Guia docent 2n Batxillerat CCSS

 • Published on
  21-Mar-2016

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gua docente de 2 de Bachillerato de Ciencias Sociales

Transcript

 • 1

  GUIA INFORMATIVAGUIA INFORMATIVAGUIA INFORMATIVAGUIA INFORMATIVA

  2N BATXILLERAT DHUMANITATS I 2N BATXILLERAT DHUMANITATS I 2N BATXILLERAT DHUMANITATS I 2N BATXILLERAT DHUMANITATS I

  CINCIES SOCIALSCINCIES SOCIALSCINCIES SOCIALSCINCIES SOCIALS

  CURS 2011CURS 2011CURS 2011CURS 2011----12121212

 • 2

  PRESENTACI

  En primer lloc ens agradaria desitjar-vos que hageu gaudit dunes

  intenses i bones vacances.

  En segon lloc volem comentar-vos que, per tal de comenar el curs

  ben informats, hem realitzat aquesta guia amb la intenci de

  comentar-vos algunes qestions de carcter organitzatiu i funcional,

  que heu de tenir en compte per situar-vos adequadament en el nou

  curs de primer de batxillerat. Per aix, en la primera part de la guia

  trobareu informaci general sobre les caracterstiques del batxillerat, els

  criteris davaluaci, la prova daccs a la universitat, les normes de

  funcionament, els estudis posteriors de cicles i universitat, etc...

  A continuaci, tamb trobareu informaci ms concreta sobre la

  normativa de convivncia, la tutoria del grup, el professorat que us

  imparteix classe, lhorari del centre, el calendari escolar i altres dades

  del vostre inters. En la pgina web de secundria trobareu la

  informaci general del centre i les orientacions generals de les

  assignatures amb informaci sobre objectius, contingut i metodologia...

  Per acabar, ens agradaria donar-vos la benvinguda al nou curs

  escolar 2011/12 que ara comena i desitjar-vos un bon curs ple de

  coneixements i dexperincies positives.

 • 3

  CARACTERSTIQUES DEL SEGON CURS DE BATXILLERAT

  Letapa de batxillerat sn uns estudis post-obligatoris dividits en dos cursos

  que acompleix una doble funci:

  1. Preparar-vos per a la realitzaci destudis superiors universitaris o

  tcnico-professionals

  2. Preparar-vos per a la vostra futura inserci en el mn laboral

  El segon curs de batxillerat s un curs terminal, s a dir, sacaba una etapa

  i s necessari aprovar totes les assignatures per obtenir el ttol de batxiller.

  s molt important traure bones notes en les assignatures, tenir un bon

  expedient acadmic per accedir als estudis universitaris o de cicles formatius

  que desitges. A ms a ms, cada vegada s ms important aprovar-ho tot

  en juny ja que loferta destudis universitaris i de cicles formatius a setembre

  s molt limitada.

  En acabar els estudis de batxillerat, lalumnat que desitge fer estudis

  universitaris, obligatriament sha de presentar a la Prova dAccs a la

  Universitat. Si s aquest el teu cas, has de decidir-ho prompte i preparar la

  prova amb antel.laci perqu es fa necessari treballar a fons des del principi.

  Lalumnat que es presenta a ltima hora sense una gran motivaci inicial ni

  una preparaci prvia sol suspendre.

  Els alumnes de segon amb assignatures pendents de primer han de fer un

  esfor considerable per aprovar totes les assignatures a juny.

 • 4

  ORIENTACIONS:

  En aquest curs sn moltes les assignatures, molts els continguts a treballar, a

  ms lexistncia de la prova daccs a la universitat fa que siga molt important

  treballar de valent i b al llarg de tot el curs.

  Per aix s important:

  Comenar b des del principi, un primer trimestre dolent fa molt difcil de

  remuntar el curs.

  Cal portar una organitzaci molt sistematitzada del treball.

  Cal treballar diriament totes les assignatures, prestant especial atenci a

  aquelles en les quals es troben ms dificultats. La nostra experincia ens

  indica que cal dedicar unes 3-4 hores diries als estudis.

  s important tenir o consolidar un hbit de treball adequat.

  Consultar al professorat a les classes i acudir a les hores d'atenci.

  EL PLA DACCI TUTORIAL: LORIENTACI

  Els objectius globals de la tutoria en 2n de batxillerat sn:

  1. Potenciar lautonomia, el treball i la responsabilitat individual.

  2. Orientar a lalumnat en la futura tria professional i destudis.

  El Pla dAcci Tutorial daquest curs sorienta a aconseguir aquest dos

  objectius. Des del mes de novembre, lorientaci es converteix en el tema

  principal de la tutoria, cada alumne/a comena a elaborar el seu propi

  Itinerari Professional amb lajuda del tutor/a.

 • 5

  Les diferents accions tutorials que sintegren al Pla dOrientaci sn:

  Recollida i anlisi dinformaci destudis i professions:

  o visita a les universitats valencianes (UV, UPV, Florida

  Universitria)

  o participaci en altres fires i/o jornades dorientaci (Ajuntament,

  Conselleria...)

  o xarrades i/o visites a Centres destudis de Formaci

  Professional...

  Trobades - debats amb antics companys de linstitut i professionals per

  aprofitar les experincies

  Conferncies i/o xarrades amb experts dins de les activitats programades

  dins de lEscola de les Famlies de lAMPA i el Departament

  dOrientaci.

  Activitats de reflexi individual per a la presa de decisions

  Entrevistes tutorials (Tutors Departament dOrientaci)

  Altres serveis que ofereix Florida: el servei dOrientaci i Inserci

  Professional (OIP)

  OFERTA EDUCATIVA BATX. HUMANITATS I CINCIES SOCIALS

  ASSIGNATURES COMUNES

  CASTELL

  VALENCI

  ANGLS

  HISTRIA

  FILOSOFIA

  ASSIGNATURES DE MODALITAT

  ECONOMIA I EMPRESA

  GEOGRAFIA

  MATEMTIQUES APLICADES A LES CINCIES SOCIALS II

  LITERATURA UNIVERSAL (mnim 12 alumnes per ofertar-la).

  ASSIGNATURES OPTATIVES

  INFORMTICA APLICADA A LES CINCIES SOCIALS

 • 6

  LAVALUACI AL BATXILLERAT

  En el Batxillerat lavaluaci sentn com un procs formatiu continu i individual,

  integrat en el treball del dia a dia de laula, letapa i el centre.

  Aquest procs sinicia amb una AVALUACI INICIAL DE LALUMNAT: dels seus

  coneixements, hbits i actituds, per anar adequant les activitats daprenentatge a

  les seues possibilitats reals i organitzar els grups de treball. En Florida

  Secundria, al llarg dels mes doctubre, realitzem en tots els grups de batxillerat

  una PREAVALUACI o AVALUACI DIAGNSTICA per tal de prevenir situacions

  de risc o de dificultats en lalumnat. Daquesta avaluaci inicial lalumnat i les

  famlies reben informaci a linici del mes de novembre.

  LAVALUACI FORMATIVA es desenvolupa al llarg dels diferents trimestres i t

  dos objectius:

  Orientar lalumne/a en el seu treball

  Supervisar i guiar el propi procs densenyament-aprenentatge de lalumne

  CRITERIS DE PROMOCI DE CURS

  1. Per a poder passar de primer a segon curs de Batxillerat caldr haver

  aprovat totes les matries de primer amb dues excepcions com a mxim.

  2. Un alumne/a que ha susps ms de 2 assignatures ha de repetir el curs

  en la seua totalitat.

  3. Amb carcter excepcional, el centre docent podr disposar que lalumnat

  amb 3 o 4 assignatures suspeses (atenent a les circumstncies

  acadmiques, familiars...), pot tindre la possibilitat de millorar les

  qualificacions obtingudes en les assignatures aprovades en el curs anterior.

  (DOGV 30 juny 2009. Disposici addicional 9).

 • 7

  4. Els alumnes de segon de batxillerat que hagen susps alguna matria,

  hauran de repetir curs cursant sols aquelles matries de 1r o de 2n que

  tinguen suspeses. Sols de manera excepcional, lalumne/a pot sol.licitar la

  repetici del curs en la seua totalitat.

  5. Per tal dobtenir el ttol de batxillerat, caldr haver aprovar totes les

  assignatures de primer i segon curs.

  6. Lestada total dun alumne en letapa de batxillerat s de quatre anys. Si

  en aquests anys no ha superat letapa, quedar sense titulaci.

  7. La nota mitjana del batxillerat, una vegada aprovades totes les

  assignatures, ser la mitjana aritmtica de totes les matries de 1r i 2n

  que el comprenen. En aquest cas, la qualificaci podr ser expressada

  amb un nic decimal. Si el resultats del clcul dna una centsima igual o

  superior al 5 caldr arrodonir la mitjana pujant un punt el decimal.

  LES ALTERNATIVES EN ACABAR BATXILLERAT

  - LA P.A.U. (PROVA DACCS A LA UNIVERSITAT)

  Una vegada aprovat el curs de 2n, lalumnat que vulga realitzar estudis

  universitaris ha de fer de manera obligatria la Prova dAccs a la

  Universitat. En cada curs hi ha dues convocatries: una al mes de juny i

  altra a setembre.

  La base legal de la nova selectivitat s el Reial Decret 1892/2008, de 14 de

  novembre.

  Els objectius de la Prova dAccs a la Universitat sn:

  Regular les condicions per a l'accs als ensenyaments universitaris oficials

  de Grau.

  Regular els procediments d'admissi als ensenyaments universitaris oficials

  de grau en les universitats pbliques espanyoles

 • 8

  Per fer la P.A.U. cal estar en possessi del ttol de Batxiller. Es tracta duna

  prova nica per a valorar junt amb les qualificacions obtingudes en el

  batxillerat:

  - Maduresa acadmica

  - Coneixements adquirits

  - Capacitat per a seguir amb xit ensenyaments universitaris

  s vlida per a accedir a les distintes titulacions de les universitats espanyoles

  La selectivitat sorganitza en dues fases:

  A) FASE GENERAL

  Lalumnat sha dexaminar de 5 matries

  Comentari de Llengua castellana i literatura

  Llengua Estrangera II: alemanys, francs, angls, itali, portugus,

  (a