Hd mua ban nha westa hd trong

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Hd mua ban nha westa hd trong

  • 1. MC LCHP NG MUA BN CN H Tr 2iu 1. i tng ca Hp ng. 3iu 2. Gi bn Cn h, phng thc v thi hn thanh ton. 4iu 3. Cht lng cng trnh. 5iu 4. Quyn v ngha v ca Bn Bn. 5iu 5. Quyn v ngha v ca Bn Mua. 6iu 6. Thu v cc khon ph, l ph phi np. 7iu 7. Chm tr trong vic thanh ton v chm tr trong vic bn giao cn 7h.iu 8. Giao nhn Cn h. 8iu 9. Bo hnh. 9iu 10. Chuyn giao quyn v ngha v. 9iu 11. Cam kt i vi phn s hu ring, phn s hu chung 10 V cc cng trnh dch v ca Ta nh Westa.iu 12. Ti sn chung v tin ch cng cng. 11iu 13. Xy dng v sa sang Cn h. 12iu 14. T b trch nhim. 12iu 15. Thng bo. 12iu 16. Bt kh khng. 12iu 17. Chm dt Hp ng. 13iu 18. Tha thun chung. 13iu 19. Cam kt thc hin v gii quyt tranh chp. 14iu 20. Ngy c hiu lc v s bn ca Hp ng. 14Ph lc 1. Phn M t Cn h 15Ph lc 2. Tin thanh ton 18Ph lc 3. Mu thay i a ch 19Ph lc 4. Ni quy Qun l s dng Ta nh Westa 20 PH LC (km theo Ni quy chung s b)Ph lc 4.1. Ti sn chung v tin ch cng cng 36Ph lc 4.2. Bn cam kt 37Ph lc 4.3. Cc dch v Qun l 38
  • 2. CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc --------o0o-------- HP NG MUA BN CN H CHUNG C (Ta nh Westa) S: ......../2012/HMBBS-COMA18 Cn c Lut Nh ngy 29 thng 11 nm 2005 v Lut s 34/2009/QH12ngy 18 thng 6 nm 2009 ca Quc hi v sa i, b sung iu 126 ca Lut Nh v iu 121 ca Lut t ai; Cn c B Lut dn s ngy 14 thng 6 nm 2005; Cn c Ngh quyt s 19/2008/QH12 ngy 03 thng 6 nm 2008 ca Quc hiv vic th im cho t chc, c nhn nc ngoi mua v s hu nh ti Vit Nam; Cn c Ngh nh s 51/2009/N-CP ngy 03 thng 6 nm 2009 ca Chnhph v hng dn thi hnh mt s iu ca Ngh quyt s 19/2008/QH12 ngy 03thng 6 nm 2008 ca Quc hi v vic th im cho t chc, c nhn nc ngoimua v s hu nh ti Vit Nam; Cn c Ngh nh s 71/2010/N-CP ngy 23 thng 6 nm 2010 ca Chnhph v quy nh chi tit v hng dn thi hnh Lut Nh ; Cn c Thng t s 16/2010/TT-BXD ngy 01 thng 9 nm 2010 ca B Xydng quy nh c th v hng dn thc hin mt s ni dung ca Ngh nh s71/2010/N-CP ngy 23 thng 6 nm 2010 ca Chnh ph quy nh chi tit v hngdn thi hnh Lut Nh ; Cn c Giy chng nhn ng k kinh doanh s 0500236860 (ng k thayi ln th 10) do S K hoch v u t TP. H Ni cp ngy 14/06/2012; Cn c Quyt nh s 1813/Q-UBND ngy 26 thng 6 nm 2008 ca UBNDtnh H Ty, v/v: Ph duyt d n Ta nh Westa; Cn c Quyt nh s./Q-HQT ngy.... thng .... nm 2009 ca Hing qun tr Cng ty C phn COMA 18 v/v: Ph duyt Thit k bn v thi cngcng trnh Ta nh Westa; Cn c Giy chng nhn Quyn s dng t s AI 225685 ca UBND Thnhph H Ni cp ngy 31 thng 7 nm 2009 cho Cng ty C phn COMA 18 c sdng l t c din tch 2.045, 8 m2 ti Khu th M Lao - H ng - H Ni thc hin d n u t xy dng Ta nh Westa vi thi gian s dng t lu di; 2
  • 3. HP NG MUA BN CN H ny c lp ngy...... thng......nm 20gia cc bn:BN BN CN H (sau y gi tt l Bn Bn) Cng ty C phn COMA 18 a ch : Km 10, ng Nguyn Tri, Thanh Xun, H Ni; in thoi : 0433 544667; Fax : 0433 544667; S ti khon : 0600 1485 1998; Ti Ngn hng: Habubank - Chi nhnh Vn Phc H Ni; M s thu : 0500236860; i din bi ng: L Huy Ln ; Chc v : Tng gim c; S CMTND :................. ; Ngy cp: ..../..../...... ; Ni cp: ................BN MUA CN H (sau y gi tt l Bn Mua) B : ........................................... Sinh ngy : ......................................... S CMTND : ..................; Ngy cp: .................. ; Ni cp: .................. H khu thng tr: . a ch lin h: .. in thoi : ....................; Di ng: ...................... Hai bn tho thun giao kt Hp ng ny vi nhng iu khon v iu kinc quy nh di y: IU 1. I TNG CA HP NG Bn Bn ng bn v Bn Mua ng mua 01 Cn h thuc To nhWesta cng vi nhng c im di y: 1.1. c im v Cn h: Cn h s: .............. ; Tng: ........... Din tch sn Cn h: .......... m2 (Din tch sn Cn h c ghi r trong bn v km theo. Din tch ny ctnh theo cch: quy c tng chung gia hai Cn h ly t tim tng; tng ring,tng gip din tch chung tnh ph b; din tch Cn h tnh ph sn khng tr dintch ct, vch, tng,chon ch; din tch phn ban cng lgia tnh ph b) Nm hon thnh to nh (d kin): Qu IV nm 2013. Cn h trn thuc To nh Westa (Khu th M Lao - H ng - H Ni). 3
  • 4. Cc c im khc nu ti Ph lc 1 (Phn m t Cn h) nh km theo Hpng ny; Phn m t Cn h l mt phn khng tch ri ca Hp ng ny. 1.2. c im v t xy dng to nh Westa c Cn h nu ti khon 1.1 iuny: - Giy chng nhn quyn s dng t s AI 225685 do UBND TP. H Ni cpngy 31/7/2009. - T bn s: 00, c xc nhn ngy 16/5/2008 ca S Ti nguyn v mitrng H Ty. - Din tch t: 2.045, 8 m2. - Mc ch s dng: thc hin d n u t xy dng Ta nh dch v, vnphng v chung c cao cp. - Thi hn s dng: Lu di. IU 2. GI BN CN H, PHNG THC V THI HN THANH TON 2.1 Tng Gi bn Cn h: ................................... ng. (Bng ch: ..................................................................................................................) Gi bn ny bao gm gi tr quyn s dng t, thu gi tr gia tng VAT,kinh ph bo tr phn s hu chung 2%, khng bao gm l ph cp giy chng nhnquyn s hu nh , l ph trc b v cc khon chi ph khc chuyn nhngquyn s hu Cn h. - n gi bn ( bao gm VAT 10% v KP bo tr 2%): ................... ng/m2 - Thu VAT 10%: ......................... ng - Kinh ph bo tr 2% (kinh ph ny tnh trc thu): ....................... ng. 2.2 Phng thc thanh ton: thanh ton bng tin Vit Nam thng qua hnhthc: bng tin mt ti Sn Giao dch Bt ng sn COMA 18 hoc chuyn khonvo ti khon ca Bn Bn theo a ch sau: Ch ti khon : Cng ty c phn COMA 18 Ngn hng : Habubank - Chi nhnh Vn Phc H Ni Ti khon s : 0600 1485 1998 2.3 Thi hn thanh ton: Vic thanh ton gi Cn h l do Bn Mua thc hin i vi Bn Bn theo nhPh lc 2 (Tin thanh ton) nh km theo Hp ng ny v theo Lut Nh . 4
  • 5. IU 3. CHT LNG CNG TRNH Bn Bn cam kt bo m cht lng cng trnh (Ta nh Westa trong c Cnh nu ti iu 1 Hp ng ny) theo ng yu cu trong thit k cng trnh. IU 4. QUYN V NGHA V CA BN BN 4.1. Quyn ca Bn Bn: 4.1.1. Yu cu Bn Mua tr tin mua nh ng thi hn ghi trong Hpng; 4.1.2. Yu cu Bn Mua nhn nh ng thi hn ghi trong Hp ng; 4.1.3. C quyn ngng hoc yu cu cc nh cung cp ngng cung cp in,nc v cc dch v tin ch khc nu Bn Mua vi phm Quy ch qun l s dngnh chung c do B Xy dng ban hnh v Bn Ni quy qun l s dng nh chungc nh km theo Hp ng ny; 4.1.4. C quyn thay th nguyn vt liu v cc thit b c quy nh ti Phlc 1 bng (cc) sn phm c cht lng tng ng; 4.2. Ngha v ca Bn Bn: 4.2.1. Xy dng v hon thin Ta nh Westa cng vi Ti sn chung v Tinch Cng cng theo ng thit k, cht lng, k thut, kin trc m thut v c sh tng theo quy hoch tng th c c quan nh nc c thm quyn ph duyt,m bo khi bn giao, Bn Mua c th s dng v sinh hot bnh thng; 4.2.2. Thit k Cn h v thit k cng trnh tun theo cc quy nh v phplut xy dng (thit k Cn h v quy hoch xy dng s khng b thay i trtrng hp c yu cu ca c quan nh nc c thm quyn); 4.2.3. Kim tra, gim st vic xy dng Cn h m bo cht lng xydng, kin trc k thut v m thut theo ng tiu chun thit k, tiu chun kthut hin hnh; 4.2.4. Bo qun nh bn trong thi gian cha giao nh cho Bn Mua. Thc hinbo hnh i vi Cn h v nh chung c theo quy nh nu ti iu 9 ca Hp ng ny; 4.2.5. Chuyn giao Cn h cho Bn Mua ng thi hn km theo bn v thitk tng nh c Cn h v thit k k thut lin quan n Cn h; 4.2.6. Np tin s dng t v cc khon ph, l ph khc lin quan n muabn cn h theo quy nh ca Php lut; 4.2.7. C trch nhim lm th tc c quan nh nc c thm quyn cp giychng nhn quyn s hu i vi cn h cho Bn Mua v bn giao cho Bn Mua ccgiy t c lin quan n Cn h (tr trng hp Bn Mua t nguyn lm th tc ngh 5
  • 6. cp giy chng nhn), tin trnh xin cp giy chng nhn ny s ph thuc vo tnh hnhthc t v cp giy chng nhn quyn s hu nh ti H Ni; 4.2.