of 179 /179
Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12, 94/13./ i članka 11. Statuta Željezničke tehničke škole Moravice, Školski odbor na sjednici održanoj dana 29. rujna 2014.g., na temelju nacrta prijedloga godišnjeg plana i programa ravnateljice dostavljenog na mišljenje Vijeću roditelja, dana 26. rujna 2014. i Nastavničkom vijeću 26. rujna 2014. donosi GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za školsku godinu 2014./2015. Moravice, rujan 2014.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

  • Upload
    letram

  • View
    237

  • Download
    7

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12, 94/13./ i članka 11. Statuta Željezničke tehničke škole Moravice, Školski odbor na sjednici održanoj dana 29. rujna 2014.g., na temelju nacrta prijedloga godišnjeg plana i programa ravnateljice dostavljenog na mišljenje Vijeću roditelja, dana 26. rujna 2014. i Nastavničkom vijeću 26. rujna 2014. donosi

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za školsku godinu 2014./2015.

Moravice, rujan 2014.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

1

SADRŽAJ I. Osnovni podaci o ustanovi

Opći podaci o ustanovi II. Materijalno-tehnički uvjeti rada

a) Prostorni uvjeti b) Učionički prostor c) Radionice d) Dvorana za TZK e) Knjižnica

III. Učenici a) Prikaz učenika i odjela za 2014./15. šk.god. b) Prikaz broja učenika po programima u razredima

IV. Djelatnici ustanove V. Organizacija nastave

a) Prema sadržaju b) Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti

VI. Tjedna zaduženja nastavnika VII. Kalendar rada za šk.god. 2014./15. VIII. Kalendar polaganja ispita državne mature IX. Plan kulturnih i javnih djelatnosti X. Projekti XI. Socijalna i zdravstvena zaštita XII. Školski i preventivni programi – ovisnost, nasilje i antikorupcija XIII. Okvirni planovi i programi rada

a) Nastavničko vijeće b) Stručni aktivi c) Razredni odjeli d) Program razrednika e) Program razrednih vijeća f) Stručno usavršavanje nastavnika g) Program rada Školskog ispitnog povjerenstva i ispitnog koordinatora h) Rad školskog odbora i) Vijeće roditelja j) Vijeće učenika k) Ravnateljica l) Tajnik m) Računovodstvo l) Stručni suradnici

Pedagog Voditelj obrazovanja odraslih Voditelj školske radionice Knjižničar

XIV. Godišnji plan i program rada Učeničkog doma

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

2

I. Osnovni podaci Opći podaci o ustanovi

Škola obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravom prometu pod nazivom

Željeznička tehnička škola Moravice. Sjedište škole je u Moravicama, Školska 2a. Broj telefona je: 051/877- 118. Broj telefona ravnatelja je: 051/877-458.

Broj telefaksa je: 877-523.

a)

Naziv i sjedište

Željeznička tehnička škola Moravice,

Moravice

b)

Adresa, županija

51325 Moravice, Školska 2a

Primorsko-goranska županija

c)

Šifra ustanove

08-095-501

d)

Ukupni broj učenika

141

e)

Ukupni broj razrednih odjela

11

f)

Ukupni broj djelatnika

52

1. Nastavnika

33

2. Stručnih suradnika

2

3. Administrativno-tehničko osoblje

17

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

3

g)

Obrazovna područja – programi i trajanje obrazovanja po programima

1. redovni učenici

elektrotehnika

-tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom, 4 god. -tehničar za računalstvo, 4 god.

željeznički promet

-tehničar za željeznički promet, 4 god. -željeznički prometni radnik, 3 godine

strojarstvo

CNC operater/ope- raterka, 3 god.

ekonomija i trgovina

ekonomist, 4 god.

2. odrasli polaznici

željeznički promet cestovni promet

željeznički prometni radnik, 10 mj. tehničar za željeznički promet, 12 mj vozač motornih pružnih vozila, 10 mj. vozač motornog vozila, 10 mj.

osposobljavanje

pčelar manevrist

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

4

II. Materijalno – tehnički uvjeti rada

a)

prostorni uvjeti

6 zgrada škola dom (2 zgrade) praktikum automehanike dvorana TZK školska radionica

- -

b)

učionički prostor

17 učionica 3 informatičke učionice

-

c)

radionice (elektroradionica, radionica strojne obrade, radionica ručne obrade, praktikum novih tehnologija)

4

d)

dvorana za tjelesni odgoj

1 neadekvatna (preuređen dom kulture)

e)

knjižnica

1 (3420 knjiga)

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

5

III. Učenici a) tablični prikaz učenika i odjela za šk.god. 2014./2015.

1.

Razredi

I., II., III., IV.

2.

Broj odjela po razredu

I. razred – 3 II. razred – 3 III. razred –3 IV. razred - 2

3.

Ukupni broj učenika po razredu/ djevojaka

I. razred- 32/7 II. razred- 40/13 III. razred- 39/13 IV. razred 30/10

4.

Ukupni broj ponavljača/djevojaka

1/0

5.

Ukupni broj odličnih učenika po razredu/djevojaka

I. razred-4/3 II. razred-2/2 III. razred-10/5 IV. razred-7/5

6.

Broj učenika s teškoćama po razredu

III.a –1učenik

7.

Broj učenika u posebnim odjelima/skupinama

-

8.

Broj učenika-pripadnika nacionalnih manjina

nema podataka

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

6

b) prikaz broja učenika po programima u razredima

Red.br. Program

- trajanje po godinama Broj

odjela Broj

učenika Ukupno po razredu

učenika

1.

trogodišnji program, CNC operater trogodišnji program, željeznički prometni radnik

3

41 4

I. s – 15 II.s – 14 III.s – 12 I.p

2.

četverogodišnji program - tehničar za el. strojeve s primjenjenim računalstvom -tehničar za računalstvo

2,5

43

I.e – 8 II.e – 12 III.e – 10 IV.e - 13

- tehničar za željeznički promet,

2,5

19

II.p –3 III.p – 8 IV.p - 8

- ekonomist

4

34

I.a – 5 II.a – 11 III.a – 9 IV.a- 9

3.

Odrasli polaznici

- željeznički prometni radnik

1

24

24

- tehničar za željeznički promet

1

24

24

- vozač motornog vozila

1

24

24

- vozač motornog pružnog vozila

1

24

24

- manevrist

1

24

24

- pčelar

2

48

48

- obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima

1

24

24

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

7

IV. Djelatnici ustanove Popis djelatnika ustanove prikazan je u tablici u privitku. V. Organizacija nastave

Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni. Nastava počinje u 8:10 a završava u 14:05. Opće-obrazovni nastavni predmeti i stručno teorijski nastavni predmeti prikazani su u tablicama u privitku.

a) prema sadržaju - općeobrazovni nastavni predmeti

- stručno-teorijski nastavni predmeti

- tablice se nalaze u privitku - praktična nastava u školi – tablice se nalaze u privitku - praktična nastava izvan škole – tablice se nalaze u privitku

b) izborna nastava

IZBORNA NASTAVA 2014./2015. R.b.

Naziv predmeta Sati tjedno

Razr. odjeli

Broj učenika

Predmetni nastavnik

Vrijeme održavanja

1. Vjeronauk(katolički) 11 I-IV 92 Branimir Piršić Po rasporedu

2. Vjeronauk(pravoslavni) 2 I-IV 24 Jelenko Stojanović Po rasporedu

3. Etika 2 I-IV 25 Ljiljana Carević Po rasporedu

4. Ekonomika prometa 2 IIp 3 Tanja Burić Po rasporedu

5. Ekonomika prometa 2 Ip 4 Tanja Burić

6. Roboti i manipulatori 3 IVe 13 Milorad Pašić Po rasporedu

7. Obiteljski posao 2 Ia 5 Diana Kurilić Po rasporedu 8. Analiza financijskih

izvješća 2 IV.a 9 Renata Brajdić

Gašparac Po rasporedu

9. Osnove turizma 2 IIa 11 Tomislava Vančina Brajdić

Po rasporedu

10. Upravljanje prodajom 2 III.a 9 Renata Brajdić Gašparac

Po rasporedu

11. Energetska elektronika 1 IVe 13 Danijel Vrbanc Po rasporedu

12. Električni strojevi 1 IIIe 10 Danijel Vrbanc Po rasporedu 13. Elektrionički sklopovi 2 IIIe 10 Danijel Vrbanc Po rasporedu 14. Tehničko crtanje 1 I.s 14 Borivoj Dokmanović Po rasporedu 15. CAD-CAM tehnologije 1 III.s 12 Borivoj Dokmanović Po rasporedu 16. Tehnička mehanika 1 IIs 14 Milorad Pašić Po rasporedu

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

8

DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA 2014./2015. Nazov aktivnosti Sati

tjedno

Broj skupina

Broj učenik

a

Nastavnik -voditelj Vrijeme održavanja

1. Hrvatski jezik 2 1 30 Nataša Volf Pleše Utorak 14:00 – 15:30

2. Engleski jezik 2 1 29 Davorka Radovanović Četvrtak 14:00- 15:30

3. Matematika 2 2 40 Ljubo Subotić Željka Vrcelj

Ponedjeljak, srijeda14,00 -16,00

5. Geografija

2 1 9 Dubravka Carević Utorak 7. i 8. sat

6. Njemački jezik 2 1 10 Sonja Jurić Ponedjeljak 7.i 8.sat

SLOBODNE AKTIVNOSTI 2014./2015. Nazov aktivnosti Sati

tjedno

Broj skupina

Broj učenik

a

Nastavnik -voditelj Vrijeme održavanja

1. Recitatorska skupina 1 1 6 Lidija Puškarić Srijeda 13:20-14:05

2. Dramska skupina 1 1 10 Nataša Volf Pleše Petak 7. sat

3. Ritmika

1 1 10 Danijela Štimac Utorak 7. sat

4. Mladi astronomi 1 1 9 Željka Vrcelj Ponedjeljak7.sat

5. EKO –ETNO stvaraonica 2 1 14 Željka Vrcelj Četvrtak 14:00-15:30

6.

Poduzetnička organizacija 1 1 9 Renata Brajdić Gašparac

Ponedjeljak 7. sat

7.

Brodomaketari 2 1 6 Husein Buljubašić Četvrtak 7.i 8. sat

8.

Plodovi gorja 2 1 9 Renata Brajdić Gašparac

Prema dogovoru

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

9

VI. Tjedna zaduženja nastavnika

Tjedna zaduženja nastavnika prikazana su u tablici u privitku.

VII. Kalendar rada za školsku godinu 2014./2015.

Kalendar rada za školsku godinu 2014./2015. prikazan je u tablici u privitku.

VIII. Kalendar polaganja ispita državne mature

Kalendar polaganja ispita državne mature prikazan je u tablici u privitku.

IX. Plan kulturnih i javnih djelatnosti Nalazi se u kurikulumu. X. Projekti Nalaze se u kurikulumu.

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

10

XI. Socijalna i zdravstvena zaštita

Zdravstveno prosvjećivanje učenika provodit će se u okviru Kurikuluma zdravstvenog odgoja kroz sadržaje integrirane u postojeće nastavne planove i programe (Biologija, Tjelesna i zdravstvena kultura, Psihologija komunikacije, sat razredne zajednice). Očekuju se nove metode poučavanja usmjerene na stjecanje vještina i primijenjenog znanja a u okviru postojećih programa. Dodatni sadržaji, integrirani u sate razredne zajednice obrađivat će se ovisno o dobi, interesima i potrebama djece i mladih i izazovima s kojima se susreću.

Posebni programi:

1. H i g i j e n a i spolno prenosive bolesti-predavanja i radionice u organizaciji

Službe školske medicine Delnice

2. Zaštita od neželjene trudnoće i spolno prenosivih bolesti -radionice u organizaciji Službe školske medicine Delnice

Prije upisa u školu učenici u sektorima elektrotehnike i računalstva, strojarstva, brodogradnje i metalurgije i prometa i logist ike obavljaju potrebne liječničke preglede u domovima zdravlja ili specijalističkim ordinacijama medicine rada, ekonomisti kod liječnika školske medicine Sistematski pregledi učenika 1. razreda i cijepljenje po programu zadravstvene zaštite obavlja služba školske medicine iz Doma zdravlja Delnice.

Nositelji programa: Nastavničko vijeće, Ambulanta školske medicine Doma zdravlja Delnice i ambulanata opće prakse u Moravicama

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

11

DJELATNICI USTANOVE

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

POPIS RADNIKA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA - NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE 2014./2015. 10. rujna 2014.. GODINE

Redni broj

Ime i prezime Spol Stručna sprema

Zvanje /zanimanje/

Godina rođenja/staža

Radno mjesto Nastavni (radni) sati tjedno

Radni odnos odr./neodr.

1. Stanislav Beljan m VSS dipl.ing.prometa 1955./30 prof.prometa 40/22 neodr. 2. Elena Popović ž VSS prof. engleskog jezika

i pedagogije 1987 /1 prof.engleskog jezika 19/10 neodr.

3. Anamarija

Marković ž VSS prof. hrvatskog jezika i

povijesti 1980/6 prof.povijesti 18/10 neodr.

4. Renata Brajdić-Gašparac

ž VSS dipl.ekonomist 1964/18 prof.ekonomske skupine predmeta

40/22 neodr.

5. Husein Buljubašić

m VŠS nastavnik praktične nastave

1961/9 stručni učitelj 31/22 9/6

neodr. određ.

6. Dejana Carević Kranjčec

ž VSS dipl.oecc. 1975/10 knjižničarka 40 neodr.

7. Dubravka Carević

ž VSS dipl.ing.geografije 1953/35 prof geografije

40/22 neodr.

8. Ljiljana Carević ž VSS prof.ped. i soc. 1953/37 pedagog - mentor 40/4 nastave neodr 9. Borivoj

Dokmanović m VSS dipl.ing. strojarstva 1968/19 prof. strojarstva 40/22 neodr.

10. Damir Grgurić m VŠS nast.prakt.nastave 1957/37 stručni učitelj, voditelj školske radionice

40/28 neodr.

11. Milica Grgurić ž SSS ek. za financ.-rač.poslove

1964/30 administrator/ računovođa

40 neodr.

12. Ljulja Jakšić ž VSS prof.biologije 1949/40 prof. biol.i ekolog.. 5/3 neodr 13. Sonja Jurić ž VSS prof.njemačkog jezika 1963/19 prof.njemačkog

jezika 17/9 neodr.

14 Diana Kurilić ž VSS dipl.oecc 1974/12 prof. ekonomske skupine predmeta

24/13 neodr.

15 Milorad Pašić m VSS dipl. ing. strojarstva 1973 /0 prof.strojarstva 29/16 neodr. 16 Milica Matić

ž VSS prof.hrv.jezika i

književnosti 1949/45 ravnateljica -

savjetnica 40 neodr.

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

13

17. Emilija Milošević

ž SSS ekonomski tehničar 1959/36 spremačica 40 neodr.

18. Neven Musulin m VŠS ing. elektrotehnike 1982/10 stručni učitelj 40/28 neod.. 19. Branimir Piršić m VSS dipl.teolog 1984/4 vjeroučitelj 20/11 neodr. 20. Nataša Volf-

Pleše ž VSS prof. hrvatskog jez. i

književnosti 1975/16 prof.hrv.jezika i

književnosti 40/20

neodr. 21. Nada Podnar ž KV krojač 1960/29 spremačica 40 neodr. 22. Lidija Puškarić ž VSS prof.hrvatskog jez.

i književnosti

1970/21 prof.hrvatskog jez. i književnosti - mentor

40/20 neodr.

23. Davorka Radovanović

ž VSS prof. engleskog jezika 1982/7 prof. engleskog jezika

40/21 neodr.

24. Marina Rauker Koch

ž VSS prof. inform. i pedag. 1976/12 prof. informatike - mentor

40/22 neodr.

25. Jelenko Stojanović

m VŠS teolog 1960/ vjeroučitelj 4/2 neodr. OŠ I.Gorana

Kovačića Vrbovsko

26. Ljubo Subotić m VSS prof. matematike 1954/26 prof. matematike 40/20 neodr. 27. Svjetlana Glad ž VSS dipl.ing.prometa 1979 / 12 prof. prometne

skupine predmeta 40/22 neodr.

28. Danijela Štimac ž VSS prof.TZK 1963/26 prof. TZK 40/22 neodr. 29. Aleksandra

Vladušić ž VSS dipl.ing.elektrotehnike 1983/5 prof.elektrotehnike 40/22 neodr.

30. Maja Tonković ž VSS dipl.ing.prehrambene teh.

1958/26 prof. kemije 7/4 neodr.

31. Tomislava Vančina Brajdić

ž VSS dipl.oecc. 1976/14 prof.ekonomije 40/22 neodr.

32. Danijel Vrbanc m VSS dipl.ing.elektrotehnike 1959/27 prof.elektrotehničke skupine predmeta

40/22 neodr.

33. Tanja Burić ž VSS dipl.ing.prometa 1983/7 prof prometne skupine predmeta

40/22 neodr.

34. Damir Višnjić m VŠS ing.strojarstva 1956/36 stručni učitelj - mentor

40/28 neodr.

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

14

35. Željka Vrcelj ž VSS prof.matematike 1965/22 prof.matematike i fizike- savjetnik

40/20 neodr.

36. Goran Vučinić m VSS dipl.pravnik 1967/19 tajnik 40 neodr. 37. Marija Vučinić ž SSS teh-želj.transporta 1973/17 spremačica 40 neodr. 38. Milena Vučinić ž SSS ekonomist za

financijsko-rač. poslove

1965/31 voditeljica računovodstva

40 neodr.

39. Biljana Miljević ž VSS dipl. oecc. 1952/20 prof. ekonomskih pr. 20/12 neodr. 40. Miroslav Grgurić m SSS strojobravar 1963/29 domar 40 neodr.

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

15

ORGANIZACIJA NASTAVE

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

16

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM Školska godina 2014./2015. Razredni odjel:Ie Zanimanje:tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom, tehničar za računalstvo Razrednik: Lidija Puškarić

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

17

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM Školska godina 2014./2015. Razredni odjel:IIep Zanimanje:tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom, tehničar za računalstvo, tehničar za željeznički promet Razrednik: Aleksandra Vladušić

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

18

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM Školska godina 2014./2015. Razredni odjel:IIIep Zanimanje:tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvoma, tehničar za željeznički promet Razrednik: Danijel Vrbanc

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

19

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM Školska godina 2014./2015. Razredni odjel:IVep Zanimanje: tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom, tehničar za željeznički promet Razrednik: Dubravka carević

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

20

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM Školska godina 2014./2015. Razredni odjel:Ia Zanimanje:ekonomist Razrednik: Tomislava Vančina Brajdić

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

21

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM Školska godina 2014./2015. Razredni odjel:IIa Zanimanje:ekonomist Razrednik: Nataša Volf Pleše

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

22

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM Školska godina 2014./2015. Razredni odjel:IIIa Zanimanje:ekonomist Razrednik: Marina Rauker Koch

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

23

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM Školska godina 2014./2015. Razredni odjel:IVa Zanimanje:ekonomist Razrednik: Dubravka Carević

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

24

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM Školska godina 2014./2015. Razredni odjel:Isp Zanimanje: CNC operater/operaterka, željeznički prometni radnik Razrednik: Borivoj Dokmanović

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

25

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Školska godina 2014./2015. Razredni odjel:IIs Zanimanje: CNC-operater/ operaterka; Razrednik: Borivoj Dokmanović

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

26

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Školska godina 2014./2015. Razredni odjel:IIIs Zanimanje: CNC-operater/ operaterka; Razrednik: Milorad Pašić

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

27

NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI U OBRAZOVANJU ODRASLIH

PREKVALIFIKACIJA

1. NASTAVNI PLAN: TEHNIČAR/KA ZA ŽELJEZNIČKI PROMET

R.b. Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4.razred Ukupno

I. općeobrazovni dio

1. Hrvatski jezik 53 53 53 48 207

2. Strani jezik (Engleski/Njemački) 35 35 35 32 137

3. Povijest 35 35 - - 70

4. Etika / Vjeronauk 18 18 18 16 70

5. Geografija 35 35* - - 70

6. Politika i gospodarstvo - - - 32 32

7. Tjelesna i zdravstvena kultura 35 35 35 32 137

8. Matematika 53 53 53 48 207

9. Fizika 35 35 - - 70

10. Kemija 35 - - - 35

11. Biologija 18 - - - 18

Ukupno općeobrazovni dio 352 299 194 208 1053

II. stručno-teorijski dio

12. Osnove prijevoza i prijenosa 35 - - - 35

13. Tehničko crtanje 35 - - - 35

14. Osnove elektrotehnike 53 - - - 53

15. Osnove strojarstva 53 - - - 53

16. Računalstvo 35 35 - - 70

17. Tehnička sredstva željeznice - 70 - - 70

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

28

18. Transportna mehanizacija - 35 - - 35

19. Psihologija komunikacije - - 35 - 35

20. Tehnologija željezničkog prometa - 53 70 64 187

21. Prijevoz stvari - 35 70 64 169

22. Prijevoz putnika - - 70 64 134

23. Uporaba vagona - - - 48 48

24. Izborni sadržaji - 35 - - 35

Ukupno stručno-teorijski dio 211 263 245 240 959

III. praktični dio

25. Praktična nastava - - 245 128 373

Ukupno praktični dio - - 245 128 373

SVEUKUPNO 563 562 684 576 2385

Izborni sadržaji: a) Ekonomika prometa

b) Skladištenje i skladišno poslovanje

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

29

2. NASTAVNI PLAN: ŽELJEZNIČKI PROMETNI RADNIK/CA

R.b. Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred Ukupno

I. općeobrazovni dio

1. Hrvatski jezik 53 53 48 154

2. Strani jezik (Engleski/Njemački) 53 53 48 154

3. Povijest 35 - - 35

4. Etika / Vjeronauk 18 18 16 52

5. Politika i gospodarstvo - 35 - 35

6. Tjelesna i zdravstvena kultura 35 35 32 102

7. Matematika 35 35 32 102

Ukupno općeobrazovni dio 229 229 176 634

II. stručno-teorijski dio

12. Psihologija komunikacija - - 32 32

13. Osnove prijevoza i prijenosa 35 - - 35

14. Računalstvo 35 35 - 70

15. Tehnička sredstva željeznice 70 - - 70

16. Prometna geografija 35 - - 35

17. Sredstva pretovara 35 - - 35

18. Prometni i signalni propisi 53 35 48 136

19. Prijevoz putnika 35 35 48 118

20. Prijevoz stvari - 70 48 118

21. Uporaba vagona - 53 - 53

22. Izborni sadržaji 35 - - 35

Ukupno stručno-teorijski dio 333 228 176 737

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

30

III. praktični dio

23. Praktična nastava - 210 384 594

Ukupno praktični dio - 210 384 594

SVEUKUPNO 562 667 736 1965

Izborni sadržaji: a) Ekonomika prometa

b) Skladištenje i skladišno poslovanje

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

31

3. NASTAVNI PLAN: VOZAČ/ICA MOTORNOG VOZILA

R.b. Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred Ukupno

I. općeobrazovni dio

1. Hrvatski jezik 53 53 48 154

2. Strani jezik 35 35 32 102

3. Povijest 35 - - 35

4. Etika / Vjeronauk 18 18 16 52

5. Politika i gospodarstvo - - 32 32

6. Tjelesna i zdravstvena kultura 35 35 32 102

7. Geografija 35 35 - 70

8. Matematika 35 35 32 102

9. Fizika 35 - - 35

10. Računalstvo 35 - - 35

Ukupno općeobrazovni dio 316 211 192 719

II. stručno-teorijski dio

11. Osnove prijevoza i prijenosa 35 - - 35

12. Goriva i maziva 35 - - 35

13. Cestovna vozila 53 35 32 120

14. Prva pomoć u cestovnom prometu - 18 - 18

15. Prometna kultura - 35 - 35

16. Propisi u cestovnom prometu - 35 - 48

17. Prijevoz tereta - - 48 48

18. Prijevoz putnika - - 32 32

19. Prometna tehnika - - 32 32

20. Izborni predmet 35 35 32 102

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

32

Ukupno stručno-teorijski dio 158 158 176 492

III. praktični dio

21. Praktična nastava 70 245 224 539

22. Upravljanje motornim vozilom C

kategorije - - 45 45

Ukupno praktični dio 70 245 269 584

SVEUKUPNO 544 614 657 1795

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

33

4. NASTAVNI PLAN: OBRAĐIVAČ/ICA NA NUMERIČKI UPRAVLJANIM ALATNIM STROJEVIMA

R.b. Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred

4.razred

1.

polugod.

Ukupno

I. općeobrazovni dio

1. Hrvatski jezik 53 53 53 - 159

2. Strani jezik (Engleski-Njemački) 35 35 35 - 105

3. Povijest 35 - - - 35

4. Etika / Vjeronauk 18 18 18 - 54

5. Politika i gospodarstvo - 35 - - 35

6. Tjelesna i zdravstvena kultura 35 35 35 - 105

7. Matematika u struci 35 18 18 - 71

Ukupno općeobrazovni dio 211 194 159 - 564

II. stručno-teorijski dio

8. Osnove računalstva 35 - - - 35

9. Tehničko crtanje 35 - - - 35

10. Osnove tehničkih materijala 18 - - - 18

11. Osnove tehničke mehanike - 35 - - 35

12. Elementi strojeva i konstruiranje - 35 - - 35

13. Osnove automatizacije - - 35 - 35

14. Numerički upravljani alatni strojevi - - 35 70 105

15. Tehnologija održavanja numerički

upravljanih alatnih strojeva - - - 70 70

16. Nove tehnologije u radu s numerički

upravljanim alatnim strojevima - - 35 70 105

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

34

17. Tehnologija obrade i montaže 35 - - - 35

18. Tehnologija obrade i održavanja - 53 - - 53

19. Tehnologija posluživanja numerički

upravljanih alatnih strojeva - - 35 70 105

Ukupno stručno-teorijski dio 123 123 140 280 666

III. izborni predmeti

20. Matematika u struci - 18 18 18 54

21. Primjena kompjutorskih korisničkih

programa - 18 18 35 71

Ukupno izborni predmeti - 36 36 53 125

IV. praktični dio

22. Praktična nastava 525 490 525 525 2065

Stručna praksa (sati godišnje) 120 120 120 - 360

SVEUKUPNO PRAKTIČNI DIO 645 610 645 525 2425

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

35

OSPOSOBLJAVANJE

1. NASTAVNI PLAN: MANEVRIST

TEORIJSKI DIO

OSPOSOBLJAVANJE

PREDMETI

IZVEDBENI

PLAN

Konzultacije

UKUPNO

Godišnje Skupne Individual

ne

Prometni i signalni

propisi - 45 30 15

Prijevoz putnika i stvari - 32 22 10

Tehnička sredstva

željeznice - 14 10 4

Uporaba vagona - 18 12 6

Zaštita na radu - 14 10 4

UKUPNO - 123 84 39 123

PRAKTIČNI DIO

OSPOSOBLJAVANJE

PREDMETI

IZVEDBENI

PLAN

Konzultacije

UKUPNO

Godišnje Skupne Individual

ne

Praktična nastava - 36 - 36 36

UKUPNO - 36 - 36 36

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

36

UKUPNA SATNICA

PREDMETI

IZVEDBENI

PLAN

Konzultacije

UKUPNO

Godišnje Skupne Individual

ne

Teorijska nastava - 123 84 39 123

Praktična nastava - 36 - 36 36

UKUPNO - 159 84 39 159

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

37

2. NASTAVNI PLAN: PČELAR/PČELARICA

Redni broj

Nastavna cjelina

Broj sati

5.1.1. TEORIJSKA NASTAVA

1. Uvod 1

2. Anatomija i fiziologija pčele 2

3. Život i razvoj pčelinje zajednice 3

4. Tehnologija pčelarenja i njega pčelinjeg društva kroz godinu 6

5. Funkcija pčele u očuvanju biološke

raznolikosti krajolika 1

6. Medonosno i peludno bilje 1

7. Uporaba mehanizacije u pčelarstvu 1

8. Uređenje pčelinjaka 1

9. Pčelarska proizvodnja i osvrt na ekološku proizvodnju 3

10. Bolesti i štetnici pčela, te ekološki pristup

suzbijanju bolesti 5

11. Upotreba pčelarskih proizvoda 2

12. Zakonska regulativa u pčelarstvu 1

13. Zaštita na radu 5

Ukupno 32

5.1.2. VJEŽBE

1. Radovi u praktikumu 2

2. Radovi na nastavnom pčelinjaku 8

3. Terenska nastava 8

4. Upotreba računala u pčelarstvu 6

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

38

Ukupno 24

5.1.3.

PRAKTIČNA NASTAVA

1. Proljetni radovi 30

2. Pčelarska proizvodnja 28

3. Jesenski radovi 12

4. Priprema pčelinjaka za zimu 6

Ukupno 76

SVEUKUPNO 132

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

39

TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

40

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

41

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

42

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

43

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

44

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

45

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

46

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

47

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

48

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

49

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

50

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

51

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

52

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

53

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

54

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

55

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

56

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

57

KALENDAR RADA ZA ŠK.GOD. 2014./2015.

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

58

GODIŠNJI KALENDAR RADA ŠKOLE ZA ŠK. GOD. 2014./2015.

-nastava počinje 8. rujna 2014. godine, a završava 16. lipnja 2015. godine

-nastava se ustrojava u dva polugodišta

-prvo polugodište traje od 8. rujna 2014. godine do 23. prosinca 2014. godine

-drugo polugodište traje od 12. siječnja 2015. godine do 16. lipnja 2015. godine

-drugo polugodište za učenike završnih razreda traje do 20. svibnja 2015. godine

-ukupno školska godina ima 35 tjedana odnosno 175 nastavnih dana

-ukupno školska godina za završne razrede ima 32 tjedna odnosno 160 nastavnih dana

-zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2014. godine, a završava 9. siječnja 2015. godine

-proljetni odmor učenika počinje 30. ožujka 2015. godine, a završava 3. travnja 2015. godine

-ljetni odmor učenika počinje 17. lipnja 2015. godine, osim za učenike/ce koji/koje polažu razredni ili popravne ispite, koji imaju završni rad ili ispite državne mature i za učenike/ce koji/koje u to vrijeme imaju praktičnu nastavu ili stručnu ( ljetnu ) praksu

-Dan škole obilježava se u mjesecu svibnju 2015. godine

- 5. lipnja 2015. godine ( petak ) je nenastavni dan

-popravni ispiti održat će se:

3. lipnja 2015. godine u 11 sati za završne razrede ( ljetni rok )

2. srpnja 2015. godine i 3. srpnja 2014. godine u 9 sati za ostale razrede ( ljetni rok)

24. kolovoza 2015. godine u 10 sati za završne i ostale razrede ( jesenski rok )

18. siječnja 2016. godine u 11 sati za završne razrede ( zimski rok )

Podjela razrednih svjedodžbi prvim, drugim i trećim razredima

2. srpnja 2015. godine u 9 sati

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

59

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA ŠK. GOD. 2014./2015.

1. Elektrotehnika -do 17. listopada 2014. god. ravnateljica donosi popis tema za završne radove

-do 31. listopada 2014. god. učenici biraju teme za završne radove

-do 20. ožujka 2015. god. prijava obrane završnog rada

-do 8. lipnja 2015. god. predaja pisanog dijela u tajništvu škole ( urudžbiranje )

-do 10. srpnja 2015. god. prijava obrane završnog rada za jesenski rok i predaja pisanog dijela u tajništvu

škole

-do 27. studenog 2015. god. prijava obrane završnog rada za zimski rok i predaja pisanog dijela u tajništvu

škole

Obrana završnog rada:

- 16. lipnja 2015. god. u 10,30 sati ( ljetni rok ) - 25. kolovoza 2015. god. u 9 sati ( jesenski rok ) - 2. veljače 2016. god. u 13 sati ( zimski rok )

2a. Strojarstvo – pomoćnički ispit ( JMO )

-do 17. listopada 2014. god. ravnateljica donosi popis tema za završne radove

-do 31. listopada 2014. god. učenici biraju teme za završne radove

-do 20. ožujka 2015. god. prijava obrane završnog rada

-od 25. do 29. svibnja 2015. god. izrada završnog rada ( ljetni rok )

-do 3. lipnja 20145 god. predaja završnog rada

-do 8. lipnja 2015. god. predaja pisanog dijela u tajništvu škole ( urudžbiranje )

-17. lipnja 2015. god. u 9 sati pisani ispit ( ljetni rok )

-19. lipnja 2015. god. u 9 sati usmeni dio ispita zajedno s obranom završnog rada

2b. Strojarstvo – CNC operater

-do 17. listopada 2014. god. ravnateljica donosi popis tema za završne radove

-do 31. listopada 2014. god. učenici biraju teme za završne radove

-do 20. ožujka 2015. god. prijava obrane završnog rada

-do 8. lipnja 2015. god. predaja pisanog dijela u tajništvu škole ( urudžbiranje )

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

60

-do 10. srpnja 2015. god. prijava obrane završnog rada za jesenski rok i predaja pisanog dijela u tajništvu

škole

-do 27. studenog 2015. god. prijava obrane završnog rada za zimski rok i predaja pisanog dijela u tajništvu

škole

Obrana završnog rada:

- 16. lipnja 2015. god. u 10,30 sati ( ljetni rok ) - 25. kolovoza 2015. god. u 9 sati ( jesenski rok ) - 2. veljače 2016. god. u 13 sati ( zimski rok )

3. Ekonomija i trgovina

-do 17. listopada 2014. god. ravnateljica donosi popis tema za završne radove

-do 31. listopada 2014. god. učenici biraju teme za završne radove

-do 20. ožujka 2015. god. prijava obrane završnog rada

-do 8. lipnja 2015. god. predaja pisanog dijela u tajništvu škole ( urudžbiranje )

-do 10. srpnja 2015. god. prijava obrane završnog rada za jesenski rok i predaja pisanog dijela u tajništvu

škole

-do 27. studenog 2015. god. prijava obrane završnog rada za zimski rok i predaja pisanog dijela u tajništvu

škole

Obrana završnog rada:

- 16. lipnja 2015. god. u 10,30 sati ( ljetni rok ) - 25. kolovoza 2015. god. u 9 sati ( jesenski rok ) - 2. veljače 2016. god. u 13 sati ( zimski rok )

4. Promet i logistika -do 17. listopada 2014. god. ravnateljica donosi popis tema za završne radove

-do 31. listopada 2014. god. učenici biraju teme za završne radove

-do 20. ožujka 2015. god. prijava obrane završnog rada

-do 8. lipnja 2015. god. predaja pisanog dijela u tajništvu škole ( urudžbiranje )

-do 10. srpnja 2015. god. prijava obrane završnog rada za jesenski rok i predaja pisanog dijela u tajništvu

škole

-do 27. studenog 2015. god. prijava obrane završnog rada za zimski rok i predaja pisanog dijela u tajništvu

škole

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

61

Obrana završnog rada:

- 16. lipnja 2015. god. u 10,30 sati ( ljetni rok ) - 25. kolovoza 2015. god. u 9 sati ( jesenski rok ) - 2. veljače 2016. god. u 13 sati ( zimski rok )

Podjela svjedodžbi završnim razredima

- 30. lipnja 2015. god. u 17 sati ( ljetni rok ) - 4. rujna 2015. god. u 9 sati ( jesenski rok ) - 10. veljače 2016. god. u 9 sati ( zimski rok )

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

62

KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

63

LJETNI ROK DRŽAVNE MATURE U ŠK. GOD. 2014./2015.

Datum Ispit Vrijeme 5.06.2015. Kemija 9:00

Sociologija 14:00

8.06.2015. Politika i gospodarstvo 9:00 Logika 14:00

9.06.2015. Biologija 9:00 Vjeronauk 14:00

10.06.2015. Likovna umjetnost 9:00 Geografija 14:00

11.06.2015. Psihologija 9:00 Informatika 14:00

12.06.2015. Fizika 9:00 Povijest 14:00 Materinski jezici nac. manj.

15.6.2015. Češki jezik - esej 9:00 Mađarski jezik - esej 9:00 Srpski jezik - esej 9:00 Talijanski jezik A i B - esej 9:00

15.6.2015. Grčki jezik 14:00 Materinski jezici nac. manj.

16.6.2015. Češki jezik-test 9:00 Mađarski jezik-test 9:00 Srpski jezik-test 9:00 Talijanski jezik A i B-test 9:00

16.6.2015. Latinski jezik A 14:00 Latinski jezik B 14:00

17.6.2015. Hrvatski jezik A i B-esej 9:00

18.6.2015. Hrvatski jezik A i B -test 9:00 Glazbena umjetnost 14:00

19.6.2015. Engleski jezik A 9:00 Engleski jezik B 9:00

19.6.2015. Španjolski jezik A 14:00 Španjolski jezik B 14:00

23.6.2015. Matematika A i B 9:00

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

64

24.6.2015. Njemački jezik A 9:00

Njemački jezik B 9:00 Francuski jezik A 14:00 Francuski jezik B 14:00

29.6.2015. Talijanski jezik A 9:00 Talijanski jezik B 9:00 Filozofija 14:00

30.6.2015. Etika 9:00

Objava rezultata 13.7.2015. Rok za prigovore 15.7.2015. Konačna objava rezultata 20.7.2015. Podjela svjedodžbi 22.7.2015.

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

65

JESENSKI ROK DM 2014./2015.

Datum Ispit Vrijeme 26.8.2015. Logika 9:00

Glazbena umjetnost 14:00

27.8.2015. Etika 9:00 Geografija 14:00

28.8.2015. Sociologija 9:00 Filozofija 14:00 Materinski jezici nac. manjina

31.8.2015. Češki jezik (oba dijela ispita) 9:00 Mađarski jezik (oba dijela ispita) 9:00 Srpski jezik (oba dijela ispita) 9:00 Talijanski jezik A i B (oba dijela ispita) 9:00

31.8.2015. Grčki jezik 9:00 Latinski jezik A i B 14:00

1.9.2015. Hrvatski jezik A i B (oba dijela ispita) 9:00

2.9.2015. Engleski jezik A i B (oba dijela ispita) 9:00 Francuski jezik A i B (oba dijela ispita) 14:00

3.9.2015. Matematika A i B 9:00

4.9.2015. Njemački jezik A i B (oba dijela ispita) 9:00 Španjolski jezik A i B (oba dijela ispita) 14:00

7.9.2015. Psihologija 9:00 Vjeronauk 14:00

8.9.2015. Fizika 9:00 Politika i gospodarstvo 14:00

9.9.2015. Biologija 9:00 Informatika 14:00

10.9.2015. Kemija 9:00 Talijanski jezik A i B (oba dijela ispita) 14:00

11.9.2015. Povijest 9:00 Likovna umjetnost 14:00

Objava rezultata 16.9.2015. Rok za prigovore 18.9.2015. Konačna objava rezultata: 22.9.2015. Podjela svjedodžbi 24.9.2015.

Page 67: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

66

ŠKOLSKI

PREVENTIVNI PROGRAMI

Page 68: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

67

Program rada na prevenciji nasilja za 2014./2015. školsku godinu

U cilju prevencije nasilja kontinuirano će se razvijati pozitivno radno ozračje u školi, te ozračje prihvaćenosti svakog učenika kroz: - Korištenje aktivnih i kvalitetnih nastavnih metoda i unapređivanje suradnje s roditeljima - U radu s učenicima primjerom pokazivati kako nenasilno riješiti sukobe, kako kroz dobru organizaciju i poštivanje pravila izbjeći konfliktne situacije i sl. - Organizirati zabave i sportske igre pri ispraćaju maturanata i na završetku nastavne godine - Potaknuti afirmaciju učenika kroz dodatnu i dopunsku nastavu i slobodne aktivnosti - Individualnim pristupom u nastavnom radu prevenirati neuspjeh učenika. Aktivnosti i nositelji Vrijeme realizacije

Na satovima razredne zajednice dogovoriti pravila ponašanja u razredu Izraditi plakate s razrednim pravilima; / Razrednici i učenici, Učeničko vijeće/

IX i X mjesec

Na roditeljskim sastancima 1. razreda upoznati roditelje s Programom za prevenciju nasilja, upoznati roditelje kako pomoći djetetu – žrtvi i nasilniku, o tome kako prepoznati nasilje i kako reagirati; / Razrednici, pedagog, ravnatelj/

IX i X mjesec

Predavanje i radionice za roditelje na temu „Kako komunicirati s adolescentima” „Popustljivi ili zahtjevni roditelji – znamo li postavljati granice” /Pedagog i razrednici/

XI i XII mjesec

Individualni rad s djecom koja su žrtve ili počinitelji nasilja i njihovim roditeljima, uz korištenje usluga stručnih službi izvan škole

Tijekom šk. godine

Organiziranje mreže vršnjačke pomoći – grupe učenika koja će u svojem okruženju utjecati na osudu nasilja, unapređivati međusobnu komunikaciju i odlučivati o kaznama za nasilnike. / Pedagog i Vijeće učenika/

Tijekom šk. godine

Suradnja s drugim službama u gradu Vrbovskom i PGŽ, te drugim sredinama iz kojih dolaze učenici (Centri za socijalnu skrb, Crveni križ, Policijska stanica, Služba Doma zdravlja Vrbovsko, NZJZ PGŽ, Školska medicina i sl.) /Pedagog, ravnatelj, razrednici/

Tijekom šk. godine

Na satovima razrednih odjela provoditi radionice i razgovore o pojavi nasilja, razredne rasprave o pojedinim slučajevima i zajednički dogovor o postupanju; /Razrednici i Vijeće učenika/

Tijekom šk. godine

Page 69: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

68

Program rada na prevenciji ovisnosti za 2014./2015. školsku godinu

Program prevencije ovisnosti u 2014./2015. šk. godini temelji se na edukaciji nastavnika, razrednika i odgajatelja, te učenika i roditelja, a obogaćen je projektom Prevencija ovisnosti i promocija mentalnog zdravlja koji će se provoditi u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ i Policijskom upravom PGŽ („Zdrav za 5”) Preventivno djelovanje na učenike utemeljeno je na Nacionalnoj strategiji suzbijanja zloupotrebe droga u RH. Cilj programa je osposobiti učenike za kvalitetno samozaštitno reagiranje u situacijama u kojima dolaze u doticaj sa sredstvima ovisnosti i smanjiti interes mladih za iskušavanje sredstava ovisnosti. U realizaciji tog cilja koristimo se slijedećim modelima preventivnog djelovanja: - iznošenje činjenica o biološkim, socijalnim i psihološkim učincima sredstava ovisnosti te rizicima i posljedicama njihova konzumiranja - osnaživanje, samopoštovanje i učenje kvalitetnog rješavanja problema učenika - osposobljavanje učenika da se odupru negativnim utjecajima okoline i prihvaćanje pozitivnih utjecaja kroz identifikacijske modele među vršnjacima - osigurati učenicima kvalitetne sadržaje u kojima će zadovoljiti svoje potrebe za druženjem i zabavom na zdraviji i kvalitetniji način AKTIVNOSTI I NOSITELJI VRIJEME REALIZACIJE Na satovima razredne zajednicei odgojne skupine u Učeničkom domu upoznati učenike sa biološkim, socijalnim i psihološkim učincima sredstava ovisnosti i kocke (profesor biologije i vanjski sura- dnici iz Školske medicine, koordinator za provođenje programa)

IX. i X. mjesec

Na roditeljskim sastancima upoznati roditelje o negativnom djelovanju sredstava ovisnosti; (razrednici, prof. biologije, koordinator za provođenje programa)

IX. i X. mjesec

Radionice na temu „Kako se kvalitetno zabaviti bez konzumiranja sredstava ovisnosti”; (razrednici, odgajatelji, pedagog)

XI mjesec

Radionice sa roditeljima na temu „Kako prepoznati rizično ponašanje djece”; (razrednici, pedagog)

XI mjesec

Organiziranje mreže vršnjačke pomoći – grupe učenika koje će u svojem okruženju utjecati na formiranje negativnog stava o konzumiranju sredstava ovisnosti i pomoći konzumentima u odvikavanju; (razrednici, pedagog, odgajatelji, Vijeće učenika, odgojne skupine)

Tijekom šk. godine

Organiziranje što većeg broja skupina slobodnih aktivnosti (sportskih, kulturnih, znanstvenih..) radi kvalitetnog

Page 70: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

69

organiziranja slobodnog vremena učenika; (prof. TZK, predmetni nastavnici, odgajatelj)

Tijekom šk. godine

Radionice sa učenicima na temu „Učenje socijalnih vještina”; (pedagog, odgajatelji)

XII mjesec

Radionice sa profesorima i odgajateljima o odnosu sa visokorizičnim učenicima uz preporuku za provođenje diskretnog, individualnog postupka i podizanje samopouzdanja i samopoštovanja; (pedagog)

XII mjesec

Individualni rad sa djecom rizičnog ponašanja, a posebno sa ovisnicima - isticanje pozitivnih identifikacijskih modela i pozitivnih utjecaja okoline (profesori, razrednici, odgajatelji, pedagog)

Tijekom šk. godine

Provođenje mjera sekundarne prevencije - otkrivanje konzumenata uz suradnju s roditeljima i vanjskim stručnim suradnicima (razrednici, odgajatelji, stručne službe)

Tijekom šk. godine

Suradnja sa drugim službama u gradu Vrbovskom i Rijeci (MUP, Školska medicina, NZJZ PGŽ, Centri za prevenciju ovisnosti)

Tijekom šk. godine

Page 71: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

70

OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI RADA - NASTAVNIČKO VIJEĆE - STRUČNI AKTIVI - PROGRAM RAZREDNIH VIJEĆA - PROGRAM RAZREDNIKA - STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA - RAD ŠKOLSKOG ODBORA - VIJEĆE UČENIKA - VIJEĆE RODITELJA - RAVNATELJ - TAJNIK - VODITELJ RAČUNOVODSTVA - STRUČNI SURADNICI

Page 72: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

71

Godišnji plan i program rada Nastavničkog vijeća za školsku godinu 2014./2015.godinu

POSLOVI I ZADACI Vrijeme realizacije

1. Analiza upisa i formiranje razrednih odjela; Godišnji plan i program rada Škole; Školski kurikulum; Kućni red škole; Utvrđivanje materijalnih i kadrovskih uvjeta rada; Zaduženja nastavnika: -razredništvo,nastavni predmeti,izborna nastava,dodatna i dopunska nastava, slobodne aktivnosti,stručni aktivi, Stručno usavršavanje nastavnika; Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Rad s učenicima s posebnim potrebama; Napredovanje nastavnika; Nastavnici pripravnici; Razlikovni ispiti za učenike koji su promijenili program; Osiguranje učenika; Pedagoška dokumentacija; Ekskurzije i izleti učenika; E – dnevnici

IX

2. Odgojna situacija; Primjena pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Primjena pravilnika o kućnom redu; Izviješća sa seminara; Odabir tema za završne radove Analiza rada s učenicima s posebnim potrebama; Obrazovanje odraslih: -upisi i razlikovni ispiti, Vijeće učenika; Vijeće roditelja;

X

3. Analiza odgojno-obrazovnog rada; Analiza uspjeha; Odgojna situacija; Realizacija nastavnog plana i programa; Vođenje pedagoške dokumentacije; Primjena pravilnika o praćenju i ocjenjivanju; Primjena pravilnika o kućnom redu: -dežurstvo nastavnika i učenika,

XI

4. Analiza odgojno-obrazovnog rada; Analiza uspjeha; Odgojna situacija; Realizacija nastavnog plana i programa; Stručno usavršavanje nastavnika; Analiza primjene e-dnevnika

XII

Page 73: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

72

5. Popravni i završni ispiti-zimski rok; Povjerenstva za provođenje završnih ispita; Prijedlog tema za završni ispit; Izviješća sa seminara; Državna matura;

I

6. Ekskurzije i izleti učenika; Promidžba Škole;

II

7. Analiza odgojno-obrazovnog rada; Analiza uspjeha; Odgojna situacija; Realizacija nastavnog plana i programa; Promidžba Škole; Državna matura;

III

8. Analiza odgojno-obrazovnog rada kod učenika završnih razreda; Promidžba Škole-profesionalna orijentacija; Državna matura; Završni ispiti-pripreme;

IV

9. Analiza odgojno-obrazovnog rada-završni razredi; Analiza uspjeha-završni razredi; Odgojna situacija-završni razredi; Realizacija nastavnog plana i programa; Promidžba Škole; Državna matura; Obilježavanje Dana škole;

V

10. Analiza odgojno-obrazovnog rada; Analiza uspjeha; Odgojna situacija; Realizacija nastavnog plana i programa; Popravni ispiti učenika završnih razreda; Državna matura; Obrana završnih radova-ljetni rok;

VI

11. Analiza odgojno-obrazovnog rada; Analiza uspjeha; Odgojna situacija; Realizacija nastavnog plana i programa; Popravni ispiti-ljetni rok; Upisi učenika- I.upisni rok

VII

12. Analiza odgojno-obrazovnog rada; Analiza uspjeha; Odgojna situacija; Popravni ispiti-jesenski rok; Obrana završnih radova -jesenski rok; Upisi učenika II.upisni rok;

VIII

STRUČNI AKTIV „PROMET I LOGISTIKA“

PROGRAM RADA STRUČNOG AKTIVA ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015.

1. Razrada plana rada aktiva 2. Raspodjela stručnih predmeta za školsku godinu 2014./2015.

Page 74: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

73

3. Izrada novih izvedbenih programa 4. Izrada plana stručnog usavršavanje nastavnika prometne struke 5. Razmatranje i planiranje potreba za nabavkom nastavnih sredstava i pomagala

( novi udžbenici, novi pravilnici i upute ..... )

6. Razmatranje prijedloga za nabavkom opreme ( zamjena jednog računala na simulatoru za upravljanje željezničkim prometom )

7. Utvrđivanje tema za završne radove ( prometnici, pregledači vagona ) 8. Raspodjela tema za završne radove ( prometnici, pregledači vagona ) 9. Izrada didaktičkih plakata ( iz Uporabe vagona, Prijevoza putnika, Tehničko-vagonskih

propisa ) 10. Korelacija između pojedinih dijelova gradiva stručnih predmeta 11. Analiza uspjeha učenika nakon prvog polugodišta 12. Pripremne radnje za izradu radnih zadataka ( nabavka i prikupljanje literature, ... ) 13. Priprema učenika za školsko i državno natjecanje 14. Vođenje konzultacija s učenicima na izradi prezentacije za završni ispit 15. Analiza uspjeha na državnom natjecanju 16. Analiza uspjeha na završnom ispitu 17. Analiza uspjeha učenika prometne struke na kraju školske godine ( realizacija odredbi iz

pravilnika o ocjenjivanju ) U školskoj godini 2014./2015. planira se održati nekoliko sastanaka stručnog aktiva. Kao okvirni termini bili

bi mjeseci: rujan, listopad, siječanj, veljača, svibanj, lipanj, kolovoz. Sastanci bi se održavali prema dogovoru

članova aktiva i potrebama, s tim da se obuhvati kompletan predviđeni program.

Voditelj stručnog aktiva

prometne struke:

Beljan Stanislav, dipl. ing.

Page 75: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

74

STRUČNI AKTIV ELEKTROTEHNIČKE STRUKE PROGRAM RADA STRUČNOG AKTIVA ZA ŠKOLSKU GODINU

2014./2015.

Na sastanku stručnog aktiva nastavnika elektrotehničke struke održanom 08.09.2014.usvojen je plan rada tijekom školske godine 2014./2015. Okvirno vrijeme održavanja sastanka Tematika

Rujan, 2014. - Organizacija praktične nastave za IVE

- rješavanje tekuće problematike

- formiranje tema za završne ispite

Listopad,2014. - podjela tema za završne radove IV E razrednog

odjeljenja

Siječanj, 2015. - analiza uspjeha učenika elektrotehničke struke

nakon prvogpolugodišta

- rješavanje tekuće problematike

Travanj, 2015. - analiza uspjeha učenika elektrotehničke struke na

kvartalu

- rješavanje tekuće problematika

Svibanj, 2015. - pripreme za provedbu završnih ispita

- rješavanje tekuće problematika

Lipanj, 2015. - analiza uspjeha završnog ispita u ljetnom roku

- rješavanje tekuće problematika

Kolovoz,2015. - prijedlog zaduženja nastavnika u šk.god. 2015. /

2016.

- prijedlog nabavke opreme za potrebe izvođenja

nastave

U Moravicama, 08.09.2014.

Voditelj stručnog aktiva ___________________________ Danijel Vrbanc, dipl. ing. el.

Page 76: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

75

PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG AKTIVA SMJERA EKONOMIJA, TRGOVINA II POSLOVNA

ADMINISTRACIJA ZA ŠK.GOD. 2014./2015.

RUJAN 2014.

- formiranje aktiva i usklađivanje korelativnih sadržaja, izbor i nabavka potrebite literature i drugih

nastavnih sredstava i pomagala

- donošenje plana i programa rada aktiva za šk.go 2014./2015.

- izradba priloga za Kurikulum Škole

- izradba plana stručnog usavršavanja članova Stručnog aktiva

LISTOPAD 2014.

- poseban angažman učenika i profesora ekonomske struke na obilježavanju Međunarodnog dana štednje

- aktivnosti vezane uz izbor mentora, predmeta i teme za izradbu završnog rada

- suradnja sa ASOO i MŽSV

STUDENI 2014.

- analiza odgojne i obrazovne situacije učenika smjera Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

- organizacija predavanja na temu „Održivi rast i razvoj“

PROSINAC 2014.

- analiza odgojne i obrazovne situacije učenika smjera Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

- predavanje na temu „Socijalni nauk crkve“ u cilju promicanja humanih vrednota

- konzultacije za izradbu završnog rada

SIJEČANJ 2015.

- analiza rada aktiva u protekloj kalendarskoj godini, utvrditi mogućnosti poboljšanja rada

- pripreme za završne ispite

- održavanje školskog natjecanja „Mladi poduzetnik“

VELJAČA 2015.

- kontinuirano praćenje aktivnosti učenika na izradbi završnog rada

- organizacija predavanja o radu lokalne samouprave

OŽUJAK 2015.

- analiza odgojne i obrazovne situacije učenika smjera Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Page 77: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

76

- mogući prijedlozi pedagoških mjera poticanja i sprječavanja

TRAVANJ 2015.

- pripreme za završne ispite

- predavanje na temu „Načela solidarnosti i supsidijarnosti“

SVIBANJ 2015.

- analiza uspjeha završnih razreda

- pripreme za završne ispite

- organiziranje multikorelativne stručne ekskurzije „Prirodni resursi Gorskog kotara“

LIPANJ 2015.

- analiza odgojne i obrazovne situacije učenika smjera Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

- mogući prijedlozi pedagoških mjera poticanja i sprječavanja

- provođenje završnih ispita

SRPANJ 2015.

- analiza rada stručnog aktiva – moguća poboljšanja

- utvrđivanje zaduženja pojedinih profesora za narednu šk.god.

- prijedlozi možebitne nabavke novih nastavnih sredstava i pomagala

- obrana završnih radova Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2013.

Page 78: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

77

STRUČNI AKTIV „STROJARSTVO“

PROGRAM RADA STRUČNOG AKTIVA ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015.

Na sastanku stručnog aktiva nastavnika strojarske struke održanom 03.09. 2014. usvojen je plan rada tijekom školske godine 2014. / 2015. 1. Razrada plana rada aktiva 2. Raspodjela stručnih predmeta za školsku godinu 2014./2015. 3. Izrada novih izvedbenih programa 4. Izrada plana stručnog usavršavanje nastavnika strojarske struke 5. Razmatranje i planiranje potreba za nabavkom nastavnih sredstava i pomagala 6. Razmatranje prijedloga za nabavkom opreme 7. Utvrđivanje tema za završne radove 8. Raspodjela tema za završne radove 9. Izrada didaktičkih plakata 10. Korelacija između pojedinih dijelova gradiva stručnih predmeta 11. Analiza uspjeha učenika nakon prvog polugodišta 12. Pripremne radnje za izradu radnih zadataka ( nabavka i prikupljanje literature, ... ) 13. Priprema učenika za školsko i državno natjecanje 14. Vođenje konzultacija s učenicima na izradi prezentacije za završni ispit 15. Analiza uspjeha na državnom natjecanju 16. Analiza uspjeha na završnom ispitu 17. Analiza uspjeha učenika strojarske struke na kraju školske godine ( realizacija odredbi iz pravilnika o ocjenjivanju ) U školskoj godini 2014./2015. planira se održati nekoliko sastanaka strucnog aktiva. Kao okvirni termini bili bi mjeseci: rujan, listopad, sijecanj, veljaca, svibanj, lipanj, kolovoz. Sastanci bi se održavali prema dogovoru članova aktiva i potrebama, s tim da se obuhvati kompletan predviđeni program. Voditelj stručnog aktiva strojarske struke:

Borivoj Dokmanović,dipl.ing.

Page 79: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

78

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA POVJERENSTVA ZA HRVATSKI I STRANE

JEZIKE

ŠK. GODINA 2014./2015.

ČLANOVI:

Lidija Puškarić, Nataša Volf Pleše (hrvatski jezik)

Davorka Radovanović, Elena Popović (engleski jezik)

Sonja Jurić (njemački jezik)

CILJEVI I ZADACI: VRIJEME REALIZACIJE

1. 1.1 Planiranje i programiranje rada nastavnika u redovnoj nastavi 1.2 Planiranje i programiranje rada nastavnika u dodatnoj nastavi (priprema za državnu maturu) 1.3 Elementi ocjenjivanja 1.4 Vremenik pisanih provjera znanja 1.5 Analiza uspjeha učenika na kraju 1. kvartala i 1. polugodišta

rujan, listopad 2014. studeni, prosinac 2014.

2. 2.1 Priprema za školska i županijska natjecanja te Lidrano 2.2 Realizacija i posjećenost dodatne nastave 2.3 Državna matura 2.4 Analiza uspjeha učenika na kraju 2. kvartala i školske godine 2.5 Realizacija planova i programa

siječanj, veljača, ožujak 2015. siječanj – lipanj 2015. travanj, lipanj 2015. svibanj, lipanj 2015.

3. 3.1 Analiza uspjeha učenika na državnoj maturi 3.2 Analiza uspjeha učenika nakon 1. i 2. roka popravnih ispita 3.3 Pedagoška dokumentacija

lipanj, srpanj, kolovoz 2015.

Predsjednica povjerenstva:

Davorka Radovanović

Page 80: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

79

PLAN RADA POVJERENSTVA prirodoslovno – matematičkog područja RUJAN

- podjela nastavnih predmeta - korelacija nastavnih sadržaja s fizikom i elektrotehnikom - izrada i analiza inicijalnih testova u prvim razredima

LISTOPAD

- analiza rezultata državne mature učenika četvrtog razreda - utvrđivanje elemenata i kriterija ocjenjivanja (analiza Pravilnika o ocjenjivanju učenika)

STUDENI

- analiza rezultata rada učenika u 1. kvartalu PROSINAC

- analiza realizacije nastavnog plana - analiza uspjeha u prvom polugodištu

SIJEČANJ

- stručno usavršavanje nastavnika - pripreme i organiziranje školskih natjecanja učenika iz matematike i fizike

VELJAČA

- analiza postignutih rezultata učenika na školskim natjecanjima - matematička radionica (zlatni rez)

OŽUJAK

- priprema i organizacija natjecanja „Klokan bez granica“ - matematičari 20. stoljeća

TRAVANJ

- analiza rezultata rada učenika u 3. kvartalu - stručno usavršavanje nastavnika - istraživačka nastava u matematici

SVIBANJ

- rezultati učenika na natjecanjima - priprema učenika za državne mature - analiza uspjeha učenika u završnim razredima

LIPANJ

- analiza uspjeha učenika na kraju nastavne godine - priprema i organiziranje popravnih ispita

SRPANJ

- uspjeh učenika nakon popravnih ispita u ljetnom roku - stručno usavršavanje nastavnika

Page 81: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

80

KOLOVOZ

- analiza rezultata rada učenika nakon popravnih ispita u jesenskom roku - stručno usavršavanje nastavnika - analiza rada Stručnog aktiva u protekloj školskoj godini - prijedlog zaduženja nastavnika za sljedeću školsku godinu - prijedlog nabave novih nastavnih sredstava i pomagala

Prilog: Plan stručnog usavršavanja nastavnika matematike i fizike Moravice, rujan 2012.

Voditelj Povjerenstva:

_____________________Ljubo Subotić, prof.

Page 82: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

81

Plan i program rada ispitnog koordinatora za šk.god. 2014./2015.

Ispitna koordinatorica: Marina Rauker Koch, prof.

Rujan

- informiranje svih učenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i ciljevima vrjednovanja - informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja, te savjetovanje i pružanje podrške. - rad u školskom ispitnom povjerenstvu - utvrđivanje potrebe za prilagodbu ispitne tehnologije za pojedine učenike

Listopad

- surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika glede odabira izbornih predmeta državne mature , - informiranje učenika o postupku provođenja ispita kao i upoznavanje sa načinom prijava u NISpVU bazu, te koordiniranje predprijava, - savjetovanje učenika o odabiru izbornih predmeta državne mature, -savjetovanje pri odabiru studijskih programa - sudjelovanje na stručnim sastancima koje organizira Centar, - informiranje svih učenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i ciljevima vrjednovanja - informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja, te savjetovanje i pružanje podrške, - osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike. - rad u školskom ispitnom povjerenstvu

Studeni

- informiranje svih učenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i ciljevima vrjednovanja - informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja, te savjetovanje i pružanje podrške, - osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike - organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima i novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem. - priprema učenika za prijavu ispita za ljetni rok DM 2014./2015. - rad u školskom ispitnom povjerenstvu

Prosinac

- sudjelovanje na stručnim sastancima koje organizira Centar, - pružanje potpore učenicima kod prijava na mrežne stranice postani-student te kod prijava za ispite državne mature. - Rješavanje pogrešaka u aplikaciji NISpVU , kontaktiranje sa Carnetovom službom za korisnike – Carnet- help desk - osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike. - rad u školskom ispitnom povjerenstvu

Siječanj

- praćenje aktivnosti učenika u radu aplikacije NISpVU vezano uz provjeru osobnih podataka i ocjena učenika - koordiniranje i pružanje podrške učenicima prilikom prijava za ispite državne mature -osiguravanje i provjeravanje prijava učenika za ispite -savjetovanje pri odabiru studijskih programa i izbornih preedmeta - rad u školskom ispitnom povjerenstvu - vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s posebnim potrebama,

Page 83: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

82

Veljača - provjeravanje prijava učenika za studijske programe - savjetovanje pri odabiru studijskih programa - rad u školskom ispitnom povjerenstvu

Ožujak - provjeravanje prijava učenika za studijske programe - savjetovanje pri odabiru studijskih programa - rad u školskom ispitnom povjerenstvu

Travanj

- provjeravanje prijava učenika za studijske programe - savjetovanje pri odabiru studijskih programa - rad u školskom ispitnom povjerenstvu - upoznavanje nastavnika zaduženih za dežurstva na ispitima o obvezama i postupcima te načinu provođenja ispita

Svibanj

- osiguravanje prostorija za provođenje ispita obaveznih i izbornih predmete - imenovanje dežurnih nastavnika i voditelja ispitnih prostorija - vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškoćama, - zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala, - nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita, - povrat ispitnih materijala Centru. - rad u školskom ispitnom povjerenstvu

Lipanj

- osiguravanje prostorija za provođenje ispita obaveznih i izbornih predmete - imenovanje dežurnih nastavnika i voditelja ispitnih prostorija - vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškoćama, - zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala, - nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita, - povrat ispitnih materijala Centru. - rad u školskom ispitnom povjerenstvu

Srpanj

- zaprimanje prigovora učenika nakon objave rezultata ispita - rad u školskom ispitnom povjerenstvu -informiranje nastavničkog vijeća o rezultatima ispita na razini škole - pružanje podrške učenicima koji su pristupili ispitima državne mature kod pristupa sustavu NISPVU-a (Nacionalni informatički sustav prijave na visoka učilišta). - pružanje obavijesti i podrške učenicima, nadzor prijava ispita državne mature u jesenskom roku.

Kolovoz

- poslovi oko pripreme i provođenja ispita državne mature u jesenskom roku - osiguravanje prostorija za provođenje ispita obaveznih i izbornih predmete - imenovanje dežurnih nastavnika i voditelja ispitnih prostorija - vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškoćama, - zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala, - nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita, - povrat ispitnih materijala Centru. - rad u školskom ispitnom povjerenstvu

Page 84: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

83

Plan i program rada Školskog ispitnog povjerenstva i dežurnih nastavnika za šk.god. 2014./2015.

Rujan - imenovanje, uz ravnateljicu Milicu Matić i ispitnu koordinatoricu Marinu Rauker Koch, preostalih 5. članova ŠIP-a za šk.god. 2014./2015. - konstituirajuća sjednica i utvrđivanje plana i programa rada

Listopad Studeni Prosinac

- utvrđivanje preliminarnog popisa učenika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih predprijava i dostavljanje Centru (Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja).

Veljača - osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za ispite.

Ožujak Travanj

- utvrđivanje opravdanosti naknadne prijave ispita ili promjene razine ispita obaveznih predmeta - obavljanje i drugih poslova koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.

Svibanj Lipanj

- poslovi oko organizacije i provođenja ispita obaveznih i izbornih predmeta - odlučivanje o opravdanosti nepristupanja učenika polaganju ispita, - utvrđivanje i ostalih poslova nastavnika u provedbi ispita, - obavljanje i drugih poslova koji proizlaze iz naravi provedbe ispita, - kontrola provedbe ispita Dežurni nastavnici: - priprema za provedbu ispita - nadgeladanje ispita i osiguravanje regularmosti provedbe

Srpanj - zaprimanje prigovora učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovore učenika na ocjene te dostavlja Centru pismeno mišljenje.

Kolovoz - poslovi oko provođenja ispita državne mature u jesenskom roku

Članovi ispitnog povjerenstva za školsku 2014./2015. godinu su:

� Milica Matić, predsjednica povjerenstva (ravnateljica) � Marina Rauker Koch, (ispitna koordinatorica) � Ljiljana Carević (zamjenica ispitne koordinatorice) � Davorka Radovanović, član � Borivoj Dokmanović, član � Dubravka Carević, član � Aleksandra Vladušić, član

Page 85: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

84

Program rada razrednih vijeća

Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu. U školskoj godini 2014./2015. oformljeno je 11 razrednih vijeća. Razredno vijeće:

- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima razreda, postignutom uspjehu učenika, opterećenju učenika, rasporedu školskih obveza učenika - skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu, - skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa, - predlaže izlete razrednog odjela, - skrbi o pedagoškoj dokumentaciji razrednog odjela, - utvrđuje raspored školskih zadaća, predlaže raspored dopunske nastave za učenike koji se pripremaju za državnu maturu - surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika, - izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno, predlaže pohvale i nagrade za učenike, - skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika, - skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u razrednom odjelu,, - preko razrednika podnosi izvješće o svom radu Nastavničkom vijeću i ravnatelju Škole, - razmatra i predlaže Nastavničkom vijeću odluke o postignutim rezultatima učenika razrednog odjela u učenju i vladanju, - skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta i vladanja, - pomaže mjere za pomoć učenicima u rješavanju školskih i drugih problema, - obavlja druge poslove određene Statutom i drugim aktima Škole.

PROGRAMI RAZREDNOG VIJEĆA - zajedničke teme 1. Učenici s razvojnim poteškoćama, analiza dosadašnjih rezultata, usvajanje prilagođenog nastavnog programa 2. Nastavne metode i postupci u radu s učenicima smanjenih intelektualnih mogućnosti 3. Ostvarivanje nastavnog plana i programa, problemi i poteškoće u radu 4. Analiza redovitosti pohađanja nastave i izvršavanja drugih obveza učenika 5. Izricanje pedagoških mjera, prijedlozi pohvala za učenike 6. Analiza uspješnosti pripreme učenika za obranu završnog rada 7. Analiza uspjeha učenika na kvartalima, polugodištu i kraju školske godine

Okvirni program razrednih vijeća: Studeni

- Analiza rezultata rada učenika u prvom kvartalu - Primjena Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - Izostanci učenika s nastave - Realizacija fonda sati nastave

Prosinac

- Utvrđivanje uspjeha učenika u 1. polugodištu - Primjena Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - Izostanci učenika s nastave i pedagoške mjere (pohvale) - Realizacija nastavnog plana

Page 86: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

85

Ožujak

- Analiza rezultata rada učenika u trećem kvartalu - Primjena Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - Izostanci učenika s nastave - Realizacija fonda sati nastave

Svibanj i lipanj

- Analiza izgleda uspješnosti učenika - Pripreme za Dan maturanata - Uspjeh učenika na kraju nastavne godine - Primjena Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - Izostanci, pedagoške mjere (pohvale, prijedlog Nastavničkom vijeću za dodjelu nagrada) i vladanje učenika - Realizacija nastavnog plana

- Uspjeh učenika nakon popravnih ispita u ljetnom roku - Analiza uspjeha učenika na obrani završnog rada

Kolovoz

- Utvrđivanje uspjeha učenika na kraju školske godine (nakon jesenskog roka popravnih ispita) - Uspjeh učenika na obrani završnog rada (jesenski rok)

Po potrebi

- Problemi na nastavi pojedinih predmeta - Rješavanje eventualnih žalbi na pedagošku mjeru: opomena razrednika - Izricanje ukora - Prijedlog Nastavničkom vijeću za izricanje pedagoške mjere: opomena pred isključenje

Page 87: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

86

Okvirni program sata razrednika I.a razreda

Razrednik: Tomislava Vančina Brajdić

REDNI BROJ SATA

TEMA

1. Formiranje razrednog odjela 2. Upoznavanje sa Statutom i Pravilnikom o kućnom redu ŽTŠ Moravice 3. Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju učenika 4. Razredna pravila 5. E-dnevnik 6. Sudjelujemo u životu nove škole 7. Prehrambeni stilovi 8. Analiza uspjeha na kraju 1. kvartala 9. Kako uspješno učiti?

10. Kako donijeti važnu odluku? 11. Učimo se toleranciji 12. Dan sjećanja na žrtve Vukovara 13. Uređenje radnog prostora 14. Odgovornim ponašanjem čuvajmo svoje zdravlje 15. Osnovni zahvati prve pomoći 16. Analiza uspjeha na kraju 1. polugodišta 17. Kako smanjiti izostanke ? 18. Kako provodimo slobodno vrijeme? 19. Prevencija nasilja u različitim okolnostima 20. Rizična ponašanja i posljedice na obrazovanje te profesionalni razvoj i

karijeru 21. Komuniciranje u vezi 22. Razvijanje vještina za odgovorno spolno ponašanje 23. Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini 24. Analiza uspjeha na kraju 3. kvartala 25. Bonton za mlade 26. Alkohol i droge –utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu 27. Prevencija pušenja 28. Vrijednosti izbora životnog stila 29. Čuvajmo prirodu - uređenje okoliša škole 30. Važnost bavljenja sportom 31. Kako je biti srednjoškolac? 32. Zdrava obitelj – temelj zdravog društva 33. Dan škole

34. Izostanci, odgojne mjere, vladanje učenika

35. Analiza uspjeha na kraju 2. polugodišta

Page 88: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

87

Plan rada razrednika i razrednog odjela 2. a Razrednik: Nataša Volf Pleše, prof. 1. Formiranje razrednog odjela; nastavni plan za zanimanje ekonomist 2. Prava i obveze učenika; pedagoške mjere (Kućni red i Statut škole) 3. Pravilnik o ocjenjivanju 4. Slobodne aktivnosti učenika 5.Kako učiti i planirati vrijeme za učenje 6. Pravilna prehrana – dodaci prehrani 7. Kako provodim slobodno vrijeme? 8. Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini 9. Analiza uspjeha i izostanaka učenika na 1. kvartalu 10. Tolerancijom do zajedništva 11. Kultura škole 12. Moj doprinos suživotu u obitelji 13. Posljedice uzimanja lijekova i drugih sredstava na mentalno zdravlje 14. Moja prava i dužnosti 15. „Facebook“ prijateljstvo ≠ prijateljstvo 16. Analiza uspjeha i izostanaka na kraju 1. polugodišta 17. Mitovi i činjenice o spolno prenosivim bolestima 18. Bonton i komunikacija 19. Važnost obrazovanja ( Međunarodni dan obrazovanja) 20. Prepoznavanje i izražavanje osjećaja (Valentinovo ) 21. Komunikacija o spolnosti 22. Kako pomažem svojoj obitelji u vrijeme gospodarske krize? 23. Kockanje i klađenje adolescenata 24. Rodno uvjetovano nasilje 25. Analiza uspjeha i izostanaka na kraju 3. kvartala 26. Nasilje u vezama 27. Kako donijeti važnu odluku? 28. Zaštita reproduktivnog zdravlja 29. Zaštita okoliša (Dan planeta Zemlje) 30. Ja sam Europski građanin ( Dan Europe) 31. Obitelj je naš oslonac kroz život 32. Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti 33. Važnost tjelesne aktivnosti 34. Uloga roditelja u odgoju i odnos prema roditeljima (Globalni dan roditelja) 35. Analiza uspjeha i izostanaka na kraju nastavne godine

Page 89: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

88

Plan rada razrednika i razrednog odjela 3. a

razrednica: Marina Rauker Koch, prof.

1. Formiranje razrednog odjela; nastavni plan za zanimanje ekonomist 2. Prava i obveze učenika; pedagoške mjere (Kućni red i Statut škole) 3. Pravilnik o vrednovanju učenika 4. Slobodne aktivnosti učenika 5. Naše vrijednosti – prijateljstvo, povjerenje, timski rad 6. Pravilna prehrana kod umnih napora 7. Mjesec knjige (razlike između knjige i filma) 8. Sport i osobnost 9. Prevencija nasilničkog ponašanja 10. Donošenje životnih odluka 11. Analiza rezultata rada učenika u prvom kvartalu 12. Moj doprinos suživotu u obitelji 13. Pušenje, alkohol i droga – prevencija i suzbijanje 14. Narodni običaji (Božić) 15. Uspjeh i izostanci učenika u 1. polugodištu 16. Kako smo proveli zimski odmor? 17. Odnos izostanaka s nastave i uspjeha učenika 18. Samopouzdanje i odgovornost prema sebi i drugima 19. Karneval 20. Valentinovo (zaljubljenost i ljubav) 21. Odgovorno spolno ponašanje 22. Gospodarska kriza 23. Međusobno razumijevanje, uvažavanje i tolerancija 24. Uspjeh razrednog odjela – razlog za zadovoljstvo ili zabrinutost 25. Vjerovati ljudima, pomagati im, dijeliti s njima, … 26. Tolerancija seksualnih različitosti 27. Maturalno putovanje 28. Uskrsna pobjeda života nad smrću 29. Zaštita okoliša (Dan planeta Zemlje) 30. Put do uspjeha 31. Zanimljivosti iz svijeta znanosti 32. Vjerujem u svoju snagu 33. Uspješna komunikacija 34. Planiranje budućnosti 35. Uspjeh, izostanci i vladanje učenika na kraju nastavne godine

Page 90: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

89

Okvirni program sata razrednika 4.a razreda

Razrednik: Renata Brajdić Gašparac

1. Formiranje razrednog odjeljenja

2. Osiguranje učenika i prava osiguranih

3. Upoznavanje s odgojnim mjerama i načinom izricanja

4. Upoznavanje s s odredbama Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika

5. Upoznavanje sa Statutom ŽTŠ Moravice, Pravilnikom o kućnom redu ŽTŠ Moravice

6. Obilježavanje Svjetskog dana štednje

7. Izostanci – zašto izostajemo iz škole

8. Analiza uspjeha razrednog odjela na kraju prvog kvartala – sat Razrednog vijeća

9. Sport i osobnost

10. Planiranje budućnosti

11. Na pragu punoljetnosti

12. Nasilje u školi

13. Kako provodimo slobodno vrijeme

14. Mentalno zdravlje

15. Analiza uspjeha razrednog odjela na kraju prvog polugodišta – sat Razrednog vijeća

16. Brak, roditeljstvo i obitelj

17. Kako ispraviti negativne ocjene

18. Ponašanje učenika u prostorima škole

19. Kako donijeti važnu odluku

20. Kako živjeti zdravo

21. Ovisničko ponašanje

22. Pušenje i alkohol

23. Kako reći NE

24. Važnost obitelji

25. Izleti

26. Odgovorno seksualno ponašanje

27. Odgovorno ponašanje

28. Rješavanje odgojnih problema u razredu

29. Analiza uspjeha razrednog odjela na kraju trećeg kvartala– sat Razrednog vijeća

30. Važnost praktične nastave

31. Pravilna prehrana

32. Analiza uspjeha razrednog odjela na kraju nastavne godine

Page 91: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

90

Godišnji plan rada razredne zajednice 1.e razreda Razrednik: Lidija Puškarić, prof.

1. Formiranje razrednog odjela 2. Upoznavanje učenika s Kućnim redom Škole, Statutom Škole i Pravilnikom o

ocjenjivanju 3. Ponašanje učenika u prostorima Škole- Bonton 4. 8.9.- Međunarodni dan pimenosti 5. 28.9.- Svjetski dan srca 6. Zašto bih izostajao s nastave!? 7. Učimo za život 8. Pomoć prijateljima 9. Analiza uspjeha na kraju 1. kvartala 10. 11.11.- Sveti Martin 11. 16.11.- Međunarodni dan tolerancije 12. 18.11.- Dan sjećanja na Vukovar 13. 24.11.- Dan kazališta 14. Moje zalaganje u razrednom odjelu 15. Analiza odgojne situacije 16. Analiza ocjena i odgojne situacije na kraju 1. polugodišta 17. 15.1.- Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske 18. 21.1.- Međunarodni dan materinjeg jezika 19. Moral i etika 20. Moral i etika 21. Samopoštovanje 22. 14.2.- Valentinovo 23. Tekuća problematika 24. 7.4.- Svjetski dan zdravlja 25. Uspješna komunikacija 26. Uspješna komunikacija 27. Analiza odgojne situacije 28. Analiza uspjeha na kraju 3. kvartala 29. Priroda i ja- ekološka osvještenost 30. Priroda i ja- ekološka osvještenost 31. Kako donijeti važnu odluku? 32. Volim svoju obitelj i svoju domovinu 33. Volim svoju obitelj i svoju domovinu 34. Analiza odgojne situacije 35. Analiza uspjeha na kraju 2. polugodišta

Page 92: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

91

Godišnji plan rada sata razredne zajednice 2.ep Razrednica: Aleksandra Vladušić, dipl.ing.

1. Formiranje razrednog odjela 2. Osiguranje učenika 3. Upoznavanje sa odredbama Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika 4. Kako učiti pojedine predmete 5.Ponašanje učenika u prostorima škole , na priredbama 6. Kućni red ŽTŠ Moravice 7. Statut škole 8.Praćenje izostanaka učenika sa nastave i njihovo opravdavanje 9. Sjednica Razrednog vijeća – prvi kvartal 10. Važnost praktične nastave 11. Sport i osobnost 12.Kako učiti pojedine predmete 13. Bonton za mlade 14. Pušenje i zdravlje 15. Sređivanje razredne dokumentacije 16. Sjednica razrednog vijeća na kraju prvog polugodišta 17. Alkohol i mladi 18. Nasilje u školi 19. Kako živjeti zdravo 20. Važnost obitelji 21. Sukob, kako ga riješiti 22.Kako donesti važnu odluku 23.Kako reći Ne 24.Rješavanje odgojnih problema u razrednom odjelu 25. Kako pisati seminarski rad 26. Što znači biti maloljetan, a što punoljetan 27. Sjednica razrednog vijeća na kraju trećeg kvartala 28. Kako se ocjenjuje vladanje učenika 29.Zaštita okoliša 30.Uređenje razreda br.6. 31. Kako provodimo slobodno vrijeme 32.Važnost očuvanja čiste vode 33.Koliko smo naučili ,koliko smo napredovali ove školske godine 34.Kako uspješno komunicirati 35.Sjednica razrednog vijeća na kraju nastavne godine

Page 93: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

92

Okvirni program rada razrednog odjela IIIep

Razrednik: Danijel Vrbanc

1. UVODNI DIO - Formiranje razrednog odjela 2. Pravilnik o kućnom redu ŽTŠ-a Moravice 3. Statut ŽTŠ -a Moravice 4. Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju 5. Kako pisati seminarski rad 6. Osiguranje učenika i prava osiguranih 7. ANALIZA USPJEHA na kvartalu 8. Ponašanje učenika u prostorima škole, na priredbama i slično 9. Nasilje u školi 10. Sport i osobnost 11. Ovisničko ponašanje 12. Pušenje 13. Alkohol i mladi 14. Kockanje 15. Kompjuterske igrice 16. Ovisnost o računalu, tabletu, društvenim mrežama 17. ANALIZA USPJEHA na polugodištu 18. Gospodarska kriza - kako pomažemo svojoj obitelji 19. Bonton za mlade 20. Kako donijeti važnu odluku ? 21. Kako uspješno komunicirati ? 22. Kako živjeti zdravo? 23. Važnost obitelji 24. Kako provodimo slobodno vrijeme? 25. Kako se pripremiti za studiranje? 26. Sukob, kako ga riješiti ? 27. ANALIZA USPJEHA na kvartalu 28. Radna akcija 29. Zaštita okoliša 30. Obnovljive energije 31. Maturalno putovanje 32. O seksualnosti 33. Odgovorno ponašanje 34. Rješavanje odgojnih problema u razredu 35. ANALIZA USPJEHA na kraju nastavne godine

Page 94: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

93

Godišnji plan rada razredne zajednice 4.ep razreda Razrednik: Dubravka Carević

1. Formiranje razrednog odjela

2. Osiguranje učenika

3. Upoznavanje s odredbama Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika

4. Kako učiti pojedine predmete

5. Ponašanje učenika u prostorima škole

6. Kućni red ŽTŠ Moravice

7. Statut škole

8. Praćenje izostanaka učenika s nastave i njihovo opravdavanje

9. Sjednica razrednog vijeća – prvi kvartal

10. Pravilna prehrana

11. Mentalno zdravlje

12. Kako učiti pojedine predmete

13. Bonton za mlade

14. Pušenje i zdravlje

15. Sređivanje razredne dokumentacije

16. Sjednica razrednog vijeća na kraju 1. polugodišta

17. Alkohol i mladi

18. Nasilje u školi

19. Kako živjeti zdravo

20. Važnost obitelji

21. Sukob, kako ga riješiti

22. Kako donesti važnu odluku

23. Kako reći ne

24. Rješavanje odgojnih problema u razrednom odjelu

25. Na pragu punoljetnosti

26. Odgovorno ponašanje

27. Sjednica razrednog vijeća na kraju trećeg kvartala

28. Kako se ocjenjuje vladanje učenika

29. Zaštita okoliša

30. Kako provodimo slobodno vrijeme

31. Uređenje razreda br. 6

32. Sjednica razrednog vijeća na kraju nastavne godine

Page 95: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

94

Okvirni program rada razrednog odjela Isp

Razrednik: Borivoj Dokmanović dipl. ing. 1. Formiranje razrednog odjela 2. Upoznavanje sa Statutom ŽTŠ i Pravilnikom o kucnom redu ŽTŠ Moravice 3. Upoznavanje sa odredbama Pravilnika o pracenju i ocjenjivanju 4. Ucenicko vijece, biranje predstavnika 5. Kako opravdati izostanke 6. Kako uciti pojedine predmete 7. Kultura Škole 8. Zašto izostajemo iz škole 9. Analiza uspjeha raz. odjela na 1. kvartalu 10. Važnost prakticne nastave 11. Sport i osobnost 12. Pravilna prehrana 13. Primjereno ponašanje 14. Mentalno zdravlje ( I ) 15. Analiza uspjeha raz. odjela na polugodištu 16. Mentalno zdravlje ( II ) 17. Kockanje i kladenje adolescenata i mladih 18. Nasilje u školi 19. Kako živjeti zdravo 20. Važnost obitelji 21.Spolno/rodno nasilje i nasilje u vezama ( I ) 22. Spolno/rodno nasilje i nasilje u vezama ( II ) 23. Sukob, kako ga riješiti 24. Analiza uspjeha raz. odjela na 3. kvartalu 25. Dan škole 26. Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti 27. Kako donijeti važnu odluku 28. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje ( I ) 29. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje ( II ) 30. Kako se ocjenjuje vladanje ucenika 31. Strucna praksa, pripreme za kraj školske godine 32. Koliko smo naucili, koliko smo napredovali ove školske godine 33. Što znaci biti punoljetan 34. Zakljucivanje ocjene iz vladanja 35. Analiza uspjeha raz. odjela na kraju nastavne godine

Page 96: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

95

Okvirni program rada razrednog odjela 2. s

Razrednik: Borivoj Dokmanović dipl. ing. 1. Formiranje razrednog odjela 2. Upoznavanje sa Statutom ŽTŠ i Pravilnikom o kucnom redu ŽTŠ Moravice 3. Upoznavanje sa odredbama Pravilnika o pracenju i ocjenjivanju 4. Ucenicko vijece, biranje predstavnika 5. Kako opravdati izostanke 6. Kako uciti pojedine predmete 7. Kultura Škole 8. Zašto izostajemo iz škole 9. Analiza uspjeha raz. odjela na 1. kvartalu 10. Važnost prakticne nastave 11. Sport i osobnost 12. Pravilna prehrana 13. Primjereno ponašanje 14. Mentalno zdravlje ( I ) 15. Analiza uspjeha raz. odjela na polugodištu 16. Mentalno zdravlje ( II ) 17. Kockanje i kladenje adolescenata i mladih 18. Nasilje u školi 19. Kako živjeti zdravo 20. Važnost obitelji 21.Spolno/rodno nasilje i nasilje u vezama ( I ) 22. Spolno/rodno nasilje i nasilje u vezama ( II ) 23. Sukob, kako ga riješiti 24. Analiza uspjeha raz. odjela na 3. kvartalu 25. Dan škole 26. Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti 27. Kako donijeti važnu odluku 28. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje ( I ) 29. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje ( II ) 30. Kako se ocjenjuje vladanje ucenika 31. Strucna praksa, pripreme za kraj školske godine 32. Koliko smo naucili, koliko smo napredovali ove školske godine 33. Što znaci biti punoljetan 34. Zakljucivanje ocjene iz vladanja 35. Analiza uspjeha raz. odjela na kraju nastavne godine

Page 97: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

96

Plan rada razrednika i razrednog odjela 3. S

razrednik: Milorad Pašić, dipl. ing. 1. Formiranje razrednog odjeljenja 2. Prava i obveze učenika; pedagoške mjere (Kućni red i Statut škole) 3. Pravilnik o vrednovanju učenika 4. Slobodne aktivnosti učenika 5. Važnost praktične nastave 6. Sport i osobnost 7. Zaštita okoliša 8. Važnost očuvanja čiste vode 9. Analiza uspjeha razrednog odjela na kraju prvog kvartala – sat Razrednog vijeća 10. Planiranje budućnosti 11. Kako uspješno komunicirati , sukob-kako ga riješiti 12. Nasilje u školi 13. Kako provodimo slobodno vrijeme 14. Samopouzdanje i odgovornost prema sebi i drugima 15. Analiza uspjeha razrednog odjela na kraju prvog polugodišta – sat Razrednog vijeća 16. Pomoć pri učenju, kako ispraviti negativne ocjene 17. Međusobno razumijevanje, uvažavanje i tolerancija 18. Vjerovati ljudima, pomagati im, dijeliti s njima 19. Karneval, proslava kraja zime i početka proljeća 20. Odgovorno seksualno ponašanje 21. Kako živjeti zdravo 22. Ovisničko ponašanje: pušenje, alkohol i droga 23. Kako reći NE 24. Pravilna prehrana 25. Kako ostati svoj, ne pasti pod utjecaj društva 26. Intuicija, prepoznavanje svojih želja i izvanjskog utjecaja 27. Važnost obitelji i prihvaćanja 28. Izleti 29. Analiza uspjeha razrednog odjela na kraju trećeg kvartala– sat Razrednog vijeća 30. Mogućnosti zapošljavanja 31. „Norijada“ 32. Analiza uspjeha razrednog odjela na kraju nastavne godine – sat Razrednog vijeća

Page 98: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

97

PLAN I PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA (u organiziranim skupnim oblicima) Stručni aktiv: Promet i logistika Ljiljana Carević Dubravka Carević Stručno usavršavanje u školi: Vrijeme Sadržaj Oblik

(NV, stručni aktiv, …)

Stručne pedagoške i psihološke teme po programu rada NV, RV, stručnog aktiva

Stručno usavršavanje prema Katalogu stručnih skupova Agencije za obrazovanje: Vrijeme Sadržaj Oblik

(županijski stručni aktiv, savjetovanje, konferencija,…)

Mjesto

Prema Katalogu stručnih skupova Agencije za obrazovanje i programu rada županijskih stručnih vijeća

Rijeka

Ostalo stručno usavršavanje izvan škole: Vrijeme Sadržaj Oblik

(seminari, predavanja, radionice,…)

Čitanje stručne literature Praćenje internetskih stranica i portala: � edu.hr portal � Nacionalni portal za učenje na daljinu

„Nikola Tesla“ � Hrvatski jezični portal Hrvatski pravopis

Voditelj stručnog aktiva: Beljan Stanislav; dipl. ing.

Page 99: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

98

PLAN I PROGRAM STRUCNOG USAVRŠAVANJA (u organiziranim skupnim oblicima)

Stručni aktiv: ELEKTROTEHNIKE I RAČUNALSTVA

Stručno usavršavanje u školi:

Vrijeme Sadržaj Oblik

(NV, stručni aktiv)

Tijekomšk.god.2014./2015. Stručne pedagoške i psihološke teme po programu rada NV,RV i stručnog aktiva

Stručno usavršavanje prema Katalogu stručnih skupova Agencije za obrazovanje:

Vrijeme Sadržaj Oblik

(županijski stručni aktiv, savjetovanje, konferencija,…)

Mjesto

Prema vremeniku

stručnog

usavršavanja

ASOO-a.

Prema katalogu stručnih skupova Agencije zaobrazovanje i programu rada županijskih stručnihvijeća

Prema

katalogu

Agencije

Stručno usavršavanje izvan škole:

Vrijeme Sadržaj Oblik

(seminari, predavanja,

radionice,…)

Stalno tijekom šk. god.

2014./ 2015.

- individualno usavršavanje nastavnika ponastavnim predmetima praćenjemstručne literature

Voditelj aktiva: Danijel Vrbanc, dipl. ing.

Page 100: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

99

PLAN I PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA (u organiziranim skupnim oblicima) Stručni aktiv: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA Stručno usavršavanje u školi:

Vrijeme Sadržaj Oblik (NV, stručni aktiv,

…)09/

Per

man

entn

o

tije

kom

š

kols

ke

20

13

.20

14

.g

-Odgojno-obrazovne teme sukladno planu rada stručnih tijela škole (nastavničko vijeće,razredna vijeća,stručni aktiv) koje pokrivaju područje pedagoško-psihološkog obrazovanja te didaktičko-metodičku pripremu nastavnih sadržaja -Stručne teme područja ekonomije vezano uz ostvarivanje nastavnog plana kao i uz aktualnosti svijeta ekonomije i neposredne stvarnosti koja nas okružuje

-aktivno sudjelovanje u radu stručnih tijela škole: razrednog vijeća i nastavničkog vijeća te napose kroz aktivnosti stručnog aktiva

Stručno usavršavanje prema Katalogu stručnih skupova Agencije za obrazovanje:

Vrijeme Sadržaj Oblik (županijski stručni

aktiv, savjetovanje,

konferencija,…)

Mjesto

Sukl

adn

o v

rem

enik

u

stru

čnih

usa

vrša

van

ja

ASO

O-a

i A

OO

-a z

a

ško

lsku

20

13./

201

4.g

Stručne teme unutar područja rada ekonomije,trgovine i poslovne administracije sukladno vremeniku stručnih usavršavanja ASOO-a i AOO-a za strukovne nastavne predmete: osnove ekonomije, računovodstvo, bankarstvo i odiguranje, marketing, vježbeničku tvrtku.... Stručne i odgojno-obrazovne teme unutar predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura i Vjeronauk

Oblik stručnog usavršavanja uskladiti će se sa financijskim mogućnostima škole

Sukl

adn

o v

rem

enik

u

stru

čno

g

usa

vrša

van

ja A

SOO

-a i

Ostalo stručno usavršavanje izvan škole:

Vrijeme Sadržaj Oblik (seminari, predavanja,

radionice,…)

Per

man

entn

o

tije

kom

ško

lske

2

01

3.2

01

4.g

-Odgojno-obrazovno područje : teme odgoja, obrazovanja, rada sa učenicima sa posebnim potrebama -Pedagoško-psihološko područje : metodičko-didaktičke teme i teme vezane uz uporabu suvremenih nastavnih sredstava i pomagala -Strukovno područje : teme koje pokrivaju nastavne predmete koje predaju svi članovi aktiva

-Permenentno praćenje stručne literature : udžbenika, časopisa, enciklopedija, interneta -Seminari,predavanja i radionice

Voditelj stručnog aktiva: Renata Brajdić Gašparac,dipl.oec.

Page 101: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

100

PLAN I PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA (u organiziranim skupnim oblicima)

Stručni aktiv: STROJARSTVO Stručno usavršavanje u školi:

Vrijeme Sadržaj Oblik

(NV, stručni aktiv, …_)

Stručne pedagoške i psihološke teme po programu rada NV, RV i stručnog aktiva

Stručno usavršavanje prema Katalogu stručnih skupova Agencije za obrazovanje:

Vrijeme Sadržaj Oblik

(županijski stručni aktiv,

savjetovanje,

konferencija,…)

Mjesto

Prema katalogu strucnih skupova Agencije za obrazovanje i programu rada županijskih stručnih vijeća

Strucni skupovi u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Agencije za odgoj i obrazovanje za 2015. godinu biti će naknadno objavljeni. Ostalo stručno usavršavanje izvan škole: Vrijeme Sadržaj Oblik

(seminari, predavanja,

radionice,…)

tijekom

šk.god.

2014./

2015.

- individualno usavršavanje nastavnika po

nastavnim predmetima pracenjem stručne

literature

Voditelj stručnog aktiva : Borivoj Dokmanović dipl. ing.

Page 102: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

101

PLAN I PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA (u organiziranim skupnim oblicima) Stručni aktiv: POVJERENSTVO ZA HRVATSKI I STRANE JEZIKE

Stručno usavršavanje u školi:

Vrijeme Sadržaj Oblik

(NV, stručni aktiv, …) 09-12/ 2014. 01-02-03/ 2015. 04-06/ 2015.

Planiranje i programiranje rada nastavnika u redovnoj i dodatnoj nastavi; Elementi ocjenjivanja; Vremenik pisanih provjera znanja Školska i županijska natjecanja; Lidrano Državna matura

POVJERENSTVO ZA HRVATSKI I STRANE JEZIKE

Stručno usavršavanje prema Katalogu stručnih skupova Agencije za obrazovanje:

Vrijeme Sadržaj Oblik

(županijski stručni aktiv,

savjetovanje,

konferencija,…)

Mjesto

tijekom cijele šk. godine

Prema planu i programu AZOO

Ostalo stručno usavršavanje izvan škole:

Vrijeme

Sadržaj Oblik (seminari, predavanja, radionice,…)

tijekom

cijele šk.

godine

http://www.onestopenglish.com/

www.pearsonelt.co

www.oup.com

-ostali materijali relevantni za nastavu hrvatskog i

stranih jezika

dodatni materijali i webinari za

nastavnike hrvatskog, engleskog i

njemačkog jezika

Voditelj stručnog aktiva : Davorka Radovanović

Page 103: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

102

PLAN I PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA (u organiziranim skupnim oblicima)

Stručni aktiv: Prirodoslovno – matematički predmeti

Stručno usavršavanje u školi:

Vrijeme Sadržaj Oblik

(NV, stručni aktiv, …)

šk. 2014. / 2015. god.

- izvještaji predmetnih nastavnika sa stručnih skupova, - novi pristupi učenju i poučavanju, nove metode rada, - korištenje multimedijalnih nastavnih materijala, - e – Dnevnik, - pozitivne odgojne i obrazovne vrijednosti (kvalitetna komunikacija), - sprečavanje asocijalnog ponašanja, - samovrednovanje rada

Sjednice Nastavničkog vijeća

šk. 2014. / 2015. god.

- suvremeni standardi nastavnih predmeta, - stručno – metodičke teme:

• inovacije u nastavi, • učenje otkrivanjem i istraživački usmjerena nastava

(projektni zadaci), • novi alati: računala i informacijska tehnologija,

- horizontalna i vertikalna korelacija nastavnih sadržaja, - formativna i sumativna procjena znanja, - analiza ispitnog materijala za državnu maturu, - povezivanje školskog sustava sa znanstvenim, - dostignuća znanosti i tehnike

Sastanci Stručnog aktiva

Page 104: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

103

Stručno usavršavanje prema Katalogu stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje:

Vrijeme Sadržaj Oblik

(županijski stručni aktiv, savjetovanje, konferencija,…)

Mjesto

studeni 2014.,

siječanj, travanj, svibanj, te lipanj

ili kolovoz 2015.

- kvalitetna nastava usklađena sa zahtjevima NOK – a i državne mature (znanja potrebna za nastavak školovanja), - primjeri iz prakse, - novi pristupi poučavanju; primjena tehnologija u nastavi, - vrednovanje postignuća učenika, - osvrt na natjecanja (rad s darovitim učenicima), - pedagoško – psihološki sadržaji (npr. komunikacija, stres)

Županijski

(međužupanijski) stručni skupovi za nastavnike matematike, fizike,

astronomije, biologije, kemije i vjeronauka,

Državni seminari

Rijeka

(Zagreb)

Opatija ili

dalma - tinski gradovi

14. 10., 18. 11. i 16. 12. 2014.

- matematički razgovori (izazovi nastavničke profesije, razgovarajmo s matematikom, nova – stara nastava matematike)

Državni stručni skupovi online

15. 10., te 12. i 13. 11. 2014.

- obrazovanje za budućnost (kreativno i kulturno obrazovanje)

Međužupanijski stručni skupovi

Zagreb

1. – 3. srpnja 2015.

- suvremeni pristup učenju i poučavanju matematike 6. kongres nastavnika

matematike Zagreb

Page 105: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

104

Ostalo stručno usavršavanje izvan škole:

Vrijeme Sadržaj Oblik

(seminari, predavanja, radionice,…)

šk. 2014. / 2015. god.

- matematika (programi dinamične

geometrije Sketchpad i GeoGebra), fizika,

astronomija (horizontalna sunčana ura,

virtualni planetarij), biologija, kemija,

informatika, pedagoško – psihološki

sadržaji, etnologija, vjeronauk

Individualno stručno usavršavanje

(stručna literatura, časopisi, Internet, multimedijalni nastavni

materijali)

lipanj 2015.

- edukacija ocjenjivača i ocjenjivanje ispita

državne mature,

- određivanje pragova prolaznosti i ocjena na

ispitima državne mature

NCVVO, Zagreb

(stručne radne skupine)

šk. 2014. / 2015. god.

- izrada zadataka za natjecanja i kriterija

vrednovanja,

- provedba natjecanja

Županijsko i državno povjerenstvo za provedbu natjecanja iz

astronomije (član)

→ Željka Vrcelj, prof.

20. i 21. 9. 2014.

- “Od mozga do uma” (škola za sutra;

umijeće poučavanja)

Institut za waldorfsku pedagogiju, Zagreb

(međunarodna konferencija)

→ Željka Vrcelj, prof.

Voditelj stručnog aktiva :

Ljubo Subotić, prof.

Page 106: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

105

PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA U tijeku šk.god. 2014./2015. školski odbor će raditi poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju, statutom i općim aktima Škole. Školski odbor će:

- donositi Izmjene i dopune Statuta Škole usklađene s Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/12) uz prethodnu suglasnost Osnivača,

- donositi opće akte škole i učeničkog doma usklađene sa zakonom i Statutom, - donijeti školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog i Odgajateljskog vijeća, - donijeti godišnji plan i program rada Škole i Doma na prijedlog ravnateljice, a na temelju

mišljenja Vijeća roditelja i Nastavničkog vijeća i nadzirati njegovo izvršenje, - donijeti financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun i nadzirati njegovo izvršenje, - odlučivati o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa, - davati prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u školi i

učeničkom domu kako je to utvrđeno Zakonom, Statutom i Pravilnikom o radu, - odlučivati o ulaganju i nabavci opreme te stjecanju i opterećivanju nekretnina i druge

imovine škole i učeničkog doma sukladno odredbama Statuta, - razmatrati izviješća ravnateljice o radu i poslovanju škole i učeničkog doma, te izvješće

Povjerenstva za kvalitetu, - davati Osnivaču i ravnateljici prijedloge i mišljenje o pitanjima važnim za rad i sigurnost u

školi i učeničkom domu te donositi odluke i obavljati druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju, Statutom i općim aktima škole.

Predsjednik Školskog odbora Damir Grgurić, nastavnik prakt. nast.

Page 107: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

106

PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA ŽELJEZNIČKE TEHNIČKE ŠKOLE MORAVICE ZA 2014./2015. ŠK.GOD. Vijeće roditelja, sukladno odredbama Statuta, obavljat će ove poslove:

- dati mišljenje o prijedlogu Kurikuluma ŽTŠ i Godišnjeg plana i programa rada Škole - raspravljati o izvješćima ravnateljice o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i

programa rada Škole, - surađivati u donošenju općih akata - razmatrati pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom, - predlagati mjere unapređenja odgojno-obrazovnog rada, - davati mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi i

Domu, - davati mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih i kulturnih

sadržaja Škole, - davati mišljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga te

sudjelovanjem učenika u njihovu radu, - davati mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem

odgovarajuće pomoći. Vijeće roditelja radit će na sjednicama koje će se, sukladno Poslovniku o radu Vijeća roditelja, održati najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i više puta. Vijeće roditelja će, po potrebi, raspravljati i o drugim pitanjima važnima za odgoj i obrazovanje njihove djece kao i cjelokupan rad Škole.

Page 108: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

107

Program rada Vijeća učenika

Prema Statutu ŽTŠ Moravice, Vijeće učenika razmatra pitanja značajna za rad

učenika u Školi i Domu. Članove Vijeća učenika bira se na vrijeme od jedne godine i mogu biti

ponovno izabrani. Članove Vijeća učenika u pravilu čine predsjednici svih razrednih odjela. Na prvom sastanku Vijeće učenika bira svog predsjednika. Predsjednik Vijeća učenika bira se većinom glasova prisutnih članova, javnim glasanjem.

Vijeće učenika radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi. U radu Vijeća učenika sudjeluje pedagog, voditelj Doma, a mogu sudjelovati i ravnatelj ili druga osoba pozvana na sjednicu Vijeća, ali bez prava odlučivanja.

PROGRAM

UČENIČKO VIJEĆE

CILJEVI a)

opći (dugoročni)

− Svrha i cilj postojanja vijeća je ostvarivanje lakše komunikacije i boljeg povezivanja učenika međusobno, učenika i nastavnika,

− osiguravanje pravilnog i potpunog informiranja te − poticanje učenika na aktivno uključivanje u život škole (radni,

kulturni, sportski, zabavni, humanitarni…)

b) specifični (kratkoročni)

− održavanje sastanaka jednom mjesečno radi praćenja situacije u Školi i pravovremenog reagiranja

− organizacija raznovrsnih aktivnosti s ciljem afirmiranja učenika − suradnja sa grupama slobodnih aktivnosti, školskim udrugama, te

grupama i organizacijama izvan škole (Crveni križ, KUD-ovi, Sportska društva i klubovi)

Zadaće

− usvajiti aktivan odnos prema školi i zajednici u kojoj škola djeluje − zastupati i razvijati učenička prava, interese, obveze i uloge u školi − uključiti što veći broj učenika u izradu raznovrsnih strategija kojima

se povisuje razina samopoštivanja i poštivanja dostojanstva drugoga (strategija o nenasilnom rješavanju sukoba, strategija o djelovanju u kriznim situacijama, izrada etičkog kodeksa škole, pravilnik o kućnom redu, ponašanje učenika …)

− davati prijedloge za izborne predmete i sadržaje, izvannastavne i izvanškolske projekte i aktivnosti, za djelotvorno obavljanje obvezne prakse

− analizirati moguće situacije koje negiraju međusobno uvažanje i kritički se osvrće na njih, te poduzima sve da se one prevladaju vodi brigu o školskim prostorima, u suradnji sa ostalim učenicima, te izrađuje projekt kako oplemeniti učionice, hodnik i ulaz u školu, školsko dvorište da bi se osjećali udobnije u svom radnom prostoru i njegovom okružju

− predlagati za učenike stimulativne nagrade za primjerno ponašanje i kaznene mjere za propušteno djelovanje pri preuzetim obvezama

− surađivati s drugim učeničkim vijećima i organizacijama mladih na lokalnoj,regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini, i kroz različite programe, projekte i aktivnosti, ovisno o interesima samih učenika i mogućnostima škole.

Page 109: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

Ciljana skupina

Svi učenici škole

Vrijeme realizacije

Cijela školska godina

Plan i program

Rujan − Planiranje aktivnosti; prijem novih članova − Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća, člana

povjerenstva za kvalitetu, člana Savjeta mladih grada Vrbovskog

− Slobodne aktivnosti učenika u Školi i Domu − Prijedlozi kod izrade Školskih pravila i Kućnog reda Škole

Listopad − Uvjeti rada u Školi i Domu, prijedlozi za poboljšanje − Izostanci učenika s nastave – uzroci i mjere za poboljšanje − Državna matura i priprema učenika za polaganje državne mature

Studeni − obilježavanje 10.studenog-Svjetskog dana mladih − u suradnji s Roditeljskim vijećem , obilježavanje Mjeseca dana

borbe protiv ovisnosti Prosinac

− obilježavanje - Božićnih blagdana Veljača

− Uspjeh učenika Škole i Doma na kraju 1. polugodišta − 14.veljače- Valentinovo - obilježavanje

Ožujak − obilježavanje 1.dana proljeća (Goranovo proljeće) − Praktična nastava, uvjeti i mjere za poboljšanje

Travanj

− obilježavanje Uskrsnih blagdana − Predstavljanje Škole i Doma na natjecanjima, Domijadi − Promidžba Škole i Doma i pripreme za upise u 2015./16.

Svibanj - Pripreme za Dan maturanata

− Obilježavanje Dana škole; − Sportske aktivnosti učenika, mjere za poboljšanje − Natječaj za naj-učenika generacije

Lipanj − Organiziranje Sajma rabljenih udžbenika − Uspjeh učenika na kraju nastavne godine, prijedlozi za

poboljšanje

Page 110: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

PLAN I PROGRAM RADA TAJNIKA ŽELJEZNIČKE TEHNIČKE ŠKOLE MORAVICE ZA 2014./2015. ŠKOLSKU GODINU

MJESEC

OPIS PLANIRANIH POSLOVA

IX/ 2014. - Suradnja u izradi Kurikuluma, Godišnjeg plana i programa rada za Školu i Dom - Priprema za sjednicu Školskog odbora, izvješćivanje na sjednici Školskog

odbora, vođenje i pisanje zapisnika sa sjednice Školskog odbora, pisanje odluka i zaključaka donesenih na sjednici Školskog odbora i sudjelovanje u njihovom provođenju

- Suradnja s ravnateljicom u izradi rješenja o tjednom zaduženju - Izrada ugovora o radu - Priprema sjednice Vijeća roditelja, izvješćivanje na sjednici, postupanje po

zaključcima donesenim na sjednici, vođenje i pisanje zapisnika - Suradnja s Povjerenstvom za kvalitetu - Sastavljanje ugovora za smještaj u Dom učenika - Prijave i odjave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje - Traženje suglasnosti za radna mjesta, suradnja s Ministarstvom - Raspisivanje natječaja za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih - Izrada pojedinačnih akata u postupcima izricanja pedagoških mjera - Upoznavanje nastavnika sa zakonskom regulativom - Rješenja o polaganju razlikovnih ispita - Suradnja s Državnim arhivom u Karlovcu – sređivanje arhivskog i registraturnog

gradiva X/ 2014. - Priprema za sjednice Školskog odbora, izvješćivanje na sjednici, vođenje i

pisanje zapisnika ,pisanje odluka i zaključaka sa sjednice - Sastavljanje ugovora o djelu - Pisanje Rješenja radnicima Škole i Doma o obavljanju drugih poslova za potrebe

Škole i Doma - Jubilarne nagrade - Prijave i odjave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje - Organiziranje pregleda radnika sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva

od zaraznih bolesti - Izrada pojedinačnih akata u postupcima izricanja pedagoških mjera - Poslovi u vezi raspisivanja natječaja za ravnatelja

XI/2014. - Priprema za sjednicu Školskog odbora, izvješćivanje na sjednici, vođenje i pisanje zapisnika, pisanje odluka i njihovo provođenje

- Raspisivanje natječaja za radnike u redovnoj nastavi i u obrazovanju odraslih sukladno Zakonu, suradnja s Uredom državne uprave PGŽ-a i Zavodom za zapošljavanje

- Prijave i odjave na zdravstveno i mirovinsko osiguranje - Rad na usklađivanju općih akata sa Statutom i Zakonom - Izrada pojedinačnih akata u postupcima izricanja pedagoških mjera - Rješenja o polaganju razlikovnih ispita

XII/2014. - Pripreme sjednice Školskog odbora, izvješćivanje, vođenje i pisanje zapisnika,

postupanje po odlukama

Page 111: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

- Prijave i odjave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje - Izrada pojedinačnih akata u postupcima izricanja pedagoških mjera - Sređivanje arhivskog i registraturnog gradiva u pismohrani - Poslovi vezani uz Plan nabave

I/ 2015. - Priprema sjednice Školskog odbora, izvješćivanje na sjednici, vođenje i sređivanje zapisnika, postupanje po odlukama i zaključcima školskog odbora - Izrada općih akata - Provođenje javne nabave roba i usluga, sklapanje ugovora, suradnja s Upravnim

odjelom za obrazovanje, kulturu i sport PGŽ-e - Izrada pojedinačnih akata u postupcima izricanja pedagoških mjera

II/2015. - Priprema sjednice Školskog odbora, izvješćivanje na sjednici, vođenje i sređivanje zapisnika, postupanje po odlukama Školskog odbora,

- Usvajanje završnog računa za 2014. godinu - Izrada pojedinačnih akata u postupcima izricanja pedagoških mjera - Poslovi vezani uz Predmet o fiskalnoj odgovornosti

III/2015. - Priprema sjednice Školskog odbora, izvješćivanje na sjednici, vođenje i sređivanje zapisnika i postupanje po odlukama Školskog odbora,

- Raspisivanje natječaja za nastavnike sukladno Statutu i Zakonu u suradnji s Uredom državne uprave PGŽ-a i Zavodom za zapošljavanje

- Pisanje ugovora o radu - Prijave i odjave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

IV/2015. - Pripreme sjednice Školskog odbora, izvješćivanje na sjednici, vođenje i

sređivanje zapisnika, postupanje po odlukama i zaključcima Školskog odbora, - Prijedlog plana upisa za 2015./2016. šk.god.-suradnja s Uredom državne uprave

PGŽ-e - Upućivanje jedne trećine radnika na sistematski pregled sukladno odredbama

Zakona i Kolektivnog ugovora, ugovaranje termina - Upisni prag-suradnja s Uredom državne uprave PGŽ-e - Sastavljanje ugovora o radovima na objektima Škole i Doma - Izrada pojedinačnih akata u postupcima izricanja pedagoških mjera

V/2015. - Priprema sjednice Školskog odbora, izvješćivanje na sjednici, vođenje i sređivanje zapisnika, postupanje po odlukama i zaključcima Školskog odbora

- Plan godišnjih odmora za 2015. godinu - Nabava pedagoške dokumentacije za kraj šk.god. - Poslovi vezani za provođenje završnih ispita - Potvrde o položenim razlikovnim ispitima - Poslovi vezani uz obilježavanje Dana škole - Poslovi vezani za promidžbu oko upisa - Rješenja o korištenju godišnjeg odmora

VI/2015. - Priprema sjednice Školskog odbora, izvješćivanje na sjednici, vođenje i sređivanje zapisnika, postupanje po odlukama i zaključcima Školskog odbora

- Priprema sjednice Vijeća roditelja, izvješćivanje na sjednici, vođenje zapisnika - Poslovi vezani za provođenje završnih ispita - Zaduživanje nastavnika s pedagoškom dokumentacijom - Raspisivanje natječaja za upis u prve razrede

Page 112: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

VII/2015. - Priprema sjednice Školskog odbora, izvješćivanje na sjednici, vođenje i sređivanje zapisnika, postupanje po odlukama i zaključcima Školskog odbora

- Nabava pedagoške dokumentacije za početak naredne školske godine - Poslovi vezani za upise u prve razrede - Prijave viškova-manjkova radnika zajedničkoj komisiji PGŽ

VIII/2015. - Sjednica školskog odbora- po potrebi - Zahtjev za odobrenje broja i ustroja razrednih odjela za 2015./2016. šk.god. - Poslovi vezani za popravne ispite i upise - Poslovi vezani za početak nove školske godine

Napomena: Ove školske godine odradit će se i poslovi u vezi izbora ravnatelja, a pored navedenih planiranih poslova, tajnik permanentno surađuje s Uredima PGŽ-a, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zavodom za zapošljavanje, Zavodom za mirovinsko osiguranje, Zavodom za zdravstveno osiguranje, Medicinom rada, Higijensko-epidemiološkom službom, Zavodom za zaštitu na radu, Službom za socijalnu skrb, Gradom Vrbovsko te osnovnim i srednjim školama Primorsko-goranske županije. Stalni poslovi su i kreiranje dopisa vezanih za razna područja rada, telefonski i osobni kontakti s učenicima, roditeljima i ostalim korisnicima usluga, izdavanje duplikata svjedodžbi, pisanje odluka i rješenja o izrečenim pedagoškim mjerama te pojedinačnih akata za radnike, tumačenje odredbi Zakona, Statuta i općih akata Škole kao i svi tekući poslovi za potrebe ravnateljice, organa upravljanja i stručnih tijela Škole i Doma. TAJNIK: Goran Vučinić, dipl. iur.

Page 113: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE MJESEC OPIS PLANIRANIH POSLOVA IX./ 2014. -Priprema Zahtjeva za odobrenje broja

razrednih odjela i novih radnih mjesta -Priprema Prijedloga Kurikuluma, Godišnjeg plana i programa rada Škole i Doma -Priprema Rješenja o tjednom zaduženju nastavnika i odgajatelja - Imenovanje razrednika -Organizacija rada radnika u novoj školskoj godini -Priprema sjednica Nastavničkog vijeća, Odgojiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Vijeća učenika Rebalans financijskog plana

X./ 2014. -Suradnja s osnivačem -Stručni skupovi i stručno usavršavanje -Suradnja s HŽ i ugovaranje obrazovanja odraslih -Organizacija pripremnih radova za nacionalne ispite i državnu maturu -Promocija Škole za upis u novu školsku godinu -Nadziranje unošenja podataka u e-maticu

XI./ 2014. -Priprema sjednice Školskog odbora -Posjet satovima nastave - Praćenje rada Učeničkog doma -Praćenje rada slobodnih aktivnosti - Praćenje provedbe dodatne i dopunske nastave - Sudjelovanje u radu stručnih aktiva -Usklađivanje pravilnika i poslovnika sa Zakonom -Izvršenje Rješenja prosvjetne inspekcije -Promocija Škole -Sudjelovanje u radu povjerenstva za praćenje pripravnika

XII./ 2014. -Posjet nastavi - Praćenje rada u učeničkom domu - Praćenje izvođenja nastave u školskoj radioni -Rad na općim aktima Škole -Sudjelovanje u radu stručnih aktiva -Priprema Odgajateljskog i Nastavnog vijeća -Priprema radova na prostorima škole, doma, šk.radionica i doma tzk -Dogovori o radu učenika (AZZ)

Page 114: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

- Obilazak dodatne nastave za državnu maturu -Sudjelovanje u radu povjerenstva za praćenje pripravnika - Obilazak nastave - Praćenje rada pomoćnog osoblja - Financijski plan za 2015

I./ 2015. -Priprema Plana javne nabave robe i usluga -Analiza I. polugodišta šk.god. 2014./2015. -Primjena Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi -Stručno usavršavanje ravnatelja -Praćenje izvođenja radova u školi -Priprema Završnog računa škole i doma -Promocija škole i doma -analiza realizacije financijskog plana u 2014.

II./ 2015. -Posjet nastavi - Uvid u rad u Učeničkom domu - Posjet praktičnoj nastavi -Sudjelovanje u radu stručnih aktiva -Priprema sjednica Školskog odbora -Ugovaranje radova za potrebe škole i doma -Promocija škole i doma -Sudjelovanje u radu povjerenstva za praćenje pripravnika

III../ 2015. -Stručno usavršavanje ravnatelja -Praćenje primjene Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi -Praćenje pripreme za nacionalne ispite i državnu maturu -Suradnja s Ministarstvom prosvjete i Uredima PGŽ -Praćenje poslova u obrazovanju odraslih -Promocija škole i doma

IV./ 2015. -Posjet nastavi, Učeničkom domu i radionici praktične nastave -Praćenje rada stručnih aktiva -Pripremanje sjednica Odgajateljskog i Nastavnog vijeća -Priprema rada u pčelarskoj školi -Priprema rada Školskog odbora -Promocija škole i doma -Sudjelovanje u radu povjerenstva za praćenje pripravnika

Page 115: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

V./ 2015. - Posjet nastavi, Učeničkom domu i

radionici praktične nastave -Promocija škole i doma -Priprema za kraj školske godine – maturanti -Priprema za izbor naj-učenika 2014./2015. -Priprema za nabavku opreme i školskog namještaja -Rad u stručnim aktivima -Rad u Odgajateljskom vijeću -Priprema i rad u Nastavničkom vijeću

VI./ 2015. -Priprema rješenja za godišnje odmore -Praćenje provedbe Pravilnika o načinima , postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi -Pripreme Nastavničkog i Odgajateljskog vijeća za kraj šk. godine -Priprema i provedba završnih ispita -Priprema radova u zgradama škole i doma -Pripreme za upis u novu školsku godinu -Promocija škole i doma - financijsko izvješće

VII./ 2015. -Završni ispiti kod redovnih učenika -Završni ispiti kod obrazovanja odraslih -Analiza protekle školske godine -Upisi u novu školsku godinu -Planiranje radova u školi i domu -Praćenje radova u školi i domu

VIII./ 2015. -Priprema sjednice Školskog odbora i raspisivanje natječaja prema potrebi za kadrove u idućoj školskoj godini -Priprema Plana i programa rada škole -Priprema Kurikuluma škole

18. rujna 2014.

Ravnateljica: Milica Matić, prof.

Page 116: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

PLAN I PROGRAM RADA VODITELJA RAČUNOVODSTVA

MJESEC OPIS PLANIRANIH TROŠKOVA IX/2014. 1. organizira i obavlja poslove knjigovodstva i druge zakonom propisane

evidencije, skrbi o točnosti i ažurnosti knjigovodstva 2. vrši obračun i sve zakonom propisane evidencije za djelatnike

(obračun plaća i druga davanja po kolektivnom ugovoru) 3. obavlja poslove knjiženja i vođenja evidencije materijalnih troškova,

sitnog inventara i neproizvodne dugotrajne imovine 4. izrada rebalansa financijskog plana za 2014. g. 5. unos podataka i podnošenje zahtjeva za stvarne i materijalne troškove

po kriterijima Odluke o financiranju minimalnog financijskog standarda, te izvješće o utrošenim sredstvima te unos istih u županijsku riznicu

6. dostavlja zakonom propisana izvješća u poreznu upravu (ID, IDD) 7. izrađuje sva zakonom propisana statistička izvješća u Državni zavod

za statistiku X/2014. 1. organizira i obavlja poslove navedene u točki 1,2,3,5,6,7 u IX mjesecu

2. Izrada financijskog izvještaja i prihodima i rashodima korisnika proračuna od I – IX te dostava FINI-i

XI/2014. 1. organizira i obavlja poslove navedene pod točkom 1, 2, 3, 5, 6, 7 u

IX/14. 2. vrši i provjerava točnost knjigovodstvenih podataka o stanju imovine i

izvora, predlaže ravnatelju da na školskom odboru donese odluku o popisu imovine, obveza i potraživanja, te imenuje povjerenstva za popis

XII/2014. 1. obavlja poslove ranije navedene 2. vrši pripreme godišnjeg obračuna u proračunskom računovodstvu 3. vrši provjere nabave nefinacijske imovine, jesu li uključeni svi rashodi

koji su nastali u vezi s njezinom nabavom 4. provjerava je li proknjiženo na račune razreda 0 sva imovina 5. provjerava je li pravilno utvrđena stopa za obračun i otpis

nematerijalne imovine 6. provjerava knjiženja o svoti ispravka vrijednosti u Glavnoj knjizi 7. unos i provjera evidencije i knjiženja sitnog inventara 8. provjera jesu li proknjiženi svi rashodi 9. provjera jesu li potraživanja od zaposlenih usklađena sa stvarnim

stanjem 10. provjera je li rashod razreda 3 iskazano potraživanje za bolovanje na

teret HZZO-a 11. jesu li iskazana potraživanja za prihode, jesu li proknjiženi svi

dokumenti koji se odnose na potraživanja 12. jesu li usklađene kartice glavne knjige i salda konta 13. jesu li proknjiženi svi ulazni računi 14. jesu li analitička knjigovodstva usklađena s podacima u glavnoj knjizi

I/2015. 1. ranije navedeni poslovi koji se ponavljaju svaki mjesec 2. izrada Godišnjeg obračuna za 2012., predaja FINI, MZOŠ, PGŽ,

Državnoj riznici

Page 117: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

II/2015. 1. poslovi koji se mjesečno ponavljaju

III/2015. 1. poslovi koji se mjesečno ponavljaju

IV/2015. 1. redoviti mjesečni poslovi 2. izrada financijskog izvještaja I – III i predaja FINI

V/2015. 1. redoviti mjesečni poslovi

VI/2015. 1. redoviti mjesečni poslovi 2. pripreme za izradu god. fin.plana

VII/2015. 1. redoviti mjesečni poslovi 2. izrada polug. izvještaja i predaja istih MZOS, FINI

VII/2015. 1. obračun plaća i dr. davanja po kolektivnom ugovoru 2. godišnji odmor

Page 118: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

Godišnji plan i program rada pedagoga Oznaka zadatk

a

POSLOVI I ZADACI Vrijeme realizacije

Planirano vrijeme

1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA

IX 15

Sudjelovanje u izradi i izrada dijela godišnjeg plana i programa rada škole

IX 10

Suradnja u pl.i pr. dopunske nastave Suradnja u pl. i pr. rada razrednika i RV

IX 2

Izrada plana i programa rada s učenicima koji imaju razvojne teškoće

IX 1

Izrada plana i programa prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti i nasilja

IX 1

Izrada plana i programa rada s ostalim učenicima društveno-neprihvatljivog ponašanja

IX 1

2.

NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA IX-VI

Nastava psihologije komunikacije 3pt Nastava etike 1-4

IX-VI 4 tjedno

Pripreme za neposredni rad s učenicima isto 2 tjedno

X-VIII

. Individualni rad s učenicima t.g. Procjena:najmanje 4 sata tjedno =

210 Razgovor s učenicima na osobni zahtjev ili

po preporuci t.g.

. Pomoć učenicima u konfliktnim situacijama

t.g.

Pomoć učenicima u svladavanju i primjeni tehnika učenja

t.g.

Savjetovanje učenika i pomoć u teškim obiteljskim zdravstvenim, socijalnim, psihološkim i ekonomskim prilikama

t.g.

Rad u pedagoškim radionicama u sklopu Projekta SPRIJEČIMO NASILJE i PROMOCIJA MENTALNOG ZDRAVLJA

X-V 20

Analiza ozračja i odgojno-obrazovne situacije u odjelu te prijedlozi mjera za poboljšanje

5

3.

SURADNJA S VANJSKIM SURADNICIMA U REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA

VII-IX

15

Page 119: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

Suradnja s osnovnim školama u svezi informiranja o strukama i zanimanjima za koje se obrazuju učenici u našoj školi

V 6

Suradnja sa školskim liječnikom i psihologom i ostalim vanjskim suradnicima

VI 0.5 po odjelu 3,5

Upis i ispis učenika uz suradnju s roditeljima i razrednikom i tajnikom - savjetodavni rad

Tijekom godine

5

4. POSAO SATNIČARA IX- VI

5. Predlaganje uvjeta za optimalno izvođenje odgojno-obrazovnog procesa

IX-VI 8

Praćenje inovacija u opremanju škola i informiranje stručnih organa i aktiva

2

. Praćenje opterećenja učenika i suradnja sa razrednicima

4

Osiguranje uvjeta za timski rad (po potrebi): rad na projektima, rad u stručnim aktivima, suradnja s Vijećem učenika

tg 10

6.

Praćenje realizacije u svrhu unapređivanja odgojno-obrazovnog rada

IX-VI

Prisustvovanje SRZ-u i ostalim oblicima odg.-obraz. rada u svrhu ostvarivanja programskih zadataka

isto 1 sat po profesoru 49

Sudjelovanje u radu stručnih aktiva i nazočnost sjednicama (1 sat po aktivu)

isto 8

Praćenje nastave i pedagoško – instruktivni rad s nastavnicima, praćenje aktivnosti učenika na nastavi

isto 1 sat po raz. odjelu

7. Rad na odgojnim vrijednostima IX-VI 2 sata po odjelu =30

Analiza odgojno-obrazovne situacije u odjelu (po problemima) uz suradnju s profesorima i razrednicima

isto

Rad na razvijanju pozitivnog ozračja u odjelu (po potrebi)

isto 1 sat po odjelu

Page 120: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

Sinteza utvrđene odgojne situacije u odjelima po obrazovnim razdobljima (polugodištima) i predlaganje mjera za poboljšanje, NV, RV

isto

Suradnja u realizaciji programa rada razrednika i razrednog odjela (po potrebi)

isto 2 sata po odjelu

Poslovi na osposobljavanju učenika za samostalni rad i učenje

IX-VI Procjena: 10

Praćenje nastave, hospitiranje na nastavnim satovima, sa ciljem unapređenja motivacije učenika, aktivnog učenja i pozitivnog ozračja

isto 1 sat po odjelu i nastavniku

8. Profesionalno priopćavanje i usmjeravanje

X-V

Predavanja i razgovori o profesionalnom usmjeravanju za završne razrede. Pomoć kod odabira i prijave predmeta za državnu maturu

X - V

9.

Identifikacija, opservacija i tretman djece s razvojnim teškoćama, rad s djecom rizičnom prema zloporabi sredstava ovisnosti

IX-VI 105

Sudjelovanje u identifikaciji, evidenciji i obrada podataka o učenicima s potrebama

t.g 1-3 sata po učeniku

Suradnja s roditeljima učenika t.g 1-3 sat po učeniku

Suradnja s vanjskim suradnicima (školski liječnik, psiholog, socijalni radnici, Centar za prevenciju ovisnosti, PU, NZJZ PGŽ)

t.g 2 sata tjedno

Individualni i skupni rad s učenicima t.g

Individualni i skupni rad s učenicima koji imaju poteškoća u svladavanju gradiva

t.g .

10. Suradnja i savjetodavni rad IX-VI 141

Suradnja s ravnateljicom i voditeljem radionice (2 sata tjedno)

Page 121: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

Suradnja i savjetodavni rad s profesorima (2 sata po profesoru)

49

Predavanje za učenike 1. razreda Suradnja i savjetodavni rad s roditeljima učenika

IX. IX. – VI.

10

Suradnja s ostalim osobljem škole (tajnik, administrator,.voditeljica Učeničkog doma, odgajatelji)

12

Pomoć u organizaciji cijepljenja i sistematskih pregleda (prvi i završni razredi)

Tijekom godine

7

Pomoć u rješavanju zdravstvenih i socijalnih problema učenika

IX-VI 20

11. ANALIZA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA

XII-VI

Odgojno-obrazovni rezultati i prijedlog mjera za unapređivanje rada

XII-VI 48

Analiza odgojno-obrazovnih rezultata po obrazovnim razdobljima-polugodištima

XII-IV 10

Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju nastavne godine

VI,VIII 5

Sudjelovanje u izradi izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa

V,VIII 3

Analiza realizacije pojedinih programa i predlaganje mjera za njihovo poboljšanje

VI,VIII 15

Informiranje o rezultatima – nastavničko vijeće

12. USAVRŠAVANJE I RAZVOJ IX-VIII

Priprema i realizacija stručnih predavanja na stručnim aktivima i NV, RV

tg 15

Pomoć mentoru u realizaciji programa s pripravnikom, rad u povjerenstvu za uvođenje pripravnika u samostalni rad

10

Page 122: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

Seminari, savjetovanja ( na županijskoj razini)

32

13. INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

XII-VI

Vođenje dijela pedagoške dokumentacije škole (matica i ostale statistike)

t. god. 20

Vođenje dijela ped. dokumentacije po programima i područjima

t. god. 25

Suradnja s knjižničarkom t. god. 10

14. Ostali poslovi 23

Rad na pripremanju dokumentacije za napredovanje nastavnika u struci

3

Pomoć u radu novom razredniku 6

Page 123: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

PROGRAM RADA VODITELJA ŠKOLSKIH RADIONICA

Prema broju upisanih učenika, programa te ciljeva i zadataka praktične nastave, voditelj školskih radionica zajedno sa nastavnicima praktične nastave planira aktivnosti koje će našim učenicima omogućiti usvajanje znanja sa kojim će uspješno realizirati praktične zadatke u svojim zanimanjima. Rujan 2014.god.

• Planiranje rasporeda učenika po radnim mjestima • Planiranje zaduženja nastavnika • Planiranje alata, pribora i materijala

Listopad 2014.god.

• Opremanje radionice ručne i strojne obrade • Nabavka potrebnog alata, pribora i materijala • Obilazak učenika na praktičnoj nastavi izvanškolskih radionica • Evidentiranje eventualnih kvarova na strojevima i uredajima • Bojanje radnih stolova i stolarije, te postavljanje linoleuma na radne stolove

Studeni 2014.god.

• Izrada vježbi sa uporabnom vrijednošću • Praćenje realizacije plana i programa • Obilazak učenika na praktičnoj nastavi izvanškolskih radionica • Izmjena ulja u univerzalnim tokarskim strojevima

Prosinac 2014.god. • Popravak stolne bušilice(izmjena ležaja, opruge, ručkica i bojanje) • Obilazak učenika na praktičnoj nastavi izvanškolskih radionica • Izrada vježbi sa uporabnom vrijednošću • Popravak konjića na NC tokarskom stroju • Bojanje tokarskog stroja TNP-160

Siječanj 2015.god.

• Priprema strojeva i uredaja za periodičke preglede u pogledu sigurnosti na radu • Obilazak učenika na praktičnoj nastavi izvanškolskih radionica • zaključivanje prvog polugodišta • Izmjena ulja u univerzalnoj glodalici • Remont strojne pile

Veljača 2015.god.

• Pripreme za početak 2.polugodišta • Praćenje realizacije plana i programa • Priprema učenika za medužupanijska takmičenja

Ožujak 2015.god. • Obilazak učenika na praktičnoj nastavi izvanškolskih radionica • Odlazak učenika na rneđužupanijska takmičenja • Posjeta Tehničkom muzeju i sajmu obrtništva u Zagrebu

Travanj 2015.god

Page 124: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

• Praćenje realizacije plana i programa • Priprema učenika za državna takmičenja • Pripreme praktičnih zadataka za završne ispite učenika • Stručna ekskurzija (proizvodni pogon sa CNC strojevima)

Svibanj 2015.god. • Priprema materijala i alata za izradu praktičnog dijela završnih ispita • O r ga nizacija završnih ispita • Odlazak na državna takmičenja • Obilazak učenika na praktičnoj nastavi izvanškolskih radionica • Pripreme za provođenje ferijalne prakse • Prezentacija obrtničkih zanimanja u Rijeci

Lipanj 2015.god. • Provođenje pomočnićkih i završnih ispita • Zaključivanje ocjena • Upućivanje učenika na ferijalnu praksu • Sređivanje školske administracije • Analiza realizacije plana i programa

Moravice 1.09.2014. Voditelj školskih radionica Damir Grgurić

Page 125: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

PLAN I PROGRAM RADA VODITELJA OBRAZOVANJA ODRASLIH

POSLOVI I ZADACI Vrijeme realizacije

1. PLANIRANJE OBRAZOVANJA ODRASLIH -planiranje upisa obrazovnih skupina po zanimanjima;

IX – X mjesec

2. REALIZACIJA PLANA -raspisivanje natječaja za upis odraslih polaznika u obrazovne skupine po zanimanjima -obrada prispjelih dokumenata za upis polaznika -formiranje skupina -pripremni poslovi u organizaciji početka nastave -organizacija nastave-izrada rasporeda nastave -određivanje razredništva za pojedine obrazovne skupine -koordinacija između razrednika -upisivanje ili kontrola upisa kandidata u matičnu knjigu -određivanje razlikovnih ispita -organizacija polaganja razlikovnih ispita -suradnja s tajništvom oko naručivanja obrazaca za dokumente i izdavanja dokumenata -organizacija završnih ispita -organizacija realizacija praktične nastave po pojedinim zanimanjima

X mjesec

3. STRUČNO USAVRŠAVANJE -praćenje propisa i zakonskih akata u obrazovanju odraslih - sudjelovanje na stručnim skupovima koje organizira Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

-po potrebi kroz školsku godinu

Voditelj obrazovanja odraslih:

Stanislav Beljan; dipl .ing.

Page 126: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA za šk. god.

2014./2015. Zadaća školske knjižnice Školska knjižnica pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo koje se temelji na znanju i informacijama. Školska knjižnica omogućuje učenicima stjecanje vještina za cjeloživotno učenje, razvija njihovu maštu i pomaže im da postanu odgovorni građani.

(IFLA-in I UNESCO-v MANIFEST ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE)

Zadaće i ciljevi školske knjižnice Školska knjižnica sastavni je dio obrazovnog procesa. Ciljevi školske knjižnice moraju biti jasno definirani, a nužno obuhvaćaju:

- razvijanje pismenosti - razvijanje informacijske i informatičke pismenosti - poučavanje - učenje - kulturu

Zadaće:

- potpora obrazovnim ciljevima zacrtanim nastavnim planom i programom škole i učeničkog doma

- promicanje trajnih čitateljskih navika i uživanja u čitanju i učenju - omogućavanje stjecanja stvaralačkog iskustva pri korištenju i kreiranju informacija - poticanje učenika da nauče i koriste vještine kojima će vrednovati i koristiti informacije - osiguravanje pristupa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i globalnim izvorima koji će

učenicima omogućiti doticaj s različitim idejama, iskustvima i stavovima - organiziranje aktivnosti koje potiču kulturnu i društvenu svijest - suradnja s učenicima, nastavnicima, administrativnim osobljem i roditeljima radi

postizanja ciljeva škole i učeničkog doma - promicanje načela o slobodi mišljenja i slobodnom pristupu informacijama kao preduvjetu

za uspješno i odgovorno sudjelovanje u građanskom demokratskom društvu - promicanje čitanja i korištenja školske knjižnice u školskoj i široj društvenoj zajednici

Školski knjižničar svojim planom i programom rada te postavljenim zadaćama i ciljevima rada školske knjižnice pridonosi zadaćama i ciljevima škole i učeničkog doma. Poslovi školskog knjižničara tijekom školske godine obuhvaćaju:

1. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD čiji se sadržaji ostvaruju radom s razredom, manjom grupom učenika ili individualnim radom, a obuhvaća:

1.1. EDUKACIJU KORISNIKA 1.2. TIMSKU NASTAVU 1.3. ISTRAŽIVAČKE GRUPE 1.4. KREATIVNE RADIONICE 1.5. IZLOŽBENU DJELATNOST

Page 127: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

2. KULTURNU I JAVNU DJELATNOST usmjerenu na predstavljanje škole i učeničkog doma široj zajednici putem sudjelovanja u osmišljavanju i izradi promidžbenog materijala, povezivanje s organizacijama i udrugama te organiziranje predavanja, izložbi i drugih školskih manifestacija.

3. STRUČNE KNJIŽNIČARSKE POSLOVE koji se obavljaju kontinuirano tijekom cijele

godine, a obuhvaćaju: 3.1. PRIPREMU FONDA (nabava knjižnične građe, prikupljanje i analiza zahtjeva

korisnika, plan nabave, izbor građe, organizacija fonda, pročišćavanje i izlučivanje, revizija i otpis, procjenjivanje fonda)

3.2. OBRADBU KNJIŽNIČNE GRAĐE (bibliografska obradba, sadržajna analiza za potrebe klasifikacije, predmetna obradba, izrada anotacija i sažetaka)

3.3. INFORMACIJSKU DJELATNOST (referentna zbirka, retrospektivna pretraživanja, organizacija i izrada profila za selektivnu diseminaciju, pretraživanje dostupnih baza podataka i kataloga, organizacija međuknjižnične posudbe)

4. PRIPREME, RAD U STRUČNIM TIJELIMA ŠKOLE 5. STRUČNO USAVRŠAVANJE koje pretpostavlja sudjelovanje u radu knjižničnog vijeća,

oblicima usavršavanja koje priređuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te matična služba za školske knjižnice, individualno stručno usavršavanje putem praćenja relevantne literature i sudjelovanje u različitim oblicima edukacije.

GODIŠNJI PLAN KOLOVOZ:

- zaključivanje školske godine i priprema nove ( revizija baze korisnika, dužnici ) RUJAN:

- pregled ponuda knjižara i izdavača - suradnja s nastavnicima po pitanju nabave stručne literature i nabave oglednih primjeraka

udžbenika koje će koristiti u šk.god.2014./2015. - sređivanje nove kartoteke korisnika - uređivanje panoa - suradnja s medijima (izvješćivanje o tekućim događanjima u školi, uspjesima na

natjecanjima i sl. ) - rad u programu Zaki – uvođenje postojećeg fonda, stručne literature i referentne zbirke - zaštita signaturnih naljepnica na knjigama (u suradnji s učenicima)

LISTOPAD:

- organiziranje predavanja za prve razrede (upoznavanje s načinom i mogućnostima rada u knjižnici, upoznavanje s knjižnom građom; referentna zbirka, stručna literatura, lektirni naslovi, periodika, upoznavanje s internetskom stranicom škole i školske knjižnice i mogućnostima koje ona nudi )

- procjena potrebe za nabavom novih naslova – priprema za kreiranje plana nabave građe u studenom

- uređivanje panoa ( MOGUĆE TEME: Dani kruha, Međunarodni dan zaštite životinja – 4.10. – Međunarodni dan školskih knjižnica- 25.10)

- rad u programu Zaki – uvođenje postojećeg fonda, stručne literature i referentne zbirke

Page 128: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

STUDENI:

- nabava novih naslova/bogaćenje inventara knjižnice (izrada Plana nabave za šk.god. 2014-2015.)

- suradnja s medijima - obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige (uređivanje panoa na spomenutu temu,

osmišljavanje i provođenje kreativne radionice na zadanu temu ) ili Međunarodnog dana tolerancije, 16.studenog

- rad u programu Zaki – uvođenje postojećeg fonda, stručne literature i referentne zbirke - priprema za estetsko uređivanje prostora Škole u prosincu

PROSINAC : - obnavljanje pretplate na periodiku - inventura knjižnice - rad u programu Zaki – uvođenje postojećeg fonda, stručne literature i referentne zbirke

OBILJEŽAVANJE BOŽIĆA - uređivanje panoa( 3. TEMA: Božić ) - po potrebi surađivanje s nastavnikom etike i vjeroučiteljem - organiziranje i provođenje likovne radionice s ciljem estetskog uređivanja prostora Škole u

suradnji s učenicima SIJEČANJ:

- uređivanje panoa (4. MOGUĆA TEMA: Predstavljanje nekog umjetnika ili Svjetski dan vjerskih sloboda – 27.1.)

- rad u programu Zaki - predavanja za prve razrede - suradnja s učenicima; teme: borba protiv ovisnosti, kvalitetno

korištenje slobodnog vremena - suradnja s matičnom službom

VELJAČA: - bogaćenje inventara školske knjižnice prema osobnoj procjeni i procjeni predmetnih

nastavnika OBILJEŽAVANJE VALENTINOVA (14. veljače)

- organizacija natječaja za najbolju ljubavnu pjesmu i prozni tekst (timski rad s profesoricama hrvatskog jezika)

- ukoliko bude dovoljan broj kvalitetnih uradaka na zadanu temu, organizacija književne večeri (čitanje najuspješnijih radova) i objavljivanje radova: zidne novine

- uređivanje panoa (5. TEMA:Valentinovo ) - likovna radionica-izrada nakita-priprema za prodajnu izložbu povodom Uskrsa - predavanja za prve razrede - suradnja s učenicima; teme: borba protiv ovisnosti, kvalitetno

korištenje slobodnog vremena - rad u programu Zaki

OŽUJAK: - OBILJEŽAVANJE DANA HRVATSKOG JEZIKA (13.-17. ožujka )

- uređivanje panoa na zadanu temu ( 6. TEMA: Dani hrvatskoga jezika ) - timski rad: knjižničar, aktiv hrvatskoga jezika- organizacija internog natječaja za najbolji

uradak na standardnom jeziku ili dijalektu - likovna radionica-izrada nakita-priprema za prodajnu izložbu povodom Uskrsa - rad u programu Zaki

TRAVANJ:

Page 129: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

- rad u programu Zaki - pano: 13. travnja – Dan sjećanja na žrtve Holokausta, 7. tema (suradnja s prof.

povijesti) ili

OBILJEŽAVANJE DANA PLANETA ZEMLJE (22. travnja) - timski rad: knjižničar, prof. geografije, članovi školske skupine mladih astronoma - uređivanje panoa (7. TEMA: Dan planeta Zemlje)-rezultat timskog rada - prodajna izložba u prostorima škole ili GK I.G.K. Vrbovsko povodom Uskrsa

SVIBANJ: - rad u programu Zaki - priprema i sudjelovanje u aktivnostima povodom završetka nastave za maturante - uređivanje panoa ( 8. MOGUĆA TEMA: Svjetski dan sporta, 31. svibnja/ Najpoznatiji

svjetski muzeji – Međunarodni dan muzeja 18. svibnja/ Maturanti u šk.god 2014./2015., 8. svibnja – Svjetski dan Crvenog križa )

- priređivanje izložbe radova kojima se škola predstavila na Međužupanijskoj (i Državnoj ) domijadi

- sudjelovanje u pripremama za Dan škole LIPANJ: - stručni i informacijski poslovi vezani za završetak nastavne godine - statistike SRPANJ: - stručni i informacijski poslovi vezani za završetak nastavne godine: sređivanje evidencije o posudbi, knjigama koje nisu vraćene, uređivanje podataka o korisnicima, statistike i sl.

KNJIŽNIČARKA: Dejana Carević Kranjčec, prof.

Page 130: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM

RADA UČENIČKOG DOMA

za školsku godinu 2014./2015.

Moravice, rujan 2014.

Page 131: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

SADRŽAJ :

I. OSNOVNI PODACI

II. ORGANIZACIJA RADA a)Materijalni uvjeti b)Kadrovski uvjeti c)Financijski uvjeti

III.ORGANIZACIJA RADA DJELATNIKA

A) Odgajatelji B) Ostali djelatnici

IV.

A)Godišnji plan i program rada odgajatelja

B)Godišnji plan rada odgajateljskog vijeća

C)Godišnji plan i program rada voditeljice doma

V. ODGOJNO - OBRAZOVNI PLAN I PROGRAM

A)Plan i program odgojno-obrazovnog rada odgojne skupine

VI.KURIKULUM UČENIČKOG DOMA

Page 132: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

I OSNOVNI PODACI

Učenički dom je u sastavu Željezničke tehničke škole Moravice i kao takav djeluje od 1947. god. Ovaj oblik

organizacije ima niz prednosti od kojih su najvažnije: blizina škole, povezanost doma i škole odnosno

odgajatelja i profesora, nastava je samo u jutarnjoj smjeni tako da se popodnevna organizacija života i

rada u domu može nesmetano organizirati tj. odgajatelji imaju uvijek na okupu cijelu odgojnu skupinu.

a) CILJ – Cilj odgoja i obrazovanja u domu je PODRŠKA cjelovitom razvoju učenika i njegovo uspješnije

savladavanje cijelo životnog osobnog programa razvoja i obrazovanja.

b) ZADACI

Opća je zadaća da se osiguraju najpovoljniji životni, radni , društveni a posebno pedagoški uvjeti

učenicima za što samostalnije stjecanje općeg i stručnog obrazovanja u školama.

Konkretne zadaće proizlaze iz opće :

- razviti osjećaj sigurnosti, čuvanja života i unapređivanje zdravlja

učenika

- razviti svijest o potrebi aktivnog odnosa prema osobnom razvoju i

obrazovanju

- razviti samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi

- omogućiti učeniku uvjete poticajne sredine i stručnu pomoć odraslih

- razviti kvalitetnu komunikaciju i odnose, suradnju, otvorenost i

empatičnost, te razviti znanja,sposobnosti i vještine za nenasilno

rješavanje problema

- razviti sposobnost procjene i samo procjene , osjetljivost na okolinu te

odgovornost donošenja odluka i odabrati učinkovito ponašanje

- razviti interes i sposobnosti u funkciji pozitivnog razvoja i aktualizaciji

mlade osobe

- razviti tolerantnost i prihvaćanje različitosti, te uvažavanje posebnih

Page 133: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

potreba

- razviti otvorenost prema suvremenim načinima učenja i informiranja

- njegovati ljudska prava , slobode, izbor, jednakost i demokraciju za

aktivan doprinos građanskom društvu.

Zbog što kvalitetnije realizacije postavljenih zadataka organizirane su odgojne skupine, organizira se

učenje na najpovoljniji način koji odgovara učenicima, organiziraju se različite radionice i predavanja koja

su odraz učeničkih interesa, organizira se pomoć u učenju i organizira se kvalitetno provođenje slobodnog

vremena kroz različite slobodne aktivnosti.

Page 134: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

ORGANIZACIJA RADA

1. Organizacija života u domu

A) MATERIJALNI UVJETI

Učenički dom je u sastavu škole. Dom raspolaže dvjema zgradama međusobno udaljenim oko 300 m i ukupnog kapaciteta 80 ležaja.

U dom je ove šk.god. 2014./2015. smješteno 37 učenika od kojih 8 učenica i 29 učenika.

Donja zgrada doma kapaciteta je 40 ležajeva i raspolaže s 13 dvokrevetnih i trokrevetnih krevetnih soba, dvije učionice i TV salom, malom sportskom dvoranom,

odgovarajućim sanitarnim čvorom i vlastitim centralnim grijanjem.

Nova zgrada, koja je useljena 1990. god., kapaciteta 40 ležaja raspolaže s 20 dvokrevetnih soba, dvije učionice, novoadaptirano potkrovlje u veliki dnevni boravak koji

zadovoljava standarde dnevnog boravka a namijenjen je slobodnom vremenu učenika i nesmetanom učenju uz pomoć računala, odgovarajućim sanitarnim čvorom i

vlastitim centralnim grijanjem. Učenici Doma koriste i sportske terene na otvorenom, a to su asfaltirano malonogometno i košarkaško igralište (postoji i konstrukcija za

odbojku), te veliko travnato igralište koje učenici koriste u suradnji sa NK "Željezničar" Moravice i dvoranu TZK.

Page 135: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

ZADAĆA AKTIVNOST KAKO TKO KADA

1. Osiguranje

materijalnih i

prostornih uvjeta

za kvalitetnu

realizaciju

programa rada.

1. Poboljšanje estetskog

izgleda Doma.

2. Ostvarivanje mogućnosti

za

uređenje i kvalitetnije

korištenje

društvenih prostorija

3. Konzultirati djelatnike,

učenike,roditelje i

stručnjake o potrebi

promjena u uređenju

prostora.

1. Organizacija rekreacije

tepisi, zavjese, cvijeće

novi namještaj

- informatička oprema

- nove garniture za

sjedenje…dnevni

- Nabava društvenih igrica

- Anketa

-razgovor,bilježnica

poruka,

Ravnateljica

Voditeljica doma

Ravnateljica

Voditeljica doma

Odgajateljice

Rujan

Tijekom godine

Tijekom godine

Rujan

Page 136: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

2. Poboljšanje

uvjeta za rad

izbornih programa

izvan Doma

2. Organizacija rekreacije u

Domu

- Iznajmljivanje dvorane u

Vrbovskom

Iznajmljivanje dvorane u

Vrbovskom

Ravnateljica

Voditeljica doma

Tijekom godine

B) KADROVSKI UVJETI

Page 137: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

Ravnateljica škole i doma: Milica Matić,prof.

Odgojno obrazovni djelatnici u domu su:

Ime i prezime zvanje

radno mjesto Tjedno

zaduženje

Neposredni

rad

Radni odnos

1. Gordana Gerić-Paulić prof.pedagogije,VSS voditeljica doma 40 sati 35 neodređeno

2. Venka Đurić prof.matematike,VSS odgajateljica 40 sati 28 neodređeno

3.Gordana Hajdin dipl.politolog,VSS odgajateljica 40 sati 28 neodređeno

4.Biljana Miljević dipl.ekonomist,VSS odgajateljica 20 sati 14 neodređeno

5. Ljulja Jakšić prof.biologije,VSS odgajateljica 20 sati 14 neodređeno

Ostali djelatnici :

6. Vrbos Marija Trgovac,SSS ekonom 40 --------- neodređeno

7. Nikolić Ljubica SSS pralja 40 --------- neodređeno

8. Jakšić Kosana SSS spremačica 40 ---------- neodređeno

9. Helena Pleše OŠ spremačica 40 --------- neodređeno

10.Matić Milan SSS noćni pazitelj 40 --------- neodređeno

11.Trbović Đurđa SSS noćna paziteljica 40 --------- neodređeno

12. Jančić Kate SSS kuharica 40 --------- neodređeno

13. Štimac Anica SSS kuharica 40 --------- neodređeno

14.Kratofil Andrej SSS pomoćni kuhar 40 --------- neodređeno

15.Mamula Rade SSS domar 40 --------- neodređeno

Svi djelatnici imaju potrebnu stručnu osposobljenost za poslove koje obavljaju.

Page 138: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

C) FINANCIJSKI UVJETI

- Financijski plan doma pretpostavlja da se iz učeničkih uplata podmiruju troškovi prehrane, dok bi se iz sredstava

ostvarenih subvencijom podmirivali preostali materijalni troškovi i troškovi amortizacije, troškovi skupina slobodnih

aktivnosti – učešća na sportskim turnirima i kulturnim manifestacijama, posjete kulturnim zbivanjima (kazališta,

izložbe i sl.) troškovi stručnih izleta i nagrade uspješnim učenicima, energenti.

Za sve navedene planove planiramo uložiti vlastita sredstva ali isto tako očekujemo pomoć županije Primorsko-

goranske, grada Vrbovskog i eventualnih sponzora.

ZADAĆA AKTIVNOSTI KAKO TKO KADA

1. Pokušati povećati

prihode ustanove

1. Iznalaženje dodatnih

sredstava

Dodatnom

djelatnošću

Ravnateljica

Voditeljica

doma

Tijekom

školske godine

2. Veća racionalizacija

troškova

1. Praćenje kretanja

troškova.

2. Praćenje nastalih

šteta

Analizom

utvrđivanjem

odgovornosti

Voditeljica

doma

Ravnateljica

Voditeljica

doma

Odgajateljice

mjesečno

svakih 6

mjeseci

tijekom

šk. god

Page 139: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

III. ORGANIZACIJA RADA DJELATNIKA

A) ODGAJATELJI

Nastava se održava isključivo u prijepodnevnim satima stoga radno vrijeme odgajatelja, koje se odnosi na neposredni odgojni rad s učenicima, organizirano je

od 13 - 21 sat. Učenje se provodi od 15:30 do 17:15 sati po odgojnim skupinama, a instruktivni rad individualno i po manjim grupama ovisno o potrebama

učenika.

Godišnji program rada planira se i programira na početku školske godine na odgajateljskom vijeću i uz suradnju odgojne skupine.

Uz godišnji program svaki odgajatelj izrađuje izvedbeni program na početku svakog mjeseca, te tjedni odnosno dnevni program rada s odgojnom skupinom.

Voditeljica doma uz godišnji program rada voditeljice izrađuje i izvedbeni mjesečni te dnevni program i realizaciju rada.

ORGANIZACIJA RADA ODGAJATELJA

Norma neposrednog rada odgajatelja je 28 sati tjedno.

ZADAĆA AKTIVNOSTI KAKO TKO KADA

1. Poticanje samoprocjene

vlastite

uspješnosti u realizaciji

programa.

1.Prezentacija postignuća

odgajatelja.

2.Iznošene vlastitog iskustva

-Diskusije

-Radionice

-Izlaganja

Odgajateljice

Voditeljica

doma

Ravnateljica

-jednom tjedno

-tijekom školske

god.

2. Preraspodjele

radnog vremena odgajatelja i

voditeljice Doma prema

potrebi.

1. Boravak odgajatelja u Domu u

skladu s potrebama učenika.

Analiza i preraspodjela

radnog vremena prema

potrebi.

Odgajateljice

Voditeljica

doma

Ravnateljica

rujan

3.Unapređivanje rada i

komunikacije

1. Analiza i vrednovanje

inventivnosti u svim područjima

rada.2.Pravovremeno reagiranje

na potrebe odgajatelja za

dodatnim stručnim

usavršavanjem.

Osobni uvid

Analiza rezultata

Razgovor

Stručni aktiv

Odgajateljsko vijeće

Odgajateljice

Voditeljica

doma

Ravnateljica

Tijekom

šk.godine

4. Podjela zaduženja 1. Ispitati potrebu odgajatelja za Razgovor Ravnateljica Rujan

Page 140: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

odgajateljima. dodatnim angažmanom.

2. Ustanoviti potrebu za realizacijom

dodatnih programa.

3. Izrada pismenih zaduženja.

4. Izrada tabele zaduženja prema

kalendaru rada.

5. Izrada rasporeda rada i dežurstva.

Uvidom u dosadašnji rad

U dogovoru s

odgajateljima

Analizom utvrditi potrebe

za promjenama

Voditeljica

doma

Listopad

Tijekom šk.god.

Osim rada s odgojnom skupinom odgajateljice i voditeljica doma planiraju i programiraju rad izbornih i posebni programi za rad sa svim učenicima:

Posebni programi :

1. „Neki novi klinci“ Gordana Gerić-Paulić

2. „Kultura življenja“ Gordana Hajdin

3. „Licem u lice“ Biljana Miljević

4. „Ciljevi za budućnost“ Venka Đurić

5.“Spolni odgoj“ Ljulja Jakšić

Izborni programi :

1. Nogomet – Gordana Gerić-Paulić

2. Košarka – Gordana Gerić-Paulić

3. Stolni tenis– Biljana Miljević

4. Šah– Damir Grgurić

Page 141: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

5. Dramsko-scenska– Gordana Gerić-Paulić

6. Kreativno stvaralaštvo– Gordana Hajdin

7. Keramičarska skupina– Gordana Hajdin

8. Kreativni kutak za mlade– Venka Đurić

9. Mladi ekolozi -Ljulja Jakšić

Page 142: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

B)OSTALI DJELATNICI ORGANIZACIJA RADA OSTALIH DJELATNIKA

Kapacitet doma i brojno stanje ucenika omogucava upošljavanje 2 nocna pazitelja. Zbog dislociranih zgrada ukazala se potreba za upošljavanjem dva nocna pazitelja, koji rade svaku drugu noc od 21 - 07 sati. Rad kuhinje organiziran je u vremenu od 05 - 19 sati s dvije kuharice i 1 pomocnI kuhar. Rad spremačica i domara organiziran je od 07 -21,30, a ekonoma, pralje i administrativno tehnickog osoblja odvija se u prijepodnevnoj smjeni od 07 do 15 sati. IV.

A) GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ODGAJATELJA :

SADRŽAJ

Planirano

sati:

1. Planiranje i programiranje

74

rujan i tijekom

školske

godine

- izraditi godišnjeg plana i programa rada odgajatelja

- izraditi godišnjeg plana i programa rada odgojne skupine

- izraditi mjesečni i tromjesečni plan rada odgajatelja

- izraditi godišnji plan rada za sastanak odgojne skupine

- izraditi plan i program rada za izborne programe:

o nogomet o košarka o stolni tenis o šah o dramsko-scenska o kreativno stvaralaštvo o keramičarska skupina o kreativni kutak za mlade o mladi ekolozi

- izraditi plan i program rada za posebne programe:

o neki novi klinci o kultura življenja o licem u lice o ciljevi za budućnost o spolni odgoj

- izraditi individualni plan stručnog usavršavanja:

- tjedno i dnevno planiranje odgojno-obrazovnog rada

2. Neposredno odgojno-obrazovni rad s učenicima 1008

sati

tijekom

školske

Page 143: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

- obaviti poslove prijema učenika u dom

- provesti anketu za odabir izbornih aktivnosti

- poticati učenike na aktivno korištenje slobodnog vremena

- organizirati izborne i posebne programe prema interesima

učenika

-podizati razinu zdravstvene kulture učenika:

o rad s učenicima na usvajanju higijenskih navika o pravilna prehrana, dodaci prehrani i utjecaj prehrane na zdravlje o higijena i život u zajednici o višedimenzionalni model zdravlja

- mentorski rad u malim skupinama,vođenje radionica na temu:

o primjereno ponašanje o prevencija ovisnosti o emocije i komunikacija u vezi o odgovorno spolno ponašanje

- pratiti adaptaciju i jačati socio-emocionalne vještine:

o prilagodba na novu sredinu o razvijanje komunikacijskih vještina o osobni rast i razvoj o postavljanje ciljeva o izbor vlastitog puta

- poticati i motivirati učenike svakodnevno za učenje:

o podrška učenju o znam, hoću, mogu o kako savladati strah od ispita o poticaj na učenje o tehnike učenja o koncentracija i pamćenje o suradničko učenje o donošenje odluka

- individualni i grupni rad s učenicima

- organizacija i vođenje sastanaka odgojnih skupina:

o tjedno održati sastanak sa skupinom na planirane teme - praćenje napredovanja i uspjeha učenika

- razvijanje i njegovanje dobrih međuučeničkih odnosa

- izborni programi

- posebni programi

godine

3. Vrjednovanje

36

sati

tijekom

školske

godine

- samovrjednovanje

- realizacija programa

- izvješća polugodišnja i godišnja

- periodične analize

Page 144: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

4. Pripreme za neposredni odgojno obrazovni rad

206

sati

-pisati priprema za:

o sastanke odgojne skupine o pedagoške radionice o individualne razgovore o roditeljske sastanke

-sastaviti ppt.prezentacije za radionice

5. Obvezni oblici stručnog usavršavanja 85

sati

- individualno usavršavanje

- usavršavanje u kolektivu

- usavršavanje izvan kolektiva

6.Vođenje pedagoške dokumentacije

92

sata

- vođenje dnevnika rada odgojne skupine

- vođenje pregleda rada učeničkih aktivnosti

- vođenje matične knjige

- vođenje dnevnika zapažanja (knjiga dežurstva)

- vođenje raznih evidencija

- očevidnici o radu stručnih tijela

7. Rad u stručnim i drugim tijelima doma

76

sati - odgajateljsko vijeće

- nastavničko vijeće- županijska stručna vijeća

- razna povjerenstva i komisije

8. Suradnja

85

Sati

90

sati

- pravovremeno razmjeniti informacije

- s roditeljima

- s razrednicima

- sa sustručnjacima

- s kolegama iz drugih domova

- s kulturnim i drugim ustanovama i institucijama

- sati odmora

Ukupno sati: 1 752

Page 145: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

B) PLAN I PROGRAM RADA ODGAJATELJSKOG VIJEĆA

Odgajateljsko vijeće je stručno tijelo učeničkog doma .

Odgajateljsko vijeće čine ravnateljica,voditeljica doma i odgajateljice.

Odgajateljsko vijeće :

- utvrđuje organizaciju rada i poduzima mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada doma - analizira i ocjenjuje rezultate odgojnog rada - skrbi o kvaliteti smještaja i prehrane te zdravstvenoj zaštiti učenika - daje prijedlog kućnog reda Školskom odboru na usvajanje - priprema i predlaže planove i programe odgojnog i stručnog rada - formira odgojne skupine - odlučuje o pohvalama i pedagoškim mjerama iz svog djelokruga - odlučuje o svim stručnim pitanjima kao i o drugim pitanjima utvrđenim zakonom,propisima

donesenim na temelju zakona,Statutom i općim aktima Škole - skrbi o estetskom uređenju prostora Doma - odgajateljsko vijeće radi na sjednicama - sjednicama odgajateljskog vijeća rukovodi ravnatelj - odgajateljsko vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih - sjednice odgajateljskog vijeća održavaju se po potrebi a najmanje četiri puta godišnje

Odgajateljsko vijeće planirat će se jednom mjesečno a po potrebi i češće.

Program rada odgajateljskog vijeća proizlazi iz programa rada svake odgojne skupine, iz same zadaće odgajateljskog

vijeća i njegove nadležnosti i samih situacija koje su vezane za svakodnevni odgojno-obrazovni rad u Učeničkom

domu.

Godišnji plan i program rada Odgajateljskog vijeća:

POSLOVI I ZADACI Vrijeme realizacije

1. Analiza upisa i formiranje odgojnih skupina

Godišnji plan i program rada doma

Domski kurikulum

Kućni red doma

Utvrđivanje materijalnih i kadrovskih uvjeta rada

Zaduženja odgajatelja:

-vođenje odgojne skupine,slobodne aktivnosti,poseban program,stručni aktiv

Stručno usavršavanje odgajatelja

Rad sa učenicima sa posebnim potrebama

Adaptacija i socijalizacija učenika

Utvrđivanje jelovnika

Organizacija rada odgajatelja,voditeljice i ostalih djelatnika doma

Napredovanje odgajatelja

Osiguranje učenika

Pedagoška dokumentacija

Rujan

Page 146: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

Izleti učenika

2. Odgojna situacija

Obilježavanje Dana učitelja

Izvješća sa stručnih seminara

Analiza rada s učenicima s posebnim potrebama u adaptaciji

Usuglašavanje jelovnika sa Županijskih zavodom za zdravstvo

Analiza sa sastanka s odgojnim skupinama

listopad

3. Analiza odgojno-obrazovnog rada

Analiza uspjeha

Odgojna situacija

Realizacija plana i programa

Obilježavanje medjunarodnog dana tolerancije

Vođenje pedagoške dokumentacije

Primjena pravilnika o kućnom redu

studeni

4. Analiza odgojno-obrazovnog rada

Analiza uspjeha

Odgojna situacija

Obilježavanje Dana borbe protiv AIDS-a

Realizacija plana i programa

Stručno usavršavanje odgajatelja

Organizacija rada –nenastavni radni dani

prosinac

5. Realizacija zaključaka sa prethodnik vijeća

Odgojna situacija

Organizacija i odlazak na različite turnire

Stručno usavršavanje

Pripreme za Međužupanijsku smotru učeničkih domova

siječanj

6. Odgojna situacija

Analiza održavanja radionica vezanih za posebni program

Organizacija proslave Valentinovog

veljača

7. Analiza odgojno-obrazovnog rada

Analiza uspjeha

Odgojna situacija

Realizacija plana i programa , promidžba doma

ožujak

8. Analiza odgojno-obrazovnog rada kod učenika završnih razreda

Pripreme za Međužupanijsku smotru učeničkih domova

Sudjelovanje na Domijadi

Stručno usavršavanje

travanj

Page 147: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

9. Analiza odgojne situacije učenika završnih razreda

Analiza uspjeha učenika završnih razreda

Organizacija proslave odlaska učenika završnih razreda

Sudjelovanje na Državnoj Domijadi

svibanj

10. Analiza odgojno-obrazovnog rada

Analiza uspjeha

Odgojna situacija

Realizacija plana i programa rada Doma

Stručno usavršavanje

Planiranje poboljšanja materijalno-tehničkih uvjeta života i rada u domu

lipanj

11. Analiza odgojno-obrazovnog rada

Analiza uspjeha

Odgojna situacija

Realizacija plana i programa rada Doma

Planiranje poboljšanja materijalno-tehničkih uvjeta života i rada u domu

Upisi učenika-I upisni rok

srpanj

12. Analiza odgojno-obrazovnog rada

Analiza uspjeha

Odgojna situacija

Realizacija plana i programa rada Doma

Planiranje poboljšanja materijalno-tehničkih uvjeta života i rada u domu

Stručno usavršavanje

Upisi učenika-II upisni rok

kolovoz

Page 148: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

C) PLAN I PROGRAM RADA VODITELJICE DOMA

Radno vrijeme voditeljice Učeničkog doma zbog organizacije rada je ponedjeljak 08-15 ;utorak 14-

21,srijeda 10-17, četvrtak 14-21,petak 08-15.

Na samom početku nastavne godine voditeljica je dužna organizirati nesmetan početka nastavne

godine,odnosno dolazak učenika u dom .

Zadužena je za organizaciju rada svih djelatnika doma i usklađivanje stvarnih potreba i interesa učenika sa

mogućnošću doma.

I. PRIPREMA ZA REALIZACIJU ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

CILJ Kvalitetno planirati, pripremiti i organizirati odgojno-obrazovni rad u učeničkom dom Unaprijeđivati cjelokupni odgojno-obrazovni rad

Kolovoz/rujan

ZADAĆE Planirati i programirati odgojno-obrazovni rad Utvrđivati odgojno-obrazovne i materijalne potrebe u

učeničkom domu i rješavati ih u suradnji sa ravnateljicom.

AKTIVNOSTI

Analiza ostvarenja prethodnog plana i programa rada doma Suradnja u izradi godišnjeg plana rada učeničkog doma, kućnog reda doma Izrada programa rada: - voditeljice doma - posebnih odgojno-obrazovnih programa voditeljice Doma - Vijeća odgajatelja - kulturne djelatnosti i suradnje s kulturnim institucijama i

učeničkim domovima Izrada kalendara rada doma za školsku godinu 2014/2015. Izrada mjesečnog rasporeda rada odgajatelja i ostalog osoblja Planiranje i programiranje rada stručnih tijela doma Pripreme u domu za dolazak učenika Formiranje odgojnih skupina Raspoređivanje učenika po katovima i sobama Upoznavanje s učenicima, roditeljima Prijem učenika i roditeljski sastanak

OBLICI I METODE RADA

Individualni rad Rad u paru Timski rad Rad na tekstu

SURADNICI/ SUBJEKTI

Ravnateljica Tajnik Voditeljica računovodstva Odgajatelji Tehnička služba

MJESTO OSTVARENJA

Prostor učeničkog doma i škole

Page 149: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

II. REALIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I CJELOKUPNOG RADA U DOMU

1. PROJEKTI I MJERE UNAPREĐIVANJA

(ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD)

CILJ Aktivnosti usmjeriti u skladu s uočenim rezultatima praćenja napredovanja i vrednovanja postignuća

Tijekom školske godine

ZADAĆE Prikupiti i analizirati podatake

Prezentirati podatake

Izraditi izvješća

Predlagati mjere poboljšanja u skladu s dobivenim rezultatima

Provoditi mjere poboljšanja u skladu s dobivenim rezultatima

AKTIVNOSTI Analiziranje odgojno-obrazovnog rada i uspjeha učenika na kraju svakog polugodišta

Praćenje ostvarivanja odgojno-obrazovnih programa

Pedagoška dokumentacija doma .

Praćenje realizacije plana i programa i izbornih aktivnosti

OBLICI I METODE RADA

Individualni rad

Rad u paru

Rad na tekstu

Razgovor

Analiza

SURADNICI/

SUBJEKTI

Ravnateljica

Učenici

Roditelji

Nastavnici

Stručna služba u školi

Tehnička služba

MJESTO

OSTVARENJA

Prostor doma i škole

Dvorana TZK,malonogometno igralište

Page 150: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

2. PROJEKTI I MJERE UNAPREĐIVANJA

(CJELOKUPNI RAD U DOMU)

CILJ Ostvariti uvjete za kvalitetan rad zaposlenika i nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnih i radnih procesa

ZADAĆE Organizirati rad odgojnog osoblja

Organizirati rad svih djelatnika doma

Utvrditi potrebe za obnavljanjem domskog prostora i opreme

Utvrditi financijske mogućnosti za realizaciju

AKTIVNOSTI Organizacija i davanje uputa za rad kuhinje, praone, domara, spremačica Praćenje i iskazivanje potreba za obavljanje redovne djelatnosti Sudjelovanje u analizi potrošnje namirnica Analiza ekonomičnosti i donošenje mjera za poboljšanje Izrada mjesečnih zaduženja i suradnja sa računovodstvom Mjesečna obrada podataka potrebnih za obračun osobnih dohodaka Kontakti sa tajništvom u vezi administrativnih poslova Sudjelovanje u izradi jelovnika te briga o kvaliteti i kvantiteti namirnica Praćenje i nabavljanje domske opreme Estetsko i funkcionalno uređenje prostora doma

Tijekom školske godine

OBLICI I METODE RADA

Individualni rad Rad na tekstu Razgovor Analiza Timski rad

SURADNICI/ SUBJEKTI

Ravnateljica Tajnik Voditeljica računovodstva Odgajateljice Učenici Vanjski suradnici

MJESTO OSTVARENJA

Prostor doma i škole Izvan doma

3. NEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S UČENICIMA

Page 151: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

3.1. RAD SA SVIM UČENICIMA,SLOBODNE AKTIVNOSTI

(nogomet,košarka,dramsko-scenska)

CILJ Poticati osobni socijalno-emocionalni, kognitivni i kreativni razvoj učenika Poticati i promovirati zdravlje i zdrave stilove življenja Razvijati zdrave životne navike i odgovoran odnos prema osobnoj i široj društvenoj zajednici Jačati socio-emocionalne vještine Pružati podršku i pomoć u postizanju uspjeha Razvijati kreativne i sportske vještine Poticati kreativni razvoj učenika

Tijekom školske godine

ZADAĆE Upoznati psihofizičko stanje učenika

Pomoći učenicima s zdravstvenim tegobama

Pomoći u očuvanju zdravlja i prevenirati moguće bolesti i

zdravstvene teškoće

Razvijati zdrave navike kao važni faktor u očuvanju zdravlja Prevenirati rizična ponašanja Razvijati kod učenika pozitivnu sliku o sebi Razvijati kod učenka cjeloživotne vještine i kompetencije Razvijati kod učenika sportske,dramsko-scenske vještine Spriječiti rizične oblike ponašanja Pomoći novim učenicima prilikom adaptacije

Ispitati potrebe učenika

Pratiti proces adaptacije

Pratiti socijalne vještine učenika Planirati individualni i grupni rad s učenicima Upoznati učenike s prostornim i vremenskim uvjetima za

učenje

Poboljšati koncentraciju

Osvijestiti važnost sporta i kreativnosti te ih dodatno

motivirati

Formirati skupine izbornih aktivnosti - upoznavanje učenika

s izbornim aktivnostima, ispitivanje sposobnosti i interesa

Poticati ih na aktivno sudjelovanje u aktivnostima i

programima Stvoriti naviku posjećivanja kulturnih institucija

AKTIVNOSTI Sudjelovati u prijemu novih učenica u dom Individualno i grupno raditi s učenicama (savjetodavni, edukativni, informativni) Identificirati učenike s posebnim potrebama Savjetodavni rad s učenicima Pedagoške radionice Tematska predavanja Pružati podršku učenicima koji imaju određene probleme (obiteljske, zdravstvene, socijalne...)

Page 152: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

Rad s učenicima koji doživljavaju školski neuspjeh Rad s učenicima koji imaju problema u komunikacijskim i socijalnim vještinama Rad s novim učenicima (adaptacija) Sudjelovati u izradi plana i programa, te izvođenju posebnog programa u domu i školi za šk. god. 2014./2015. Surađivati s učenicima u Vijeću učenika Pratiti i sudjelovati u realizaciji kurikularnog prožimanja

odgojno-obrazovnih utjecaja kroz odgojna područja (socio-

emocionalni razvoj, čuvanje i unapređivanje zdravlja,

kognitivni razvoj, kreativni razvoj) Poticanje na pripreme i sudjelovanje u humanitarnim akcijama Posjeti kazalištu, izložbama, muzejima

Sudjelovanje na priredbama u domu (božićna priredba,

Maskenbal, Dan zahvalnosti)

Tematsko uređenje panoa prema Kalendaru rada doma

Sudjelovanje na Domijadi

Prigodno obilježavanje značajnijih datuma i blagdana

Tijekom školske godine

OBLICI I METODE RADA

Individualni rad Grupni rad Razgovor Radionice

SURADNICI/ SUBJEKTI

Učenici Voditeljica doma Odgajateljice

Roditelji Nastavnici Ravnateljica

MJESTO OSTVARENJA

Prostor učeničkog doma Izvan doma

Page 153: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

3.2. POSEBNI PROGRAM

CILJ Upoznati nove učenike

Stvarati ugodno ozračje u Domu

Upoznati učenike sa životom i radom u Domu

ZADAĆE Ojačati samopouzdanje kod učenika

Učiti učenike kvalitetnom rješavanju problemskih situacija

Upoznati učenike sa suočavanjem sa stresom i

antistresnim tehnikama

Poticati i razvijati ispravne životne navike

Promovirati zdrave stilove života

Poticati učenike na smisleno korištenje slobodnog

vremena

AKTIVNOSTI Edukativne radionice

Predavanja

Izleti

Šetnje

Evaluacija programa

OBLICI I METODE RADA

Individualni rad Frontalni rad Rad u skupinama Razgovor Prezentacije Igra uloga

SURADNICI/ SUBJEKTI

Učenici Roditelji Nastavnici Ravnateljica Vanjski suradnici

MJESTO OSTVARENJA

Prostor učeničkog doma i škole Izvan doma

4. SURADNJA S ODGAJATELJIMA, NASTAVNICIMA I STRUČNIM SLUŽBAMA

CILJ Unaprijediti rad odgajatelja

ZADAĆE Individualni/savjetodavni rad Suradnja na rješavanju tekućih problema Poticanje napredovanja odgajatelja

AKTIVNOSTI Izraditi i provoditi izborne programe u domu Surađivati s knjižnicom Surađivati sa stručnom službom škole i ravnateljicom u svezi programa odgojno-obrazovnog rada i pomoći u rješavanju problema

OBLICI I METODE Individualni rad

Page 154: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

RADA Rad u paru Timski rad Razgovor Suradničko učenje Oluja ideja

Tijekom školske godine

SURADNICI/ SUBJEKTI

Ravnateljica Odgajateljice Stručna služba škole

MJESTO OSTVARENJA

Prostor učeničkog doma

5. SURADNJA S RODITELJIMA

CILJ Razvijati kvalitetnu komunikaciju, suradnju i partnerski odnos s roditeljima

Tijekom školske godine

ZADAĆE Poticati otvorenu komunikaciju s roditeljima Rješavanje tekućih problema Informiranje roditelja o životu učenica u domu

AKTIVNOSTI Savjetodavni rad sa roditeljima (individualno, roditeljski sastanak) Roditeljski sastanci Upućivati roditelje na suradnju i uključivanje u neformalno druženje Individualno razgovarati s roditeljima učenica kod kojih su uočeni problemi Unapređivati komunikacije roditelj-odgajatelj, roditelj-dijete Upoznavanje psiho-socijalnih karakteristika obitelji

OBLICI I METODE RADA

Individualno (osobno,telefonski ili/i pismenim putem) Grupni rad

SURADNICI/ SUBJEKTI

Ravnateljica Odgajateljice Stručna služba Škole

MJESTO OSTVARENJA

Prostor učeničkog doma i škole

6. STRUČNO-METODIČKA PRIPREMA ZA IZVOĐENJE

NEPOSREDNOG ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA S

UČENICIMA (EDUKATIVNI, INFORMATIVNI,

SAVJETODAVNI RAD)

CILJ Kvalitetno pripremiti stručno-metodičku pripremu rada

ZADAĆE Razrada plana i programa izbornih aktivnosti i

preventivnih programa u domu i školi

Priprema pomagala za izvedbu izbornih aktivnosti i

preventivnih programa

AKTIVNOSTI Priprema za predavanja i radionice Priprema za izvođenje posebnih, preventivnih i izbornih programa

OBLICI I METODE Individualni rad

Page 155: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

RADA Grupni rad

Pisanje priprema

Čitanje literature

NOSITELJI/

SUBJEKTI

Voditeljica doma

Odgajateljice

MJESTO

OSTVARENJA

Prostorije učeničkog doma

7. SURADNJA S IZVANŠKOLSKIM USTANOVAMA

CILJ Prevencija nepoželjnih ponašanja i povećanje sigurnosti Kvalitetna suradnja i pravovremena pomoć Kvalitetan doprinos obogaćivanju života u domu

Tijekom školske godine

ZADAĆE Izmjenjivati informacije relevantne za napredovanje učenika Razmjeniti profesionalna iskustava Promidžba doma

AKTIVNOSTI Surađivati sa zdravstvenim, socijalnim i ostalim ustanovama vezanim za mentalno zdravlje i brigu o mladima Surađivati sa školama Surađivati s učeničkim domovima Republike Hrvatske Surađivati s osobama i institucijama radi provođenja posebnog programa doma Surađivati s kulturnim institucijama grada i organizirati posjete Surađivati s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta surađivati s Agencijom za znanost i obrazovanje Surađivati s Gradom Vrbovskom Surađivati s lokalnom zajednicom

OBLICI I METODE RADA

Individualno (osobno,telefonski ili/i usmenim putem ) Grupni rad

SURADNICI/ SUBJEKTI

Odgajatelji Ravnateljica Nastavnici Liječnici Djelatnici vanjskih institucija

MJESTO OSTVARENJA

U prostorima učeničkog doma Izvan doma

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE

CILJ Unaprijediti odgojno-obrazovni rad u učeničkom domu kroz unapređenje rada voditeljice doma

ZADAĆE Individualni plan stručnog usavršavanja AKTIVNOSTI Izraditi program individualnog stručnog usavršavanja

Rad u Aktivu odgajatelja Rad u Aktivu stručnih suradnika škole i doma Sudjelovati na oblicima stručnog usavršavanja izvan Tijekom

Page 156: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

ustanove prema Katalogu za stručno usavršavanje Pratiti stručnu psiho-pedagoško-defektološku literaturu i druge periodike Obraditi pojedine stručne teme na stručnom aktivu

školske godine

OBLICI I METODE RADA

Radionice Timski rad Razgovor Predavanje Analiza

SURADNICI/ SUBJEKTI

Osobno Voditelj i sudionici stručnih seminara

MJESTO OSTVARENJA

Mjesta organiziranih stručnih skupova i seminara (AZOO, MZOS, HDSP, MZSS, UUDRH) Dom i Škola

9. RAD U STRUČNIM ORGANIMA ŠKOLE AKTIVNOSTI Planirati, pripremati i voditi Odgajateljsko vijeće

Sudjelovati u radu Nastavničkog i odgajateljskog vijeća Surađivati u radu stručnih aktiva Koordinirati aktivnosti s ravnateljicom škole, stručnim službama škole i doma Rad u komisijama, povjerenstvima

Tijekom školske godine

10. OSTALI STRUČNO-RAZVOJNI I ORGANIZACIJSKI POSLOVI Stručno-razvojni i organizacijski poslovi uvjetovani dinamikom

odgojno-obrazovnih, organizacijskih, radnih i drugih i procesa vezanih uz dinamiku života i rada u učeničkom domu i školi

Tijekom

školske godine

Gordana Gerić-Paulić,prof.pedagogije

Voditeljica doma

Page 157: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

V. ODGOJNO - OBRAZOVNI PLAN I PROGRAM

Odgojno-obrazovni plan i program realizirat će se kroz rad 3 odgojne skupine, 8 sekcija izbornih programa i 5 posebnih programa Odgojno-obrazovni program u učeničkome

domu potpora je i pomoć učeniku i roditelju u postizanju što kvalitetnijega ukupnog razvoja i obrazovanja učenika,mladog čovjeka.

Program ostvaruju odgajatelji te voditeljica doma. U tim organizacijskim oblicima učenici će neposredno izražavati stavove,

interese i potrebe, te se dogovarati o svim bitnim pitanjima života i rada u Domu. Svaki od tih organizacijskih oblika izrađuje svoj program rada,vodeći računa o

specifičnostima dobi učenika i njihovih potreba.

U formiranju odgojnih grupa, nastojali smo poštivati princip homogenosti po dobi, te obrazovnom programu učenika, a izborni programi formirani su prema interesima

učenika i mogućnostima ustanove.

Program rada odgajatelja realizirat će se kroz:

1. temeljni – odgojnu grupu

2. izborne (interesne) programe, formirani su prema mogućnostima ustanove i interesa učenika, a radi što kvalitetnijeg ispunjenja slobodnog vremena učenika

3. posebne programe – realiziraju odgajatelji i voditeljica doma kao poznavatelji određenih područja rada obzirom na njihovu struku

U programiranju rada polazi se od humanističko-razvojne paradigme i individualnih potreba i interesa učenika.

Programi rada rezultat su suradničkih odnosa, uzajamnog poštovanja i podržavanja, otvorene humanističke komunikacije i poštovanja osobnosti.

Page 158: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

TEMELJNI PROGRAM – ODGOJNA GRUPA

Red.br. Odgajateljica I II III IV ukupno ekonomi elektro cnc želj.promet

1. Gordana Hajdin 4 2 4 3 13 5 1 1 6

2. BiljanaMiljević/Ljulja Jakšić 5 6 1 ----- 12 ------- 2 10 ------

3. Venka Đurić 3 1 4 4 12 ------- 2 5 5

Ukupno 12 9 9 7 37 5 5 16 11

Na početku ove školske godine u Domu je smješteno ukupno 37 učenika.

UČENICI

Školske godine 2014./2015. u Domu je smješteno 37 učenika od čega 8 učenica i 29 učenika.

Učenici su podijeljeni u 3 odgojne skupine:

1. odgojna skupina, odgajatelj, Gordana Hajdin, prof - 13 učenika

2. odgojna skupina, odgajatelj Biljana Miljević, prof.- 12 učenika

3. odgojna skupina, odgajatelj Venka Đurić, prof.- 12 učenika

Page 159: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

A) PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ODGOJNE SKUPINE : 2.1. ČUVANJE I UNAPREĐIVANJE ZDRAVLJA UČENIKA

Ciljevi

(odgajatelj će..)

Oblici i metode rada Ishodi učenja

(učenici će..)

Planirani

sati

- upoznati i analizirati zdravstvene potrebe i navike učenika te zdravlje

kao višedimenzionalni model

- promicati higijenu kao osnovni preduvjet zdravlja i odgovoran odnos

prema zdravlju

- poticati aktivnosti vezane za sport i rekreaciju te organizirati šetnje

prirodom i rekreaciju u dvorani

- podizati razinu kulture zdrave prehrane te utjecaju prehrane na

zdravlje. Pedagoške radionice na temu:

Piramida pravilne prehrane i dodaci prehrani.

- prevenirati rizična ponašanja: pedagoške radionice i tematska

predavanja na temu što učenici trebaju znati o posljedicama rizičnog

ponašanja

- izgrađivati pozitivan stav prema ekologiji

-individualni metoda

razgovora

-rad u malim grupama ,

metoda usmenog

izlaganja

-grupni rad, metoda

razgovora

-pedagoška radionica

-frontalni , metoda

razgovora uz

ppt. prezentacije

- rad u malim grupama,

metoda rada s tekstom,

plakati, f ilmovi..

-pridržavati se dogovorenih termina posjete

liječniku, povezati emocionalne, socijalne,

fizičke i duhovne vrijednosti

-provoditi svakodnevnu osobnu higijenu kao i

higijenu životnog prostora

-odabrati kvalitetne sadržaje za rekreaciju te

stvarati sportski duh i odgovornost

-prepoznati važnost redovnog uzimanja obroka

te usvojiti pravilne prehrambene navike

-prepoznati štetne posljedice rizičnog ponašanja

i primjeniti uspješne pregovaračke vještine u

rizičnim situacijama

-izricati svoje mišljenje i stavove o očuvanju

okoliša i odgovorno se odnositi prema

prirodnim resursima

180

Page 160: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

2.2. SOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJ UČENIKA

Ciljevi

(odgajatelj će..)

Oblici i metode rada Ishodi učenja

(učenici će..)

Planirani

sati

- pružiti pomoć učenicima u periodu adaptacije/separacije

- poticati međusobnu suradnju i povezanost učenika

- poticati samopouzdanje i stvaranja pozitivne slike o sebi

- promicati osobnu odgovornost i samostalnost

- poticati kvalitetne međuljudske odnose

-pripremiti maturante za pravilno donošenje odluka

studij ili svijet rada

-individualni rad,

metoda razgovora

-rad u paru, rad s

tekstom

-rad u malim

skupinama,

ppt.prezentacije

-rad u malim

skupinama.pedagoške

radionice

-grupni rad-metoda

razgovora

-individualni metoda

razgovora, rad s

tekstom

-ponašati se u skladu s kućnim redom doma

-tražiti pomoć kad im je potrebna

-postavljati ciljeve, donositi odluke

-izvršavati obveze, prihvaćati odgovornost

-planirati vlastito vrijeme i prihvaćati

odgovornost za svoje postupke

-pridržavati se pravila

lijepog ponašanja,

-informirati se o mogućnostima studiranja i

zapošljavanja

288

Page 161: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

2.3. KOGNITIVNI RAZVOJ

Ciljevi

(odgajatelj će..)

Oblici i metode rada Ishodi učenja

(učenici će..)

Planirani

sati

- poticati kognitivni razvoj učenika te utvrditi mogućnosti i potrebe u

području učenja

-motivirati učenike za učenje i upoznati ih s oblicima, fazama i tehnikama

učenja

- unaprijediti vještine učenja. Radionice na temu:

tehnike učenja, organizacija učenja, znam, hoću , mogu.

- pratiti ostvarivanje školskih obveza i motivirati učenike za pripremu

državne mature

- promicati osobnu odgovornost i samostalnost

- pripremiti učenike za nastavak obrazovanja

-individualni metoda

razgovora

-grupni rad, metoda

razgovora

uz ppt. prezentaciju

-pedagoška radionica

-individualni

metodarazgovora, rad

s tekstom

-pedagoške radionice

-ppt.prezentacija

-prepoznati vlastiti stil učenja,otkriti svoje

potencijale

-prepoznati korist stručne i vršnjačke pomoći,

koristiti pomoć stručnjaka i vršnjaka

-primijeniti metode aktivnog učenja,

izraditi plan učenja,otkriti svoje potencijale

-identificirati razloge uspjeha/neuspjeha,koristiti

stečena znanja

-procijeniti samoodgovornost za postizanje

rezultata

-donijeti odluku o nastavku

obrazovanja/zapošljavanja

288

Page 162: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

2.4. KREATIVNOST

Ciljevi

(odgajatelj će..)

Oblici i metode rada Ishodi učenja

(učenici će..)

Planirani

sati

- ispitati interese i sklonosti učenika za uključivanje u izborne programe

- poticati razvoj kreativnog izražavanja

-razviti vještine uspješnog učenja i preuzimanja odgovornosti za vlastito

učenje i uspjeh

- poticati doprinos učenika u oblikovanju života u domu

- ponuditi kulturne sadržaje izvan doma

- prezentirati ostvarenja

-frontalni oblik, metoda pisanja

(popunjavanje anketa)

-pedagoške kreativne

radionice

-rad u grupi, metoda razgovora,

rasprava

uz ppt. prezentaciju

-individualni rad s učenikom,

metoda razgovora

-rad u malim skupinama,

metoda pisanja i izrade plakata,

filmova..

-timski rad, metoda razgovora

-prepoznati vrijednosti i uključiti se

u kreativan rad

-sudjelovati na kreativnim

radionicama

-izraziti se kroz rad izbornih

aktivnosti

-uključiti se u estetsko uređenje

interijera doma

-obilježiti i urediti panoe prigodno

značajnim datumima i blagdanima

-postaviti izložbu na

međužupanijskoj Domijadi i

Sudjelovati pri ocjenjivanju radova

drugih učenika

180

Page 163: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

KURIKULUM SLOBODNIH AKTIVNOSTI I POSEBNIH

PROGRAMA :

AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

PROJEKT NOGOMET

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Izgrađivati svijest o važnosti bavljenja sportom i sportskog načina života. Izgrađivati svestranu stvaralačku ličnost

Izgrađivati svijest o važnosti zdravlja Stvarati i razvijati svijest o trajnom zanimanju za zdrav sportski život

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Poučiti učenike nogometu Osposobiti učenike za kvalitetnu nogometnu igru

Pripremiti učenike za nastup na utakmicama Osvijestiti kod učenika važnost bavljenja sportom

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učenici nogometne skupine voditeljica skupine Gordana Gerić-,Paulić,prof.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Redovito treniranje u školskoj dvorani, susreti sa drugim domovima, suradnja sa nogometnim klubovima i zajedničko organiziranje turnira.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA Dva puta tjedno u školskoj dvorani, tijekom nastavne godine.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

Troškovi opreme Troškovi prijevoza na razlicite nogometne susrete Troškovi odlaska u sportsku dvoranu Vrbovsko

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Podrška učenika i djelatnika Doma kod sudjelovanja na raznim takmičenjima

Najangažiranije učenika nagraditi nekom od nacionalnih utakmica nogometnih ekipa.

Page 164: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

PROJEKT KOŠARKA

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Izgrađivati svijest o važnosti bavljenja sportom i sportskog načina života Izgrađivati svestranu stvaralačku ličnost Izgrađivati svijest o važnosti zdravlja Stvarati i razvijati svijest o trajnom zanimanju za zdrav sportski život Osposobljavati učenike za takmičenja

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Poučiti učenike košarci Osposobiti učenike za kvalitetnu košarkašku igru Pripremiti učenike za nastup na utakmicama Osvijestiti kod učenika važnost bavljenja sportom

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učenici košarkaške skupine voditeljica skupine Gordana Gerić-,Paulić,prof.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Redovito treniranje u školskoj dvorani, susreti sa drugim domovima, suradnja sa košarkaškim klubovima i zajednicko organiziranje turnira.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA Dva puta tjedno u školskoj dvorani, tijekom nastavne godine.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

Troškovi opreme Troškovi prijevoza na različite košarkaške susrete Troškovi odlaska u sportsku dvoranu Vrbovsko

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Podrška učenika i djelatnika Doma kod sudjelovanja na raznim takmičenjima Najangažiranije učenika nagraditi nekom od nacionalnih utakmica košarkaških ekipa.

Page 165: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

PROJEKT PROGRAM RADA ŠAHOVSKE SEKCIJE

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

- razvijanje svih stupnjeva kritičkog razmišljanja (poznavanje, analiza i

procjena)

- poboljšavanje sposobnosti autonomnog rješavanja problema

- poboljšavanje koncentracije i autodiscipline

- preuzimanje odgovornosti za svoje postupke

- promoviranje "džentlmentskog", "fer" i sportskog ponašanja

- učenje sportskog prihvaćanja poraza i socijalizacija učenika

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Šah pogoduje emocionalnom razvoju učenika, jer se tijekom igre suočavaju

s pobjedom i porazom, odnosno s pozitivnim i negativnim emocijama

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Damir Grgurić,prof.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Uprostorima učeničkog doma i natjecateljskim dvoranama

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA Tjedno: 2 sata, godišnje: 70 sati

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

• Medalje, pehari, diplome, priznanja 500,00 kn

• Nabava šahovske opreme ( figure, table, satovi ) 1.200,00 kn

• Predavanja i vježbe 3.500,00 kn

• Trošak prijevoza za odlazak na šahovske turnire 2.800,00 kn Ukupno: 8.000,00 kn

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Kroz odigravanje pojedinačnih i ekipnih turnira, pratit će se

napredovanje svakog pojedinca te će adekvatno biti nagrađeni.

Page 166: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

PROJEKT STOLNI TENIS

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Promovirati sport kao zdrav načina života i prevenciju svih oblika ovisnosti.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Omogućiti učenicima kvalitetno provođenje slobodnog vremena što bi dalo

pozitivne efekte na kulturu ponašanja, uvažavanje protivnika, prihvaćanje

pobjeda i poraza, razvijanje prijateljskih odnosa i natjecateljskog duha.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učenici, članovi stolno teniske-skupine i voditeljica skupine Biljana Miljević.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Redovito treniranje u školskoj dvorani, susreti sa drugim domovima,

suradnja sa stolno-teniskim klubovima i zajedničko organiziranje turnira.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA Jedan put tjedno u školskoj dvorani, tijekom nastavne godine .

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

Oko 1000,00 kn za nabavku sportske opreme, prijevoz na turnire i

sudjelovanje na međužupanijskoj Domijadi.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Vrednovanje prema kvaliteti igre, te sudjelovanje najboljih igrača u

natjecanjima učeničkih domova i Domijadi.. Dodjela prigodnih nagrada i

priznanja za postignute uspjehe

Page 167: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

PROJEKT

KERAMIČARSKA SKUPINA

UČENIČKOG DOMA ŽTŠ MORAVICE

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

- razviti kreativne sposobnosti

- osloboditi unutarnje potencijale

- usvojiti nove sadržaje i znanja

- raditi na očuvanju i vrednovanju kulturne i etničke baštine svog naroda i

kraja

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

- usvajati funkcionalne zadatake sa težnjom podizanja nivoa kreativnog

opažanja i promišljanja

- izraditi uporabne i ukrasne predmete od gline

- istraživati novu tehniku rada i materijala

- razvijati potrebu za korisno provedenim slobodnim vremenom

- poticati na zajedničko druženje, pomaganje i uvažavanje

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

- voditeljica skupine Gordana Hajdin, prof.

- vanjski suradnik

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

- izraditi skice i predloške odabranih predmeta

- oblikovati predmete tehnikom valjčića i valjanim plohama

- koristiti engobabe i glazure za keramiku

- pripremiti radove za pečenje u raku tehnici

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

- jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2014./2015.

- terenska nastava tijekom travnja i svibnja 2015.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

- materijal za rad programa: 500,00 kn

- usluge OLR-e: cca 2000,00 kn

- putni troškovi: 1000,00 kn

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- skupno vrednovanje anketiranjem

- ispitivanje interesa učenika na početku šk.god.

- ispunjavanje evaluacijskih listića na kraju kreativnih radionica

- primjena rezultata u poboljšanju rada kod izrade novih planova

- postavljanje izložbi, sudjelovanje na Domijadi

Page 168: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

PROJEKT KREATIVNO STVARALAŠTVO

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

- razvijati kreativnost i pozitivni odnosa prema ručnom radu

- podizati svijest o uporabi recikliranih i prirodnih materijala

- usmjeravati učenike na kreativnost, inicijativnost, samostalnost,

suradnju, timski rad i originalnost

- usvajanje radnih navika i odgovornosti

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

- savladati osnove koncepta ručne izrade predmeta putem raznih

tehnika

- razvijati potrebu za korisno provedenim slobodnim vremenom

- istraživati nove tehnike rada i materijala, zajedničko druženje,

pomaganje i uvažavanje

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

-voditeljica sekcija u učeničkom domu Gordana Hajdin, prof.

- suradnici-voditelji učeničke zadruge

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Ručni rad:

- pletenje prstima

- izrada nakita različitih vrsta

- tkanje na improviziranom tkalačkom stanu izrađenom od drvenih

letvica

- šivanje ukrasnih vrećica iglama različitih veličina s koncima različlite

namjene i debljine

- bojanje raznim bojama i sredstvima na staklu, platnu, papiru...

- papirne tehnike, transfer tehnika,decoupage tehnika...

- izrada raznih dekorativnih predmeta- izrada fotografskog zapisa

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA - jedan sat tjedno tijekom školske godine

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

Troškovnik je podložan promjenama tijekom godine.

S obzirom na planirane izložbeno – prodajne sajmove, pretpostavka

je da će dosegnuti 2.000,00 kn

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- skupno vrednovanje anketiranjem

- ispitivanje interesa učenika na početku šk.god.

- ispunjavanjem evaluacijskih listića na kraju kreativnih radionica,

analizom rezultata istraživanja

- primjena rezultata u poboljšanju rada i kod izrade novih planova

- postavljanje izložbi, sudjelovanje na prodajnim sajmovima, panoi

Page 169: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

Page 170: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

PROJEKT DRAMSKO-SCENSKA SKUPINA

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Razvijati sposobnosti usmenog,muzičkog, plesnog i folklornog izričaja.

Poticati interes za kazalište,za kulturno nasljeđe ,za plesni izričaj i pisanu

riječ.

Poticati kreativnost kod učenika

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Upoznavanje dramsko-scenskog, muzičkog, plesnog i folklornog stvaralaštva

i razvijanje samopouzdanja za ovladavanje prostorom te javnim nastupom.

Prezentacija učenikove kreativnosti i znanja.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učenici dramsko-scenske skupine

Voditeljica skupine :Gordana Gerić-Paulić,prof.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Skupni i pojedinačni nastupi učenika

Sudjelovanje na različitim kulturnim manifestacijama. Obilježavanje

značajnijih datuma u školskoj godini(Dan doma,Dan škole…).

Sudjelovanje na susretima učeničkih domova.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA Dva puta tjedno,tijekom nastavne godine.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

Troškovi odlaska na književne veceri, u kazalište i kulturne priredbe i manifestacije. 5000kuna Troškovi nastavnih sredstava (fotokopiranje, printanje isl.) 50 kuna

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Podržati i sudjelovati u kulturnim događajima i obilježavanju važnijih datum u organizaciji ili predstavljanju Doma ,Škole i lokalne zajednice (Dan škole, Dan doma, Domijada, Goranovo proljeće…). Pohvaliti i nagraditi učenike kroz pismene pohvalnice,simbolične darove, odlaske u kazalište, na književne večeri, susrete s piscima, seminare vezane uz književne i jezične teme.

Page 171: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

PROJEKT KREATIVNI KUTAK ZA MLADE

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

Upoznati učenike s tehnikama i sadržajima primijenjene umjetnosti. Razvijati samopouzdanje i komunikacijske vještine (raditi u timu).

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

Sadržajno provoditi slobodno vrijeme uz razvijanje kreativnosti i mašte.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Venka Đurić, odgajateljica Ciljna skupina učenika: učenici od 1. do 4. Doma (9 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

Održati sastanak sa zainteresiranim učenicima i dogovoriti tehnike rada. Prezentirati nekoliko tehnika rada, upoznati učenike s prirodnim materijalima i kako možemo sami izraditi uporabne predmete. Koristiti materijale, ideje kreativnih radionica „Lumos hobby art-a“ Rijeka. Sudjelovati na natjecanju učeničkih domova u izbornim aktivnostima na razini županije. Prigodom humanitarnih aktivnosti osmisliti prodajnu izložbu te dio sredstava usmjeriti u humanitarne svrhe. Izlagati učeničke radove u knjižnici naše škole i grada Vrbovsko.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

Tijekom školske 2014./2015. godine jedan sat tjedno što ukupno iznosi 36 sati.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA

Troškovi za kupnju potrebnog materijala, troškovi odlaska na radionice u Rijeku i sudjelovanje na međužupanijskoj Domijadi.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

Ispuniti evaluacijski upitnik s učenicima uključenim u izbornu aktivnost. Rezultate upitnika vrijednovati zajedno s učenicima i prijedloge učenika koristiti u daljnjem radu.

Page 172: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

AKTIVNOST, PROGRAM

I/ILI PROJEKT

BRODOMAKETARSTVO

BRODOMAKETARI UČENIČKOG DOMA ŽTŠ

MORAVICE

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Svrha i cilj: uspješno učenje i optimalni razvoj učenika naše škole!!! Izradba maketa brodova učenici nalaze dodatnu energiju i volju da se u slobodno vrijeme oplemenjuju, da se bogate vrijednostima kojeg im učenički tempo života oduzima. Dobrovoljno i uspješno učenje potiče samoinicijativu pojedinca, želju za pomaganjem i stvaranje dubljih prijateljstava čime se osigurava i poboljšava kvaliteta života u učeničkom domu.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Prema unaprijed pripremljenoj i obrađenoj dokumentaciji (izrađeni nacrti i upute te pripremljen materijal) učenici će izrađivati statičke makete povijesnih brodova (jedrenjaka). Izradbom (praktičnim radom) razvija se kreativnost kod učenika, potiče znatiželja i zainteresiranost za tehničkom kulturom te osposobljenost za samostalnu izradbu maketa i modela određenih tvorevina u nekim drugim udruženjima mladih tehničara u svojoj zajednici . Osnovna namjena: Povećanje svijesti o prednostima i mogućnostima brodogradnje i brodarenja u RH.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Husein Buljubašić, stručni učitelj

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Predavanja, demonstracije i praktični rad

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Rujan - Povijest pomorstva i brodogradnje - Povijesni razvoj vrste brodova po pogonu i materijalu Listopad - Upoznavanje s projektom, razvoj brodomaketarstva, Studeni - Brod; model (osnovni elementi i naziv na modelu) Prosinac do Lipnja - Praktični rad, (osnovni materijali u gradnji modela, izradba makete od papira i kartona, izradba makete trupa broda od jednog komada drveta, izradba trupa s oplatom od platica, izrada trupa s prikazom konstrukcije). SASTAVLJANJE MAKETE GALIJUNA «SV. IVAN KRSTITELJ»

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

Potrošni materijal i modernizacija postojeće opreme 20 000 Kn

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Povećanje zanimanja učenika za sadržajima tehničkih znanosti.

Primjena sadržaja projekta u redovnoj nastavi strukovnih predmeta i

praktične nastave strojarstva i elektrotehnike.

Page 173: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

AKTIVNOST, PROGRAM

I/ILI PROJEKT „Neki novi…klinci“

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Upoznati nove učenike kod dolaska u dom Stvarati ugodno ozračje u novoj sredini Upoznati učenike sa načinom života i rada u Dom

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

-upoznati učenike -poticati na druženje i bolju suradnju -upoznati obitelji iz kojih učenici dolaze -povezati učenike -upoznati krajeve i običaje iz kojih učenice dolaze

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učenici I. razreda Voditeljica doma Gordana Gerić-Paulić,prof.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Radionice,predavanja,izleti,šetnje,

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Jednom tjedno tijekom nastavne godine

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

Troškovi materijala potrebnih za radionice Troškovi prijevoza na izlete

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Pratiti napredak osviještenosti introspektivnim metodama. Opravdanost provođenja programa vrednovati će se kroz interes i primjedbe učenika za teme koje se obrađuju. Razgovor s učenicima o naučenom i uočenom.

Page 174: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

PROJEKT Licem u lice ( komunikacija)

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Potaknuti kod učenika spoznaju o važnosti dobre komunikacije kao

preduvjeta za uspostavljanje dobrih odnosa sa okolinom.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA Uputiti učenike u vještinu kvalitetnog komuniciranja.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učenici učeničkog doma ŽTŠ Moravice i voditeljica programa Biljana Miljević

.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Radionice, debate, rad u grupi, rad u parovima.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA Tijekom šk.god. 2014./2015. jedan sat tjedno.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

Stručno usavršavanje 300,00 kn

Potrošni materijal 200,00 kn

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Ukazivanje na pozitivne promjene , pohvale i prigodno nagrađivanje,

Page 175: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

PROJEKT CILJEVI ZA BUDUĆNOST

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Upoznati adolescente kako da dovedu u vezu svoje sadašnje aktivnosti i svoj

budući uspjeh te da ne dođu u odraslu dob bez planova za budućnost i bez

nade u uspjeh.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Učenici će postaviti kratkoročne i dugoročne ciljeve i pridržavati se životnih

vještina kako bi postigli svoje ciljeve.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Venka Đurić, odgajateljica

Ciljna skupina učenika 4. razreda (12 učenika)

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

Dogovoriti s učenicima teme i termine o održavanju radionica.

Kroz radionice o socijalnim vještinama dati informacije učenicima kako da

ovladaju životnim vještinama i da uspješno ostvare postavljene ciljeve.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA Tijekom školske godine, ukupno 36 sati

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

Troškovi za kupnju papira, flomastera,ljepilo i kopiranje.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Samovrjednovanje; uspješnost korištenja informacija i znanja u

svakodnevnom životu.

Page 176: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

Page 177: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

AKTIVNOST, PROGRAM

I/ILI PROJEKT MLADI EKOLOZI

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

Stvarati kod učenika navike o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada,

naučiti učenike da poštuju prirodu, da uvažavaju prirodne zakone,

naglasiti važnost čuvanja endema, spomenika kulture, prirodnih

rezervata, nacionalnih parkova, izvora pitke vode, neobnovljivih

izvora energije, recikliranja, štetnog djelovanja pesticida na ljudsko

zdravlje i upoznavanje učenika s načinom proizvodnje eko-hrane.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

Omogućiti učenicima kvalitetno provođenje slobodnog vremena u

Domu i oko njega. Razvijati kod učenika osjećaj odgovornosti za čist

okoliš i zdravo hranjenje.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Prof. Ljulja Jakšić – odgajatelj

Ciljna skupina učenici od 1. do 4. razreda našeg Doma.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

Program se realizira kroz radionice izradom, plakata i postera i

gledanjem edukativnih filmova.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

Po 1 sat tjedno (35 godišnje).

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA

Materijalni troškovi (hamer, flomasteri, kopiranje, printanje…). –

100.00 kuna

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

Za postignute uspjehe učenici će ispuniti upitnik za

samovrjednovanje.

Page 178: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

PROJEKT

POSEBNI PROGRAM

KULTURA ŽIVLJENJA

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

- stjecati znanja o osnovnim pravilima kulture odijevanja, stanovanja

i prehrane u domu

- razviti odnos učenika prema prirodi i življenju u skladu s prirodom

- razviti odnos učenika prema samome sebi u skladu s pravilima

održavanja osobne higijene, mentalne higijene i zdravstvene kulture

- razviti odnos učenika prema drugima (pravila lijepog ponašanja –

bonton, etički kodeksi, moralna načela, običaji)

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

- upoznavati se s osnovnim načelima i idejama o kvaliteti života u

učeničkom domu

- primjenjivati stečena znanja kvalitetno i efikasno u budućem životu

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

- Gordana Hajdin, odgajateljica

- učenici uključeni u rad posebnog programa

- stvarati uvjete za mentalni i fizički razvoj te socijalnu dobrobit učenika

- sprječavati neprimjerene oblike ponašanja, brinuti o sigurnosti učenika

- osigurati uvjete za uspješnost u učenju

- pružati savjetodavnu pomoć

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

- program će se realizirati jedan sat tjedno u grupi od 15 do 20

- metode rada: izlaganje, razgovor i diskusije, samostalni rad

- oblici rada: frontalni, individualni i grpni rad

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA - tijekom školske godine 2014./2015.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA

- troškovi potrošnog materijala (papir, toner, pribor za crtanje i pisanje)

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- prezentacija programa putem plakata i panoa

- vrednovanje uključenosti učenika, motiviranosti i suradničkih odnosa

Page 179: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Naslovnicass-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss... · ... Izborna nastava c) Dodatna nastava d) Izvannastavne aktivnosti ... III.p –

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

16

III STRUČNO USAVRŠAVANJE

Stručno usavršavanje provodi se kroz tri osnovna oblika rada i to:

- individualno stručno usavršavanje

- stručno usavršavanje unutar ustanove,

- stručno usavršavanje izvan ustanove

Stručno usavršavanje unutar ustanove.

U domu djeluje Odgajateljsko vijeće koje kao stručni organ radi na:

- praćenju napredovanja učenika i poduzimanju mjera za poboljšanje njihova uspjeha,

- organiziranju najefikasnijih formi suradnje sa školom, roditeljima i drugim činiteljima u

društvenoj sredini,

- organiziranju suradnje i razmjeni iskustava sa drugim domovima,

- njegovanju kulturno-zabavnog i športskog života, te organizirano

provođenje slobodnog vremena.

Pored toga, unutar ustanove odgajatelji kontinuirano održavaju konzultativno-informativne sastanke s

predmetnim nastavnicima i razrednicima.

Individualno usavršavanje odgojnog osoblja podrazumijeva i redovito praćenje relevante pedagoške

stručne literature i stručnih časopisa .

2. Stručno usavršavanje izvan ustanove

Odgajatelji će sudjelovati na svim stručnim skupovima organiziranim na nivou regije i države.

IV SURADNJA DOMA S DRUŠTVENIM ORGANIZACIJAMA

RAVNATELJICA

Milica Matić ,prof.

_________________

Godišnji plan i program rada Doma usvojen na sjednici Školskog odbora dana ________________.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Damir Grgurić

____________________