of 1/1
H0I DONG NHAN DAN THI XA PHGQfC LONG So: ,2 3 /NQ-HDND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc Phuac Long, ngay Ob thdng 7 ndm 2021 NGHIQUYET X AX ss /k Thong qua ke hoach sir dung nguon ket dungan sach cap thi xa nam 2020 HOI DONG NHAN DAN THI XA PHl/OfC LONG KHOA IV, KY HOP THlT NHAt Can cu Ludt To chuc chinh quyin dia phuong ngdy 19/6/2015; Can cu Ludt ngan sack nha nude ngdy 25/6/2015 vd ede van ban hu&ng dan thi hanh Ludt Ngan sdeh Nha nude; Xet Td trinh sd 59/TTr-UBND ngdy 14/6/2021 cua Uy ban nhdn dan thi xd vi vice de nghi thong qua ke hoach su dung nguon ket du ngan sdeh cap thi xd ndm 2020; Bdo cdo thdm tra so 09/BC-HDND-KTXH ngdy 29/6/2021 cua Ban Kinh ti - Xd hoi Hoi dong nhdn dan thi xd vd y kien cua ede vi dqi bieu tai ky hop. QUYET NGHJ: Dieu 1. Thong qua ke hoach su* dung nguon ket du ngan sach cap thi xa nam 2020, cu the nhu sau: I. Nguon ket du* ngan sach cap thj xa: Nguon tiet kiem chi trong nam 2020: II. Ke hoach sir dung: - Danh 70% thuc hien cai each tien hrang nam 2021: 7.852.653 ngan dong - Dir kien mot so nhiem vy chi phat sinh theo chii tnrong dirge duyet vao nhung thang cuoi nam 2021: bo sung kinh phi bau cu, kinh phi dien tap phong thu,... va du phong phat sinh kinh phi phong chong dich (khi co phdt sinh nhiem vu, UBND thi xd trinh thda thudn thong nhdt vdi Thudng true HDND thi xd thuc hien): 3.365.422 ngan dong. Dieu 2. Giao Uy ban nhan dan thi xa to chuc th\rc hien; giao Thuong true Hgi ddng nhan dan, cac Ban Hpi dong nhan dan, cac To dai bieu Hoi dong nhan dan va cac vi dai bieu Hoi dong nhan dan thi xa giam sat viec thuc hien. Nghj quyet nay da dugc Hgi dong nhan dan thi xa Phuac Long klioa IV, ky hop thu nhat thong qua ngay 06 thang 7 nam 2021 va co hieu lire ke tir ngay thong qua./. Noi nhan: - TT.HBND, UBND tinh; - DB HDND tinh bau a thi xa; - TTTU, HDND, UBND, UBMTTQ TX; - DB .HDND, TV.UBND TX; -CacCQ, BN, DTthixa; - HDND, UBND cac xa, phuong; - LDVP, CVVP; - Luu: VT. 11.218.075 ngan dong 11.218.075 ngan dong 11.218.075 ngan dong ^~^CHU Ticm 'V * 3 Le Thanh Son

H0I DONG NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM …

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of H0I DONG NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM …

NQ - 23.pdfSo: ,2 3 /NQ-HDND
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc
Phuac Long, ngay Ob thdng 7 ndm 2021
NGHIQUYET X AX ss /k •Thong qua ke hoach sir dung nguon ket du’ ngan sach cap thi xa nam 2020
HOI DONG NHAN DAN THI XA PHl/OfC LONG KHOA IV, KY HOP THlT NHAt
Can cu Ludt To chuc chinh quyin dia phuong ngdy 19/6/2015; Can cu Ludt ngan sack nha nude ngdy 25/6/2015 vd ede van ban hu&ng dan
thi hanh Ludt Ngan sdeh Nha nude; Xet Td trinh sd 59/TTr-UBND ngdy 14/6/2021 cua Uy ban nhdn dan thi xd vi
vice de nghi thong qua ke hoach su dung nguon ket du ngan sdeh cap thi xd ndm 2020; Bdo cdo thdm tra so 09/BC-HDND-KTXH ngdy 29/6/2021 cua Ban Kinh ti - Xd hoi Hoi dong nhdn dan thi xd vd y kien cua ede vi dqi bieu tai ky hop.
QUYET NGHJ: Dieu 1. Thong qua ke hoach su* dung nguon ket du ngan sach cap thi xa nam
2020, cu the nhu sau: I. Nguon ket du* ngan sach cap thj xa: Nguon tiet kiem chi trong nam 2020: II. Ke hoach sir dung: - Danh 70% thuc hien cai each tien hrang nam 2021: 7.852.653 ngan dong - Dir kien mot so nhiem vy chi phat sinh theo chii tnrong dirge duyet vao
nhung thang cuoi nam 2021: bo sung kinh phi bau cu, kinh phi dien tap phong thu,... va du phong phat sinh kinh phi phong chong dich (khi co phdt sinh nhiem vu, UBND thi xd trinh thda thudn thong nhdt vdi Thudng true HDND thi xd thuc hien): 3.365.422 ngan dong.
Dieu 2. Giao Uy ban nhan dan thi xa to chuc th\rc hien; giao Thuong true Hgi ddng nhan dan, cac Ban Hpi dong nhan dan, cac To dai bieu Hoi dong nhan dan va cac vi dai bieu Hoi dong nhan dan thi xa giam sat viec thuc hien.
Nghj quyet nay da dugc Hgi dong nhan dan thi xa Phuac Long klioa IV, ky hop thu nhat thong qua ngay 06 thang 7 nam 2021 va co hieu lire ke tir ngay thong
qua./.
Noi nhan: - TT.HBND, UBND tinh; - DB HDND tinh bau a thi xa; - TTTU, HDND, UBND, UBMTTQ TX; - DB .HDND, TV.UBND TX; -CacCQ, BN, DTthixa; - HDND, UBND cac xa, phuong; - LDVP, CVVP; - Luu: VT.
11.218.075 ngan dong
11.218.075 ngan dong
11.218.075 ngan dong
^~^CHU Ticm 'V
* 3 Le Thanh Son
S Thông tin và Truyn thông Bình Phc - MD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: [email protected]
2021-07-14T08:14:34+0700
S THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG BÌNH PHC