HAI, WAKARIMASHITA

 • View
  44

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HAI, WAKARIMASHITA. . . Ka-ki-masu Ta-be-masu , No-mi-masu Mi-masu Yo-mi-masu Kai-masu Ki-ki-masu Shi-masu . . I-ki-masu - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • HAI, WAKARIMASHITA

 • Ka-ki-masu Ta-be-masu , No-mi-masu Mi-masu Yo-mi-masu Kai-masu Ki-ki-masu Shi-masu

 • I-ki-masu Ka-e-ri-masu Ki-masu De-paa-to Ho-te-ru Dai-ga-ku Gin-kou To-sho-kan

 • Pan Ke-ki Pu-re-zen-to Shim-bun Zas-shi Ya-sai Ku-da-mo-no Fu-ku

 • Gohan Ongaku Sakkaa Yakyu Eiga Rajio Terebi Nani

 • N1 Wa N2 E Verb I-ki-masu Anata wa () Doko, ().. E Ki-masu ka Ka-e-ri-masu ()/............/Anata wa Ashita Doko E Ikimasu ka?

 • N1 Wa N2 E Verb I-ki-masu Watashi wa () ().. E Ki-masu (/) Ka-e-ri-masu //............/Watashi wa Ashita Lotus E Ikimasu

 • N1 Wa N2 Wo Verb

 • N1 Wa N2 Wo Verb

 • I-ki-masu I-ki-ma-shita Ki-masu Ki-ma-shita Ka-e-ri-masu Ka-e-ri-ma-shita

  --

 • Ka-ki-masu

 • Kai-masu

 • Ki-ki-masu

 • Mi-masu

 • No-mi-masu

 • Ta-be-masu

 • Yo-mi-masu

 • KAIWAA: B San, Chotto.B: Hai. Nan desu ka?A: Kyo wa Doko e Ikimasu ka?B: Kyo wa C San to Daigaku to Ginkou e Ikimasu. Anata wa?A: Korekara Depa-to e ikimasu.C: Nani wo Shimasu ka?A: ()to(). to ().. Wo A: Sasitorn san to hon to kudamono wo Kaimasu.C: Un, wakarimashita