IT menaderi
• Menaderi lanca snabdevanja • Menaderi distributivnih centara • Menaderi prodaje • Menaderi proizvodnje
15+ DRAVA
35+ IZLAGAA
40+ PREDAVANJA
400+ UESNIKA
Drumski Transport predstavlja najmasovniji vid transporta tereta, na kratkim i srednjim rastojanjima. Karakterišu ga
velika manevarska sposobnost, izraena
mobilnost, autonomnost transportnih sredstava, visoka brzina dostave,
dostava „Od vrata do vrata“. Nove tehnologije donose mnogobrojne mogunosti za unapreenje, koje e
biti predstavljene u okviru sesije “drumski transport”.
Sesija posveena Lukama i Terminalima ima za cilj
unapreenje saradnje izmeu uesnika u vodnom transportu.
U okviru ove sesije bie obraene teme intermodalnog
transporta, povezanosti luka, infrastrukture, usluga, kao i
dostupnih inovativnih tehnologija, predstojeih projekata za proširenje
i unapreenje lukih kapaciteta, stvaranje ekološki prihvatljivih i odrivih objekata, kao i novih
trišta i tokova tereta.
I Meunarodna konferencija Luke i Terminali okuplja kljune uesnike u vodnom transportu - predstavnike luka, brodara i terminala, predstavnike nadlenih dravnih institucija i logistike strunjake, kako bi se pospešila razmena informacija, umreavanje i saradnja, a u cilju rešavanja postojeih i novih izazova i unapreenja vodnog transporta regiona.
I MEUNARODNA KONFERENCIJA Luke i Terminali
Augusta Cesarca 18 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon: + 381 21 661 2523 Mobilni: + 381 60 0434 501
Email: [email protected] Web: www.slogas.org.rs
Generalni Sponzor - 10.000 EUR
• Prezentacija firme, proizvoda i rešenja u trajanju od 30 min + 10 min za diskusiju • EXTRA LUX izlobeni štand na najboljoj poziciji na 3. Meunarodnom Sajmu Logistike LogExpo • 2 roll up-a u konferencijskoj sali u kojoj su prisutni svi uesnici konferencije • Najvei logo na konferencijskom promo materijalu • Podela brošura uesnicima
Platinum Sponzor - 3.000 EUR
• Prezentacija firme, proizvoda i rešenja u trajanju od 20 min + 10 min za diskusiju • LUX izlobeni štand na 3. Meunarodnom Sajmu Logistike LogExpo • Logo na svim materijalima • Podela brošura uesnicima
Zlatni Sponzor - 2.000 EUR
• Prezentacija firme, proizvoda i rešenja u trajanju od 15 min + 5 min za diskusiju u okviru odabrane sesije • Izlobeni štand na 3. Meunarodnom Sajmu Logistike LogExpo • Logo na svim materijalima • Podela brošura uesnicima
Izlagaki štand -1.200 EUR
• Dodeljen izlobeni štand na 3. Meunarodnom Sajmu Logistike LogExpo (5 m2) • Logo na svim materijalima • Podela brošura uesnicima
Srebrni Sponzor - 600 EUR
• Logo na svim materijalima • Podela brošura uesnicima