Guia de l’alumnat 2n BATXILLERAT - 2n BATXILLERAT Curs Escolar 2017-2018. Generalitat de Catalunya

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Guia de l’alumnat 2n BATXILLERAT - 2n BATXILLERAT Curs Escolar 2017-2018. Generalitat de...

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

  Institut Llobregat Carrer Enric Prat de la Riba, 11-17 Carrer Ferrer i Guàrdia s/n 08901 L’Hospitalet de Llobregat 08902 L’Hospitalet de Llobregat Tel. 93 337 18 05 Tel. . 93 554 16 10 Fax 93 338 02 46 iesllobregat@xtec.cat http://www.iesllobregat.cat

  Guia de l’alumnat 2n BATXILLERAT

  Curs Escolar 2017-2018

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Llobregat

  Index BENVINGUT, BENVINGUDA !...........................................................................................................3 1. L’INSTITUT LLOBREGAT................................................................................................................3 2. QUALITAT I PARTICIPACIÓ. UNA MANERA D’ENTENDRE L’EDUCACIÓ............................5 3. DADES DEL CENTRE........................................................................................................................6 4.ESTUDIS QUE S'IMPARTEIXEN A L'INSTITUT EL CURS 2017/18..............................................6 5. CALENDARI ESCOLAR CURS 2017/8............................................................................................8

  5.1 Avaluacions...................................................................................................................................9 AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA SETEMBRE 1 BATX:...............................................................9

  6. ORGANIGRAMA DEL CENTRE........................................................................................................9 6. 1 CONSELL ESCOLAR................................................................................................................9 6.2. EQUIP DIRECTIU....................................................................................................................10 6.3. EQUIP DOCENT.......................................................................................................................10

  7. CURRÍCULUM..................................................................................................................................11 8. LLIBRES CURS 2017-8..................................................................................................................12 9.RECLAMACIONS A LES QUALIFICACIONS...................................................................................15 10. NORMES DE FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE.........................................................15

  Sobre les faltes d’assistència individual a les classes...........................................................18 Justificació...................................................................................................................................18 Comunicació................................................................................................................................18 Tractament de les faltes d’assistència.....................................................................................18 Neteja de la classe.....................................................................................................................19 RÈGIM DISCIPLINARI................................................................................................................19 Aplicació de mesures correctores i de sancions....................................................................20 Gradació de les mesures correctores i de les sancions........................................................20 Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures correctores.. . .21 Conductes o faltes lleus perjudicials per a la convivència en el centre.............................21 Responsabilitat penal.................................................................................................................25 REBUT GUIA (cal tornar signat aquest full)...............................................................................27

  11. PLA D’EVACUACIÓ.......................................................................................................................28 ANNEX 1. CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ PER MATÈRIES. 2n Batxillerat..........29 Annex 2. Justificació de faltes d’assistència...............................................................................37

  2

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Llobregat

  BENVINGUT, BENVINGUDA !

  Esperem que hagueu gaudit d'unes bones vacances i que arribeu amb il·lusió per afrontar la tasca

  que haurem de fer entre tots: professorat, alumnat, personal no docent, pares i mares.

  Amb aquesta guia pretenem informar-vos de tot allò que creiem imprescindible que heu de saber

  per tal d'iniciar una nova etapa educativa.

  1. L’INSTITUT LLOBREGAT El Llobregat és un Institut que compta amb una història de més de 60 anys al servei de la ciutat i la comarca, i que s’ha adaptat als canvis educatius i tecnològics que ha sofert la societat catalana.

  El nostre Projecte Educatiu defineix l’Institut com un centre educatiu al servei de la societat que té els següents trets d’identitat:

  Inclusiu: En el marc dels principis generals de l’educació inclusiva, l’atenció a l’alumnat ha de tenir lloc, sempre que per les seves característiques sigui possible i adequat, en l’entorn

  escolar ordinari del centre, proporcionant-los els suport necessari per possibilitar-los l’accés als entorns i activitats generals i als aprenentatges escolars i l’assoliment de les

  competències bàsiques.

  Pluralista: perquè potenciem en el nostre alumnat aquells valors que els permeten construir una societat basada en la convivència, el respecte i la igualtat.

  Renovador i de qualitat: perquè integrem les noves tecnologies en el procés d’aprenentatge i prioritzem un gran nivell de coneixements sense oblidar la formació integral de la persona.

  Laic: L’Institut Llobregat és un centre aconfessional que es manté al marge de tot tipus d’influència doctrinal i es manifesta independent de qualsevol condicionament religiós.

  Democràtic: perquè defensem els mètodes participatius a l’ensenyament i preparem per inserir l’alumnat a la societat col·laborant en la seva millora.

  Català: perquè som conscients de la realitat del nostre país i entenem la cultura com una realitat dinàmica i pluralista.

  3

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Llobregat

  Objectius

  Alguns dels objectius que ens proposem assolir el curs que ara comencem són els següents:

  1.- Potenciar des de la tutoria la millora de les tècniques i hàbits d’estudi.

  2.- Potenciar l’ús del català com a llengua vehicular entre tots els membres de la comunitat educativa.

  3.- Seguir una política mediambiental d’optimització de recursos energètics i amb un tractament adequat dels residus.

  4- L’escolarització integradora de tot l’alumnat atenent, des d’un plantejament global de centre, les necessitats educatives dels alumnes i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la màxima

  participació en els entorns escolars ordinaris.

  5- L’assoliment, per part de tot l’alumnat, d’un bon nivell de comprensió i d’expressió oral i escrita,

  d’agilitat en l’ús d’estratègies i instruments de càlcul i en la resolució de problemes, i d’autonomia en l’aprenentatge.

  6- La integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees del currículum.

  7- La integració en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge de continguts vinculats amb la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual,

  l’accés a la informació i el gust per la lectura.

  L’Institut Llobregat vol generar una dinàmica compartida amb les famílies, el barri, les empreses i el

  teixit associatiu, dirigida a millorar la qualitat i els resultats de l’educació. Segurs de que l’educació serà de més qualitat si és participativa i de que l’entorn juga un paper clau

  en la socialització i l’aprenentatge ens hem proposat establir vincles amb la comunitat. Conscients de la necessitat d’integrar el centre educatiu en la vida comunitària i de que la

  participació de les famílies, les entitats, les empreses, la ciutadania en general, és clau en la consecució de l’èxit socioeducatiu dels joves de la nostra ciutat, volem anar més enllà de l’aula, més

  enllà de la institució escolar.

  4

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Llobregat

  2. QUALITAT I PARTICIPACIÓ. UNA MANERA D’ENTENDRE L’EDUCACIÓ Per a l’Institut Llobregat la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia.

  L’actuació de l’institut, d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre, està adreçada a:

   Satisfer les expectatives i necessitats dels principals grups d’interès.

   Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i

  centre de formació.

   Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal

  d’assegurar un alt nivell de satisf