Hiasan melodik

 • View
  222

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Hiasan melodik

 1. 1. PENGENALAN Dalam gubahan muzik, satu idea yang baik adalah untuk memasukkan beberapanot hiasan bagi menjadikan sesuatu bahagian ( parts ) dalam pergerakan harmoniitu lebih menarik. Bagi memudahkan proses memasukkan not hiasan, tuliskandahulu pergerakan kord dan kemudian masukkan not hiasan pada tempat yangdifikirkan sesuai. Not yang digunakan sebagai hiasan dalam sesuatu gubahanmuzik adalah not bukan harmoni atau non-harmony note . Non-harmony note atau juga disebut non-harmonic tone, atau juga non-chord tone , adalah not yang tidak terdapat di dalam sesuatu kord. Ia selalunya bersifatkromatik dan diletakkan di antara pergerakan kord. Di antara contoh- contoh nothiasan yang biasa digunakan adalah passing notes , suspensions , auxiliary notes dan appoggiaturas . Not-not hiasan ini akan dibincangkan dalam topik ini. NOT- NOT HIASAN I Sebelum meneruskan penjelasan tentang contoh-contoh not hiasan, anda perlumemahami terlebih dahulu konsep accented dan unaccented serta konsep step atau leap . 1.1 TTooppiik k 11 Bahasa Muzik
 2. 2. H A S I L P E M B E L A J A R A N Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. Membincangkanbeberapa bahasa muzik yang biasa digunakandalam skor;2. Menganalisa not-not hiasan yang terdapat dalam skor muzik; dan3. Mengaplikasikan pemahaman tentang not-not hiasan denganmeletakkan not-not hiasan tertentu ke dalam skor yang diberi. TOPIK 1 BAHASA MUZIK 2 Accented boleh memberi dua makna. Pertama, bilamana setiap detikmempunyai pergerakan kord yang berbeza,
 3. 3. accented bermaksud on the beat .Kedua, bilamana sesuatu harmoni itu berpanjangan lebih dari satu detik maka accented bermaksud on a strong beat (contoh detik yang kuat atau strong beat dalam tanda masa 4/4 adalah pada detik pertama dan ketiga). Unaccented pula adalah sebaliknya. Bilamana setiap detik mempunyaipergerakan kord yang berbeza, unaccented bermaksud 'off the beat' dan apabilasesuatu harmoni itu berpanjangan, unaccented 'on a weak beat' (detik yanglemah atau weak beats dalam tanda masa 4/4 adalah pada detik kedua dankeempat).Satu step adalah jeda kedua, sama ada major atau minor. Biasanya ia bersifatsatu diatonic step , bermaksud not yang paling hampir dengan not yang terdapatdalam kord atau nada sama ada ianya satu ton atau semiton. Leap pulaadalah sebarang jeda ketiga atau lebih. 1.1.1 Not Passing Not Passing atau Passing note adalah not bukan harmoni yang terdapat di antaradua not yang bergerak secara stepwise dalam sesebuah bahagian gubahan lagu.Selalunya passing note adalah penghubung di antara satu jeda melodi ketigadalam salah satu suara- suara yang ditulis. Dalam erti kata lain, not
 4. 4. passing kelihatan apabila sesuatu melodi bergerak selangkah dari satu kord ton ke kordton yang lain melalui satu not transisi yang bersifat dissonant dengan kord yangada. Not dissonant selalunya mengarah kepada voice leading note . Passing note terbit pada bahagian unaccented dalam bar, oleh itu not dissonant tersebuttidaklah bersifat prominent atau penting.Contoh passing note (tanda *):(a) TOPIK 1 BAHASA MUZIK 3 (b) 1.1.2 Not Accented Passing Not Accented passing boleh dikenal pasti apabila bunyi dissonant yang berlakupada weak beat . Sesuatu not itu dilabelkan sebagai not accented passing sekiranya:(a)
 5. 5. Ia jatuh on the beat dengan nada kord yang sama;(b) Ia adalah note non-harmony; dan(c) Ia terdapat dalam satu stepwise melodi.Contoh: 1.1.3 Not Changing Not Changing atau 'changingtones' dikesanapabilaterdapat doubleappoggiatura yangmenjuruskepada onchordresolutionnote . Changingnote melibatkanempatnotyangmananotpertamadannotkeempatadalahsama.Ditengah-tengahnya terdapatduanotyangtidakterdapatdalamkordyangbersifatsatulangkahkebawahdansatulangkahke atasyangmempunyaijedaketiga.Notkeduaadalah unaccented ,
 6. 6. TOPIK 1 BAHASA MUZIK 4 manakalanotketigabolehjadi accented atau unaccented . Changingnote jugakadangkaladirujuksebagai 'doubleauxiliarynote .Contoh changing note : NOT- NOT HIASAN II1.2 1.2.1 Not Auksiliari Not auksiliari atau auxiliary note juga dikenali sebagai
 7. 7. neighbours note . Auxiliary not dimasukkan di antara dua not yang bersebelahan yangmempunyai pic yang sama. Auxiliary note boleh diletakkan sama ada di sebelahatas atau bawah not yang berturut tersebut. Ia biasanya bersifat unaccented ,tetapi kadang-kadang ianya dijumpai bersifat accented . Auxiliary note boleh bergerak sama ada satu ton atau semiton; atau diatonik atau kromatik. Terdapatistilah Chromatic Auxiliary Note apabila not yang digunakan tidak terdapatdalam skel nada lagu tersebut. Apabila auxiliary note berada di atas harmony note , ianya dipanggil Upper Auxiliary Note , manakala apabila ia di bawah iadigelar Lower Auxiliary Note . Upper auxiliary notes selalunya diatonik dan lower auxiliary notes boleh jadi sharp chromatic bukannya flat chromatic .Contoh auxiliary note : TOPIK 1 BAHASA MUZIK 5 1.2.2 Not Anticipation Anticipation adalah
 8. 8. unaccented note yang pendek/cepat. Ia dimainkan dengansegera sebelum not berikutnya yang sama pic dengannya. Not yang sebelum anticipation ini biasanya diatonic step atas atau bawah. Anticipation juga berlaku apabila satu not dimainkan sebelum kord tertentutetapi not tersebut kepunyaan kord itu.Contoh anticipation : 1.2.3 Suspension Terdapat tiga peringkat dalam pembentukan suspension not tetapi not tersebutmestilah berada dalam bahagian yang sama.(a) Preparation : Not Suspended mesti terdapat dalam kord yang berikutnyasebagai satu konsonan di dalam sesuatu bahagian.(b) Suspension : Terjadi perubahan kord tetapi not yang dipanjangkan tadi berada dalam bahagian yang sama dan secara tidak langsung membentuksatu accented dissonance .(c) Resolution : Not Suspended bergerak ke bawah satu diatonic step menujuke satu unaccented consonance .Biasanya suspension dan resolution terjadi dalam kord yang sama. TOPIK 1 BAHASA MUZIK 6 Contoh suspensions: AKTIVITI 1.1 1. Analisa skor di bawah dan nyatakan not hiasan yang digunakan.(a)(b)(c)(d)
 9. 9. unaccented note yang pendek/cepat. Ia dimainkan dengansegera sebelum not berikutnya yang sama pic dengannya. Not yang sebelum anticipation ini biasanya diatonic step atas atau bawah. Anticipation juga berlaku apabila satu not dimainkan sebelum kord tertentutetapi not tersebut kepunyaan kord itu.Contoh anticipation : 1.2.3 Suspension Terdapat tiga peringkat dalam pembentukan suspension not tetapi not tersebutmestilah berada dalam bahagian yang sama.(a) Preparation : Not Suspended mesti terdapat dalam kord yang berikutnyasebagai satu konsonan di dalam sesuatu bahagian.(b) Suspension : Terjadi perubahan kord tetapi not yang dipanjangkan tadi berada dalam bahagian yang sama dan secara tidak langsung membentuksatu accented dissonance .(c) Resolution : Not Suspended bergerak ke bawah satu diatonic step menujuke satu unaccented consonance .Biasanya suspension dan resolution terjadi dalam kord yang sama. TOPIK 1 BAHASA MUZIK 6 Contoh suspensions: AKTIVITI 1.1 1. Analisa skor di bawah dan nyatakan not hiasan yang digunakan.(a)(b)(c)(d)