72
2 AYDA BİR YAYINLANIR ŞUBAT- MART 2015 SAYI: 81 “VII. AVM Yatırımları Konferansı” gerçekleştirildi Salgın Hastalıkların Önlenmesinde Hijyenin Rolü Büyük! TESHİAD Bülent Doğru ile “Devam” dedi Ticaretin merkezi İstanbul, paranın da ‘başkenti’ olacak

Hizmet 81 şubat mart

Embed Size (px)

DESCRIPTION

www.teshiad.org.tr

Citation preview

Page 1: Hizmet 81 şubat mart

2 Ayd

A bİ

r yA

yın

lAn

ırŞU

bAT-

MAr

T 20

15SA

yı: 8

1

“VII. AVM Yatırımları Konferansı” gerçekleştirildi

Salgın Hastalıkların Önlenmesinde Hijyenin Rolü Büyük!

TESHİAD Bülent Doğru ile “Devam” dedi

Ticaretin merkezi İstanbul, paranın da ‘başkenti’ olacak

Page 2: Hizmet 81 şubat mart

Sadeliğin Zarafetiİleriye doğru adım atmanın ve

küresel devrimle tanışmanın tam zamanı. Şimdi Durasweep ve Grand Brio zamanı.

2014 Uluslararası Sağlık Ödüllü Makine

Page 3: Hizmet 81 şubat mart

RENK GRUP A.Ş.Oruç reis Mah. Tekstilkent Caddesi Tekstilkent İş Merkezi

A7 blok no: 44 Tekstilkent, Atışalanı / Esenler, İstanbul – TÜrKİyE

Tel: +90 (212) 564 66 66 www.renkgrup.com.tr – [email protected]

®

Türkiye Distrübütörü

BAyİlİKlER vERİlEcEKTİR

Page 4: Hizmet 81 şubat mart

0202

Ürün Gruplarımız• Cila ve Parlatma Makinaları • Fırçalı Sistem Halı Temizleme Makinaları

• Buharlı Sistem Temizlik Makinaları • Otel ve Hastane Ekipmanları• Endüstriyel Tip Elektrik Süpürgeleri • Halı ve Koltuk Yıkama Makinaları

• Pulex Temizlik Ürünleri

MART 2015

Page 5: Hizmet 81 şubat mart

03ARALIK 2014 03

Ürün Gruplarımız• Cila ve Parlatma Makinaları • Fırçalı Sistem Halı Temizleme Makinaları

• Buharlı Sistem Temizlik Makinaları • Otel ve Hastane Ekipmanları• Endüstriyel Tip Elektrik Süpürgeleri • Halı ve Koltuk Yıkama Makinaları

• Pulex Temizlik Ürünleri

Page 6: Hizmet 81 şubat mart

BAŞKANIN MESAJI

04 MART 2015

Page 7: Hizmet 81 şubat mart

05MART 2015

Değerli meslektaşlarım, 1 milyon 200 bin çalışanı olan bir sektörüz. AB uyum yasalarında da yer aldığı gibi temizlik sektörünün bir meslek olarak

görülmesi gerekiyor. Sertifikaların olduğu bir sektörde hem maaşlar artacak, hem de yapılan iş daha kaliteli olacak. TESHİAD olarak 2011 yılında AB uyum yasaları konusunda kamu ile görüştük. Bizi bir meslek statü-süne koymaları konusunda talebimizi bildirdik. Bu ko-nuda protokol imzaladık. 2015 yılının ilk çeyreğinde bu konu artık resmiyete dönüşmüş olacak. Artık bundan sonra geri adım atılması mümkün görünmüyor. Sek-törde çalışanlar bir meslek sahibi olacak. Çalışanların üzerindeki vasıfsız eleman baskısı, bizim üzerimizdeki taşeron baskısı kalkmış olacak.

Değerli meslektaşlarım, yıllardır kamuoyuna an-latmaya çalıştığımız bu endüstriyel temizlik sektörü-nü bir araya gelerek ancak anlata biliriz. TESHİAD üye olan veya olmayan herkesin sektörün yılardan beri var olan tek kuruluşu olarak sahiplenmesi gerekir. Olaya sadece bir temizlik gibi bakmamak lazım. Çok fark-lı dinamikleri bünyesinde barındıran bir endüstriden bahsediyoruz. Oto yıkamacıları, kimyasal madde üre-ticileri, temizlik makineleri üreticileri, halı yıkamacılar, dış cephe cam siliciler ve daha pek çok iş kolu bizim sektörde. Biz bu işi bir endüstri olarak kabul ettik. Bi-zim kendimizi anlatabilmemizin en önemli araçların-dan birisi burasıdır.

Avrupa’da sektör daralma yolunda. Ancak Orta-doğu ve Türkiye büyüyor. Türkiye Avrupa’nın Ortado-ğu’ya açılan bir kapısı konumunda. Türkiye’de sadece AVM’lerde 800 milyon metrekare temizlenebilir bir alan var. Bu bizim tarafımızdan temizlenen bir alan. Konut sektörü çok gelişiyor. Sokaklarımız, okullarımız, hastanelerimiz artıyor, inşaat sektörü çok büyüyor Yıl-lardır Avrupa gelişmişliğini bize sattı. Artık biz onlar için ciddi bir pazarız. Çabuk gelişen bir pazarız. Şimdi biz Avrupa’dan aldığımız o gelişmişliği Ortadoğu’ya dö-nüp satmamız gerekiyor. Çünkü bizden 30-40 yıl bizden gerideler. Hayat ve ticaret bunu gerektirir.

Dünyayı çok önemsiyoruz. Avrupa’da çok gelişen bir teknoloji var. Ülkemizde çok fazla bilinmese de Av-rupalılar temizlik enstitüleri kurmaya başlamışlar. Bu

enstitülerde verilen; suyun, elektriğin, temizlik mal-zemelerinin daha verimli nasıl kullanılacağı, elektrikli aletlerin kullanımından el aletlerinin kullanımına ka-dar eğitimler veriliyor. Biz de bunlar yok ama bizimde bazı önerilerimiz var. Sürdürülebilirlik çok önemli bir konudur. Sürdürülebilirlik derken sadece benim fir-mam devam etsin demiyoruz. Biz TESHİAD’a üye olan firmalar olarak, Türkiye’nin ve dünyanın geleceğini önemsiyoruz. Daha verimli eleman çalışma modelini nasıl oturtabilir bunları konuşmamız gerekir. Hijyen konusu da bizim için çok önemli olduğunu güvenilir hijyeni nasıl sağlayacağımızı konuşmamız gerekir. Ge-rek işletme gerekse eleman bazında eğitimlerimize çok önem vermemiz gerekir. Avrupa’daki temizlik ens-titüleri model alarak beraber kamuoyu oluşturmamız lazım kamuoyuda bizi söz sahibi yapar.

Biz taşeron değiliz. Kamuoyunda yaratmamız ge-reken algılardan biri, taşeron kelimesinin temizleme sektöründe çok yakışmadığını göstermektir. İhtisas alanı gelişmiş bir endüstriden bahsediyoruz. Örne-ğin, konut üreten birinin asıl işinin temizlik olduğunu savunmak çok doğru değil. Ya da havuz üreten birinin havuz temizlemesinin bir anlamı yok. Uzmanlık gerek-tiren bir iştir temizlik. 5-10 yıl öncesine kadar kendini geliştirememiş, sektöre ayak uyduramamış firmalar vardı. Ancak artık bu sektörde çok güçlü firmalar var. Avrupa’daki o gelişmişlik ve modern yapıya sahip pek çok firmamız var. Bizim söylediğimiz hizmet alan fir-malar bizim uzmanlık alanımızla uğraşmasınlar. Ne iş yapıyorlarsa işlerine odaklansınlar ve daha iyi işler yapmak için çalışsınlar. Temizliği bize bıraksınlar. Biz üzerimizdeki bu taşeron algısının yanlış olduğundan rahatsızlık duyuyoruz. Biz taşeron değiliz. Biz hizmet üretiyoruz. Nasıl ki bir hastane, bir otel veya bir AVM hizmet veriyorsa, bizi de kendi uzmanlık alanımız olan hizmet konusunda onlara hizmet veriyoruz. Bunun böyle algılanması gerekiyor.

Değerli meslektaşlarım, TESHİAD’da 2 dönemdir yönetim kurulu arkadaşlarımız ile yaptığımız çalışma-larda beraber çalıştığımız sektördeki bütün arkadaşla-rımıza teşekkür ediyorum.TESHİAD’da 3.dönemimizin ve 2015 yılının sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

SektörümüzüngElİşMESİ VE SÖz SAHİBİ olMAK İçİn KAMuoYuoluşTuRMAMIz şART! TESHİAd yönetim Kurulu başkanı

Bülent DOĞRU

BAŞKANDAN

Page 8: Hizmet 81 şubat mart

06 MART 2015

İçİnDEKİlER

TESHİAD Adına İmtiyaz Sahibi

Bülent DoĞRu

Yayın Koordinatörü

Abdurrahman çınar

Avrupa Yakası Temsilcisi

Ruşen Tanrıverdi

Yazı İşleri Müdürü

zafer Mumcular

Editör

Cengiz Tepebaş

Tasarım ve Uygulama

ozan gürel

Yayın Kurulu

Bülent DoĞRu (Başkan)

zafer MuMCulAR

umut DElİKAnlI

Yayın Türü

Yaygın, süreli, 2 ayda bir

Yönetim Yerilibadiye Cad. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza

A Blok no:7 D:30 Ataşehir / İSTAnBul (Soyak Migros Karşısı)Tel: 0216 291 22 58

Faks: 0216 291 22 59E-mail: [email protected]

Web: www.teshiad.org.tr

YapımEkonomi Ajans Yayıncılık, Paz.ve Danışmalık Hizmetleri

Adres: Fevzi Paşa Cad. no 2 Sarı Ap.D:6 34750 Küçükbakkalköy – Ataşehir – Istanbul

Tel: +90 (0) 216 572 60 69Faks: +90 (0) 216 576 89 96

Basım: İstanbul Basım ltd.şti

Tel: 0212 603 26 21

Hizmet Dergisine Ulaşmak için:

[email protected]

[email protected]

Her hakkı saklıdır. Yayımlanan yazı ve fotoğrafl ar kaynak gösterilerek özet alıntı olarak kullanılabilir. Basılan ilanların sorumluluğu tamamıyla ilan sahiplerine aittir. Yazılarla ilgili her türlü hukuki ve etik sorumluluk

yazarlarına aittir.

12

15

17

19

24

08

14

16

18

22

TİCARETİn MERKEzİ İSTAnBul, PARAnIn DA ‘BAşKEnTİ’ olACAK

TESHİAD BülEnT DoĞRu İlE “DEVAM” DEDİ

SEKTÖR İçİn çAlIşMAK İSTEYEn HERKESE Bu PlATFoRMDA YERİMİz VAR

HERKESİn TAşIn AlTInA Elİnİ KoYMASI lAzIM30 YIlDA SEKTÖR BüYüK BİR Yol KAT ETTİ DİYEBİlİRİz

TESHİAD olARAK nASIl BİR lİDERlİK üSTlEnMElİYİz?

HİzMET SEKTÖRünDE En ÖnEMlİ İş KAlİTElİ En DoĞRu İnSAnlAR İlE çAlIşMASIDIR

İşKuR’DAn DERnEĞİMİzE İş DAnIşMAnI

TESHİAD’DAn WIn METAl WoRKİng FuARI’nA DESTEK

gloBAl BİR FİRMA TEMSİlCİSİ olARAK KİMlİK BunAlIMI YAşIYoRuz

SEKTÖRüMüzün ÖnEMlİ SIKInTIlARInDAn BİR TAnESİ DE TAHSİlAT SIKInTISIDIR

STAR MAKİnE 2015 YIlInA YEnİ üRünlERİ İlE İDDİAlI gİRDİ

TüRKİYE’nİn 2014 YIlI gAYRİMEnKul KARnESİ

“2015‘DE; YABAnCI YATIRIMCI İlgİSİ DEVAM ETMEKTE”

Page 9: Hizmet 81 şubat mart

07MART 2015

28

46

51

54

56

58

60

64

26

44

50

49

52

55

57

59

62

40

SüRDüRülEBİlİR HİjYEn İçİn DoĞRu MAKİnE VE EKİPMAn SEçİMİ

30 YKS 60 YIlIn YIlIn TECRüBESİYlE SEKTÖRün HİzMETİnDE

BoĞAzİçİ EnDüSTRİYEl SEKTÖRDE FARK YARATIYoR

36 “34 YIlDIR ÖnCü VE MoDEl FİRMA olDuK”

32 “Bu SEnE CİRo HEDEFİMİz 90 MİlYAR lİRA”“VII. AVM YATIRIMlARI KonFERAnSI” gERçEKlEşTİRİlDİ

oTEllER HİjYEn STAnDARDInI YüKSElTİYoR

38

42

REnK gRuP şİRKETlER gRuBu, olARAK HİzMETE TAM gÖnül VERMİş BİR FİRMAYIz

TMT MAKİnE gERçEK VE KAlICIMüşTERİ MEMnunİYETİYlE BüYüMEYİ HEDEFlİYoR

TüRKİYE’YE gElEn TuRİST YEMEK İçİn 157,5 DolAR HARCIYoR

İşlETME VE KuRuMlAR gRİP VE nEzlE SAlgInlARInA KARşI ÖnlEMlERİnİ AlMAlI!

TüRKİYE’nİn YüzDE 95’İ HAşEREYlE MüCADElEDE DESTEK AlMIYoR

KäRCHER, 2015 YIlInDA %30 BüYüME HEDEFlİYoR

KäRCHER, 2015 YIlInDA %30 BüYüME HEDEFlİYoR

KAlE’nİn ÖDüllü KlozETİ ‘SMARTYIKAMA’, STAnDART KlozETlERDEn YüzDE 100 DAHA HİjYEnİK

“TEK TIKlA, TEMİzlİK YolDA” YIlIn gİRİşİMİ SEçİlDİ

ElEKTRİK SüPüRgElERİnE güç SInIRlAMASI VE EnERjİ VERİMlİlİĞİ ETİKETİ gElİYoR

ElEKTRİK FATuRASInDA TASARRuF SAĞlAMAnIn YollARI

EnERjİ VERİMlİlİĞİnE uYMAYAn YÖnETİCİlERE CEzA!

“YüKSEKTE çAlIşMA YÖnETMElİĞİnE ACİl İHTİYAç VAR”

çAlIşAnlAR ARTIK İş güVEnlİĞİ KonuSunDA DAHA Bİlİnçlİ

TAşERon SİSTEMİnİn KARnESİnDE “gEçER” noT YoK

nİTElİKlİ İş güCünün MARKA DEĞERİnE ETKİSİ YüzDE 30

ECzACIBAşI PRoFESYonEl’DEn KAYnAK nİTElİĞİnDE HİjYEn KİTAPlARI

Page 10: Hizmet 81 şubat mart

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’u küresel dü-zeyde ticaret ve yatırım merkezine dönüştürmek için atağa kalktı. İTO, hazırladığı küresel ölçekli ve

yedi ayaklı yeni vizyon ile dünya kaynaklarının ana hat-tını İstanbul’a bağlayacak.

İstanbul Ticaret Odası, hazırladığı geniş kapsam-lı bir kampanya ile İstanbul’u küresel çekim merkezi yapmak için harekete geçti. Başta Merkez Bankası olmak üzere tüm finansal kuruluşların, hükümetin güçlü desteğiyle odaklandıkları ‘İstanbul Finans Mer-kezi’ne en etkin destek, İTO’nun ‘Paranın Başkenti İs-tanbul’ Projesi’nden gelecek.

İTO’nun atılımıyla İstanbul, bir yandan küresel dü-zeyde etkin bir ticaret merkezine dönüştürülürken, bir yandan da küresel ölçekli yeni vizyonla ‘paranın baş-kenti’ olacak ve dünyanın finansal ve ticari kaynakları ile yatırımlar için önemli bir çekim merkezi olacak.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, bu yeni atılımın ayrıntılarını anlatırken, sözlerine, “Oda olarak, 2015 yılında, uluslararası ölçekte ses getire-cek yepyeni projeleri hayata taşıyoruz. Bir süredir üze-rinde titizlikle çalıştığımız çeşitli projeleri bir konsept dahilinde bir araya getirdik. Bunları da ‘2015 Küresel

TicareTin merkezi isTanbul, PARAnIn DA ‘BAşKEnTİ’ olACAKİTo, hazırladığı küresel ölçekli ve yedi ayaklı yeni vizyon ile dünya kaynaklarının ana hattını İstanbul’a bağlayacak.

08 MART 2015

AYIN KONUĞU

Page 11: Hizmet 81 şubat mart

Vizyon Çalışması’ adı altında topladık” diyerek başla-dı. Çağlar, “Dünyadan İstanbul’a ve İstanbul’dan Türki-ye’ye akan katma değerin ve zenginliğin artırılmasını hedefliyoruz. İşte bu nedenle de dünyanın parasal kay-naklarının önemli bir kısmının, İstanbul’a aktarımını sağlamak istiyoruz. Ve 356 bini aşan üyemizden aldı-ğımız güçle, İstanbul ve Türkiye ekonomisi için küresel ölçekli bir adım atıyor ve ‘Paranın Başkenti İstanbul’ diyoruz. Çünkü biliyoruz ki para, devletler için gücün ve milletler için itibarın en önemli sembolüdür. Ve hiç şüphe yok ki İstanbul, dünyada bu itibarın ve gücün en çok yakıştığı şehirdir’’ dedi.

Bu çerçevede, İstanbul için ‘yedi proje’ ürettikleri-nin altını çizen Çağlar, 2015 Küresel Vizyon çalışması-nın yedi tepeli İstanbul’dan hareketle, yedi ana ayak-tan oluştuğunu belirtti.

1- İTO, İstanbul tüccarının hedef pazarlarını ‘Tica-ret Odaları Birliği’nde topluyor.

Öncelikle, İstanbul tüccarının mal satabileceği ve İstanbul’a yatırım yapabilecek iş adamlarını barındı-ran, dünyanın önemli şehirlerinin ticaret odalarını bir araya getirecekleri, İstanbul Ticaret Odası başkanlı-ğında bir ‘Ticaret Odaları Birliği’ kuracaklarını vurgu-layan Çağlar, “Bu sayede yurtdışındaki 3.5 milyon iş adamını, 356 bini aşkın üyemizle bir araya getirece-ğiz” dedi ve birliğin işleyişine ilişkin şu bilgileri verdi: “Diğer odalarla sürdürülebilir veri ve tecrübe payla-şım ağı oluşturup edineceğimiz bu bilgi ve tecrübeyi üyelerimize aktaracağız. Üyelerimizin dünyadaki diğer önemli ve büyük ticaret odalarının da üyeleriymiş gibi hizmet almalarını sağlayacağız. Tüm bunları dünyaya duyurmak için de yabancı ekonomi basınının ve ulus-lararası yatırımcıların ilgisini İstanbul’a çekeceğiz.”

Çağlar, bu hedeflere ulaşmak için hazırladıkları ‘eylem planı’ çerçevesinde dünyadaki önemli ticaret odaları ile bir araya gelerek bir Ticaret Odaları Plat-formu’nun kurulmasına öncülük edeceklerini de vur-guladı. Çağlar, her yıl İstanbul’da düzenlenecek, dün-ya ticaretinin geleceğinin ve sorunlarının ele alındığı

uluslararası ekonomi basınının da yakından takip et-tiği ‘Ticaret Odaları Zirvesi’ne de öncülük edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Diğer ticaret odaları üyeleri ile İstanbul tüccarı-nı bir araya getiren karşılıklı heyet ziyaretlerinin çok daha etkin hale getirilmesini sağlayacağız. Bu amaçla, 2015 Küresel Vizyon Projeleri ile eş zamanlı tematik panel, forum ya da tecrübe paylaşım toplantıları dü-zenleyeceğiz. Alım, ihale, ticari veri ve tecrübelerin paylaşılabileceği Ticaret Odaları Ortak internet sitesi-ni kuracağız.”

2 – Dünyanın dört bir köşesindeki yatırımcılar ‘İTO Küresel Girişimcilik Merkezi’ ile İstanbul’a geliyor.

İstanbul’un küresel bir ticaret merkezi ve paranın başkenti olurken, yatırımcıların da odağına yerleşece-ğine dikkat çeken Çağlar, “Bir finans, bir gayrimenkul ve bir turizm merkezi İstanbul yükseliyor; mega proje-leriyle, tarihiyle, kültürüyle yükseliyor. Kendi yükselir-ken yatırımcısını da yükseltiyor, ona geleceği vaat edi-yor. Şimdi bu potansiyeli dünya ile paylaşmak zamanı” dedi ve küresel yatırımcılar için oluşturdukları vizyonu şöyle anlattı:

“Bu kapsamda, Odamızda açılacak ‘İTO Küresel Girişimcilik Merkezi’ ile geleceğin iş fikirlerine hem dünyadan, hem de yerel piyasadan yatırımcılar aran-masına öncülük edeceğiz. Bu amaçla, her ay en ge-lişmiş ekonomilerin kalbine ticari misyon ziyaretleri düzenleyeceğiz. Bunun yanında, İstanbul Finans Mer-kezi’nde İTO Yatırım Merkezi (ICOC Investment Center) açacağız. Bu çalışmalarımızın tanıtımını yapmak için dünyanın önemli metropollerinde İstanbul Haftası or-ganize edeceğiz.”

3 - Fuar ve Kongre Şehri İstanbul Projesi dünya-nın en önemli etkinliklerinin çekim merkezi.

Ticaretin kılavuz kaptanı İstanbul Ticaret Odası olarak, üçüncü proje olarak da ‘Fuar ve Kongre Şehri İstanbul’ konseptini benimsediklerini vurgulayan Çağ-lar, “Artık İstanbul dünya fuarcılığında da baş aktörlüğe

09MART 2015

Page 12: Hizmet 81 şubat mart

10 MART 2015

oynuyor” dedi ve İstanbul Ticaret Odası olarak bu ko-nudaki çalışmalarını ve hedeflerini de şöyle açıkladı:

“Öncelikle dünyanın en önemli fuarları ve kong-relerinin İstanbul’a getirilmesi yönünde çalışmalara odaklanacağız. Kongreler ve fuarlar sayesinde İstan-bul’u ziyaret eden yatırımcıları, kentin yatırım cazibe-siyle buluşturacağız. Sektörler özelinde yabancı basın mensuplarını İstanbul’da ağırlarken, fuar ve kongre katılımcıları için İstanbul’a yatırımı teşvik eden birincil seviyede iletişim sağlayacağız.”

Bu yolda ilerlerken, hızlı bir şekilde İDTM Fuar Merkezi’nin ikinci etap inşaatını başlatacaklarının altını çizen Çağlar, “Bu kapsamda tur operatörleri ve Dünya Ticaret Merkezleri Birliği ile düzenli bilgilendir-me toplantıları yapacağız” dedi.

4- Dünyanın alışverişi İstanbul Shopping Fest’te.Küresel Vizyon Projeleri’nin dördüncü ayağını ‘İs-

tanbul Shopping Fest’in (ISF) oluşturduğunu vurgula-yan Çağlar, ISF’nin 5. yılında küreselleştirmeye dönük çalışmalara ağırlık verdiklerinin altını çizdi ve “Bu çerçevede, 2015 yılında tüm İstanbul’u dev bir AVM’ye dönüştürecek hazırlıklara odaklandık” dedi ve şöyle devam etti: “Ama bu sene, küresel vizyonla taçlanmış bambaşka bir Shopping Fest olacak. Bu projemizdeki temel amaçlarımızı, seçilen hedef kitlelerde ISF dö-neminin içinde, ‘İstanbul’a gitmek için en ideal zaman’ algısını dünyada yaygınlaştıracağız. Buna bağlı olarak, İstanbul’un dünyadaki en önemli alışveriş şehirlerin-den biri olarak algılanmasını ve ISF’nin dünyanın en önemli festivallerinden biri olmasını sağlayacağız.

Bunu desteklemek için de ISF süresince yabancı turist sayısının arttırılması yönünde çalışmalar yaparken, yabancı ziyaretçilerin kişi başına düşen harcamasında düzenli artış oluşturmasını sağlayacağız.”

Çağlar, ISF’deki hedeflere yönelik aksiyon planını anlatırken de şehri ana bölgelere ayırarak, yapılacak özel etkinlikler, konserler, görsel şovlar ve alışverişte sağlanacak avantajlarla festivalin İstanbul’un her ya-nına yayılmasını önemsediklerini vurguladı.

Çağlar, “Bu çerçevede, festival süresince avantajlı alışveriş imkanı sunabilmek adına gerçekleştirdiğimiz Altın Günü, Kozmetik Günü, Ayakkabı ve Çanta Günü, Teknoloji Günü, Jean Günü, Dekorasyon Günü ve Ye-me-İçme Günü gibi konsept indirim günlerini sayısını artıracağız” diye açıkladı ve ekledi:

“Ayrıca, ziyaretçilerimizin alışveriş tutarına göre değişen ücretsiz servis sağlayarak, her yere kolayca ulaşıp alışveriş yapmalarının yolunu açacağız. Ücret-siz helikopter turu, yeni bir uçak bileti gibi promosyon çalışmalarıyla ziyaretçilerimizi yeniden gelmeleri yö-nünde teşvik edeceğiz.”

İstanbul’un aynı zamanda küresel bir kültür-sanat merkezi konumunda olduğunu da vurgulayan Çağlar, “İstanbul’da yapılacak uluslararası çapta konser ya da benzeri etkinliklerin İstanbul Shopping Fest ile aynı tarihlerde gerçekleşmesini sağlamak için de yoğun çalışmalarımız var. Bu tür büyük etkinlikler de İstan-bul Shopping Fest’i dev bir çekim merkezine dönüş-türerek, dünyanın her yerinden katılımı ve dolayısıyla alışveriş hacimlerini artıracak” dedi.

Çağlar, oluşturup yaygınlaştıracakları ‘Shop’n fun’ sloganı ile yabancı ziyaretçilere özel tur paketleri sağ-lanması için de çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Festival coşkusunu; havaalanından başlayarak AVM ve mağaza vitrin, cadde süslemeleri ve şehir mobilya-ları ile daha da hissedilir kılınmalı” diye ekledi.

5- Dünya Ekonomisini Yönetenler İstanbul’da top-lanıyor.

İTO’nun ‘yeni İstanbul vizyonu’ için, Türkiye’nin G20 Liderliği’nin de önemli fırsatlar oluşturduğunu vurgulayan Çağlar, “Tarihte her zaman dünyayı değiş-tiren kararlar İstanbul’da düşünüldü, yazıldı, çizildi. Bugün de dünyanın parasını yönetenler yeniden İstan-bul’da toplanıyor” diye anımsattı.

Sözlerini, “Davos toplantılarına benzer şekilde, üst düzey bir toplantı düzenleyebilmek için gerekli koor-dinasyonu kuru, altyapı hazırlıklarını oluşturacağız” diye sürdüren Çağlar, Türkiye’nin dönem başkanlığını yapacağı G20 zirvesi boyunca; dünyaca tanınmış eko-nomistler, CEO’lar, devlet başkanları ve tepe bürokrat-ların İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleşecek ‘parayı yönetenler buluşmaları’na konuk olacağını vurguladı.

AYIN KONUĞU

Page 13: Hizmet 81 şubat mart

11MART 2015

Page 14: Hizmet 81 şubat mart

12 MART 2015

Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapıldığı TESHİAD 2013 – 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, yeni

dönemde Bülent Doğru ile devam edilmesi kararı alındı.

TESHİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Doğru 2013-2014 genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı ko-nuşmada, Türkiye’de temizleme endüstrisine 2014 yılında büyüme oranı, sektörün 2015 yılında gidişatı ve TESHİAD’ın faaliyetleri hakkında değerlendirme-lerde bulundu.

Bülent Doğru, “Kıymetli arkadaşlarım öncelikle genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum.13 tane yönetim kurulu arkadaşımla ayda 2 defa sektö-

rün geleceğini belirlemek açısından bir araya geli-yoruz. Katılımın daha çok ve salonumuzun daha dolu olmasını beklerdim. Yine umutsuzluğa kapılmamak gerek. Sonuçta bu sektörden ekmeğini kazanmaya çalışan kişileriz. Sivil toplum kuruluşu olmayı daha benimsememiş bir sektörün bizler destek vere-mezsek geleceği daha kötü yerlere gider. Türkiye’de dikkat ederseniz sivil toplum kuruluşları daha farklı hareket etmişlerdir. Hükümetlerden ekonomik an-lamda birçok destek almışlardır. Güç birliği olarak hareket edebilirsek diğer sivil toplum kuruluşları gibi bizimde kazanımlarımız olacak” şeklinde ko-nuştu.

Yukarıları zorlamak istiyorsak bu güç birliğini oluşturmak zorundayız diyen Doğru, “Derneğimiz 20-30 yıl önce Hüseyin Bey’in önderliğinde oluşan bir yapıydı. Şimdi bünyesinde birçok yapı barındırı-yor. Bunlardan bir tanesi de tesis yönetimi bize daha önce müracaat eden Bahadır Bey, tesis yönetimi alanında ikinci bir derneğe gerek olmadığını, sek-törün kendisine ait derneği var. Bu oluşumun içinde yer almak yeterli olacağını belirtmiştir. Dolaysıy-la sektörümüzün ilkleri olan firmalar ve kişiler ile güç birliği yapmak beraber çalışmak bizim açımız-dan da önemli ve sevindiricidir. TESHİAD 30 yıldan bu yana sürdürülebilirliğini ve gelişme gösterip bu güne gelmiş ise sektörümüz açısından değerli ve önemlidir. Birçok yönetim kurulu ve üye firmamız-dan talebimiz benzer örnekler gibi sektörde faaliyet gösteren firmalarımızı derneğimiz bünyesinde top-layabilmektir” açıklamasında bulundu.

2015 bizim açımızdan daha dikkatli olmamızı gerektiren bir yıl olacak vurgusunu yapan Bülent Doğru, “Ülkemize ekonomik açıdan baktığımızda risk almamamız gereken bir yıl olacak. Büyüme oranlarına baktığımızda, inşaat trendinde gelişme gösteriyoruz ama ödeme ve vade noktasında en bü-yük sıkıntıyı bizim sektörümüz çekiyor. Bu hizmet alıcılar ve satıcılar içinde geçerli. Dolaysıyla bize ürün sağlayan tedarikçilerimiz karşı taraftan aldı-ğımız vade oranında bize ürün vermesi gerekiyor. Bu dolaylı olarak onlara da etki edecektir. 2015’te tercihlerimizi doğru müşteriden yana ve tedbirli ha-reket etmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

TESHİAD bülenT Doğru İlE “Devam” DEDİ

GENEL KURUL

Page 15: Hizmet 81 şubat mart

13MART 2015

Türkiye’de temizleme endüstrisi açısından 2014 yılına baktığımızda yüzde 25-30 oranında büyüme ve gelişme var. Bu yurtdışında satılan mal ve ortaklık kültürünün Türkiye’de geliştiğini göstermektedir. 2014 yılında Avrupa’dan Türkiye ortaklık ve ürün satmaya gelen büyük guruplar TESHİAD ile bera-ber hareket etmek istiyorlar. Dolayısıyla TESHİAD sektör açısından iyi bir referans. Şunu gösteriyor ki, ‘evet sektör yurt dışı için de gelişim gösteren ciddi bir pazar.’ Sektör gelişecek ama bu sektörün geleceğini sağlam temellere dayandırmak firma-larımızın güvenilirliğine ve sağlamlığına bağlıdır. Düşüncem şudur ki TESHİAD bünyesinde toplanıp gelecekle ilgili doğru düşüncelerin konuşulacağı bir ortamdan geçeceğine inanıyorum” ifadelerini kul-landı.

Bülent Doğru, “2014 faaliyetlerimize baktığımız-da önemli konularımız arasında fuar ve zirve vardı. Uluslararası çapta düzenlediğimiz bu organizasyon-da ISSA gibi iyi bir ortağımız vardı. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz zirve ve fuarda birçok uluslararası düzeyde ziyaretçi ve konuşmacı ağırladık. Ziyaret-çi ve firmalarımız verim alarak ayrıldılar. ISSA da-

vetlisi olarak gittiğimiz Orlando fuarında gördük ki dünya temizlik endüstrileri hijyen alanında daha çok verim nasıl alabiliriz, temizliğin bilimsel metotlar ile nasıl yapılabildiğini konuşuyorlar. Biz bu geliş-mişliği sektöre ve üyelerimize daha iyi anlatabilmek adına TESHİAD TV’yi kurduk. Oradaki gelişmeleri anlatmaya çalışacağız. Basın bizim için önemli eli-mizden geldiği kadarıyla sektörün yayın organı HİZ-MET Dergisi ve diğer yayın organlarını kullanarak sektör içinde ve dışında sesimizi duyurmaya çalışa-cağız. Sektörümüz açısından sevindirici gelişmeler-den bir tanesi de sektörümüz de hizmet vermekte olan Yönetim Kurulu Üyemiz Nesrin Serin ve sek-törde hizmet vermekte olan Musa Demir arkadaşla-rımızın milletvekilli aday adayı olmaları. Umuyorum seçilirler. Bizi layıkıyla mecliste temsil ederler. İyi bir yönetim kurulu kadromuzun olduğunu düşünü-yorum. Sektörün gelişmesi için kafa yoran, değerli vakitlerini derneğe ayıran arkadaşlarımız var. Yeni dönemde çalışmalarımız sektörün gelişimi yönünde olacaktır. Şimdiden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederek genel kurulumuz sektörümüze hayırlı olma-sını diliyorum” şeklinde konuştu.

Page 16: Hizmet 81 şubat mart

14 MART 2015

TESHİAD Yönetim Kurulu Üyesi; Zafer Mumcular 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen TESHİ-AD ve sektör adına yapılan çalışmaları anlattı.

Mumcular; faaliyet raporunu okumadan önce bizim en büyük sorunumuz üye sorununa değil. İstanbul’da bin tane üye varsa demektir ki sektörün yüzde onuna hitap ediyoruz. Derneğimizin ve sektörümüzün büyük sıkıntılarından en önemlisi bir arada olamama soru-nudur. Yaptığımız çalışmalar ve yayınlarımızda aldığı-mız eleştireler başkan veya yönetim kurulu üyelerinin ön planda olduğudur. Sektör için çalışmak isteyen herkese üyemiz olsun olmasın bu platformda ye var-dır. Yeter ki sektör adına çalışmakta samimi olalım.

Ulusal Meslek Standartları Projesi: TESHİAD, 2012 yılında MYK ile imzalanmış olan protokol ile 9 Meslek Standardının oluşturulması için yetkilendirilmiştir. 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen çalışmalar ile Genel Temizlik Görevlisi, Dış Cephe Cam Temizlik Görevlisi, Havuz Operatörü ve Oto Yıkama Bakım Gö-

revlisi olarak, 4 Ulusal Meslek Standardı Taslak Çalış-ması tamamlanmış ve MYK’ya teslim edilmiştir. Tes-lim Edilen Meslek Standart Taslakları yakın zamanda Komisyon tetkikini takiben Ulusal Görüşe açılacak olup, yılsonuna kadar Ulusal Yeterlilik aşamasının ta-mamlanması planlanmıştır. Ayrıca, 2015 Yılında 3 Ulu-sal Meslek Standardı Çalışmasının da tamamlanarak teslim edilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye İŞ Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü ve Kadı-köy Şube Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucun-da, Nitelikli İŞ Gücünü Geliştirme Projesi dâhilinde, İş Kur Müdürlüğü tarafından Derneğimize bir İş Danış-manı atanması konusunda mutabakat gerçekleştiril-miştir. Bu sayede Üyelerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlanması konusunda ilk adımlar atılmıştır. Ayrıca önümüzdeki ay itibarı ile Sektör İhtiyaç Analizi hazırlanıp, ihtiyaç duyulan mesleklerde Eğitim Prog-ramı hazırlanması, uygulanması ve katılımcı İşveren-lerimizin bu konuda sağlanan teşviklerden yararlandı-rılması yolunda önemli bir adım atılmıştır.

Derneğimiz, 2011 yılında Avrupa Endüstriyel Te-mizlik Sektörü Federasyonu olan E-United organi-zasyonuna üye kabul edilmiştir. Bununla birlikte 2013 yılında başlatılan görüşmelerle TESHİAD, ISSA’nın Ulusal Dernekler Üyeliğine kabul edilmiştir.

Birincisi 2003 Yılında gerçekleştirilen Ulusal Te-mizlik Zirvesi, “Güvenilir Hijyen” teması ile ISSA In-terclean İstanbul Fuarı’nda, ISSA International Clea-ning Summit ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. ISSA tarafından desteklenen Zirveye ISSA’nın katkıları ile yabancı konuşmacılar davet edilmiş ve başarılı bir zirve gerçekleştirilmiştir. Ulusal Temizlik Zirvesi’nin üçüncüsü 2015 yılı sonbaharında yine ISSA’nın des-tekleri ile gerçekleştirilecektir.

2013 yılı sonlarında varılan anlaşma ile Eylül 2014 tarihinde İstanbul WOW Convention Center’da ISSA Interclean İstanbul Fuarı yerli ve yabancı firmaların iştiraki ile gerçekleştirilmiştir. Fuarı 3.500 kişi ziyaret etmiş olup, özellikle daha önceki fuarlara oranla artan yabancı ziyaretçi sayısı dikkat çekmiştir.

Kasım 2014 tarihinde Amsterdam RAI ve ISSA ta-rafından düzenlenen ve sektörün Amsterdam ile bir-likte en büyük fuar organizasyonu olan Orlando Fua-rı’na davetli olarak katılınmış ve ISSA’nın Genel Kurul

sekTör için çalışmak isTeyen HERKESE Bu PlATFoRMDA YERİMİz VAR

GENEL KURUL

Page 17: Hizmet 81 şubat mart

15MART 2015

Toplantısı’nda TESHİAD temsil edilmiştir.Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan Po-

lonya Fuarı için yapılan davet TESHİAD Yönetim Ku-rulu’nda değerlendirilmiş ve katılım yönünde karar alınmıştır.

Derneğimizin kuruluş amacına daha iyi hizmet verebilmesi adına ihtiyaç duyulan finansal yapının sağlanabilmesi için, bir İktisadi İşletme kurulması ko-nusunda Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, 2015 yı-lında hızlı bir şekilde yapılanarak faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Dernek faaliyetlerimizin öncelikle üyelerimize

ancak genelde tüm sektöre duyurulabilmesi ve tüm sektör unsurlarının faaliyet sürecine aktif olarak ka-tılımını sağlayabilmek adına internet üzerinden yayın yapacak bir televizyon kanalı oluşturulması yönünde karar alınarak hızla uygulamaya koyulmuştur. 2014 döneminde gerek fuar gerekse kamuoyunu bilgilen-dirmek adına başlattığımız PR çalışmaları ile birçok ulusal kanal ve yayında sektörün kamuoyunda tanıtıl-masına katkı sağlamıştır.

2 dönemdir beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza teşekkür eder yeni dönemin sektörümüz ve derneği-miz adına hayırlı olmasını dilerim.

TESHİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat çimen derneğimizin açılıma baktığımızda en fazla is-tihdam ve insan sayısının olduğu bir dernek

herkesin taşın altına elini koyması lazım üye sayımızı artırmamız gerekir.

Arkadaşlarımız dernek çalışmalarımız ve sektör hakkında ki gelişmeleri ve hedefleri güzel özetledi-ler. Derneğin gelişmesi sektörün gelişmesi anlamına gelir. Bu çalışmalarda en önemli unsur üye sayımızın artmasıdır. Bahsettiğimiz eğitimleri vere bilmemiz vizyonu yakalaya bilmemiz için üye sayımızı artırma-mız derneği ödeme sıkıntısından kurtarmamız ge-rekir. Bugün birçok derneğe baktığımızda odalaşmış durumdalar bizim bu seviyelere ulaşmamız gerekir. Derneğimizin açılıma baktığımızda en fazla istihdam ve insan sayısının olduğu bir dernek bizim en azından üye sayımızı binlere çıkarmamız lazım. Burada herke-sin taşın altına elini koyması lazım üye firmalarımızın birer ikişer üye getirmesi sektörümüz ve açısından

önemlidir. Uluslararası pazarlarda temizlik endüstri-leri oluşturmak istiyorsak güç birliği yapmak istiyor-sak derneğimizi geliştirmemiz gerekir. Birçok firma-mız bir birine ihale ortamında iş ortamında kıza bilir rakip olabiliriz ama dernek çatısı altına geldiğimizde bunları unutmamız gerekir.

HERKESİn Taşın alTına Elİnİ KoYMASI lAzIM

TESHİAD kurucu üyelerinden Hüseyin Aydın sektörün birlikte ha-reket ederek plan ve projeli hareket etiği takdirde sektörümüzü bir yere getirebiliriz.

Sektörün nereden nereye geldiğine bakarsak. 30 yılda sektör bü-yük bir yol kat etti diye biliriz. Geçmişte insanlar temizlik firmasında çalıştıklarını saklarlardı. Bu gün baktığımızda meslek haline gelmiş durumda, camcıyım, halı yıkamacıyım diye insanlar kendi meslek gu-ruplarını oluşturmuş durumdalar. Aslında 30 yıl fazla bir zaman dilimi değil. Geriye dönüp baktığımızda sektörün iyi bir yol aldığını görüyo-ruz. Tabi burada sektörün çektiği başlıca sıkıntı bir arada olmamak sektörün başta yapması gereken bir araya gelip sektör hakkında fi-kirlerini belirtmesi ve sektör yararına kafa yormaları gerekmektedir.

30 YIlDA SEKTÖR büyük bir yol KAT ETTİ DİYEBİlİRİz

Page 18: Hizmet 81 şubat mart

16 MART 2015

TESHİAD Yönetim Kurulu Üyesi Umut Delikan-lı genel kurul konuşmasında 2015 yılına iliş-kin ekonomik ve politik riskler sektör olarak

bu risklerden nasıl etkilenebiliriz nasıl mücadele edebiliriz ve TESHİAD’ın 2015 yılına ilişkin plan ve projelerini anlattı.

Umut Delikanlı; 2015’te bir takım ekonomik riskler var. Özelikle bizi en çok etkileyecek şeyler-den bir tanesi petrol fiyatlarındaki anormal gidiş ve Rusya’daki develasyon Rusya’daki krizin bize yansımaları olacak. Bu anlamda turizmle iş yapan arkadaşların bu sene çok dikkatli olmalarını öne-riyorum. Şimdiden ciddi iflaslar iflas ertelemeler gelmeye başladı. Bir başka konu döviz kurunun yükselmesi faizin yükselmesi, dış borcun yüksek olması, işsizliğin yüksek olması tabi etkenler kim-yayı atmosferi olumsuz etkiliyor. Dolaysı ile vade-

lerde uzamalar kar marjlarında düşüşler yaşaya biliriz, maceraya atılmak için doğru bir yıl olma-yacağını düşünüyorum. Bunun ötesinde kendi içi-mizde yaşadığımız sosyal politik çalkantılarda mu-hakkak bize yansıyacak İhracat pazarının olumsuz etkilenmesine yol açacak tabi seçimin olması da cabası 2015 yılında biz bunları ekonomik olarak his edeceğiz.

Delikanlı; biz dernek olarak nasıl hareket etme-liyiz? TESHİAD olarak nasıl bir liderlik üstlenmeli-yiz? Bu konuda birkaç düşüncem var. Derneğimi-zin uluslar arası organizasyonlarda sektörümüzün derneğimiz tarafından temsil edilmesi çok önemli bir konu, bizim ISSA ya üye olmamız dönüm nok-tası olacak. TESHİAD’ın uluslar arası organizas-yonlarda tanınması daha geniş bir networkün üyesi olacağız. Uluslararası alanda aynı sektörden insanlar ile etkileşim ve iletişim içerisinde olaca-ğız. Gerçekleştirdiğimiz ISSA Interclean fuarında görüştüğümüz Güney Afrika temizlik endüstrisi-nin başkanı ile yaptığımız görüşeme bizim için çok faydalı oldu. Yaptığımız görüşme çok faydalı ve ne yaptıklarını öğrendik bizden 20 yıl ilerde oldukları-nı gördük. Bu şekildeki uluslar arası görüşmeler sektörümüz ve derneğimiz açısında kazanç ola-caktır. Aynı şekilde dernek yurt içinde de network iş birliği oluşturabilir. İnsanları bir araya getirerek işbirliği anlaşmaları yaparak, farklı pazarlar ile iş birliği ortamları yaratacak organizasyonlar yapabi-lir. Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı firma-lara danışmalık aracılık yaparak bunları bir araya getirecek platform görevi üstlenebilir.

Bunun haricinde derneğin kamu nezdinde sektörü temsil etmesi çok önemli! Yasal mevzu-atların dernek üyelerinin fikri alınarak yasaların düzenlemesi tabiî ki çok önemli bizim ilgilendiren bir mevzuattın bizim fikrimiz alınmadan yürürlüğe konulması bizim için kabus olur. Bir diğer konuda İTO benzeri bir yapıların içinde sektörün, derneğin temsil edilmesi çok önemli ve gerekli konulardan bir tanesidir. Önümüzdeki dönem önümüze koydu-ğumuz vizyonlardır.

Bunun haricinde söyleye bileceğim Sektörü-müzün eğitim sürecinde TESHİAD’ın eğitim ve

TESHİAD olARAK nASIl BİR liDerlik üSTlEnMElİYİz?

GENEL KURUL

Page 19: Hizmet 81 şubat mart

17MART 2015

sertifikasyon çalışmalarına öncülük daha fazla yol gösterici olmasıdır. Bu aynı zamanda TESHİAD’ın sektörün geleceğini belirlemesi açısından önem-lidir. Firmalarında bunlara uyması gerektiğine inanıyorum bu işin kitabında bu yazıyorsa buna uyduralım kendimizi. Operasyon yönetimi, hijyen ile ilgili konulara, kaliteden insan kaynaklarına bir çok konuyu ilgilendiren ciddi çalışmalar yapılması ve bunun bir katalog olarak ortaya konması lazım, TESHİAD’ın bu konuda önderlik etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu standartların denetlenmesi ha-yata geçirilmesi sektör açısından önemli bir adım olacaktır. Bu eğitimleri almış bu sertifikalara sahip insanlar buralarda çalışabilecekler örneğin inşaat firmaları bu konuda çok yol almış durumda sertifi-kası olmayan eleman makinaya dokunamaz. Bizim

sektörümüzde bir çok pahalı makine ve ekipman mevcut ama bunların sertifikasyon ve eğitim sü-recine geçmiş değiliz bu doğru bir uygulama değil değişmesi gerekli. Tahmin ediyorum en önemli so-runlarımız arasında kalite standartlarının belirlen-mesi, bunlara yönelik eğitimlerin verilmesi, serti-fikaların verilmesi sektörümüz açısından dönüm noktası olacaktır. TESHİAD’ın dernek olarak veya buna aracılık ederek evet burada doğru iş yapılıyor, hayır burada doğru bir iş yapılmamış ve bu stan-darda uymayan işletmelere yaptırım gücü olması sektör açısından çok önemlidir. Şimdi sektörü-müz açısından uzak hedefler gözüke bilir ama yeni TESHİAD Yönetimi olarak kendimize vizyon olarak edinmiş bulunmaktayız. Yeni yönetimin derneğimiz ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

TESHİAD yönetim kurulu üyesi Cüneyt Sonuk; hizmet sektörünün ya-pacağı en önemli çalışma işletmelerimiz kaliteli en doğru insanlar ile çalışmasıdır. Verimi maliyeti azaltmak istiyorsak patrona yardımcı

olabilecek, donanımlı insanlar bulmamız yetiştirmemiz gerekir. Sektörü-müz profesyonellik gerektiren bir sektör. Yıllardan bu yana dış pazarlarda iş yapmaya çalışan bir firmayız yurt dışındaki birçok fuar ve organizasyona katılıyoruz, gördüğümüz şu ki pazarların çok dolu ve standartların yüksek olduğu. Yılardan bu yana mücadele vere vere ancak belirli standartlarda iş yapa biliyoruz. Gerçekten standartları en üst seviyeye çekmişler pazar-da beklentileri yüksek standartlarda tuta bilmek için. Verimlik sağlamak istiyorsak maliyetleri en az indirip kaliteli ve verimli nasıl çalışacağımıza müşteriye yönelik beklentimizde bu yönde olmalı. Sektörde artık arabesk yapıyı bırakıp profesyonelliğe önem vermemiz gerekir.

HİzMET SEKTÖRünDE en önemli iş KAlİTElİ En DoĞRu İnSAnlAR İlE çAlIşMASIDIR

Ömer Karaşehirli; aramızda önemli dünya çapında şirket-lerin yöneticileri var. Derneğimize ve sektörümüze katkı sağlamaları gerekir. Sektörümüzün önemli sıkıntıların-

dan bir tanesi de tahsilat sıkıntısıdır. Bunu Avrupa firmaları ile karşılaştırdığımızda sektörümüzün tahsilat ve vade sıkıntısını aşmaları gerekmektedir. Hizmet sektörü emeğinin karşılığı-nı alamıyor.2015 yılında oluşacak sıkıntılardan kurtulmak için gelişmiş pazarlarda olduğu gibi tahsilat ve vade sıkıntılarımızı aşmamız gerekir.

SEKTÖRüMüzün ÖnEMlİ SIKInTIlARInDAn BİR TAnESİ DE TahsilaT sıkınTısıDır

Page 20: Hizmet 81 şubat mart

18 MART 2015

TESHİAD Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Doğanay; global bir firma temsilcisi olarak sektörde kimlik bunalımı yaşadıklarını belirti.

Doğanay; sektörümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi standartların yükseltilmesi global bir firma tem-silcisi olarak kimlik bunalımı yaşıyorum. Sektörün kim-yasallarda standardın altında olması, kağıt gramajının düşürülmesi veya makine de daha ucuza mal etmek için standardın çok altında olması vs bize sektör içinde ger-çek anlamda sıkıntı vermekte, biz standardı yükseltelim derken sektör bizi aşağı çekmeye çalışıyor. Global firma olarak hiçbir zaman işi ucuza mal etme peşinde değiliz. Tamamı ile verimlilik üzerine odaklanmış durumdayız. Bizim belirtmek istediğimiz standartları düşüreceğimi-ze gelin daha çok verimlilik üzerinde çalışalım. Bizim burada anlatmaya çalıştığım verimliliğe önem vererek toplam maliyet üzerinden kar sağlamak. Fiyat konuş-mayalım verim konuşalım, adam konuşmayalım kalite konuşalım hepimiz beraber hareket edelim ki sektörü-müze katkı sağlayalım, kar edelim.

gloBAl BİR FİRMA TEMSİlCİSİ olARAK kimlik bunalımı yaşıyoruz

GENEL KURUL

yÖnETİM KUrUlU bAŞKAnı bülent doğru / dGr Group yönetim Hiz.yÖnETİM KUrUlU bAŞKAn yArdıMCıSı bahadır Adıyaman / yKS Tesis yönetim Hiz.

yÖnETİM KUrUlU bAŞKAn yArdıMCıSı Zafer Mumcular / Hijyen Akademisi Eğitim danışmalık

GEnEl SEKrETEr Umut delikanlı / Ekipman Market makine ve ekipman

SAyMAn A. Haydar Gürkan / ECOlAb

İlETİŞİM –MEdyA Zafer MUMCUlAr / Hijyen Akademisi Eğitim danışmalık

ÜyE GElİŞTİrME Ali Murat ÇİMEn / deça Hij. ve Kimyasal Temz. Hizm

TEdArİKÇİ ÜyElEr Pelin ÖZbİlGİn / Eczacıbaşı Girişim Pazarlama

EĞİTİM –AVrUPA bİrlİĞİ FOnlArı-MyK nesrin SErİn / On KArdEŞlEr - yöndes yönetim

yUrT dıŞı İlİŞKİlEr GÜrKAn dOĞAnAy / diverseyyUrT İÇİ VE yUrT dıŞı FUArlAr CÜnET SOnUK / Star Temizlik MakinalarıKAMU yÖNETİM • SİyASİ PArTİlEr• SİVİl TOPlUM KUrUlUŞlArı• dErnEKlEr

Alİ EKbEr dUrMAZ / FMS Temizlik Hizmt.ltd.GÜrKAn dOĞAnAy / diverseyMİKTAT KUZHAn / Tepe Servis ve yönetim AŞnUrCAn GErMAnİ / Euroclean

TESHİAd yÖnETİM KUrUlU GÖrEV dAĞılıMı

yÖnETİM KUrUlU ÜyElErİ - KOMİTElEr

Page 21: Hizmet 81 şubat mart

20. yıldönümünü kutlayan WIN Metal Working Fuarı 12-15 Şubat 2015 tarihleri arasında TÜ-YAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde Hannover

Messe Bileşim Fuarcılık tarafından organize edil-di. 3 ticari fuarı aynı çatı altında bir araya getiren etkinlikte, aracılığıyla iş sağlığı ve güvenliğine de odaklanıldı. Bu organizasyonda TESHİAD’da des-tekleyen kurumlar arasında yer aldı.

Türkiye ve Avrasya Bölgesi imalat endüstrisi-nin en önemli fuarı olan WIN - World of Industry, 7 önemli sektörün endüstriyel bazda sergileyeceği ürün ve hizmetleri profesyonel ziyaretçilere sundu.

Avusturya, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Fran-sa, Macaristan, İtalya, Almanya, Güney Kore, Hol-landa, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Tür-kiye’den 607 şirket ürünlerini fuarda sergiledi. Bunlar arasından Almanya, İtalya ve Güney Kore, hükümetlerinin finansal desteğini alarak grup ka-tılımı sağladılar.

Yeni pazarlarWIN Fuarları, yüksek sayıda uluslararası katı-

lımcı ve ziyaretçisiyle yeni pazarlara açılmak iste-yen firmalar için eşsiz fırsatlar sundu.

Yeni iş bağlantılarıİmalat endüstrisinin karar vericileri, teknolo-

ji üreticileri ve devlet yetkilileri yeni iş bağlantıları kurmak için WIN Fuarları’nda yer aldı.

19MART 2015

Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü ve Kadıköy Şube Müdürlüğü ile yapılan görüş-meler sonucunda, Nitelikli İş Gücünü Geliştir-

me Projesi dâhilinde, İş Kur Müdürlüğü tarafından Derneğimize bir İş Danışmanı atanması konusunda mutabakat gerçekleştirilmiştir. Bu sayede Üyeleri-mize ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlanması ko-nusunda ilk adımlar atılmıştır. Ayrıca önümüzdeki ay itibarı ile Sektör İhtiyaç Analizi hazırlanıp, ihtiyaç duyulan mesleklerde Eğitim Programı hazırlan-ması, uygulanması ve katılımcı İşverenlerimizin bu konuda sağlanan teşviklerden yararlandırılması yolunda önemli bir adım atılmıştır.

işkur’DAn DERnEĞİMİzE İş DAnIşMAnI

TeshiaD’DAn WIn METAl WoRKİng FuARI’nA DESTEK

Page 22: Hizmet 81 şubat mart

KAPAK

20 MART 2015

Page 23: Hizmet 81 şubat mart

21MART 2015

Page 24: Hizmet 81 şubat mart

22 MART 2015

Türkiye’nin önemli profesyonel temizlik maki-ne üreticileri arasında yer alan Star Temizlik makineleri, üretimde 15 yıllık bilgi ve tecrübe

sonunda 2000’li yıllarda profesyonel temizlik maki-neleri üretimine başlamış ve müşterilerine elekt-rikli süpürge ve halı yıkama alanlarında geniş ürün yelpazesiyle hizmet vermekte olan Star makine yeni ürünlerini TESHİAD genel kurulunda tanıtı.

Star Makine’nin kurulduğu günden bu yana, ürün kalitesi ve uygun fiyatlarıyla pazarda gözle görülür bir yol kat ederek ve ilk sıralarda yer aldığını belirten firma genel müdürü Cüneyt Sonuk, müşteriye özel ürün ve renk çeşitleriyle, dünya çapında pek çok ül-

keye yaptıkları ihracatla kalitelerini kanıtladıklarını söyledi.

Sonuk, “Profesyonel vakum ve halı makineleri üretimi ve ihracatı yanında yurtdışından ithal ettiği-miz diğer ürünlerle, ürün yelpazemizi tamamlayarak müşterilerimize en iyi hizmet ve ürünleri sunmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda profesyonel temizliğe ihtiyaç duyulan, hastane, okul, ibadethane, fabrika, havalimanı, AVM’ler ve buna benzer pek çoğu hizmet alanımızın içinde yer almakta” şeklinde konuştu.

Hedeflerinin,müşterilerine profesyonel temizlik alanında neye ihtiyaç duyuyorlarsa bunları tek bir çatı altında uygun fiyat ve servis garantisi altında

STAR MAKİnE 2015 YIlInA yeni ürünleri İlE iDDialı girDi

HİJYEN

Page 25: Hizmet 81 şubat mart

23MART 2015

sunduklarını belirten Sonuk, “Bu nedenle vakum makinesinden, halı yıkama makinesine, yer yıkama bakım ve cilalama makinelerinden büyük alanlar için binicili yer yıkama otomatlarına, yürüyen mer-diven temizlik makinelerinden, yüksek basınçlı su püskürtme makinelerine kadar pek çok modelde ürünü STAR markamız adı altında sunmaktayız” ifa-desinde bulundu.

“ÜLKEMİZDE TEMİZLİK SEKTÖRÜ ÇOK YENİ”Sonuk, “Gelişmiş ülkelerdeki temizlik maki-

ne,ekipman üretimi ve profesyonel hizmet sağlan-masının geçmişi uzun yıllara dayanırken ülkemizde temizlik sektörü on yıllarla ifade edilebilecek kısa sürelerde büyük bir gelişme gösterdi. İlk başladığı-mız yıllarda temizlik yapacak profesyonel makine, araç ve gereçleri ülkemizde bulamayıp çok yüksek fiyatlara ithal etmek zorunda kalırken, bugün bunla-rın önemli kısmını üreten firmaların olması elbette sevindirici. Dileğimiz, uzun ve sancılı bir süreç ol-masına karşın, üreticilerin ve kaliteli hizmet firma-larının artması, bunların ciddi birer marka değerine dönüşmesi, sektörün ülkemize büyük girdiler sağ-layacak büyük bir endüstri haline gelmesidir. Bunu yaparken de doğal çevre ve sağlık açısından en uy-gun ürünlerin üretilmesi ve hizmetlerin verilmesi-dir” şeklinde konuştu.

Sonuk, “STAR ürünleri temizlik hizmeti verilen alanlarda kullanıcıyı yormadan en iyi performan-

sı verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ürün tasarım aşamasında daima kendimizi son kullanıcı yerine koyarak kullanılan her aksesuardan maksimum ve-rim almayı hedefleriz. Bu da ürünü kullanan temiz-lik personelinden, hizmetin verildiği kuruma kadar olumlu bir şekilde yansır” 2015 yılı gelişime açık olduğumuz ve yeniliklere çok çabuk adapte olabil-diğimiz için güzel sonuçlarını şimdiden almaya baş-ladığımız bir yıl oluyor diyen Sonuk, ”Yeni binamızın; merkez ofisler, showroom, teknik servis, üretim ve depolamayı tek bir çatı altında toplamak açısından çok yararı oldu. Üretimlerimize daha pratik ve hızlı bir şekilde devam etmemizi sağladı dedi.

“BAŞARI EKİP İŞİDİR”Ortada bir başarı söz konusuysa bunu çalışma

arkadaşlarımızla beraber gerçekleştiriyoruz diyen Sonuk, “Onlar üzerimizdeki günlük çalışma yükünü hafifletmeseler biz de yeni fikirler, projeler üretmek ve bunları gerçeğe dönüştürmek için vakit bulama-yız. Bu işler herkesin birbirine el vermesiyle oluşan ekip işleridir. Zincirin bir halkası zayıf olsa o iş düz-gün yürümez. İnsan faktörünün yanında teknolojiyi de arkanıza alarak sağlam ve istikrarlı bir şekilde ilerlemeniz için kişisel olarak da sonuç ve çözüm odaklı, genel tabloyu ve ileriyi görebilen bir yapınızın olması gerekir. Bunun yanında ailenizin ve sevdikle-rinizin desteği de başarıya giden yolda göz ardı edil-memelidir” dedi.

Page 26: Hizmet 81 şubat mart

TüRKİYE’nİn 2014 YIlI gayrimenkul karnesi

Türkiye gayrimenkul sektöründe 2014’te yüzde 30 artışla 4.2 milyon metrekareye ulaşan A sınıfı ofis arzı, Avrupa pazarları arasında en yüksek

artışı kaydederken; AVM pazarındaki yeni arzlar ise yavaşladı.

Gayrimenkul danışmanlığı şirketi Cushman & Wakefiled’in “2014 Türkiye Gayrimenkul Pazarı” ra-poruna göre, Türkiye ofis pazarı 2013 yılının ardından 2014’te de rekor kırdı.

Toplamda 900,000 metrekare yeni arzın eklendiği A sınıfı ofis pazarı 4.2 milyon metrekareye ulaşırken; yıllık bazda yüzde 30 artışla Avrupa pazarları arasında en yüksek artışı kaydetti. En fazla talep gören bölgeler Beşiktaş’tan Maslak’a kadar Büyükdere Caddesi bo-yunca uzanan Merkezi İş Alanı (MİA) ile Ataşehir oldu. Buna karşın yeni arzlarla birlikte toplam boşluk ise 680,000 metrekareye ulaştı.

Rapora göre, inşası devam etmekte olan 2.1 mil-yon metrekare yeni ofis arzı bulunurken; 2015 yılında MİA, Ataşehir ve Ümraniye bölgeleri başta olmak üze-re yeni arzlarla toplam A sınıfı ofis arzının 5 milyon metrekareyi aşması bekleniyor.

Ofis pazarında 2014 yılında kiraların büyük ölçekte stabil kaldığı görülürken; gelecek dönemde de sabit kalması bekleniyor.

AVM arzlarında yavaşlama yaşandıAlışveriş merkezi (AVM) segmentinde ise yeni arz-

lar devam etmekle birlikte, 2013 yılına göre yavaşlama gösterdi.

Rapora göre, 2014 yılında toplam yeni AVM arzı 635,000 metrekare ile 2013’teki bir milyon metrekare-nin altında kaldı. Toplam arz 2014 sonu itibariyle 350 AVM’de 9.9 milyon metrekareye ulaştı.

2.3 milyon metrekare yeni AVM arzı bekleniyorGelecek üç yıl içinde 2.3 milyon metrekare yeni

AVM arzı beklenirken; Sivas, Van, Yozgat gibi henüz AVM olmayan illerde de açılışlar öngörülüyor. Rapora göre, otel yatırımları 2014’te artış kaydederken; İs-tanbul’daki otellerin doluluk oranı ise geriledi.

Yeni yatırım yapılacak otel sayısı 2014 yılında 275’e, yatak sayısı da yaklaşık 73,000’e yükseldi.

“2015‘DE; YABAnCI YATIRIMCI ilgisi Devam eTmekTe”AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü:

“Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) olarak AVM sektörünü en son şubat ayında yayınladığımız, 2014 yılı ve Aralık ayı sonuçlarını gösteren rakamlar üzerinden yorumlamak daha doğru olacaktır. AVM endeksi, Aralık ayını rekor bir puanla; %10,9 yükselerek 193 puanla kapat-tı. AVM sektörü için Aralık ayını en yüksek ciro artışlarının kaydedildiği dönem olarak belirtebi-liriz. Bu yıl da geçen yıl gibi Aralık ayı yine endek-sin en yüksek puana eriştiği ay oldu. Yıllık bazda baktığımızda ise ciro endeksinin yüzde 8,1’lik bir

24 MART 2015

AVM ÖZEL

Page 27: Hizmet 81 şubat mart

“2015‘DE; YABAnCI YATIRIMCI ilgisi Devam eTmekTe”artış kaydederek 160 puana ulaştığını görüyoruz. Endeks verilerinin 2014 yılında hem cirosal, hem ziyaretçi sayısı ve hem de m2 verimliliği olarak artış kaydetmesi sektörün 2014 yılını son dere-ce başarılı geçirdiğini göstermektedir. Bu durum 2015 yılına ilişkin umutlarımızı arttırıyor. Sektö-rün 2015 yılını ise ciro büyüklüğü olarak ortalama yüzde 12’lik bir artışla 90 milyar TL ciro ile kapa-tacağını tahmin ediyoruz.

Türkiye genelinde toplam aktif AVM sayısı 3412015 yılına yatırım tarafından baktığımızda

ise; yabancı yatırımcı ilgisi devam etmek ile bir-likte bu ilginin iş geliştirmeden daha çok halen açık alışveriş merkezlerinin satın alınmasına dönük olacağı inancındayız. 2015 ve sonrasında alışveriş merkezlerinde yeniden yapılanma mi-mari güncellemeleri de görmeye başlayacağız.

Türkiye genelinde toplam aktif AVM sayısı 341. 2015 yılı için bu sayının ortalama 355’lere yükseleceğini tahmin ediyoruz. Bu AVM’lerin ortalama yatırım değeri 3 milyar USD. Ancak projelerden kaç adedinin 2015 yılında tamamla-narak açılacağını önceden belirtmemiz mümkün değil.”

İstanbul’un ziyaretçi sayısı arttı ancak otellerin doluluk oranı düştüTürkiye’de 11.8 milyon ile en fazla ziyaretçi alan il

konumundaki İstanbul, ziyaretçi sayısını yüzde 12 ar-tırdı; ancak İstanbul’daki otellerin doluluk oranı yüzde 65’e geriledi.

Genel olarak otel arzının artması ile uzun süreli konaklamalar için tercih edilen “extended stay” adı verilen otellere talebin artması gerilemenin başlıca nedenleri arasında gösterilirken; bu tip otellerin do-

luluk oranlarının istatistiklere yansımadığı belirtildi.

Lojistik pazarındaki yatırım işlemleri arsa alımları ile sınırlı kaldıLojistik pazarındaki yatırım işlemleri ise, ge-

liştirme ve ihtiyaca özel (built-to-suit) geliştirme amaçlı arsa alımları ile sınırlı kaldı. Kullanıcı pa-zarında yılın son çeyreğinde yaklaşık 54,000 met-rekare depolama alanı kiralanarak yıl içindeki en yüksek seviyeye çıkıldı.

25MART 2015

Page 28: Hizmet 81 şubat mart

26 MART 2015

Sürdürülebilirliği, sürekli yapılabilir, tekrarlana-bilir olmaktan çok, bir süreç olarak değerlen-diren Gürkan Doğanay, “Sürdürülebilirlik, yaptı-

ğımız işleri tekrarlayabiliyor olmaktan çok daha derin bir anlama sahiptir. Daha çok, dün yaptığımız işi bu-gün daha az kaynak tüketerek, daha az atık ve çevreye daha saygılı bir şekilde ve belki de daha verimli olarak yapabilmeyi hedefleme, sürekli bir iyileştirme çaba-sında olma sürecidir. Şurası çok açıktır, kaynaklarımı-zı sorumsuzca tüketerek daha fazla devam edemeyiz.

Bu hem kaynakların kıtlığı ve dolayısı ile giderek daha değerleneceği ve yine buna bağlı olarak maliyetleri-nin artacağı için anlamsız hem de yaşanabilir ve yine sürdürülebilir bir dünyayı gelecek kuşaklara bırakma borcu ve sorumluluğumuz adına kaçınılmaz bir ger-çekliktir” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik kavramını hayatımıza, evimize ve işlerimize de yansıtmamız gerekiyor diyen Doğanay, “Günlük işlerimizde hangi doğal ve/veya diğer sınırsız olmayan kaynakları tüketiyoruz? Sektörümüz açısın-dan bir bakalım: Kimyasallar, enerji, insan gücü, belki de günün en önemli konusu, su… Sektörümüzde iş-lerimizi yaparken bu bileşenlerin tümünü kullanıyor/tüketiyoruz. Ya direkt olarak ya da sektörümüzde gi-derek önemini artıran ve daha da artıracak olan en-düstriyel temizleme makineleri aracılığı ile. E tamam işte, bunların hepsi endüstriyel, hepsi gelişmiş maki-neler değil mi? Zaten sektörde makineleşmeyi artı-rarak beraberinde verimi, sürdürülebilirliği de artır-mıyor muyuz? Evet... Belki... Kısmen...” ifadelerinde bulundu.

Yenilikçi teknolojiler ile öncelikle su olmak üzere temizlik kimyasalı ve enerjiden de çok ciddi oranlarda tasarruf etmek mümkündür. Hatta sağlanacak verim artışı ile projede kullanılması planlanan makine par-kından dahi tasarruf etmek, daha az makine ile aynı işi yapabilmek mümkündür. Yan sayfadaki örnekler bunu rakamları ile göz önüne koymaktadır.

Doğanay, “Firmam, bu konuda sektörün öncüsü konumundadır. Sürekli olarak sektöre yenilikçi, ve-rimli ve çevreci çözümler sunmayı amaç edinmiştir. Sadece makinelerle değil, konsantre ürün sistemleri ve ekipmanlarla da bunu en üst seviyeye taşımaktadır. Son kullanıcının bilinçlendirilmesi, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir temizlik hiz-metlerinin sektörde yer alması gibi hedeflere ulaş-mak ise derneğimiz TESHİAD’ın temel amaçlarından biridir” ifadelerini kullandı.

sürDürülebilir hijyen için DoĞRu MAKİnE VE EKİPMAn SEçİMİBu yıl ikincisi düzenlenen Temizlik zirvesi ISSA/InTERClEAn ve ilk kez düzenlenen Sealed Air AMAT Bölgesi (Asya, Afrika, orta Doğu ve Türkiye) Satış Direktörü gürkan Doğanay, sürdürülebilirlik konusunda bilgiler verdi.

AVM ÖZEL

Page 29: Hizmet 81 şubat mart

27MART 2015

Page 30: Hizmet 81 şubat mart

28 MART 2015

Firma, 2015 yılında bünyesine kattığı VERMOP Temizlik Sistemleri ve RCM Temizlik makine-leri ile sektörde farklılık yaratmayı hedefliyor.

Sektöre profesyonel, hızlı ve çözümsel yaklaşımlar sergilemeyi planladıklarını, alışıla gelmiş yönelim-ler dışında danışmanlık hizmetleriyle de sektörde farklılıklarını hissettirmek istediklerini belirten Bo-ğaziçi Temizlik Genel Müdürü Bekir Ovayurt ve Tür-kiye Satış Müdürü Levent Feyzioğlu:

HİZMET ÇÖZÜM ODAKLIHizmet en zor görevlerden biridir. Boğaziçi ola-

rak biz bunu farkındayız ve buna hazır olduğumuzu potansiyel müşteri gruplarımıza anlatmak istiyoruz ve bu yükü paylaşmak niyetindeyiz. Hizmet veren bir kuruma hizmet verebilme yeteneği önemlidir.

KALİTE, MALİYET ve DEĞİŞEN KOŞULLAR Sektör hızla gelişmekte bu sevindirici bir durum

ancak rekabetin yüksek olması kaliteye verilen de-ğerin düşmesine sebep olmakta, rekabetçi koşullar sebebi ile ucuz ürünler tercih edilmektedir. Ürünle-rimiz uzun ömrü ve dayanıklılığı ile kendisini dün-yanın bir çok ve Türkiye’de ülkesinde ispatlamıştır. Bu anlamda işletim ömrü ve maliyetleri açısından düşününce işletim maliyetlerinin düşüklüğü ile bü-yük avantaj sağlamaktadır.

Her zaman üzerinde durduğumuz konu “cebi-nizden ilk etapta değil, toplamda ne ödediğiniz üze-rine konsantre olun, bu şekilde hem işlerin aksama riski azalır hem de servis maliyetlerinden kurtul-muş olursunuz” bizim üzerinde durduğumuz konu ürünlerimizin toplam maliyette ne kadar verimlilik sağlamışız onu hesaplıyoruz.

AKILCI ÇÖZÜMLERSadece satıcılık değil daha öncede belirttiğim

gibi danışmanlık hizmeti de vermekteyiz. Alan zi-yaretleri, ihtiyaçları belirleme ve doğru ürünleri önermek gibi bir misyon edindik. Bu yolla optimal çözümler sağlanmakta, maliyetler de kontrol altına alınabilmektedir.

ÜRÜN YELPAZESİHedef kitlemiz oldukça geniş, sahip olduğumuz

markalar ve ürünleri özellikle Temizlik Firmaları, Oteller, Hastaneler, Endüstriyel Kuruluşlar kısacası temizlik ihtiyacı olan tüm sektörler diyebiliriz. Müş-teri kitlemize daha iyi hizmet sunmak açısından da ürün yelpazemizde oldukça geniş tutuk. çift kova-lı arabalardan temizlik sistem arabalarına, Clean Room ürünlerinden günlük kullanılan mop sistem-lerine, manuel küçük alan süpürücülerden, cadde süpürücülere, cila makinelerinden, yer yıkama oto-matlarına, binicili otomatlara, yıkama ve süpürme işlemini bir arada yapabilen binicili makinelere ka-dar her türlü ihtiyaca cevap verilebilir.

BAYİLİKLER VE TEKNİKİstanbul’da iki noktada, Bursa, İzmir, Ankara,

Antalya gibi merkezi noktalarda servis hizmetle-rimize ulaşılma şansı var. Çevre iller için servis-lerimiz hizmette gecikecek ise merkezi servisimiz noktaya doğrudan ulaşarak aksamalar yaşanmasını engelliyoruz.

BoĞAzİçİ EnDüSTRİYEl SEKTÖRDE fark yaraTıyor

AVM ÖZEL

Page 31: Hizmet 81 şubat mart

29MART 2015

Page 32: Hizmet 81 şubat mart

30 MART 2015

YKS, hizmet sektöründeki deneyimi ile birlikte, AVM Yönetimi ve Yönetim ve İşletim Hizmet-leri kapsamında teknik, temizlik ve güvenlik

hizmetlerini müşterilerine sunmakta. İlk kuruldu-ğunda sadece Yapı Kredi Plaza’nın yönetimi göre-vini üslenen YKS Tesis Yönetim Hizmetleri, bugün elimizde 50’den fazla büyük projeye ve endüstriyel

tesise yönetim hizmeti veriyor. YKS Tesis Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bahadır Adıyaman, “Biz apartman yöneticiliği yapmıyoruz. Yaptığımız işler A ve A plus işlerdir. Endüstriyel tesislerdir. Tabi bu-rada tesis yönetimi kavramını biz hep ayırıyoruz. Biz tek bir disipline bağlı kalmadan çalışıyoruz. Sektörde servisi biz; temizlik, teknik ve güvenlik

yks 60 YIlIn TECRüBESİYlE SEKTÖRün HİzMETİnDEYapı Kredi Bankası’nın 60 yıllık kurumsal gücü ile Koray İnşaat’ın 30 yıllık bilgi ve deneyiminin birleşmesi sonucunda 1988 yılında kurulan YKS Tesis Yönetim Hizmetleri, “Tesis Yönetimi” kavramının ülkemizdeki öncü kuruluşlarından biri olarak, endüstri, konut, ofis ve AVM olmak üzere 4 farklı segmentte faaliyet göstermekte.

AVM ÖZEL

Page 33: Hizmet 81 şubat mart

31MART 2015

hizmetlerinin bir bütünü olarak tanımlıyoruz. Bü-tün bu hizmetlerin tek elden koordine edilmesi ge-rekiyor” şeklinde konuştu.

Adıyaman, “Biz Türkiye’de bu kavramın boşlu-ğunu çok iyi biliyoruz. Bu işi yapan çok firma var. Sadece temizlik işi yapan, sadece güvenlik işi ya-pan ya da sadece teknik işi yapan firmalar var. Bu firmaların pek çoğu standartlardan uzak çalışıyor-lar. Bazılarının da belli standartları var ama Türki-ye standardı değil. Genelde Avrupa’dan getirdikleri bir takım standartlardır. Veya müşterilerinin şart-namelere koydukları standartlarda çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Tesis yönetim hizmetleri sektörünün Ameri-ka’da 1900’lü yılların başında ortaya çıktığını be-lirten Adıyaman, “O yıllarda yüksek katlı binalar ortaya çıkmaya başlamıştı. Türkiye’de bu iş son 10-15 yılda yoğunluk yaşamaya başladı. Bu sek-törün gerçek manada gelişmeye başlaması, ki biz daha emekleme devresindeyiz, artık bir sıçrayışa geçme vakti geldi. Biz Türkiye’de biz sektör olarak tanımlanmıyoruz. Henüz oturmuş bir sektör değil. Bunun sıkıntısını biz her zaman yaşıyoruz” dedi.

Bahadır Adıyaman:AVM’lerde 2014 yılı sonu itibariyle ziyaretçi sa-

yısı 1.7 milyar ( Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği verileri ) olarak gerçekleşmiştir. Ziyaretçi sayıları dikkate alındığında, AVM’lerde ki temizlik ve hijyenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmak-tadır.

YKS, temizlik hizmeti verdiği AVM’lerde, hijyen güvenliğini korumak amacıyla temizlik iş planları-nı dünyada ve ülkemizde olası salgınlara göre re-vize etmekte, çalışanlarına “Hijyen Eğitimi Yönet-meliği” çerçevesinde eğitimler aldırmaktadır. Bu kapsamda özellikle kış aylarında, grip gibi bulaşıcı hastalıkların artması nedeniyle insanların yoğun olarak temas ettiği, ibadethaneler, çocuk oyun alanları, masalar, sandalyeler, asansörler, yürüyen merdivenler, ıslak hacimler vb. alanlar sık sık de-zenfekte edilmektedir. Hijyen güvenliği ve çapraz bulaşmanın engellenmesi amacıyla, personeller ile haftalık toplantılar yapılmakta ve temizlik hiz-metlerinde evrensel olarak kullanılan renk kodlu temizlik sistemi hakkında bilgi verilmektedir.

Alışveriş Merkezlerinde diğer bir önemli husus ise “Atık Yönetimi”dir. YKS olarak Atık yönetimi ile ilgili planların, AVM’lerin inşaat aşamasında belir-lenmesinin büyük önem taşıdığını düşünmekteyiz. Bu kapsamda danışmanlık hizmeti verdiğimiz AVM ve diğer projelerde atık yönetimi planlamasına iliş-kin raporlamalar yapılmaktadır. Bu planlamalar yapılırken, atıkların üretildiği alanlardan beledi-

yeye teslim edilene kadar, “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” dikkate alınmakta, nakil iş-lemleri sırasında ziyaretçilere, çalışanlara, temiz-lik ve hijyen riski oluşturmamaya dikkat edilmek-tedir.

Temizlik hizmeti, hijyen ve atık yönetiminin bü-yük titizlikle takip edilmesi ve bunun sonucunda oluşan durumun analizi amacıyla hijyen testleri yapılmakta ve çıkan sonuçlara göre aksiyon alın-maktadır. Ayrıca müşterilerimizin bağımsız ku-ruluşlara denetimler yaptırması bizlerin mevcut durumumuzu görmemizde büyük fayda sağlamak-tadır. Tüm bu çalışmalar neticesinde temizlik hiz-metlerinde müşterilerimize sunduğumuz çözüm-lerle, ziyaretçilerin temiz ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmasını sağlamaktayız.

Page 34: Hizmet 81 şubat mart

32 MART 2015

50 milyar dolarlık yatırım değerine sahip AVM sektörünün temsilcisi AYD’nin (Alışveriş Mer-kezleri ve Yatırımcıları Derneği) geleneksel-

leşen AVM Yatırımları Konferansı, 5 Mart 2015’te gerçekleştirildi. AVM sektörüne yön veren AYD ve sektörün eğitim, bilgi ve gelişim merkezi SOYSAL işbirliği ile hayata geçirilen konferans; AVM yatı-rımcılarını, merkez yöneticilerini, perakendecileri ve sektöre destek veren firmaları bir araya getirdi.

AYD Başkanı ve Multi Turkey Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü:

İlginç ve farklı bir ülkede yaşıyoruz. Her günü-müz farklı her anımız bir olay ama bir yanda da ül-kemiz büyümeye gelişmeye devam ediyor.

İhracatımız 150 milyar doların üstüne çıktı. Oysa 1990’lı yıllarda ihracatımız 15 milyar dolar

seviyesindeydi. Artık kolay kolay krize girmeyen di-namik bir Türkiye var karşınızda. Sermayesi güçlü şirketler ile iş adamlarımız dünya ekonomisinde önemli yer tutuyor. Sadece yakın coğrafyada değil dünyanın her yerinde iş adamlarımız yıldızlaşıyor ve biz hepsiyle gurur duyuyoruz. Yıldızlaşan bir sektörde bizim sektörümüz Perakende ve Alışveriş merkezleri Türk Ekonomisinin lokomotiflerinden biri oldu. 50 milyar dolarlık yatırım değerine sahip AVM sektörünü temsilen gururla söyleyebilirim ki sektörümüz 2014 yılında büyümeye devam etti. Ya-rattığımız değer rakamlara da yansıdı. Geçtiğimiz 1 yılda Alışveriş merkezleri olarak 9.8 milyon met-rekarelik bir büyüklüğe ulaştık. 2014’te gerçekleş-tirdiğimiz 75 milyar liralık ciro ile AVM’ler devleti-mize 20 milyarlık vergi katkısı sağladı. Markaların büyümesine üretimin çoğalmasına organize pera-

“Bu SEnE CİRo HEDEFİMİz 90 MİlYAR lİRA”“vıı. avm yaTırımları konferansı” gerçekleşTirilDi

AYD KONFERANS

Page 35: Hizmet 81 şubat mart

33MART 2015

kendenin artışına, istihdam kapasitesinin 400 binin üzerine çıkmasına, sektörün yabancı yatırımların cazibesi ve Türkiye Ekonomisinin en önemli uzun vadeli kaynak sağlayıcı olmasına destek olmanın onurunu yaşıyoruz. Bu sene ciro hedefimiz 90 mil-yar lira. Tüm bu gelişmeler olurken, hükümetimi-zin, devletimizin katkılarını yadsıyamayız, tabii ki büyüme bireyler, kurumlar ve en önemlisi devletle olur.

Ozan Balaban Emaar, Bölge Müdürü :Hepiniz taktir edersiniz ki çevre faktörler nede-

niyle ülke ekonomisi adına 2014’te zor bir yıl ge-çirdik. Dolar ve Euro’daki ani yükselişler 2014 yılı enflasyonunun beklenenin üzerinde çıkması ülke ekonomisine yön verenler açısından zorlayıcı olsa da konunun uzmanları 2015’in daha iyi bir yıl ola-cağı konusunda birleşiyor. Ümit ediyoruz ki petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye ekonomisine asıl katkısı 2015 yılında görülecek ve enflasyon sert dü-şüşler yaşayacak. Ayrıca merkez bankasının daha ciddi faiz indirimine gireceği umuduyla seçimler sonrası daha rahat bir soluk alacağımızı düşünüyo-rum. 2015 yılında ülke büyümesi %4 olarak tahmin edilirken 2016 ve 2017 yılarında ise üretken alanla-ra yönelik yatırımlarla desteklenen daha çok yurt içi tasarruflarla finanse edilen verimlilik artışına dayalı bir büyüme stratejisi ile artış hızı %5 olarak hedefleniyor. Bu dönemde büyüme artırılırken cari

açığında yavaş yavaş düşürülmesi ön görülüyor. Özellikle sanayi sektöründe üretimde verimliliği artırmaya yönelik politikalar yoluyla toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısı artırılırken üretim faktörleri açısında daha dengeli bir büyüme yapısı-na geçiş sağlanacağı ön görülüyor.

Tüm bu ekonomik veriler karşısında 2014 yılın-dan yüz akıyla çıkan sektör perakende sektörüdür. Özellikle istihdam verilerinde %65 ile işe alımda en çok perakende sektörü öne çıkarken onu %58 ile inşaat %40 ile de enerji sektörü takip etti.

Türkiye’nin büyüyen ekonomisi ve genç nüfusu ile birincil öncelikleri arasında istihdamın yer aldı-ğı düşünülürse Organize Perakende Sektörü’nün Türkiye ekonomisinin olumlu gelişimine her za-man büyük katkılar sağladığı da bu rakamlardan anlaşılıyor. Özelikle kayıt dışı istihdamın engelle-mesinde de büyük etkisi olan organize perakende sektörü büyümeye devam ediyor. Bugün Türkiye genelinde toplan aktif AVM sayısı 341’e ulaştı. 2015 için ortalama 355’e yükseleceğini tahmin ediyo-ruz. Bu yıl toplam kiralanabilir alan büyüklüğü 9.8 milyon m2 ulaşırken geçen yıl cirosal büyümeyi 75 milyar TL işle kapatan sektörün bu yıl 90 milyar TL cirosal büyüme ve son 5 yılda da ortalama %7 bi-leşik büyümeye ulaşacağını ön görüyoruz. Özellik-le AVM’lerin büyümeyi tetikleyici unsurlar olduğu, büyümenin aynı zamanda istihdamın yükselmesi anlamına gelmesi, sektör için son derece sevindi-

Page 36: Hizmet 81 şubat mart

34 MART 2015

rici bir gelişme olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.İstanbul, özellikle organize perakende sektörü

için son derece önemli bir merkez. 14 milyonun üzerinde nüfusu, artan gelir seviyesiyle her geçen gün gelişen, dönüşen ve olumlu yönde değişim ge-çiren bir kent. Geçen yıl İstanbul’a 12 milyon turist geldi. 2015’te ise bu rakamın yüzde 13 artışla yak-laşık 13,5 milyona ulaşması bekleniyor. Ayrıca İs-tanbul, kişi başına düşen 261 metrekarelik toplam kiralanabilir alanı ile Türkiye’de perakende yoğun-luğu bakımından ilk sırayı alıyor. 2017 yılına kadar tamamlanması beklenen perakende arzı ile birlikte İstanbul’un, perakende yoğunluğu en yüksek şehir olmaya devam etmesi öngörülüyor.

Kısaca başta da söylediğim gibi 2015 yılı hepi-miz için daha iyi bir yıl olacak. Dünyanın en büyük gayrimenkul geliştirme şirketlerinden biri olarak Türkiye ekonomisine duyduğumuz güvenle çalış-malarımıza ve yatırımlarımıza hız kesmeden de-vam edeceğiz.

“Yeni Nesil AVM’lerin DNA’sı” başlıklı oturumda; “Yeni AVM’lerde, mevcutlarda var olan neler

olmayacak?”, “Konsept çeşitliliğini artırmayan AVM’lerin ne kadar ömrü kaldı?”, “Yeni dönem AVM yatırımlarında yeni stratejiler, trendler neler?” gibi daha birçok sorunun yanıtını katılımcılarla paylaştı.

Heiberg, konuşmasında “Bugünün dünyasında birçok AVM var ve insanlar sizin AVM’nize gelme seçimi yapıyorlar. Bir AVM ‘de yalnızca iyi bir mi-mari yetmez, doğru malzemeleri kullanmanız ge-rekir. Her AVM benzersizdir, bir DNA sı vardır. Bir AVM içerisinde farklı ürünleri satıldığı için farklı atmosferler olmalıdır. İnsanlar üç nedenle alışve-riş merkezine gider; toplantı, gezme veya alışve-riş.” dedi.

Penti, Yönetim Kurulu Başkanı ve BMD Başkanı Sami Kariyo;Perakende sektörüyle AVM yatırımcı ve işlet-

mecilerini doğrudan ilgilendiren analizleri “Pera-kende ve AVM Sektörü: Nerede Birlikte, Nerede Ayrı?” başlıklı oturumunda paylaştı. Kariyo, konuş-masında üretici olmanın ve perakendeciliğin farklı olgular olduğuna değindi. AVM’lerdeki verimlilik için gerekli şartlar arasında;proje finansmanındaki taahhütler, fonksiyonel mimari, marka karması,t-rafik lokasyon, yaşam tarzı sunmak, minimum gi-derle AVM yönetimi yer alırken; Perakende de ise; alışveriş deneyimini maksimize etmek, ihtiyaçları karşılaak, doğru ürün assortmentını bulmak, ça-buk ve etkin olmak, hizmet güven oluşturmak, lo-kasyon ve trafik yaratmak olduğunun altını çizdi.

Ve bu iki kavramın ortak paydaları olduğunu vur-guladı.

“AVM’lerde Yeni Nesil Ödeme Sistemleri”İlk kahve molasının ardından sözü “AVM’lerde

Yeni Nesil Ödeme Sistemleri” başlıklı oturumla Moka Genel Müdürü İlker Uzkan aldı. Uzkan, öde-me sadakatle birleştiğinde daha farklı bir konuma geliyor. AVM içerisinde döngü sağlamak da önemli. Puanları AVM içerisinde kazansın, yine AVM içe-risinde harcasın. Yalnızca kantitatif bakış açısıyla bakmak değil, AVM olarak müşterileri gerçekten anlayıp segmente edebilmek önemlidir.” dedi.

Uzkan’ın ardından VIA Properties, Yönetim Ku-rulu Başkanı Coşkun Bayraktar,“AVM Sektöründe İnovasyon” başlığı altında AVM sektörünün ihtiyaç-larını mercek altına aldı.

Bayraktar, “Via Properties olarak tema parklar yapıyoruz. Hızlı büyüme ve rekabetin yüksek ol-masından dolayı farklılaşmak gerekiyor. Örneğin, Tuzla’da, denizin üstüne alışveriş merkezi yapmayı planlıyoruz. Türkiye’nin standart AVM’lere ihtiyacı yok, çünkü farklılık gerekiyor.” dedi.

“AVM’ler Neden Değerlidir?Rakamlar ve Öykülerle AVM’ler” başlıklı oturu-

mun özel konukları ise; Mark Antalya, AVM Müdürü Ceyda Gamzeli, Starcity, AVM Genel Müdürü Fahir Çam,Oasis, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Maz-har Vardar ve Sanko Park, AVM Müdürü Niyazi Bü-yük aksu oldu.

Açıl Sezen oturum öncesi yaptığı konuşmada; AVM’lerin geçen sene devlete katkısının 20 milyar TL olduğunu, son 10 yılda yıllık ortalama 4 milyar dolar yatırımın gerçekleştiğini belirtti. Sezen Yıllık doğrudan sermayenin %10’unu AVM’lerin sağladı-ğını da vurguladı. “

“Alışveriş Merkezleri Hizmet Başarı Ödülleri”n-de, Alışveriş Merkezleri Hizmet Kalitesi Bench-mark Projesi’nde 2014 yılında en yüksek notu alan AVM yöneticilerinin ödülleri takdim edildi. Ardından Pronet Genel Müdür Yardımcısı Melih Niyego’nun “Ne Kadar Güvendeyiz?” başlıklı oturumunda AVM’lerin güvenliği değerlendirilirken; yeni yapı-lacak projeler ve eski projelerdeki dönüşüm kon-septleri irdelendi.

“VII. AVM Yatırımları Konferansı”nın özel konuk-larından biri de pazarlama ve strateji çalışmaları-na beş boyutlu bir yön kazandıran Koreli dahi ta-sarımcı Jinsop Lee oldu. Lee, “Tamamen Duyusal” başlıklı oturumunda; marka başarısına giden yolda beş duyuya birden hitap edip, duyular arasındaki ilişkiyi güçlü tutmanın yöntemlerini masaya yatı-rırken; müşteri mutluluğundan satışları artırmaya

AYD KONFERANS

Page 37: Hizmet 81 şubat mart

35MART 2015

kadar mükemmel marka deneyiminin yöntemleri-ni de sıra dışı örneklerle katılımcılarla paylaştı.

Next Academy Kurucusu Levent Erden“Gelelim Gerçeklere” diyerek, insanların

AVM’lere yaşam merkezleri olduğu için değil, ya-şamdan kaçmak için gittiklerini, aslında çok yalnız olduğumuzu kabul etmemiz gerektiğini belirtti. O kadar yalnızız ki aslında bir yerlerde insanlarla olmaya ihtiyacımız var diyen Levent Erden, sosyal medya ve internet yalnızlığı gideren ortamlar ise, AVM de yalnız olmadığımızı hissettiğimiz yerdir diye vurguladı. İnsanlar hakkında en fazla bilgi ala-bileceğiniz, en çok ayak izi bıraktıkları yer AVM’ler diye devam eden Erden,

Farklı dünya görüşleri olan, çocuklarıyla çok farklı ilişkileri olan kişilerin meşru olarak yan yana oldukları ve birbirlerinden rahatsız olmadıkları tek yer AVMlerdir dedi.

Levent Erden’in sonrasında gerçekleştirilen “Enver Aysever ile Aykırı Sorular” isimli oturumda

deneyimli gazeteci ve yazar Enver Aysever, aykırı sorularını bu kez AYD Başkanı ve Multi Turkey Yö-netim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü’ye sordu. Sektör-le ilgili her şeyin ayrıntılı bir şekilde tartışıldığı bu oturumda; şehirlerin değişen yüzü, alışveriş mer-kezlerinin toplumsal etkileri, yeşil alan tartışmala-rı, dünü ve bugünüyle hız kesmeyen projeler, yatı-rımlar ve yasal düzenlemeler ele alındı. AVM’lerin gerçekten bir ihtiyaç mı yoksa bir tüketim çılgınlığı mı olduğunu soran Aysever’e, Belgü, “İhtiyaç ol-masa bu kadar çok AVM yapılmaz. Şehir içlerinde olmasının en büyük sebebinin de çarpık şehir-leşmeden dolayı sosyalleşecek yerler olmadığını düşünüyorum. Yeni AVM’lerin özellikle insanların isteklerini karşılayacak özelliklerle hayata geçi-rilmesi için titizlik gösteriliyor. Geçmişte yapılmış yanlış örnekler yok demiyoruz. Tam tersi çevreyle uyumlu, sürdürülebilir, bulunduğu şehrin dokusu-na uygun AVM’ler yapmakla yükümlü olduğumuzu sık sık dile getiriyoruz. Yeni yapılan AVM’lerin çoğu bu özellikleri taşıyor ” dedi.

Page 38: Hizmet 81 şubat mart

36 MART 2015

Deça Hizmet Gurupları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Çimen, Türkiye’nin ilk alış veriş mer-kezi temizliği hizmetti sunan ve halen devam et-

mek olan bir firmayız .Endüstriyel temizlik konusunda uzun yılların vermiş olduğu deneyimle kendisini kanıt-lamış bir firma olan Deça, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, İzmit, Bursa ve Bodrum’da müşteri portföyüne sahip olmasının yanı sıra, Alışveriş merkezleri, rezi-danslar, iş kuleleri, holdingler, fabrikalar, siteler, otel-ler, basın kuruluşları gibi yerlere hizmet vermekteyiz.

Ali Murat Çimen, Deça Hizmet Gurupları “Bugün ülkemizde her türlü kimyasal ve hijyenik temizleyici madde, araç-gereç, deneyim ve bilgi birikimi var. Ar-tık ülkemiz bu konuda Amerika’yla bile başa çıkacak seviyeye gelmiştir.” Türkiye’ye getirdiğimiz temizlik teknolojisinin ve kimyasalların kullanımında 34 yıldır öncü ve model firma olduk. İstanbul–İzmit- ve Kay-seri’de hizmet verdiğimiz AVM ve Sanayi kuruluşları ile market zincirleriyle çalışmalarımız uzun yıllardır devam etmektedir. Ayrıca inşaat sonrası temizlik hiz-metlerinde büyük inşaat gruplarına Türkiye’nin her yerinde bu hizmeti verme kabiliyetine sahibiz Ancak hiçbir zaman kontrolsüz bir şekil de Pazar payımızı yükseltme yarışı içinde olmadık. Çünkü; Türkiye ‘de sık sık yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin en çok ha-sar verdiği yer Hizmet sektörü olduğundan ve haksız rekabetin çok çirkince yaşandığı, sektörümüzdeki kar marjlarının sıfıra indiği bir alanda krizlerin faturası da

çok ağır olmaktadır. Hazırlıksız ve birikimsiz yakala-nan çok sayıda meslektaşlarımızın sonunda maalesef hüsranla son bulmaktadır. Onun için çalıştığımız iş yerlerinde karlı ama uzun ömürlü bir hizmet verme politikasını sürdürmekteyiz.

AVM’ler binlerce insanın girip çıktığı yerlerde klasik bir temizlik yapamazsınızTüm bu yerlerde öncelikli amaç Temizlik hizme-

tini en iyi kalitede sunmaktır. Verilen hizmet projeye göre değişim gösterir ve hassasiyet gerektirir. Mesela; AVM’ler binlerce insanın girip çıktığı yerlerde klasik bir temizlik yapamazsınız. Tuvaletlerde kullanılan temiz-lik malzemesi ile steril alanların temizlik malzeme-sini mutlaka ayırmak lazım. AVM’lerde yapılan hijyen, hastanelerde yapılan temizlik programı gibi olmalıdır. AVM’lerin her gün dezenfektan içeren kimyasallarla temizlenmeli bu işlemi hem şirket hem de AVM yöne-timi takip etmelidir ki gerçek steril alanlar oluşsun. Biz bunu yapıyoruz ve bu işlemi daha da geliştirme ça-lışmalarımız devam ediyor. Otellerde ise; daha hassas ve düzenli bir temizliğin sağlanması, hijyene önem verilmesi ve elemanların titizlikle seçilmesi öncelik arz eder. Buna önem veren otellerle çalışmaya özen gösteriyoruz.

İşyeri hijyeni konusunda DEÇA ve HENKEL- ECO-LAB olarak bizler her bir temizlik birimi için özel ola-rak geliştirilmiş ürün ve sistemle hijyen alanındaki beklentileri eksiksiz yerine getirme konusunda son derece iddialıyız. Tedarikçimizden aldığımız TSE ve Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin Ürün güvenlik formu titizlikle incelenip, temizliği yapılacak alana en uygun ürünler seçilir.

Deça, olarak dünya genelinde kullanılan tüm teknolojiyi kullanıyoruzBinmeli veya itmeli çok çeşitli otomat makineleri-

miz var. Buharla temizlik ve hijyen konusunu geliştiri-yoruz. 6,5 bardan 12 bara kadar buhar veren makineler aldık. Asma iskele sistemimiz, hidrolik yükselticileri-miz, tazyikli yıkama makinelerimiz ile sektörde Maki-ne teknolojisi konusunda iddialı bir firma olduğumuzu belirtmek isterim. Ayrıca kimyasal kullanımında tüm yenilikleri ve NANO teknoloji kullanımına önem veri-yoruz ve takip ediyoruz. Müşterilerimizin kullandığı tuvaletleri belli periyodlar da dezenfeksiyon uygula-ması yaptırarak bakterilerle mücadele ediyoruz. Bu uygulamada Sağlık Bakanlığı onaylı olması bize ayrı bir güven vermektedir.

“34 YIlDIR ÖnCü VE MoDEl FİRMA olDuK”

AVM ÖZEL

Page 39: Hizmet 81 şubat mart

37MART 2015

Page 40: Hizmet 81 şubat mart

38 MART 2015

2006 yılından bu yana hizmet sektöründe te-darikçi olarak faaliyette bulunan Renk Grup Şirketler Grubu Genel Müdürü Murat Keskin,

endüstriyel temizlik sektörü ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Murat Keskin, “Renk Grup olarak 2006 yılından bu yana hizmet sektöründe tedarikçi olarak faali-yette bulunan grup şirketlerimiz, konularında uz-man kadrosu ile başta resmi kurum ve kuruluşlar olmak üzere özel işletme ve kuruluşlara yol süpür-me tipi çevre temizlik makineleri, çöp konteynerle-ri, boya, tabela ve çevre temizlik makineleri ithalatı ile oluşturduğu pazarda en kısa sürede ürün bazlı hizmeti ulaştırmak ve optimal anlamda fayda sağla-mak amacıyla kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı olarak hizmet vermekteyiz” şeklinde konuştu.

2006 yılında Renk grubu faaliyete geçirdiklerini söyleyen Keskin “Hizmet sektöründe 12 yıllık bir iş tecrübemiz var. İlk firmamda, Beyaz Dekorasyon ve Otomotiv olarak belediye hizmetleri sektöründe fa-aliyet gösterdik. Renk Grup’u kurarken alt firmaları olan bir şirketler grubu hayali ile yola çıktık. Kurulu-şunu yaptıktan sonra Eyüp’ te faaliyete geçtik. 2010 senesinden sonra, Yeşil Peyzaj, AHC Boya, Saruhan Ticaret ve Ertuğ Yapıyı kurduk” dedi.

2010 yılında temizlik sektörüne girmeye baş-ladıklarını belirten Keskin, “Başlangıçta elle ku-mandalı vakumlu süpürgelerle başladık. Makine ve kaliteyi her zaman ön planda tuttuk. Müşteriye iyi hizmet vermeye ve filo satışları yapmaya başladık. Büyük filo satışlarında Avcılar Belediyesi, Bağcılar Belediyesi ve Akmercan Şirketler Grubu ve bunun gibi birçok belediye ve firma ile çalışmaya başladık. Pazarda hızlı büyümemiz, kaliteli ürün satmamız ve farklı hizmetler vermemiz sayesinde oldu. Satış sonrası hizmetimiz de iyi olduğundan müşterileri-mizin devamlı tercih ettiği bir firma olduk” ifadele-rini kullandı.

MİNGNUO’yu Türkiye pazarına kazandırdıkRenk Grup Şirketler Grubu Genel Müdürü Murat Keskin:Temizlik sektörüne girdikten sonra kendimize ait

bir marka oluşturmak istedik. Bunun için dünya ça-pında birçok firmanın distribütörlüğünü araştırdık. Hangi ülkede hangi makineler var, kimin nerede ve neler ürettiğini gidip görmeye başladım. Yurt dışı ziya-retlerimizde Hong Kong, Japonya ve Çini araştırmaya başladım. İyi bir pazar araştırmasından sonra 2013 sonuna doğru Pekin’de katıldığımız fuarda MİNGNUO ile tanıştık. Firma sahibiyle birlikte fabrikaya geçtik. İleriye dönük bir anlaşma olacağını ve onların da Tür-kiye ile çalışmak istediklerini belirttiler. Türkiye’de Av-rupa’nın üzerinde bir bayi olmasını ön gördüler.

Çalışan teknik personellerini ve alt yapı konusun-da ne kadar güçlü olduklarını gördük. Bize bir belge vererek distribütörlük anlaşmasının şartlarını anlat-tılar. Web sitesi, büyük bir depo, teknik servis ve pa-zarlama ağı, eğitimli personel hepsi içimize sinmişti. Aradığımız birçok teknik özeliğin kalite ve kriterlerinin MİNGNUO ürünlerinde mevcuttu. Türkiye pazarındaki çevre temizleme makineleri ile karşılaştırdığımızda özeliklerinin daha kaliteli ve donanımlı olduğunu gör-dük. 5 yıllık bir sözleşme yapılma fikrini sundular. Ben de bunları karşılayabileceğimi belirttim. 1 milyon 200 bin dolarlık bir teminat ile 2014 Ocak ayında bir distri-bütörlük anlaşması imzaladık.

MİNGNUO’dan biraz bahsedersek; ürünlerinin çok kaliteli olması ve satış sonrası hizmetin olması büyük bir avantaj. Mingnuo az enerji ile daha çok iş imkanı sunan yol süpürme araçlarında Uzak Doğu’da en yüksek kapasiteye sahip 55 bin dönüm arazi üzeri-ne kurulmuş büyük bir fabrikaya sahip. Uzak doğuda yaklaşık 35 bayisi var. Tayvan’da ve Arap ülkelerinde ürünleri sürekli kullanılıyor. Her geçen gün de ARGE çalışması yapılıp ürünlerinin üzerine yeni özellik katı-yor ve yeni modeller üretiyorlar.

MİNGNUO lityum bataryalı ve akülü olarak fabri-

renk grup şirkeTler grubu, olARAK HİzMETE TAM gÖnül VERMİş BİR FİRMAYIz

RÖPORTAJ

Page 41: Hizmet 81 şubat mart

39MART 2015

kalar, havalimanları, cadde ve sokak gibi dış mekan süpürme ihtiyacını karşılıyor. Araçlarda az vakum fırça kaldırma teknolojisi ve çoklu vakum sistemi var. Ge-nellikle bütün araçlar elektrik teknolojisi ile üretilmiş. Teknik olarak 6 ile 8 saat arasında kesintisiz çalış-maktadır. Lityum pilleri de 5 ile 10 yıl arasında kullan-ma özelliğine sahip. Uzak doğuda lityumlu pil üreten tek firma MİNGNUO’dur. İşlevsellik, fayda sağlama ve kalitenin dışında ekonomik enerji tüketimi için de Tür-kiye’yi MİNGNUO ile tanıştırmamız gerekiyordu.

2014’de REW fuarında ürünlerimizi Türkiye’de tanıtma imkanı bulduk. Fuar bizim için olumlu geçti. Bir çok firmaya ve belediyelere ürünlerimizi tanıtma imkanı bulduk. Piyasa bizi daha çok tanımaya başla-dı. 4 senedir elle kumandalı vakumlu süpürgelerde birçok firmaya ürün sattık. Referanslarımız internet sitemizde, kimlerle çalıştığımız belli. Daha iyi bir ka-liteye ulaşmak için bu markayla çalışmaya başladık. Çin malları insanlara güven vermiyormuş gibi olabilir. Ama Çin’de parana göre mal var. Herşeyin en ucuzuna gidildiği için kötü malla karşılaşılıyor. Biz ucuz olanı değil kaliteli olanı seçtik.

Temizlik gereçleri üretiminde Avrupa lideri TSM ile anlaştıkDış mekan temizleme makinalarını satarken, te-

mizlik sektöründe iç mekan temizliği için makine ek-siğinin farkına vardık. Sektörde iyi yerlere geldiğimizi, güven verdiğimizi ve ürünlerimizin kalitesinin yüksek

olduğunu belirterek, ülkelerden teklifler almaya baş-ladığımız dönemde 2014 yılında İtalya’dan biz teklif aldık ve değerlendirmemizi istediler. Firma bizi 6 ay civarında bir süre izlemeye almış. Görüşmek için beni İtalya’ya davet ettiler.

TSM ile el sıkışırken, onlarla 1 milyon Euro‘luk bir satış bedeli karşılığında 2014’de anlaşma imzaladık.

Geniş temizlik ürünleri yelpazesiyle bir adım önde olan TSM, şirket merkezi Fiume Veneto – Pordenone (İtalya)’da bulunan ve 2011 yılından beri Mumbai (Hin-distan)’da kendine bağlı ortaklığı olan bir aile şirke-tidir.

TSM firması başarısını, dünya etrafında S.M.A.R.T. yani basit, tamamen mekanik, erişilebilir, güvenilir ve sağlam (Simple, Completely Mechanical, Accessible, Reliable, Tough) olarak tanınan temizlik ürünlerinin tasarlanması, üretilmesi ve pazarlanması temeline dayandırmaktadır. Aile işi Moro Group’un, Fiume Ve-neto (İtalya)’da kurulduğu şirketin tarihi 1882 yılına kadar geriye gider. Şirket temizlik gereçleri üretimin-de Avrupa lideri olmuş. Şimdilerde TSM’nin stratejisi daha çok bina içi temizliğine odaklanmıştır durumda.

Böylelikle Renk Grup Şirketler Grubu olarak hem Asya hem de Avrupa ülkelerinin ürünlerini Türkiye’ye kazandırmış olduk. MİNGNUO ve TSM ile artık yolu-muza devam edeceğiz. Türkiye genelinde 12 servisi-miz var. Mobil ve taşıyıcı araçlarımız var. Ürünlerimizin arkasındayız. Müşterimize en iyi şekilde hizmet ver-mekteyiz.

Page 42: Hizmet 81 şubat mart

40 MART 2015

Turizm işletmeleri, yeni yatırımların da etkisiyle her geçen gün gelişiyor ve profesyonel hizmet sunmanın en iyi yollarını arıyor. Tamamen misa-

fir memnuniyeti odaklı çalışan oteller, ekipman seçimi konusunda oldukça titiz davranıyor. Alanında uzman markaları tercih eden turizm işletmeleri, özel sipa-rişleriyle de otel ekipmanları pazarını genişletmeye devam ediyor.

İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Do-layısı ile her yıl ülkemize gelen ziyaretçi sayısı artıyor. Buna paralel olarak yatırımlar da hızla çoğalmakta ve yanı sıra yenilemeler yapılmakta. Yani sektör büyüyor ve bu büyüme uzun yıllar devam edecek sanıyorum. Çünkü bu kadar yatırıma rağmen hala ciddi bir açık var. Önemli olan bütün bu yeni yatırımlar için gerekli olan kalifiye işgücünü yetiştirebilmek. İyi eğitimli ele-manlarla desteklenirse, Türkiye uzun yıllar bölgede tek alternatif olabilir.”

ÖNCE HİJYENTamamen misafir memnuniyeti odaklı çalıştık-

larını söyleyen İstanbul Golden City Hotel Genel Mü-dürü Egemen Şenyuva, bu nedenle misafirlerin otel hakkında yaptıkları yorumların önem arz ettiğini ak-tarıyor. Gerek internet yorumlarını gerekse odalarda bulunan anket formlarının günlük takibini yaptıklarını ileten Egemen Şenyuva, misafirlerin bildirdikleri talep ve tavsiyelerle hizmetlerini şekillendirdiklerini aktarı-yor. Bunların yanı sıra havalimanı transferleri, şehir turları, bilet ve rezervasyon işlemleri gibi konularda yardımcı olup misafirlerinin otel dışında da gezileri-ni sorunsuz geçirmelerini sağladıklarını dile getiren Egemen Şenyuva, temizlik ve hijyenin en çok önem verdikleri konulardan olduğunu sözlerine ekliyor. “Mi-safirler önce odalarının, yataklarının temiz olmasını ister diğer hizmetler temizlikten sonra gelir”.

LİDER MARKALARLA ÇALIŞIYORFark yaratmak ve misafir beklentilerine uygun hiz-

met edebilmek adına sürekli kendini geliştiren Pera Palace Hotel, Jumeirah’ın en çok önem verdiği konu-ların başında misafir memnuniyeti geliyor. Hijyen ve temizlik konusunda çözüm ortaklarının olduğunu ak-taran Pera Palace Hotel, Jumeirah Satınalma Müdürü

Mustafa Devir, otel ekipmanlarının temini konusunda; zaman zaman özel siparişlerinin de olduğunu sözle-rine ekliyor.

KURUMSAL ŞİRKETLERİ TERCİH EDİYOR‘İsviçre mükemmeliyetçiliğini Türk konukseverli-

ğiyle buluşturan kişiye özel bir hizmet anlayışını be-nimsiyor olmamız sebebiyle misafirlerle olan iletişi-mimiz bizi farklı kılan niteliklerimizin başında geliyor” diyen Mövenpick Hotel Istanbul Satın Alma Müdürü Oktay Çampınar, yüzde yüz müşteri memnuniyeti sağ-lamak adına yaptıkları çalışmaları şöyle anlatıyor: “Konuklarımızın, dünyanın neresindeki Mövenpick oteline giderlerse gitsinler kaliteli ve özgün bir hiz-met alacaklarını biliyor olmaları sadece sunduğumuz kişiye özel hizmetlerle misafirlerimizi sürekli şımart-maya devam etmemizden değil aynı zamanda misa-firlerimizin bize olan güvenlerinden kaynaklanıyor. Ayrıca ekibimize konuklarımızın ihtiyaçlarına yönelik özgün hizmet sunabilmeleri için de sürekli olarak eği-timler veriyoruz. Koşulsuz misafir memnuniyeti bizim için diğer bütün kriterlerin önünde geliyor ve bunu konuklarımıza sunduğumuz tüm hizmetlerde hisset-tiriyoruz.” Misafirlerine, hijyenik bir ortam sunmak için hijyen ürünlerini “Öncelikle satın alma kriterleri-mize uyan kurumsal şirketleri tercih ediyoruz. Firma-nın markamıza uygunluğu ve referansları da önemli. HACCP komitemiz ilgili firmayı yerinde kontrol ede-rek puanlama yapar ve uygunluğunu belirler. Yeşille-nen Otel ve Green Globe sertifikalarımız kapsamında çevreci ürünlere öncelik veriyoruz. Diğer kriterlerimiz ise üretim izin belgeleri, ithalat izin belgesi, Sağlık Bakanlığı izin belgesi, personel portör muayanesi, üretim yerinin temizliği ve Haccp kriterlerine uyması, ürünün uygun şekillerde otele soğuk zincir arabalar ile teslim edilmesi, çalışan personelin üniformasının temizliği, üretim tarihi ve son kullanım tarihleri, fiyat ve teslim süresidir.

PROFESYONELLERİ TERCİH EDİYOR‘Misafirimiz bizimle iletişime geçtiği andan itiba-

ren keyifli bir tatil deneyimi yaşamaları için elimizden gelenin en iyisini ekip olarak sağlayarak, kendilerine her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz” diyen Barce-

oTeller HİjYEn STAnDARDInI YüKSElTİYoR

OTEL HİJYENİ

Page 43: Hizmet 81 şubat mart

41MART 2015

lo Eresin Topkapı Hotel Halkla İlişkiler Koordinatörü Vuslat Aslan, temizlik ile ilgili Raporlama ve hijyen kontrollerinin ise BIO9001 tarafından yapıldığını ak-taran Vuslat Aslan, ekipmanlarının temini konusunda profesyonel firmalar ile çalıştıklarını söylüyor.

SAĞLIKLI YAŞAM ORTAMI SUNUYOR‘Misafirlerimize sağlıklı yaşam ortamı yaratmak

en önemli görevlerimizden biridir” diyen Dedeman İstanbul Hotel Kat Hizmetleri Müdürü Hande Tütün-cü çakır, onlara hijyenik bir ortam sunmak için; ISS Haşere Kontrol gibi kurumsal firmalarla çalıştıkla-rını söylüyor. Özel siparişlerinin de olduğunu aktaran Hande Tütüncü çakır, “Günümüz rekabet şartlarında ortalama aynı menülerin aynı konseptlerin aynı akti-vite programlarının farklı otel işletmeleri tarafından yapılabileceği gerçeğini düşünürsek farklılık yaratan ve misafir memnuniyetini artıran en temel unsur hiz-met ve buna dayalı olarak çalışanlardır. Dolayısıyla bu rekabet ortamında farklılık yaratmak için çalışanların gelişimine yardımcı olan eğitimlerin çok önemli oldu-ğuna inanıyoruz ve bu doğrultuda yoğun eğitim prog-ramları gerçekleştiriyoruz.”

EKİPMAN SEÇİMİNDE TİTİZ DAVRANIYORTurizm sektöründe özellikle de şehir otelleri ko-

nusunda çok hızlı gelişen bir yapının söz konusu ol-duğunu dile getiren Dream Hill Business Deluxe Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Can Ok-tay, gelişen rekabet ve sektör koşulları çerçevesinde otellerin kendilerini yenilediğini ve misafirlerini daha iyi ağırlama ve daha konforlu hizmetler sunma konu-sunda yapılandığını söylüyor. “Dream Hill Business Deluxe Hotel olarak, İstanbul Anadolu yakasındaki lo-kasyonumuzdan ötürü ağırlıklı olarak kurumsal çalış-makta, iş adamlarına ve konforlu otel hizmeti almak isteyen tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya

çalışmaktayız” diyen Hikmet Can Oktay, bu sebeple gerek personel kalitelerini gerekse otelde kullan-dıkları tüm ekipmanları yüksek standartta tutmayı amaçladıklarını belirtiyor. Tüm ihtiyaçları karşılaya-cak alt yapı ve güler yüzlü profesyonel ekiple misafir-leri memnun etmeyi istediklerini aktaran Hikmet Can Oktay, şunları söylüyor: “Misafirlerimizden aldığımız anket sonuçlarına göre bu konuda başarılı olduğumu-zu görüyoruz. Tabi ki her zaman gelişmek ve daha iyi hizmete ulaşmak için sektördeki yenilikleri takip ede-rek farklı ürün ve hizmetler ile de ileriye yönelik çalış-malar yapıyoruz.” Dream Hill Business Deluxe Hotel olarak temizliğe ve hijyene azami özen gösterdiklerini aktaran Hikmet Can Oktay, kullanılan kimyasallarda “Profesyonel otel ekipmanlarıyla hizmet veren fir-malarla çalışıyoruz çünkü misafir memnuniyetini ön planda tutarak kendilerini evlerinde gibi hissetmele-rini sağlamak istiyoruz” diyor.

Page 44: Hizmet 81 şubat mart

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Gastronomi Turizmi Raporu yayınlandı. Rapora göre dünyada turist sayısı 1 milyarı aşarken, bu

turistlerin yüzde 88,2’si “Destinasyon tercih etmede yemek çok önemli” diyor, bu nedenden dolayı da dün-yada seyahatlerini lezzet duraklarına göre yapanların sayısı hızla artıyor.

Gastronomi Turizmi Raporu’na göre 2014 yılında Türkiye’ye gelen 41 milyon 415 bin turist, toplam 34,3 milyar dolar harcadı. Buna göre Türkiye’ye gelen tu-ristlerin kişi başına harcama tutarı 828 dolar düzeyin-de bulunuyor.

Turistler 34,3 milyar doların 6 milyar 523 milyon dolarını yeme içmeye harcıyor. Bu da toplam harca-malar içinde yüzde 19’luk pay anlamına geliyor. Yani gelen turistin cebinden çıkan paranın beşte biri yeme-ğe gidiyor. Bu da turist başına 157,5 dolarlık restoran faturası anlamına geliyor.

Yurt dışına tatile giden Türkler ise yeme içme için Türkiye’ye tatile gelenlerden 36,5 dolar daha fazla harcıyor.

Yurt dışına giden vatandaşların sayısı 2014 yılın-da 7 milyon 982 bine ulaşmıştı. Yurt dışında yapılan toplam harcama tutarı ise 5 milyar 470 milyon dolara tırmandı. Yurt dışına gidenlerin kişi başı toplam har-caması 685 dolar ile Türkiye’ye gelen turistlerin har-cadığı rakamdan daha düşük.

Ancak yeme içme için harcanan parada ise durum farklı. Yurt dışına giden Türkler yeme içmeye geçen yıl 1 milyar 549 milyon dolar ödedi. Yani, kişi başına yeme içme için düşen rakam 194 dolar düzeyinde. Bu da toplam harcamalar içinde yüzde 28-30’luk paya denk geliyor. Yani yurt dışına giden Türkler yeme içmeye Türkiye’ye gelenlere göre yaklaşık 36,5 dolar daha fazla para ödüyor.

Rapora göre bundaki en önemli etken, Türkiye’ye

Türkiye’ye gelen TurisT YEMEK İçİn 157,5 DolAR HARCIYoRTüRSAB gastronomi Turizmi Raporu’na göre, Türkiye’ye gelen turist yemek için 157,5 dolar harcıyor.

42 MART 2015

OTEL HİJYENİ

Page 45: Hizmet 81 şubat mart

göre her şey dahil sisteminin başta Avrupa olmak üze-re birçok ülkede çok daha az olması. Ancak özellikle Avrupa’da giderek yaygınlaşan gastronomi turizmi kişi başı ödenen hesabı da artıran önemli bir etken olarak dikkati çekiyor.

En çok coğrafi işaret almış yemek Erzurum’da Gastronomi Turizmi Raporu’na göre gastronomi

turizmiyle ilgili faaliyetlerin başında yemek etkinlikle-ri geliyor. Dünyada bu alanda faaliyette bulunan kuru-luşların yüzde 80’e yakını yemek etkinliklerine yönelik ürün ürettiklerini söylüyor.

Yemek turizmiyle ilgili faaliyette bulunan resto-ran, aşçılık okulu, seyahat acentesi ve otel gibi ilgili tüm paydaşları baz alan sıralamaya göre, dünya lideri ABD’de 17 bin 879 topluluk yemek turizmi için çalı-şıyor. Türkiye 94 toplulukla 23’üncü sırada bulunuyor.

2014 yılında turistlerin Türkiye’de yaptığı harcama içinde yemeğin payı yüzde 19-20’lerde. Turist başına 828 dolar olan harcamanın 157 doları yeme içmeye gitti. Hedef gastronomi turizmi ile bu rakamı 250 do-lara çekmek.

Gastronomi turizmini geliştirecek coğrafi işaretli ürün sayısı ise 124. En çok coğrafi işaret almış yemek Erzurum’da. Erzurum’u sırasıyla Kayseri, Manisa, Mersin, Mardin, Afyon, Bursa ve İzmir takip ediyor.

Başvuru rekortmeni ise Şanlıurfa. Şanlıurfa 26 ye-meğinin coğrafi işaretle tescillenmesini bekliyor.

UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde Geleneksel Tören Keşkeği, Mesir Macunu Festivali ve Türk Kahvesi ve Geleneği bu-lunuyor. Gaziantep de yeme içme kültürüyle listeye başvurdu. Gaziantep ayrıca “Dünya, Yiyecek ve İçecek Turizmi 2019” yılına da aday oldu.

“Uzakdoğu ülkelerini hedefimize aldık” Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Baş-

kanı Başaran Ulusoy, gastronominin son yıllarda dün-yada katma değerli alternatif turizm alanları arasında önemli bir yer edindiğini bildirdi.

Türkiye’nin gastronomi alanında taşıdığı büyük po-tansiyeli biraz geç fark ettiğini aktaran Ulusoy, özellik-le illerin ticaret odaları eliyle yapılan çalışmalar saye-sinde kısa sürede yol alındığını dile getirdi.

Her bölgede gölgede kalan yerlerin tatlarını ortaya çıkarmak için yarışa girdiğini aktaran Ulusoy, şunları kaydetti:

“Yaptığımız çalışmalar üzerine gastronomi tu-rizmine yönelik olarak harcamalarını sürekli artıran Uzakdoğu ülkelerini hedefimize aldık. Japonya’nın başı çektiği çektiği ülkelere Adana, Gaziantep, Şan-lıurfa, Hatay ve Mardin şehirlerimizin yemek kültür-lerini birebir olarak tanıtma kararı alıp çalışmalara başladık. Türkiye’nin farklı bölgelerine yönelik olarak belirleyeceğimiz yurt dışı ülkelerde bu tür tanıtımlara ağırlık vereceklerini belirti”

43MART 2015

Page 46: Hizmet 81 şubat mart

44 MART 2015

1996 yılında, bir aile şirketi olarak kurulan firma, genel iş dünyasına hitap eden, endüstriyel te-mizlik makinelerinin ve bunların ekipmanlarının

kısmen ithalatını, kısmen de imalatını yapmakta ve Türkiye genelinde satışını gerçekleştirmekte. TMT Makine Genel Müdürü Hasan Kutlutaş, “İthalat ve imalatı yapılan makinelere parça tedariki ve bakım onarım servisi verilmektedir. AQUA-MAC marka, en-düstriyel elektrikli süpürge, halı yıkama, araç yıkama makinelerinin imalatçısıyız. Alman SEBO temizlik makinelerinin Türkiye distribütörüyüz. İtalyan FIMAP, WİRBEL, TPA İMPEX makinelerinin ve PULEKS ekip-manlarının ithalatçısıyız. Ürünlerimizi, genel olarak, profesyonel temizlik firmaları, halı yıkamacılar, oto kuaförler, oteller, eğitim kurumları, temizlik hizmetini kendi bünyesinde yapan işyerleri, ibadethaneler, kıs-

men de, sıra dışı makine heveslisi evler kullanmakta-dırlar” şeklinde konuştu.

Hasan Kutlutaş sözlerini şöyle sürdürdü:AVM’ler için çok özel makinelerden ziyade, başka

firmalarda da bulunabilen, geniş alan temizlik oto-matlarımız, cila ve zemin bakım makinelerimiz, en-düstriyel elektrikli süpürge ve yıkama makinelerimiz bulunmaktadır. Ancak oteller için çok iddialı hatta “rakipsiz” diyebileceğimiz SEBO marka,yatay fırçalı kuru sistem temizlik sağlayan makinelerimiz vardır. SEBO’nun bilhassa iki versiyonu, çok dayanıklı (19 senedir servise gelmeyenler var)çok verimli (zemin ve halıdaki tozu %100 emer,%100 muhafaza eder) çok özellikli,(örneğin otomatik fırça ayarlı..)çok pratik ve kullanışlı, bez torba avantajlı, çok estetik makineleri-miz bulunmaktadır. Stok, parça ve servis problemimiz de yok. Çok seri bir şekilde ürün sevkiyatı ve servis sunabilmekteyiz.

SEBO’nun X4 ve Dart-1 modelleri “otellere özel” denebilir. Yine SEBO’nun 470 Comfort ve 370 Com-fort modelleri ile SEBO X5 modeli camiler, yurtlar için, ayrıca SEBO X4 modeli kreşler için özel ürün çeşitli olarak pekala değerlendirilebilirler.

Önümüzdeki dönemde, müşterilerimize, daha önce de olduğu gibi, kaliteli, verimli, estetik maki-neleri ve bunların ekipmanlarını, parçalarını sunma-yı, hiçbir müşterimizi TMT ’den ürün aldığı için hayal kırıklığına uğratmamayı, bilakis azami memnuniyeti devam ettirmeyi, parça ve servis yönünden en seri hiz-meti vermeye devam etmeyi, ürünlerimizi hak ettiği pazar payına ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Gerçekten TMT ’nin sunduğu ürünler, halen, pazarda hak ettiği, olması gereken seviyede tanınmamaktadır. Bunun bir şekilde sağlanması gerekmektedir.

TMT MAKİnE gERçEK VE KAlICImüşTeri memnuniyeTiyle BüYüMEYİ HEDEFlİYoRTMT Makine genel Müdürü Hasan Kutlutaş, 1996 yılından bu yana geniş ürün yelpazeleri ile hizmet vermekte olduklarını asıl hedefimiz gerçek ve kalıcı müşteri memnuniyeti beraberinde pazarda büyümek olduğunu belirti.

OTEL HİJYENİ

Page 47: Hizmet 81 şubat mart

45MART 2015

duo-P

Almanya’dan ithaldirler.

Tüm tozları, kirleri ve allerjen bakterileri%100 emer, %100 muhafaza eder,

Ankara Tel - 0 312 318 16 96 Fax - 0 312 316 66 94

Otomatik Fırça AyarlıSebo X-5

4YIL

GARANTİ

Kolay ve Hızlı

10YIL

GARANTİParça ve Servis

İhtiyaçlarına Karşı ((

İmalat Hatalarına

Karşı((

Parça ve Servis

İhtiyaçlarına Karşı ((

İki motorlu Sebo 470

370 X5

Otomatik Fırça Ayarlı

470

İki MotorluKombi Başlığı

YATAY FIRÇALI - KURU SİTEM TEMİZLİK MAKİNELERİ

Halılarda, özellikle “DUVARDAN DUVARAHALILARDA” mükemmel temizlik.

X4

DART-1

duo-M

DART-3

İki Motorlu

SEBO duo-M - Temizlik Tozunu YEDİRME MAKİNESİ dir.

SEBO duo-P - Kir, leke çıkarıcı ve dezenfekte edici, özel üretim

Temizlik Firmaları, Halı Yıkamacılar,

TEMZİLİK TOZU dur.

SEBO DART-3 Zemin parlatma ve bakım makinesi.

1200+200W/Fırça:46cm İki Motorlu

1200+175W/Fırça:36cm 1300W/Fırça:37cm

Otomatik Fırça Ayarlı

1300W/Fırça:31cm İki Motorlu

750W/Fırça:36cm Poşet:500gr. Koli:10 poşet,5 kg.

1300+200W/Çap:30cm 2000 devir/dk.

28cm.

Kamu Kurumları, Eğitim Kurumları, İbadethaneler... ve Halı Serili Tüm Geniş Mekanlara...

TAM PROFESYONELLER İÇİN!..

*OTELLERE, *OFİSLERE, *EVLERE...

Halıları kaldırmadan, yerinde temzilik. Uygulaması kolay.Halıda kalış süresi kısa (45/60dk.) Sonuç mükemmel!..

Parke, Ahşap, PVC, Fayans,Mermer, Granit, Doğal taş vb. zeminler için...

Sebo 370 Sebo X-4

1300+175W/Fırça:31cm

OTOMATİK FIRÇA : Halıdaki tüy uzunluğuna göre, makine fırçasınınotomatik olarak alçalıp yükselmesidir.Bu ayarlamayı X5-X4'lerde sensörmotoru sağlar.

:

duo-P

Almanya’dan ithaldirler.

Tüm tozları, kirleri ve allerjen bakterileri%100 emer, %100 muhafaza eder,

Ankara Tel - 0 312 318 16 96 Fax - 0 312 316 66 94

Otomatik Fırça AyarlıSebo X-5

4YIL

GARANTİ

Kolay ve Hızlı

10YIL

GARANTİParça ve Servis

İhtiyaçlarına Karşı ((

İmalat Hatalarına

Karşı((

Parça ve Servis

İhtiyaçlarına Karşı ((

İki motorlu Sebo 470

370 X5

Otomatik Fırça Ayarlı

470

İki MotorluKombi Başlığı

YATAY FIRÇALI - KURU SİTEM TEMİZLİK MAKİNELERİ

Halılarda, özellikle “DUVARDAN DUVARAHALILARDA” mükemmel temizlik.

X4

DART-1

duo-M

DART-3

İki Motorlu

SEBO duo-M - Temizlik Tozunu YEDİRME MAKİNESİ dir.

SEBO duo-P - Kir, leke çıkarıcı ve dezenfekte edici, özel üretim

Temizlik Firmaları, Halı Yıkamacılar,

TEMZİLİK TOZU dur.

SEBO DART-3 Zemin parlatma ve bakım makinesi.

1200+200W/Fırça:46cm İki Motorlu

1200+175W/Fırça:36cm 1300W/Fırça:37cm

Otomatik Fırça Ayarlı

1300W/Fırça:31cm İki Motorlu

750W/Fırça:36cm Poşet:500gr. Koli:10 poşet,5 kg.

1300+200W/Çap:30cm 2000 devir/dk.

28cm.

Kamu Kurumları, Eğitim Kurumları, İbadethaneler... ve Halı Serili Tüm Geniş Mekanlara...

TAM PROFESYONELLER İÇİN!..

*OTELLERE, *OFİSLERE, *EVLERE...

Halıları kaldırmadan, yerinde temzilik. Uygulaması kolay.Halıda kalış süresi kısa (45/60dk.) Sonuç mükemmel!..

Parke, Ahşap, PVC, Fayans,Mermer, Granit, Doğal taş vb. zeminler için...

Sebo 370 Sebo X-4

1300+175W/Fırça:31cm

OTOMATİK FIRÇA : Halıdaki tüy uzunluğuna göre, makine fırçasınınotomatik olarak alçalıp yükselmesidir.Bu ayarlamayı X5-X4'lerde sensörmotoru sağlar.

:

duo-P

Almanya’dan ithaldirler.

Tüm tozları, kirleri ve allerjen bakterileri%100 emer, %100 muhafaza eder,

Ankara Tel - 0 312 318 16 96 Fax - 0 312 316 66 94

Otomatik Fırça AyarlıSebo X-5

4YIL

GARANTİ

Kolay ve Hızlı

10YIL

GARANTİParça ve Servis

İhtiyaçlarına Karşı ((

İmalat Hatalarına

Karşı((

Parça ve Servis

İhtiyaçlarına Karşı ((

İki motorlu Sebo 470

370 X5

Otomatik Fırça Ayarlı

470

İki MotorluKombi Başlığı

YATAY FIRÇALI - KURU SİTEM TEMİZLİK MAKİNELERİ

Halılarda, özellikle “DUVARDAN DUVARAHALILARDA” mükemmel temizlik.

X4

DART-1

duo-M

DART-3

İki Motorlu

SEBO duo-M - Temizlik Tozunu YEDİRME MAKİNESİ dir.

SEBO duo-P - Kir, leke çıkarıcı ve dezenfekte edici, özel üretim

Temizlik Firmaları, Halı Yıkamacılar,

TEMZİLİK TOZU dur.

SEBO DART-3 Zemin parlatma ve bakım makinesi.

1200+200W/Fırça:46cm İki Motorlu

1200+175W/Fırça:36cm 1300W/Fırça:37cm

Otomatik Fırça Ayarlı

1300W/Fırça:31cm İki Motorlu

750W/Fırça:36cm Poşet:500gr. Koli:10 poşet,5 kg.

1300+200W/Çap:30cm 2000 devir/dk.

28cm.

Kamu Kurumları, Eğitim Kurumları, İbadethaneler... ve Halı Serili Tüm Geniş Mekanlara...

TAM PROFESYONELLER İÇİN!..

*OTELLERE, *OFİSLERE, *EVLERE...

Halıları kaldırmadan, yerinde temzilik. Uygulaması kolay.Halıda kalış süresi kısa (45/60dk.) Sonuç mükemmel!..

Parke, Ahşap, PVC, Fayans,Mermer, Granit, Doğal taş vb. zeminler için...

Sebo 370 Sebo X-4

1300+175W/Fırça:31cm

OTOMATİK FIRÇA : Halıdaki tüy uzunluğuna göre, makine fırçasınınotomatik olarak alçalıp yükselmesidir.Bu ayarlamayı X5-X4'lerde sensörmotoru sağlar.

:

duo-P

Almanya’dan ithaldirler.

Tüm tozları, kirleri ve allerjen bakterileri%100 emer, %100 muhafaza eder,

Ankara Tel - 0 312 318 16 96 Fax - 0 312 316 66 94

Otomatik Fırça AyarlıSebo X-5

4YIL

GARANTİ

Kolay ve Hızlı

10YIL

GARANTİParça ve Servis

İhtiyaçlarına Karşı ((

İmalat Hatalarına

Karşı((

Parça ve Servis

İhtiyaçlarına Karşı ((

İki motorlu Sebo 470

370 X5

Otomatik Fırça Ayarlı

470

İki MotorluKombi Başlığı

YATAY FIRÇALI - KURU SİTEM TEMİZLİK MAKİNELERİ

Halılarda, özellikle “DUVARDAN DUVARAHALILARDA” mükemmel temizlik.

X4

DART-1

duo-M

DART-3

İki Motorlu

SEBO duo-M - Temizlik Tozunu YEDİRME MAKİNESİ dir.

SEBO duo-P - Kir, leke çıkarıcı ve dezenfekte edici, özel üretim

Temizlik Firmaları, Halı Yıkamacılar,

TEMZİLİK TOZU dur.

SEBO DART-3 Zemin parlatma ve bakım makinesi.

1200+200W/Fırça:46cm İki Motorlu

1200+175W/Fırça:36cm 1300W/Fırça:37cm

Otomatik Fırça Ayarlı

1300W/Fırça:31cm İki Motorlu

750W/Fırça:36cm Poşet:500gr. Koli:10 poşet,5 kg.

1300+200W/Çap:30cm 2000 devir/dk.

28cm.

Kamu Kurumları, Eğitim Kurumları, İbadethaneler... ve Halı Serili Tüm Geniş Mekanlara...

TAM PROFESYONELLER İÇİN!..

*OTELLERE, *OFİSLERE, *EVLERE...

Halıları kaldırmadan, yerinde temzilik. Uygulaması kolay.Halıda kalış süresi kısa (45/60dk.) Sonuç mükemmel!..

Parke, Ahşap, PVC, Fayans,Mermer, Granit, Doğal taş vb. zeminler için...

Sebo 370 Sebo X-4

1300+175W/Fırça:31cm

OTOMATİK FIRÇA : Halıdaki tüy uzunluğuna göre, makine fırçasınınotomatik olarak alçalıp yükselmesidir.Bu ayarlamayı X5-X4'lerde sensörmotoru sağlar.

:

duo-P

Almanya’dan ithaldirler.

Tüm tozları, kirleri ve allerjen bakterileri%100 emer, %100 muhafaza eder,

Ankara Tel - 0 312 318 16 96 Fax - 0 312 316 66 94

Otomatik Fırça AyarlıSebo X-5

4YIL

GARANTİ

Kolay ve Hızlı

10YIL

GARANTİParça ve Servis

İhtiyaçlarına Karşı ((

İmalat Hatalarına

Karşı((

Parça ve Servis

İhtiyaçlarına Karşı ((

İki motorlu Sebo 470

370 X5

Otomatik Fırça Ayarlı

470

İki MotorluKombi Başlığı

YATAY FIRÇALI - KURU SİTEM TEMİZLİK MAKİNELERİ

Halılarda, özellikle “DUVARDAN DUVARAHALILARDA” mükemmel temizlik.

X4

DART-1

duo-M

DART-3

İki Motorlu

SEBO duo-M - Temizlik Tozunu YEDİRME MAKİNESİ dir.

SEBO duo-P - Kir, leke çıkarıcı ve dezenfekte edici, özel üretim

Temizlik Firmaları, Halı Yıkamacılar,

TEMZİLİK TOZU dur.

SEBO DART-3 Zemin parlatma ve bakım makinesi.

1200+200W/Fırça:46cm İki Motorlu

1200+175W/Fırça:36cm 1300W/Fırça:37cm

Otomatik Fırça Ayarlı

1300W/Fırça:31cm İki Motorlu

750W/Fırça:36cm Poşet:500gr. Koli:10 poşet,5 kg.

1300+200W/Çap:30cm 2000 devir/dk.

28cm.

Kamu Kurumları, Eğitim Kurumları, İbadethaneler... ve Halı Serili Tüm Geniş Mekanlara...

TAM PROFESYONELLER İÇİN!..

*OTELLERE, *OFİSLERE, *EVLERE...

Halıları kaldırmadan, yerinde temzilik. Uygulaması kolay.Halıda kalış süresi kısa (45/60dk.) Sonuç mükemmel!..

Parke, Ahşap, PVC, Fayans,Mermer, Granit, Doğal taş vb. zeminler için...

Sebo 370 Sebo X-4

1300+175W/Fırça:31cm

OTOMATİK FIRÇA : Halıdaki tüy uzunluğuna göre, makine fırçasınınotomatik olarak alçalıp yükselmesidir.Bu ayarlamayı X5-X4'lerde sensörmotoru sağlar.

:

duo-P

Almanya’dan ithaldirler.

Tüm tozları, kirleri ve allerjen bakterileri%100 emer, %100 muhafaza eder,

Ankara Tel - 0 312 318 16 96 Fax - 0 312 316 66 94

Otomatik Fırça AyarlıSebo X-5

4YIL

GARANTİ

Kolay ve Hızlı

10YIL

GARANTİParça ve Servis

İhtiyaçlarına Karşı ((

İmalat Hatalarına

Karşı((

Parça ve Servis

İhtiyaçlarına Karşı ((

İki motorlu Sebo 470

370 X5

Otomatik Fırça Ayarlı

470

İki MotorluKombi Başlığı

YATAY FIRÇALI - KURU SİTEM TEMİZLİK MAKİNELERİ

Halılarda, özellikle “DUVARDAN DUVARAHALILARDA” mükemmel temizlik.

X4

DART-1

duo-M

DART-3

İki Motorlu

SEBO duo-M - Temizlik Tozunu YEDİRME MAKİNESİ dir.

SEBO duo-P - Kir, leke çıkarıcı ve dezenfekte edici, özel üretim

Temizlik Firmaları, Halı Yıkamacılar,

TEMZİLİK TOZU dur.

SEBO DART-3 Zemin parlatma ve bakım makinesi.

1200+200W/Fırça:46cm İki Motorlu

1200+175W/Fırça:36cm 1300W/Fırça:37cm

Otomatik Fırça Ayarlı

1300W/Fırça:31cm İki Motorlu

750W/Fırça:36cm Poşet:500gr. Koli:10 poşet,5 kg.

1300+200W/Çap:30cm 2000 devir/dk.

28cm.

Kamu Kurumları, Eğitim Kurumları, İbadethaneler... ve Halı Serili Tüm Geniş Mekanlara...

TAM PROFESYONELLER İÇİN!..

*OTELLERE, *OFİSLERE, *EVLERE...

Halıları kaldırmadan, yerinde temzilik. Uygulaması kolay.Halıda kalış süresi kısa (45/60dk.) Sonuç mükemmel!..

Parke, Ahşap, PVC, Fayans,Mermer, Granit, Doğal taş vb. zeminler için...

Sebo 370 Sebo X-4

1300+175W/Fırça:31cm

OTOMATİK FIRÇA : Halıdaki tüy uzunluğuna göre, makine fırçasınınotomatik olarak alçalıp yükselmesidir.Bu ayarlamayı X5-X4'lerde sensörmotoru sağlar.

:

duo-P

Almanya’dan ithaldirler.

Tüm tozları, kirleri ve allerjen bakterileri%100 emer, %100 muhafaza eder,

Ankara Tel - 0 312 318 16 96 Fax - 0 312 316 66 94

Otomatik Fırça AyarlıSebo X-5

4YIL

GARANTİ

Kolay ve Hızlı

10YIL

GARANTİParça ve Servis

İhtiyaçlarına Karşı ((

İmalat Hatalarına

Karşı((

Parça ve Servis

İhtiyaçlarına Karşı ((

İki motorlu Sebo 470

370 X5

Otomatik Fırça Ayarlı

470

İki MotorluKombi Başlığı

YATAY FIRÇALI - KURU SİTEM TEMİZLİK MAKİNELERİ

Halılarda, özellikle “DUVARDAN DUVARAHALILARDA” mükemmel temizlik.

X4

DART-1

duo-M

DART-3

İki Motorlu

SEBO duo-M - Temizlik Tozunu YEDİRME MAKİNESİ dir.

SEBO duo-P - Kir, leke çıkarıcı ve dezenfekte edici, özel üretim

Temizlik Firmaları, Halı Yıkamacılar,

TEMZİLİK TOZU dur.

SEBO DART-3 Zemin parlatma ve bakım makinesi.

1200+200W/Fırça:46cm İki Motorlu

1200+175W/Fırça:36cm 1300W/Fırça:37cm

Otomatik Fırça Ayarlı

1300W/Fırça:31cm İki Motorlu

750W/Fırça:36cm Poşet:500gr. Koli:10 poşet,5 kg.

1300+200W/Çap:30cm 2000 devir/dk.

28cm.

Kamu Kurumları, Eğitim Kurumları, İbadethaneler... ve Halı Serili Tüm Geniş Mekanlara...

TAM PROFESYONELLER İÇİN!..

*OTELLERE, *OFİSLERE, *EVLERE...

Halıları kaldırmadan, yerinde temzilik. Uygulaması kolay.Halıda kalış süresi kısa (45/60dk.) Sonuç mükemmel!..

Parke, Ahşap, PVC, Fayans,Mermer, Granit, Doğal taş vb. zeminler için...

Sebo 370 Sebo X-4

1300+175W/Fırça:31cm

OTOMATİK FIRÇA : Halıdaki tüy uzunluğuna göre, makine fırçasınınotomatik olarak alçalıp yükselmesidir.Bu ayarlamayı X5-X4'lerde sensörmotoru sağlar.

:

du

o-P

Alm

anya’d

an ith

aldirler.

m tozları, k

irleri ve allerjen

bak

terileri%

100 em

er, %100 m

uh

afaza ed

er,

An

kara T

el - 0 312 318 16 96 F

ax - 0 312 316 66 94

Otom

atik F

ırça Ayarlı

Sebo X-5

4YIL

GA

RA

NT

İ

Ko

lay ve H

ızlı

10YIL

GA

RA

NT

İP

arç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İmala

t Hata

ların

a

Karş

ı

(

(

Parç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İki motorlu

Sebo 470

37

0 X

5 O

tom

atik

Fırç

a A

yarlı

47

0

İki M

oto

rluKom

bi B

aşlığ

ı

YA

TA

Y F

IRÇ

AL

I - KU

RU

SİT

EM

T

EM

İZL

İK M

AK

İNE

LE

Halılarda, özellikle “D

UVA

RD

AN

DU

VAR

AH

AL

ILA

RD

A” m

ükemm

el temizlik.

X4

D

AR

T-1

du

o-M

DA

RT

-3

İki M

oto

rlu

SE

BO

du

o-M

- Te

miz

lik T

ozu

nu

YE

DİR

ME

MA

KİN

ES

İ dir.

SE

BO

du

o-P

- Kir, le

ke

çık

arıc

ı ve

de

ze

nfe

kte

ed

ici, ö

ze

l üre

tim

Tem

izlik

Firm

ala

rı, Halı Y

ıkam

acıla

r,

TE

MZ

İLİK

TO

ZU

du

r.

SE

BO

DA

RT-3

Zem

in p

arla

tma v

e b

akım

makin

esi.

1200+

200W

/Fırç

a:4

6cm

İki M

oto

rlu

1200+

175W

/Fırç

a:3

6cm

1300W

/Fırç

a:3

7cm

Oto

matik

Fırç

a A

yarlı

1300W

/Fırç

a:3

1cm

İki M

oto

rlu 7

50W

/Fırç

a:3

6cm

Poşet:5

00gr.

Koli:1

0 p

oşet,5

kg.

1300+

200W

/Çap:3

0cm

2000 d

evir/d

k.

28cm

.

Kam

u K

uru

mla

rı, Eğ

itim K

uru

mla

rı, İb

ad

eth

an

ele

r... ve H

alı S

erili T

üm

Gen

iş M

ekan

lara

...

TA

M P

RO

FE

SY

ON

EL

LE

R İÇ

İN!..

*OT

EL

LE

RE

, *O

FİS

LE

RE

, *E

VL

ER

E...

Ha

lıları k

ald

ırma

da

n, y

erin

de

te

mzilik

. Uy

gu

lam

as

ı ko

lay.H

alıd

a k

alış

res

i kıs

a (4

5/6

0d

k.) S

on

ke

mm

el!..

Park

e, A

hşap

, PV

C, F

ayan

s,M

erm

er,

Gra

nit, D

al ta

ş v

b. z

em

inle

r için

...

Sebo 370 Sebo X

-4

1300+

175W

/Fırç

a:3

1cm

OT

OM

AT

İK F

IRÇ

A : H

alıd

ak

i tüy

u

zun

luğ

un

a g

öre

, ma

kin

e fırç

as

ının

oto

ma

tik o

lara

k a

lça

lıp y

ük

se

lme

sid

ir.B

u a

ya

rlam

ay

ı X5

-X4

'lerd

e s

en

rm

oto

ru s

lar.

:

du

o-P

Alm

anya’d

an ith

aldirler.

m tozları, k

irleri ve allerjen

bak

terileri%

100 em

er, %100 m

uh

afaza ed

er,

An

kara T

el - 0 312 318 16 96 F

ax - 0 312 316 66 94

Otom

atik F

ırça Ayarlı

Sebo X-5

4YIL

GA

RA

NT

İ

Ko

lay ve H

ızlı

10YIL

GA

RA

NT

İP

arç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İmala

t Hata

ların

a

Karş

ı

(

(

Parç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İki motorlu

Sebo 470

37

0 X

5 O

tom

atik

Fırç

a A

yarlı

47

0

İki M

oto

rluKom

bi B

aşlığ

ı

YA

TA

Y F

IRÇ

AL

I - KU

RU

SİT

EM

T

EM

İZL

İK M

AK

İNE

LE

Halılarda, özellikle “D

UVA

RD

AN

DU

VAR

AH

AL

ILA

RD

A” m

ükemm

el temizlik.

X4

D

AR

T-1

du

o-M

DA

RT

-3

İki M

oto

rlu

SE

BO

du

o-M

- Te

miz

lik T

ozu

nu

YE

DİR

ME

MA

KİN

ES

İ dir.

SE

BO

du

o-P

- Kir, le

ke

çık

arıc

ı ve

de

ze

nfe

kte

ed

ici, ö

ze

l üre

tim

Tem

izlik

Firm

ala

rı, Halı Y

ıkam

acıla

r,

TE

MZ

İLİK

TO

ZU

du

r.

SE

BO

DA

RT-3

Zem

in p

arla

tma v

e b

akım

makin

esi.

1200+

200W

/Fırç

a:4

6cm

İki M

oto

rlu

1200+

175W

/Fırç

a:3

6cm

1300W

/Fırç

a:3

7cm

Oto

matik

Fırç

a A

yarlı

1300W

/Fırç

a:3

1cm

İki M

oto

rlu 7

50W

/Fırç

a:3

6cm

Poşet:5

00gr.

Koli:1

0 p

oşet,5

kg.

1300+

200W

/Çap:3

0cm

2000 d

evir/d

k.

28cm

.

Kam

u K

uru

mla

rı, Eğ

itim K

uru

mla

rı, İb

ad

eth

an

ele

r... ve H

alı S

erili T

üm

Gen

iş M

ekan

lara

...

TA

M P

RO

FE

SY

ON

EL

LE

R İÇ

İN!..

*OT

EL

LE

RE

, *O

FİS

LE

RE

, *E

VL

ER

E...

Ha

lıları k

ald

ırma

da

n, y

erin

de

te

mzilik

. Uy

gu

lam

as

ı ko

lay.H

alıd

a k

alış

res

i kıs

a (4

5/6

0d

k.) S

on

ke

mm

el!..

Park

e, A

hşap

, PV

C, F

ayan

s,M

erm

er,

Gra

nit, D

al ta

ş v

b. z

em

inle

r için

...

Sebo 370 Sebo X

-4

1300+

175W

/Fırç

a:3

1cm

OT

OM

AT

İK F

IRÇ

A : H

alıd

ak

i tüy

u

zun

luğ

un

a g

öre

, ma

kin

e fırç

as

ının

oto

ma

tik o

lara

k a

lça

lıp y

ük

se

lme

sid

ir.B

u a

ya

rlam

ay

ı X5

-X4

'lerd

e s

en

rm

oto

ru s

lar.

:

du

o-P

Alm

anya’d

an ith

aldirler.

m tozları, k

irleri ve allerjen

bak

terileri%

100 em

er, %100 m

uh

afaza ed

er,

An

kara T

el - 0 312 318 16 96 F

ax - 0 312 316 66 94

Otom

atik F

ırça Ayarlı

Sebo X-5

4YIL

GA

RA

NT

İ

Ko

lay ve H

ızlı

10YIL

GA

RA

NT

İP

arç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İmala

t Hata

ların

a

Karş

ı

(

(

Parç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İki motorlu

Sebo 470

37

0 X

5 O

tom

atik

Fırç

a A

yarlı

47

0

İki M

oto

rluKom

bi B

aşlığ

ı

YA

TA

Y F

IRÇ

AL

I - KU

RU

SİT

EM

T

EM

İZL

İK M

AK

İNE

LE

Halılarda, özellikle “D

UVA

RD

AN

DU

VAR

AH

AL

ILA

RD

A” m

ükemm

el temizlik.

X4

D

AR

T-1

du

o-M

DA

RT

-3

İki M

oto

rlu

SE

BO

du

o-M

- Te

miz

lik T

ozu

nu

YE

DİR

ME

MA

KİN

ES

İ dir.

SE

BO

du

o-P

- Kir, le

ke

çık

arıc

ı ve

de

ze

nfe

kte

ed

ici, ö

ze

l üre

tim

Tem

izlik

Firm

ala

rı, Halı Y

ıkam

acıla

r,

TE

MZ

İLİK

TO

ZU

du

r.

SE

BO

DA

RT-3

Zem

in p

arla

tma v

e b

akım

makin

esi.

1200+

200W

/Fırç

a:4

6cm

İki M

oto

rlu

1200+

175W

/Fırç

a:3

6cm

1300W

/Fırç

a:3

7cm

Oto

matik

Fırç

a A

yarlı

1300W

/Fırç

a:3

1cm

İki M

oto

rlu 7

50W

/Fırç

a:3

6cm

Poşet:5

00gr.

Koli:1

0 p

oşet,5

kg.

1300+

200W

/Çap:3

0cm

2000 d

evir/d

k.

28cm

.

Kam

u K

uru

mla

rı, Eğ

itim K

uru

mla

rı, İb

ad

eth

an

ele

r... ve H

alı S

erili T

üm

Gen

iş M

ekan

lara

...

TA

M P

RO

FE

SY

ON

EL

LE

R İÇ

İN!..

*OT

EL

LE

RE

, *O

FİS

LE

RE

, *E

VL

ER

E...

Ha

lıları k

ald

ırma

da

n, y

erin

de

te

mzilik

. Uy

gu

lam

as

ı ko

lay.H

alıd

a k

alış

res

i kıs

a (4

5/6

0d

k.) S

on

ke

mm

el!..

Park

e, A

hşap

, PV

C, F

ayan

s,M

erm

er,

Gra

nit, D

al ta

ş v

b. z

em

inle

r için

...

Sebo 370 Sebo X

-4

1300+

175W

/Fırç

a:3

1cm

OT

OM

AT

İK F

IRÇ

A : H

alıd

ak

i tüy

u

zun

luğ

un

a g

öre

, ma

kin

e fırç

as

ının

oto

ma

tik o

lara

k a

lça

lıp y

ük

se

lme

sid

ir.B

u a

ya

rlam

ay

ı X5

-X4

'lerd

e s

en

rm

oto

ru s

lar.

:

du

o-P

Alm

anya’d

an ith

aldirler.

m tozları, k

irleri ve allerjen

bak

terileri%

100 em

er, %100 m

uh

afaza ed

er,

An

kara T

el - 0 312 318 16 96 F

ax - 0 312 316 66 94

Otom

atik F

ırça Ayarlı

Sebo X-5

4YIL

GA

RA

NT

İ

Ko

lay ve H

ızlı

10YIL

GA

RA

NT

İP

arç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İmala

t Hata

ların

a

Karş

ı

(

(

Parç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İki motorlu

Sebo 470

37

0 X

5 O

tom

atik

Fırç

a A

yarlı

47

0

İki M

oto

rluKom

bi B

aşlığ

ı

YA

TA

Y F

IRÇ

AL

I - KU

RU

SİT

EM

T

EM

İZL

İK M

AK

İNE

LE

Halılarda, özellikle “D

UVA

RD

AN

DU

VAR

AH

AL

ILA

RD

A” m

ükemm

el temizlik.

X4

D

AR

T-1

du

o-M

DA

RT

-3

İki M

oto

rlu

SE

BO

du

o-M

- Te

miz

lik T

ozu

nu

YE

DİR

ME

MA

KİN

ES

İ dir.

SE

BO

du

o-P

- Kir, le

ke

çık

arıc

ı ve

de

ze

nfe

kte

ed

ici, ö

ze

l üre

tim

Tem

izlik

Firm

ala

rı, Halı Y

ıkam

acıla

r,

TE

MZ

İLİK

TO

ZU

du

r.

SE

BO

DA

RT-3

Zem

in p

arla

tma v

e b

akım

makin

esi.

1200+

200W

/Fırç

a:4

6cm

İki M

oto

rlu

1200+

175W

/Fırç

a:3

6cm

1300W

/Fırç

a:3

7cm

Oto

matik

Fırç

a A

yarlı

1300W

/Fırç

a:3

1cm

İki M

oto

rlu 7

50W

/Fırç

a:3

6cm

Poşet:5

00gr.

Koli:1

0 p

oşet,5

kg.

1300+

200W

/Çap:3

0cm

2000 d

evir/d

k.

28cm

.

Kam

u K

uru

mla

rı, Eğ

itim K

uru

mla

rı, İb

ad

eth

an

ele

r... ve H

alı S

erili T

üm

Gen

iş M

ekan

lara

...

TA

M P

RO

FE

SY

ON

EL

LE

R İÇ

İN!..

*OT

EL

LE

RE

, *O

FİS

LE

RE

, *E

VL

ER

E...

Ha

lıları k

ald

ırma

da

n, y

erin

de

te

mzilik

. Uy

gu

lam

as

ı ko

lay.H

alıd

a k

alış

res

i kıs

a (4

5/6

0d

k.) S

on

ke

mm

el!..

Park

e, A

hşap

, PV

C, F

ayan

s,M

erm

er,

Gra

nit, D

al ta

ş v

b. z

em

inle

r için

...

Sebo 370 Sebo X

-4

1300+

175W

/Fırç

a:3

1cm

OT

OM

AT

İK F

IRÇ

A : H

alıd

ak

i tüy

u

zun

luğ

un

a g

öre

, ma

kin

e fırç

as

ının

oto

ma

tik o

lara

k a

lça

lıp y

ük

se

lme

sid

ir.B

u a

ya

rlam

ay

ı X5

-X4

'lerd

e s

en

rm

oto

ru s

lar.

:

du

o-P

Alm

anya’d

an ith

aldirler.

m tozları, k

irleri ve allerjen

bak

terileri%

100 em

er, %100 m

uh

afaza ed

er,

An

kara T

el - 0 312 318 16 96 F

ax - 0 312 316 66 94

Otom

atik F

ırça Ayarlı

Sebo X-5

4YIL

GA

RA

NT

İ

Ko

lay ve H

ızlı

10YIL

GA

RA

NT

İP

arç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İmala

t Hata

ların

a

Karş

ı

(

(

Parç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İki motorlu

Sebo 470

37

0 X

5 O

tom

atik

Fırç

a A

yarlı

47

0

İki M

oto

rluKom

bi B

aşlığ

ı

YA

TA

Y F

IRÇ

AL

I - KU

RU

SİT

EM

T

EM

İZL

İK M

AK

İNE

LE

Halılarda, özellikle “D

UVA

RD

AN

DU

VAR

AH

AL

ILA

RD

A” m

ükemm

el temizlik.

X4

D

AR

T-1

du

o-M

DA

RT

-3

İki M

oto

rlu

SE

BO

du

o-M

- Te

miz

lik T

ozu

nu

YE

DİR

ME

MA

KİN

ES

İ dir.

SE

BO

du

o-P

- Kir, le

ke

çık

arıc

ı ve

de

ze

nfe

kte

ed

ici, ö

ze

l üre

tim

Tem

izlik

Firm

ala

rı, Halı Y

ıkam

acıla

r,

TE

MZ

İLİK

TO

ZU

du

r.

SE

BO

DA

RT-3

Zem

in p

arla

tma v

e b

akım

makin

esi.

1200+

200W

/Fırç

a:4

6cm

İki M

oto

rlu

1200+

175W

/Fırç

a:3

6cm

1300W

/Fırç

a:3

7cm

Oto

matik

Fırç

a A

yarlı

1300W

/Fırç

a:3

1cm

İki M

oto

rlu 7

50W

/Fırç

a:3

6cm

Poşet:5

00gr.

Koli:1

0 p

oşet,5

kg.

1300+

200W

/Çap:3

0cm

2000 d

evir/d

k.

28cm

.

Kam

u K

uru

mla

rı, Eğ

itim K

uru

mla

rı, İb

ad

eth

an

ele

r... ve H

alı S

erili T

üm

Gen

iş M

ekan

lara

...

TA

M P

RO

FE

SY

ON

EL

LE

R İÇ

İN!..

*OT

EL

LE

RE

, *O

FİS

LE

RE

, *E

VL

ER

E...

Ha

lıları k

ald

ırma

da

n, y

erin

de

te

mzilik

. Uy

gu

lam

as

ı ko

lay.H

alıd

a k

alış

res

i kıs

a (4

5/6

0d

k.) S

on

ke

mm

el!..

Park

e, A

hşap

, PV

C, F

ayan

s,M

erm

er,

Gra

nit, D

al ta

ş v

b. z

em

inle

r için

...

Sebo 370 Sebo X

-4

1300+

175W

/Fırç

a:3

1cm

OT

OM

AT

İK F

IRÇ

A : H

alıd

ak

i tüy

u

zun

luğ

un

a g

öre

, ma

kin

e fırç

as

ının

oto

ma

tik o

lara

k a

lça

lıp y

ük

se

lme

sid

ir.B

u a

ya

rlam

ay

ı X5

-X4

'lerd

e s

en

rm

oto

ru s

lar.

:

du

o-P

Alm

anya’d

an ith

aldirler.

m tozları, k

irleri ve allerjen

bak

terileri%

100 em

er, %100 m

uh

afaza ed

er,

An

kara T

el - 0 312 318 16 96 F

ax - 0 312 316 66 94

Otom

atik F

ırça Ayarlı

Sebo X-5

4YIL

GA

RA

NT

İ

Ko

lay ve H

ızlı

10YIL

GA

RA

NT

İP

arç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İmala

t Hata

ların

a

Karş

ı

(

(

Parç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İki motorlu

Sebo 470

37

0 X

5 O

tom

atik

Fırç

a A

yarlı

47

0

İki M

oto

rluKom

bi B

aşlığ

ı

YA

TA

Y F

IRÇ

AL

I - KU

RU

SİT

EM

T

EM

İZL

İK M

AK

İNE

LE

Halılarda, özellikle “D

UVA

RD

AN

DU

VAR

AH

AL

ILA

RD

A” m

ükemm

el temizlik.

X4

D

AR

T-1

du

o-M

DA

RT

-3

İki M

oto

rlu

SE

BO

du

o-M

- Te

miz

lik T

ozu

nu

YE

DİR

ME

MA

KİN

ES

İ dir.

SE

BO

du

o-P

- Kir, le

ke

çık

arıc

ı ve

de

ze

nfe

kte

ed

ici, ö

ze

l üre

tim

Tem

izlik

Firm

ala

rı, Halı Y

ıkam

acıla

r,

TE

MZ

İLİK

TO

ZU

du

r.

SE

BO

DA

RT-3

Zem

in p

arla

tma v

e b

akım

makin

esi.

1200+

200W

/Fırç

a:4

6cm

İki M

oto

rlu

1200+

175W

/Fırç

a:3

6cm

1300W

/Fırç

a:3

7cm

Oto

matik

Fırç

a A

yarlı

1300W

/Fırç

a:3

1cm

İki M

oto

rlu 7

50W

/Fırç

a:3

6cm

Poşet:5

00gr.

Koli:1

0 p

oşet,5

kg.

1300+

200W

/Çap:3

0cm

2000 d

evir/d

k.

28cm

.

Kam

u K

uru

mla

rı, Eğ

itim K

uru

mla

rı, İb

ad

eth

an

ele

r... ve H

alı S

erili T

üm

Gen

iş M

ekan

lara

...

TA

M P

RO

FE

SY

ON

EL

LE

R İÇ

İN!..

*OT

EL

LE

RE

, *O

FİS

LE

RE

, *E

VL

ER

E...

Ha

lıları k

ald

ırma

da

n, y

erin

de

te

mzilik

. Uy

gu

lam

as

ı ko

lay.H

alıd

a k

alış

res

i kıs

a (4

5/6

0d

k.) S

on

ke

mm

el!..

Park

e, A

hşap

, PV

C, F

ayan

s,M

erm

er,

Gra

nit, D

al ta

ş v

b. z

em

inle

r için

...

Sebo 370 Sebo X

-4

1300+

175W

/Fırç

a:3

1cm

OT

OM

AT

İK F

IRÇ

A : H

alıd

ak

i tüy

u

zun

luğ

un

a g

öre

, ma

kin

e fırç

as

ının

oto

ma

tik o

lara

k a

lça

lıp y

ük

se

lme

sid

ir.B

u a

ya

rlam

ay

ı X5

-X4

'lerd

e s

en

rm

oto

ru s

lar.

:

du

o-P

Alm

anya’d

an ith

aldirler.

m tozları, k

irleri ve allerjen

bak

terileri%

100 em

er, %100 m

uh

afaza ed

er,

An

kara T

el - 0 312 318 16 96 F

ax - 0 312 316 66 94

Otom

atik F

ırça Ayarlı

Sebo X-5

4YIL

GA

RA

NT

İ

Ko

lay ve H

ızlı

10YIL

GA

RA

NT

İP

arç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İmala

t Hata

ların

a

Karş

ı

(

(

Parç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İki motorlu

Sebo 470

37

0 X

5 O

tom

atik

Fırç

a A

yarlı

47

0

İki M

oto

rluKom

bi B

aşlığ

ı

YA

TA

Y F

IRÇ

AL

I - KU

RU

SİT

EM

T

EM

İZL

İK M

AK

İNE

LE

Halılarda, özellikle “D

UVA

RD

AN

DU

VAR

AH

AL

ILA

RD

A” m

ükemm

el temizlik.

X4

D

AR

T-1

du

o-M

DA

RT

-3

İki M

oto

rlu

SE

BO

du

o-M

- Te

miz

lik T

ozu

nu

YE

DİR

ME

MA

KİN

ES

İ dir.

SE

BO

du

o-P

- Kir, le

ke

çık

arıc

ı ve

de

ze

nfe

kte

ed

ici, ö

ze

l üre

tim

Tem

izlik

Firm

ala

rı, Halı Y

ıkam

acıla

r,

TE

MZ

İLİK

TO

ZU

du

r.

SE

BO

DA

RT-3

Zem

in p

arla

tma v

e b

akım

makin

esi.

1200+

200W

/Fırç

a:4

6cm

İki M

oto

rlu

1200+

175W

/Fırç

a:3

6cm

1300W

/Fırç

a:3

7cm

Oto

matik

Fırç

a A

yarlı

1300W

/Fırç

a:3

1cm

İki M

oto

rlu 7

50W

/Fırç

a:3

6cm

Poşet:5

00gr.

Koli:1

0 p

oşet,5

kg.

1300+

200W

/Çap:3

0cm

2000 d

evir/d

k.

28cm

.

Kam

u K

uru

mla

rı, Eğ

itim K

uru

mla

rı, İb

ad

eth

an

ele

r... ve H

alı S

erili T

üm

Gen

iş M

ekan

lara

...

TA

M P

RO

FE

SY

ON

EL

LE

R İÇ

İN!..

*OT

EL

LE

RE

, *O

FİS

LE

RE

, *E

VL

ER

E...

Ha

lıları k

ald

ırma

da

n, y

erin

de

te

mzilik

. Uy

gu

lam

as

ı ko

lay.H

alıd

a k

alış

res

i kıs

a (4

5/6

0d

k.) S

on

ke

mm

el!..

Park

e, A

hşap

, PV

C, F

ayan

s,M

erm

er,

Gra

nit, D

al ta

ş v

b. z

em

inle

r için

...

Sebo 370 Sebo X

-4

1300+

175W

/Fırç

a:3

1cm

OT

OM

AT

İK F

IRÇ

A : H

alıd

ak

i tüy

u

zun

luğ

un

a g

öre

, ma

kin

e fırç

as

ının

oto

ma

tik o

lara

k a

lça

lıp y

ük

se

lme

sid

ir.B

u a

ya

rlam

ay

ı X5

-X4

'lerd

e s

en

rm

oto

ru s

lar.

:

du

o-P

Alm

anya’d

an ith

aldirler.

m tozları, k

irleri ve allerjen

bak

terileri%

100 em

er, %100 m

uh

afaza ed

er,

An

kara T

el - 0 312 318 16 96 F

ax - 0 312 316 66 94

Otom

atik F

ırça Ayarlı

Sebo X-5

4YIL

GA

RA

NT

İ

Ko

lay ve H

ızlı

10YIL

GA

RA

NT

İP

arç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İmala

t Hata

ların

a

Karş

ı

(

(

Parç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İki motorlu

Sebo 470

37

0 X

5 O

tom

atik

Fırç

a A

yarlı

47

0

İki M

oto

rluKom

bi B

aşlığ

ı

YA

TA

Y F

IRÇ

AL

I - KU

RU

SİT

EM

T

EM

İZL

İK M

AK

İNE

LE

Halılarda, özellikle “D

UVA

RD

AN

DU

VAR

AH

AL

ILA

RD

A” m

ükemm

el temizlik.

X4

D

AR

T-1

du

o-M

DA

RT

-3

İki M

oto

rlu

SE

BO

du

o-M

- Te

miz

lik T

ozu

nu

YE

DİR

ME

MA

KİN

ES

İ dir.

SE

BO

du

o-P

- Kir, le

ke

çık

arıc

ı ve

de

ze

nfe

kte

ed

ici, ö

ze

l üre

tim

Tem

izlik

Firm

ala

rı, Halı Y

ıkam

acıla

r,

TE

MZ

İLİK

TO

ZU

du

r.

SE

BO

DA

RT-3

Zem

in p

arla

tma v

e b

akım

makin

esi.

1200+

200W

/Fırç

a:4

6cm

İki M

oto

rlu

1200+

175W

/Fırç

a:3

6cm

1300W

/Fırç

a:3

7cm

Oto

matik

Fırç

a A

yarlı

1300W

/Fırç

a:3

1cm

İki M

oto

rlu 7

50W

/Fırç

a:3

6cm

Poşet:5

00gr.

Koli:1

0 p

oşet,5

kg.

1300+

200W

/Çap:3

0cm

2000 d

evir/d

k.

28cm

.

Kam

u K

uru

mla

rı, Eğ

itim K

uru

mla

rı, İb

ad

eth

an

ele

r... ve H

alı S

erili T

üm

Gen

iş M

ekan

lara

...

TA

M P

RO

FE

SY

ON

EL

LE

R İÇ

İN!..

*OT

EL

LE

RE

, *O

FİS

LE

RE

, *E

VL

ER

E...

Ha

lıları k

ald

ırma

da

n, y

erin

de

te

mzilik

. Uy

gu

lam

as

ı ko

lay.H

alıd

a k

alış

res

i kıs

a (4

5/6

0d

k.) S

on

ke

mm

el!..

Park

e, A

hşap

, PV

C, F

ayan

s,M

erm

er,

Gra

nit, D

al ta

ş v

b. z

em

inle

r için

...

Sebo 370 Sebo X

-4

1300+

175W

/Fırç

a:3

1cm

OT

OM

AT

İK F

IRÇ

A : H

alıd

ak

i tüy

u

zun

luğ

un

a g

öre

, ma

kin

e fırç

as

ının

oto

ma

tik o

lara

k a

lça

lıp y

ük

se

lme

sid

ir.B

u a

ya

rlam

ay

ı X5

-X4

'lerd

e s

en

rm

oto

ru s

lar.

:

du

o-P

Alm

anya’d

an ith

aldirler.

m tozları, k

irleri ve allerjen

bak

terileri%

100 em

er, %100 m

uh

afaza ed

er,

An

kara T

el - 0 312 318 16 96 F

ax - 0 312 316 66 94

Otom

atik F

ırça Ayarlı

Sebo X-5

4YIL

GA

RA

NT

İ

Ko

lay ve H

ızlı

10YIL

GA

RA

NT

İP

arç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İmala

t Hata

ların

a

Karş

ı

(

(

Parç

a v

e S

erv

is

İhtiy

açla

rına K

arş

ı (

(

İki motorlu

Sebo 470

37

0 X

5 O

tom

atik

Fırç

a A

yarlı

47

0

İki M

oto

rluKom

bi B

aşlığ

ı

YA

TA

Y F

IRÇ

AL

I - KU

RU

SİT

EM

T

EM

İZL

İK M

AK

İNE

LE

Halılarda, özellikle “D

UVA

RD

AN

DU

VAR

AH

AL

ILA

RD

A” m

ükemm

el temizlik.

X4

D

AR

T-1

du

o-M

DA

RT

-3

İki M

oto

rlu

SE

BO

du

o-M

- Te

miz

lik T

ozu

nu

YE

DİR

ME

MA

KİN

ES

İ dir.

SE

BO

du

o-P

- Kir, le

ke

çık

arıc

ı ve

de

ze

nfe

kte

ed

ici, ö

ze

l üre

tim

Tem

izlik

Firm

ala

rı, Halı Y

ıkam

acıla

r,

TE

MZ

İLİK

TO

ZU

du

r.

SE

BO

DA

RT-3

Zem

in p

arla

tma v

e b

akım

makin

esi.

1200+

200W

/Fırç

a:4

6cm

İki M

oto

rlu

1200+

175W

/Fırç

a:3

6cm

1300W

/Fırç

a:3

7cm

Oto

matik

Fırç

a A

yarlı

1300W

/Fırç

a:3

1cm

İki M

oto

rlu 7

50W

/Fırç

a:3

6cm

Poşet:5

00gr.

Koli:1

0 p

oşet,5

kg.

1300+

200W

/Çap:3

0cm

2000 d

evir/d

k.

28cm

.

Kam

u K

uru

mla

rı, Eğ

itim K

uru

mla

rı, İb

ad

eth

an

ele

r... ve H

alı S

erili T

üm

Gen

iş M

ekan

lara

...

TA

M P

RO

FE

SY

ON

EL

LE

R İÇ

İN!..

*OT

EL

LE

RE

, *O

FİS

LE

RE

, *E

VL

ER

E...

Ha

lıları k

ald

ırma

da

n, y

erin

de

te

mzilik

. Uy

gu

lam

as

ı ko

lay.H

alıd

a k

alış

res

i kıs

a (4

5/6

0d

k.) S

on

ke

mm

el!..

Park

e, A

hşap

, PV

C, F

ayan

s,M

erm

er,

Gra

nit, D

al ta

ş v

b. z

em

inle

r için

...

Sebo 370 Sebo X

-4

1300+

175W

/Fırç

a:3

1cm

OT

OM

AT

İK F

IRÇ

A : H

alıd

ak

i tüy

u

zun

luğ

un

a g

öre

, ma

kin

e fırç

as

ının

oto

ma

tik o

lara

k a

lça

lıp y

ük

se

lme

sid

ir.B

u a

ya

rlam

ay

ı X5

-X4

'lerd

e s

en

rm

oto

ru s

lar.

:

Page 48: Hizmet 81 şubat mart

46 MART 2015

SAlgIn HASTAlIKlARIn ÖnlEnMESİnDE HİjYEnİn Rolü BüYüK!

İşlETME VE KuRuMlAR gRİP VE nEzlE SAlgInlARInA KARşI önlemlerini almalı!

OTEL HİJYENİ

Page 49: Hizmet 81 şubat mart

47MART 2015

Mevsim değişikliği sırasında hava sıcaklığında yaşanan ısı farklılığı soğuk algınlığı ve grip vakalarının artışına sebep olur. Bunun se-

bebi, yaz aylarında görülmeyen virüslerin havanın soğumasıyla birlikte tekrar aktifleşmesidir. Yılın bu zamanlarını soğuk algınlığına veya gribe yakalanma-dan geçirmek genellikle çok zordur. Soğuk algınlığına neden olan yaklaşık 200 virüs, yıl içerisinde birkaç kez hastalanmanıza sebep olabilir. Oldukça hızlı bulaşa-bilen bu hastalık türleri işletmeler için de tehdit oluş-turmaktadır.

Soğuk algınlığı ve grip salgınları insanların kendi-lerini hasta hissetmelerine yol açmanın yanı sıra ve-rimlilik kaybına neden olabilir ve söz konusu salgınlar sıkça veya geniş bir çapta meydana geldiği taktirde işletmenin itibarını da olumsuz yönde etkileyebilir. Te-sisler, en iyi temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarını yaparak, salgınların çoğaldığı dönemler için hazırlık yapabilirler. Böylelikle bilinçli işletme ve kurumlar; çalışanlarını, öğrencilerini, hastalarını ve misafirleri-ni güven içinde tutup, sağlıklarını koruyarak, gereksiz devamsızlıkları ve kazanç kaybını en aza indirgeye-cektir.

Sealed Air iş birimi Diversey Care’in uzman ekip-leri uluslararası çapta yapmış oldukları araştırmalar sonucunda; tekstil ürünlerinin bakımı, enfeksiyon ile mücadele ve kişisel bakım alanında alınması gereken önlemleri şöyle sıralıyor;

Doğru el hijyeni teşvik edilmeliMaalesef herkes temel el hijyeni tedbirlerini uygu-

lamıyor. Ellerdeki mikroplar kolaylıkla kişiden kişiye veya başka yüzeylere geçebiliyor; dolayısıyla tesisle-rin, herkesi düzenli olarak el yıkama ve dezenfekte etme alışkanlığını edinmeye teşvik etmesi gerekir. Eller kirliyken, bireylerin sıcak su ve sabunla ya da sa-bun ve suyun mevcut olmadığı ortamlarda alkol bazlı bir el dezenfektanı ile ellerini temizlemeleri gerekir.

Soğuk algınlığı ve gribin farklı şeyler olduğu bilinmeliÜst solunum yollarında yani kulak, burun ve bo-

ğazda viruslerle oluşan hastalıklara soğuk algınlığı

denir. Soğuk algınlığına sebep olan yüzlerce virüs vardır. Bunların belli başlıcaları Rhinovirus, Corona-virüsler, Parainfluenza Virüsü, Respiratuar Sinsisyal Virüslerdir. Grip hastalığına ise Influenza Virüsü Tip A B ve C alt türleri sebep olur. Her iki hastalığında be-lirtileri birbirinden çok farklıdır. Soğuk ve nemli hava, yorgunluk, stres, beslenme eksikliği gibi faktörler soğuk algınlığını kolaylaştırır. Gripte olduğu gibi en sık tokalaşma ile bulaşır. Bu sebeple el hijyeni çok önemlidir.

Öte yandan hepimiz yılda ortalama yedi defa so-ğuk algınlığı geçiririz. Soğuk algınlığı burun çevresin-de görülür ve yaklaşık yedi gün boyunca sürer. Yani, belirtiler genellikle boyunun yukarısındadır. Örneğin, boğazda kaşıntı veya yanma, gripte nadiren görülen ancak soğuk algınlığında sık sık yaşanan bir problem-dir. Ateş, soğuk algınlığında olmaz ya da çok nadiren görülür. Grip ise daha ciddi bir hastalıktır, aniden or-taya çıkar ve yılda ortalama 2-3 defa geçirilir. Soğuk algınlığının aksine ateş grip belirtilerinden biridir ve 3-4 gün sürebilir. Ateşle beraber genel halsizlik hali, vücut ağrısı ve öksürük de görülür. Soğuk algınlığı ve grip arasındaki en önemli farklardan biri de gribin önlenebilir olmasıdır. Her yıl bilim adamları tüm dün-yadan bilgi toplayıp, araştırmalar yaparak o yıl gribin oluşmasını sağlayacak muhtemel virüs çeşidini belir-lerler. Bu virüs çeşidine göre de her yıl aşılar gelişti-rilir. Ancak soğuk algınlığının ilacı yoktur. Dolayısıyla grip aşısı olmak kişinin nezleyi kapmamasını garanti etmese de bazı vakalara karşı koruma sağlar.

Personele uygun temizlik prosedürleri konusunda eğitim verilmeliTesisler, hangi yüzeylerin ve donanımın temiz-

leneceğini ve temizliğin hangi sırayla yapılacağını detaylandıran temizlik prosedürlerinin uygulamaya konmasını sağlamalıdır. Bu prosedürler, el hijyeninin ne zaman uygulanacağını, ne zaman eldiven kullan-manın gerektiğini, kullanılacak temizlik ürünleri ve dezenfektanların hangi sıklıkta kullanılacağını da tarif etmelidir. Hastalıkların daha sık görüldüğü ve bulaştı-ğı soğuk algınlığı ya da grip mevsimi gibi dönemlerde tesislerin daha sık ve daha kapsamlı temizlik ve de-

genellikle mevsim geçişlerinde görülen; grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların zamanı geldi çattı. uzmanlar bu noktada özellikle kapalı alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının önemine dikkat çekiyor. Salgınların arttığı dönemlerde önlemlerini alan ve temizliğe iki kat önem veren işletmeler bu süreci en az kayıpla atlatıyor.

Page 50: Hizmet 81 şubat mart

48 MART 2015

zenfeksiyon yapması tavsiye edilir. Bu da geleneksel temizlik programının, tüm genel alanların daha sık te-mizlenmesini kapsayan bir programla değiştirilmesini veya temizlik ve dezenfeksiyon işleri için ek personelin görevlendirilmesini gerektirebilir.

Sık temas edilen yüzeyler temizlenmeli ve dezenfekte edilmeliEl hijyeni yaygın olarak uygulansa dahi kirli ve

mikroplu yüzeylere dokunulduğunda ellerin yeniden kirlenme riski vardır. Kapı tokmakları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, sıralar ve tezgâh üstleri gibi sık temas edilen yüzeyler düzenli olarak ya da gözle gö-rülür şekilde kirlendiğinde temizlenmeli ve dezenfek-te edilmelidir. Çalışanlar; temizliği, yüksek yerlerden alçak yerlere, temiz yerlerden kirli yerlere ve kuru yerlerden ıslak yerlere doğru yapmalı, dezenfektanın

yüzey üzerinde uygun etki süresi boyunca bekletilme-sini sağlamalıdır.

Uygun yerlere hastalığa dikkat çekici panolar yerleştirilmeliTesislerin, soğuk algınlığı ve gribin yayılmasını

önlemek için uygun uyarı panoları yerleştirilmesine teşvik etmesi gerekir. Bu uyarılara, başkalarıyla sı-nırlı temasta bulunulması, öksürürken ve hapşırırken ağzın kapanması ve kullanılan kâğıt mendil ve kâğıt havluların çöpe atılması da dahil edilmelidir. Tesisler; resepsiyon alanları ve tuvaletler gibi trafiğin yoğun ol-duğu alanlara panolar ve başka iletişim malzemeleri yerleştirerek, insanlara bu davranışları uygulamaları-nı hatırlatabilir.

Doğru malzemeler yeterli miktarda bulundurulmalıdırBazı durumlarda insanlar, sabunun veya kâğıt

havluların bulunmadığı bir tuvaletle karşı karşıya ka-labilir ki; bu da onları hijyen alışkanlıklarından ödün vermeye veya vazgeçmeye zorlayabilir. Tesisler, kişi-sel koruyucu ekipman, dezenfektan, el hijyeni ürünü, peçete, tuvalet kâğıdı, çöp poşeti ve temizlik bezleri gibi malzemelerini yedekli olarak bulundurulmalıdır. Böylece enfeksiyon önleme stratejileriyle uyum des-teklenmiş olacaktır.

Tüm alanların kurallara uygun temizlendiğini denetlenmelidirTesislerin etkin temizlik için tüm alanların kurallara

uygun temizlendiğini denetlemesi, işçilerin işlerini bek-lendiği gibi yapmasına ve gelişme kaydedilecek alanla-rın belirlenmesine yardımcı olabilir. Tesisler, el hijyeni takibi ve uyum raporlaması aracılığıyla el yıkama ve de-zenfeksiyon alışkanlığını izlemek isteyebilir. Ayrıca ku-rumlar, gerektiğinde ya da tavsiye edildiğinde çalışanla-rın uygun koruyucu giysileri giymesini sağlamalıdır.

İşletmelerde soğuk algınlığı veya nezle belir-tilerinde genel performans kaybı %3-8 arasında gözlemleniyor.

Gözlerde kuruluk, baş ağrısı, uyuşukluk, bo-ğaz kuruluğu gibi belirtiler iş kayıplarına yol açıyor. Toza maruz kalan çalışanların; aritmetik, mantık, akıl yürütme ve hafıza yetileri zayıflıyor.

Planlamayan devamsızlıklar işyerinde so-runlara neden oluyor. Bu noktada verimlilikte ve

üretimde %54’lük bir düşüş ve satışlarda ve müş-teri servislerinde %39’luk bir düşüş söz konusu oluyor.

Hijyen standartlarına uygun ortamlar sağ-layarak iş güvenliğini kusursuz hale getiren iş-letmelerde; soğuk algınlığı ve gribe yakalanma olasılığında %80 düşüş, virüslerin bulaştığı yüzey sayısında %62 düşüş ve devamsızlık oranında %46 azalma gözlemleniyor.

ISSA (The Worldwide Cleaning Industry Assosiciation) ve Sealed Air The Value of Clean verilerine göre;

OTEL HİJYENİ

Page 51: Hizmet 81 şubat mart

Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Miktat Kuzhan, Tesis Hizmetleri Yönetimi yakla-şımı ülkemizde son 15 yılda benimsenmeye baş-

lamış ancak henüz model olarak, birkaç firma dışında tam anlamıyla başarıyla uygulanamayan bir yaklaşım. Bu noktada Tepe servis olarak özelikle AVM Temizliği konusunda hizmet verdiğimiz müşterileri sayımız ve çalışmalarımız açısından sektörde ilk üç firma arasın-da yer almaktayız diyebiliriz, dedi.

“Tepe Servis, hizmet kalitesini mükemmellik seviyesine ulaştırmayı hedeflemekte”Günümüzde kurumlar, kârlılık ve verimlilik hedef-

lerine ulaşmak için, ana faaliyet konularına daha fazla zaman ayırmak, kurum ve varlıklarının yönetimi ile ilgili maliyetleri düşürmek ve bunlara bağlı sorunları ortadan kaldırmak adına uzman ekiplerden oluşan ve kaliteli hizmet sunan firmalara ihtiyaç duymaktadır. Hizmet içi eğitim, yüksek denetim mekanizması ve personel seçiminde gösterdiği titizlikle hizmet kali-tesini mükemmellik seviyesine ulaştırmayı hedefle-diklerini ifade eden Kuzhan, “ Tepe Servis’in sunduğu hizmetler arasında, bilgi birikimi ve deneyimi doğrul-tusunda, maliyetleri en aza düşürmek ve kurumlara daha iyi ortamlar yaratmak için entegre tesis yöneti-mi, temizlik, güvenlik, teknik bakım, bahçe bakımı ve ofis destek gibi çözümler bulunmaktadır. Tesislerin Yönetimi için ihtiyaç duyulan türlü-çeşitli hizmetlerin organize bir biçimde, sinerji yaratarak tek bir merkez-den alınmasını sunmaktayız.

“Hizmetlerimizi insan sağlığına ve yararına olacak şekilde düzenleyerek kaliteli hizmet sunmaktayız”

Birçok alanda hizmet verdiklerini belirten Miktat Kuzhan, “ Temizliğe, sadece hastaneler gibi hijyenin “olmazsa olmaz” sayıldığı yerlerde değil; ofislerde, alışveriş merkezlerinde, okullarda, binaların dış cep-helerinde, çevrelerinde, endüstriyel ve bilgi işlem mer-kezleri gibi teknik ortamlarda da gereksinim duyulmak-tadır. Tepe Servis; temizlik hizmeti verdiği işletmedeki çalışanların beklentilerini karşılamakla birlikte, taşınır ve taşınmazların dayanıklılığını artırıp, imaj ve estetik olarak değerlerini yükselterek, “Housekeeping” hiz-metine farklı bir bakış açısı getirmektedir” dedi.

“İstikrarlı bir hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti şirketimizin en önemli özelliğidir”“Bu özelliklerimiz bizi sektörde ayrıcalıklı kılmak-

tadır. Ayrıca maliyeti düşüren ve kaliteyi artıran çö-zümleri en iyi biçimde sunuyor olmamız tercih edilme sebeplerimizin başında gelmektedir. Tepe Servis’in temizlik hizmetleri alanındaki başarısının ardında; birbirinden farklı ihtisas gerektiren referansların yanı sıra, uluslararası “Know-How”, kaliteli temizlik ekip-man ve ürünleri, profesyonel kadrolar, titiz bir çalışma ve denetim anlayışı yatmaktadır.2015 yılında şirketi-mizin %20 oranında büyümesini hedefliyoruz. Çalış-malarımızı bu yönde sürdürüyoruz.”

Sektörümüz açısında baktığımızda sektöre ulus-lararası oyuncuların gireceğini göreceğiz. Bu büyük uluslararası firmalar ilk etapta yerel şirketleri satın almaya yönelecektirler.

49MART 2015

AVM TEMİzlİĞİnDE ilk üç firma arasınDayız

Page 52: Hizmet 81 şubat mart

50 MART 2015

Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, “Son 5 yılda ülkemizde toplam %185 büyüme kaydeden Kärcher, 2015 Türkiye stratejisinde ni-

hai tüketicilere de ağırlık verecek. Profesyonel temiz-lik ekipmanları pazarında lider konumundayız. Çünkü her yıl Ar-Ge ye yaptığımız büyük yatırımlar sayesinde günümüzde temizliğe ihtiyaç hissedilen her alanda mükemmel sonuçlar veren ürün gamını müşterileri-mize sunabiliyoruz. Son teknoloji ile üretilmiş, hayatı kolaylaştıran, çevre dostu bu ürünlerle ülkemiz insan-larına gerçek temizlik keyfini yaşatıyoruz. 2015 yılı için bu pazarda %30 gibi iddialı bir büyüme hedefledik. Her geçen gün büyüyen bayi ağımız, satış ve servis nokta-larımızla bunu başarmayı öngörüyoruz.” diye belirtti.

Gökmen; “Türkiye’de hızla gelişen turizm sektö-rüne bağlı olarak bu alana yapılan yatırımların art-masıyla hizmet sektörünün en önemli unsuru olan temizliğe ihtiyaç da artıyor. Biz de sektörün öncüsü bir firma olarak bu alana yatırımlarımızı arttırıyoruz. Özellikle 2008 yılı itibariyle Kärcher Almanya merke-

zindeki konaklama ve hizmet sektörüyle ilgilenen uz-man ekipten de alınan destekle Türkiye’de bu sektöre özel çalışmalara ağırlık vermeye başladık. İlgili nok-talara gerçekleştirilen ziyaretlerde yapılan tespitler ve housekeeperlardan alınan geri bildirimlerle, sektöre ve ihtiyaca uygun makine ve deterjanlar Türkiye paza-rında da sunulmaya başlandı. Kärcher olarak kaliteli ekipman satışının yanı sıra satış sonrası hizmetlerin de kesintisiz hizmet veren sektörlerdeki öneminin farkında olduğumuz için bu alanda da fark yaratmaya devam ediyoruz. 444 28 50 müşteri destek hattı, hızlı ve yaygın servis hizmeti, özel servis sözleşmeleri, arı-zalı ürün yerine geçici ürün temini gibi fark yaratan hizmetler sunmaktayız.” diye sözlerine ekledi.

Temizlikte çığır açan profesyonel ürün grubu ile Türkiye’deki otel ve AVM’lerin hemen hemen hepsinde bulunan Kärcher, 2015 yılında da yeni otel zincirleri ve AVM’ler ile anlaşmalar yaparak, portföyünü büyüttü.

2015 yılına hızlı bir giriş yapan Kärcher, dünyanın en büyük otel zincirlerinden biri olan Rixos ile imzala-dığı sözleşmeyle global resmi tedarikçisi olduklarının da müjdesini verdi.

Kärcher; Marriott, Hilton, Rixos, La Shangrila, Hyatt Regency, Titanic, Bosphorus Otel, Adora Otel, Prince Group, Clup Palmeriva, Grand Hotel Gülsoy, Dionis Hotel gibi Türkiye’nin önde gelen otelleri başta olmak üzere onlarca otel tarafından tercih ediliyor.

Profesyonel ürün grubunda öne çıkan SGV 8/5 va-kumlu buharlı temizlik makinesi; kullanım esnasında su eklenebilme özelliği sayesinde kesintisiz temizlik yapma imkânı sunuyor ve 8 barlık üstün buhar gücü sayesinde en zorlu kirlerden dahi kolayca kurtulma-nızı sağlıyor. Bir diğer dikkat çekici ürün olan 30 lt. temiz 15 lt. kirli su tankına sahip halı ve koltuk yıkama makinesi PUZZİ 30/4; temiz su tankındaki seviye gös-tergesiyle de kullanıcının işini kolaylaştırıyor. Temiz su tankı doluyken bile yatay taşınabilme imkanı sunuyor.

KäRCHER, 2015 YIlInDA %30 büyüme heDefliyor80 yıldır dünya temizlik teknolojisine yön veren Alman sanayi devi Kärcher, Türkiye’deki 15’inci yılında tüm ürün gruplarında ortalama %30 büyüme hedeflediklerini açıkladı.

OTEL HİJYENİ

Page 53: Hizmet 81 şubat mart

51

SEKTÖRDEN

MART 2015

Türkiye’nin yüzDe 95’i HAşEREYlE MüCADElEDE DESTEK AlMIYoR

Haşereden Kurtulmanın Yolu Profesyonel MüdahaleÜlkemizde çok önemsenmese de haşerelerle mü-

cadele ciddi bir konu. Haşere kontrolü sağlamak için gösterilen bireysel çabalar ise bazen etkisiz kalıp ba-zen de haşerelerin daha da çoğalmasına sebep olabi-liyor. ISS Haşere Kontrol ve Bahçe Bakım Hizmetleri uzmanları ise haşere mücadelesinde kesin çözüm için profesyonel yardımın şart olduğunu belirtiyor.

Haşereler insanlara rahatsızlık vererek yaşam kalitesini düşürdüğü gibi gıdalarımıza, bitkilerimi-ze, evcil hayvanlarımıza, eşya ve mobilyalarımıza da zarar veriyor. Taşıdıkları mikroplarla bulaşıcı hasta-lıklara da neden olan haşereler hem evimiz hem de çevremiz için tehlike oluşturuyor. ISS Haşere Kontrol ve Bahçe Bakım Hizmetleri’nin yaptığı bir araştırma-ya göre Türkiye’nin yüzde 95’i haşere mücadelesinde profesyonel destek almıyor. ISS Haşere Kontrol ve Bahçe Bakım Hizmetleri Genel Müdürü Tekin Şen-gün: “Türkiye coğrafi konumu ve iklimi dolayısıyla haşere istilasına açık bir ülke. Bunu her sene mev-sim değişikliği zamanında meydana gelen haşere is-tilaları ve sebep oldukları hastalıklardan anlayabili-riz. Bu kadar yoğun bir sorun için halkımız mücadele konusunu önemseyip destek almıyor. Şirketimize ge-len taleplerden gözlemlediğimiz Türkiye’de sadece yüzde 5’lik bir kitlenin profesyonel haşere müdaha-le desteği aldığı. Yüzde 95’lik kesim ise haşerelerle

kendileri başa çıkmaya çalışıyor. Bireysel mücadele yetersiz kaldığı gibi yanlış yöntemler kullanılarak so-runun daha da büyümesine sebep olunuyor.” diyor.

Haşere Müdahalesinde Ön Keşif ÖnemliISS Haşere Kontrol ve Bahçe Bakım Hizmetleri

Genel Müdürü Tekin Şengün, haşere müdahalesin-de profesyonel ekiplerin ön keşif yapmasının önemli olduğunu ve bu sayede müdahalenin haşere türüne göre belirleneceğini söylüyor. Şengün sözlerine şöy-le devam ediyor; “Haşereleri yok etmek için verilen bireysel mücadeleler sorunu kökten çözmez. Ha-şere ve kemirgenler sık üreyen canlılardır. İnsanlar sadece gördükleri haşerelere müdahale ediyor oysa onlar geride yumurtalarını da bırakmış oluyorlar. Dolayısıyla o yumurtalar daha sonra yetişip yeniden sorun yaratıyor. Kimi haşere türleri ise yok edildikçe daha fazla üreme gösteriyor. ISS Haşere Kontrol Hiz-metleri olarak biz, ön keşif sayesinde haşere türüne göre doğru müdahaleyi en uygun kimyasal, ekipman ve yöntemler ile yapıyoruz. Ayrıca soruna müdahale ederken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakan-lığı tarafından onaylı, insan sağlığını tehdit etmeyen pestisitler kullanıyoruz. Servis sorumluları ve tüm çalışanlarımıza organizmaları engellemek, kontrol altına almak için kullandığımız maddeler olan pes-tisitler ve dünyadaki yeni teknolojik uygulamalar ko-nusunda düzenli olarak eğitimler veriyoruz.”

Page 54: Hizmet 81 şubat mart

52 MART 2015

Yenilikçi bakış açısıyla tasarlayarak ürettiği es-tetik ve fonksiyonel banyo ürünlerini tüketiciyle buluşturan Kale, ‘Smart’ felsefesi ile tasarladığı,

tasarrufa yönelik çevreci ürünlerle, tüketicilere dost çözümler sunmaya devam ediyor.

Kale’nin ‘Altın Çekül’ ödüllü klozeti Türkiye’de yapı malzemesi alanında en iyi ürü-

nün seçildiği ilk ve tek ödül ‘Altın Çekül’ü alan Kale, ‘SmartYıkama Klozet’ ile standart kanallı klozetlere göre yüzde 100 daha hijyenik ve kolay temizlenen bir sistem sunuyor. Kanalsız tasarımı sayesinde kir ve bakteri tutmayan sistem, aynı zamanda jet tipi yıkama ile suyu, klozetin her yerine eşit şekilde dağıtıyor.

Su tasarruflu, çevre dostu ve hijyenik Kale’nin su tasarrufu sağlayan ‘AquaSmart’ gru-

bunda yer alan yeni ürünü ‘Idea SmartYıkama Asma Klozet’, hijyenik kanalsız yapısıyla kusursuz çalışıyor. ‘Idea SmartYıkama Asma Klozet’, kolay temizlene-bilen iç hazneye sahip olması, suyun kendi hacimsel ağırlığını kullanarak küçük bir dağıtım noktasından tüm yüzeyi yıkaması, kanalsız yapısı, daha az temiz-lik malzemesi kullanılmasından dolayı çevreye verilen zararı azaltması, üretiminde enerji tasarrufu sağla-ması ve yalın tasarımı ile tüketici ve profesyonellerin özellikle ilgisini çekiyor. Kale’nin yenilikçi serisi, 10 yıl ürün garantisiyle sunuluyor.

En temizi ‘SmartYıkama Klozet’ Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölü-

mü’nün yaptığı ‘Smart Yıkamalı Kanalsız Klozet ve Normal Yıkamalı Klozetteki Bakteriyel Tutunmanın İncelenmesi Sonuç Raporu’na göre, SmartYıkama Asma Klozet’in standart klozetlerden daha hijyenik olduğu onaylandı.

kale’nin öDüllü klozeTi ‘SMARTYIKAMA’, STAnDART KlozETlERDEn YüzDE 100 DAHA HİjYEnİKSeramik sağlık gereçleri sektörünün akılcı çözümler üreten deneyimli markası Kale, çevre dostu yeni serisi ‘Idea SmartYıkama Klozet’ ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

SEKTÖRDEN

Page 55: Hizmet 81 şubat mart

53

2. Yüzey İşlem Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı

Tel : +90 212 324 00 00Faks: +90 212 324 37 [email protected]

Medya Partnerleri Media Partners

OrganizatörOrganiser

İş Birliği ile In Cooperation with

www.stteurasia.com

2nd Surface Treatment Chemicals and Technologies Exhibition

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF TOBB (THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY) IN ACCORDANCE WITH THE LAW NO.5174

K�mya SektörPlatformuve Üyeler�

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MART 2015

2. Yüzey İşlem Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı

Tel : +90 212 324 00 00Faks: +90 212 324 37 [email protected]

Medya Partnerleri Media Partners

OrganizatörOrganiser

İş Birliği ile In Cooperation with

www.stteurasia.com

2nd Surface Treatment Chemicals and Technologies Exhibition

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF TOBB (THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY) IN ACCORDANCE WITH THE LAW NO.5174

K�mya SektörPlatformuve Üyeler�

Page 56: Hizmet 81 şubat mart

54 MART 2015

Ev temizliğinin vazgeçilmezi süpürgeler de Av-rupa Birliği normlarına uyum sağlayacak. Ey-lül 2015’te yürürlüğe girecek Enerji Verimliliği

Yasası ile birlikte artık 1600 watt üzerindeki süpür-gelerin satışı yapılamayacak. Süpürgelerin üzerinde ne kadar enerji tükettiği, performansı ve emisyon değerlerini gösteren etiketler zorunlu hale geliyor. Yeni yasanın enerji verimliliği kadar tüketicinin doğru seçimler yapabilmesi açısından da önemli olduğunu belirten Fakir Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama Müdü-rü Aslı Şahin, Almanya’da geçtiğimiz yıl uygulamaya başladıkları enerji verimliliği etiketi konusunda Türki-

ye’deki çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.Enerji verimliliğini sağlamaya yönelik adımların

başında evlerde kullanılan elektrikli ev aletlerinin enerji sınıflarının belgelenmesi ve enerjiyi daha ve-rimli kullanan ürünlerin tercih edilmesi geliyor. Eylül 2015’te yürürlüğe girecek Enerji Verimliliği Yasası, ilk aşamada elektrikli süpürge ve fırınlar için zorunlu olsa da önümüzdeki dönemde tüm küçük ev aletlerini kapsaması bekleniyor.

Türkiye’de süpürge pazarının lideri konumunda yer alan Fakir Elektrikli Ev Aletleri’nin Pazarlama Mü-dürü Aslı Şahin, yeni yasa ile birlikte yaşanacak deği-şim konusunda açıklamalar yaptı. Günümüzde birçok markanın ürününün rafta olduğunu ancak ürünlerin üzerinde yeterli bilgilendirme olmadığı için tüketicinin seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Şahin, “Ener-ji verimliliğinin yanında tüketicinin doğru bilgi alma ve seçim yapma hakkını da garantiye alan yeni yasa ile birlikte süpürgelere 1600 watt sınırlaması geliyor. Yani 2015 itibariyle 1600 watt motor gücünün üzerinde süpürge satışı yapılamayacak. ‘Watt’ deyince herke-sin aklına ilk olarak emiş gücü gelse de emiş gücü-nün bundan bağımsız olduğunu vurgulamak gerek. Örneğin süpürge konusunda ihtisas sahibi bir marka olarak Fakir Hausgerate etiketli ürünlerin performan-sında herhangi bir kayıp yaşanmayacağını garanti ediyoruz. Watt sınırlaması ile birlikte süpürgelerimi-zin motor gücü düşse de üstün teknoloji ile üretilmiş verimli motorları, ergonomik tasarımlı yapıları ve özel aparatları sayesinde emiş güçlerinde herhangi bir dü-şüş yaşanmayacak. Ancak gerekli teknolojiye sahip olmayan bir çok marka enerji verimliliğinden sınıfta kalacak. Tüketicilerin seçim yaparken özellikle ürü-nün etikette belirtilen performansı sağlayıp sağlama-dığına dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

Yasanın ürünlerin teknik özelliklerini etiket üze-rinde gösterilmesi zorunluluğunu getirdiğini belirten Aslı Şahin şunları söyledi: “Enerji tüketimi, perfor-mans ve emisyon değerlerinin gösterilmesi zorunlu hale geliyor. Avrupa Birliği’nde zaten bu yasa geçerli. Fakir Hausgerate olarak Almanya’da geçtiğimiz yıl bu uygulamaya başladık. Türkiye’de de 01 Eylül 2015 iti-bariyle bu uygulamaya geçeceğiz.

ElEKTRİK SüPüRgElERİnE güç sınırlaması ve enerji verimliliği ETİKETİ gElİYoR

ElEKTRİK SüPüRgElERİnDE EnERjİ VERİMlİlİĞİ DEVRİMİ

SEKTÖRDEN

Page 57: Hizmet 81 şubat mart

55MART 2015

“Tek Tıkla, Temizlik yolDa” YIlIn gİRİşİMİ SEçİlDİ

“Tek Tıkla, Temizlik Yolda” sloganı ile hizmet veren temizlikyolda.com, 2014 Webrazzi Ödülleri’nde “Yılın ‘Yeni’ Web Girişimi se-

çildi.Koray Kibar ve Hakan Kibar kardeşler tarafından

Nisan 2013’te kurulan temizlikyolda.com, temizlik sektöründe benzersiz bir hizmet sunuyor. Site üze-rinden konutlara ve ofislere temizlik görevlisi sağ-lanabiliyor, ütü, halı-araba yıkama hizmeti veriliyor, hatta evin evcil hayvanlarının kuaför ihtiyacı için pet kuaför arabayla kapıya gönderiliyor.

İstanbul başta olmak üzere 8 il ve Kıbrıs’ta 500 civarı üye işyeri ile hizmet veren sitenin 10 binden fazla üyesi var. Site, ihtiyaç duyulan temizlik hizmeti ile firmanın siparişini internet ortamında oluşturup, üye ile firmayı buluşturuyor.

2014 Webrazzi Ödülleri’nde “Yılın Yeni Web Giri-şimi” ödülü kazanan Temizlikyolda.com’un kurucu ortağı Hakan Kibar yaptığı açıklamada; bu ödülü al-manın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kadar kısa sürede çok büyük bir yol aldık. Bunun karşılığında ödül-lendirilmek bizi gururlandırıyor” dedi. Hakan Kibar Türkiye’deki temizlik pazarına ilişkin de değerlen-dirmede bulundu. “Türkiye’de temizlik pazarında bizim hizmet verdiğimiz kategorilere baktığımızda toplam 7 milyar liranın üzerinde bir pazar mevcut. Pazarın en temel problemi, sayıları bir milyona yaklaşan gündelikçi olarak tanımlanan ev işçileri. Çünkü yeni yasa ile birlikte ev temizliğini sigortasız yaptıramıyorsunuz. Biz de tam olarak bu noktada devreye giriyoruz. Tamamen yürürlüğe uygun ola-rak bu hizmeti sunuyoruz. İnternetin yanı sıra tüm mobil cihazlar üzerinden de kullanılan bir sistem… Sistemin kullanımı çok kolay. Siparişleriniz yemek siparişi verir gibi oluşturursunuz. Bu kolay kullanım sayesinde kullanıcı sayımız gün geçtikçe artıyor. Şu anda mevcut üye sayımız 10 bin civarında. 2015 yılı sonuna kadar bu rakamın ikiye katlanacağını öngö-rüyoruz ”

Tek noktadan temizlik!Temizliğe dair hizmet verebilecek tüm şirketleri

tek bir noktada toplayarak 9 ayrı kategoride hizmet veriyor. Mekan, ev ve işyeri temizliği, halı, perde te-mizliği, araç yıkama, ütü, ilaçlama ve evcil hayvan bakımı gibi kategorilerde sipariş verme olanağı su-

nan site, her hizmet siparişinde puan ve indirim de kazandırıyor. İhtiyaç duyulan hizmete göre site üze-rinden doldurulan “Temizlik Sipariş formu” ile sipa-riş işlemi gerçekleşiyor. Sitenin yaklaşık 500 farklı firma ile anlaşması bulunuyor. Siteye girdiğinizde ihtiyacınıza ve lokasyonunuza göre size sunulan al-ternatif firmalardan birini tercih edebiliyorsunuz. Ödeme, kapıda hizmetin alınmasından sonra hizmet sunan firma temsilcisine nakit veya kredi kartı ile yapılabiliyor. Alınan ücretler ise, evin büyüklüğüne ve tercih edilen firmaya göre değişiyor.

Tüm temizlik hizmetlerine ek olarak, firma evcil hayvan temizliği hizmeti de sunuyor. Talep edildi-ğinde en yakın pet kuaförü arabayla eve gelip, evcil hayvanın temizlik ve bakımını yapıyor.

Page 58: Hizmet 81 şubat mart

56 MART 2015

ElEKTRİK FATuRASInDA Tasarruf sağlamanın yolları

Ailede ısınma, aydınlatma, temizlik, kişisel ba-kım gibi günlük faaliyetlerin sürdürülmesinde ve tüketiminde, karar verici kişi olarak kadın-

ların önemli bir rolü bulunmakta. Enerji ve Tabii Kay-naklar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Enerji Verimliliği Derneği’nin, enerji tasarrufu ve-rimliliği sağlanması noktasındaki önemli çalışmala-rından olan “Enerji Hanım Projesi” ile özellikle ev için-

de kullanılan enerjiden tasarruf edilmesi konusunda bugüne kadar 21 ilde 34 bin kadına ulaşıldı. Enerji Hanım’ın verdiği eğitimlerde anlatılanları evlerinde kesin olarak uygulayan kadınlar, elektrik faturalarında 20- 35 TL arasında bir düşüş sağlıyor. Enerji Hanım, proje kapsamında kadınlarla paylaştıkları bilgiler ve elektrik faturalarında tasarruf sağlanabilmesi için ya-pılması gerekenlerle ilgili önemli bilgiler verdi.

SOSYAL SORUMLULUK

“Bulaşıklarınızı elde yıkamayın, fırında birden fazla yemek pişirin”Fırın • Fırın kapağını sık sık açıp kapatmayın ve kapağı uzun süre açık bırakmayın. • Cam ve seramik kaplar kullanın, böylece fırın sıcaklığını 15 derece düşürülebilirsiniz. • Pişirme süresinden birkaç dakika önce fırını kapatın, yemeğiniz pişmeye devam eder. • Gerekli olmadıkça ön ısıtma yapmayın. • Fırında birden fazla yemek pişirin. • Tencere ve tava kapaklarını kapatın.

Çamaşır Makinesi • Makineyi doldurun, tam kapasite çalışsın. • Ekonomik ve kısa programlar kullanın.

• Düşük su sıcaklığını tercih edin. • Makinenizin bakımlarını düzenli yaptırın. • Yukarıdan yüklemeli modeller yerine önden yüklemeli modeller kullanın. • Daha az deterjan kullanın. • Düşük sıcaklık eşittir uzun ömürlü çamaşır. • Kısa programlar hem para hem zaman kazandırır.

Televizyon • Televizyonu kumandadan değil düğmesinden kapatın.• Televizyonun sesini kısık tutun.

Buzdolabı • Buzluk ve soğutma sıcaklıklarını doğru ayarlayın • Soğutma bölüm sıcaklığı 4-5 derece, dondurucu bölüm sıcaklığı -20 -18 derece olmalı.• Buzdolabını diğer beyaz eşyalara yakın yerleştirmeyin. • Güneş alacak yerlerden uzağa yerleştirin. Bu yüzde 25 tasarruf sağlar.• İçini mümkün olduğu kadar dolu ve düzgün yerleştirin. • Buzdolabın kapısını sık sık açıp kapamayın. • Yemekleri soğuduktan sonra buzdolabına koyun. • Düzenli olarak bakım yaptırıp temizleyin. • İhtiyaç duyulan büyüklükte bir soğutucu seçin. • Derin dondurucusu üstte veya altta olan modeller seçin.

Page 59: Hizmet 81 şubat mart

57MART 2015

EnERjİ VERİMlİlİĞİnE uYMAYAn YÖnETİCİlERE CEzA!

Dünyada enerji verimliliğinin artırılması konu-sunda sürekli yeni projeler üretilirken Türki-ye’de de bu konuda ciddi adımlar atılıyor. Bu

önemli adımlardan biri de enerjiyi verimli kullanma-yanlara uygulanacak para cezaları. 1 Ocak 2015’ten itibaren, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’ndaki hükümlere aykırı davranan işletme, bina sahipleri ve yöneticiler yasaya aykırı davran-maları halinde 895 lira ile 89 bin 875 lira arasında ceza ödeyecek.

ABD başta olmak üzere, dün-yanın gelişmiş ülkelerinin, enerji politikalarında gözettikleri en önemli unsurlardan biri, enerji verimliliğini artırmak ve enerji tasarrufuna özen göstermek. Bu konuda Türkiye de son yıllarda ciddi adımlar atıyor. Bu adımlar-dan biri de enerjiyi verimli kul-lanmayanlara getirilen para ce-zaları. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10’uncu Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Ce-zalarına İlişkin Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni uygulamaya göre 1 Ocak

2015’ten itibaren, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanu-nu’ndaki hükümlere aykırı davranan işletme, bina sa-hipleri ve yöneticilerin yasaya aykırı davranmaları ha-linde ödeyecekleri idari para cezaları yüzde 10,11’lik yeniden değerleme oranında artırıldı. Enerjiyi verimli kullanmayanlara uygulanacak cezalar 895 lira ile 89 bin 875 lira arasında değişecek.

Enerji ve Isı Tasarrufu Der-neği (ETADER) Başkanı Zafer Yavuztürk,dernek olarak Resmi Gazete’de yayınlanan yeni teb-liğin enerji verimliliği konusun-da caydırıcı etki göstereceğine inandıklarını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de son yıllarda enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda atılan yeni adım-lar ümit vericidir. Bu yeni dü-zenleme ile de devlet, enerji verimliliğiyle ilgili desteğini ortaya koymaktadır. Bu cezalar kısa vadede caydırıcı etki gös-terecek, uzun vadede de kalı-cı enerji verimliliğinde büyük fayda sağlayacaktır. ETADER olarak tüm bireyleri bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

“Elektrik süpürgesinin torbasını sık sık boşaltın!“Klima • Elektronik termostatlı klima kullanın. • Kontrollü olarak gerektiği zaman kullanın. • Temizlik ve bakımını düzenli yapın. • Dış ünitesini korunaklı bir yere yerleştirin. • Klimanız doğrudan güneş ışığı almasın• Mekâna uygun düşük kapasiteli modeller tercih edin! Elektrikli Su Isıtıcısı • Cihazı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekin! • Oluşan kireç ve tortuları sık sık temizleyin! • Cihazınızı filtreyle kullanın! • İhtiyacınız kadar su ısıtın!

Bulaşık Makinesi • Bulaşıklarınızı elde yıkamayın, makine kullanın! • Makinayı doldurun tam kapasite çalıştırın. • Su girişini sıcak suya bağlayın! • Ekonomik devirli düşük sıcaklık programını kullanın, bulaşıklarınız temiz olacaktır! • Bulaşıklar için en verimli yıkama sıcaklığı 50 derecedir. • Filtre ve tahliye kısımlarını temizlemeyi unutmayın!

Ütü • Buhar ayarı ve buhar kapasitesi yüksek model seçin. • Isı ayarlı olması önemli.• Çamaşırlarınızı nemli olarak ütüleyin. • Taban malzemesi çizilmeyen kaplama olsun. • Kendi kendine kireç tabakasını temizleyebilsin. Elektrik Süpürgesi• Torbasını sık sık boşaltın! • Eskimiş fırçaları yenileyin! • Torbalı yerine su hazneli süpürgeleri tercih edin. • Motor, fırça ve boru bölümünü temizlemeyi unutmayın!

Page 60: Hizmet 81 şubat mart

58 MART 2015

Türkiye’de her yıl inşaat, telekomünikasyon ve enerji başta olmak üzere, yüksekte çalışmanın yaygın olduğu sektörlerde iş kazala-rınınmeydana geldiğini belirten Ali Kaya, “Son beş yılın iş kazası

istatistiklerine baktığımızda her yıl ortalama 1400 kişi hayatını kaybe-diyor. Bu ölümlerin neredeyse yarısı yüksekten düşme sonucu gerçek-leşiyor. Ülkemizde yüksekte çalışmayla ilgili yönetmeliğin çıkarılması, yüksekten düşme sonucu gerçekleşen kazaların azalmasını sağlaya-caktır” dedi.

Ali Kaya, “Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre; seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin olu-şabileceği her türlü alanda çalışma, yüksekte çalışmadır.İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA) istatistiklerine göre 3,4 metre üzerinde çalı-şırken düşen insanların yüzde 85’i hayatını kaybediyor. Eğitim ve dikkat eksikliği kazalara yol açıyor”şeklinde konuştu.

Kazalar ve kayıplar azalacakDünyada hiçbir şeyin insan hayatından değerli olmadığını belirten

Kaya,“İnsan hayatına mal olan her türlü olay,büyük kayıplara yol açıyor. Yüksekten düşme, iş kazalarından kaynaklanan yaralanmalarda ikinci, ölümlerde ise birinci sırada yer alıyor. Dolayısıyla yüksekte çalışma ko-nusunun özel olarak ele alınması gerekir. Yüksekte çalışmayı düzenle-yen yönetmeliğin çıkması hem kazaları hem de kayıpları azaltacaktır”

“YüKSEKTE çAlIşMA YÖnETMElİĞİnE acil ihTiyaç var”İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldığını dile getiren Kaya SafetyYönetim Kurulu üyesi Ali Kaya, “Farklı bir uzmanlık alanı olan yüksekte çalışmanın koşullarını ayrıca düzenleyen bir yönetmeliğe acil ihtiyaç var” dedi.

İŞ GÜVENLİĞİ

Page 61: Hizmet 81 şubat mart

59MART 2015

İş Güvenliği konusunda bir diğer konu olan çalışan-ların bilinçliliği konusuna değinen Ali Kaya, “Geçti-ğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-

ğı’nın ve sendikaların katılımı ile gerçekleştirilen L-20 (Labour/Emekçi 20) toplantısında iş sağlığı ve güven-liği konusu gündeme geldi. Toplantıda güvenli çalış-ma alanlarına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. L-20’de iş güvenliğinin öne çıkması, çalışanların artık iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendiğini göstermesi açısından oldukça önemli” dedi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen L-20 (Labour/Emekçi 20) toplantısında iş sağlığı ve güvenliği konu-sunun görüşülmesine ilişkin değerlendirmelerde bu-lunan Kaya Safety Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kaya “L-20 toplantısında İş sağlığı ve güvenliği konusuna değinil-mesi, çalışanlar arasında iş güvenliği kültürünün ve bilincinin arttığının bir göstergesi. Bu bağlamda, ön-celikle ülkemizde iş güvenliği kültürünün oluşturul-ması ve benimsetilmesinin gerektiğini, çalışanların iş güvenliği adına önlemleri talep etmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çalışanlar bu hakları talep etmediği sürece, yeni yasa ve yönetmeliklerin çıkması ve uygulanması gecikecektir” diye konuştu.

“Çalışanlara, yüksekte çalışılan iş koluna göre, gerekli eğitimlerin uzman bir kurum ve sertifikalı eği-timciler tarafından verilmesi de bir diğer önemli hu-sus” diyen Ali Kaya “Çalışma ortamlarında risk ana-lizlerinin ve belirlenen risklere göre düzenlemelerin yapılması gerekir. Toplu koruma yöntemleriyle çalı-şanların yüksekten düşerek zarar görmesi engelle-nemiyorsa, kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalı” dedi.

“İş kazalarının ülke ekonomisine maliyeti 35 Milyar TL”Kaya Safety Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kaya “İş sağ-

lığı ve güvenliğinin yasalaşması, vatandaşa yasalarla tanınan yaşam hakkının bir gereğidir. Bu konuda her ne kadar geç kalınmış olsa da iş sağlığı ve güvenliği

yasasının kapsamının genişletilmesi, özellikle de can kaybının çok olduğu yüksekte çalışma alanları hak-kında düzenleyici yönetmeliklerin hazırlanması çok doğru bir girişim olacaktır” açıklamasını yaptı.

İş güvenliğinin ekonomik boyutuna değinen Ali Kaya, “Türkiye’de her gün 4 çalışan yaşamını yitiriyor ve 4-5 çalışan iş kazası sonucu iş göremez hale ge-liyor. Yaşanan kazaların ülke ekonomisine direkt ve endirekt maliyetinin toplamı yılda en az 35 Milyar TL civarında” dedi.

2012 yılı SGK İş Kazası İstatistiklerine göre, ölümlü iş kazalarının en fazla yaşandığı sektörlerin başında inşaat sektörü ve onu takip eden maden ve ağır sanayi sektörleri geliyor” diyen Ali Kaya “2012 yılında toplam 74 bin 871 iş kazası gerçekleşti. Yalnızca inşaat sektö-ründe ise aynı yılda 9 bin 209 iş kazası gerçekleşti ve 256 kişi hayatını kaybetti. 2014 yılında ise İnşaat işko-lunda 423 işçi iş kazası geçirerek hayatını kaybetti. İş kazası sebeplerine baktığımızda ise yüksekten düşme nedenli iş kazalarının en yüksek orana sahip kazalar olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

çAlIşAnlAR ARTIK iş güvenliği KonuSunDA DAHA Bİlİnçlİ

Page 62: Hizmet 81 şubat mart

60 MART 2015

niTelikli iş gücünün MARKA DEĞERİnE ETKİSİ YüzDE 30

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSS Türkiye) tarafından ‘Türk İş Dünyasında İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uy-

gulamalarında Eğitim’ raporu açıklandı. KSS Türki-ye Başkanı Serdar Dinler, “Araştırmalar, nitelikli iş gücüne sahip kurumların rakiplerine oranla yüzde 30 daha yüksek marka ve pazar değerine sahip ol-duğunu gösteriyor. Çünkü, nitelikli iş gücüne yönelik kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları, işletme-lerin rekabet gücünü artırırken, stratejik olarak da hedef kitleleri nezdine konumlamaları güçlendirip, onların toplumsal ve ekonomik sorunların çözü-münde ihtiyaç duydukları kamuoyunun oluşturma-sını kolaylaştırıyor” diye konuştu.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSS Türkiye) tarafından hazırlanan ‘Türk İş Dün-yasında İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarında Eğitim’ raporu 25 Şubat Çarşam-ba günü Lagency Ottoman Hotel’de açıklandı. Gü-nümüzde önem taşıyan sürdürülebilirlik alanında şirketlerin kurumsal vatandaşlık ilkeleri çerçeve-sinde gerçekleştirdikleri eğitim projelerinin hem ku-rumlara hem de ekonomiye katkıları mercek altına alındığı toplantıda KSS Türkiye Başkanı Serdar Din-ler, KSS Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Göce-noğlu ve Eğitim Politikaları Uzmanı Gökhan Yücel’in konuşmalarına yer verildi.

‘Türk İş Dünyasında İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygu-lamalarında Eğitim’ raporuna göre Türkiye’de işletmelerin gerçekleş-tirdiği kurumsal sosyal sorumluluk proje ve uygulamalarında eğitim en çok işlenen konuların başında geli-yor diyen KSS Türkiye Başkanı Ser-dar Dinler “Ülkelerin ekonomik ve sosyal olarak kalkınması, daha re-kabetçi ve daha inovatif olması için eğitim en önemli kriterlerden biri. Bu nedenle işletmelerin de eğitime önem vermesi kaçınılmaz bir olgu. İşletmelerin hazırladıkları kurum-sal sosyal sorumluluk projelerinde eğitim konusu sadece tüketiciye eri-şim için araç olmaktan çıkıp, mikro

ölçekte şirketlerin ve makro ölçekte ülkenin eğitim ihtiyaçlarına yanıt verecek ölçüde değerlendirilmeli” dedi.

“SETAV tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin İn-san Kaynağının Belirlenmesi’ başlıklı araştırma, işletmelerin oldukça büyük bir kısmının gelecek-te nitelikli eleman bulmanın daha da zorlaşacağını ve nitelikli eleman bulma sıkıntısı yaşayacaklarını düşündüklerini ortaya koyuyor” diyen Serdar Din-ler, “Beceriler konusunda Avrupa’da da büyük bir sıkıntı var. Mezunların aldıkları eğitim ile becerileri eşleşmiyor. Bununla ilgili Avrupa’da bir komisyon kurdular. Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye’den bu komisyondaki tek üyeyim. Avrupa’daki eğitim sis-teminde, özel sektör müfredatı devletle beraber de-ğiştirmeyi öneriyor. Şirketlerin ihtiyacına göre eğitim konuları şekillenecek. Ülkemizde de nitelikli iş gücü yaratılması için bu tür uygulamalara ihtiyaç var” diye konuştu.

KSS Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Gö-cenoğlu, “Küresel, ulusal ve yerel düzeyde yaşanı-lan toplumsal ve ekonomik sorunların çözümünde eğitim büyük bir öneme sahip. Dolayısıyla raporu hazırlama amacımız; iş dünyasına, eğitim alanında gerçekleştirebileceği kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları konusunda fikir vermek ve yol gös-termek. İşletmeler tarafından eğitim başlığı altında

desteklenen veya uygulanan kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin genel resmini çıkardık. Bu çıktıları, ilgili di-ğer araştırmalar ile değerlendirerek işletmelere eğitim alanında odaklana-bilecekleri kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları için bir yol haritası çizebil-meyi hedeflemekteyiz” diye konuştu.” dedi.

Ceyhun Göcenoğlu, raporun içeriği-ne değinerek “Eğitimde Kurumsal Sos-yal Sorumluluk uygulamalarının içerik-lerine bakıldığında 21. yy becerilerinin ön plana çıkmadığını görüyoruz. Öte yandan PISA ölçümlerinde, 2006 yılından beri fen alanında en üst düzeyde başarı gösteren öğrencilerimizin oranı yüzde 0. Dolayısıyla ekonomik kalkınmanın ino-

İŞ FİKİRLERİ

Page 63: Hizmet 81 şubat mart

61MART 2015

vasyon ve teknolojik gelişme ile paralel olduğu dü-şünüldüğünde, KSS projelerinde, fen, bilim ve mate-matik içeriğinin geliştirilmesi önemli bir fırsat alanı olarak ortaya çıkmaktadır” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de inovasyon, girişimcilik ve teknolojikültürünün verilmemesi gelişmeyi engelliyorEğitim Politikaları Uzmanı Gökhan Yücel, “Öğ-

renciler arasında kültürel, beceri ve dijital dünya farklılıkları olabilir. Beceri bir şeyi bilmekten ziyade bildiklerinizi yapabilmeniz anlamına geliyor. Dün-yada eğitimle ilgili 10 şey kullanılıyorsa bunun 9’u beceriden kaynaklanıyor. 21 yy. becerileri neler diye bakarsak temelde 4 tane 21 yy becerisinden bah-sediilyor. Bunlar yaratıcılık, takım çalışması, ileti-şim ve eleştirel düşünce becerileri. Bu dört beceri dünyanın neresine giderseniz gidin karşınıza çıkar” diye konuştu.

21. yy becerileri eğitime nasıl entegre edilir diye baktığımızda Estonya’nın örnek verilebileceğine değinen Gökhan Yücel “Çocuklara birinci sınıftan itibaren yazılım öğretiliyor. Bunu gören birkaç ülke

buna başladı. Örneğin İngiltere de sistemi kendi ül-kesine entegre etti. Dünyada herkes Skype kullanı-yor ama kimse Estonya’dan çıktığını bilmiyor. Oysa ki geçen sene Skype, Microsoft’a 3,5 milyar dolara satıldığını çok az insan biliyor. Bunun çıkmasının ardında çocukların 6-7 yaşıdan itibaren teknoloji, girişimcilik, inovasyon kültürünün verilmesi yatıyor. Bizde ise bu kültür okullarda verilmiyor” dedi.

Eğitim sistemine daha fazla kaynak aktararak PISA’da yukarıya çıkmak amaç olabilir ama daha fazla çalışmak her zaman iyi olmak anlamına gel-miyor diyen Yücel “PISA’daki yeri yükseltmek isti-yorsanız eğitimin yanında çok daha geniş bir ekosis-tem, özgürlük ve yenilikçilik de yaratmak gerekiyor. Sadece PISA’ya odaklanmak sizi ileriye taşımaya-caktır. Dünyada bizim çok net olarak bildiğimiz bir raporda çok net bir tespit var. Bugün dünyada okula başlayan çocukların yüzde 65’i henüz icat edilme-miş mesleklerde çalışmaya başlayacaklar. Bu çok keskin bir yargı olarak gelebilir ama Instagram ve Whats Upp henüz 5 yıllık şirketler ve biz yüzyıllardır varmış gibi kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

Page 64: Hizmet 81 şubat mart

62 MART 2015

TAşERon SİSTEMİnİn KARnESİnDE “geçer” noT YoK

Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademede lider in-san kaynakları sitesi Eleman.net, iş kazaları nedeniyle Türkiye’nin en çok tartışılan konuları

arasında ilk sıraya yerleşen taşeron sisteminin kar-nesini çıkardı. Eleman.net’in yaklaşık 13 bin çalışan ve 3 bin 500’ü aşan işveren üzerinden gerçekleştirdiği araştırma çalışmasının sonuçları, taşeron sisteminin karnesine projeksiyon tutuyor. Araştırma çalışmasına göre; Türkiye’deki şirketlerin yüzde 61’i taşeron siste-minin çalışma koşullarını olumsuz bulduğu için des-teklemiyor. Çalışanların yüzde 50 si ise sistemi “Çok kötü” olarak tanımlarken, sistemin çok iyi olduğunu savunanların oranı sadece yüzde 3’te kalıyor

Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademede lider in-san kaynakları sitesi Eleman.net, yaşanan iş kazala-rı nedeniyle tartışma konusu olan taşeron sistemini,

çalışanlar ve işverenler açısından değerlendiren bir araştırma çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 13 bin çalışan ve 3 bin 500’ü aşan işveren üzerinden gerçek-leştirilen araştırma çalışması, çalışan ve işveren kesi-min bakış açısını ortaya koyması itibariyle bu sistemin karnesini çıkarıyor. Araştırma çalışmasına göre; Tür-kiye’deki şirketlerin yüzde 61’i taşeron sisteminin ça-lışma koşullarını olumsuz bulduğu için desteklemiyor. Çalışanların yüzde 50 si ise sistemi “Çok kötü” olarak tanımlarken, sistemin çok iyi olduğunu savunanların oranı sadece yüzde 3’te kalıyor. Araştırma çalışması-nın sonuçları, yaşanan iş kazalarının taşeron sistemi-ne yönelik olumsuz algının giderek arttığını gösteriyor. İşverenlerin yüzde 74’ü taşeron şirketlerle çalışmayı reddediyor. Bu sistemi destekleyenler ise yüzde 39’luk bir orana sahip bulunuyor.

“Sistem dersini iyi çalışmalı”Yaşanan iş kazaları nedeniyle taşeron sisteme

yönelik olumsuz bakış açısının artarak devam etti-ğinin altını çizen Eleman.net Genel Müdürü Özlem Demirci Duyarlar, konuya ilişkin şu değerlendirme-de bulundu:

“Yapılan yasal değişikliklere rağmen, bu sistemin doğru bir temele dayandırılmamış olması nedeniyle, iş güvenliği uygulamaları ne yazık ki kurallara uygun şekilde uygulanamıyor.

Ülke gündemine oturan iş kazaları, iş güvenliği ve

buna bağlı olarak ekipmanların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Riskli çalışma koşullarına sahip tüm taşeron firmalarının iş ve işçi güvenliğini sağla-yan kuralları eksiksiz uygulamaları gerekiyor. İş gü-venliğinin, bir iş güvenliği uzmanının denetiminde, kurallara uygun şekilde yürütülmesi gerekiyor. Araş-tırma çalışmasının ortaya koyduğu tablo, taşeron sis-temine yönelik olumsuz bakış açısının kırılması için Türkiye’nin doğru uygulamaları görmesi gerektiğini gösteriyor. Bunun için de bu sistemin temsilcisi olan şirketlerin dersini iyi çalışması gerekiyor.”

İŞ FİKİRLERİ

Page 65: Hizmet 81 şubat mart

63MART 2015

Page 66: Hizmet 81 şubat mart

64 MART 2015

ECzACIBAşI PRoFESYonEl’DEn kaynak niTeliğinDe hijyen kiTapları

Ev dışı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Ec-zacıbaşı Profesyonel, çamaşır ve mutfak hijyeni-nin anlatıldığı kitaplarla sektör profesyonelleri-

ne destek olmaya devam ediyor.EP Akademi Danışmanı Müzeyyen Pamir tara-

fından hazırlanan “Profesyonel Çamaşırhaneler için Tekstil Hijyeninde Temel Bilgiler” ve “Profesyonel Mutfaklarda Temizlik ve Hijyen Hakkında Temel Bil-giler” adlı iki hijyen kitabında sektör profesyonellerine temel bilgiler ve pratik öneriler sunuluyor.

Eczacıbaşı Profesyonel, ev dışı tüketim sektörüne sunduğu yenilikçi ürünlerin yanı sıra EP Akademi ola-rak hijyen alanında sunduğu önerilerle de müşterileri için çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.

Eczacıbaşı Profesyonel Akademi Danışmanı Mü-zeyyen Pamir, sektörde geçirdiği uzun yıllara dayalı tecrübelerini ve bilgilerini hijyen kitapları serisiyle sektör profesyonellerine aktarıyor. Pamir’in şimdiye kadar yayınlanan “Profesyonel Çamaşırhaneler için Tekstil Hijyeninde Temel Bilgiler” ve “Profesyonel

Mutfaklarda Temizlik ve Hijyen Hakkında Temel Bilgi-ler” adlı iki hijyen kitabı bulunuyor.

Hijyen serisinin ilk kitabı olan “Profesyonel Ça-maşırhaneler için Tekstil Hijyeninde Temel Bilgiler” de endüstriyel çamaşırhanelerde yapılan profesyonel çamaşır yıkama operasyonu, çamaşır hijyeni ürünleri ve uygulamaları hakkında önemli temel bilgiler ve de-neyimler yer alıyor.

Hijyen serisinin ikinci kitabı olan “Profesyonel Mutfaklarda Temizlik ve Hijyen Hakkında Temel Bil-giler” ise 2015 yılının ilk günlerinde yayınlandı. Kitap, gıdaların sağlıklı hazırlanmasından saklanmasına, ekipmanların ve yüzeylerin temizliğinden sanitas-yonuna, operasyonda çalışan tüm personelin kişisel temizlik ve bakımına kadar mutfak hijyeni konusun-da detaylı bilgiler içeriyor. Mutfak hijyeni konusun-da sektör profesyonelleri ve müşterilerin kullanımı için temel bilgiler ve kurallara değinen kitap ayrıca “stewarding” bölümü sorumluları için çok değerli bir kaynak olma özelliği de taşıyor.

İŞ FİKİRLERİ

Page 67: Hizmet 81 şubat mart

65MART 2015

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TB fener ilantamsayfa dergi son cnvrt.pdf 1 17.11.2014 14:13

Page 68: Hizmet 81 şubat mart

MEHMET EMİn YIlDIz

oKAn çAlIşKAn

EFlATun MuTlu

oKTAY şİRİn

YEşİM TEKİn

KEMAl Tunç BuYRuK

ABDulKADİR TuRAn

HASAn çAPKuRT

SAMET TAşKIRAn

AHMET EREn

zAFER MuMCulAR

Alİ MuRAT çİMEn

CEngİz PAlA

TAHİR YIlMA BERİK

AlTAn ÖzBEY

BülEnT DoĞRu

HüSEYİn SonuK

PElİn ÖzBİlgİn

ÖzgüR KÖSTEKçİ

Alİ BAşDuRAK

DİnçER YAlçIn

MEHMET ERSoY

HAlİT ERSoY

EMRE SAYgIlIER

HAKAn ÖzAlP

CAnAn AKSu

FuRKAn AlBAYRAK

CEM AlAKuşTEKİn

Alİ EKBER DuRMAz

AYşE KAnTARCIlAR

ABuMüSlİM BAzKIR

ERDoĞAn KAlAY

lEVEnT AlATlI

oRHAn KuTluKHAn TüTE

CEVAT TuRAn

MuSA BuluT

ARİF ÖMER KARAşEHİRlİ

oRHAn MİRzA çAPKuRT

şEBnEM ÖzEnç

HAlİl DoĞRu

nECATİ AlTIn

2A YÖnETİM HİzMETlERİ

AKDEnİz PlASTİK AMBAlAj SAn. DIş. TİC. lTD. şTİ

ARTEM TESİS YÖnETİMİ VE HİzMETlERİ Aş:

AYoS TEMz.HİzM.İnş.REK.oRg.SAn.lTD.

BİzİM SERVİS VE DAnIşMAlIK HİzMETlERİ Aş.

BuYRuK gRouP

CAM PAK

CSS HİzMET İşlETME SAn. Aş.

çETİn gRouP

çETİn gRouP

HİjYEn AKADEMİSİ EĞİTİM DAnIşMAnlIK

DEçA Hİj.VE KİMYASAl TEMz. HİzMT. Aş.

DEnİz TEMİzlİK

DESTEK SERVİS TESİS İşİ VE YÖnETİM HİzMETlERİ

DESTEK TEMİzlİK HİzMT.lTD.

DgR

ECE gRouP

ECzACIBAşI gİRİşİM PAzARlAMA

EKo İnşAAT TuRİzM YÖnETİM HİzM.SAn. Aş.

EKSPRESS TEMİzlİK

EMEKSAn

ERSoYlAR TEMİzlİK VE YÖnETİM HİzM.lTD.

ERSoYlAR TEMz.lTD.

ESSE TEMİzlİK

ETKİn gRuP

ETS EnDüSTRİYEl TEMz. SİS.SAn.VE DIş TİC.lTD.

EuBSA BSg.TESİS YÖnETİMİ VE İşlETME HİzMT.lTD.

EuRoSERVE

FMS TEMİzlİK HİzMT.lTD.

günEY İlAçlAMA TuRİzM VE TİC.lTD.

İşTEM çEVRE gRuP EnTEgRE TESİS YÖn. Hİz.TİC. lTD. şTİ.

KlüH DEnİz PRoFESYonEl HİzM Aş.

KozA YÖnETİM VE SERVİS A.ş.

KT DAnIşMAnlIK

MİS gRouP Aş.

MİSPAK

MSS gRuP KİMYA TEMİzlİK SAn. VE DIş TİC. lTD.

onlİnE gRouP

ÖzEnç HİzM.YÖnETİM

Öz-TEM

P gRouP

wwww.eplustr.com

www.akdenizplastik.com.tr

www.artemtesis.com

www.ayostemizlik.com

www.bizimservis.com.tr

www.buyrukgroup.com.tr

www.campak.com.tr

www.css.com.tr

www.cetin-group.com

www.cetin-group.com

www.hijyenakademisi.com

www.deca.com.tr

www.artemtesis.com

www.destekservis.com.tr

www.destektemizlik.com

www.dgrgroup.com.tr

www.ecenur.com.tr

www.maratem.com.tr

www.ekofms.com

www.ekspresstemizlik.com.tr

www.emeksantemizlik.com

www.ersoylar.com.tr

www.ersoylar.com.tr

www.esseyika.com

www.etkinhizmet.com

www.etsgrup.com

www.eubsaturkey.com

www.eurestservices-tr.com

www.fmstemizlik.com.tr

www.guneyilaclama.com

www.istemcevregrup.com

www.kluhsm.com

www.kozayonetim.com

www.ktdanismanlik.com

www.misgroup.com.tr

www.mis-pak.com.tr

www.mssgrup.com

www.onlinegrouptr.com

www.ozenc.com.tr

www.oztem.com.tr

www.pgroup.com.tr

0212 230 75 71

0212 876 30 50

0312 397 00 33

0212 223 50 95

0216 545 88 45

0216 392 92 59

0216 465 14 00

0216 428 07 07

0282 725 41 41

0282 725 41 41

0216 339 97 24

0212 256 56 80

0216 508 29 00

0212 358 59 40

0212 278 92 08

0212 452 89 89

0216 572 74 04

0216 333 71 00

0212 334 48 48

0212 270 35 77

0212 274 55 80

444 37 74

444 60 61

0416 223 23 14

0212 569 78 08

0216 493 20 90

0216 470 03 08

0216 578 98 00

0850 221 03 67

0242 241 04 56

0212 238 42 88

0212 423 33 34

444 21 24

0212 603 10 43

0212 253 68 68

0216 455 92 82

0216 660 08 98

0216 546 01 95

0216 428 54 05

0212 452 89 89

0212 219 29 15

66

ÜYELERİMİZ

MART 2015

Page 69: Hizmet 81 şubat mart

MuRAT KESKİn

CAnER gEBAn

ünAl KuRuMuş

Alİ TolgA gEDİz

MuRAT çAKMAK

MİKTAT KuzHAn

şADuMAn uçAR

güVEn KADAKAl

BAHADIR ADIYAMAn

DuYgu ÖMERoĞlu

MuRAT YİĞİT ÖCAl

EMRAH TAşçI

ÖMER AnnAç

güRKAn DoĞAnAY

TuRguT İPKIRMAz

ARzu YIlDIz

Alİ HAYDAR güRKAn

SEMA MuMCulAR

uMuT DElİKAnlI

ERDAl DEMİRCİoĞlu

VEDAT YIlMAz

HİlMİ KARASu

MuRAT SoYlu

İSMAİl KoRKMAz

KuTluKHAn TüTE

ARİF ÖMER KARAşEHİRlİ

TAYYİP ToKAR

YunuS BİngÖl

HülYA çETİn

METİn BABACAn

Alİ TolgA gEDİz

ERSİn ToPAK

AHMET HAVuz

HAMİT BEKTAş

FATİH KuTluTAş

g. MARİA AYDIn

SuAT YİĞİToĞlu

nESRİn SERİn

REnK gRuP SAnAYİ İnşAAT İç VE DIş TİC. lTD. şTİ

SERVER TESİS YÖnETİM HİzMETlERİ A.ş (ERoĞlu)

SİlEn TEMİzlİK

SMg STEAM ClEAnIng MACHİnES & SERVİCES Co

SoDExo

TEPE SERVİS VE YÖnETİM Aş:

uçAR SoSYAl HİzMETlERİ

YAĞMuR PRoF HİzM.TEMz.VE oRg. lTD.

YKS TESİS YÖnETİM HİzMETlERİ A.ş.

3M

ADonİS EnD.TEMz gIDA VE KozM.üRün SAn.lTD.

BAYCo EnD

DAYlAnD

DİVERSEY

DoĞuş MAKİnA

DÖnERTAş MAKİnE SAnAYİ

EColAB

HİjYEn AKDEMİSİ EĞİTİM DAnIşMAlIK

EKİPMAn MARKET

ERMoP

ETS gRuP

FAnSET

HAYAT MAKİnE

KARCHER

KT

MSS gRuP

nİlFİSK ADVAnCE

oSMAnlI MAKİnE

PRoMAK

SARuHAn

SMg MAKİnA

STAR MAKİnA

TAK KozMETİK

TEKTEM MAKİnE

TMT PAzARlAMA

ToSAY MAKİnA

YİĞİToĞlu

YÖnDES YÖn

www.renkgrup.com.tr

www.erogluholding.com

www.silenhizmet.com

www.smg-tr.com

www.sodexo.com.tr

www.tepesavunma.com.tr

www.ucartemizlik.com

www.yagmurtemizlik.com

www.yks.com.tr

www.3M.com

www.adonis.com.tr

www.bayco.com.tr

www.dayland.com.tr

www.diversey.com

www.dogustemizlik.com.tr

www.donertas.com.tr

www.tr.ecolab.eu

www.hijyenakademisi.com

www.ekipmanmarket.com

www.ermop.com

www.edsgrup.com.tr

www.fanset.com

www.hayatmakine.com

www.karcher.com.tr

www.hizmetinadresi.com

www.mssgrup.com

www.nilfisk.com.tr

www.osmanlimakine.com.tr

www.promak.com.tr

www.saruhan.com.tr

www.smg-tr.com

www.starmakina.com.tr

www.takkozmetik.com

www.cleanvac.com

www.tmtpazarlama.com

www.tos-ay.com

www.yigitoglu.com.tr

www.yondes.com

0212 564 66 66

0212 653 27 00

0258 264 49 77

0232 457 27 23

0216 340 45 00

0212 267 23 98

0212 854 02 17

0212 583 15 74

0212 280 42 88

0216 538 06 55

0212 549 50 59

0282 651 29 70

0224 443 39 40

0216 578 64 00

0212 444 07 64

0232 281 65 76

0216 458 69 00

0216 339 97 24

0212 306 32 14

0216 466 52 67

0216 493 20 90

0212 697 57 70

0212 671 75 31

0232 252 07 08

0532 314 72 95

0216 660 08 98

0216 466 94 94

0216 398 07 97

0242 522 56 56

0212 249 33 80

0232 457 27 23

0216 572 74 04

0212 221 91 95

0216 499 90 90

0212 659 33 60

0226 814 24 50

0212 284 43 37

0212 327 01 84

MAKİnE, KİMYASAl, SEKTÖRE MAMül VE HİzMET TEDARİKİ YAPAn FİRMAlAR

67MART 2015

Page 70: Hizmet 81 şubat mart

TESİS YÖNETİMİ

68 MART 2015

DERgİ İSTEK FoRMuAdı:............................................................................................................................................................

Soyadı:......................................................................................................................................................

Firma Adı:.................................................................................................................................................

görevi:.......................................................................................................................................................

Telefon:.....................................................................................................................................................

Faks:...........................................................................................................................................................

Web Adresi:...............................................................................................................................................

E-Mail Adresi:...........................................................................................................................................

Vergi Dairesi:...........................................................................................................................................

Vergi no:...................................................................................................................................................

Dergi Başlangıç Sayısı :..........................................................................................................................

Dergi Bitiş Sayısı:..................................................................................................................................

Bize nereden ulaştınız?

Adresi:

Ekonomi Ajans Yayıncılık, Paz.ve Danışmalık HizmetleriAdres: Fevzi Paşa Cad. no 2 Sarı Ap.D:6 34750 Küçükbakkalköy – Ataşehir – Istanbul

Tel: +90 (0) 216 572 60 69 Faks: +90 (0) 216 576 89 [email protected]

[email protected]

Page 71: Hizmet 81 şubat mart

69

TESİS YÖNETİMİ

MART 2015

Page 72: Hizmet 81 şubat mart

TESİS YÖNETİMİ

MART 201570