of 6 /6
HO! BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHI) NGH1A VIT NAM HUYN HIP DOC Bc tIp - Tr do - Hinh phác S& 58 /NQ-HDND Hiêp Dá-c, ngày /9 tháng /2 nãm 20/8 NGH! QUYET A . - Ve nhiem vu kinh te - xa hoi, dam bao quoc phong - an ninh nam 2019 HQI BONG NHAN DAN HUYN HIP DUC KHOA VII, KY HQP THU 11 Can cir Ludt To chircchInh quyn dja ph.rong ngày 19/6/2015; Can cr Quyêt djnh so: 3678/QD-UBND ngày 07/12/2018 cUa Uy ban nhãn din tinh Quãng Nam ye vic giao chi tiêu ké hoch phát trièn kinh tê - hi vA dy toán ngãn sách nba nuc närn 2019; Can ctr Nghj quyet so 06-NQ/HTJ ngày 17/12/2018 ccia Huyn fly Hip Dirc ye phuong htrâng, nhiém vu närn 2019; Sau khi xern xét Ti trInh so 201/TFr-UBND ngáy 17/12/2018 cüa Uy ban nhãn din huyn dê nghi thông qua dy thão Nghj quyêt ye nhiêrn vu kinh tê - xâ hi, darn bão quôc phông - an ninh nàm 2019; báo cáo bô sung cUa các ngành; báo cáo thãrn tra cUa các Ban Hi dông nhãn din huyn và ' kiên thão 1un cüa Di biêu HDND huyn tai k' hçp, QUYET NGH!: Dieu 1. Mok so chi tiêu chü yu 1. chi tiêu ye kinh tê - Tong san hxng krng thyc (Co hat) 14.620 tan. - Tong dan bô: 9.690 con, trong do bO lai chiêm 90% so vol tong dan. - Trông mOi vatái canh thng: 2.500 ha. - Giá trl san xuât nông lam thiy san: 479,3 t' dông (CD 2010). - Giá trj san xuât cong nghip-xây dyng: 460 t' dông (CD 2010); Trong do, giá trl san xuãt côngnghip- tiêu thu cong nghip: 186,5 t dông. - Giá tri san xuãt thirong mai-dich vi: 768,8 t dOng (CD 2010). - Thu ngân sách th phát sinh kinh tê tang 20% so vOi dy toán tinh giao. - Phan dãu phát triên It nhât 03 trang tri, 50 vuOn có hiu qua kinhtC. - Duy trI, nãng cao chat hrng 4 xâdâ dat chuân nông thôn mOi. Dôi vOi 02 xâ cOn 1i trong giai do?n 2016-2020 dü diêu kin dé nghj cong nhn trong nãrn 2019; phãn dãu cuOi närn 2019 toàn huyn bInh quân dt 14,45 tiêu chI/xâ, không co nào dt dual 8 tiêu chi. Ph An dãu xây dyng 05 khu din cur nOng thôn mOl kiêu rnãu. 2. Chi tiêu van hóa xã hôi - Giám 350 h6 nghèo vá 180 h6 cn nghèo. - T' l ngurOi dan tharn gia bão hiêm y tC tôi thiêu 96%. - Duy trl các truOng dd dat chuãn quOc gia và phán dãu xây dyng thCrn 01 tnrOng dat chuãn quOc gia.

HO! BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHI) NGH1A VIT NAM … · 2019. 4. 1. · HO! BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHI) NGH1A VIT NAM HUYN HIP DOC Bc tIp - Tr do - Hinh phác S& 58 /NQ-HDND

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HO! BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHI) NGH1A VIT NAM … · 2019. 4. 1. · HO! BONG NHAN DAN CQNG...

 • HO! BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHI) NGH1A VIT NAM HUYN HIP DOC Bc tIp - Tr do - Hinh phác

  S& 58 /NQ-HDND Hiêp Dá-c, ngày /9 tháng /2 nãm 20/8

  NGH! QUYET A . - Ve nhiem vu kinh te - xa hoi, dam bao quoc phong - an ninh nam 2019

  HQI BONG NHAN DAN HUYN HIP DUC KHOA VII, KY HQP THU 11

  Can cir Ludt To chircchInh quyn dja ph.rong ngày 19/6/2015; Can cr Quyêt djnh so: 3678/QD-UBND ngày 07/12/2018 cUa Uy ban nhãn din

  tinh Quãng Nam ye vic giao chi tiêu ké hoch phát trièn kinh tê - xâ hi vA dy toán ngãn sách nba nuc närn 2019;

  Can ctr Nghj quyet so 06-NQ/HTJ ngày 17/12/2018 ccia Huyn fly Hip Dirc ye phuong htrâng, nhiém vu närn 2019;

  Sau khi xern xét Ti trInh so 201/TFr-UBND ngáy 17/12/2018 cüa Uy ban nhãn din huyn dê nghi thông qua dy thão Nghj quyêt ye nhiêrn vu kinh tê - xâ hi, darn bão quôc phông - an ninh nàm 2019; báo cáo bô sung cUa các ngành; báo cáo thãrn tra cUa các Ban Hi dông nhãn din huyn và ' kiên thão 1un cüa Di biêu HDND huyn tai k' hçp,

  QUYET NGH!:

  Dieu 1. Mok so chi tiêu chü yu 1. chi tiêu ye kinh tê - Tong san hxng krng thyc (Co hat) 14.620 tan. - Tong dan bô: 9.690 con, trong do bO lai chiêm 90% so vol tong dan. - Trông mOi vatái canh thng: 2.500 ha. - Giá trl san xuât nông lam thiy san: 479,3 t' dông (CD 2010). - Giá trj san xuât cong nghip-xây dyng: 460 t' dông (CD 2010); Trong do,

  giá trl san xuãt côngnghip- tiêu thu cong nghip: 186,5 t dông. - Giá tri san xuãt thirong mai-dich vi: 768,8 t dOng (CD 2010). - Thu ngân sách th phát sinh kinh tê tang 20% so vOi dy toán tinh giao. - Phan dãu phát triên It nhât 03 trang tri, 50 vuOn có hiu qua kinhtC. - Duy trI, nãng cao chat hrng 4 xâdâ dat chuân nông thôn mOi. Dôi vOi 02 xâ

  cOn 1i trong giai do?n 2016-2020 dü diêu kin dé nghj cong nhn trong nãrn 2019; phãn dãu cuOi närn 2019 toàn huyn bInh quân dt 14,45 tiêu chI/xâ, không co xã nào dt dual 8 tiêu chi. Ph An dãu xây dyng 05 khu din cur nOng thôn mOl kiêu rnãu.

  2. Chi tiêu van hóa xã hôi - Giám 350 h6 nghèo vá 180 h6 cn nghèo. - T' l ngurOi dan tharn gia bão hiêm y tC tôi thiêu 96%. - Duy trl các truOng dd dat chuãn quOc gia và phán dãu xây dyng thCrn 01

  tnrOng dat chuãn quOc gia.

 • Duy trI các xä dã dt và phn du xây dirng them 02 xâ dt bô tiêu chi quôc giavêytêxã.

  - Phân dâu có 75% thôn, khôi phô tth len dat danh hiu thôn, khôi phô van hóa; 95% tr& ten ca quan, don v, doanh nghip dt chuân van hóa.

  - Không ché t 16 ngui sinh con thu' 3 tth len drói 12%. - Giâm t' lé trê em duâi 05 tuôi suy dinh dxàng the nhç can duâi 9,5%. - T 16 lao dng qua dào tao nghê 54%. 3. Các chi tiêu ye môi truông. - T l Q che phü ricng 57%. - Trén 97% chat thai ran tai Tan An phãi duçic thu gom. - Trén 90% chat thai ran a các cum cong nghip dt.rçic xi.r 1 dung quy djnh. - T' 1 h6 dan sir dung nuac hqp v^ sinh: 98%. 4. Chi tiéu ye quôc phOng- an ninh. - Giao quân dat 100% chi tiêu. - Phan dâu 100% xâ, thj trân; 80% ci quan, don vi; 95% khu dan cix và so h

  gia dInh dat chuân an ninh trt ttr.

  Diu 2. Nhim viii vã giãi pháp trong tam 1. Tip trung lãnh dao, chi dao khãc phic nhanh, hiu qua nh&ng khuyêt dim,

  han chê trên timg 11th vijc. Triên khai thirc hin tOt 03 nhim v11 dt phá gn vói phát triên nông nghip trng diing cong ngh6 cao. Saa dOi và ban hành rnai mt s 0^ ccr ch cüa huyn ye ho tra phát triên san xuât, chän nuôi cho phü hqp vâi tInh hlnh thirc té; dOng thai, tao mci diêu kin dê cho nguâi dan duqc hu&ng ccr chE h 6 trg. Tng kêt Dê an phôi tinh nhân tao bO giai doan 2016-2018; ban hânh D6 an M trçl san xuât nông nghip rng dung cOng ngh8 cao giai doan 2019-2025. Thrc hintôt phuang an phát triên san xuât lien kêt chuôi giá trj và Dê an mi xã mt san phm. Ho trQr doanh nghip hoàn thành xây dirng diem giêt mô tip trung ti Quê Th9. Tang ci.thng phô biên thông tin, nâng cao chat lucing cong tác dr báo thng ké d lam ccF si phát trién trong nhUiig nãm tiêp theo.

  2. Day manh trOng thng g6 Ian và cap chirng chi rIrng FSC cho nhân dan gãn vâi cong tác quân 1 bâo ve^ rrng, phông cháy ch&a cháy rrng, phông chOng thiên tai. Thi.r&ng xuyên kiêm tra, kiêm soát dé ngàn ngra tInh trng phá thng, lan chiêm dat ring xáy ra.

  3. Thçrc hin tot các co ché ye hO trç phát triên doanh nghip, kinh te hçp tác, hp tác xâ, tao môi truang thun 1i thu hOt các doanh nghip dâu tu phát triên du ljch, xây dung các nba may ché biên sâu tu' các san phâm cay nguyen 1iu, cao su, giãi quyét yic lam cho lao dng tai ch& Tang cuang h6 trq khuyén cOng cho các mô hInh san xuãt cOng nghip ché biên, ngãnh nghê mói.

  4. Quãn l tot quy hoach và tiêp tiic rã soát dieu chinh, bô sung quy hoach phO hop vai thrc tê. XOc tiên quy hoach xây dung dO thj xa Binh Lam và do thj an toãn khu xã SOng Trà. Lp danh m1tc, dr an tr9ng diem &huy dng và sr dung có hiu qua các nguOn lrc dâu tu, trong do ixu tiên trã ncy các cong trInh xay dung ca ban hoãn thành dã quyêt toán. Trien khai có hiu qua ké hoach dâu tu cong trung han; dông thai, tang cixang thanh tra, kiêrn tra dam bao chat luqng cOng trInh. Quãn l, sa dung tot các tuyên &thng giao thông nOng thôn yà tiêp tc thirc hin Nghj quyêt

  2

 • sô23/2016/NQ-HDND, ngãy 31/10/2016 cüa Hi dông nhân din huyn ye phát triên giao thông nông thôn.

  5. Tfip trung duy trI, nãng cao chat 1uçng xãy dirng nông thôn mi dôi vói 4 xã dâ duçic cong nhn Va xây dtrng xã Hip Hôa, Binh Scm dü diCu kin cOng nhn trong närn 2019; phân dâu toàn huyn dt 14,45 tieu chI/xã, không Co xA nào dt diiri 8 tiêu chi. Phãn dâu xây dtrng 05 khudãn cu nông thôn mi kiêu rnâu. Tranh thi nguôn Irc dãu tu xãy drng kêt câu ha tang; chinh trang do thj to diêu kin cho các nhà dãu w xây dirng các khu dan cu trn dla bàn thj trân Tan An. Tiên hành dt ten dung trén dja bàn thj trãn Tan An. Thrc hin nghiêm Quy chê quán 1 quy hoach, kiên trOc do thj thi trân Tan An.

  6. Day rnnh các bin pháp thu ngân sách nhà nuâc, phãn dâu thu phát sinh kinh tê tang 20% so vói dir toán tinh giao. Quin 12, diêu hãnh chi ngân sách chat chê, tiêt kirn và tang cithng kiCm tra giám sat vic quãn I chi ngãn sách vã dâu tranh có hiu qua các hãnh vi tharn nhüng, lang phi. Cong khai minh bch trong quân l? ngân sách, dâu tu. Trién khai thrc hin dOng Ludt Quãn l?, sCr dung tài san cOng. Phát huy vai trô cüa các Ngân hang, bão dam dO nguOn von cho vay dãu tu phát triên san xuât, kinh doanh. Kiêm tra chi dio sü diing von vay dOng m11c dIch, Co hiu qua, phân dâu khOng de;' phát sinh nor qua han. Duy trI, rn6r rng quan h& vi các to chrc phi ChInh phO dé thu hOt dâu Ur.

  7. Day rnanh thanh tra, kiêm tra vic quãn I, si:'x ding dat dai. Tp trung giãi quyêt dirt diem các vi lan chiêm dat, tranh chap, khiêu nii lien quan den dat dai cOn ton d9ng kéo dài. Dày nhanh tiên do cap giãy chirng nhn quyên scr diing dat Ian dãu cho nhân dan. Theo dOi, quân 1' chit chê tài nguyen, khoáng san. Tuyên truyên nâng cao thtrc cOa cngdông trong cong tác bão v8 môi tru&ng; thirc hin tot vic thu gom, xr 1' rác thai ran nOng thôn vànoi cOng cong. To cht:rc trién khai thirc hin có hiu qua chucing trInh mijc tiêu quOc gia ye irng phó vi biên dOi khi hâu.

  8. KhOng ngtmg dOi mri cOng tác quãn l' giáo dic, ttrng bithc hoãnthin h thông ca sâ vt chat, nâng cao chat krqng day vã h9c. Thtrc hin tOt vic bOi dung chuân boa nâng lirc giáo yiên day tiêng Anh các trithng tiêu hoc, trung hoc co s. Duy tri các truOrng dã duçc cong nhn; xây dung Truäng Tiêu hçc vã Trung h9c co si Nguyen Trãi dat chuân mi:rc do 1 và kiém tra dê nghj cong nhn lai các tru&ng theo 16 trInh. DuytrI, nâng cao chat 1ung phô cap giáo dc & các bc hoc, phán dâu huyn dat phô cap giao d,c trung hoc co sâ mirc d6 3. Dày manh cOng tác khuyên h9c - khuyên tài, xây dung xã hi hQc tp.

  9. Dâu tu xây dung c sor vt chat, trang thiêt bj; nâng cao chat h.rng khám ch€ra bnh, chäm soc sCrc khOe nhãn dan gãn vci de cao y dirc cOa ngi.thi thây thuôc. RA soát, diêu chinh kip thai thông tin trên the bão hiêm y tê; t 16 ngithi dan tharn gia bâo hiêrn y tê tOi thiéu 96%. Duy tri vâ xày dung mdci 02 xã dat b6 tiêu chi quôc gia ye y tC xâ. Quân l' tot hãnh nghe y duc tu nhãn vã tniên khai thrc hin tot các chuxng trInh y té quOc gia, v& sinh môi trt.r&ng, v sinh an toân thrc phâm.

  10 Tuvên tiuyên van dông nhãn dan thuc htên tot chi.rng trinh muc tiêu ye dan sO, giarn sinh vüng chäc. Hoàn thành tOng diêu tra dan sO näm 2019. Xây dung gia dInh van hoá, gia dInh "no am, tién b, hanh phOc, van minh"; tang cu&ng vai trO cOa gia dInh trong bão v, chãm sóc, giáo dçic tré em. Tiêp tiic xãy drng xâ phO

  3

 • hap vâi tré em, to môi trithng an toàn, lành mnh de tré em dw7c phát trién toan din.

  11. Day mnh các hot dng thông tin, tuyén truyên, cô dng trçrc quan và to chuc tot cac hoat dông chao mung cac ngay 1, ky niêm Dâu tir xây dung cac thiêt ché van hóa, the diic, the thao; chü trong phát triên the thao phong trào và the thao thành tIch cao. Nâng cao chat lucing phong trào Toàn dan doàn kêt xây drng diii song van hóa và hot dng cüa Trung tarn Van hóa-The;" thao xã, thj trân. Phôi hap thurc hin tot Dé an so hóa truyên dn phát song truyên hInh mit dat và các dê an cüa các cap ye cong tác bão ton, phát huy mt sO Io?i hInh van hOa truyên thông trên dja bàn. Kiêm tra, xü 1 kip thi vi ph4rn trong hot dng djch vu van hóa, the thao, thông tin, truyên thông. Tang cithng viêt tin bài gri báo, dài tinh, Trung uong và cp nht trén Cong thông tin din tr huyn.

  12. Thirc hin tot cOng tác dn an dáp nghia và 1p h6 so dê nghj giài quyêt ché do cho các dôi tuçYng chInh sách. Hoàn thành vic lp bàn dO tim kiêm !it Si, quy tp hài cOt 1it si vao nghia trang và tiép tic nâng cap nghia trang lit si dã xuông cap. Lông ghép Co hiu qua các nghj quyêt, chi.rang trInh, dLr an dâu tiJ dê thurc hin rnic tiêu giãrn nghéo nhanh và ben v&ng, nhât là a vüng cao, vüng khó khãn. T?o diêu kiên vâ khuyên khIch h6 nghêo phân dâu yuan len thoát nghèo. CU trong cOng tác huàng nghip, tu van lao dng, dào to nghé, xuât khâu lao dng.

  13. Thrc hin tOt cOng tác quOc phOng, quân sr dja phuo'ng näm 2019. Dam báo giao quân dt 100% chi tiêu. Xây dung 1rc lucmg dan quân tir v, du bj dng viên dam bão ye sO 1ung và chat h.rqng. Chi dao din tp chiên dâu phOng thu theo Co chê Nghj quyêf 28 dt hiu qua. Tang cithng cOng tác dam báo an ninh quOc gia, gitt gin trt tu an toàn xã hôi; xây dirng và triên khai thrc hin tOt các kê ho?ch báo v an toàn các ngày l, các sir kin chInh trj quan trong cOa huyn. Day mnh phong trào Toàn dan bão ve an ninh To quOc. Tiep tVc duy trI thc hin hiu qua các De^ an dã ban hành ye an ninh trât tu.r.

  14. Sap xêp, kin toàn to chrc, biên chê và thirc hin tot cac dé an ye giái the, sap nhp mt sO co quan, don vi, truOng h9c va thôn, khôi phô dam bão tinhg9n, hoat dng có hiu lirc, hiu qua theo Nghj quyêt sO 18-NQ/TW, Nghj quyêt so 19-NQ/TWc6a Ban Chap hành Trung uong Dãng (khóa XII). Triên khai thtrc hin thI diem Dê an sap xêp cong chtrc van phong cap xâ. Tang cuthng chân chinh k' cuong, k' 1ut hành chInh nhà rnthc gän vai trách nhim ngui dirng dau; day mnh phân cOng, phãn cap, tránh chOng chéo trong quãn 1 và to str chci dng cho các ngành, dja phuong trong thirc hin chCrc nãng nhim vu giao. Thirc hin có hiu qua Dé an irng dung cOng ngh6 thông tin, tiêp Wc ma rng cOng thông tin din tcr thành vien cho môt sO phOng và xä; thijc hintôt cOng tác cãi each hành chInh; duy trI dch vii cong trirc tuyên rnirc Q 3; các phân rnêm quãn 1' diêu hành cOng vic. TO chic so két, tOng ket cac nghj quyêt chuyên dé có lien quan.

  15. Tang cuOng cOng tác phOi hp cüa các ngành ni chInh, nâng cao chat Iuçing, hiêu qua cOng tác diéu tra, truy to, xét xcr, thi hànhán. Thirc hin tOt cOng tác tuyen truyên, giáo dc pháp luât, hOa giãi, cOng tác tiêp cOng dan, giãi quyet don thu khiêu ni, tO cáo cüa cOng dan. Day mnh các bin pháp dâu tranh phOng, cho- ng tham nhüng, lang phi. Thçrc hin tOt cOng tác thanh tra, các két 1un thanh tra và viêc xCr l sau thanh tra.

 • 16. Day iminh ho?t dtng phi hç'p & t1c hin tot các chü truong cia Dáng, chInh sách, pháp IuIt cüa Nhà nwc; các phong trâo thi dua, gãn vi vic hoc tip, lam theo w wang, dao dirc, phong cách HO Chi Minh, nhäm huy dng sirc m?nh khôi dai doàn két toãn dan thi.rc hiên các chi tiêu kinh tê -xâ hi, quôc phOng an ninh nãm 2019. PhOi hp dôi thoi vOi nhân dan và giãi quyêt kip th&i, dng quy dnh nhQng tam tir, nguyen v9ng cUa nhân dan.

  Dieu 3. To chirc thirc hin 1. Giao Uy ban nhân dan huyn chi do, diêu hành các Co quan, don vi, các

  xã, thi trân thirc hin tot Nghjquyêt Hi dOng nhân din huyn &ra trong nãm 2019.

  2. Thir&ng trIrc F1i dông nhãn dan, các Ban cUa Hi dông nhân dan và di biêu Hi dOng nhãn dan huyn có trách nhim giám sat, don doe vic thtxc hiên; guong mâu chap hành vâ vn Ong can b, cong chtrc, nhân dan thtrc hin Nghj quyêt cOa Hi dông nhãn dan huyn.

  3. Dê nghj Mit trn To quOc, các doàn the chInh trj - xã hi huyn tang cu&ng cOng tác giám sat vã phôi hap vci chInh quyCn các cap dê tuyên truyên, van dng hOi, doàn viên và nhãn dan tham gia thirc hin tot các chi tiêu nhim vu Nghj quyêt dê ra.

  Nghj quyêt nay dixcic k' h9p thu 11, Hi dông nhân dan huyn khoá VII, nhim kS' 2016-2021 thông qua ngày 19 tháng 12 nãm 2018.!.

  Nvi n/ui,, : - TT IIDN[), Ul3ND tiub; -II litlytU U\, - 'Ii' IIDND. UBND. tJBMTTQVN Iuivn: - Cãc vi DE3HDND huvn kI'ióa VII: - Các phông, ban, ngành, doãn the huyn; - Ti' HDND và UBND xä, thi trãn; - Liru: VI.

  /

  )HU

  Nguyen Van Tinh

  5