Guia prctica 2 Avaluaci de necessitats de formaci es troba en els aspectes “macro” de les poltiques pbliques, les avalua-

 • View
  222

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Guia prctica 2 Avaluaci de necessitats de formaci es troba en els aspectes “macro” de les...

 • Guia prctica 2 Avaluaci de necessitats socialsCol.lecci Ivlua de guies prctiques sobre avaluaci de poltiques pbliques

  NECESSITAT

  OFERTA DEMANDA

  PROBLEMTICASOCIAL

  12

  3

  4

  65

  7

  Institucions membres dIvlua:

 • 2009, IvluaNo es permet la reproducci total o parcial daquest document, ni el seu tractament in-formtic, ni la seva transmissi en qualsevol forma o per qualsevol mitj, ja sigui electr-nic, mecnic, per fotocpia, per registre o altres mtodes, sense el perms del titular del Copyright.

  Autor: David Casado, Analista dIvluaDisseny: petitcomite.netImpressi: Cevagraf, s.c.c.l.

  Primera edici: Juny de 2009

  Dipsit legal: B-26962-2009

 • NDEX

  INTRODUCCI PAG. 5

  1. CONCEPTES INTRODUCTORIS PAG. 71.1. PROBLEMES I NECESSITATS: LA RA DE SER DE LES POLTIQUES PBLIQUES pag. 7

  1.2. LES FASES DE LAVALUACI DE NECESSITATS I EL CICLE DE LES POLTIQUES

  PBLIQUES pag. 8

  1.3. ELS USOS DE LAVALUACI DE NECESSITATS pag. 17

  1.4. QUI VALORA LES NECESSITATS I COM? pag. 19

  1.5. MBIT TERRITORIAL, POBLACI DE REFERNCIA I POBLACI DIANA pag. 22

  2. MTODES PER AVALUAR NECESSITATS PAG. 242.1. MTODES QUANTITATIUS I QUALITATIUS pag. 24

  2.2. REALITZACI DUNA ENQUESTA pag. 25

  2.3. EXPLOTACI DUNA ENQUESTA JA EXISTENT pag. 34

  2.4. REGISTRES ADMINISTRATIUS pag. 35

  2.5. COMBINACI DE FONTS SECUNDRIES: MTODES DESTIMACI INDIRECTA pag. 36

  3. LA PLANIFICACI DUNA AVALUACI DE NECESSITATS EN 6 PASSOS PAG. 41PAS 1: EL TIPUS DE POLTICA I EL PROPSIT DE LAVALUACI pag. 41

  PAS 2: EL PROBLEMA, LA POLTICA, LMBIT TERRITORIAL

  I LA POBLACI DE REFERNCIA pag. 42

  PAS 3: QUINES PREGUNTES VOLEM RESPONDRE? pag. 42

  PAS 4: FONTS DINFORMACI pag. 43

  PAS 5: LANLISI DE LES DADES pag. 45

  PAS 6: INVENTARI DE RECURSOS DISPONIBLES PER A LAVALUACI pag. 46

  BIBLIOGRAFIA PAG. 47

  ANNEX. GUIA DE RECURSOS PAG. 48MANUALS pag. 48

  ENQUESTES pag. 49

  EFECTIVITAT DE LES POLTIQUES PBLIQUES pag. 50

  BASES DE DADES DOCUMENTALS pag. 51

  ESTADSTIQUES INTERNACIONALS pag. 51

 • / 4 /

 • / 5 /

  INTRODUCCI

  Quantes persones grans no poden tenir cura delles mateixes? Quines sn les seves caracte-rstiques? Com es defineixen les propostes dintervenci que milloraran el punt de partida? La ra de ser de qualsevol poltica pblica s mirar de donar resposta a una determinada problemtica o necessitat social. Realitzar un bon diagnstic daquesta problemtica s un requisit fonamental per tal de dissenyar poltiques efectives. Ats que aquestes necessitats evolucionen, cal avaluar-les constantment i fer els ajustaments oportuns de les poltiques ja en marxa. El propsit general de la guia que teniu a les mans s descriure els conceptes i les tcniques de lavaluaci de necessitats, que s la disciplina dins de lavaluaci de poltiques pbliques que pretn donar resposta a les qestions anteriors. En qualsevol cas, tractant-se duna guia de carcter introductori, hem optat per acotar labast dels temes a tractar.

  La primera acotaci t a veure amb el tipus de problemes socials i poltiques pbliques en qu centrarem la nostra atenci. Una poltica pblica, entesa en un sentit ampli, pot con-siderar-se qualsevol activitat que impliqui el finanament i la provisi dun servei (p.ex. un museu municipal), la regulaci duna determinada activitat (p. ex. la prohibici de fumar), la producci directa dun b (p. ex. la construcci descoles o carreteres), o la concessi dajuts financers (p. ex. desgravacions a empreses), etc. No obstant aix, la guia se centra nicament en poltiques pbliques de carcter personal, com ara la sanitat o els serveis socials, que comparteixen el propsit dintentar mitigar problemes que pateixen els individus (malaltia, pobresa, dependncia, etc.). El que justifica aquesta elecci s que el gruix de lavaluaci de necessitats, i de les tcniques que shi apliquen, tenen a veure amb aquest tipus de polti-ques. Aix doncs, tractant-se duna guia introductria, hem optat per restringir labast de les poltiques considerades a programes que impliquen la provisi de serveis personals. Tan-mateix, si b les fonts i les tcniques de recollida i tractament de la informaci poden variar substancialment, els mtodes que presentarem podrien aplicar-se amb algunes adaptacions a daltres mbits dintervenci pblica.

  En segon lloc, a ms de centrar-nos en lmbit dels serveis personals, hem considerat aquelles tcniques davaluaci de necessitats que pretenen resoldre problemes relacio-nats amb el disseny i la planificaci dintervencions pbliques a nivell agregat. Aquest ti-pus davaluacions, que posen lmfasi en labast poblacional dels problemes socials i en lestimaci dels serveis necessaris per mbits territorials grans, contrasten amb un altre tipus davaluacions de necessitats: les que diriament realitzen els professionals encarregats de proveir els serveis a persones en particular, com ara el metge que avalua les necessitats datenci dels seus pacients o el treballador social que valora el tipus de mesura laboral que ms conv a un perceptor de la renda mnima. En aquest sentit, donat que lmfasi daquest cicle de formaci es troba en els aspectes macro de les poltiques pbliques, les avalua-cions de necessitats que realitzen els professionals en la seva prctica diria queden fora de labast de la guia.

 • Guia prctica 2 Avaluaci de necessitats

  Col.lecci Ivlua de guies

  / 6 /

  La guia sestructura de la manera segent. El primer apartat introdueix els conceptes bsics de lavaluaci de necessitats: quins tipus de necessitats cal avaluar, els components bsics daquest tipus davaluacions o els propsits que poden motivar-ne llur realitzaci. Al seu torn, en el segon apartat, es descriuen el conjunt de tcniques que poden utilitzar-se a lhora de portar a terme una avaluaci de necessitats, tot destacant els avantatges i les limitacions de cadascuna delles. En el tercer apartat, en funci dels elements analitzats en els apartats anteriors, es proposa un protocol que permet abordar la planificaci duna avaluaci de necessitats en uns pocs passos. Finalment, per a aquells que vulguin saber ms i els agradin les noves tecnologies, la guia ofereix en annex una selecci de recursos que poden resultar tils a lhora de portar a terme una avaluaci de necessitats.

 • / 7 /

  1. CONCEPTES INTRODUCTORIS

  1.1 PROBLEMES I NECESSITATS: LA RA DE SER DE LES POLTIQUES PBLIQUES

  La finalitat ltima duna poltica pblica, all que justifica la seva existncia, hauria de ser mitigar un determinat problema social. En aquest sentit, un problema social pot concep-tualitzar-se com lexistncia duna discrepncia entre all que s (lestat actual) i all que hauria de ser (lestat desitjat). Lobjectiu de la poltica pblica consistiria a modificar lestat actual de coses, mitjanant el conjunt dintervencions que es prevegin en cada cas, per tal daproximar-nos a la situaci desitjada. Des daquesta perspectiva, els exemples que po-den posar-se sobre poltiques pbliques que pretenen mitigar problemtiques socials sn prcticament illimitats: la renda mnima dinserci s una poltica concebuda per garantir a persones que no tenen recursos de cap mena (estat actual) uns ingressos i unes accions socioformatives que els permetin assolir un certa autonomia econmica (estat desitjat); les dificultats dalguns joves per accedir a un habitatge sintenten mitigar a travs dajuts econ-mics, etc1.

  Partint daquesta caracteritzaci de les poltiques pbliques, els estudis que porten a terme avaluacions de necessitats es poden classificar en dos grans grups: duna banda, aquells que es focalitzen en lanlisi de la problemtica que justifica la intervenci pblica; i de laltra, aquells que a ms de caracteritzar labast de la problemtica, tracten de valorar els serveis necessaris per generar el canvi en lestat de coses a qu ens referem anteriorment. El concepte de necessitat que sutilitza en un i altre cas no s el mateix i conv tenir-ho pre-sent. Aix, en els estudis danlisi de la problemtica, les necessitats que savaluen tenen a veure amb la discrepncia entre la situaci inicial dun individu (ser pobre) i la situaci desit-jada (no ser-ho); s un tipus de necessitat que alguns autors anomenen de rendiment (per-formance needs). En canvi, quan lmfasi es posa en la intervenci que portem a terme per mitigar la problemtica, la necessitat que savalua s la necessitat de serveis o prestacions (treatment needs); a tall dexemple, seguint amb la pobresa, el que avaluarem en aquest cas serien els tipus de prestacions que es necessiten per treure els individus daquesta situaci. El quadre 1 illustra les diferncies entre tots dos tipus de necessitats en el cas de les perso-nes amb problemes de dependncia.

 • Guia prctica 2 Avaluaci de necessitats

  Col.lecci Ivlua de guies

  / 8 /

  QUADRE 1 NECESSITATS DE RENDIMENT O NECESSITATS DE SERVEIS: EL CAS DE LA DEPENDNCIA

  Les persones dependents, segons una definici ja clssica del Consell dEuropa, sn aquelles que, per raons lligades a la manca o prdua de capacitat fsica, psquica o intellectual, necessiten de lajuda daltres per a la realitzaci de les activitats de la vida diria (vestir-se, banyar-se, menjar..). El concepte de necessitat a qu remet aquesta definici, per tant, est relacionat amb un proble-ma de rendiment: les persones dependents no poden realitzar autnomament certes activitats.

  Una qesti de naturalesa diferent s conixer quines sn les necessitats de serveis de les perso-nes dependents. En aquest sentit, dues persones igualment dependents en termes de rendiment, poden necessitar serveis ben diferents: aix, en el cas dun individu que tingui el seu cnjuge per cuidar-lo, el servei necessari pot ser simplement unes hores dajuda domiciliria; en canvi, una persona amb el mateix grau de dependncia, que no compti amb un cuidador informal, probable-ment necessi