GUIA DIDأ€CTICA - dites i frases fetes, endevinalles i rodolins. Es facilita el desenvolupament de l’hأ bit

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GUIA DIDأ€CTICA - dites i frases fetes, endevinalles i rodolins. Es facilita el desenvolupament...

 • GUIA DIDÀCTICA

 • 2

  Índex Introducció .............................................................................................. 3

  Justificació de les unitats didàctiques ............................... 4 Durada i distribució temporal ............................................... 4 Estructura de cada unitat ....................................................... 5 Competències curriculars bàsiques .................................... 6 Orientacions per a la avaluació ........................................... 8

  Unitat 1. Com gat i gos ..................................................................... 9 Programació ................................................................................ 10 Orientacions didàctiques i solucionari .............................. 13

  Unitat 2. Anem amb bicicleta ........................................................ 20 Programació ................................................................................ 21 Orientacions didàctiques i solucionari .............................. 24

  Unitat 3. No hi ha dues cares iguals ........................................... 31 Programació ................................................................................ 32 Orientacions didàctiques i solucionari .............................. 35

  Unitat 4. Gegants, ogres i follets ................................................. 43 Programació ................................................................................ 44 Orientacions didàctiques i solucionari .............................. 47

  Unitat 5. Visca la Festa Major! ...................................................... 56 Programació ................................................................................ 57 Orientacions didàctiques i solucionari .............................. 60

 • 3

  Els llibres de llengua d’Eumo Editorial proposen activitats dissenyades per desenvolupar específicament les competències pròpies de l’àrea de llengua, assenya- lades en el decret 142/2007 de 26 de juny: la competència oral, la competència escrita, la competència audiovisual, la competència plurilingüe i intercultural i la competència literària. A més a més, els aprenentatges lingüístics i comunicatius que es deriven de l’ús d’aquests llibres contribueixen al desenvolupament de totes les competències bàsiques i, en especial, de les competències multilingüe i intercultural, de les competències metodològiques i, pel fet de comprendre i valorar les obres literàries, juguen un paper clau en el desenvolupament de la competència artística i cultural.

  Els materials que presentem integren els continguts del currículum referits a la llengua oral i a la llengua escrita, i ofereixen activitats que permeten desenvolupar les dimensions que comprèn el currículum:

  La• dimensió comunicativa amb cada un dels diferents aspectes: parlar i conversar; escoltar i comprendre; llegir i comprendre; escriure; i conèixer el funcionament de la llengua. Per a aquest fi es fan propostes de lectures i d’activitats diverses que puguin tenir sentit per als infants.

  Sota un enfocament competencial, en aquests llibres es dóna prioritat a l’ús de la llengua per a finalitats diverses i a la reflexió sobre la llengua per millorar-ne l’ús; per això els continguts queden força travats al voltant d’un tema perquè la seva estructura respongui a aquest plantejament.

  Per tal de facilitar als nens i nenes que parlin amb propietat sobre el funcionament de la llengua i afavorir la reflexió metalingüística, s’introdueixen alguns enunciats, dins un requadre, sobre termes gramaticals i lingüístics i també hi ha requadres amb normes ortogràfiques.

  La dimensió literària. • Es proposen lectures d’obres de qualitat de gèneres diversos així com d’altres formes estètiques de tipus tradicional: cançons, refranys, dites i frases fetes, endevinalles i rodolins. Es facilita el desenvolupament de l’hàbit lector i escriptor tot descobrint el plaer per la lectura.

  A més de les lectures de diferents tipus que es treballen a cada unitat, se’n proposen d’altres per afavorir el gust per llegir i la competència lectora. Al final de cada unitat del llibre de Cicle Inicial 2 es proposa una lectura més llarga, de textos narratius o informatius. Es potencia, també, l’ús de les biblioteques escolars i públiques.

  Introducció

 • 4

  Justificació de les unitats de programació

  ELS TEMES

  Els criteris que s’han tingut en compte en la selecció dels temes de cada unitat han estat la varietat i l’interès que puguin despertar en els infants i que en el seu conjunt assegurin el desenvolupament de les competències pròpies de l’àrea de llengua: la competència oral, la competència escrita, la competència audiovisual, la competència plurilingüe i intercultural i la competència literària.

  En aquest curs el ventall temàtic s’amplia una mica i es tracten temes d’àmbits molt diversos: animals propers; esports; diversitat; personatges fantàstics de contes; i les festes.

  Com gat i gos1. Anem amb bicicleta2. No hi ha dues cares iguals3. Gegants, ogres i follets4. Visca la Festa Major5.

  ELS TEXTOS

  Es proposa conèixer el nucli temàtic de cada unitat des de diferents punts de vista, per tal d’acostar-se a la realitat en la seva complexitat. Per això a cada unitat hi ha diversitat de tipus de text. Tot i que predominen els textos narratius i poètics, més propis de la literatura, també s’hi troben molts textos explicatius, descriptius, periodístics, publicitaris, etc. adequats a l’edat.

  Durada i distribució temporal

  Cada curs consta només de 5 unitats. Volem recalcar l’adverbi només perquè partim d’una visió realista de la programació i de l’ús del llibre de text com a suport bàsic per assegurar els continguts propis del cicle. El llibre de text parteix del coneixement de les necessitats dels nens i nenes d’avui i del coneixement de l’actual currículum per proposar activitats motivadores que assegurin el desenvolupament de la llengua oral, de la comprensió lectora i de l’expressió escrita, però no

 • 5

  pot substituir de cap manera les activitats de parlar, escoltar, llegir, escriure i reflexionar que generen els propis infants, la mateixa dinàmica de l’aula i la pròpia de l’escola. És a dir, hem volgut fer uns llibres que continguin allò fonamental i que es puguin desenvolupar i acabar amb tranquil·litat, sense presses. La idea bàsica és que el llibre és una bona eina i és un suport perquè hi ha tots els continguts prescrits, però les activitats d’aula relacionades amb la llengua no s’esgoten amb el llibre de text. El llibre orienta a bastament altres activitats que permetin connectar les activitats de classe amb les de la vida de cada dia pròpies de cada alumne, aspecte del tot necessari per adquirir les competències bàsiques.

  La distribució temporal proposada és la següent:

  UNITATS TEMPORITZACIÓ

  MESOS TRIMESTRE

  Unitat 1 setembre-octubre 1r trimestre

  Unitat 2 novembre-desembre

  Unitat 3 gener-febrer 2n trimestre

  Unitat 4 març-abril

  Unitat 5 maig-juny 3r trimestre

  Així, fent servir el llibre, amb la tranquil·litat de desenvolupar cada unitat durant dos mesos aproximadament es podran fer amb calma les activitats que el mateix llibre suggereix i que requereixen temps, com ara: parlar i desenvolupar la llengua oral a partir de les fotografies que introdueixen cada unitat, anar a la biblioteca, explicar i inventar contes, escriure missatges als companys o llegir i escriure notícies. Hi haurà temps, també, per intercalar altres activitats que habitualment es fan en aquest cicle, com ara: fer entre tots el llibre de les colònies, de l’excursió o de la visita que s’ha fet conjuntament, o fer el mural per recordar l’ortografia del «que-qui», o jugar al joc del penjat i a altres jocs de llengua, o preparar la festa literària de Sant Jordi. En definitiva, volem que hi hagi temps per aprendre significativament, i sobretot amb sentit, la llengua tant oral com escrita.

  Estructura de cada unitat

  Cada unitat té una mitjana de 20 pàgines de treball. Aquestes activitats es troben sempre a les pàgines senars, és a dir, a la banda dreta del llibre, per tal de facilitar l’escriptura i el maneig del llibre. Al darrere de cada full, i corresponent a les pàgines parells, és a dir, a la banda esquerra del llibre, hi ha les orientacions per al mestre, molt detallades, sobre els objectius que es pretenen i sobre com dur a terme a l’aula el treball oral, el treball escrit i la reflexió sobre la llengua que es proposa.

 • 6

  Cada unitat manté l’estructura següent:

  Títol de la unitat amb il·lustració.a)

  Doble pàgina amb fotografia introductòria al tema per al desenvolupament de la competència oral.b)

  Alternança de pàgines per llegir i parlar amb d’altres per llegir, escriure i parlar:c) Les pàgines de lectura van sempre acompanyades d’il·lustracions suggerents per afavorir la comprensió de la lectura i es distingeixen de les altres perquè • tenen un fons de color i un marc. A les pàgines on cal escriure s’orienta l’escriptura amb una línia de color suau per guiar la distribució del text en el full. A Cicle Inicial 1 es presenten 1 o • 2 activitats per pàgina, de manera que no ha estat necessària la numeració dels exercicis i s’ha pogut deixar més espai per escriur