16
Historie a současnost echokardiografie v IKEMu Klinika kardiologie IKEM, Praha 4

Historie a současnost echokardiografie v IKEMu · Echo-contrast imaging Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Intracardiac echocardiography

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Historie a současnost echokardiografie v IKEMu · Echo-contrast imaging Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Intracardiac echocardiography

Historie a sou časnost echokardiografie

v IKEMu

Klinika kardiologie IKEM, Praha 4

Page 2: Historie a současnost echokardiografie v IKEMu · Echo-contrast imaging Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Intracardiac echocardiography

Echokardiografie je v sou časné dob ě základní zobrazovací metodou v kardiologii

Výhody sou časné echokardiografie :

Neinvazivní vyšet řovací metoda : echokardiografie

• vynikající klinický p řínos • široká dostupnost• výborná výkonnost ( velký po čet vyšet řených za jednotku času )

• mobilita / event. p řenosnost /• výsledek znám bezprost ředně• nižší cena• bezpečnost• minim ální diskomfort pro pacienta (TTE)• žádná radia ční zátěž• žádná p říprava pacienta (TTE)

Page 3: Historie a současnost echokardiografie v IKEMu · Echo-contrast imaging Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Intracardiac echocardiography

Historie echokardiografie

• historie echokardiografie za číná v 50-letech minulého století ( v roce 1953 )

• do klinické praxe však ve v ětší mí ře proniká za čátkem 70-letech 20.století

• za více než 50 let vývoje došlo ke vzniku řady echokardiografických technik, které

dnes umož ňují kvalitní a podrobný popis nejen struktury srdce a velkých cév, ale

jsou schopny i hodnotit pohyb jednotlivých části srdce, funkci chlopní a komor či síní.

Umožňují kvantifikovat gradienty, odhadovat tlaky v jedno tlivých srde čních oddílech,

tedy neinvazivn ě hodnotit srde ční hemodynamiku.

První M-mode zobrazení levé komorypublikované v roce 1955 dr.Edlerem

Page 4: Historie a současnost echokardiografie v IKEMu · Echo-contrast imaging Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Intracardiac echocardiography

Historie echokardiografie

• historie echokardiografie za číná v 50-letech minulého století ( v roce 1953 )

• M-mode – komer čně dostupný v polovin ě 60.let 20.století

• 2D sektor – komer čně dostupný za čátkem 70-let 20.století /1974/

• pulzní a kontinuální Doppler – komer čně dostupné koncem 70-let 20.století

• barevný Doppler – komer čně dostupný v 80-letech 20.století

• jícnová echokardiografie – komer čně dostupná koncem 80-let 20.století

• tkáňová dopplerovská echokardiografie – komer čně dostupná koncem 90.let 20.století

• intrakardiální echokardiografie – komer čně dostupná na p řelomu tisíciletí

• 3D - echokardiografie (real-time) – komer čně dostupná za čátkem toho desetiletí

Uvedená „výro čí“ jsou orienta ční, protože je časový interval mezi informací o vzniku

určité modality a uvedením na komer ční trh.

Page 5: Historie a současnost echokardiografie v IKEMu · Echo-contrast imaging Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Intracardiac echocardiography

Historie echokardiografie

M-mode (kořen aorty/ levá sí ň) 2-D ( nádor v levé sí ňi)

Kontinuální Doppler (aortální stenosa) Pulzní Doppler (mitrální pr ůtok–amyloidosa)

Page 6: Historie a současnost echokardiografie v IKEMu · Echo-contrast imaging Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Intracardiac echocardiography

Historie echokardiografie

Barevný Doppler (mitrální regurgitace) TEE (aortální chlope ň)

Pulzní tká ňový Doppler (IVS) Kontrastní vyšet ření (levá komora)

Page 7: Historie a současnost echokardiografie v IKEMu · Echo-contrast imaging Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Intracardiac echocardiography

Historie echokardiografie

Intrakardiální echokardiografie Speckle tracking (LK u LBBB)

3D-TEE ( bioprotéza mitrální)3-D zobrazení TTE /LK/

Page 8: Historie a současnost echokardiografie v IKEMu · Echo-contrast imaging Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Intracardiac echocardiography

• 1976 byl zakoupen první echokardiografický p řístroj (Echo-cardio-Visor 03)

M-mode + 2D /multiscan /IKEM pat řil mezi jedny z prvních pracoviš ť v tehdejším Československu

• 1979 byl po řízen přístroj s dopplerovskými funkcemi (pulzní a kontinuální )

• 1991 přístroj s barevným dopplerovským zobrazením

• 1991 pořízena sonda na jícnovou echokardiografii

• 2001 zahájeno vyšet řování tká ňovým dopplerem a kontrastní vyšet ření (LVO)

• 2003 zahájena intrakardiální echokardiografie

• 2005 pořízen echokardiograf s 3-D transthorakální sondou (rea l-time)

• 2008 pořízena jícnová sonda umož ňující 3-D zobrazení (real-time)

Historie echokardiografie v IKEMu

Page 9: Historie a současnost echokardiografie v IKEMu · Echo-contrast imaging Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Intracardiac echocardiography

Echo-cardio-Visor 03 (1976)

ATL MK-600 (1979)

Vingmed CFM 750 (1991)

Sonos 100

Acuson 128 XP (1992)

Vingmed 800 (1996)

Vivid 5 (2000)

Agilent XP

Vivid 7

Siemens SC 2000

Cypress

iE 33

Vivid i

Vivid E9

Echokardiografické p řístroje používané v IKEMu

současnost

Page 10: Historie a současnost echokardiografie v IKEMu · Echo-contrast imaging Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Intracardiac echocardiography

Echokardiografy používané v IKEMu na za čátku rozvoje

Prof.P.Niederle u přístroje Echo-cardio-Visor 03

Dr.Koudelková u přístroje Echo-cardio-Visor 03

Page 11: Historie a současnost echokardiografie v IKEMu · Echo-contrast imaging Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Intracardiac echocardiography

ATL MK-600

přístroj s dopplerovskými funkcemi (pulzní a kontinuální)

Echokardiografy používané v IKEMu

Page 12: Historie a současnost echokardiografie v IKEMu · Echo-contrast imaging Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Intracardiac echocardiography

Echokardiografy používané v IKEMu v 90.letech 20.stoletíHP Sonos 100

Vingmed 800 Acuson 128 XP Vingmed CFM 750

Page 13: Historie a současnost echokardiografie v IKEMu · Echo-contrast imaging Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Intracardiac echocardiography

Vivid 7

SiemensSC 2000

Philips iE 33

Vivid 7Vivid 7 Vivid i

RES & opera ční sál KKCH

Akutní kardiologie

KK- odd. A

Echo-laborato ř

Vivid i

CYPRESS

Echokardiografy - Odd. neinvazivní kardiologie IKEM

Vivid E9

v roce 2011

Vivid 7 iE 33 Siemens SC 2000 Vivid E9

Page 14: Historie a současnost echokardiografie v IKEMu · Echo-contrast imaging Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Intracardiac echocardiography

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2000019

9019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Počty echokardiografických vyšet ření – KONK KK IKEM

Stěhování do nového Kardiocentra

Page 15: Historie a současnost echokardiografie v IKEMu · Echo-contrast imaging Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Intracardiac echocardiography

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Počty TEE vyšet ření – KONK KK IKEM

1991 – monoplanární (Vingmed)1993 – biplane (Acuson)1997 – multiplanární (Vingmed)2008 – matrix RT-3D (Philips)

Page 16: Historie a současnost echokardiografie v IKEMu · Echo-contrast imaging Transthoracic echocardiography Transesophageal echocardiography Stress echocardiography Intracardiac echocardiography

M-mode

2-dimensional imaging

Continuous Doppler

Pulsed Doppler

Color flow Doppler

Doppler tissue imaging

3/4-dimensional imaging

Speckle tracking imaging

Echo-contrast imaging

Transthoracicechocardiography

Transesophagealechocardiography

Stressechocardiography

Intracardiacechocardiography

Intraoperativeechocardiography

Harmonic mode

Epicardialechocardiography

Fetalechocardiography

Intravascularultrasonography

IKEM 2011 - dostupné a provád ěné techniky a metody