of 12 /12
Hirschsprung Hastalığı «Konjenital Aganglionik Megakolon» -edinsel-

Hirschsprung Hastalığı

  • Upload
    aytug07

  • View
    60

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Genel BilgiHirschsprung HastalığıGiriş

Text of Hirschsprung Hastalığı

Page 1: Hirschsprung Hastalığı

Hirschsprung Hastalığı

«Kon jen i ta l Agang l i on ik Megako lon»

- e d i n s e l -

Page 2: Hirschsprung Hastalığı

Giriş

• GİS kanalın distalindeki intramural ganglion hücrelerinin eksikliğine bağlı fonksiyonel kalın bağırsak tıkanıklığı…• Distal kolorektumun kendiliğinden gevşeyememesi

• Segment içindeki dışkının ilerleyememesi

• YD distal bağırsak tıkanıklarının en sık nedeni

• İlk kez 1888’de Prof. Harald Hirschsprung

«Kolonun konjenital dilatasyonu»• Hastalığı patofizyolojisiyle başkaları tanımlamış olsa da…

Page 3: Hirschsprung Hastalığı

Tarihçe

• 1888’de Prof. Harald Hirschsprung

• 1901’de Tittle:• Distal kolondaki tıkanıklık ganglion hücrelerinin yokluğundan

• 1940’da• Myenterik pleksustaki ganglion hücrelerinin eksikliği

• İlk cerrahi 1948’de Swenson ve Bill

Page 4: Hirschsprung Hastalığı

Görülme sıklığı

• 4500-5000 doğumda 1

• %70-80 E

• Uzun segment türünde K/E: 1.3

• Ailevi eğilim var.• Ek anomaliler ailevi olgularda daha yüksek

• %80-90 sporadik

Page 5: Hirschsprung Hastalığı

Embriyoloji

• Nörolojik prekürsörlerin GİS kanalının distaline göç edememesi (nedenler)• Nöral krest hücreleri : yolcu

• Fibronektin, laminin, kollajen tip 4 : kılavuz ve destek

• NCAM ve L1CAM : son durak

• Genetik faktörler Zuelzer Wilson

sendromu

Page 6: Hirschsprung Hastalığı

Patoloji

• İntrinsik SS – primer • Auerbach (myenterik)

• Henle (derin submukozal)

• Meissner (submukozal)

• Ekstrinsik SS (oss) –sekonder• Paravertebral postgang. sempatik

• NE (inh.)

• Vagus + Sakral pregang. parasempatik

• ACh (eks.)

• Çift inervasyon (Kolinerjik aktivite güçlü)

Page 7: Hirschsprung Hastalığı

+ 3.sistem: NANC sistemi-intrinsik-

• Peristaltik dalganın distalindeki bağırsağın gevşemesini sağlayan inhibitör uyarılar bu hücreler ve postgang. semptaik sinir uçları tarafından kontrol edilir.

• Son yıllarda(2001) NO(nitrik oksit)’in GİS kanal duvarındaki düz kasların gevşemesini sağlayan en önemli NT olduğu anlaşılmıştır.

• NO içeren nöronların eksikliği aganglionik bağırsağın gevşeyememesine neden olur.• aganglionik bağırsak spesimenlerinde, nitrik oksit sentetaz enziminin eksik olduğu

gösterilmiş.

• NO dışında tanımlanmış yirmi adet peptid ve transpeptid de bulunmaktadır.

Page 8: Hirschsprung Hastalığı

Patofizyoloji (teoriler)

• Okamoto’nun hipotezine göre:• Göç herhangi bir nedenle durakladığında, distaldeki bağırsaklar

aganglionik kalmaktadır.

• Göç ne kadar erken bir dönemde aksarsa, aganglionik segment o kadar uzun olur.

• Bu hücrelerle birleşmesi gereken pregang. parasempatik lifler uzamaya devam edip, hipertrofik hale gelir.

• Antrparantez• «psödo Hirschsprung hastalığı» ganglionlar göçünü tamamlamış

olsalar da…

Page 9: Hirschsprung Hastalığı

Patofizyoloji

• Ganglion pleksusları mevcut değildir.

• Aganglionik – ganglionik segment arası: Transisyonel bölge

• Ganglion hücrelerinin sayısı azalmıştır.

• Aganglionik bölgede kolinerjik ve adrenerjik sinir lifleri hipertrofik ve artmıştır.

• Aganlionik segmentin proksimalindeki genişlemiş bağırsağın duvarı, ödem ve müsküler hipertrofi nedeniyle kalınlaşmıştır.

Page 10: Hirschsprung Hastalığı

Patofizyoloji

• İntrinsik sistemin inhibisyonu olmayınca, aganglionik segmentte adrenerjik ve kolinerjik inervasyon normalden 2-3 kat daha fazla etki gösterir.• Defektin primer nedeni parasempatik sistemle ilgilidir.

• Aganglionik segment NO ve NANC internöronları içermediğinden sürekli kasılı durumdadır.

• Koordine olmasa da peristaltik hareketler devam eder ve bir miktar dışı distale geçer.• Hastalığa sahip çocukların bir bölümü yaşamın daha geç dönemlerinde tanı

almaktadır.

Page 11: Hirschsprung Hastalığı

Patofizyoloji

• Parasempatik sistemdeki aksaklık nedeniyle internal sfinkter sürekli kasılı durumda olur. Makroskopik olarak hipertrofiktir. (sfinkteromyoti: kaçınılmaz)• Adrenerjik aksonlar doğrudan düz kas hücrelerinin α-adrenerjik

reseptörlerine sinaps yaparlar.

• Bu nedenle hem kolonun normal peristaltik hareketi yoktur, hem de anal sfinkter tonik bir şekilde kasılı haldedir.

Page 12: Hirschsprung Hastalığı

Kısacası…

• «Hirschsprung hastalığı• Peristaltik hareket anormalliği

• Kolinerjik ganglionların eksikliği

• NANC-internöronlarının eksikliği

• Peptiderjik sinir liflerinin eksikliği

gibi malformasyonlar kompleksinin sonucudur.»

denilebilir.