Guia docent 1r Batxillerat Ciencies i Tecnologia

 • Published on
  22-Mar-2016

 • View
  222

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Guia docente de 1 de Bachillerato de Ciencias y Tecnologa

Transcript

 • 1

  GUIA INFORMATIVAGUIA INFORMATIVAGUIA INFORMATIVAGUIA INFORMATIVA

  1R BATXILLERAT DE CINCIES I 1R BATXILLERAT DE CINCIES I 1R BATXILLERAT DE CINCIES I 1R BATXILLERAT DE CINCIES I

  TECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIA

  CURS 2CURS 2CURS 2CURS 2011011011011----12121212

 • 2

  PRESENTACI

  En primer lloc ens agradaria desitjar-vos que hageu gaudit dunes intenses i bones vacances.

  En segon lloc volem comentar-vos que, per tal de comenar el

  curs ben informats, hem realitzat aquesta guia amb la intenci de

  comentar-vos algunes qestions de carcter organitzatiu i funcional,

  que heu de tenir en compte per situar-vos adequadament en el

  nou curs de primer de batxillerat. Per aix, en la primera part de

  la guia trobareu informaci general sobre les caracterstiques del

  batxillerat, els criteris davaluaci, la prova daccs a la universitat,

  les normes de funcionament, els estudis posteriors de cicles i

  universitat, etc...

  A continuaci, tamb trobareu informaci ms concreta sobre la

  normativa de convivncia, la tutoria del grup, el professorat que

  us imparteix classe, lhorari del centre, el calendari escolar i altres

  dades del vostre inters. En la pgina web de secundria trobareu

  la informaci general del centre i les orientacions generals de les

  assignatures amb informaci sobre objectius, contingut i

  metodologia...

  Per acabar, ens agradaria donar-vos la benvinguda al nou curs

  escolar 2011/12 que ara comena i desitjar-vos un bon curs ple

  de coneixements i dexperincies positives.

 • 3

  FINALITATS I CARACTERSTIQUES DEL BATXILLERAT

  Letapa de Batxillerat en la nova Llei Orgnica dEducaci (L.O.E.) t dues

  finalitats:

  El batxillerat s una etapa post-obligatria de leducaci secundria que

  t com a finalitat proporcionar-vos la formaci, la maduresa intel.lectual

  i humana, aix com els coneixements i habilitats que us permeta

  desenvolupar les funcions socials i incorporar-vos a la vida activa amb

  responsabilitat i competncia.

  Les ensenyances de batxillerat us han de capacitar per a accedir a

  leducaci superior, tant a lensenyament universitari com a la formaci

  professional de grau superior, a les ensenyances artstiques, les

  ensenyances professionals darts plstiques i disseny o ensenyances

  esportives de grau superior.

  Les principals caracterstiques daquesta etapa sn:

  s una etapa post-obligatria i, per tant, t un carcter voluntari.

  Comprn dos cursos acadmics i es desenvolupa en modalitats diferents

  (arts, cincies socials i humanitats i cincies i tecnologia),

  organitzades de forma flexible i en diverses vies.

  Amb carcter general, lalumnat t el dret a estar escolaritzat en

  aquesta etapa en rgim ordinari fins a quatre cursos acadmics,

  consecutius o no.

  En aquesta etapa es prestar atenci especial a lorientaci acadmica

  i professional de lalumnat.

  En acabar aquesta etapa s'obt el ttol de Batxiller.

 • 4

  CANVIS EN EL PAS DE LESO AL BATXILLERAT

  Molts de vosaltres us trobeu en un centre nou, amb noves

  instal.lacions, nous professors, una nova manera de fer les coses. I,

  per a tots i totes, trobareu importants novetats tant en assignatures

  com en el professorat.

  Respecte a les assignatures de lESO, cal tindre en compte que

  augmenten la quantitat i especificitat dels continguts i que, ams de

  tenir assignatures comunes, saneu a trobar amb assignatures

  especfiques de cada modalitat de batxillerat.

  Pel que fa a la vostra organitzaci i els procediments de treball en les

  diverses assignatures:

  o Cal reforar les tcniques de sntesi, esquematitzaci, comentaris...,

  en general i, treballar les especfiques de cada disciplina concreta

  (el comentari de text, la resoluci de problemes...).

  o Cal un treball ms autnom per part vostra (prendre apunts,

  completar-los, preparar amb temps els controls, les lectures,

  preguntar dubtes a classe...) augmenta, per tant, el vostre nivell

  de responsabilitat.

  En primer curs s molt important traure bones notes en les

  assignatures, heu daconseguir tindre un bon expedient acadmic ja que

  aix us facilitar -en acabar el batxillerat- accedir als estudis

  universitaris o de cicles formatius que desitgeu en millors condicions.

 • 5

  ALGUNES ORIENTACIONS A TENIR EN COMPTE

  1. Cal portar una organitzaci sistematitzada del treball organitzant-se en

  un horari de treball diari i setmanal.

  2. Cal treballar diriament totes les assignatures, prestant especial atenci

  a aquelles en les quals es troben ms dificultats. La nostra experincia

  ens indica que cal dedicar unes 3-4 hores diries als estudis per a

  obtenir uns bon resultats.

  3. s important tenir o consolidar un hbit de treball adequat. Heu de

  preparar treballs i controls amb temps suficient. Cal fugir doncs de les

  empollades dltima hora o presentar els treballs sense revisar.

  4. s molt important consultar al professorat a les classes els dubtes que

  tingueu i acudir per les vesprades als horaris d'atenci de les

  assignatures.

  5. s molt important treballar molt des del principi, ja que per obtenir una

  bona nota mitjana dexpedient, les notes de 1r curs tamb son

  importants. En lexpedient dun alumne/a la nota mitjana de batxillerat

  s el resultat de totes les matries de 1r i de 2n, i s el 60% de la

  nota per als alumnes que vulguen presentar-se a la P.A.U.

 • 6

  LACCI TUTORIAL EN EL BATXILLERAT

  En Florida Secundria entenem la tutoria com un element essencial en la

  dinmica del centre. s l'mbit de l'atenci personalitzada a cadascun/na de

  vosaltres i de conducci del grup per part del/la tutor/a.

  Al nostre centre la tutoria s una tasca d'equip: els tutors i tutores

  conjuntament amb el departament d'orientaci defineixen els objectius a

  aconseguir i les lnies d'actuaci de cada nivell educatiu.

  La tutoria contempla diversos mbits dactuaci: activitats de cohesi del grup

  i de seguiment individualitzat, activitats formatives i activitats sobre temes

  dinters general segons la vostra edat i les vostres preocupacions.

  Ja en primer curs, per sobretot en segon de batxillerat, un dels temes

  centrals de la tutoria s lorientaci acadmica.

  La tutoria s responsabilitat de tots i totes:

  El tutor/a s la persona que es relaciona a tots els nivells amb els

  diversos estaments del centre. s la persona que condueix un grup classe i

  que interactua amb el grup dalumnes, lequip docent i les famlies.

  s molt importat aconseguir un bon nivell de comunicaci entre vosaltres i el

  vostre tutor o tutora i amb els vostres pares i mares. s important

  conversar sobre la vostra situaci, sobre els vostres dubtes, preocupacions,

  aix com que les famlies tamb sinteressen pel funcionament de les

  assignatures i del centre.

  s important parlar amb els tutors/es i amb els vostres pares i mares sobre

  les vostres expectatives i els vostres plans de futur; veure els pros i contres

  dels plantejaments que us feu.

 • 7

  LOFERTA ACADMICA DEL BATXILLERAT DE CINCIES I TECNOLOGIA

  1r BATXILLERAT DE CINCIES I TECNNOLOGIA

  ASSIGNATURES COMUNES

  CASTELL 3 h

  VALENCI 3 h

  ANGLS 3 h + 1h

  FILOSOFIA I CUTADANIA 2 h

  CINCIES PER AL MN CONTEMPORANI 2 h

  EDUCACI FSICA 2 h

  ASSIGNATURES DE MODALITAT --- 4 hores

  OPCI SALUT

  FSICA I QUMICA

  MATEMTIQUES I

  BIOLOGIA I GEOLOGIA

  OPCI TECNOLOGIA

  FSICA I QUMICA

  MATEMTIQUES I

  DIBUIX TCNIC I

  ASSIGNATURA OPTATIVA: --- 4 hores (cal tria una)

  INFORMTICA I (salut)

  PSICOPEDAGOGIA (salut)

  TECNOLOGIA I (tecnologia)

  LAVALUACI AL BATXILLERAT

  En el Batxillerat lavaluaci sentn com un procs formatiu continu i

  individual, integrat en el treball del dia a dia de laula, letapa i el centre.

  Aquest procs sinicia amb una AVALUACI INICIAL DE LALUMNAT: dels

  seus coneixements, hbits i actituds, per anar adequant les activitats

 • 8

  daprenentatge a les seues possibilitats reals i organitzar els grups de treball.

  En Florida Secundria, al llarg dels mes doctubre, realitzem en tots els grups

  de batxillerat una PREAVALUACI o AVALUACI DIAGNSTICA per tal de

  prevenir situacions de risc o de dificultats en lalumnat. Daquesta avaluaci

  inicial lalumnat i les famlies reben informaci a linici del mes de novembre.

  LAVALUACI FORMATIVA es desenvolupa al llarg dels diferents trimestres i

  t dos objectius:

  Orientar lalumne/a en el seu treball

  Supervisar i guiar el propi procs densenyament-aprenentatge de lalumne

  CRITERIS DE PROMOCI DE CURS

  1. Per a poder passar de primer a segon curs de Batxillerat caldr haver

  aprovat totes les matries de primer amb dues excepcions com a

  mxim.

  2. Un alumne/a que ha susps ms de 2 assignatures ha de repetir el

  curs en la seua totalitat.

  3. Amb carcter excepcional, el centre docent podr disposar que lalumnat

  amb 3 o 4 assignatures suspeses (atenent a les circumstncies

  acadmiques, familiars...), pot tindre la possibilitat de millorar les

  qualificacions obtingudes en les assignatures aprovades en el curs

  anterior. (DOGV 30 juny 2009. Disposici addicional 9).

  4. Els alumnes de segon de batxillerat que hagen susps alguna matria,

  hauran de repetir curs cursant sols aquelles matries de 1r o de 2n

  que tinguen suspeses. Sols de manera excepcional, lalumne/a pot

  sol.licitar la repetici del curs en la seua totalitat.

 • 9

  5. Per tal dobtenir el ttol de batxillerat, caldr haver aprovar totes les

  assignatures de primer i segon curs.

  6. Lestada total dun alumne en letapa de batxillerat s de quatre anys.

  Si en aquests anys no ha superat letapa, quedar sense titulaci.

  7. La nota mitjana del batxillerat, una vegada aprovades totes les

  assignatures, ser la mitjana aritmtica de totes les matries de 1r i 2n

  que el comprenen. En aquest cas, la qualificaci podr ser expressada

  amb un nic decimal. Si el resultats del clcul dna una centsima

  igual o superior al 5 caldr arrodonir la mitjana pujant un punt el

  decimal.

  LES ALTERNATIVES EN ACABAR BATXILLERAT

  - LA P.A.U. (PROVA DACCS A LA UNIVERSITAT)

  Una vegada aprovat el curs de 2n, lalumnat que vulga realitzar estudis

  universitaris ha de fer de manera obligatria la Prova dAccs a la

  Universitat. En cada curs hi ha dues convocatries: una al mes de juny i

  altra a setembre.

  La base legal de la nova selectivitat s el Reial Decret 1892/2008, de 14

  de novembre.

  Els objectius de la Prova dAccs a la Universitat sn:

  Regular les condicions per a l'accs als ensenyaments universitaris

  oficials de Grau.

  Regular els procediments d'admissi als ensenyaments universitaris

  oficials de grau en les universitats pbliques espanyoles

 • 10

  Per fer la P.A.U. cal estar en possessi del ttol de Batxiller. Es tracta duna

  prova nica per a valorar junt amb les qualificacions obtingudes en el

  batxillerat:

  - Maduresa acadmica

  - Coneixements adquirits

  - Capacitat per a seguir amb xit ensenyaments universitaris

  s vlida per a accedir a les distintes titulacions de les universitats

  espanyoles

  La selectivitat sorganitza en dues fases:

  A) FASE GENERAL

  Lalumnat sha dexaminar de 5 matries

  Comentari de Llengua castellana i literatura

  Llengua Estrangera II: alemanys, francs, angls, itali,

  portugus, (a triar per lestudiant)

  Comentari de Valenci: llengua i literatura

  Histria dEspanya / Histria de la Filosofia, (a triar per

  lestudiant)

  Una Matria de Modalitat, triada per lalumne/a.

  La qualificaci de la fase general ser la mitjana aritmtica de las

  qualificacions de tots els exercicis.

  Amb la fase general lalumnat t accs a aquelles titulacions universitries en

  qu loferta de places supere a la demanda, s a dir, que sols necessiten

  un 5 per entrar en la Universitat.

  La nota de la Fase General t una validesa indefinida.

  B) FASE ESPECFICA

  Han de fer-la aquelles estudiants que vulguen cursar estudis universitaris en

  els qual la demanda supera a loferta, s a dir, que hi ha nota de tall.

  En aquesta fase cada estudiant es podr examinar de qualsevol de les

  matries de modalitat de 2n de batxillerat, distinta a la matria elegida en la

 • 11

  fase general, sempre que aquestes matries estiguen adscrites a la branca de

  coneixement del Grau a qu s'accedeix.

  Per a calcular la nota es tindran en compte les dues millors qualificacions i

  es considerar superada la matria quan s'obtinga una qualificaci igual o

  superior a 5.

  Per fer el cmput de la nota final dambdues parts cal seguir aquesta

  frmula:

  0,6*NMB + 0,4*QFG + a*M1+b*M2 = nota ponderada

  NMB (nota mitjana Batxillerat)

  QFG (qualificaci Fase General)

  M1,M2= dues millors qualificacions superades en la fase especfica

  a,b= parmetres de ponderaci 0,1 a o,2

  Ponderacions:

  El Ministeri pondera 0,1 per a totes elles.

  Les Universitats podran pujar fins a 0,2 el parmetre de ponderaci en

  aquelles matries considerades ms idnies per a seguir amb xit les

  ensenyances del Grau.

  Les Universitats publiquen els valors daquests parmetres per a les matries

  seleccionades a l'inici del curs. La nota de la fase Especfica t una validesa

  de dos cursos.

  A continuaci teniu un quadre que resumeix les caracterstiques essencials de

  cada fase:

  GENERAL ESPECFICA

  Obligatria Opcional

  Valora maduresa i destreses

  bsiques

  Valora coneixements i capacitats

  Matries comunes: 4 (3+1) mbits disciplinaris relacionats

  amb els estudis de Grau

  Matries de Modalitat: 1

  triada per lestudiant

  Matries de Modalitat triades per

  lestudiant (les dues matries

  amb millor nota)

  Validesa: indefinida Validesa: dos cursos

 • 12

  Convocatries:

  Els estudiants podran presentar-se en successives convocatries per a

  millorar la qualificaci de la fase general o de qualsevol de les

  matries de la fase especfica. Es considerar la qualificaci obtinguda en la nova prova sempre que

  esta siga superior a l'anterior.

  MATRIES EXMEN DEL BATXILLERAT DE CINCIES I TECNOLOGIA

  ASSIGNATUTES COMUNES

  CASTELL

  VALENCI

  ANGLS

  HISTRIA O FILOSOFIA (triar-ne una)

  ASSIGNATURES DE MODALITAT

  FSICA

  QUMICA

  MATEMTIQUES II

  DIBUIX TCNIC II

  BIOLOGIA

  TECNOLOGIA INDUSTRIAL II

  CTMA

  ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  Els Cicles Formatius de Grau Superior sn una alternativa actual als

  estudis universitaris. Tenen una duraci dun any o dos segons el

  contingut dels cicles. Amb un enfocament eminentment prctic, en els

  Cicles Formatius la formaci especfica de les matries de cada cicle

  (que es realitza als instituts) es complementa amb prctiques que es

  realitzen a les empreses.

 • 13

  Cada vegada els Cicles Formatius tenen una major demanda social ja

  que les possibilitats dinserci laboral sn molt grans.

  El ttol de batxillerat s un requisit acadmic obligatori per accedir als

  CFGS. El ttol obtingut en finalitzar la FP de grau superior s el de

  Tcnic Superior en lespecialitat cursada. Aquesta titulaci tcnica permet

  la posterior realitzaci destudis universitaris.

  La Preinscripci es realitza a a mitjans o finals de maig, cal sol.licitar

  plaa al centre on simparteix els estudis de CF que voleu cursar. Heu

  de tenir en compte que, donada la quantitat de sol.licituds en determinats

  estudis de cicles formatius, tamb sutilitzen criteris per a fer la

  selecci.

  OFERTA DESTUDIS SUPERI...

Recommended

View more >