Guia d'orientaciأ³ per a l'ocupaciأ³ 12 13 Guia d’orientaciأ³ per a l’ocupaciأ³ El perfil professional

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Guia d'orientaciأ³ per a l'ocupaciأ³ 12 13 Guia d’orientaciأ³ per a...

 • GUIA D’ORIENTACIÓ

  PER A L’OCUPACIÓ

 • Guia d’orientació per a l’ocupació

  Tarragona, 2013

 • Edita: Publicacions URV

  1a edició: juliol de 2013 ISBN: 978-84-695-8149-0 Dipòsit legal: T-980-2012

  Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili: Av. Catalunya, 35 - 43002 Tarragona

  Tel. 977 558 474 www.urv.cat/publicacions

  publicacions@urv.cat

  Aquesta edició està subjecta a una llicència Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported de Creative Commons. Per veure’n una còpia, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

  o envieu una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

  La Guia d’orientació per a l’ocupació és una eina elaborada pel Centre d’Atenció als Estudiants (CAE) que fan servir els orientadors en les sessions d’orientació individualitzades als estudiants.

  Podeu enviar-nos qualsevol aportació per millorar i actualitzar-ne el contingut per correu electrònic a l’adreça cae@urv.cat.

  mailto:cae@urv.cat

 • Índex

  Presentació 7

  A. Autoavaluació i autoanàlisis: elaboració del projecte professional i el pla de carrera 9

  1. Coneixement d’un mateix ........................................................................11 1.1 Autoconeixement ............................................................................11 1.2 Les competències professionals .......................................................18

  2. Construcció del projecte professional ......................................................29 2.1 El projecte professional ...................................................................29 2.2 Pla de millora de la teva ocupabilitat ...............................................39 2.3 La importància de les pràctiques en el projecte professional ...........42

  B. I ara què? Les opcions en finalitzar els estudis 51

  3. Coneixement de les opcions professionals ...............................................53 3.1 Mercat de treball i empresa .............................................................53 3.2 L’ocupabilitat ...................................................................................60 3.3 Estudi de l’entorn sociolaboral: els titulats de la URV ......................66 3.4 Continuar estudiant: estudis de màster i doctorat .............................75 3.5 Treball a l’estranger .........................................................................79 3.6 L’autoocupació ................................................................................85 3.7 Guia per a emprenedors ..................................................................95

  C. La recerca de feina 107

  4. Promoció d’un mateix ...........................................................................109 4.1 Eines de recerca de feina: el currículum i les cartes de presentació 109 4.2 Identitat digital: networking i eines professionals 2.0 .....................124 Casos i exemples ................................................................................138

  5. Recerca d’portunitats .............................................................................142 5.1 Principis de la recerca d’ocupació .................................................142 5.2 Canals de recerca de feina ............................................................152

  6. Processos de selecció ............................................................................173 6.1 L’entrevista de selecció ..................................................................173

 • 7

  D. La presa de decisions 191

  7. Les ofertes de treball ...................................................................................193 7.1 Anàlisi d’una oferta d’ocupació: aspectes legals .................................193 7.2 Negociació d’una oferta de treball .....................................................211

  E. Planificació de la vida laboral 221

  8. La carrera professional i el seu desenvolupament .......................................223 8.1 El desenvolupament personal i professional ........................................223

  Glossari terminològic en l’àmbit d’orientació professional 233

 • 7

  Presentació

  Aquesta guia vol solucionar els dubtes que tenen els estudiants universitaris que aspiren a una inserció laboral adient per a la formació assolida. El desen- volupament d’un treball concret suposa traslladar els coneixements i les ha- bilitats adquirides a unes tasques específiques, que en el món actual estan en permanent evolució. El suport que la Universitat Rovira i Virgili dóna als seus estudiants inclou, de manera significativa, una atenció envers tots els elements que es posen en joc en les diferents fases de consecució d’un lloc de treball. Per això, el contingut d’aquesta guia, elaborada de manera coordinada per diversos serveis de la URV, facilita a l’estudiant un conjunt de recursos tant per transitar amb seguretat per les diverses vies que condueixen a la inserció laboral com per afrontar l’activitat professional.

  En conjunt, es pretén donar resposta al canvi de paradigma que s’ha pro- duït respecte al rol tradicional de les universitats: la formació universitària ja no és l’etapa final d’un procés d’acumulació de coneixements, sinó una fita més en la consecució de les capacitats i habilitats que permeten apropar-se al coneixement innovador i a la seva aplicació pràctica.

  Com assenyalava, el document que us presento és fruit del treball d’un conjunt de persones, la qual cosa ha permès reunir un ampli ventall de temes, tractats amb rigor per cadascun dels àmbits més directament implicats. Així, la guia està estructurada en cinc grans apartats, que abasten des de l’elaboració del projecte professional i el pla de carrera fins a les opcions en finalitzar els estudis, la recerca de feina i la presa de decisions, així com la planificació de la vida laboral. En tots aquests apartats s’aporta una acurada anàlisi global, a la qual s’afegeixen elements pràctics i d’accés a recursos externs de caràcter molt útil.

  De ben segur que la informació que conté permetrà als estudiants disposar d’una àmplia visió per assolir una bona inserció professional, la qual no està exempta d’una formació al llarg de la vida. Els valors, les competències i les destreses rebuts en la formació superior ha de permetre els estudiants afrontar amb plenes garanties la seva participació activa en el desenvolupament social, econòmic i cultural.

  Finalment, agraeixo la tasca de coordinació realitzada pel Centre d’Aten- ció al Estudiants i, en concret, la feina de les Sres. Patrícia Olivé i Margarita

 • Rebenaque, així com la participació del Servei de Recursos Educatius, el Cen- tre Internacional, l’Observatori de l’Ocupació, l’Escola de Postgrau i Doctorat, el Centre de Formació Permanent de la FURV i la Càtedra d’Emprenedoria i de l’Empresa Inspira Project. Vull agrair d e manera especial tots aquests òrgans la seva dedicació i el seu entusiasme a l’hora de preparar aquest material.

  Francesc Xavier Grau vidal Rector de la URV

 • A. Autoavaluació i autoanàlisis: elaboració del projecte professional

  i el pla de carrera

 • 11

 • 11

  1. CONEIXEMENT D’UN MATEIX 1.1 AUTOCONEIXEMENT

  Introducció

  L’autoconeixement és el procés de reflexió que ens permet reunir i recopilar informació útil sobre nosaltres mateixos: com som, què ens agrada, per a què servim, quines coses sabem fer i amb quines tenim més dificultat, com ens relacionem amb els altres i amb l’entorn, com reaccionem davant de les dife- rents situacions de la vida, etc.

  Per a l’orientació professional, el resultat de l’autoconeixement que l’es- tudiant ha de fer de si mateix ha de respondre a les preguntes següents: Com sóc? Què sé? Què vull fer? Què sóc capaç de fer? Què estic disposat/ada a fer?

  El balanç professional

  El balanç professional és la part del procés d’orientació professional en la qual es contrasten les característiques de la persona amb els requeriments i la situ- ació del mercat de treball, amb l’objectiu de definir un projecte professional amb possibilitats d’èxit.

  Un balanç professional contempla dues dimensions: l’autoconeixement (el coneixement del propi perfil professional) i la valoració del grau d’ajust del perfil professionals a les tendències i demandes del mercat de treball.

  UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

  Centre d’Atenció a l’Estudiant

  30/10/2012

  Àrea d’Orientació i Inserció Professional  1

  Jaume Llambrich Brull 30/10/12 11:23

  1.1. AUTOCONEIXEMENT   

  Introducció    L’autoconeixement és el procés de reflexió que ens permet reunir  i recopilar  informació  útil sobre nosaltres mateixos: com som, què ens agrada, per a què servim, quines coses  sabem  fer  i  amb quines  tenim més dificultat,  com ens  relacionem amb els  altres  i  amb  l’entorn, com reaccionem davant de les diferents situacions de la vida, etc.    Per a l’orientació professional, el resultat de l’autoconeixement que l’estudiant ha de fer  de si mateix ha de respondre a les preguntes següents: Com sóc? Què sé? Què vull fer?  Què sóc cap