GRUNDSKOLAN .Web viewMUSIK MUSIK MUSIK MUSIK MUSIK MUSIK Kunskapskrav i slutet av årskurs 6 K unskapskrav

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GRUNDSKOLAN .Web viewMUSIK MUSIK MUSIK MUSIK MUSIK MUSIK Kunskapskrav i slutet av årskurs 6 K...

GRUNDSKOLAN

Lroplan fr grundskolan, frskoleklassen och fritidshemmet 2011

Lroplan fr grundskolan, frskoleklassen och fritidshemmet 2011

Frordning (SKOLFS 2010:37) om lroplan fr grundskolan, frskoleklassen och fritidshemmet.

Skolverkets freskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav fr grundskolans mnen.

Under lsret 2011/12 ska kunskapskraven fr betyget E i slutet av rskurs 6 glla som godtagbara kunskaper i slutet av rskurs 6. Samtliga kunskapskrav fr rskurs 6 ska tillmpas frsta gngen frn och med lsret 2012/13.

Bestllningsadress: Fritzes kundser vice 106 47 Stockholm

Tel: 08-598 191 90

Fax: 08-598 191 91

E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se

ISBN: 978-91-38325-41-4

Foto: Michael McLain Form: Ordfrrdet AB

Tr yckt hos ett klimatneutralt fretag

Edita, Vsters 2011 Stockholm 2011

Inledning

Skolformerna grundskolan, grundsrskolan, specialskolan och sameskolan har

var sin lroplan. Tillsammans med de av Skolverket faststllda freskrifterna utgr den en samlad lroplan fr respektive skolform.

Den samlade lroplanen innehller tre delar:

1. Skolans vrdegrund och uppdrag

2. vergripande ml och riktlinjer fr utbildningen

3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Fr grundskolan r skolans vrdegrund och uppdrag, vergripande ml och riktlinjer fr utbildningen samt kursplanerna frordningar som faststlls av regeringen. Grund skolans kunskapskrav r myndighetsfreskrifter som faststlls av Skolverket.

Fr grundsrskolan, specialskolan och sameskolan r skolans vrdegrund och uppdrag och vergripande ml och riktlinjer fr utbildningen frordningar som faststlls av regeringen. Grundsrskolans kursplaner och kunskapskrav r myndighetsfreskrifter som faststlls av Skolverket. I specialskolan anvnds huvudsakligen grundskolans kursplaner och kunskapskrav. Fr ett antal mnen i specialskolan finns ytterligare kursplaner som faststlls av Skolverket. I sameskolan anvnds grundskolans kursplaner samt en kursplan i samiska som faststlls av Skolverket.

Skolans vrdegrund och uppdrag

De samlade lroplanernas frsta del r i princip likalydande fr grundskolan, grundsrskolan, specialskolan och sameskolan. Denna del gller ven fr frskole klassen och fritidshemmet.

Ml och riktlinjer

I de samlade lroplanernas andra del anges vergripande ml och riktlinjer fr utbild ningen under rubrikerna normer och vrden, kunskaper, elevens ansvar och inflytande, skolan och omvrlden samt bedmning och betyg. Det finns ven riktlinjer fr skola och hem samt vergng och samverkan. Hr anges ocks rektors ansvar. Denna del r likalydande fr grundskolan, grundsrskolan, specialskolan och sameskolan frutom de vergripande mlen om kunskaper. Specialskolan har ett ml och sameskolan har tv ml utver de ml som finns fr grundskolan. Fr grundsrskolan finns anpassade ml fr grundsrskolan och fr trningsskolan. Den samlade lroplanens andra del gller i tillmpliga delar fr frskoleklassen och fritidshemmet.

Kursplaner och kunskapskrav

I de samlade lroplanernas tredje del finns de kursplaner och kunskapskrav som gller fr respektive skolform. Kursplanerna innehller mnets syfte och centrala innehll.

Kursplanerna inleds med motiven till varfr mnet finns i respektive skolform. Dr efter anges syftet med och de lngsiktiga mlen fr undervisningen i mnet. I det centrala innehllet anges vad som ska behandlas i undervisningen. Det centrala inne hllet r utformat s att det lmnar utrymme fr lraren att gra egna frdjupningar eller tillgg. Kunskapskraven anger kunskapsnivn fr godtagbara kunskaper och fr de olika betygsstegen.

Innehll

Skolans vrdegrund och uppdrag7vergripande ml och riktlinjer12Normer och vrden12Kunskaper13Elevernas ansvar och inflytande15Skola och hem16vergng och samverkan16Skolan och omvrlden17Bedmning och betyg18Rektorns ansvar18Kursplaner20Bild20Engelska30Hem- och konsumentkunskap42Idrott och hlsa51Matematik62Moderna sprk76Modersml87Musik100NATURORIENTERANDE MNENBiologi111Fysik127Kemi144SAMHLLSORIENTERANDE MNENGeografi159Historia172Religionskunskap186Samhllskunskap199Sljd213Svenska222Svenska som andrasprk239Teckensprk fr hrande258Teknik269

1. Skolans vrdegrund och uppdrag

Grundlggande vrden

Skolvsendet vilar p demokratins grund. Skollagen (2010:800) slr fast att utbild ningen inom skolvsendet syftar till att elever ska inhmta och utveckla kunskaper och vrden. Den ska frmja alla elevers utveckling och lrande samt en livslng lust att lra. Utbildningen ska frmedla och frankra respekt fr de mnskliga rttigheterna och de grundlggande demokratiska vrderingar som det svenska samhllet vilar p. Var och en som verkar inom skolan ska ocks frmja aktning fr varje mnniskas egenvrde och respekt fr vr gemensamma milj.

Mnniskolivets okrnkbarhet, individens frihet och integritet, alla mnniskors lika vrde, jmstlldhet mellan kvinnor och mn samt solidaritet med svaga och utsatta r de vrden som skolan ska gestalta och frmedla. I verensstmmelse med den etik som frvaltats av kristen tradition och vsterlndsk humanism sker detta genom individens fostran till rttsknsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara ickekonfessionell.

Skolans uppgift r att lta varje enskild elev finna sin unika egenart och drigenom kunna delta i samhllslivet genom att ge sitt bsta i ansvarig frihet.

Frstelse och medmnsklighet

Skolan ska frmja frstelse fr andra mnniskor och frmga till inlevelse. Omsorg om den enskildes vlbefinnande och utveckling ska prgla verksamheten. Ingen ska i skolan utsttas fr diskriminering p grund av kn, etnisk tillhrighet, religion eller annan trosuppfattning, knsverskridande identitet eller uttryck, sexuell lgg

ning, lder eller funktionsnedsttning eller fr annan krnkande behandling. Sdana tendenser ska aktivt motverkas. Frmlingsfientlighet och intolerans mste bemtas med kunskap, ppen diskussion och aktiva insatser.

Det svenska samhllets internationalisering och den vxande rrligheten ver nations grnserna stller hga krav p mnniskors frmga att leva med och inse de vrden som ligger i en kulturell mngfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som r viktig att utveckla tillsammans med frmgan att frst och leva sig in i andras villkor och vrderingar. Skolan r en social och kulturell mtesplats som bde har en mjlighet och ett ansvar fr att strka denna frmga hos alla som arbetar dr.

(10) (LROPLAN FR GRUNDSKOLAN, FRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011)

(LROPLAN FR GRUNDSKOLAN, FRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 201111)

Saklighet och allsidighet

Skolan ska vara ppen fr skilda uppfattningar och uppmuntra att de frs fram.

Den ska framhlla betydelsen av personliga stllningstaganden och ge mjligheter till sdana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla frldrar ska med samma frtroende kunna skicka sina barn till skolan, frvissade om att barnen inte blir ensidigt pverkade till frmn fr den ena eller andra skdningen.

Alla som verkar i skolan ska hvda de grundlggande vrden som anges i skollagen och i denna lroplan och klart ta avstnd frn det som strider mot dem.

En likvrdig utbildning

Undervisningen ska anpassas till varje elevs frutsttningar och behov. Den ska frmja elevernas fortsatta lrande och kunskapsutveckling med utgngspunkt i elevernas bak grund, tidigare erfarenheter, sprk och kunskaper.

Skollagen freskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvrdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna fr likvrdigheten anges genom de nationella mlen. En likvrdig utbildning innebr inte att under visningen ska utformas p samma stt verallt eller att skolans resurser ska frdelas lika. Hnsyn ska tas till elevernas olika frutsttningar och behov. Det finns ocks olika vgar att n mlet. Skolan har ett srskilt ansvar fr de elever som av olika an ledningar har svrigheter att n mlen fr utbildningen. Drfr kan undervisningen aldrig utformas lika fr alla.

Skolan ska aktivt och medvetet frmja kvinnors och mns lika rtt och mjligheter. Det stt p vilket flickor och pojkar bemts och bedms i skolan, och de krav och fr vntningar som stlls p dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som r kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar fr att motverka traditionella knsmns ter. Den ska drfr ge utrymme fr eleverna att prva och utveckla sin frmga och sina intressen oberoende av knstillhrighet.

Rttigheter och skyldigheter

Skolan ska klargra fr elever och frldrar vilka ml utbildningen har, vilka krav skolan stller och vilka rttigheter och skyldigheter elever och deras vrdnadshavare har. Att den enskilda skolan r tydlig i frga om ml, innehll och arbetsformer r en frutsttning fr elevers och vrdnadshavares rtt till inflytande och pverkan. Det r inte minst viktigt som underlag fr den enskildes val i skolan.

Det r inte tillrckligt att i undervisningen frmedla kunskap om grundlggande de mokratiska vrderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och frbereda eleverna fr att aktivt delta i samhllslivet. Den ska utveckla deras frmga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvrdering av den dagliga undervisningen och f vlja kurser, mnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveck la sin frmga att utva inflytande och ta ansvar.

(SKOLANS VRDEGRUND OCH UPPDRAG)

(SKOLANS VRDEGRUND OCH UPPDRAG)

Skolans uppdrag

Skolans uppdrag r att frmja lrande dr individen stimuleras att inhmta och ut veckla kunskaper och vrden. Skolan ska i samarbete med hemmen frmja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarsknnande individer och medborgare. Skolan ska prglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran r