of 20 /20
UY BANNHAN DAN CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . TiNHHANAM DQc - TI}' do - phuc S6: J.9 /2018/QD-UBND HllNam, ngay M thcmgg' nam 2018 QUYETDJNH Ban hooh "Quy alnh I,p, th§m ajnh, phe quan Iy quy hO{lch xay dl)1lg, cip giiy phep xiy dlJ1lg va quan Iy tr,t tv xiy dlJ1lg nin aja ban nnh Ha Nam" UY BAN NHAN DAN TiNH HA NAM Can cu Lu{it T6 chuc Chinh quy€n aia phuO'Ylg ngay 19 thang 6 nam 2015; Can cU Lu(jt Xdy d1!ng ngay 18 thang 6 nam 2014; Can cu Lu(jt Quy hoqch ao thi ngay 17 thang 6 nam 2009; Can cu Nghj ainh s6 3712010/ND-Cp ngay 07 thimg 4 nam 2010 cua Chinhphu v€ l(jp, tham ainh, phe va quem If' quy hoqch ao thi; Can cu Nght ainh s6 44120151ND-CP ngay 06 thang 5 nam 2015 cua Chinh phu quy ainh chi tih m(Jt s6 n(Ji dung v€ quy hoqch xdy dlfng; Can cu Nght ajnh s6 59120151ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 cua Chinh phu vJ quan If' dlf an aau tu xdy dlfng; Can cu Nghj ainh s6 139120171ND-CP ngay 27 thang 11 nam 2017 cua Chinh phu quy ajnh xu phqt vi phqm hanh chinh trong hoqt a(Jng xdy dlfng; khai thac, chi biin, kinh doanh khoang san lam v(jt xdy dlfng, san xudt kinh doanh w# xdy dlfng; kinh doanh bdt a(Jng san, phat trdn nha a, quan If' su nha va cong so',' Theo aJ nghj cua Giam abc Sir Xdy dlfng, QUYETDJNH: 1. Ban hanh kern thea Quy€t dinh nay "Quy dinh thAm dinh, phe qufm ly quy xay dgng, cAp giAy phep xay dgng va quan Iy tlJ xay dgng tren dia ban tinh Ha Nam". 2. Quy€t dinh nay c6 IlJc til ngay 15 thang 9 nam 2018, thay th€ Quy€t dinh s& 18/2016/Q£>-UBND ngay 27 thang 6 nam 2016 ctia Uy ban nhan dan tinh Ha Nam ban hanh "Quy dinh Quy dinh thAm dinh, phe qu3.n ly quy xay dgng, cAp giAy phep xay dgng va quan Iy W xay d\ffig tren dia ban tinh Ha Nam". 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh; Giam d&c cac Sa, Ban, Nganh; Chti tich Uy ban nhan dan cac thanh ph&; Chti tich Uy ban nhan dan cac xa, phuang, thi tr§n; Thti truang cac co quan, dan vi va t6 chirc, ca nhan c6lien quan chiu trach thi hanh quy€t dinh nay Jilt NO'i - B9 Xay dl)'ng( b/c); - Cvc tra VBQPPL- B9 Tu phap; - TTTU, TT HDND tinh hie); - Chi! tieh, eae PCT VBND tinh; - Nhu 3; - VPUB: LDVP(3), GTXD, NN-TNMT, TH; - Luu VT, GTXD.

hanam.gov.vnhanam.gov.vn/thanhliem/Documents/29.qdqp.pdf · Nganh; Uy ban nhan dan cac huy~n, thAnh ph6 (sau day gQi chung la Uy ban nhan dan c~p huy~n); Uy ban nhan dan cac xa, phuOng,

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of hanam.gov.vnhanam.gov.vn/thanhliem/Documents/29.qdqp.pdf · Nganh; Uy ban nhan dan cac huy~n, thAnh...

 • UY BANNHAN DAN CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . . TiNHHANAM DQc l~p - TI}' do - H~nh phuc

  S6: J.9 /2018/QD-UBND HllNam, ngay M thcmgg' nam 2018 QUYETDJNH

  Ban hooh "Quy alnh v~ I,p, th§m ajnh, phe duy~t, quan Iy quy hO{lch xay dl)1lg, cip giiy phep xiy dlJ1lg va quan Iy tr,t tv xiy dlJ1lg nin aja ban nnh Ha Nam"

  UY BAN NHAN DAN TiNH HA NAM Can cu Lu{it T6 chuc Chinh quy€n aia phuO'Ylg ngay 19 thang 6 nam 2015;

  Can cU Lu(jt Xdy d1!ng ngay 18 thang 6 nam 2014;

  Can cu Lu(jt Quy hoqch ao thi ngay 17 thang 6 nam 2009;

  Can cu Nghj ainh s6 3712010/ND-Cp ngay 07 thimg 4 nam 2010 cua Chinhphu v€ l(jp, tham ainh, phe duy~t va quem If' quy hoqch ao thi;

  Can cu Nght ainh s6 44120151ND-CP ngay 06 thang 5 nam 2015 cua Chinh phu quy ainh chi tih m(Jt s6 n(Ji dung v€ quy hoqch xdy dlfng;

  Can cu Nght ajnh s6 59120151ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 cua Chinh phu vJ quan If' dlf an aau tu xdy dlfng;

  Can cu Nghj ainh s6 139120171ND-CP ngay 27 thang 11 nam 2017 cua Chinh phu quy ajnh xuphqt viphqm hanh chinh trong hoqt a(Jng xdy dlfng; khai thac, chi biin, kinh doanh khoang san lam v(jt li~u xdy dlfng, san xudt kinh doanh w# li~u xdy dlfng; kinh doanh bdt a(Jng san, phat trdn nha a, quan If' su d~ng nha va cong so','

  Theo aJ nghj cua Giam abc Sir Xdy dlfng,

  QUYETDJNH:

  Di~u 1. Ban hanh kern thea Quy€t dinh nay "Quy dinh v~ l~p, thAm dinh, phe duy~t, qufm ly quy ho~ch xay dgng, cAp giAy phep xay dgng va quan Iy tr~t tlJ xay dgng tren dia ban tinh Ha Nam".

  Di~u 2. Quy€t dinh nay c6 hi~u IlJc k~ til ngay 15 thang 9 nam 2018, thay th€ Quy€t dinh s& 18/2016/Q£>-UBND ngay 27 thang 6 nam 2016 ctia Uy ban nhan dan tinh Ha Nam ban hanh "Quy dinh v~ I~p, Quy dinh v~ I~p, thAm dinh, phe duy~t, qu3.n ly quy ho~ch xay dgng, cAp giAy phep xay dgng va quan Iy tr~t W xay d\ffig tren dia ban tinh Ha Nam".

  Di~u 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh; Giam d&c cac Sa, Ban, Nganh; Chti tich Uy ban nhan dan cac huy~n, thanh ph&; Chti tich Uy ban nhan dan cac xa, phuang, thi tr§n; Thti truang cac co quan, dan vi va t6 chirc, ca nhan c6lien quan chiu trach nhi~m thi hanh quy€t dinh nay Jilt

  NO'i nh~n:

  - B9 Xay dl)'ng( d~ b/c);

  - Cvc Ki~m tra VBQPPL- B9 Tu phap;

  - TTTU, TT HDND tinh (d~ hie);

  - Chi! tieh, eae PCT VBND tinh;

  - Nhu Di~u 3;

  - VPUB: LDVP(3), GTXD, NN-TNMT, TH;

  - Luu VT, GTXD.

 • UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM TiNHHANAM . DQc lip - Tv do - H,nh phuc

  QUYf>lNH

  V~ lip, thAm djnh, phe duy~t, quan ly quy hotlch xiiy dl}'llg,

  cftp gifty phep xiiy dl}'llg va quan Iy !tit n.r x~y dl}'llg tren dis ban nnh m Nam

  (Ban hanh kem theo Quyet tl/nh so JIJ 12018IQ£J-UBND ngay 3~ thang «niim 2018 ella Uy ban nhiin diin tinh)

  Chuong I

  QUY f>INH CHUNG

  Di~u 1. Ph~m vi di~u chinh va (f6i tUQ'ng ap dl,lng

  1. Quy dinh nay quy dinh mQt s6 nQi dung C\l th~ v8 l~p, thfun dinh, phe duy~t, quan ly quy hOl}.ch xay dVng, c~p gi~y phep xay dvng va quan 1y tr~t tv xay dvng tren dia ban tinh Ha Nam.

  2. Cac sO', Nganh; Uy ban nhan dan cac huy~n, thAnh ph6 (sau day gQi chung la Uy ban nhan dan c~p huy~n); Uy ban nhan dan cac xa, phuOng, thi tr~n (sau day gQi chung la Uy ban nhan dan c~p xa); cac t6 chirc, ca nhan trong nu6c, nu6c ngoai co lien quan d~n cong tac l~p, thfim dinh, phe duy~t, quan ly quy hOl}.ch xay dvng va hOt;lt d9ng dau tu xay dvng tren dia ban tinh Ha Nam.

  Di~u 2. Giai thich til' ngfr

  1. Quy hOt;lch xay dvng: La vi~c t6 chuc khong gian clla do thi, nong thon va khu chuc nang diflc thil; t6 chirc h~ th6ng cong trinh hl}. tang ky thu~t, hl}. tang xa h9i; ~o l~p mOi wang thich hqp cho ngum dan s6ng tl}.i cac viIng lanh th6, bao darn k~t hqp hai hoa gifra lQi fch qu6c gia v6i 191 fch cQng d6ng, dap (rng m\lc tieu phat tri~n kinh t~ - xa h9i, qu6c phong, an ninh, bao v~ moi wang, (rng pho v6i bi~n d6i khi h~u. Quy hOl}.ch xay dvng duqc th~ hi~n thong qua d6 an quy hot;lch xay dvng g6m sO' d6, ban ve, mo hinh va thuy~t minh. Quy hOl}.ch xay dvng g6m cac lOl}.i sau: Quy hOl}.ch vimg; Quy hOl}.ch do thi; Quy hOl}.ch khu chirc nang diflc thiI; Quy hOl}.ch nong thon.

  2. Quy ho~ch xay dvng viIng: La vi~c t6 chuc h~ th6ng do thi, nong thon, khu chuc nang diflc thiI va h~ th6ng cong trinh hl}. tang ky thu~t, hl}. tkng xa hQi trong dia gi6i hAnh chinh Clla tinh hoiflc mQt huy~n, lien tinh, lien huy~n phil hqp v6i yeu cku phat tri~n kinh t~ - xa h9i trong tung thai kY.

  3. Quy hOt;lch xay dvng khu chuc nang diflc thiI: La vi~c t6 chuc khong gian ki~n truc canh quan, h~ th6ng cong trinh hl}. tkng ky thu~t, hl}. tkng xa hQi trong phl}.m vi m9t khu chuc nang diflc thiI. Quy hOl}.ch xay dvng khu chuc nang diflc thil g6m quy hOl}.ch chung xay dVng, quy hOl}.ch phan khu xay dvng va quy hOt;lch chi ti~t xay d\l'ng.

  4. Quy hOl}.ch xay dvng nong thon: La vi~c t6 chirc khong gian, sir d\lng d~t, h~ th6ng cong trinh hl}. tang ky thu~t, hl}. tkng xa hQi clla nong thon. Quy hOl}.ch xay dVpg nong thon g6m quy hOl}.ch chung xay d\l'ng xa va quy ho~ch chi ti~t xay d\1ng diem dan cu nong thon.

 • 2

  5. Khu chuc nang d~c thu: Cac khu vlJc phat tri€n thee chuc nang chuyen bi~t ho~c h6n hqp nhu khu kinh t~, khu, C\lm cong nghi~p, khu ch~ xu~t, khu cong ngh~ cao; khu du ljch, khu sinh thai; khu bao t6n, khu di tich lich su - van h6a; khu nghien clm, dao t~o; khu the dl,lc the thao; khu V\IC d~u m6i h~ t~ng kg thu~t (kho tang, b~n bai, cang c~n, tr~m dung nghi, ga tau, b~n tau, b~n xe, nghia trang, khu xu ly ch~t thai dn, khu c~p nuac, khu xu ly nuac thai, tr~m cung c~p di~n); khu chuc nang d~c thu khac duqc xac dinh thea quy ho~ch xay d\Ing vung ho~c quy ho~ch chung xay d\Ing duqc phe duy~t ho~c duqc co quan nha nuac co thAm quy~n quy~t dinh thanh l~p.

  6. Quy ho~ch do thi: La vi~c t6 chuc khong gian, ki~n truc, canh quan do thi, h~ th6ng cong trinh h~ t~ng kg thu~t, cong trinh h~ t~ng xa hQi va nha 0 d€ t~o l~p moi truOng s6ng thich hqp cho ngucri dan s6ng trong do thi, duqc th~ hi~n thong qua d6 an quy ho~ch do thi.

  7. Do thi: La khu V\IC t~p trung dan cu sinh s6ng co m~t dQ cao va chu y€u ho~t dQng trong linh V\IC kinh t€ phi nong nghi~p, la trung tam chinh tri, hanh chinh, kinh t€, van h6a ho~c chuyen nganh, c6 vai tro thuc dAy S\I phat tri€n kinh t~ - xa hQi cua qu6c gia ho~c mQt vung lanh th6, mQt dia phuong, bao g6m nQi thanh, ngo~i thanh cua thanh ph6; nQi thi, ngo~i thi cua thi xa; thi tr~n. Do thi duqc phan thanh 6 lo~i g6m: lo~i d~c bi~t, lo~i I, II, III, IV, V.

  8. Do thi mai: La do thi d\I ki~n hinh thanh trong tuong lai thea dinh huang quy ho~ch t6ng the h~ th6ng do th! qu6c gia, duqc d~u tu xay d\Ing tung buac d~t cac tieu chi cua do thi thea quy dinh cua phap lu~t.

  9. Khu do thi mai: La mQt khu V\IC trong do thi, duqc d~u tu xay d\Iilg mai d6ng bQ v~ h~ t~ng kg thu~t, h~ t~g xa hQi va nha O.

  1O. Di~m dan cu nong thon: La neri cu tm t~p trung cua cac hQ gia dinh g~n k~t vai nhau trong san xu~t, sinh ho~t va cac ho~t dQng xa hQi khac trong ph~m vi mQt khu V\IC nh~t dinh, duqc hinh thanh do di~u ki~n t\I nhien, di~u ki~n kinh t~ - xa hQi, van hoa va cac y€u t6 khac.

  11. Gi~y phep quy ho~ch: La van bim do cer quan co thAm quy~n c§p cho chu d~u tu lam can cu l~p quy ho~ch chi ti~t ho~c l~p d\I an d~u tu xay d\Iilg cong trinh.

  12. ChUng chi quy ho~ch: La van ban do co quan c6 thAm quy~n c~p, xac dinh cac s6 li~u va thong tin lien quan cua m

 • 3

  ChU'O'ng II

  PRAN cAP VE L~, TRAM BJNR

  vA PRE DUY:eT QUY RO~CR xAY DV'NG

  Di~u 3. L~p nhi~m VI} va et6 an quy hO\lch xay d11ng 1. S6' Xay d\1ng:

  a) Tham mUll Uy ban nhan dan tinh trong vi~c ph6i hgp vai BQ Xay d\1ng (dan vi duQ'c giao chu tri) t6 chuc l~p nhi~m V\l va d6 an quy ho~ch xay d\1ng co lien quan d~n tinh Ha Nam:

  - Quy ho~ch xay d\1ng vung lien tinh, vung chuc nang d~c thu co y nghia qu6c gia, vung dQc tuy~n dUOng cao t6c, hanh lang kinh t~ lien tinh; quy ho~ch chung xay d\1ng khu chuc nang d~c thu d.p qu6c gia quy dinh t~i di€m c Khoim 01 £)i~u 34 Lu~t Xay d\1!lg;

  - Quy ho~ch chung do thi mai co ph~m vi lien quan d~n dia giai hanh chinh cua 02 tinh, thanh ph6 tr1Jc thuQc trung uang tr6' len (trong do co tinh Ha Nam); do thi mai trong dia ban tinh co quy mo dan s6 d\1 bao tuO'ng duong vai do thi lo~i III tra len;

  - Cac quy ho~ch xay d\1ng khac do Chinh phu giao BQ Xay d\1ng chu tri t6 chuc l~p co lien quan d~n tinh Ha Nam.

  b) T6 chuc l~p nhi~m V\l va d6 an quy ho~ch xay d\1ng: - Quy ho~ch xay d\1ng vung tinh, quy ho~ch xay d\1ng vung lien huy~n, quy

  ho~ch xay d\1ng vung chuc nang d~c thu thuQc ph~m vi dia giai hanh chinh cua tinh (trir quy ho~ch thuQc thAm quy~n cua BQ Xay d\1ng va cac BQ quan Iy cong trinh xay d\1ng chuyen nganh thea di€m a, b khoan 3 di~u 22 Lu~t Xay d\1ng), vung dQc cac tuy~n duang tinh lQ, qu6c IQ thuQc dia giai hanh chinh cua tinh;

  - Quy ho~ch chung xay d\1ng khu chuc nang d~c thu (trir cac quy ho~ch chung xay d\1ng quy dinh t~i di€m c khoan 1 di~u 34 Lu~t Xay d\1ng); Quy ho~ch phan khu xay d\1ng khu chuc nang d~c thu g6m: Khu cong nghi~p, khu cong ngh~ cao; khu du lich, khu sinh thai; khu bao t6n, khu di tich lich su - van hoa, each m~ng; khu nghien cUu, dao t~o; khu th€ dl,lc th€ thao, khu v\1C d§.u m6i h~ t§.ng ky thu~t (kho tang, b~n bai; cang c~n; khu xu ly chdt thAi r~n, nuac thAi; khu cdp nuac; nghia trang t~p trung cfip vung tinh); Khu chuc nang d~c thu khac xac dinh thea quy ho~ch xay d\1ng vung duQ'c phe duy~t ho~c thea quy dinh cua Uy ban nhan dan tinh;

  - Quy ho~ch chung do thi mai co quy mo dan s6 d\1 bao tuang duO'ng do thi lo~i IV, lo~i V; quy ho~ch phan khu va quy ho~ch chi ti~t cac khu V\lC co ph~m vi lien quan d~n 2 huy~n tra len, khu V\1C trong do thi mai, khu V\1C co y nghia quan trQng (v~ chinh tri, kinh t~ - xa hQi, van hoa, ljch su cua tinh; cac khu V\1C co vai tra la di€m nhcln v~ khong gian, ki~n truc, cAnh quan do thD duQ'c xac dinh tren cO' sa quy ho~ch xay d\1ng vung tinh, quy ho~ch chung xay d\1ng ho~c do Uy ban nhan dan tinh quy~t dinh;

  - Cac quy ho~ch xay d\lng khac do Uy ban nhan dan tinh giao chu tri.

  2. Cac Sa quAn ly cong trinh xay d\1ng chuyen nganh: T6 chuc l~p nhi~m V\l va d6 an quy ho~ch chuyen nganh thea chuc nang quAn IY.

 • 4

  3. Ban Quan ly cac Khu cong nghi~p: T6 chuc l~p nhi~m V\l va d6 an quy ho~ch chi ti€t xfty d\ffig Khu cong nghi~p co nhi€u chu d~u tu tham gia dAu tu xfty dl,lng - kinh doanh k~t d~u h~ tdng; t6 chuc 1~p quy ho~ch chi ti~t xfty dl,lng d&i v6i cac Khu cong nghi~p chua co chu d~u tu xay dl,lng kinh doanh k6t d.u ht;l t~ng.

  4. Ban Quan ly Khu dt;li hQc Nam Cao: T6 chuc l~p nhi~m vl;t va db an quy ho~ch phan khu, quy ho~ch chi ti~t xay dl,lng d&i v6i cac dl,l an trong Khu Dt;li hQc Nam Cao co sir dl;tng v&n ngan sach nha nu6c duQ'c 'Oy ban nhan dan tinh giao.

  5. 'Oy ban nhan dan d.p huy~n:

  - 'Oy ban nhan dan thanh ph& Phu Ly: T6 chuc 1~p nhi~m Vl;t va db an quy ho~ch chung thanh ph&; quy ho~ch phan khu, quy ho~ch chi ti~t trong ph~m vi dia gi6i hanh chinh do minh quan 1y trir cac quy ho~ch do thi quy dinh t~i khoan 1,2,3, 4, 6, 7 Di~u nay;

  - 'Oy ban nhan dan cac huy~n: T6 chuc l~p nhi¢m Vl;t va db an quy hOt;lch xiiy dl,lng vung huy¢n; quy hOt;lch chung, quy hOt;lch chi ti~t thi tr~n; quy ho~ch phan khu, quy hOt;lch chi ti~t xay dlJllg co ph~m vi quy ho~ch lien quan tir 02 xiI trO' len, quy ho~ch chi ti~t xay dl,lng trong ph~m vi dia gi6i hanh chinh do minh qUlin 1y duQ'c 'Oy ban nhan dan tinh giao ho~c d~u tu, trir cac quy ho~ch xay dl,lng quy dinh t~i khoan 1,2, 3,4, 6, 7 Di€u nay;

  - 'Oy ban nhan dan cac huy~n, thanh ph& Phu Ly: T6 chuc 1~p nhi¢m vl;t va db an quy ho~ch chi ti~t xay dl,lng cl;tm cong nghi¢p thuQc dia gi6i hanh chinh do minh quan 1y (d&i v6i cl;tm cong nghi~p chua c6 dan vi kinh doanh h~ t~g, phai co y ki~n thea thu~n cua SO' Cong Thuang).

  6. 'Oy ban nhan dan c~p xiI: T6 chuc 1~p nhi~m vl;t va db an quy hOt;lch xay dl,lng nang than (gbm: quy ho~ch chung xay dl,lng xiI, quy ho~ch chi ti~t xay dl,lng diem dan cu nang than) thuoc dia giai hanh chinh do minh quan 1Y.

  7. Chti dfiu tu dl,l an dfiu tu xay dlJllg duQ'c 'Oy ban nhan dan tinh cho phep nghien CUu d~u tu dl,l an thi t6 chuc l~p nhi¢m vl;t va db an quy hOt;lch chi ti~t xay dlJllg khu Vl,lC duQ'c giao nghien cuu ddu tu.

  f)i~u 4. Th§m dinh, phe duy~t nhi~m V1} va d6 an quy ho~ch xay d1}'ng

  1. SO' Xay dl,lng tham muu 'Oy ban nhan dan tinh co y ki~n d6i v6i nhi¢m vl;t va db an quy hOt;lch xay dl,lllg c6 lien quan do Bo Xay dl,lng chti tri thdm dinh, trinh Thti tuang Chinh phti phe duy¢t (n~u duQ'c BO Xay dl,lng l~y y ki~n); tham muu 'Oy ban nhan dan tinh trinh BO Xay dl,lng thdm dinh, trinh Thu tuang Chinh phti phe duy~t quy ho~ch xay dl,lng vung tinh;

  2. Sa Xay dl,lng chti tri thdm dinh, trinh 'Oy ban nhan dan tinh phe duy~t nhi¢m Vl;t va db an quy ho~ch sau:

  a) Quy hOt;lch xay d\lng vung lien huy¢n, quy ho~ch xay dl,lng vung huy~n, quy ho~ch xay dl,lllg vung chuc nang d~c thu thuoc ph~m vi dia gi6i hanh chinh cua tinh (trir quy ho~ch thuqc thdm quy~n ctia Bq Xay dl;t'ng va cac Bq qmin ly cong trinh xay dl,lng chuyen nganh theo diem a, b khoan 3 di~u 22.Lu~t Xay dl;t'ng), vung dQc cac tuy6n duang tinh 10, qu6c 1q thuoc dia gi6i hanh chinh cua tinh.

  b) Quy ho~ch chung xay d\lng khu chuc nang d~c thu (tni cac quy ho~ch chung xay dl,lng quy dinh t~i di~m c khoan 1 di~u 34 Lu~t Xay dl,lng); quy ho~ch phan khu xay d\lng khu chuc nang d~c thu gbm: Khu cong nghi¢p, khu cong ngh~

 • 5

  cao; khu du lich, khu sinh thai; khu bao t6n, khu di tich lich su - van hoa, cach m/:tng; khu nghien clm, dao t/:to; khu th~ d\lc th~ thao, khu vl)'c d~u m6i h/:t t~ng ky thu~t (lrno tang, b€n biIi; cang c'iln; khu xu ly chAt thai r~n, mrac thai; khu cAp nuac; nghla trang t~p trung cAp vung dnh, cAp vung lien huy~n, c~p vUng huy~n); quy hO'ilch phan khu xay dl)'ng co ph/:tm vi quy hO/:tch lien quan tir 2 xa tra len; khu chuc nang d~c thil khac xac dinh thea quy ho/:tch xay dl)'ng vung duqc phe duy~t ho~c thea quy dinh cua Uy ban nhan dan Hnh.

  c) Quy hO/:tch chung thanh ph6 Phu Ly, quy hO/:tch chung thi trAn; quy hO/:tch chung do thi mai c6 quy mo dan s6 dl)' bao tuang duang vai do thi IO/:ti IV, V; d6i vai quy ho~ch chung do thi 10

 • 6

  5. D6i vai d6 an quy hO

 • 7

  a) D6i v&i quy ho~ch xay dl)'ng vimg, guy ho~ch xay dl)'ng khu chuc nang d~c thil, guy ho~ch xay dl)'ng neng then: Thai gian lay y ki8n la 20 ngay d6i v6'i cO' guan, 40 ngay d6i v6'i t6 chuc, ca nhan, cQng d6ng dan cu.

  b) D6i v6'i guy ho~ch do thi: Thai gian lfty yki~n la 15 ngay d6i v6'i cO' guan, 30 ngay d6i v6'i t6 chuc, ca nhan, cQng dfmg dan cu.

  4. Ti~p thu y ki~n: a) Trong gua trinh l~p d6 an guy ho~ch xay dl)'ng, cac y ki8n dong gop cua

  cac cO' guan, t6 chuc va d~i di~n cQng d6ng dan cu co lien guan ph~d dugc t6 chuc tu vftn l~p guy ho~ch ph6i hgp v6'i cO' guan t6 chuc l~p guy ho~ch t6ng hgp, giai trinh b~ng van ban, bao cao cO' guan nhfl nu6'c co thfun guy~n xem xet, guy~t dinh.

  b) Cac nQi dung gop y phai dugc phan tich, giai trinh day du, lam cO' 56 hoan chinh phuong an guy ho~ch thea huang dam bao Sl)' phil hgp, co tinh khAi thi, hai hoa gifra 19i ich cua Nha nu&c va cong d6ng.

  c) Van ban giai trinh, ti€p thu y ki~n d6i v&i nhi~m C\l va d6 an guy ho~ch xay dl)'ng la mQt ph~n cua h6 sO' thAm dinh va phe duy~t guy ho~ch xay dl)'ng.

  f)i~u 6. f)i~u chinh quy ho~ch xiy d1}.'ng

  1. f)i~u chinh tfmg th~ guy ho~ch xay dgng:

  a) CO' guan dugc giao t6 chuc l~p guy ho~ch xay dl)'ng bao cao cO' guan co thAm guyen phe duy~t guy ho~ch xay dgng xin chftp thu~n v€ chu truO'ng dieu chinh guy ho~ch t6ng th~ guy ho~ch xay dl)'ng.

  b) Vi~c t6 chuc l~p, Ifty Yki€n, thAm dinh, phe duy~t nhi~m VI) va d6 an guy ho~ch di~u chinh t6ng th~ cac guy ho~ch xay dl)'ng, cong b6 guy ho~ch xay dgng di~u chinh dugc thl)'c hi~n thea guy dinh gi6ng nhu d6i v6'i h6 sO' quy ho~ch xay dl)'ng l~p m6'i.

  2. f)i~u chinh C\lC bQ guy ho~ch xay dl)'ng:

  a) Tru6'c khi l~p guy ho~ch di€u chinh C\lC bQ, cO' guan co trach nhi~m l~p quy ho~ch t6 chuc xin y ki€n cQng d6ng dan cu trong khu Vl)'C di€u chinh quy ho~ch, khu Vl)'C xung guanh co anh hu6ng tnJc ti€p va phai l~p bao cao nQi dung, k8 ho~ch di€u chinh quy ho~ch xay dl)'ng v6'i cO' guan co thAm quy~n phe duy~t quy ho~ch d~ xin ch§.p thu~n ve chu truO'ng, ph~lm vi, muc do, nQi dung dieu chinh C\lC bQ guy ho~ch xay dl)'ng.

  b) CO' guan, ca nhan co thAm guy€n phe duy~t nhi~m V\l va d6 an guy ho~ch xay dl)'ng guy8t dinh vi~c di~u chinh C\lC bQ biing van bAn, tren cO' sa y ki8n t6ng hgp d~ xu§.t cua cO' guan thAm dinh guy ho~ch xay dl)'ng (d6i v6'i guy ho~ch xay dl)'ng duqc phan c§.p cho Uy ban nhan dan dp huy~n, thanh ph6 phe duy~t. tru6'c khi di~u chinh C\lC bQ guy ho~ch xay dl)'ng phAi co y ki€n th6ng nh§.t cua S6 Xay dgng).

  3. f)i~u chinh d6i v6'i mQt 10 d§.t trong khu Vl)'C guy ho~ch:

  a) Trong truang hgp c~n phAi di~u chinh ranh gi6'i ho~c di~u chinh mQt s6 chi tieu sir d\lng dftt guy ho~ch d~ thl)'c hi~n dl)' an d~u tu xay dl)'ng ceng trinh t~p trung, ho~c ceng trinh rieng Ie trong khu Vl)'C da: co guy ho~ch chi ti~t dugc phe duy~t, thi cO' guan co thAm guy€n guy~! dinh vi~c dieu chinh thong gua vi~c cftp giay phep guy ho?ch thea guy dinh t?i dieu 71 cua Lu~t Quy ho~ch do thi.

 • 8

  b) Vi~c di€u chinh ranh gi6i ho~c m9t s6 chi tieu Slr d\mg dfrt quy ho~ch cua 10 d:1t phai bao dam khong lam Anh hu6ng d~n tfnh ch:1t, khong gian ki~n truc, canh quan, moi truang va kha nang cung c:1p h~ tfutg ky thu~t, h~ tfing xii hQi cua khu VlJC.

  4. B~ Quan ly cac Khu cong nghi~p, Ban Quan Iy Khu d~i hQc Nam Cao phe duy~t dieu chinh quy ho~ch chi ti& xay dlJng ddi v6i 10 d:1t trong Khu cong nghi~p, ,Khu d~i hQc Nam Cao rna khong lam thay d6i chirc nang sir dl;mg khu d:1t va ca c~u quy ho~ch (sau khi iJu(yc cap co thdm quyJn chap thu4n chit truong cho phep iJieu chinh).

  5. Ca ,quan t6 chuc I~p quy ho~ch xay dlJng co trach nhi~m c~p nh~t, va th€ hi~n trong ho sa quy ho~ch n~iing nQi dung di€u chinh. NOi dung di€u chinh quy ho~ch do thi phai du

 • 9

  e) Tiep nh~n, xu ly, cung c~p thong tin co lien quan v~ quy ho~ch xay d\IIlg tren dia b~m tinh.

  f) So~n thao cac van ban v~ qulm ly, th1Jc hi~n quy ho~ch xay d1Jng, trlnh Uy ban nhan dan tinh ban hanh.

  2. Ban Quan ly cac Khu cong nghi~p:

  a) Giai thi~u dia diem, cung d.p thong tin v~ quy ho~ch duQ'c th1JC hi~n d6ng thai, cung vai thu tl)C ch§.p thu~n chu truang dfru tu cua c§.p co thAm quy~n trong Khu cong nghi~p da co quy ho~ch chi tiet duQ'c phe duy~t.

  b) Thdm dinh va phe duy~t quy ho~ch t6ng m~t b~ng d6i vai cac cong trinh xay d1Jng trong Khu cong nghi~p da co quy ho~ch chi tiet duQ'c phe duy~t.

  c) T6 chfrc l~p, thAm djnh, trinh Uy ban nhan dan Hnh phe duy~t nhi~m V\!, hb sa cfun m6c giai va t6 chuc trien khai c~m m6c giai ngoai th\lc dia d6i vai cac db an quy ho~ch chi tiet trong Khu cong nghi~p dUQ'c Uy ban nhan dan Hnh giao.

  d) Ph6i hQ'P vai Uy ban nhan dan c§.p huy~n, Uy ban nhan dan c§.p xa lien quan trong khu V1JC quy ho~ch xay d1Jng Khu cong nghi~p t6 chfrc cong b6, cong khai quy ho~ch da duQ'c ca quan nha nuac co thdm quy~n phe duy~t tren dia ban duQ'c giao q uan 1 y .

  3. Ban Qulm ly Khu d~i h9C Nam Cao:

  a) Giai thi~u dia diem, cung d.p thong tin v6 quy ho~ch duQ'c th1Jc hi~n dbng thai cung vai thu wc ch~p thu~ chu truang dfru tu cua c§.p co thAm quy~n trong khu V1JC qmin ly da co quy ho~ch chi tiet duQ'c duy~t.

  b) ThfuTI dinh va phe duy~t quy ho~ch t6ng m~t bfing d6i vai cac cong trinh xay d1Jng trong Khu d~i h9C Nam Cao da co quy ho~ch chi tiet duQ'c duy~t.

  c) T6 chfrc l~p, thdm dlnh, trinh Uy ban nhan dan tinh phe duy~t nhi~m V\!, hb sa c~m m6c giai va t6 chfrc trien khai c~m m6c giai ngoai th1Jc dia d6i vai cac db an quy ho~ch phan khu, quy ho~ch chi tiet trong Khu d~i h9C Nam Cao.

  d) Cong b6 cong khai quy ho~ch da dUQ'c ca quan nha nuac co thdm quy~n phe duy~t trong khu V\1C dUQ'c giao quim lY.

  4. Ban Quan ly phat trien Khu do thi mai:

  a) Chu tri, ph6i hQ'P vai cae ca quan chfrc nang, cac nha cung c~p dich V\!, cac chu dAu tu, dam bao S1J ket n6i d6ng bQ va quan ly h~ th6ng h~ tAng k5' thu~t khung, ket n6i h~ tAng k5' thu~t gifra cac d1J an trong giai do~n d~u tu xay d\l'ng cho den khi hoan thanh vi~c ban giao cho cac ca quan quan ly Nha nuac.

  b) Cong b6 cong khai quy ho~ch da duQ'c ca quan nha nuac co thdm quy8n phe duy~t, cung c§.p thong tin v~ quy ho~ch trong khu V\l'C dUQ'c giao quan lY.

  5. Uy ban nhan dan c§.p huy~n:

  a) Chu tri, ph6i hQ'P vai Sa Xay d\1ng t6 chtrc cong b6 quy ho~ch xay d\l'ng duQ'c c~p co thdm quy~n phe duy~t; cong b6 di~u chinh ho~c huy b6 trong twang hQ'P khong th1Jc hi~n duQ'c thuQc dia giai hanh chinh do minh quan ly thee quy dinh cua Nha nuac.

  b) T6 chtrc l~p, thdm dinh, phe duy~t nhi~m V\!, h6 sa c~m m6c giai va t6 chfrc trien khai c~m m6c giai ngoai th\1c dia d6i vai cac db an quy ho~ch: DB an

 • 10

  quy ho~ch chi ti~t thi tr~n, quy ho~ch chi ti~t xay d\l'ng co ph~m vi quy ho~ch lien quan til' 02 xa tra len, quy ho~ch chi ti~t xay d\l'ng c\un cong nghi~p, quy ho~ch xay d\l'ng nong thon (g6m: quy ho~ch chung xay d\l'ng xa, quy ho~ch chi ti~t xay d\l'llg di~m dfm cu nong thon), d6 an quy ho~ch chi ti~t xay d\l'ng khu V\l'C dugc Uy ban nhftn dan tinh giao quan 19 ho~c d~u tu trong ph~m vi dia gi6i hanh chinh do minh quan 19 (tril' cac cong trinh da phan c~p cho S6 Xay d\l'llg, Ban Quan 19 cac Khu cong nghi~p va Ban Quan 19 Khu d~i hQc Nam Cao).

  c) C,hu d¢ng va ph6i hgp v6i S6 Xay d\l'ng gi6i thi~u dia di~m, cung c~p thong tin ve quy ho~ch xay d\l'llg thu¢c dia gi6i hanh chinh do minh qulm 19.

  d) ThAm dinh, phe duy~t t6ng m~t b~ng d6i v6i cac cong trinh con l~i (tril' cac cong trinh da phan c~p cho Sa Xay d\l'ng, Ban Quan 19 cac Khu cong nghi~p, Ban Quan 19 Khu d~i hQc Nam Cao) thu¢c dja gi6i do minh quan 19.

  6. Uy ban nhan dan c~p xa:

  a) T6 chuc cong b6 quy ho~ch chung xay dvng xa va quy ho~ch chi ti~t xay d\l'ng diem dan cu nong thon thu¢c dja gi6i hanh chinh do minh quan 19.

  b) T6 chuc I~p nhi~m vv, h6 sa c~m m6c gi6i va t6 chuc tri~n khai c~m m6c gi6i d6 an quy ho~ch chung xay d\l'ng xa, quy ho~ch chi ti~t xay d\l'llg di~m dan cu nong thon do minh quan 19, trinh Uy ban nhan dan c~p huy~n phe duy~t. Chiu trach nhi~m bao v~ cac m6c chi gi6i xay dvng d6i v6i cac d6 an quy ho~ch xay d\l'ng thu¢c dla gi6i hanh chinh do minh quan 19.

  7. Chu d~u tu d\l' an d~u tu xay dV'ng cong trinh thu¢c d\l' an d~u tu xay d\l'ng cong trinh theo hlnh thuc kinh doanh t6 chuc I~p, phe duy~t nhi~m vv, h6 sa c~m m6c gi6i va ph6i hgp v6i Uy ban nhan dan c~p huy~n, c~p xa t6 chuc tri€n khai c~m m6c gi6i d6 an quy ho~ch chi ti~t xay d\l'llg trong khu V\l'C d\l' an. H6 sa c~m m6c gi6i tru6c khi phe duy~t phai dugc Sa Xay dvng thftm dinh d~ dam bao tuan thu thea dung quy ho~ch chi ti~t dugc duy~t, va phU hgp v6i h~ th6ng h~ t~ng ky thu~t ngoai hang reio d\l' an.

  Di~u 8. Thim quy~n cAp gifty phep quy ho~ch

  I. Uy ban nhftn dan tinh uy quy~n cho S6 Xay d\l'llg cfip gi~y phep quy ho~ch:

  a) Cac d\l' an d~u tu xfty d\l'ng trong khu chfrc nang d~c thu c~p qubc gia; cac d\l' an d~u tu xay d\l'ng cong trinh t~p trung t~i khu V\l'C trong do thi chua co quy ho~ch phftn khu, quy ho~ch chi ti~t co quy mo tren 50 ha trong ph~m vi to an tinh va d\l' an d~u tu xfty d\l'ng co 9 nghla quan trQng v~ chinh trj, kinh t~ - xa h¢i, van hoa, Ijch sir cua tinh.

  b) D\l' an d~u tu xay d\l'ng cong trinh rieng Ie t~i khu V\l'C trong do thi chua co quy ho~ch chi ti~t ho~c thi~t k~ do thi, tm nha a.

  c) Dl)' an d~u tu xay dl)'ng cong trinh t~p trung, ho~c rieng Ie trong khu Vl)'C da co quy ho~ch chi ti~t dugc duy~t nhung c~n di~u chinh ranh gi6'i, ho~c m¢t s6 chi tieu sir dvng d~t quy ho~ch do thi d6i v6i m¢t 10 d~t.

  d) Dl)' an d~u tu xfty dl,l'ng trong khu chuc nang d~c thil cfip qubc gia.

  d) Dl)' an d~u tu xay d\l'ng n~m trong dia gi6i hanh chinh til' 02 huy~n tra len.

  2. Uy ban nhan dan cfip huy~n cfip gi§y phep quy ho~ch:

 • 11

  Cac d\l an khong thuQc quy dinh t~i Khoan 1 f)i~u nay thuQc ph~m vi dia gi6i hanh chfnh do minh quiin lY.

  f)i~u 9. L\ip, tb§m oinb va pbe duy~t quy cb~ quan Iy quy bo~cb, ki~n truc 00 tbi va tbi~t k~ 00 tbi

  1. Sa Xay d\lng t6 chuc I~p, trinh Uy ban nhan dan tinh phe duy~t Quy ch~ quiin Iy quy ho~ch, ki~n truc do thi cac d6 an quy ho~ch thuQc dia gi6i hanh chinh tir 02 huy~n tra len.

  2. Uy ban nhan dan d.p huy~n t6 chuc I~p, phe duy~t Quy ch~ qulm Iy quy ho~ch, ki~n truc do thi cac d6 an quy ho~ch thuQc dja gi6i hfmh chinh do minh qulin Iy sau khi phong qulin Iy xay dgng chuyen nganh c~p huy~n th~m dinh, va co y ki~n thea thu~n bAng van ban cua Sa Xay dgng.

  3. Uy ban nhan dan c~p huy~n t6 chuc I~p, phe duy~t d6 an Thi~t k~ do thi rieng cho mQt tuy~n ph6; cho cac 0 ph6, 10 ph6 trong do thi thuQc dia gi6i hanh chinh do minh quan ly sau khi phong quiin Iy xay dl)'ng chuyen nganh c~p huy~n th~m dinh, va co y ki~n thea thu~n bAng van ban cua Sa Xay dgng.

  f)i~u 10. Tracb nbi~m ciia cac c~p, cac ngimb trong quan ly quy bo~cb xay dl}'ng:

  1. Sa Xay dgng chiu trach nhi~m ki~m tra, giam sat vi~c thgc hi~n quy ho~ch xay dgng thuQc th~m quy~n phe duy~t cua Uy ban nhan dan tinh. D6ng thai ki~m tra vi~c thgc hi~n trach nhi~m qulin Iy quy ho~ch xay dl)'ng cua cac Sa qulin ly cong trinh xay dgng chuyen nganh, cac dia phuong trong tinh.

  2. Cac Sa qulin Iy cong trinh xay dgng chuyen nganh chiu tnich nhi~m ki~m tra, gilim sat vi~c thgc hi~n quy ho~ch xay dgng chuyen nganh thuQc th~m quy~n phe duy~t cua Uy ban nhan dan tinh.

  3. Ban Quan Iy cac Khu cong nghi~p, Ban Qulin ly Khu d~i h9c Nam Cao, Ban Quan ly phat tri~n Khu do thi m6i chiu trach nhi~m qulin ly, giam sat vi~c th\lc hi~n quy ho~ch xay dgng trong ph~m vi d~t quy ho~ch duQ'c Uy ban nhan dan tinh giao qulin lY.

  4. Uy ban nhan dan c~p huy~n chiu trach nhi~m qulin Iy, ki~m tra, giam sat vi~c thgc hi~n quy ho~ch xay dgng d6i v6i toan bQ cac quy ho~ch duqc cac c~p co thfun quy~n phe duy~t tren dia ban hu;:~n; d6ng thai ki~:n tra vi~c thgc, hi~n trach nhi~m qulin ly quy ho~ch xay dl,l11g cua Uy ban nhan dan cap xa thuQc quyen qulin IY·

  5. Uy ban nhan dan c~p xa chiu trach nhi~m qulin Iy, ki~m tra, giam sat vi~c th\lc hi~n quy ho~ch xay dl)'ng d6i v6i toan bQ cac quy ho~ch duqc cac c~p co th~m quy~n phe duy~t tren dia ban xa.

  CbU'o'ng IV

  PHAN cAp VE cAp GIAy PHEP XAY DlfNG

  f)i~u 11. SO' Xay dl}'ng

  C~p gi~y phep xay dgng cac cong trinh xay dgng c~p I, c~p II, cong trinh thuQc d\l an nAm ngoai Khu cong nghi~p; cong trinh ton giao (chua, nha tha, nha nguy~n, tu vi~n, thanh th~t, thanh duang, tr\) sa lam vi~c cua cac t6 chuc ton giao,

 • 12

  ca sa hqp phap khac cua ton giao); cong trinh di tich lich sir - van hoa, cong trinh tuqng dai, tranh hoanh trang duqc x~p h,~m¥; cong trinh xay dl)'ng bang quang cao dung dQc l~p co di~n Hch mQt m~t tren 40m ; cong trinh thea tuySn thuQc dia ban tu 02 huy~n, tra len; cua hang kinh doanp xang d~u tren dia ban tinh va cac cong trinh khac do Uy ban nhan dan tinh uy quyen.

  Bi~u 12. S6' Giao thong V~n tai

  Cdp gidy phep thi cong xay dl)'ng cong trinh thiet ySu, cong trinh duang bQ, bi8n quan~ cao t~m trong ph~m vi ddt danh cho duang bQ va ddu n6i duang nhanh vao h~ thong duang bQ dia phuang duqc quy dinh t~i Thong tu so S0120 IS/TTBGTVT ngay 23/912015 cua BQ Giao thong V~n tai huang dfin mQt s6 di€u cua Nghi dinh so 1112015/ND-CP ngay 24/02/2010 cua Chinh phu v€ quan Iy bao v~ ket cdu giao thong; Quyet dinh s6 32/2016/QD-UBND ngay 25/8/2016 cua Uy ban nhful dan tinh ban hanh Quy dinh v€ qwin Iy bao v~ k8t cdu giao thong duang bQ dla phuong, Hnh Hit Nam.

  Bi~u 13. S6' Nong nghi~p va Phat [email protected] nong thon

  Ti8p nh~n, thfun dinh h6 sa va trinh Uy ban nhan dan tinh cdp giAy phep xay dl)'ng cac cong trinh thuy 1qi, de di~u, cac cong trinh nong nghi~p chuyen nganh khac va cac cong trinh khac trong ph~m vi hanh lang bao v~ cong trinh thuQc ph~m vi minh quan Iy thea phan cdp (rieng vi~c c~t xe de d~ xay dl)'ng cong trinh; khoan, dao; xay dl)'ng c6ng qua de; xay dl)'ng cong trinh d~c bi~t trong ph~m vi bao v~ de di~u, bili song, long song d6i vai de Cdp d~c bi~t, cdp I, cdp II, cdp III phai co y kien chdp thu~n b~ng van ban cua BQ Nong nghi~p va Phat tri~n nong thon truac khi cdp giAy phep xay dl)'ng).

  [email protected] 14. Ban Quan ly cac Khu cong nghi~p Cdp gidy phep xay dl)'ng d6i vai cac cong trinh trong cac khu cong nghi~p

  trl)'c tiep qUlin 1y (bao g6m cac cong trinh cdp I, cdp II) tm cac cong trinh dil phan cAp cho Sa Xay dvng t~i Di€u 11 cua Quy dinh nay.

  Bi~u 15. Ban Quan ly Khu d~i hQc Nam Cao cAp giAy phep xay dl)'ng d6i vai cong trinh trong Khu d~i h9C Nam Cao trtr

  cac cong trinh dil ph an cAp cho Sa Xay dl)'ng t~i Dh~u 11 cua Quy dinh nay.

  f)i~u 16. Uy ban nhan dan clip huy~n

  clip giAy phep xay dl)'ng cho nha a rieng Ie, trong khu bao t6n, khu di tich lich su - van hoa, cong trinh tin nguOng dan gian, cong trinh tOn giao (tru cac cong trlnh do Sa Xay dl)'ng cAp); cong trinh xay dl)'ng man hinh quang cao ngoai trai, bi~n hi~u, bang quang cao c6 k8t cdu khung kim lo~i ho~c v~t li~u tuang tV' g~n vao cong trinh xay dl)'ng co s~n co di~n Hch m(>t m~t tren 20m2; cac cong trinh h~ t~ng ky thu~t (cAp di~n, cdp nuac s~ch, giao thong, thoat nuac mua, thoat nuac thai); cong trinh h~ t~ng ky thu~t viSn thong th\1 dong (bao g6m nha, tr~m viSn thong, di~m cung cAp dich V\1 viSn thong cong c(>ng; c(>t angten, c(>t treo cap vi~n thong; h~ t~ng ky thu~t ng~m) va cac cong trinh khac thuQc dia giai hanh chinh do minh quan lY. D6i vai cac cong trinh di theo tuy8n nhu: duang bQ, duang s~t, duang day truy€n tai di~n, duang cap viSn thong, duang 6ng dfin d~u, dfin khi, Quang 6ng cdp thoat nuac va cac cong trinh tuang tV' khac, truac khi cap phep xay dl)'ng phai c6 y kien th6ng nhdt b~ng van ban cua Sa Xay dl)'ng va Ca quan quan ly chuyen nganh.

 • 13

  [email protected] 17. Gi§y phep xay dJ}'ng co thai h~n

  Gifty phep xay dgng co thai h~n duqc cftp cho cong trinh co quy mo xfty d1).llg khong qua 02 t~ng va di~n tich nhc hon 100m2• Cong trinh duqc cftp gifty phep xay d\Ing co thai h~ phai dam bao cac di€u ki~n duqc quy dinh t~i Di€u 94~ Lu~t Xay dgng va cac van banphap Iy co lien quan.

  [email protected] 18. [email protected] chinh, gia h~n, c§p I~i va thu h6i gi§y phep xay dJ}'ng

  1. Cong trinh do co quan nao cftp gidy phep xay d1).llg thl co quan do co quy€n di€u chinh, gia h~n, cftp I~i va thu h6i gidy phep xay d\Ing do minh cftp.

  2. Truang hgp co quan co thAm quy€n cdp gidy phep xay dlJng khong thu h6i gifty phep xay dlJng dli cAp khong dung quy djnh thi Uy ban nhfm dan tinh tI1JC ti~p quy~t dinh thu h6i giAy phep xay d\l'ng.

  Chll'O'ng V

  TRAcH NHI~M vA PHOI HQP

  TRONG CONG TAc cAp GIAy PHEP XAY DV'NG

  [email protected] 19. Tritch nhi~m cua Chu dAu tll'

  1. Tru6c khi kh&i cong xay dlJng 07 ngay lam vi~c, chu d~u tu cong trinh phai gui van ban thong bao ngay kh&i cong cho co quan cftp giAy phep xay dlJng, d6ng thai giri van ban thong bao ngay kh6i cong kem thea ban giAy phep xay dlJng cho Uy ban nhan dan cftp xli noi xay d\l'ng cong trinh bi~t, thea d5i thlJc hi~n. D6i vai cong trinh duqc mi8n giAy phep xay dlJng thi chu d~u tu phai gui ban sao cac ban ve thi~t k~, g6m: M~t b~ng, cac m~t dung, m~t cit chinh cong trinh; m~t b~ng, m~t cit m6ng; cac ban ve dAu n6i duang giao thong, cAp thoat nu6c v6i h~ t~ng k5' thu~t ngoai hang rao cong trinh.

  2. Phe duy~t bi~n phap thi cong dam bao an toan cho cong trinh xay dlJng va cong trinh Ian c~n; d6ng thai gui van ban phe duy~t cho Uy ban nhan dan cAp xli tru6c khi kh&i cong xay d\l'ng cong trinh.

  3. T6 chuc tri€n khai thlJc hi~n xay dlJng cong trinh thea giAy phep x§y dlJng dll duQ'c cAp.

  4. Bao dam an toan, v~ sinh, moi truang, ph6ng chay chua chay trong qua trinh thi cong xay dlJng cong trinh.

  5. B6i thuang thi~t h~i do 16i cua minh gay ra.

  [email protected] 20. Tritch nhi~m cua cO' quan quan Iy quy ho~ch xay dJ}'ng 1. Cung cftp thong tin v8 quy ho~ch chi ti~t, thi~t k~ d,o thi dll duqc phe duy~t

  (n~u c6), cAp gifty phep quy ho~ch (theo quy dinh) khi chu dau tu c6 yeu cau.

  2. Huang dfin chu dftu tu thlJc hi~n cac cong vi~c ck thi€t d6i vai cong trinh d~u tu xay dlJng trong khu VlJC chua c6 quy ho~ch xay dlJng duqc duy~t.

  3. Tra lai bAng van bim v€ ki€n truc, quy ~o~ch thu

 • 14

  thon). Qua thai h~n neu tren n~u khong co van him tni lai thi coi nhu d6ng '1, va phai chiu tnich nhi~m tru6c phap lu~t v~ nQi dung quan 1'1 cua minh do vi~c khong tra lai ho~c tra lai ch~m tr€.

  4. Ki~m tra va ki~n nght v6i CO' quan c§p phcp xay dl,Ing khong d.p phcp d5i v6i cac cong trinh duqc thi~t k~ khong theo quy ho~ch, ki~n truc duqc phe duy~t ho~c ki~n nghi xu ly cac twang hqp xay dl,Ing vi ph~m quy ho~ch xay d\ffig.

  Di~u 21. Traeh nhi~m eua eo' quan c~p gi~y phep xay d1}'ng

  1. cu can bo, cong chirc co nang ll,Ic, chuyen mon phu hqp d~ ti~p nh~n h6 So', hu6ng dan cho chu d~u tu l~p h6 So' va thl,l 1'1 h6 So' d€ nght d.p phcp xay d\ffig dam bao dung cae quy dinh.

  2. Niem y~t cong khai cac di€u ki~n, thu tl,lC hanh chinh, quy trinh, thai gian C~P gi~y phcp xay dl,Ing t~i nai ti~p nh~n h~ sa theo dung bO thu tl,lC hfmh chinh cua cap xa, cap huy~n, cac s6, nganh da cong boo

  3. Co lich ti~p dan va giai quy~t kip thai khi~u n~i, t5 cao lien quan d~n cong tac c~p phcp xay dl,Ing.

  4. Th1,1'C hi~n cac quy dinh trong qua trinh xem xct c~p gi~y phcp xay dl,Ing va chiu trach nhi~m v€ nhung noi dung cua gi~y phcp xay dl,Ing da c~p; b6i thmJng thi~t h'ili do vi~c c~p phcp ch~m, c~p phep sai so v&i quy dinh.

  5. Thu, quan 1'1 va su dl,lng l~ phi c§p gi~y phcp xay d\ffig theo dung quy dinh. 6. Khong duqc chi dinh t6 chirc, ca nhan thi~t k~ ho~c thanh l~p cac dan vi

  thi~t k~ trl,IC thuoc d€ thl,IC hi~n thi~t k~ cho t6 chirc, ca nhan d~ nghi c~p gi~y phep xay d\ffig.

  7. Ph5i hqp v&i cac Sa, Ngfmh va cac dan vi quan ly h~ t~g ky thu~t co lien quan trong qua trinh c~p phep d~ diuTI bao cong trinh c§p phep sau khi xay d\ffig khong vi ph~m hanh lang an toan lu6i di~n, an toan giao thong, cong trinh xang dftu, hoa ch~t d~ chay, n6, cong trinh de di~u va cac cong trinh h~ t~g ky thu~t khac.

  Di~u 22. Trach nhi~m ella eae So', Nganh co lien quan 1. Sa Giao thong V~n tai ph5i hqp v6i Co' quan c~p gi~y phep xay d\ffig xac

  dinh v~ ph~m vi hanh lang an toan giao thong tren cac tuy~n duang qu5c 10, tinh 10, di~u ki~n d~ duqc d~u n6i vao tuy~n duang giao thong va Co' quan quan ly tuy~n duang giao thong. Lam d~u m5i hu6ng dan cac chu dftu tu v~ thu tl,lC thea thu~n d.p phcp thi cong d~u n5i vao cac tuy~n duang tren dia ban.

  2. Sa Van hoa, Th~ thao va Du Hch ph5i hqp v6i Sa Xay dl,Ing trong vi~c cAp gi~y phep thl,IC hi~n quang cao cho t6 chirc, ca nhan. Cung cAp cho ca quan c~p giAy phep xay dl,Ing danh ml,lc cac di tich da duQ'c x~p h~g va ph~m vi, ranh gi&i cac khu V1,1'C bao v~ cua tung di tich.

  3. S6 Thong tin va Truy€n thong th~m dinh S1,1' phil hqp theo quy ho~ch ,da duqc phe duy~t d6i vai cac cong trinh h~ tftng kg thu~t vi~n thong thl,l don~ (g0!1l truang hqp quy dinh phai co gi~y phcp xay ~l,Ing va t~ang }wp duqc mien giay phep xay d1,1'ng) tru6c khi Uy ban nhan dan cap huy~n cap giay phep xay dl,Ing va twac khi khai cong xay dl,Ing cong trinh.

  4. Sa Nong nghi~p va Phat tri~n nong thon huang dan, ph6i hqp v6i Co' quan cAp giAy phep x§.y dl,Ing trong vi~c c§p gi~y phep xay d1,1'ng d5i v&i cong trinh, nha a

 • 15

  dlI co s~n, ho1;ic xay m6i 6 khu Vl!C n~m ngoai ph~m vi bao v~ de di~u, 6 biii song t~i cac khu Vl!C chua co quy ho~ch ho~c khong phil hqp v6i quy ho~ch xay d1!Ilg, quy ho~ch su dl,mg ddt, quy ho~ch phong, ch6ng iiI.

  5. S6 Tai nguyen va Moi trubng ph6i hQP v6i Co quan c

 • 16

  kinh daanh b~t dQng san, phat tri€n nha cr, quan ly su d\lng nha va cong so'; va cac quy dinh phap lu~t khac co lien quan.

  3. Dam baa SlJ ph6i hgp chi:lt che, th6ng nh~t, kip thai, dung chfrc nang, nhi~m V\l, quy~n h~ duqc quy dinh gifra cac ca quan, t6 chfrc, ca nhan co thdm quy~n. Nang caa trach nhi~m quan 1y nha nu6c thea phan c~p v~ tr~t tlJ xay dlJng tren dia ban dnh.

  4. MQi thong tin phan anh v~ cong trinh vi phc;tm tr~t tIJ xay dlJng d€u phai duqc ki~m tra, xu ly thea quy dlnh cua phap lu~t.

  Di~u 24. Tnich nhi~m chung, nguyen t~c phai hClP

  1. Cong tac ph6i hqp phai kip thai, th6ng nh~t, dung chfrc nang, nhi~m V\l, quy€n hc;tn cua cac Sa, Nganh va Uy ban nhan dan c~p huy~n, Uy ban nhan dan c~p xii; cac t6 chfrc, ca nhan c6 lien quan thea quy dinh cua phap 1u~t, nh~m dam bilO kip thai trang qua trinh ki~m tra, phM hi~n va xu 1y hanh vi vi phc;tm phap lu~t v~ tr~t tlJ xay dlJng.

  2. Trong phc;tm vi chuc nang, nhi~m V\l va quy~n hc;tn cua minh Thanh tra Sa Xay dlJng, Uy ban nhan dan c~p huy~n, Uy ban nhan dan c~p xii; cac Sa, Ban, Nganh, t6 chfrc lien quan co trach nhi~m thlJc hi~n cac nhi~m V\l duqc giao, chu dQng ph6i hqp giai quy€t, tranh ch6ng chea, dun ddy tnich nhi~m trong vi~c quan ly tr~t tlJ xay dlJng.

  3. Ca quan c~p phep khi ban hanh Gi~y phep xay dlJng cong trinh phai gui 01 ban cho Uy ban nhan dan c~p xii nai co cong trinh duqc c~p phep; cung c~p cac thong tin, tai li~u cac cong trinh thuQc dlJ an duqc mi~n gi~y phep xay dlJng khi co d~ ngh! cua cac ca quan, dan vi co nhi~m V\l quan ly tr~t tIJ xay dlJng.

  4. Cac t6 chuc quan ly hanh lang bao v~ cong trinh qu6c phong, an ninh, giaa thong, thuy lqi, de di€u, nang luqng; quan ly khu di tich lich su - van hoa va khu VlJC bao v~ cong trinh klulc thea quy dinh cua phap lu~t, can cu chfrc nang, nhi~m V\l duqc giao chu tri xu 1y thea thdm quy€n; thong bao kip thai, ph6i hqp v6i Uy ban nhan dan c~p huy~n, c~p xa xu 1y hanh vi xay dlJng cong trinh vi phc;tm hanh lang, cong trinh do minh quan lY.

  DiSu 25. Trach nhi~m cua SO' Xay dl}'ng

  1. Tham muu Uy ban nhan dan tlnh ban hanh cac van ban chi dc;to, di~u hanh cong tac quan ly Nha nu6c v~ tr~t tl,l xay dl,lng tren dia ban tinh.

  2. Chiu trach nhi~m tru6c Uy ban nhan dan Hnh v6 ki~m tra, quan ly tr~t tl,l xay dl,lng d6i v6i nhfrng cong trinh c~p di:lc bi~t do BQ Xay dl,lng c~p gi~y phep xay d\fllg tren dia ban tlnh.

  3. Ban hanh van ban thong baa cha cac ca quan, dan vi co lien qUan v€ cac twang hqp vi phc;tm tr~t tlJ xay d\fllg tren dia ban tinh rna cac ca quan, dan vi duqc giaa quan 1y chua kip thai phat hi~n. TrlJc ti€p ki~m tra, xu ly cac ,hanh vi vi phc;tm tr~t tlJ xay dl,lng neu cac co quan, dan vi khong xu ly thea quy dinh, de vi phc;tm keo daL

  4. Ki~m tra dinh ky, dQt xu~t cong tac quim ly tr~t tIJ xay dl,lng d6i v6i Uy ban nhan dan c~p huy~n; Ban quan ly cac Khu cong nghi~p tren dia ban Hnh.

  5. Huang d~n v€ chuyen mon, nghi~p V\l v~ cong lcie qufm ly tr~t tl! xay dl!ng va ph6i hqp ki~m tra, xu 1y vi phc;tm v€ tr~t W xay dl,lng khi co d€ nghi·

 • 17

  6. Tham muu Chu tlch Uy ban nhan dan tinh xu ly d5i v6i cac truang hgp vi ph;;un tr~t tv xay dvng vuQ1 qua th§.m quy~n xu ly cua Chu tich Uy ban nhan dan celp huy~n va Chanh thanh tra Sa Xay dvng.

  7. T6ng hqp dnh hinh quim ly tr~t tv xay dvng tren dia ban Hnh dinh ky 06 thang, 01 nam bao cao BQ Xay dvng, Oy ban nhan dan tinh.

  Di~u 26. Trach nhi~m cua Dy ban nhan dan cAp huy~n 1. Chu tri, ph6i hqp vai Sa Xay dvng thvc hi~n vi~c tuyen truy~n, huang

  dAn, v~n dQng cac t6 chuc va nhan dan chelp hanh cac quy dinh cua phap lu~t v~ tr~t tv xay dvng tren dia ban.

  2. Don d6c, ki~m tra thea dinh ky, dQt xUelt d6i vai Dy ban nhan dan celp xi! va cac dan vi co lien quan thuQc quy~n quan ly cua minh vi~c thvc hi~n trach nhi~m quan ly tr~t tv xay dvng. Chiu trach nhi~m v~ tinh hlnh vi ph;;un tr~t tv xay dvng tren dia ban qui'm lY.

  3. Trvc ti€p ki~m tra, xu ly cac hanh vi vi ph~m tr~t tv xay dvng n€u Oy ban nhan dan d.p xi! xu ly khong kip thai, buong long quan lY. Xem xet, xu ly thea quy dinh d6i vai Chu tich Oy ban nhan dan c~p xi! va nhung dan vi, ca nhan duQ'c phan cong qmln ly tr~t tv xay dvng d~ xay ra vi ph~m rna khong xu ly kip thai ho~c bao che cho hanh vi vi ph~m.

  4. Chi d~o, don d5c Dy ban nhan dan c~p xi! thvc hi~n cac ki€n nghi xu ly cua Sa Xay dvng v~ xu Ii' vi ph~m tr~t f\r xay dvng.

  5. Phan cong, chi d~o Phong chuyen mon: trvc ti€p ki~m tra, quan ly tr~t tv xay dvng d6i vai cac cong trinh thuQc dv an dUQ'c mi~n giely phep xay dvng tren dia ban; ph6i hqp vai Uy ban nhan dan celp xi! ki~m tra, qu{m ly tr~t tv xay dvng tren dia ban va thuang xuyen, lien tl,1C ki~m tra n~m b~t ho~t dQng xay dvng tren dia ban quan lY.

  6. D6i vai Uy ban nhan dan cac huy~n, thanh ph6 co dQi tr~t tv xay dvng ngoai vi~c qu{m ly tr~t tv xay dvng thea quy djnh t~i khoan 5 Di~u nay, tily thuQc tinh hinh thvc t€ Dy ban nhan dan huy~n, thanh ph6 phan cong them vi~c ki~m tra, quan Ii' tr~t tv xay dvng d6i mQt s6 cong trinh thuQc trach nhi~m cua Oy ban nhan dan celp xi!.

  7. Ban hanh cac quy dinh, bi~n phap quan ly tr~t tv xay dvng phil hqp tinh hinh thvc t€ t~i dia phuang do minh qu{m ly va phil hqp quy dinh cua phap lu~t.

  8. T6ng hqp bao cao Oy ban nhan dan tinh tinh hinh quan ly tr~t tv xay dvng thuQc ph~m vi duQ'c giao quan Ii' tren dia ban thea (qua Sa Xay dvng t6ng hqp) dinh ky 6 thang, 01 nam va dQt xUelt d€ bao cao BQ Xay dvng.

  Di~u 27. Trach nhi~m cua Dy ban nhaD daD cip xii 1. chiu trach nhi~m v~ tinh hinh vi ph~m tr~t tv tren dia ban qm\n IY. Ki~m

  tra, t6ng hqp telt ca cac ho~t dQng xay dvng cong trlnh tren dia ban, bao cao Uy ban nhan dan celp huy~n. Ph6i hqp vai cac cO' quan, dan vi khac trong vi~c ki~m tra tr~t tv xay dvng khi co yeu d.u.

  2. T6 chuc ki~m tra, qmln Ii' tr~t tv xay dvng thuang xuyen, dinh ky d5i vai telt ca cac cong trinh xay dvng tren dia ban. Khi ki~m tra nh~n thelY cac cong trinh xay dvng thuQc nhi~m Vl,1 ki~m tra, quim Ii' cua cac dan vi quy dinh t~i Khoan 2

 • 18

  DiSu 25; Khoan 5, 6 DiSu 26 Quy dinh nay thi thong bao b~ng van ban cho cac don vi tren d~ ti~n hfmh cac bu6c ti~p theo.

  3. Kip thai xu 11' cac hanh vi vi phli\ffi tr~t tt;r xay dt;rng thuQC thAm quySn. D6i v6i hanh vi vi ph~m vUQi qua thAm quy~n xu ph~t thi thai h~ 03 ngay k~ 1ir ngay l~p bien ban vi ph~m harm chinh va h6 sa V\l vi~c (n€u co) d€n ngum co thAm quySn xu ph~t vi phli\ffi hanh chinh.

  4. Ban hanh va t6 chuc th\lc hi~n cac quy€t dinh cuang ch€ thi hanh bi~n phap bUQc thao do cong trinh, phAn cong trinh vi ph~m do Uy ban nh§n dan d.p huy~n va Sa Xay dl)"llg dii xu 11' rna cac d6i tUQ11g vi ph~m tr~t tt;r xay dl)"llg khong ch~p hanh.

  5. Can cu Hnh hinh th\lc t~ t~i dia phuong phan cong nhi~m V\l thee doi, n~m b~t Hnh hinh xay dl)"llg tren dia ban cho cac t6 chuc, ca nhan do minh quan 11' nh~m dam bao vi~c phat hi~n kip thai cac ho~t dQng xay dvng tren dia ban. Xu 11', ki€n nghi xu 11' cac t6 chuc, ca nhan dugc giao nhi~m V\l quan 11' tr~t tt;r xay dl)"llg n€u khong phat hi~n kip thai; bao che cac hanh vi vi ph~m tr~t tt;r xay dt;rng.

  6. Bao cao dinh ky 6 thang, mQt nam ho?c dQt xu~t gui Uy ban nh§n dan c~p huy~n vS tinh hinh quan 11' tr~t W xay dl)"llg tren dia ban.

  Dieu 28. Trach nhi~m cua chu dAu to'

  1. Nghiem chinh ch~p hanh cac quy dinh phap lu~t v~ xay dt;rng.

  2. Ch~p hanh cac Quy€t dinh, ki€n ngh! xu 11' cua ca quan quan 11' tr~t tt;r xay dvng khi co hanh vi vi ph~m tr~t tt;r xay dl)"llg.

  3. B6i thuOng thi~t h~i do hanh vi vi ph~m cua minh gay ra; n~u gay h~u qua nghiem trong se bi xu 11' theo quy dinh clla phap lu~t hinh St;r.

  4. Chiu trach nhi~m khac thee quy dinh clla phap lu~t co lien quan.

  Di~u 29. Tritch nhi~m cua cac SO-, Nganh co lien quan

  1. Chiu trach nhi~m trong vi~c d~ cong trinh xay dt;rng vi phli\ffi himh lang bao v~ cong trinh qubc phong, an ninh, giao thong, thuy Igi, de diSu, nang 1uQ11g; khu di tich lich su - van hoa va khu Vl)"C bao v~ cong trinh khac thee quy dinh cua phap lu~t rna minh dugc giao quan 11'.

  2. Ban quan 11' cac Khu cong nghi~p dnh; Ban quan 11' Khu d~i hoc Nam Cao; Ban quan 11' phitt tri~n Khu do thi m6i chiu trach nhi~m ki~m tra, quan 11' tr~t tt;r xay dl)"llg d6i v6i cac cong trinh tren dia ban quan 11'. Khi phat hi~n hanh vi vi ph~m tr~t tv xay dt;rng thuQC dia ban dugc giao quim 11' phai kip thai thong bao cho Uy ban nhan dan c~p xii d~ xu 11' kip thai.

  3. Cac t6 chilc quan 11' cong trinh chuyen nganh; quan 11' hanh lang bao v~ cong trinh qubc phong, an ninh, giao thong, thlly Igi, de di~u, nang lugng; quan 11' khu di tich lich su - van hoa va khu Vl)"C bao v~ cong trinh khac thee quy dinh cua phap 1u~t chiu trach nhi~m n€u d~ xay ra vi ph~m tr~t tv tren ph~m vi dugc giao quan 11'.

  4. Thu truang cac ca quan, dan vi co lien quan co lien quan phai th\lc hi~n ngiem chinh cac quy dinh vS quan 11' tr~t W xay dl)"llg. chiu trach nhi~m trong vi~c khong phat hi~n, xu 11' kip thai cac hanh vi vi phl;lm tr?t tv xay dvng trong Hnh vvc, dia ban minh quan 19.

 • 19

  Chu'ong VII

  flIEU KHOA.N THI HANH

  J:)i~u 30. Xir ly chuy~n ti~p 1. D6i v&i nhung cong vi~c dang thllc hi~n tru&c ngay Quy~t dinh co hi~u

  11lc thi th~p t\lC ap d,mg thea quy dinh tru&c day; cac cong vi~c ti~p thea duQ'c thllc hi~n thea quy dinh nay.

  2. Cac nQi dung khac khong quy djnh t~i Quy dinh nay thi thllc hi~n theo cac van bim phap lu~t hi~n hanh.

  J:)i~u 31. T6 chfrc th\fc hi~n 1. Trang qua trinh tri~n khai thllC hi~n Quy dinh nay, n~u co vuang m~c, cac

  ca quan, t6 chfrc, Uy ban nhan dan cac dp kip thai phan anh ve Sa Xay d\fIlg de t6ng hqp bao cao Uy ban nhiin dan tinh xem xet, ghii quy~t.

  2. Giaa Sa Xay dllng chu tri, ph6i hqp v&i cac nganh, cac cAp lien quan co trach nhi~m huang d~n, ki~m tra vi~c thi hanh Quy dinh nay; t6ng hqp baa cao Uy ban nhan dan tinh va BQ Xay dllng dinh ky (06 thang, 01 nam) va bao cao dQt xu~t thea dung quy dinh:W-