Happy Birthday, Star! - Oxford University Press .Happy Birthday, Star! Happy Birthday, Star of the

Embed Size (px)

Text of Happy Birthday, Star! - Oxford University Press .Happy Birthday, Star! Happy Birthday, Star of the

  • Happy Birthday, Star! Happy Birthday, Star of the day.

    Happy Birthday, dear Star! Happy Birthday, Star of the day.

    Happy Birthday to you!