Click here to load reader

Grane Znanosti

  • View
    232

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

a

Text of Grane Znanosti

NACIONALNO VIJEE ZA ZNANOST2929Na temelju lanka 115. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i lanka 18. stavka 2. toke 4. Poslovnika o radu Nacionalnog vijea za znanost, Nacionalno vijee za znanost donosiPRAVILNIKO ZNANSTVENIM I UMJETNIKIM PODRUJIMA, POLJIMA I GRANAMAI. OPE ODREDBElanak 1.Ovim pravilnikom utvruju se:1. znanstvena podruja, te znanstvena polja i znanstvene grane unutar znanstvenih podruja s pripadajuim klasifikacijskim oznakama2. umjetniko podruje, te polja i grane unutar umjetnikog podruja za sve vrste umjetnosti s pripadajuim klasifikacijskim oznakama3. interdisciplinarna podruja znanosti i umjetnosti, te pripadajua poljaII. ZNANSTVENA I UMJETNIKA PODRUJA, POLJA I GRANEZnanstvena i umjetnika podrujalanak 2.Znanstvena i umjetnika podruja su:1. PRIRODNE ZNANOSTI2. TEHNIKE ZNANOSTI3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO4. BIOTEHNIKE ZNANOSTI5. DRUTVENE ZNANOSTI6. HUMANISTIKE ZNANOSTI7. UMJETNIKO PODRUJE8. INTERDISCIPLINARNA PODRUJA ZNANOSTI9. INTERDISCIPLINARNA PODRUJA UMJETNOSTIZnanstvena poljalanak 3.Znanstvena polja unutar znanstvenih podruja s pripadajuim klasifikacijskim oznakama su:1. PODRUJE PRIRODNIH ZNANOSTIPolja:1.01. Matematika1.02. Fizika1.03. Geologija1.04. Kemija1.05. Biologija1.06. Geofizika1.07. Interdisciplinarne prirodne znanosti2. PODRUJE TEHNIKIH ZNANOSTIPolja:2.01. Arhitektura i urbanizam2.02. Brodogradnja2.03. Elektrotehnika2.04. Geodezija2.05. Graevinarstvo2.06. Grafika tehnologija2.07. Kemijsko inenjerstvo2.08. Metalurgija2.09. Raunarstvo2.10. Rudarstvo, nafta i geoloko inenjerstvo2.11. Strojarstvo2.12. Tehnologija prometa i transport2.13. Tekstilna tehnologija2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika2.15. Temeljne tehnike znanosti2.16. Interdisciplinarne tehnike znanosti3. PODRUJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVAPolja:3.01. Temeljne medicinske znanosti3.02. Klinike medicinske znanosti3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zatita3.04. Veterinarska medicina3.05. Dentalna medicina3.06. Farmacija4. PODRUJE BIOTEHNIKIH ZNANOSTIPolja:4.01. Poljoprivreda (agronomija)4.02. umarstvo4.03. Drvna tehnologija4.04. Biotehnologija4.05. Prehrambena tehnologija4.06. Interdisciplinarne biotehnike znanosti5. PODRUJE DRUTVENIH ZNANOSTIPolja:5.01. Ekonomija5.02. Pravo5.03. Politologija5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti5.05. Sociologija5.06. Psihologija5.07. Pedagogija5.08. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti5.09. Logopedija5.10. Kineziologija5.11. Demografija5.12. Socijalne djelatnosti5.13. Sigurnosne i obrambene znanosti5.14. Interdisciplinarne drutvene znanosti6. PODRUJE HUMANISTIKIH ZNANOSTIPolja:6.01. Filozofija6.02. Teologija6.03. Filologija6.04. Povijest6.05. Povijest umjetnosti6.06. Znanost o umjetnosti6.07. Arheologija6.08. Etnologija i antropologija6.09. Religijske znanosti (interdisciplinarno polje)6.10. Interdisciplinarne humanistike znanostiZnanstvene granelanak 4.Unutar pojedinih znanstvenih podruja i polja utvruju se znanstvene grane.Prije brojane oznake znanstvene grane pie se brojana oznaka znanstvenog polja.1. PODRUJE PRIRODNIH ZNANOSTIPolje1.01. MatematikaGrane:1.01.01 algebra1.01.02 geometrija i topologija1.01.03 diskretna i kombinatorna matematika1.01.04 matematika analiza1.01.05 matematika logika i raunarstvo1.01.06 numerika matematika1.01.07 primijenjena matematika i matematiko modeliranje1.01.08 teorija vjerojatnosti i statistika1.01.09 financijska i poslovna matematika1.01.10 ostale matematike disciplinePolje1.02. FizikaGrane:1.02.01 opa i klasina fizika1.02.02 fizika elementarnih estica i polja1.02.03 nuklearna fizika1.02.04 atomska i molekulska fizika1.02.05 fizika kondenzirane tvari1.02.06 astronomija i astrofizika1.02.07 biofizika i medicinska fizikaPolje1.03. GeologijaGrane:1.03.01 geologija i paleontologija1.03.02 mineralogija i petrologijaPolje1.04. KemijaGrane:1.04.01 fizikalna kemija1.04.02 teorijska kemija1.04.03 analitika kemija1.04.04 anorganska kemija1.04.05 organska kemija1.05.06 biokemija i medicinska kemija1.04.07 primijenjena kemijaPolje1.05. BiologijaGrane:1.05.01 biokemija i molekularna biologija1.05.02 botanika1.05.03 mikrobiologija1.05.04 zoologija1.05.05 ekologija1.05.06 genetika, evolucija i filogenija1.05.07 opa biologijaPolje1.06. Geofizika1.06.01 Meteorologija s klimatologijom1.06.02 Fizika oceanografija1.06.03 Seizmologija i fizika unutranjosti Zemlje1.06.04 Ostale geofizike disciplinePolje1.07. Interdisciplinarne prirodne znanostiGrana1.07.01 metodike nastavnih predmeta prirodnih znanosti1.07.02 znanost o moru1.07.03 znanost o okoliu1.07.04 znanost o zraenju2. PODRUJE TEHNIKIH ZNANOSTIPolje2.01. Arhitektura i urbanizamGrane:2.01.01 arhitektonsko projektiranje2.01.02 urbanizam i prostorno planiranje2.01.03 arhitektonske konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija graenja2.01.04 povijest i teorija arhitekture i zatita graditeljskog naslijea2.01.05 pejsana arhitekturaPolje2.02 BrodogradnjaGrane:2.02.01 konstrukcija plovnih i puinskih objekata2.02.02 hidromehanika plovnih i puinskih objekata2.02.03 osnivanje plovnih i puinskih objekata2.02.04 tehnologija gradnje i odravanje plovnih i puinskih objekataPolje2.03. ElektrotehnikaGrane:2.03.01 elektroenergetika2.03.02 elektrostrojarstvo2.03.03 elektronika2.03.04 telekomunikacije i informatika2.03.05 radiokomunikacije2.03.06 automatizacija i robotikaPolje2.04. GeodezijaGrane:2.04.01 kartografija2.04.02 fotogrametrija i daljinska istraivanja2.04.03 pomorska, satelitska i fizikalna geodezija2.04.04 primijenjena geodezija2.04.05 geomatikaPolje2.05. GraevinarstvoGrane:2.05.01 geotehnika2.05.02 nosive konstrukcije2.05.03 hidrotehnika2.05.04 prometnice2.05.05 organizacija i tehnologija graenjaPolje2.06. Grafika tehnologijaGrana:2.06.01 procesi grafike reprodukcijePolje2.07. Kemijsko inenjerstvoGrane:2.07.01 reakcijsko inenjerstvo2.07.02 mehaniki, toplinski i separacijski procesi2.07.03 analiza, sinteza i voenje kemijskih procesa2.07.04 kemijsko inenjerstvo u razvoju materijala2.07.05 zatita okolia u kemijskom inenjerstvuPolje2.08. MetalurgijaGrane:2.08.01 procesna metalurgija2.08.02 mehanika metalurgija2.08.03 fizika metalurgijaPolje2.09. RaunarstvoGrane:2.09.01 arhitektura raunalnih sustava2.09.02 informacijski sustavi2.09.03 obradba informacija2.09.04 umjetna inteligencija2.09.05 procesno raunarstvo2.09.06 programsko inenjerstvoPolje2.10. Rudarstvo, nafta i geoloko inenjerstvoGrane:2.10.01 rudarstvo2.10.02 naftno rudarstvo2.10.03 geoloko inenjerstvoPolje2.11. StrojarstvoGrane:2.11.01 ope strojarstvo (konstrukcije)2.11.02 procesno energetsko strojarstvo2.11.03 proizvodno strojarstvo2.11.04 brodsko strojarstvo2.11.05 precizno strojarstvoPolje2.12. Tehnologija prometa i transportGrane:2.12.01 cestovni i eljezniki promet2.12.02 pomorski i rijeni promet2.12.03 potansko-telekomunikacijski promet2.12.04 zrani promet2.12.05 inteligentni transportni sustavi i logistikaPolje2.13. Tekstilna tehnologijaGrane:2.13.01 tekstilno-mehaniko inenjerstvo2.13.02 tekstilna kemija2.13.03 odjevna tehnologija2.13.04 dizajn tekstila i odjeePolje2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnikaGrane:2.14.01 konstrukcija i osnivanje letjelica2.14.02 zrakoplovne tehnologije i odravanje2.14.03 voenje i upravljanje letjelicamaPolje2.15. Temeljne tehnike znanostiGrane:2.15.01 automatika2.15.02 energetika2.15.03 materijali2.15.04 mehanika fluida2.15.05 organizacija rada i proizvodnje2.15.06 tehnika mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela)2.15.07 termodinamikaPolje2.16. Interdisciplinarne tehnike znanosti2.16.01 inenjerstvo okolia2.16.02 mikro i nanotehnologije3. PODRUJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVAPolje3.01. Temeljne medicinske znanostiGrane:3.01.01 anatomija3.01.02 citologija, histologija i embriologija3.01.03 farmakologija3.01.04 fiziologija ovjeka3.01.05 genetika, genomika i proteomika ovjeka3.01.06 imunologija3.01.07 povijest medicine i biomedicinskih znanosti3.01.08 neuroznanostPolje3.02. Klinike medicinske znanostiGrane:3.02.01 anesteziologija i reanimatologija3.02.02 dermatovenerologija3.02.03 fizikalna medicina i rehabilitacija3.02.04 gerijatrija3.02.05 ginekologija i opstetricija3.02.06 hitna medicina3.02.07 infektologija3.02.08 intenzivna medicina3.02.09 interna medicina3.02.10 kirurgija3.02.11 klinika biokemija3.02.12 klinika citologija3.02.13 klinika farmakologija s toksikologijom3.02.14 klinika imunologija3.02.15 medicinska etika3.02.16 medicinska mikrobiologija3.02.17 nuklearna medicina3.02.18 oftalmologija3.02.19 onkologija3.02.20 ortopedija3.02.21 otorinolaringologija3.02.22 patofiziologija3.02.23 patologija3.02.24 pedijatrija3.02.25 radiologija3.02.26 radioterapija i onkologija3.02.27 sudska medicina3.02.28 urologija3.02.29 psihijatrija3.02.30 neurologija3.02.31 sestrinstvoPolje3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zatitaGrane:3.03.01 epidemiologija3.03.02 javno zdravstvo3.03.03 medicina rada i porta3.03.04 obiteljska medicina3.03.05 socijalna medicina3.03.06 zdravstvena ekologijaPolje3.04. Veterinarska medicinaGrane:3.04.01 Temeljne i pretklinike veterinarske znanosti3.04.02 Veterinarske klinike znanosti3.04.03 Veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane3.04.04 Animalna proizvodnja i biotehnologijaPolje3.05. Dentalna medicinaGrane:3.05.01 djeja i preventivna dentalna medicina3.05.02 endodoncija i restaurativna dentalna medicina3.05.03 morfologija stomatognatnog sustava3.05.04 oralna kirurgija3.05.05 oralna medicina3.05.06 ortodoncija3.05.07 parodontologija3.05.08 protetika dentalne medicinePolje3.06. FarmacijaGrane:3.06.01 farmacija3.06.02 medicinska biokemija4. PODRUJE BIOTEHNIKIH ZNANOSTIPolje4.01. Poljoprivreda (agronomija)Grane:4.01.01 agrokemija4.01.02 bilinogojstvo4.01.03 ekologija i zatita okolia4.01.04 ekonomika4.01.05 fitomedicina4.01.06 genetika i oplemenjivanje bilja, ivotinja i mikroorganizama4.01.07 hranidba ivotinja4.01.08 krajobrazna arhitektura4.01.09 lovstvo4.01.10 mljekarstvo4.01.11 poljoprivredna tehnika i tehnologija4.01.12 povrarstvo4.01.13 proizvodnja i prerada animalnih proizvoda4.01.14 ribarstvo4.

Search related