52
ให้การวางแผนงานแต่งงานเป็นเรื่องง่ายสาหรับคุณ

Haa-Nee collection book

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ให้การวางแผนงานแต่งงานเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

Citation preview

Page 1: Haa-Nee collection book

ใหการวางแผนงานแตงงานเปนเรองงายส าหรบคณ

Page 2: Haa-Nee collection book

ใหการวางแผนงานแตงงานเปนเรองงายส าหรบคณ

ทมงานทจะไมท าใหคณผดหวง

Page 3: Haa-Nee collection book

1. Candy lover สสน แหง ลกกวาด และ ขนมหวาน2. Party Style งานแตงงาน สไตล ปารต 3. Aloha Style สไตล อะโลฮา ทะเล และ ชาวเกาะ 4. Luxury romace สไตล หรหรา โรแมนตก5. Mohibean Style สไตล โมฮเบยน6. Rock Lover งานแตงงานสไตลรอค7. Vintage Style งานแตงงาน สไตล วนเทจ 8. Oriental Style กลนอาย ของ โลกตะวนออก9. Country Style สไตล คนทร คาวบอย 10. Siam Style งานแตงงานสไตล ไทย แบบ ดงเดม 11 .Lanna Style สไตลลานนา12.Fantacy Romace แฟนตาซ เทพนยาย

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

you choose your choice เลอกสไตลงานแตงงาน ไดอยางใจคณ

Page 4: Haa-Nee collection book

no.1 Candy lover สสน แหง ลกกวาด และ ขนมหวาน

Page 5: Haa-Nee collection book

Candy Lover Styleงานแตงงานสไตล สสนของลกกวาด

Flower ดอกไม

Color item

Page 6: Haa-Nee collection book

Place งานแตงงานแนวนจะประดบประดาไปดวยขนมหวาน ลกกวาดสสนสดใส เหมาะส าหรบคบาวสาวทมใจทราเรง รกความสนกสนานแบบเดกๆคกก รปคบาวสาวส าหรบ

แจกใหแขกในงาน

Page 7: Haa-Nee collection book

Candy lover LOGO wedding style

#CD 01

HaaNee

Haa

Nee

HaaNee

HaaNee

HaaNee

HaaNee

#CD 02

#CD 03 #CD 04

#CD 05 #CD 06

คณสามารถเลอก โลโกงานแตงงาน ตามรหส ค าวา Haa-Nee ในโลโก จะเปลยนเปนชอของคบาวสาว

Page 8: Haa-Nee collection book

no.2 Candy lover สสน แหง ลกกวาด และ ขนมหวาน

Page 9: Haa-Nee collection book

สไตลการแตงตว นเหมาะส าหรบการสงสรรคทเนนหนกไปในเรองของความสนกสนาน และ ไมดเปนทางการมากนก งานแตงงานสไตลนมกเปนทนยมในกลมวยรนทหลงรกความตนเตนสดใสของงานปารต

Color item

Flower

เฉดสทใชส าหรบ งานแตงงาน

ดอกไม

Page 10: Haa-Nee collection book

Inspiration: มวสกวดโอ “Last Friday night”ของ Katy Perry

r

ลกษณะ ภาพบรรยากาศ ของงานทมไอเทมของความสนกสนาน และสดใสดวยสสนเหมาะส าหรบ งานแตงงาน ทแขก ของงานสวนใหญอยในกลมของวยรน

Party Style

Place สถานท

Page 11: Haa-Nee collection book
Page 12: Haa-Nee collection book

No.3 Aloha Style สไตล อะโลฮา ทะเล และ ชาวเกาะ

Page 13: Haa-Nee collection book

Flower ดอกลลาวด สตางๆถกเลอกใชส าหรบงานแตงงานทดเปนกนเองแบบชาวเกาะ

สไตลการแตงตว มาในธมทดเขากนไดดกบการรบลมของทะเล และ ชายหาด สวนใหญเปนผาฝายสขาวทโรงสบาย และระบายความรอนไดดColor item

เฉดสทใชส าหรบ งานแตงงาน

I con

tผเสอปลอม และ เปลอกหอยเปนตวเลอกในการ สรางบรรยากาศของงานมากขน

Page 14: Haa-Nee collection book

Placeลกษณะ ภาพบรรยากาศ ของงานแบบชาวเกาะ เปนการจดงานแบบ Out door สวนใหญจะนยมจดกนในชวงฤดรอนเหมาะส าหรบงานทตองการความเปนกนเองกบแขกทมารวมงาน

กลวยไมเมองรอนหลากส ถกน ามารอยเปนเสน มความจ าเปนส าหรบการตกแตงสถานทแบบAloha

Page 15: Haa-Nee collection book

#AL 01

LOGO Aloha Wedding Style

Haa-Nee

HaaNee

HaaNee

Haa-Nee

Haa-Nee

Haa-Nee

HaaNee

HaaNee

Haa-Nee

#AL 02 #AL

03

#AL 04 #AL

05

#AL 06

#AL 07

#AL 08

#AL

09

Page 16: Haa-Nee collection book

04 Luxury romace สไตล หรหรา โรแมนตก

Page 17: Haa-Nee collection book

Dressingชดแตงงานของคบาวสาวเปนชดทพถพถน ในการออกแบบ และการตดเยบ ดวยความพเศษและ หรหรา

โทนสทเลอกใช

Flower ดอกไมโทนสพช

ชวยบรรจงงานแตงงานของคณดนมนวล โรแมนตกมากขน

Color item

ฉากเวทงานแตงงานสดหรหราไดดวยเสา หลยส ทตกแตงดวยดอกไม

Page 18: Haa-Nee collection book

Place ความหรหราของงานทสดพเศษของชวตคณ กบความละเอยดออนของ ความรกทคควรกบสถานท

เคกปลอม ทตงวางซอนกนอยางหรหรา

Page 19: Haa-Nee collection book

#LUX 01 #LUX 02 #LUX 03

#LUX 04 #LUX 05

#LUX 06 #LUX 07

Haa-Nee Haa-Nee

HaaNeeHaa-Nee

HaaNee

HaaNee

HaaNee

Luxury LOGO wedding style

Page 20: Haa-Nee collection book

no.5 Mohibean Styleสไตล โมฮเบยน

Page 21: Haa-Nee collection book

Color item

ดอกเดซ และ ทานตะวน สสด ชวยใหงานแตงงานของคมชวตชวามากขน

Flower โทนสทเลอกใช

Page 22: Haa-Nee collection book

Flower

Dressing

Place

รปแบบชอดอกไมของเจาสาว

สถานทนยมแบบout doorเนนธรรมชาต

เครองแตงกายของคบาวสาวเปนชดเรยบๆแตเนนการตกแตงดวยเครองประดบ

ภาพบ

รรยากาศในงานจะมดนตรทครนเคลง ม

ดอกไม และกองไฟ

Page 23: Haa-Nee collection book

Haa-NeeHaaNee Haa-Nee

HaaNee

Haa Nee

Haa Nee

Haa-Nee

Haa Nee

HaaNee

Haa Nee

Haa-Nee

#MB 01#MB 02

#MB

03

#MB 04 #MB 05 #MB 06#M

B 0

7

#MB 08 #MB 09

#MB 10 #MB 11 #MB 12

LOGO Mohibean Wedding Style

Page 24: Haa-Nee collection book

no.6 Rock Lover งานแตงงานสไตลรอค

Page 25: Haa-Nee collection book
Page 26: Haa-Nee collection book

งานแตงงานในสไตล รอค จะใชโทนสด า มาเปนตวชโรง ทได แสดงออกถงความเท ทนอกกรอบและความจรงใจในแบบฉบบของ Rocker

Place

ไอเทม ทเพมความโรแมนตกใหกบงานแตงงาน ไดแก เทยนหอม และ เชงเทยนสด า

Dressing

การแตงกายของบาวสาว สาวชดสขาว แตสวมทบดวยแจกเกตสด า แตงหนาแบบสโมคกอาย

Page 27: Haa-Nee collection book

LOGO Rock Lover Wedding Style

HaaNee

HaaNee Haa-Nee

HaaNee Haa

Nee

#RC 04

#RC 01 #RC 02 #RC 03

#RC 05

#RC 06

#RC 07 #RC 08

Page 28: Haa-Nee collection book

no.7

Vintage Style งานแตงงาน สไตล วนเทจ ยอนยค

Page 29: Haa-Nee collection book

Vintage wedding styleงานแตงงานสไตล วนเทจ

Flower ดอกไม

Color item

ความหอมหวานของความรกทไดอารมณของการยอนยค ทเขากนไดดกบงานแตงงาน ทตองการความนมนวล เปยมดวยคณคา

Page 30: Haa-Nee collection book

Place งานแตงงานสไตลนเหมาะทจะจดเอาดอรในสวน ทรมรน หรอไมกบนลานสนามหญา ทเขยวขจ เสรมดวยของตกแตง วนเทจ ทมผลใหบรรยากาศของงานแตงงาน อบอวนไปดวยความรกมากยงขน

ภาพเวดดงของคบาวสาวสามารถน ามาตประกอบบนบานไมสขาวไดอยางสวยงาม

Page 31: Haa-Nee collection book

#VI 01

HaaNee

HaaNee

Haa-Nee Haa-Nee

HaaNee

HaaNee

#VI 02

#VI 03 #VI 04

#VI 06#VI 05

Vintage LOGO wedding style

Page 32: Haa-Nee collection book

no.8 Oriental Style กลนอาย ของ โลกตะวนออก

Page 33: Haa-Nee collection book

Oriental wedding styleงานแตงงานสไตล โลกตะวนออก

Flower ดอกไม

Color item

Page 34: Haa-Nee collection book

Place สถานท

งานแตงงานทไดกลนอายของโลกตะวนออกแบบอนเดย

เพอใหเขาถงอารมณของกลนอายทนมนวลของโลกตะวนออก แสงเทยนจงมความจ าเปนส าหรบการประดบประดา สถานท ทฟ งไปดวยกลนของความโรแมนตก

Page 35: Haa-Nee collection book

Oriental LOGO wedding style

#FC 01

HaaNee Haa-Nee

Haa-Nee

Haa-Nee

Haa-Nee

HaaNee

Haa Nee

Haa-NeeHaaNee

Haa-Nee

#FC 02

#FC 03

#FC 04

#FC 05

#FC 06 #FC 07

#FC 08

#FC 09 #FC 10

Page 36: Haa-Nee collection book

no.9 Country Style สไตล คนทร คาวบอย

Page 37: Haa-Nee collection book

Dressingคบาวสาว สวมหมวกคาวบอย และสวมรองเทาบทหนงสน าตาล

โทนสทเลอกใช

Page 38: Haa-Nee collection book

Place สถานทน ากองฟางเขามาใชส าหรบตกแตง สวนใหญสไตลนจะนยมจดกลางแจง ในเวลาตอนเยนใกลพระอาทตยตกดน

Flower ดอกไมโทนสรเหลอง สม และ โอรส

Page 39: Haa-Nee collection book

Cowboy LOGO wedding style

Haa-Nee Haa-NeeHaa-Nee

Haa

Nee Haa-Nee

HaaNee Haa

Nee

#CB 01 #CB 02 #CB 03

#CB 04 #CB 05

#CB 07#CB 06

คณสามารถเลอก โลโกงานแตงงาน ตามรหส ค าวา Haa-Nee ในโลโก จะเปลยนเปนชอของคบาวสาว

Page 40: Haa-Nee collection book

no.10 Siam Style งานแตงงานสไตล ไทย แบบ ดงเดม

Page 41: Haa-Nee collection book

Color item

Siam wedding style

Flower ดอกไม

กลวยไมเมองรอนเหมาะมากกบงานแตงงานแบบไทยๆ

ส ารบ น าสงข พวงมาลย

Page 42: Haa-Nee collection book

Place สถานท

งานแตงงานทละเอยดออนแบบไทย มกจะมขบวนขนหมากของฝายเจาบาวสงทขาดไมไดคอ พานพม พวงมาลย และ เครอง

รดน าสงข

พวงมาลยทท าจากดอกรก มกมความหมายแฝงไวอยในตว

Page 43: Haa-Nee collection book

Siam logo wedding style

Haa-NeeHaaNee

#SIAM 01 #SIAM 02

HaaNee Haa-Nee

#SIAM 03 #SIAM 04

Haa-Nee

#SIAM 05 #SIAM 06

HaaNee

Page 44: Haa-Nee collection book

no.11 Lanna Style งานแตงงานสไตล ไทย ลานนา

Page 45: Haa-Nee collection book

Lanna wedding style

Page 46: Haa-Nee collection book

Flower ดอกไม

Color item

Placeสถานท

ตกแตงดวยพวงมาลย ดอกไม และ ความงามทออนชอยแบบฉบบของลานนา

Page 47: Haa-Nee collection book

#LN 01

Haa-Nee

HaaNee

Haa-Nee

Lanna LOGO wedding style

HaaNee

HaaNee

Haa-Nee

#LN 02

#LN 03

#LN 04

#LN 05 #LN 06

Page 48: Haa-Nee collection book

no.12 Fantacy Romace แฟนตาซ เทพนยาย

Page 49: Haa-Nee collection book

Fantasy Lover wedding styleงานแตงงานสไตล แฟนตาซ

Flower ดอกไม

Color item

Page 50: Haa-Nee collection book

งานแตงงานสไตลน แอบแฝงดวยความตนเตน และความโรแมนตกทสดล าลกของจนตนาการ สนกอยในโลกของแฟนตาซ

Place สถานท

food อาหาร

น าชา คพเคก คกก คอสงทขาดไมไดบนโตะ อาหาร ส าหรบเลยงแขกในงาน

Inspirationแรงบนดาลใจ

แรงบนดาลใจของธมงานแตงงานแบบแฟนตาซ สามารถหยบยกมาจาก ภาพยนตรเรอง อลซ อน เดอะ วนเดอรแลนด ฯลฯ

Page 51: Haa-Nee collection book

#FC 01

Haa-Nee

HaaNee

HaaNee

Haa-Nee

Haa-Nee HaaNee

#FC 02

#FC 03 #FC 04

#FC 05 #FC 06

Fantasy LOGO wedding style

Page 52: Haa-Nee collection book

Organizer and wedding xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx