Grāmatas "Melnās ripas bruņinieki" 2.daļa

  • Published on
    23-Mar-2016

  • View
    255

  • Download
    15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Grmata par Latvijas hokeja vsturi

Transcript

<ul><li><p>1980./81. sezona</p><p>Pasaules meistarsacksts Stokholm un Gteborg prliecinoi uzvarja PSRS izlase, iziroaj spl sagraujot sudraba medau ieguvjus zviedrus (13:1).</p><p>Veiksmgs skums neizdevus beigasGrabovskis, skot ar o sezonu, strdja Bulgrij, savukrt Rgas </p><p>Dinamo meistarkomandu prma divkrtjais pasaules empions, PSRS Nopelniem bagtais treneris Vladimirs Jurzinovs. Viam paldzja Rozenbergs un Maskavas Augstks treneru skolas absolvents Beskanovs. Pc trs gadu karadienesta mjs atgriezs Balderis. Formli vi joprojm skaitjs PSRS izlases kandidts, tau kop atgrieans Rg vairs nepiedaljs nevien kaut cik nozmg turnr, izemot 1983. gada pasaules meistarsackstes. Tihonovam nepaklausgie nebija vajadzgi. Turpretim dinamieu saim Balderi uzma atplestm rokm. K gan savdk? Latvijas hokeja septidesmito gadu izcilkie sasniegumi tau nesaraujami saistti ar Baldera vrdu! Rgas Dinamo vairs nesplja Deisovs, Odincovs un E.Vasijevs. Komandu papildinja vairki otrirgi hokejisti, kuri bija izrdjuies lieki Maskavas kluba biedriem. Vairums no viiem pie pirms izdevbas steidzs atpaka uz Maskavu, bet viet alla nca jauni viendieni. Jurzinova laik Rgas Dinamo prvrts par kaut ko ldzgu Liel bra bzes komandai.</p><p>PSRS meistarsackstes osezon risinjs pc nedaudz izmaintas formulas. Vispirms notika prieksackstes etros rios, pc tam seas labks komandas turpinja cu par medam, savukrt prjs cnjs ar stiprkajm pirms lgas vienbm par tiesbm ar nkamaj sezon startt augstkaj lg. Ldz ar to turnra tabulas vidusdaas komandm, pie kurm tradicionli piederja ar Rgas Dinamo, mris bija skaidrs iekt seiniek. Rdzinieki turnru ska oti veiksmgi, pirmajs ses krts zaudjot tikai vienu punktu. Vispirms msjie sav laukum prliecinoi pieveica Salavatu Julajevu (6:2). Grtk kljs pret eabinskieiem. Pdjs tredaas skum vadb izvirzjs viesi, bet tad </p></li><li><p>Balderis panca lzumu vienus vrtus guva pats, divreiz pc via piesplm to izdarja Dobrohotovs, un beigs rdzinieku prsvars bija visai iespaidgs (7:4). Pc tam msjie uzvarja ar Minsk. oti aizraujoi risinjs sple Maskav pret turienes Dinamo. Jau 20. sekund, samis teicamu Baldera piespli, ostaks izlauzs starp diviem mjinieku aizsargiem un guva vrtus. Dramatiska izvrts sples izskaa. Trs mintes pirms beigm pirmo reizi vadb izvirzjs mjinieki, tau vienpadsmit sekundes pirms beigu signla Vikulovs panca neizirtu (3:3). eingrad un sav laukum pret Kijevas Sokol msjie atkal svinja uzvaras, izvirzoties otraj viet aiz Maskavas Spartaka.</p><p>Nkamaj krt abas ldervienbas tiks Rg. Kaut gan skum Reps izvirzja vadb msjos, tomr dinamiei nespja prvart nedrobu, pieva daudz kdu aizsardzb un beigu beigs zaudja (2:5). Rads iespaids, ka dinamiei ir apmulsui no neierasti augsts vietas turnra tabul. Dinamiei it k vairs neticja savm spjm. Sekoja vl trs zaudjumi un divas tikpat neizteiksmgas tredaas Rg pret Krija Sovetov. Pdj treda msjie pki prvrts ldz nepazanai cnjs tri, azartiski, aktvi lietoja spka pamienus, likvidja divu vrtu defictu un beigs izrva uzvaru (5:4). Nkamaj krt msjie prliecinoi sakva minskieus (6:0). oti svarga bija sple pret Maskavas Dinamo uzvaras gadjum msjie izvirztos treaj viet. Pirmo tredau rdzinieki aizvadja lieliski (3:1). Tomr izrdjs, ka rdzinieki psiholoiski vl nav gatavi cai par medam tpat k pret spartakieiem msjie atdeva iniciatvu pretiniekiem un galu gal zaudja (4:6).</p><p>K vienmr oti principila bija sple ar ACSK. Skum divus vrtus guva armijnieki. Ldz prtraukumam rdzinieki ar Abalmasova un Tikova metieniem stvokli ldzsvaroja, bet otraj treda pavisam aizmirsa skotnjo biklumu, un Abalmasovs izvirzja vadb msjos. Tomr pdj treda rdzinieki neizturja (3:5). Toties Maskav pret Spartaku msjie nosplja oti apmgi. Lielisks bija Vasionoks. Pirmos vrtus otrs tredaas vid guva maskaviei, tau jau pc divm mintm ostaks sologjien panca izldzinjumu. Vl pc mintes Antipovs izvirzja vadb rdziniekus. Pdjs tredaas vid, kad msjie cnjs trijat, spartakiei panca neizirtu (2:2). Ldz Ziemassvtku brvdienm rdzinieki turnra tabul nostabilizjs ceturtaj viet. </p></li><li><p>Prtraukum msjie aizvadja piecas trenisples ehoslovakij, viss gstot uzvaras, un prveda mjs balvu par pirmo vietu Sokolovas turnr.</p><p>Janvra vid, kad atsks PSRS meistarsackstes, komand vairs nebija Hatueva, kura prkpumu mrs beidzot bija pilns. Msjie prveda divus punktus no Kijevas, sav laukum prspja eingradieus un voskresenskieus. Tau nkamajs septis spls rdzinieki ieguva tikai vienu punktu. Maskav msjie bezcergi zaudja ACSK vienbai (1:6). Bija skaidri jtams, ka dinamiei jau pirms sples samierinjuies ar neizbgamo. Turpretim Rg pret Salavatu Julajevu msjie gribja bez paas pieples paemt sev pienkoos divus punktus, bet piedzvoja rgtu vilanos. Abpusji kdain spl pelnti uzvarja centgkie aj gadjum tie bija ufiei (1:2). Rdzinieku paprliecintbu nomainja nedroba, un zaudjumi sekoja cits citam.</p><p>Februris un marts pagja nervoz c par vietu finlseiniek. Neveiksmju sriju msjie prtrauca sav laukum pret Kijevas Sokol (4:0). Dramatiska izvrts ca ar Maskavas Dinamo. Sples skum msjie prsteidza maskavieus ar straujiem pretuzbrukumiem un ar Freimaa un Abalmasova metieniem guva divus vrtus. Otraj treda viesi izldzinja rezulttu. 58. mint H.Vasijevs vlreiz izvirzja vadb rdziniekus, bet jau pc mintes Macevs panca neizirtu (3:3). Pc zaudjumiem izbraukum Spartakam un ASK msjie nosldja astotaj viet. Cerbas uz vietu seiniek tobrd vairk ldzinjs sapnim, turklt ar sav laukum pret Minskas Dinamo msjie pc rupjm aizsardzbas kdm jau skum ielaida divas ripas. Skattji ska izsmjgi aplaudt viesiem. Tas ldzja! Pc divm mintm rdzinieki izvirzjs vadb un juceklgs sples izska guva uzvaru (6:4). Pc tam msjie nervoz c pieveica Krija Sovetov. Otrs tredaas vid rdzinieki izvirzjs vadb (2:1) un, pateicoties galvenokrt Vasionoka meistarbai, nosargja o rezulttu. Uzvarot ar Uf un eabinsk, dinamiei pdj brd tomr iespraucs krotaj seiniek. Finlsples notika maij. Izcnot vl divas uzvaras un piedzvojot trs zaudjumus, rdzinieki ierindojs piektaj viet. Tiekoties ar ldzjutjiem, Jurzinovs neslpa apmierintbu ar paveikto.</p><p>Juniori iekst finl</p></li><li><p>Latvijas Brzs pc neveiksmes iepriekj sezon atkal splja otraj lg. Msjie ska veiksmgi pirmajs astos krts zaudja tikai vienu punktu. Tomr pc tam Latvijas Brzs ska sldt lejup un sezonas noslgum ierindojs tikai septtaj viet. </p><p>Iepriecinja Dinamo juniori (treneri Reetikovs, Banovs), pc astou gadu prtraukuma iekdami PSRS labko komandu skait. Finlturnrs notika apra beigs Severodoeck. Rdziniekiem bija labas izredzes iekt pirmaj etriniek, dieml, iziroaj spl pret ACSK vienbu msjie pdjs mints ielaida divus vrtus un izlaida uzvaru no rokm (4:4). Kopvrtjum ncs samierinties ar piekto vietu. Par turnra labko vrtsargu atzina Samoilovu. Ar Dinamo jauniei (J.Antonovs un Agureikins) cnjs daudz veiksmgk k agrk, izcnot ceturto vietu zon.</p><p>Republikas meistarsacksts prliecinou uzvaru izcnja Dinamo juniori. Rgas meistarsacksts uzvarja RVR vri (H.Vtoli II), ekavas jauniei (Kups), Latvijas Brza pusaudi (Krasti) un vecks grupas zni (Krasti), Dinamo vidjs grupas zni (Ronis) un jaunks grupas zni (Skudra). Zelta ripas veckaj grup pirmo vietu izcnja Valmieras rajons, vidj grup Proletrieu rajons, jaunkaj grup Valkas rajons.</p><p>Statistika</p><p>PSRS empiontsAugstk lga, prieksackstes</p></li><li><p>Finlturnrs</p><p>Rdzinieku rezultatvkie spltji</p></li><li><p>Rgas Dinamovrtsargi: Vladimirs Bistrovs, Mihails Vasionoksaizsargi: Guntis Bli, Leonds Beresevs, Vladimirs Durdins,</p><p>Agris Freimanis, Viktors Hatuevs, Anatolijs Kramskojs,Vladimirs Krikunovs, Vjaeslavs Nazarovs, Jevgeijs Popihins,Sergejs Vikulovs</p><p>uzbrucji: Mihails Abalmasovs, Anatolijs Antipovs, Helmuts Balderis,Viktors Dobrohotovs, Vladimirs Golovkovs,Anatolijs Jemejaenko, Igors Korilovs, Vladimirs Lubkins,Sergejs ikitins, Juris Reps, Sergejs Skosirevs, Mihails ostaks, Andrejs Tikovs, Sergejs Tolstihs, Haralds Vasijevs, Aleksandrs Veselovs, Germans Volgins</p><p>galvenais treneris: Vladimirs Jurzinovstreneri: Mihails Beskanovs, Edgars Rozenbergs</p></li><li><p>PSRS empiontsA klases otrs lgas rietumu zona7. viet Latvijas Brzsvrtsargi: Viktors Durnovs, Vitlijs Samoilovsaizsargi: Mris Baldonieks, Juris Dzenis, Gorbatovs, Andrejs Kaiins, </p><p>Andrejs Maticins, Sergejs Nikolajevs, Vasilijs Tihonovsuzbrucji: Guntars Balodis, Mihails Deisovs, Aleksandrs Golubovis, </p><p>Sergejs Ivenko, Sergejs Koroovs, Vitlijs Poakovs, Boriss V. Ponomarjovs, Sergejs Poveerovskis, Gints Ritums,Igors Rodionovs, Jevgeijs Semerjaks, Edmunds Vasijevs, Valerijs Vauins, Germans Volgins, Sergejs Vtorikovs</p><p>galvenais treneris:Aleksandrs Kinovs</p><p>Republikas empionts1.viet Dinamovrtsargi: Guntis Krkli, Vitlijs Samoilovsaizsargi: Guntis Bli, Vladimirs Bogdanovs, Vladimirs Gorbatovs,</p><p>Juris Krmi, Andrejs Maticins, Germans Milus, Jurijs Rakovs,Ivo Rubevskis, Andrejs Tumevics, Viktors ienkovs</p><p>uzbrucji: Aleksandrs Beavskis, Valerijs Boins, Aleksandrs Fiipovs,Vladimirs Gains, Sergejs Ivenko, Normunds Karpinskis, riks Kaa, Jevgeijs Linkvis, Vilnis Pavlovskis, Igors Rodionovs, Nikolajs Sirotkins, Viktors Smirnovs, Aigars Straume, Oegs ejags, Valerijs Vauins, Germans Volgins, Sergejs Voveks, Andris Zaharevskis</p><p>galvenais treneris: Vladimirs Reetikovstreneris: Jevgeijs Banovs</p><p>1981./82. sezona</p><p>Kandas kausa izcas finl PSRS negaidti smagi sagrva Kandu (8:1). Ar pasaules un Eiropas meistarsacksts Somij prliecinoi uzvarja PSRS. </p></li><li><p>Bstamaj zonRgas Dinamo veterns Reps prgja trenera darb uz Latvijas Brzu, </p><p>bet viet nca Beavskis, Froikovs, Maticins, Samoilovs, Semerjaks. Jurzinovu kritizja par spltju prvilinanas politiku, tau treneris savu izvli pamatoja pavisam vienkri vietjiem puiiem trkstot viselementrako hokeja iemau, ar fiziskais rdjums esot nepietiekams. Jurzinovam liel mr bija taisnba. Tiesa, iepriekj sezon labu sniegumu nodemonstrja Rgas Dinamo juniori, un labkie no viiem (Beavskis, Maticins, Samoilovs) s sezonas gait debitja meistaros, tau ar to vien bija par maz. Pirms trim gadiem savu darbbu uzska specklases Rgas 55. vidusskol, tau s skolas audzku laiks vl nebija piencis. Starp citu, aj sezon 55. vidusskol tika izveidots hokeja internts, lai ar talantgkajiem lauku puiiem btu iespja regulri trenties. Tau pagaidm ncs samierinties ar to, ka Rgas Dinamo gadu no gada papildinja iebraucji. Dieml, ar vii ne vienmr spja nodemonstrt tdu sniegumu, kas apmierintu prasgos Latvijas hokeja cientjus.</p><p>PSRS meistarsackstes atkal notika pc jaunas sistmas pc prieksackstm komandas sadaljs trijs finlgrups pa etri. Turnra grafiks bija spraigks k jebkad agrk vairums spu notika ar vienas dienas intervlu. Msjie ska oti neveiksmgi: pirmajs trspadsmit krts guva tikai divas uzvaras (Kijev un Voskresensk), nosplja neizirti eabinsk un piedzvoja desmit zaudjumus, turnra tabul nostabilizjoties pdj viet. Aizraujok sple Rg izdevs pret ACSK. Karavri ieska paviri, un ripas abu komandu vrtos bira k no prpilnbas raga. Pateicoties galvenokrt Makarova-Larionova-Krutova maias plm, beigs grtu uzvaru tomr izcnja viesi (7:8).</p><p>Msjie splja smagnji, nepreczi, pieva taktiskas un tehniskas kdas. Vislielks problmas sagdja aizsardzba un vairkuma realizcija. Jurzinovs neveiksmes cents izskaidrot ar paaudu maiu. Pc prnaj sezon gts traumas vl joprojm komandai nevarja paldzt Nazarovs. Balderi izminja viss iespjams mais, tau sple neveds. Viengi Vasionoks turjs godam.</p><p>Pirmo uzvaru Rg msjie sagaidja tikai 14. krt pret Krija Sovetov (11:4). Pc tam dinamiei pieveica ar Traktoru un Sokol (abs 7:5). </p></li><li><p>Rezultativitte uzbrukum liecinja, ka rdzinieku sples kvalitte patiem nedaudz uzlabojusies, ar tabul dinamiei vairs nebija viengie pastari, bet nostjs ldzs citiem tdiem paiem bdu briem. oti svarga bija ca sav laukum pret Saratovas Kristlu. Abas komandas atrads vienldz smag situcij. oreiz piedzvojumiem bagt spl veiksmgki izrdjs rdzinieki (8:7).</p><p>Pc Ziemassvtku prtraukuma ierind atgriezs Nazarovs tda nostabilizjs komandas sniegums aizsardzb. Sav laukum pret Ista msjie nosplja gandrz k vecos labos laikos (10:4). Dinamieu liktenis izrs pdjs prieksacku krts. Ca pret Kristlu aizritja tikpat haotiski k visa sezona. Pirmaj treda prliecino vadb izvirzjs saratoviei (0:4), beigs uzvaru svinja rdzinieki (6:4). Pc tam msjie pieveica ar Himik (3:1) un pakps ldz astotai vietai, kas garantja vietu augstkaj lg ar nkamaj gad. Finlturnr rdzinieku sniegums palika iepriekj lmen. Izcls viengi Balderis, devis spls gstot piecpadsmit vrtus. Tomr uz pasaules meistarsackstm Tihonovs Balderi nepama.</p><p>Pirmais Talsu rajona empiontsLatvijas Brzu atstja vairums pieredzjuo spltju palika viengi </p><p>Dzenis, Vas.Tihonovs un E.Vasijevs. Prjie bija juniori. Iescjs bija ar komandas galvenais treneris Vorobjovs. Sezonas vid Vorobjovs prgja uz Rgas Dinamo, un Latvijas Brzu prma Rozenbergs. Rdzinieku sniegums bija oti nestabils. Msjie pieveica abas turnra ldervienbas izbraukum Toljati Torpedo (4:1), sav laukum Harkovas Dinamo (4:2, 6:2). Tau Latvijas Brzs bija vieng komanda, kas zaudja pastartim Arhangeskas Spartakam. Turnra beigs msjie ierindojs astotaj viet. Droi splja vrtsargs Samoilovs, uzbrukum izcls maia Poveerovskis-Semerjaks-E.Vasijevs. Vjkais posms bija aizsardzba. eit labkais bija Maticins.</p><p>Junioriem un jaunieiem svargkais bija starts PSRS 5. Tautu spartakid Norisk. Juniori (treneri Agureikins, Reetikovs un Zaicevs) ierindojs 13. viet, jauniei (A.Sili, Banovs un Baldonieks) 12. viet.</p><p>Republikas meistarsacksts pirms vietas liktenis izrs turnra pdj spl, kur ekava (Opits) uzvarja jaunieu izlasi (4:3). 1967.68. gad dzimuie puii sacents LPSR spartakid. Finlspl Latvijas </p></li><li><p>Brzs I (A.Sili) pieveica Latvijas Brzu II. Zelta ripas jaunkaj grup uzvarja Stuka, vidj Csis, veckaj Saldus.</p><p>a j sezon notika pirmais Talsu rajona empionts. Hokeja dzvi Talsos organiz jaunais un eneriskais LVFKI absolvents Imants Ziedi. Pateicoties Ziedia un via domubiedru darbam, ar laiku Talsos tika izbvta mkslg ledus slidotava, 1990. gad t tika apjumta. Hokeja halle ar katru gadu kst aizvien rtka un mjgka. Tiesa, Talsu hokeja laukumam ir btisks trkums tas ir mazks, nek paredzts hokeja noteikumos. Td hokeja sples Talsos notiek nedaudz patnji, piemram, laukuma spltju skaits katr komand ir nevis pieci, bet etri. Lai nu k, Talsi kuvui par ievrojamu Kurzemes hokeja centru. </p><p>Statistika</p><p>PSRS empiontsAugstk lga, prieksackstes</p></li><li><p>Turnrs par 5.8. vietu</p><p>Rdzinieku rezultatvkie spltji</p><p>Rgas Dinamovrtsargi: Vladimirs Bistrovs, Vitlijs Samoilovs, Mihails Vasionoksaizsargi: Leonds Beresevs, Vladimirs Durdins, Agris Freimanis, </p><p>Andrejs Kaiins, Anatolijs Kramsko...</p></li></ul>