of 10 /10
Hil NVi, ngily thdng 08 ndm 2014 xuoc C<)NGHOA xA H<)Ican NGHiA VI~T NAM vA NGA.NHANGHQP TAc XA B<)TAICHiNH (DV AN HO TRQ NONG NGmtP CACBON TIIAP) HIEP DINH VAY PHD •• DQcI~p - Tl! do - Hanh phuc C<)NG HOA xA H<)IcHiJ NGHiAVJ:E:TNAM GrUA

HIEP DINH VAYPHD - lcasp.org.vnlcasp.org.vn/uploads/laws/2017_02/131074938397590000_hiep-dinh-vay-phu... · HIEP DINH VAYPHD - lcasp.org.vn

 • Author
  vukhanh

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HIEP DINH VAYPHD -...

 • Hil NVi, ngily thdng 08 ndm 2014

  xuoc C

 • 4. Muc 3.02 cua Hiep dinh yay, thea do Vi~t Narn d6ng y danh choNgan hang Hop tac yay lai met phan ti~n trong t6ng s6 ti€n Hai muoi ba trieu,hai tram ba rmroi chin nghin Quyen Rut v6n B~c Biet (23.239.000 SDR) d~thirc hien hop phdn tin dung cua Dl,l an thea quy dinh t?i Hi~p diM yay. f

  3. Cong van s6 9483NPCP-QHQT ngay 21111/2012 cua Van phongChinh phu va cong van s6 3968NPCP-QHQT ngay 02/06/2014 cua Vanphong Chinh phu thong bao y kien cua Ph6 Thu nrong Vii Van Ninh phe duyetc,? ch€ tai chinh ap dung d6i voi dir an "H6 tro nong nghi~p cacbon thap" vayvon ADB thea de nghi cua B9 Tai chinh tai cong van so 151261BTC-QLNngay 3111012012 va cong van s6 5744IBTC-QLN ngay 05/05/2014.

  2. Nghi dinh s6 78/2010/NB-CP ngay 14/07/2010 cua Chinh phu v€ choyay lai nguon v6n yay mroc ngoai cua Chinh phu.

  1. Hiep dinh Tai tro s6 2968 -VIE (SF) (sau day vi€t tit la Hiep dinhvay) kY ngay 071 03/2013 gitra nuoc Cong hoa Xa h

 • a. £>6ng ti€n cho yay lai va d6ng ti€n nhan no la £>6ng Viet Nam (VND).Thai di~m nhan no tinh nr ngay ADB giai ngan nr Tai khoan yay d6ivoi nrng don xin rut v6n lien quan d~n Tai khoan do Ngan hang HQ'Ptacrna d~ ti~p nhan khoan tin dung nay, thea quy dinh tai Hiep dinh yay. sf>ti€n nhan no duoc quy d6i tir cac d6ng ti€n khac nhau ra D6ng VietNam tai thai diem nhan no. Ty gia h6i doai diroc sir dung la tY gia muaVaGcua ngan hang phuc vu tai thai di~m nhan no,

  b. T6ng s6 tien yay lai bang VND tuong dirong khong diroc vuot qua23.239.000 SDR trong toan b9 thai gian thirc hien du an. Ngan hangH tuong dirong khong qua 23.239.000 SDR (Hairnuoi ba trieu, hai tram ba rrnroi chin nghin Quyen Rut V6n £>~cBiet) d~ trienkhai HQ'Pphan 2 cua Du an nhu quy dinh tai Phan 2(i), Phu luc 1 cua Hiepdinh yay (sau day goi la Khoan yay lai) phil hQ'P voi cac di€u kien va di€ukhoan sau:

  M\)c 2.01

  Tnr khi hoan canh yeu d.u khac di, cac thuat ngtr ducc dung a b~t ky ch6 naotrong Hiep dinh yay phu nay d€u co y nghia tuong (rug nhu dii duoc xac dinhtai Hiep dinh Yay va Hiep dinh Du an.

  DIEU IISa ti~o, di~u kh030 va di~u ki~o cua Hi~p djnh vay phu

  DIEUIDjnh oghia

  B9 Tai chinh va Ngan hang H

 • Ho~c mQt tai khoan khac do BQ Tai chinh thong bao truoc ngay dSn h~n10 ngay my tUng thai diSm. f

  Sa Giao dich, Kho b~c Nha nuoc.- Nai rna tai khoan:

  a. Ngan hang Hop tac se hoan tra cho BQ Tai chinh s6 no g6c cua khoanvay lai bang d&ng Viet Nam thea 48 ban nien bang nhau vao cac ngay01/6 va 01112 hang nam, b~t dfiu nr ngay 01106/2021 va lk thanh toancu6i cung vao ngay 01112/2044.

  b. Vao ngay 01/06 va 01/12 hang nam, b~t dfiu tir khi phat sinh dir no,Ngan hang Hop tac se tra la:i tiSn vay cho BQ Tai chinh tren s6 du nog6c my nrng thoi diSm voi mire Ia:i su~t neu a diem (b) rnuc 2.01 neutren,

  c. Lai va la:icham tra duoc tinh tren s6 ngay thirc tS sir dung v6n va tren casa mot nam la 360 ngay.

  d. Truong hop ngay 01106 va 01112 roi vao ngay nghi thi Ngan hang Hoptac tra cho BQTai chinh vao ngay lam viec liSn kS sau do.

  e. D6i voi b~t cir dot tra no g6c va la:i cua khoan vay lai qua han, Nganhang Hop tac se phai tra la:iphat bang 150% cua la:i su~t cho vay lai tinhtren s6 tiSn g6c va la:i qua han, ap dung cho s6 ngay qua han. Ngay quahan dtroc tinh la ngay liSn kS ngay sau ngay dSn han tra no rna Nganhang Hop tac khong tra no.

  f. Ngan hang Hop tac chu dQng tinh toan la:i, g6c va la:i ch~m tra (nSu co)va chuYSn tiSn cho BQ Tai chinh vao Quy tich lily tra ng thea chi tiStnhu sau:

  - Ten Tai khoan: C1)C QLN TCDN_BTC_QUY TLTN NUdc NGOAI(THU HOI CHO VA Y L~I BANG VND).- S6 Tai khoan : 3761.0.9068445.91002

  Muc 2.02. Ljch tra oc! g8e, Hii ella khoan vay I~i

  d. DS ap dung Ia:~suftt cho val lai tai diem c neu tren, Ngan hang Hop tacap dung Ia:isuat cho vay tiep toi ngtroi vay cua Ngan hang Hop tac thearmrc quy dinh tai diSm c, Muc 3.01 Hiep dinh vay phu nay.

  e. Phi cho vay lai trong mroc d6i voi s6 du no tai nrng thai diSrn cuaKhoan vay phu se diroc Ngan hang Hop tac tra bang VND cho BQ Taichinh vao cling ngay thanh toan goc, lai voi rmrc Khong phay hai phantram (0,2% )/nam.

  f. Thai han khoan vay lai la 32 nam, gam 8 nam an han, b~t dfiu nr ngayHiep dinh vay co hieu hrc,

  4

 • e. Dam bao r~ng Khoan yay l?i se dugc su dl,lng a cac tinh dv an sau: (i)B~c Giang, (ii) B~n Tre, (iii) Binh Dinh, (iv) Nam Dinh, (v) Hit TInh,

  d. Dam bao r~ng cac h9 gia dinh huang 19i trong Tinh Dir an, bao g6m cacac h9 dff duoc h6 tro vS tai chinh thea Chuang trinh Biogas, la d6itugng hgp 1~yay v6n cua Dl,l an.

  d. Sir dung Khoan yay lai dS cho cac h9 gia dinh, doanh nghiep hop l~ yaylai, neu cac chu6i gia tri khi sinh h9C va cac hang muc moi tnrong naydap irng cac yeu c§u ky thuat, xffhoi, moi tnrong, kinh tS va tai chinh dfftrinh bay trong S6 tay Quan ly Dir an.

  c. Lai suat cho yay lai nr Ngan hang Hop tac dSn cac d6i nrong hop 1~SLrdung Khoan yay lai t6i da bang 90% Iffi sufit cho yay nong nghiep thongthtrong tai thai diSm cho yay, dam bao cac d6i nrong hop 1~co kha nangtiSp c~ va chi tra diroc nguon tai chinh [email protected] dung chuci gia tri khisinh h9C va cac hang muc moi tnrong c§n thiet.

  b. Khoan yay lai tai tro khong qua 85% chi phi xay dung chu6i gia tri khisinh h9C va cac hang muc rnoi tnrong c§n thiet, 15% con lai duoc tai troillnguon v6n tv huy dong cua Ngan hang Hop tac,

  a. Ph6i hop chat che voi Sa Nong nghiep va Phat triSn nong thon cua m6itinh tham gia du an dS dam bao rang cac cong viec duoc tai tro nrKhoan yay lai diroc tuan thu nghiem ngat cac tieu chi moi tnrong va kythuat dff diroc xay dung va nhfit tri gitra B9 Nang nghiep va Phat triSnnang then va ADB.

  Ml}C 3.01. Ngan hang HQ'P tac dAng y:

  DrEU IIICam k~t cua Ngan hang HQ'P tac

  Quy trinh giai ngan cho Khoan yay lai nay thuc hien thea cac quy dinhtai S6 tay huang dful giai ngan cua ADB (nam 2012, va sua d6i theatirng thai diem).

  Ml}C 2.03

  h. Ngan hang Hop tac chiu toan b9 rui ro tin dung khi cho cac tiSu du anyay lai illkhoan yay lai nay.

  g. D6i voi bfit cir dot tra no g6c va Hii cua khoan yay lai tnroc han, Nganhang Hop tac phai thong bao truce cho B9 Tai chinh bang van ban tnroc30 ngay.

  5

 • (iii) bao dam r~g hang hoa, xay I~p va dich V\l, duqc Dt,r an tai trQ'tht,rchi~n d§u thftu mua s~m t~i muc gia hqp 1y thea cac quy dinh cua S6tay Quan Iy Dt,ran;

  (iv) kip thai cho phep ho~c ph6i hqp gifra ~9 Nang nghi~p va Phat tri~nnang than va ADB, neu ADB yeu cau, thanh tra vi~c xay dt;mgt

  (i) thirc hien xay dung chu6i gia tri khi sinh hQCva cac hang m\1Cmoitnrong cftn thi€t hieu qua phil hop voi cac thong l~ va tieu chuan kythuat, kinh t€, tai chinh, quan ly, moi tnrong va xa h9i dircc B9Nang nghiep va Phat trien nang than va ADB chap nhan va thuchien theo cac huong ,dfin tai S6 tay Quan Iy Du an, g6m ca cac guydinh cua cac Khung an toan va cac quy dinh cua Chinh sach changtham nhung cua ADB (2009) ap d\1ng cho nguai vay khoan tind\1ng ADB;

  (ii) kip thai cung c§p cac ngu6n ll!c thea yeu cftu d~ tht,rc hi~n xaydt,rng chu6i gia tri khi sinh hQCva cac h~ng m\1Cmai tfUOng cftnthi€t;

  .'

  1. Ky Hop d6ng tin d\1n~ cho vay lai ~ho voi tung h9 gia dinh, doanhnghiep hop 1~, thea dieu khoan va dieu kien phil hop voi cac quy dinhtrong S6 tay Quan ly Du an, thea do Ngan hang Hop tac co du quyend~ bao v~ quyen loi cua chinh Ngan hang Hop tac va quyen loi cuaNuoc cong hoa xa h9i chu nghia Viet Nam va ADB g6m quyen yeu cftucac h9 gia dinh, doanh nghiep hop l~:

  . '.-,

  h. H6 tro B9 Nang nghiep va Phat trien nang than va ADB tiep can voi caccan b9 cua Ngan hang Hop tac va cac kiem toan vien rna B9 Nangnghiep va Phat trien nang than hoac ADB yeu cftu nh~m phuc vu mucdich giam sat va thuc hien cac hoat d9ng cua Du an do Ngan hang Hoptac thuc hien;

  g. Chuan bi va n9P, va/hoac bU9C phai chuan bi va n9P, len B9 Nangnghiep va Phat trien nang than va ADB t§t ca cac thong tin va tai lieuphil hop voi cac quy dinh trong S6 tay Quan Iy Du an rna B9 Nangnghiep va Phat trien nang than va ADB yeu cftu lien quan d€n hoat dongcua Dir an do Ngan hang Hop tac thirc hien;

  f. Thuc hien cac quyen lien quan d€n khoan vay nham bao v~ quyen IQ'icuachinh Ngan hang Hop tac, quyen IQ'i cua Nu6c cong hoa xa hci chunghia Viet Nam va ADB va tuan thu cac nghia vu nhu quy dinh trongHiep dinh va dat diroc cac muc dich cua Du an;

  6

  (vi) Llo Cai, (vii) Phti ThQ, (viii) Son La, (ix) Soc Trang, (x) Ti~nGiang.

 • n. Ngan hang HQ'P tac se ngay l~p tlIc thang bao cho BQ Nang nghi~p vaPhat tri~n Nang than va ADB khi co bftt ClInghi nga nao d~ tin r~g (i) 1)'l~ nQ'x§u cua cac khoan vay duQ'c tai trQ'b~ng ngu6n v6n Dl,l an vUQ'tqua5%; va (ii) 1)' l~ nQ'x§u cua cac khoan vay dugc tai trg b~ng ngu6n v6n Dl,lan VUQ'tqua 10% (gi6i h~n 1)' l~ nQ'xftu); va (ii) t~i bAt cu thai di~m nao,neu vuqt qua gi6i h\U1nay, Ngiin hitng Hqp lac so ngay l~p UrC phili diIn1

  j. Duy tri cac tai khoan rieng cho du an, hach toan va bao cao rieng bietdanh muc dftu tir cua cac Khoan vay lai thuong xuyen theo mdu cuaADB; thuc hien kiem toan hang narn cac tai khoan do va cac bao cao taichinh lien quan theo chuan muc kiem toan quoc t~ do mot cong ty kiemtoan dQC l~p, co nang hrc, kinh nghiem duoc Ban Qulin ly Du an BQNang nghiep va Phat tri~n nang than hra chon va diroc ADB chap thuan.Nhu mot phan cua kiern toan, cac kiem toan vien se chuan bi met baocao (bao g6m y kien cua kiem toan vien v€ viec sir dung khoan yay lai vaviec tuan thu cac di€u khoan tai chinh cua Hiep dinh Du an cling nhu thutuc tai khoan tarn irng va sao ke chi tieu) va mot thu quan ly (trong do chira nhirng thieu sot trong quan tri nQi bQ du an rna kiem toan vien phathien ra trong qua trinh kiem toan (neu co); ~.,

  k. Thi~t l~p quy quay vong ill toan bQ cac khoan Hii va g6c cua cac khoanvay phu duoc thanh toan trong khuon kh6 du an. Trong thai gian thuchien du an, Ngan hang HQ'Ptac se nhanh chong giai ngan cac khoan ti€ncua quy quay vong d~ cAp tin dung cho cac hQ gia dinh va cac doanhnghiep hQ'Pl~ khac da dang ki vay lai thuoc Du an nay;

  1. Lira chon cAn than nhtrng nguoi vay lai thong qua danh gia kha nang trano, danh gia tai san c6 dinh cua hQ, nghien CUu cac kha nang tai chinhtrong don xin vay va ki~m tra, giam sat ch(tt che nhUng nguai vay l~i naynh~m dam bao r~ng bftt ClIthai di~m nao trong sU6t qua trinh thl,lc hi~n dvan, ty l~ nQ' xftu cua cac khoan vay duQ'c tai trQ' b~ng ngu6n v6n dv ankhang vuQ't qua 5%;

  m. Tuy theo yeu cftu cua BQ Nang nghi~p va Phat tri~n Nang than hay ADB(co th~ duQ'c dua ra trong qua trinh thl,lc hi~n Dl,l an), kip thai cung cftpnhung thang tin c~p nh~t v€ bftt cu khoan ng xftu nao trong danh mvckhoan'vay duQ'c tai trQ'boi ngu6n v6n dl,l an cling nhu phan h6i mQt cachdfty du, toan di~n bftt Clr chAt vftn nao cua BQ Nang nghi~p va Phat tri~nNang than va ADB;

  ...

  chu6i gia tri khi sinh hoc va cac hang muc moi tnrong cftn thiethoac cac ghi chep va tai li~u co lien quan; va

  (v) chuan bi va nQP kip thai len BQ Nang nghiep va Phat tri~n nangthan va ADB tftt ca. cac thong tin rna BQ Nang nghiep va Phat triennang than va ADB yeu cftu lien quan d~n viec xay dung chu6i giatri khi sinh hoc va cac hang muc moi tnrong cAnthiet;

  7

 • NSu cac quy~n rut v6n illTai khoan Tin d1,lngcua Vi~t Nam thea Hi~p dinhyay bi dinh chi hay ch~m dill, b~t k~ vi ly do gi, thi tuong t1,l Khoan yaypl}1,lnay ciing se l~p ruc bi dinh chi hay ch~m dill trong cung thai di~m dO'dneu truang hqp nay xay ra. f/

  M1}C 4.03

  Khong mQt quy dinh nao trong Hiep dinh yay phu nay diroc lam phuonghai hay anh huong dSn cac quy~n va quy~n duQ'c b6i thuang clla BQ Taichinh co dUQ'cthea Lu~t phap.

  M1}C 4.02

  Trong tnrong hop Ngan hang Hop tac khong tlurc hien diroc cac nghia vucua minh nhu quy dinh trong Hiep dinh yay phu nay, 8Q Tai chinh se coquyen, my thea su lua chon cua minh, quyet dinh yeu cAu Ngan hang HQ'ptac b6i thuong hoac yeu cAuNgan hang HQ'p tac tra no tnroc han thea quydinh cua phap luat.

  M1}C 4.01

  DIEU IVBai thuong

  trien khai b~t ClI khoan tin dung hien tai hoac dang cho phe duyet hay danxin yay v6n ciing nhu khong duoc phep giai ngan them b~t ClI khoan yaynao;

  o. Dam bao rang cac tieu chi ky thuat va moi tnrong quy dinh trong PAMdiroc b6 sung vao tieu chi khoan yay hop l~ cua Ngan hang Hop tac d~ cacd6i nrong thuoc du an nay co th~ tiSp can duoc khoan yay;

  p. Thtrc hien dAy dll cac quy dinh cua Ngan hang Nha mroc Viet Nam, cactieu chi hop l~ cua Ngan h,ang Hop tac, tieu chi v~ ky thuat xa hQi, moitnrong va cac tieu chuan ve kinh te va tai chinh cua ADB neu tai Bao caocua ADB va Khuyen nghi cua Chu tich (RRP), PAM cua Ngan hang HQ'ptac va cac tai lieu b6 sung khac, trong qua trinh thirc hien dir an (duoi daygoi la "Tieu chi hop le"). B~ng each thuc hien Hiep dinh yay phu nay,Ngan hang Hop tac xac nhan da d9C va hieu cac Huang ddn v~ Chuoi giatri khi sinh h9C (duoc quy dinh nhu mot phu luc kern thea Huang dftn quanly du an) va d6ng y tuan thu dAy du nQi dung cua Hiep dinh yay phu, baog6m nhung khong gioi han boi viec linh hoat trong yeu cAu v~ thS chap taisan d6i voi nguoi di yay xay dung cac cong trinh khi sinh h9C loai nho(nhu quy dinh tai muc E (dong tin dung cho cac cong trinh khi sinh h9C)cua Huang dftn v~ Chu6i gia tri khi sinh h9C).

  8

 • MQi thong bao, hoac yeu cAu hay thoa thuan nao gitra cac Ben lien quand€n Hiep dinh yay phu nay phai diroc thuc hien bang van ban. Cac thongbao hoac yeu cAu nhu v~y se diroc coi la h9P l~ khi duoc giri toi cac Be'l

  M1}C 5.07

  M1}C 5.06

  Trong tnrong h9P g~p rui ro b~t kha khang dftn d~n khong thu h6i duoc notu cac hQ gia dinh h9P l~, Ngan hang H9P tac phai thong bao kip thai choBQ Tai chinh, cac ben se cung xem xet giai quyet theo quy dinh phap luathien hanh,

  B~t ky mau thuan nao nay sinh lien quan d~n viec thirc hien Hiep dinh yayphu nay khong the giai quyet bang thuong hrong gifra hai ben se duocphan xu tai Toa kinh t€ - Toa an nhan dan Thanh ph6 Ha NQi hay b~t kymot co quan k~ nhiem nao cua Toa an nay.

  M1}c 5.05

  Hiep dinh yay phu diroc l~p thanh 4 ban bang tieng Viet co gia tri phap lyngang nhau va m6i ben gifr 02 ban.

  M1}C 5.04

  B~t Icy sua d6i hoac b6 sung nao d6i voi cac di€u khoan va di€u kien cuaHiep dinh yay phu, neu co, se phai duoc thirc hien bang van ban va dirocca hai ben cung kY va se diroc xem nhu mot bQ phan khong tach roi cuaHiep dinh yay phu nay.

  Hiep dinh yay phu nay se rang buoc ca voi nhtrng co quan k€ nhiem Nganhang H9P tac duoi b~t Icy hinh tlnrc nao.

  M1}C 5.02

  Hiep dinh yay phu nay se co hieu lire k€ nr ngay ky.

  M1}c 5.01

  DIEUVCac quy dinh khac

  9

 • ng guy~n Manh HoaPho Cue trmrng

  BQ TAl CHiNHi~n duoc uy quy€nf

  NGANHANG H