historiata 15 1r de BATXILLERAT – HISTأ’RIA DEL Mأ“N ... 1r de BATXILLERAT – HISTأ’RIA DEL Mأ“N

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of historiata 15 1r de BATXILLERAT – HISTأ’RIA DEL Mأ“N ... 1r de BATXILLERAT –...

 • historiata

  - 1 -

  1r de BATXILLERAT – HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

  UNITAT DIDÀCTICA

  ON ESTEM? LA FOTOGRAFIA DEL MÓN ACTUAL REPTES DE FUTUR

  índex

  1. Objectius 2. Competències clau i indicadors d’èxit 3. Continguts 4. Avaluació 5. Recursos, exercicis, activitats, tasques

  1. Fris cronològic 4. Conceptes 7. Pellícules, vídeos

  2. Textos històrics 5. Protagonistes 8. Lectures

  3. Mapa 6. Imatges, gràfiques 9. Webgrafia

  6. Rúbrica

  Nom de l’alumne/a:

  15

 • historiata

  - 2 -

  1. OBJECTIUS

  1. Comprendre els processos històrics que han portat al món actual.

  2. Identificar les principals etapes i conèixer el desenvolupament històric.

  3. Conèixer i valorar els principals fets polítics, econòmics, socials i humans.

  4. Utilitzar amb propietat vocabulari i interpretar diferents fonts d’informació.

  5. Valorar la lluita per la defensa de la dignitat humana.

  2. COMPETÈNCIES CLAU I INDICADORS D’ÈXIT

  COMPETÈNCIES CLAU INDICADORS D’ÈXIT

  1. Competència en comunicació lingüística CCLI

  1. Expressió correcta, oral i escrita. 2. Utilització de terminologia pròpia del tema. 3. Domini de recursos expressius. 4. Capacitat d’elaborar un discurs coherent.

  2. Competència matemàtica i competència bàsica en ciència i tecnologia CMCT

  1. Desenvolupament de càlculs. 2. Relació entre diverses dades numèriques. 3. Coneixement i aplicació de dades científiques. 4. Reconeixement dels avanços de la tecnologia.

  3. Competència digital CD

  1. Cerca d’informació amb les TIC. 2. Presentació de tasques amb les noves tecnologies. 3. Comunicació fluïda amb les TIC. 4. Ús rigorós de les xarxes socials.

  4. Competència per aprendre a aprendre CAA

  1. Cerca d’informació. 2. Treball ordenat. 3. Collaboració amb altres companys/es. 4. Resolució de problemes.

  5. Competències socials i cíviques CSC

  1. Valoració de la convivència no-violenta. 2. Comprensió de l’evolució històrica de les societats. 3. Reconeixement dels diversos factors als processos històrics. 4. Coneixement dels/de les protagonistes dels fets històrics.

  6. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor SIEE

  1. Valoració del treball ben fet. 2. Fer les coses d’una altra manera. 3. Proposar canvis. 4. Crítica constructiva.

  7. Consciència i expressions culturals CEC

  1. Coneixement de les diverses manifestacions artístiques. 2. Valoració estètica. 3. Plasmació dels interessos humans en l’art. 4. Pulcritud en la presentació de treballs i activitats.

  Competències

  clau CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Indicadors d’èxit 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

 • historiata

  - 3 -

  3. CONTINGUTS

  a) Conceptuals • Ús de nocions pròpies del pensament històric com ara causa i conseqüència, canvi i

  continuïtat, prespectiva històrica i significat d’un determinat fet històric. • Factors de la globalització: la intensificació de les relacions d’interdependència

  econòmica; l’expansió dels mitjans de transport; les estratègies de les companyies transnacionals; els fluxos de mà d’obra; la circulació del capital financer.. L’impacte social i econòmic dels avanços científics i tecnològics.

  • Tendències i transformacions recents: La translació dels centre econòmic mundial cap al Pacífic; els Estats Units, el Japó, l’Índia i la Xina, les grans economies globals.

  • Desafiaments de la Unió Europea: “l’Europa” dels ciutadans, la crisi econòmica i desequilibris territorials; les tensions nacionalistes.

  • Espais contrastats: diversitat i desequilibris Nord-Sud: Hispanoamèrica, l’Àfrica, el món islàmic.

  • Les noves formes de conflictivitat i violència. Les amenaces terroristes en un món globalitzat.

  • La crisi mediambiental.

  b) Procedimentals • Interpretació dels processos històrics mitjançant frisos cronològics, textos, imatges,

  mapes, lectures, pellícules, etc.

  c) Actitudinals • Rebuig a la violència com a instrument per a solucionar conflictes. • Respecte als pobles i cultures diferents a la pròpia. • Condemna als abusos de poder i defensa de la dignitat humana.

  4. AVALUACIÓ

  4.1. Criteris d’avaluació

  1. Conéixer els principals processos socials, polítics, culturals i econòmics de la UD.

  2. Identificar els protagonistes i els fets més importants de la UD.

  3. Comprendre l’evolució i les causes i conseqüències dels processos històrics de la UD.

  4. Saber interpretar les dades, evidències i informació històrica, tant escrita com gràfica (imatges, mapes, estadístiques, audiovisual, informàtica, etc.)

  5. Tractar la informació d’una manera rigorosa, i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació de manera eficaç.

  6. Comunicar de forma oral i escrita el procés d’aprenentatge i els seus resultats.

  7. Valorar la convivència pacífica i la resolució no violenta dels conflictes.

  8. Criticar la falta de rigorositat, la manipulació, les desigualtats socials, les injustícies i la simplificació barroera dels problemes.

  9. Assumir actituds de respecte i d’assertivitat davant de persones o testimonis que tenen opinions diferents a les nostres sobre qüestions socials, polítiques, culturals i econòmiques.

  Criteris d’avaluació 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  4.2. Criteris de qualificació

  - 70 % - Conceptes: examen, prova escrita, claredat expositiva, domini dels conceptes, correcció. - 20 % - Procediments i actituds: exercicis, activitats, tasques, participació, convivència, crítica. - 10 % - Autoavaluació: rúbrica.

 • historiata

  - 4 -

  5.1. FRIS CRONOLÒGIC

  Ompli aquest fris cronològic de la UD conforme anem trobant-nos dates:

  Abans del 2001

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  ...

  Competències clau

  CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC

  1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Indicadors d’èxit 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

  Criteris d’avaluació 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 • historiata

  - 5 -

  5.2. TEXTOS

  Llegim atentament els textos i després passem a comentar-los.

  a) LOS NADIES, d’Eduardo Galeano (1940-2015)

  “Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.

  Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

  Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:

  Que no son, aunque sean.

  Que no hablan idiomas, sino dialectos.

  Que no profesan religiones, sino supersticiones.

  Que no hacen arte, sino artesanía.

  Que no practican cultura, sino folklore.

  Que no son seres humanos, sino recursos humanos.

  Que no tienen cara, sino brazos.

  Que no tienen nombre, sino número.

  Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.

  Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.”

  b) Xenofòbia. “Cabeza de turco”, Günter Wallraff

  “Molts dels vàters de la factoria Thyssen estan empastifats amb consignes i frases de menyspreu contra els estrangers. També amb l’esprai han escrit amb freqüència sobre els murs de la fàbrica graffiti hostils cap als estrangers, i ningú sent necessitat de esborrar-los. Heus ací -procedents de la planta Oxigen I- només uns pocs exemples típics, escollits entre centenars de lemes letrinescos:

  "MERDA AL MÀNEC - UN TURC AMB POTA DE PAL"

  A la cantina propera hi ha aquesta pintada:

  "FORA TURCS. ALEMANYA CONTINUA SENT ALEMANYA”

  c) Desinformació. “La sociedad desinformada”, Rosa María Artal

  "El vell lema dels mitjans, de tots els mitjans, “informar, formar i entretenir” va passar a convertir-se en “entretenir per vendre”. Entretenir, deformar i vendre si es vol. L'onada blava neoliberal ens va envair a tots i aquells periodistes romàntics que fundaven un diari gairebé van passar a la història per esdevenir en grans emporis empresarials, subjectes a les inexorables lleis del mercat i les seves servituds. La seva consigna prioritària: trivialitzar, fabricar productes assequibles que rendibilitzen la inversió. (...)

  Notícia és un fet nou o atípic, que interessa a una comunitat i que es divulga, es comunica. Hi ha qui afegeix "una cosa que algú està interessat que no es doni a conèixer", alludint a l'ànima imprescindible del periodisme: la crítica al poder i el servei a la societat.

 • historiata

  - 6 -

  d) Dret o permís. “La culpa es de los libros” de Pascual Serr