Guia docent 2n Batxillerat CCSS

 • Published on
  21-Mar-2016

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gua docente de 2 de Bachillerato de Ciencias Sociales

Transcript

 • 1

  GUIA INFORMATIVAGUIA INFORMATIVAGUIA INFORMATIVAGUIA INFORMATIVA

  2N BATXILLERAT DHUMANITATS I 2N BATXILLERAT DHUMANITATS I 2N BATXILLERAT DHUMANITATS I 2N BATXILLERAT DHUMANITATS I

  CINCIES SOCIALSCINCIES SOCIALSCINCIES SOCIALSCINCIES SOCIALS

  CURS 2011CURS 2011CURS 2011CURS 2011----12121212

 • 2

  PRESENTACI

  En primer lloc ens agradaria desitjar-vos que hageu gaudit dunes

  intenses i bones vacances.

  En segon lloc volem comentar-vos que, per tal de comenar el curs

  ben informats, hem realitzat aquesta guia amb la intenci de

  comentar-vos algunes qestions de carcter organitzatiu i funcional,

  que heu de tenir en compte per situar-vos adequadament en el nou

  curs de primer de batxillerat. Per aix, en la primera part de la guia

  trobareu informaci general sobre les caracterstiques del batxillerat, els

  criteris davaluaci, la prova daccs a la universitat, les normes de

  funcionament, els estudis posteriors de cicles i universitat, etc...

  A continuaci, tamb trobareu informaci ms concreta sobre la

  normativa de convivncia, la tutoria del grup, el professorat que us

  imparteix classe, lhorari del centre, el calendari escolar i altres dades

  del vostre inters. En la pgina web de secundria trobareu la

  informaci general del centre i les orientacions generals de les

  assignatures amb informaci sobre objectius, contingut i metodologia...

  Per acabar, ens agradaria donar-vos la benvinguda al nou curs

  escolar 2011/12 que ara comena i desitjar-vos un bon curs ple de

  coneixements i dexperincies positives.

 • 3

  CARACTERSTIQUES DEL SEGON CURS DE BATXILLERAT

  Letapa de batxillerat sn uns estudis post-obligatoris dividits en dos cursos

  que acompleix una doble funci:

  1. Preparar-vos per a la realitzaci destudis superiors universitaris o

  tcnico-professionals

  2. Preparar-vos per a la vostra futura inserci en el mn laboral

  El segon curs de batxillerat s un curs terminal, s a dir, sacaba una etapa

  i s necessari aprovar totes les assignatures per obtenir el ttol de batxiller.

  s molt important traure bones notes en les assignatures, tenir un bon

  expedient acadmic per accedir als estudis universitaris o de cicles formatius

  que desitges. A ms a ms, cada vegada s ms important aprovar-ho tot

  en juny ja que loferta destudis universitaris i de cicles formatius a setembre

  s molt limitada.

  En acabar els estudis de batxillerat, lalumnat que desitge fer estudis

  universitaris, obligatriament sha de presentar a la Prova dAccs a la

  Universitat. Si s aquest el teu cas, has de decidir-ho prompte i preparar la

  prova amb antel.laci perqu es fa necessari treballar a fons des del principi.

  Lalumnat que es presenta a ltima hora sense una gran motivaci inicial ni

  una preparaci prvia sol suspendre.

  Els alumnes de segon amb assignatures pendents de primer han de fer un

  esfor considerable per aprovar totes les assignatures a juny.

 • 4

  ORIENTACIONS:

  En aquest curs sn moltes les assignatures, molts els continguts a treballar, a

  ms lexistncia de la prova daccs a la universitat fa que siga molt important

  treballar de valent i b al llarg de tot el curs.

  Per aix s important:

  Comenar b des del principi, un primer trimestre dolent fa molt difcil de

  remuntar el curs.

  Cal portar una organitzaci molt sistematitzada del treball.

  Cal treballar diriament totes les assignatures, prestant especial atenci a

  aquelles en les quals es troben ms dificultats. La nostra experincia ens

  indica que cal dedicar unes 3-4 hores diries als estudis.

  s important tenir o consolidar un hbit de treball adequat.

  Consultar al professorat a les classes i acudir a les hores d'atenci.

  EL PLA DACCI TUTORIAL: LORIENTACI

  Els objectius globals de la tutoria en 2n de batxillerat sn:

  1. Potenciar lautonomia, el treball i la responsabilitat individual.

  2. Orientar a lalumnat en la futura tria professional i destudis.

  El Pla dAcci Tutorial daquest curs sorienta a aconseguir aquest dos

  objectius. Des del mes de novembre, lorientaci es converteix en el tema

  principal de la tutoria, cada alumne/a comena a elaborar el seu propi

  Itinerari Professional amb lajuda del tutor/a.

 • 5

  Les diferents accions tutorials que sintegren al Pla dOrientaci sn:

  Recollida i anlisi dinformaci destudis i professions:

  o visita a les universitats valencianes (UV, UPV, Florida

  Universitria)

  o participaci en altres fires i/o jornades dorientaci (Ajuntament,

  Conselleria...)

  o xarrades i/o visites a Centres destudis de Formaci

  Professional...

  Trobades - debats amb antics companys de linstitut i professionals per

  aprofitar les experincies

  Conferncies i/o xarrades amb experts dins de les activitats programades

  dins de lEscola de les Famlies de lAMPA i el Departament

  dOrientaci.

  Activitats de reflexi individual per a la presa de decisions

  Entrevistes tutorials (Tutors Departament dOrientaci)

  Altres serveis que ofereix Florida: el servei dOrientaci i Inserci

  Professional (OIP)

  OFERTA EDUCATIVA BATX. HUMANITATS I CINCIES SOCIALS

  ASSIGNATURES COMUNES

  CASTELL

  VALENCI

  ANGLS

  HISTRIA

  FILOSOFIA

  ASSIGNATURES DE MODALITAT

  ECONOMIA I EMPRESA

  GEOGRAFIA

  MATEMTIQUES APLICADES A LES CINCIES SOCIALS II

  LITERATURA UNIVERSAL (mnim 12 alumnes per ofertar-la).

  ASSIGNATURES OPTATIVES

  INFORMTICA APLICADA A LES CINCIES SOCIALS

 • 6

  LAVALUACI AL BATXILLERAT

  En el Batxillerat lavaluaci sentn com un procs formatiu continu i individual,

  integrat en el treball del dia a dia de laula, letapa i el centre.

  Aquest procs sinicia amb una AVALUACI INICIAL DE LALUMNAT: dels seus

  coneixements, hbits i actituds, per anar adequant les activitats daprenentatge a

  les seues possibilitats reals i organitzar els grups de treball. En Florida

  Secundria, al llarg dels mes doctubre, realitzem en tots els grups de batxillerat

  una PREAVALUACI o AVALUACI DIAGNSTICA per tal de prevenir situacions

  de risc o de dificultats en lalumnat. Daquesta avaluaci inicial lalumnat i les

  famlies reben informaci a linici del mes de novembre.

  LAVALUACI FORMATIVA es desenvolupa al llarg dels diferents trimestres i t

  dos objectius:

  Orientar lalumne/a en el seu treball

  Supervisar i guiar el propi procs densenyament-aprenentatge de lalumne

  CRITERIS DE PROMOCI DE CURS

  1. Per a poder passar de primer a segon curs de Batxillerat caldr haver

  aprovat totes les matries de primer amb dues excepcions com a mxim.

  2. Un alumne/a que ha susps ms de 2 assignatures ha de repetir el curs

  en la seua totalitat.

  3. Amb carcter excepcional, el centre docent podr disposar que lalumnat

  amb 3 o 4 assignatures suspeses (atenent a les circumstncies

  acadmiques, familiars...), pot tindre la possibilitat de millorar les

  qualificacions obtingudes en les assignatures aprovades en el curs anterior.

  (DOGV 30 juny 2009. Disposici addicional 9).

 • 7

  4. Els alumnes de segon de batxillerat que hagen susps alguna matria,

  hauran de repetir curs cursant sols aquelles matries de 1r o de 2n que

  tinguen suspeses. Sols de manera excepcional, lalumne/a pot sol.licitar la

  repetici del curs en la seua totalitat.

  5. Per tal dobtenir el ttol de batxillerat, caldr haver aprovar totes les

  assignatures de primer i segon curs.

  6. Lestada total dun alumne en letapa de batxillerat s de quatre anys. Si

  en aquests anys no ha superat letapa, quedar sense titulaci.

  7. La nota mitjana del batxillerat, una vegada aprovades totes les

  assignatures, ser la mitjana aritmtica de totes les matries de 1r i 2n

  que el comprenen. En aquest cas, la qualificaci podr ser expressada

  amb un nic decimal. Si el resultats del clcul dna una centsima igual o

  superior al 5 caldr arrodonir la mitjana pujant un punt el decimal.

  LES ALTERNATIVES EN ACABAR BATXILLERAT

  - LA P.A.U. (PROVA DACCS A LA UNIVERSITAT)

  Una vegada aprovat el curs de 2n, lalumnat que vulga realitzar estudis

  universitaris ha de fer de manera obligatria la Prova dAccs a la

  Universitat. En cada curs hi ha dues convocatries: una al mes de juny i

  altra a setembre.

  La base legal de la nova selectivitat s el Reial Decret 1892/2008, de 14 de

  novembre.

  Els objectius de la Prova dAccs a la Universitat sn:

  Regular les condicions per a l'accs als ensenyaments universitaris oficials

  de Grau.

  Regular els procediments d'admissi als ensenyaments universitaris oficials

  de grau en les universitats pbliques espanyoles

 • 8

  Per fer la P.A.U. cal estar en possessi del ttol de Batxiller. Es tracta duna

  prova nica per a valorar junt amb les qualificacions obtingudes en el

  batxillerat:

  - Maduresa acadmica

  - Coneixements adquirits

  - Capacitat per a seguir amb xit ensenyaments universitaris

  s vlida per a accedir a les distintes titulacions de les universitats espanyoles

  La selectivitat sorganitza en dues fases:

  A) FASE GENERAL

  Lalumnat sha dexaminar de 5 matries

  Comentari de Llengua castellana i literatura

  Llengua Estrangera II: alemanys, francs, angls, itali, portugus,

  (a triar per lestudiant)

  Comentari de Valenci: llengua i literatura

  Histria dEspanya / Histria de la Filosofia, (a triar per

  lestudiant)

  Una Matria de Modalitat, triada per lalumne/a.

  La qualificaci de la fase general ser la mitjana aritmtica de las qualificacions

  de tots els exercicis.

  Amb la fase general lalumnat t accs a aquelles titulacions universitries en qu

  loferta de places supere a la demanda, s a dir, que sols necessiten un 5 per

  entrar en la Universitat.

  La nota de la Fase General t una validesa indefinida.

  B) FASE ESPECFICA

  Han de fer-la aquelles estudiants que vulguen cursar estudis universitaris en els

  qual la demanda supera a loferta, s a dir, que hi ha nota de tall.

  En aquesta fase cada estudiant es podr examinar de qualsevol de les matries

  de modalitat de 2n de batxillerat, distinta a la matria elegida en la fase general,

  sempre que aquestes matries estiguen adscrites a la branca de coneixement del

  Grau a qu s'accedeix.

 • 9

  Per a calcular la nota es tindran en compte les dues millors qualificacions i

  es considerar superada la matria quan s'obtinga una qualificaci igual o superior

  a 5.

  Per fer el cmput de la nota final dambdues parts cal seguir aquesta frmula:

  0,6*NMB + 0,4*QFG + a*M1+b*M2 = nota ponderada

  NMB (nota mitjana Batxillerat)

  QFG (qualificaci Fase General)

  M1,M2= dues millors qualificacions superades en la fase especfica

  a,b= parmetres de ponderaci 0,1 a o,2

  Ponderacions:

  El Ministeri pondera 0,1 per a totes elles.

  Les Universitats podran pujar fins a 0,2 el parmetre de ponderaci en

  aquelles matries considerades ms idnies per a seguir amb xit les

  ensenyances del Grau.

  Les Universitats publiquen els valors daquests parmetres per a les matries

  seleccionades a l'inici del curs. La nota de la fase Especfica t una validesa de

  dos cursos.

  A continuaci teniu un quadre que resumeix les caracterstiques essencials de

  cada fase:

  GENERAL ESPECFICA

  Obligatria Opcional

  Valora maduresa i destreses

  bsiques

  Valora coneixements i capacitats

  Matries comunes: 4 (3+1) mbits disciplinaris relacionats

  amb els estudis de Grau

  Matries de Modalitat: 1

  triada per lestudiant

  Matries de Modalitat triades per

  lestudiant (les dues matries

  amb millor nota)

  Validesa: indefinida Validesa: dos cursos

 • 10

  Convocatries:

  Els estudiants podran presentar-se en successives convocatries per a

  millorar la qualificaci de la fase general o de qualsevol de les matries de la fase especfica.

  Es considerar la qualificaci obtinguda en la nova prova sempre que esta

  siga superior a l'anterior.

  MATRIES EXMEN DEL BATXILLERAT DHUMANITATS I CC. SS.

  ASSIGNATUTES COMUNES

  CASTELL

  VALENCI

  ANGLS

  HISTRIA O FILOSOFIA (triar-ne una)

  ASSIGNATURES DE MODALITAT

  ECONOMIA

  GEOGRAFIA

  MATEMTIQUES APLICADES A LES CINCIES SOCIALS II

  LITERATURA UNIVERSAL

  ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  Els Cicles Formatius de Grau Superior sn una alternativa actual als estudis

  universitaris. Tenen una duraci dun any o dos segons el contingut dels

  cicles. Amb un enfocament eminentment prctic, en els Cicles Formatius la

  formaci especfica de les matries de cada cicle (que es realitza als

  instituts) es complementa amb prctiques que es realitzen a les empreses.

  Cada vegada els Cicles Formatius tenen una major demanda social ja que

  les possibilitats dinserci laboral sn molt grans.

  El ttol de batxillerat s un requisit acadmic obligatori per accedir als

  CFGS. El ttol obtingut en finalitzar la FP de grau superior s el de Tcnic

 • 11

  Superior en lespecialitat cursada. Aquesta titulaci tcnica permet la posterior

  realitzaci destudis universitaris.

  La Preinscripci es realitza a a mitjans o finals de maig, cal sol.licitar plaa

  al centre on simparteix els estudis de CF que voleu cursar. Heu de tenir en

  compte que, donada la quantitat de sol.licituds en determinats estudis de

  cicles formatius, tamb sutilitzen criteris per a fer la selecci.

  OFERTA DESTUDIS SUPERIORS DE FLORIDA

  TITULACIONS UNIVERSITRIES DE

  FLORIDA

  CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

  LLICENCIATURA DE ADE

  DIPLOMATURA EN EMPRESARIALS

  DIPLOMATURA EN TURISME

  ENGINYERIA TCNICA MECNICA

  ENGINYERIA TCNICA ELECTRNICA

  GRAU DEDUCACI INFANTIL

  GRAU EN MESTRE/A EN DEDUCACI

  PRIMARIA

  GRAU EN ADE

  GRAU EN FINANES I CONTABILITAT

  GRAU EN TURISME

  GRAU EN ENGINYERIA MECNICA

  GRAU EN ENGINYERIA ELECTRNICA Y

  AUTOMATICA

  GRAU EN ENGINYERIA MECNICA

  + GRAU EN ENGINYERIA

  ELECTRNICA Y AUTOMATICA

  ADMINISTRACI I FINANCES GESTI COMERCIAL I MRQUETING ANIMACI DACTIVITATS FSIQUES I

  ESPORTIVES MANTENIMENT DEQUIPS INDUSTRIALS ADMINISTRACI DE SISTEMES INFORMTICS DESENVOLUPAMENT APLICACIONS

  INFORMTIQUES EDUCACI INFANTIL

  CICLE FORMATIU GRAU MITJ

  SISTEMES MICROINFORMTICS I

  XARXES

 • 12

  ADRECES DORIENTACI

  ESTUDIS UNIVERSITARIS

  Universitat Valncia (DISE- Servei dInformaci a lestudiant):

  http://www.uv.es/dise/dise/index.html

  Universitat Politcnica de Valncia: http://www.upv.es

  La pgina segent amplia la informaci de les eixides professionals dels

  estudis universitaris: http://www10.gencat.net/dursi/ca/sortides//index.htm

  (IMPORTANT: per a consultar els perfils professionals de cada carrers i

  les sortides futures).

  Consultes sobre el sistema universitari a lEstat Espanyol: http://www.educaweb.com

  PREPARACI DE LA PROVA DACCS A LA UNIVERSITAT

  Pgina web que dna una srie dorientacions i consells sobre com preparar i

  afrontar els exmens de la PAU.

  Http://calidad.umh.es/selectividad/selectividad.htm

  FAMILIES PROFESSIONALS CICLES FORMATIUS

  Portal dEducaci de la Generalitat Valenciana: http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp?br=2&re=1&co=es-ES&chflash=true&force=si

  Cal entrar en recerca per temes en la pestanya densenyament i clicar en

  cicles formatius.

  AUTOCONEIXEMENT

  Si necessites aclarir els teus interessos vocacionals pots acudir a:

  http://www.edu365.cat:8802/ portal que torientar a la presa de decisions.

  RECERCA DE TREBALL. CURSOS FORMACI OCUPACIONAL i CONTNUA

  Servei Valenci dOcupaci i Formaci, SERVEF: ht...