of 18 /18
HO BONG NHAN DAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM TINH BONG THAP Di5c lap - Tir do - Hynh phtic Sex 3/g /BC-HDND frdng Thap, ngay 12 thong 11 ;lam 2018 BAO CAO Thom tra cfia Ban Kinh to - Ngan skit ve cac To' trinh, dir than Nghi quyet lien quan den linh vtrc Kinh to - Ngan sich Kinh thua: - Chu t9a kY hop - Cac vi dai bieu Quoc hOi, dai bieu HDND tinh - Cac vi khich du De chuan bi cho ky hgp 1.n thin 8 , HDND tinh khoa IX, ngay 12 thong 11 nam 2018, Ban Kinh - Ngan sach da to chin cuOc hop Ban de tham tra cac boo coo, trinh, du thao Nghi quyet lien quan den linh vtrc KT-NS. Ban KT NS xin boo coo veYi cac vi dai bieu Hoi gong nhan dan tinh ket qua tham tra nhu sau: A. To' trinh so 64/TTr-UBND ngay 22 thing 10 nam 2018 ctia UBND Tinh ve viec ban hanh Nghi quyet chinh sach khuyen khich phit trien hop tic, lien ket trong sin xuat va tieu thy sin pham nong nghiep tren dia ban tinh DOng Thip. I. Thom tra Wicii dung to' trinh: 1. Co' phip ly va sir can thiet: Trong thei gian qua, Tinh da trien khai thuc hien nhieu chinh sach Lru dai cua Trung uong, cua Tinh de ho try hoot dOng san xuat trong , linh vi.rc nong nghiep nham tien xay dung nen san xuat nong nghiep pilaf trien ben yang va on dinh. Tuy nhien, van con mot so ton tai, bat cap nhu quy mo, lien ket tieu thy sann spham nong nghiep con flan che, HTX nong nghiep tham gia lien ket chua nhieu, tinh tang tranh chap trong mua ban, hily h9p don& lien ket tieu thy san pham nong nghiep con ton tai. Can cll. Khoan 2, Dieu 17 Nghi dinh so 98/2 018/ND-CP ngay 05 thong 7 nam 2018 dm Chinh phu ve chinh sach khuyen khich phat trien hgp tic, lien ket trong san xuat va tieu thy san pham nong nghiep. UBND Tinh trinh Hoi &Ong nhan dan Tinh ban hanh chinh sach ho trg lien ket san xuat va tieu thy san pham ten dia ban la can thiet va dung tham quyen. 2. Noi dung TO . trinh: Qua xem xet, Ban KT-NS , co ban thong nhat vori nOi dung to trinh, Tuy nhien, Ban de nghi xem xet sira doi, bo sung mot so not dung sau: a) Ve , ten Nghi quyet, nghi sira d6i clung quy dinh Khoan 2, Dieu 17 Nghi dinh so 98, la "Phe duyet chinh sach ho try lien ket san xuat va tieu thy san pham tren dia ban tinh Wong Thap". b) Ve ni5i dung chinh sach ho try: Doi veri not dung "hi try un dung khoa h9c cong nghe" de nghi thvc hien theo quy dinh tai Nghi dinh 98, nham too d(ing lvc cac ben tham gia lien ket mph 4.ng tang dung khoa h9c ky thuat moi vao lien ket san xuat va gin voi tieu thv san pham.

HO BONG NHAN DAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM Sex

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of HO BONG NHAN DAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM Sex

HO BONG NHAN DAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM TINH BONG THAP Di5c lap - Tir do - Hynh phtic
Sex 3/g /BC-HDND frdng Thap, ngay 12 thong 11 ;lam 2018
BAO CAO Thom tra cfia Ban Kinh to - Ngan skit ve cac To' trinh, dir than Nghi quyet
lien quan den linh vtrc Kinh to - Ngan sich
Kinh thua: - Chu t9a kY hop - Cac vi dai bieu Quoc hOi, dai bieu HDND tinh - Cac vi khich du
De chuan bi cho ky hgp 1.n thin 8, HDND tinh khoa IX, ngay 12 thong 11 nam 2018, Ban Kinh - Ngan sach da to chin cuOc hop Ban de tham tra cac boo coo, trinh, du thao Nghi quyet lien quan den linh vtrc KT-NS. Ban KT NS xin boo coo veYi cac vi dai bieu Hoi gong nhan dan tinh ket qua tham tra nhu sau:
A. To' trinh so 64/TTr-UBND ngay 22 thing 10 nam 2018 ctia UBND Tinh ve viec ban hanh Nghi quyet chinh sach khuyen khich phit trien hop tic, lien ket trong sin xuat va tieu thy sin pham nong nghiep tren dia ban tinh DOng Thip.
I. Thom tra Wicii dung to' trinh: 1. Co' phip ly va sir can thiet: Trong thei gian qua, Tinh da trien khai thuc hien nhieu chinh sach Lru dai
cua Trung uong, cua Tinh de ho try hoot dOng san xuat trong ,linh vi.rc nong nghiep nham tien xay dung nen san xuat nong nghiep pilaf trien ben yang va on dinh. Tuy nhien, van con mot so ton tai, bat cap nhu quy mo, lien ket tieu thy sannspham nong nghiep con flan che, HTX nong nghiep tham gia lien ket chua nhieu, tinh tang tranh chap trong mua ban, hily h9p don& lien ket tieu thy san pham nong nghiep con ton tai. Can cll. Khoan 2, Dieu 17 Nghi dinh so 98/2018/ND-CP ngay 05 thong 7 nam 2018 dm Chinh phu ve chinh sach khuyen khich phat trien hgp tic, lien ket trong san xuat va tieu thy san pham nong nghiep. UBND Tinh trinh Hoi &Ong nhan dan Tinh ban hanh chinh sach ho trg lien ket san xuat va tieu thy san pham ten dia ban la can thiet va dung tham quyen.
2. Noi dung TO. trinh: Qua xem xet, Ban KT-NS, co ban thong nhat vori nOi dung to trinh, Tuy
nhien, Ban de nghi xem xet sira doi, bo sung mot so not dung sau: a) Ve,ten Nghi quyet, nghi sira d6i clung quy dinh Khoan 2, Dieu 17
Nghi dinh so 98, la "Phe duyet chinh sach ho try lien ket san xuat va tieu thy san pham tren dia ban tinh Wong Thap".
b) Ve ni5i dung chinh sach ho try: Doi veri not dung "hi try un dung khoa h9c cong nghe" de nghi thvc hien theo quy dinh tai Nghi dinh 98, nham too d(ing lvc cac ben tham gia lien ket mph 4.ng tang dung khoa h9c ky thuat moi vao lien ket san xuat va gin voi tieu thv san pham.
2 c) D6i voi ,cac n6i dung v'e': d6i tugng ap dung, die* u kiki dirge lien k'k,
hinh thus lien ket. De nghi khong dua vao nghi quyet ma thuc hi'en theo quy dinh tai Nghi dinh 98.
d) Chuyen diem d tai khoan 5, thanh khoiin 3 dm diesu 1 "3. cac not dung khac thuc hien theo quy dinh tai Nghi dinh so 98//2018/ND-CP ngay 05/7/2018 cua Chinh phu ve....".
II. Tham tra dkr thao Nghi quyet: Ban KT-NS co ban thong nhat voi not dung du thao Nghi quyk Tuy
nhien, de nghi sira d6i, b6 sung vao Nghi quyk mot so nOi dung nhu:
- Sira doi ten Nghi quyet: "PH duye't chinh sach h6 trg lien kk san xu'dt va tieu thu san phdm ten dia ban tinh D6rig Thap".
- B6 sung can dr: "Quyk dinh s6 46/2015/QD-TTg ngay 28 thang 9 nam 2015 ciia Thu tuong Chinh phu ve quy dinh chinh sach ho trg dao two trinh d6 so cap, dao two &red 03 thong"; " Nghi dinh so 83/2018/ND-CP ngay 24 thong 5 nam 2018 dm Chinh phu ye Khuyki nong".
De nghi HDND tinh xem xet biL quy6t thong qua Nghi quyk.
B. Tham tra To' trinh so 83/TTr-UBND ngay 29 tiling 10 dam 2017 ciia UBND tinh thong qua thy thao Nghi quyet quy dinh mtic gia cu the san pham, dich vu ding ich thiiy loi giai down 2018-2020 tren dia ban tinh DOng Thai).
I. Tham tra thy thao Nghi quyet: 1. Co so' phip 157 va sty can thiet:
Teen co so quy dinh cua Lu4t Thily lqi ngay 19/6/2017; Nghi dinh 96/2018/ND-CP ngay 30/6/2018 ctla Chinh phu quy dinh chi tiet ye gia san phAm, dich vu thily lgi va ho trg tien sir dung san pham, dich vu ding ich thily lqi; Thong to 1050a ngay 30/6/2018 cila B'6 Tai chinh ye gia toi da san pham, dich vu cong ich thUy lgi giai down 2018-2020 c6 quy dinh UBND tinh trinh HDND tinh quy dinh cu the gia san pham, dich vu cong ich thily lgi de xay dung du town kinh phi 116 trg sir dung san pharn, dich vg they 16i cong ich. Do do, UBND tinh trinh HDND tinh quy dinh cu the gia sari pham, dich vu cong ich thily lgi de xay dung du town kinh phi WO trg sir dung san phdm, dich vu thily lgi tong ich la can thiet va phu hgp quy dinh.
II. Tham tra diy thao Nghi quyet:
Ban KT-NS co ban th6ng nhat du thao Nghi quyet UBND tinh trinh. Tuy nhien de nghi sira d6i, 1)6 sung mot so van de sau:
- De nghi b6 "d6i tugng alp dung".
- B6 sung not dung "Cdc not dung khdc thvc hien theo quy dinh tai Nghi dinh so, 96/2018/NB-CP ngay 30 dicing 6 nam 2018 curl Chinh quy dint, chi tiet y'd gia san pham, dich vy, thety va hg try. Lien sir (long sat, pham, dich vu cong ich they lcii"vao Dieu 1.
- 16q nghi sera doi the there dac thrio Nghi quyit thanh Nghi quyit ca bier. De nghi HDND tinh xem xet bieu quyet thong qua Nghi quyet.
3 C. trinh so 82/TTr-UBND ngay 29 thang 10 nam 2018 ciia UBND
Tinh ve thong qua du. thao Nghi quyet phan cap thAin quyen quyet dinh xac 14p quyen see hen toan dan ye tai san va phe duyt phtro'ng an xir 157 tai san duvc xac 14p s& huv toan dan ye tai san thuOc pham vi quan ly ciia tinh Wing Thip.
I. Tham tra der thao Nghi quyet: 1. Co. so' phip 151 va sir can thiet: Can cu quy dinh tai Dieu 7, Dieu 19 Nghi dinh so 29/2018/ND-CP', quy
dinh Chia tich UBND tinh hoac nguori có thdm quyen dugc HOi (long nhan dan tinh phan cap quyet dinh xac lap quyen so hiru toan dan ye tai san va phe duyet phuorng an xir VT tai san dugc xac lap so huu toan dan. De dam bao tinh nhat quan trong trien khai thgc hien quyet dinh xac lap quyen so huu toan dan ve tai san va phe duyet phuang an xir ly tai san dugc xac lap so huu toan dan tren dia ban Tinh, UBND tinh trinh HDND tinh ban hanh Nghi quyet ye phan cap tham quyen quyet dinh xac lap quyen so hitu toan dan ye tai san va phe duyet phuang an xi; 1)% tai san dugc xac lap so hitu toan dan ve tai san thuOc pham vi quan ly cua tinh Dong Thap la phii hop va can thiet.
2. No5i dung dkr thao Nghi quyet: Qua xem xet, Ban KT-NS, ca ban thong nhAt ne)i dung, thao Nghi
quyet UBND tinh trinh, cu the:
- DOi vori thdin quyen guy& dinh xac lap quyen so hitu toan dan ve tai san: Ngoai Chit tich UBND Tinh quyet dinh, dong nhan dan Tinh phan cap them Giam doc Tai chinh, Chit tich UBND cap huyen dugc tham quyen quyet dinh xac lap quyen sor hiru toan dan ye tai san thuOc tham quyen quan 1)% theo quy dinh la phi" hgp vai quy dinh tai Nghi dinh 29 cila Chinh phU.
- Doi yen thdm quyen phe duyet phuang an xii'. 1)/ tai san (kw xac ldp s& huu toan dan, thi dugc phan cap nhu tham quyen quyet dinh xac ldp quyen se huu toan dan ve tai san neu teen. Ngoai ra, dOi voi tai san la tang vat, phuang tien vi pham hanh chinh, dugc Hoi don4 nhan dan Tinh phdn cap them tham quyen cho 'Thu throng cila cac ca quan, don vi cap Tinh quyet dinh phii hgp vai dieu kien quan1), phuang.
Tuy nhien, de nghi sda doi, bo sung mot so van de sau: - De nghi be) "Pham vi dieu chinh" va "d6i tugng ap dung".
- BO sung not dung "Cdc not dung khcic thur hi'en theo quy dinh tai Nghi dinh so 29/2018/ND-CP cua Chinh phii va Thong tw so 57/2018/TT- BTC ngdy 05 thong 7 dam 2018 ctia Bo Till chinh ve htrang d& thltc hren mot A •
so dieu ctia Nghi dinh so 29/2018/ND-CP cua Chinh phir vao Dieu 1. II. ThAm tra dkr thao Nghi quyet:
, Qua xem xet, Ban KT-NS ca ban thOng nhAt vai nOi dung di; thao Nghi quyet. Tuy nhien, de nghi dieu chinh mot so not dung nhu tham tra phan not dung to trinh va sura dOi the thirc, bo cuc theo dung quy dinh.
De nghi HDND tinh xem xet bieu guy& thong qua Nghi quyet.
I - Nghi dinh s6 29/2018/ND-CP I ngay 05/3/2018 cua Chinh phn ve quy dinh trinh ttr, thil tuc xac 10p quytn so' hal toan clan ve tai sari va xir ly tai san dugc xac lap quyen so hal toan dan.
4 D. TO• trinh so 69/TTr-UBND ngay 23 thong 10 'lam 2018 cua UBND,
tinh ve thong qua du. thao Nghi quyet quy dinh mire trich tir nguon thu tien sir dung dAt, tien thue dAt, tien thu tir dau gia quyen sir dung slat de bo sung ngulm von Qu'S, Phat trien dAt Tinh hang nam.
I. Thom tra not dung to' trinh:
1. Ca so' phi') ly va str can thiet: Can cu tai Di&i 6 Nghi dinh so 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 dia.
Chinh phu quy dinh chi ti6t mot so di'eu cua Luat dat dai, thi viec HOi &rig nhan dan Tinh quy dinh mUc trich ,tir nguon tien sirdung dat, tien thue dat, tien thu tir dau gia quyen sir dung dat de bo sung nguon von Quy Phat trien dat Tinh hang nam. Do vay, UBND tinh trinh HDND tinh ban hanh Nghi quyet quy dinh, mire trich ttir,nguon thu tien sir dung dat, tien thue dat, tien thu tir dau gia quyen sir dung dat phan ,ngan sach Tinh quan VT de !DO sung Quy phat trien dat Tinh hang nam la can thiet va plya hqp vo i diet' kien thuc to cua dia phuong.
2. N'Oi dung To. trinh: Hang nam nguOn thu ngan sach tir dat ten dia ban Tinh khong lon (khoan
450 f.Si &rig), chu yeu nguon thu, do ngan sach Tinh quan phan,rigan sach cap huy'en thu khong clang ke va thiu on dinh, mat khac nguon,thu tir dat do ngan sach cap huy'en guar' da dugc clung nhan dan Tinh phan cap cho cap huyensthu va dau to tren dia ban khOng dieu tiet ye ngan sach Tinh. De bo sung nguon von cho Quy Oat trial dat cua Tinh thuc hi'en viec boi thuang, giai phong mat bang too quy dat theo quy hoach, ke hoach sir dung dat da phe duyel
Qua xem xet, Ban KT-NS ca ban thOng nhat vai not dung Ca trinh cua UBND Tinh. Tuy nhien, de nghi be) sung cum Ur "it Wild" truck hr "5%" va dieu chinh not dung lai nhu sau:
"HAN nam, ngan sach Tinh trich it nhiit 5% tren tong nguOn thu tien sir dung dat, tien thue dat, tien thu tir dau gia quyen sir dung dat phan ngan sach Tinh quan ly theo phan cap, de bo sung nguon von Quy phat trien dat Tinh".
II. ThAm tra du. thao Nghi quyet: Qua xem xet,, Ban KT-NS co ban thong nhat veld not dung du. thao Nghi quyet.
Tuy nhien, de nghi bO sung vao Nghi quyet not dung nhu tharn tra phan not dung to trinh. De nghi HDND tinh xem xet biL quy6t thOng qua Nghi quyk.
D. ThAm tra To' trinh so 65/TTr-UBND ngay 23/10/2018 cita UBND tinh ve viec thong qua quy dinh 15, le phan cap nguOn thi tir Tau giii quyen sir dung dot, giao clot có thu tien sir dung d'At tren dia ban x5.
I. Thom tra To trinh: 1. Ca so. ph 'ap15, va su. can thiet: Thu twang Chinh phi! ban hanh Quyk dinh 1760/QD-TTg ngay
10/11/2017 ve viec dieu chinh, bo sung Quyk dinh so 1600/QD-TTg ngay 16/8/2016 dm Thu Wong Chinh phu phe duy'et chuang trinh muc tieu qu& gia xay dung nong then mad giai doan 2016-2020; Quyk dinh so 12/2017/QD-TTg ngay 22 th4ng 4 nam 2017 ciia Thu Wong Chinh phu, quy dinh: "Can cir tinh hinh thuc
de dia phuong va yeu cau bO tri re von dOi irng ngan sach dia
phuong de thuc hi'en Chuang trinh muc tieu quoc gia xay dung nong then mai".
5 Tai di&in a, khoan 2, Dieu ,1 Quye't dinh s6 1760/QD-TTg ngay 10/11/2017 quy dinh H6i dons nhan dan cap tinh quyet dinh cu the tS/ le phan cap nguon thu tir dau gia quyen sir dung dat, giao dat co thu tien sir dung dat (sau khi hoan tra kinh phi boi thirang, giai phong mat bang) ten dia ban xa cho ngan sach xa de thiyc hien nhiem vu xay dung ming then mai., Do vay, UBND tinh trinh HDND ban hanh Nghi quyet quy ,dinh tS, le phan cap ngtiOn thu todau,gia. quyen sir dung dat, giao dat c6 thu tien sir dung dat tren dia ban xa la can thiet.
2. ThAm tra not dung To' trinh: , Qua xem xet Ban KT-NS nhan thy viec phan cap tS, le 10% ngu6n thu tir
dau gia quyen sir dung dat, giao dat c6 thu tien sir dung dat (sau khi hoan tra kinh phi boi thirang, giai ph6ng mat bang) ten dia ban xa cho ngan sach xa de dux hien nhiem vu xay dung nOng them mai la phit h9p vii tinh hinh thtrc to cia dia phtrang.
II. ThAm tra thy thao Nghi quyet
Ban KT-NS th6ng nhat nhtr du thao Nghi quye't.
De nghi I-1DND tinh xem xet biL quye't thong qua Nghi quy6t.
E. Tham tra Tir trinh so 62/TTr-UBND ngay 15 thing 10 nam 2018 cua UBND Tinh ye NT* thong qua danh Rive thy an thu hOi dAt nam 2019 teen dia ban tinh Ding Thai)
I. Tham tra NOi dung To. trinh: 1. Co so' phi') 157 va sir can
Can cir Luat Da't dai nam 2013; Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15 thing 5 nam 2014 dm Chinh phi quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu Luat Ddt dai; Nghi dinh so 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 cila Chinh phu ve Sira d6i, b6 sung mot s6 nghi dinh quy dinh chi tiet thi hanh Luat Dat dai; Nghi quyet so 122/NQ-CP ngay 01 thing 10 nam 2018 cua. Chinh dieu chinh quy hoach sir dung dat den nam 2020 va ke hoach sir dung dat kS1 cu8i (2016-2020) tinh DOng Thai); Thong to s6 29/2014/TT-BTNMT ngay 02 thing 6 nam 2014 dm B6 Tai nguyen va Moi trirang quy dinh chi tiet viec lap, dieu chinh quy hoach, ke hoach sir dung dt, UBND tinh trinh I-IDND tinh ban hanh Nghi quye't ve danh muc d,r an thu h6i dAt nam 2019 tren dia ban tinh D6ng Thai) la can thi&.
2. Nii dung To' trinh: a. K6t qua thuc hien nam 2018: Nham tao str chu d'6ng, kip thai tron4, keu g9i
dau tu, thuc hien du an dm cac nganh, dia. phtrang. Trong nam 2018 H6i dong, nhan dan tinh xem xet thong qua 02 Nghi quyet ye danh muc du. an thu hoi dat, vii tong so 208 du an, voi dien tich thu hoi 248,88 hat. Ket qua c6 60 du an &pc thuc hien, vol dien tich 53,02 ha, cac du an da thtsc hien gop phan phat trie'n N4s ca sa ha tang, do thi, khu dan cu nong then, ha tang xa hOi; ben canh do du an chuyen sang narn,2019 thus hien chiem tS, cao 147 duvai dien tich 179,71 ha, bang 70,67% ve du an va bang 72,21% dien tich3; loai 1)6 01 du an, vii dien tich 16,14 ha, bang 0,48% N4 du an
2 K.6 hoach cac dkr an do: Trung trcmg thkrc hin: 14 du an, 37,5 ha; cap Tinh thkrc hin: 26 dkr an, 72,08 ha; cap huyo'n thkrc hien: 156 di; an, 133,09 ha; nha mroc va nhan dan cang 1am: 12 du an, 6,2 ha. 3 Thy an chuy'e'n: Trung trang: 4 dkr an, 4,78 ha; cap Tinh: 20 du an, 54,57 ha; cap huyn: 113 dkr an, 114,69 ha; nha nu& va nhan dan cang lam: 10 di,r an, 5,67 ha.
6 va bang 6,49% dien tich4. Cho thy cong the chuan bi &du tu chua tot, nhat la khau lap phuong an den bit, giai phong mat bAng thu hoi dat, da anh huong lOn tier' do thvc hien Ice hoach ddu tu ding. Ban de nghi Uy ban nhan dan tinh va cac nganh, cac dia phuong sam c6 giai phap de khac phut trong thoi gian
b. Danh muc du an thu hoi dat nam 2019:
- cac danh muc du an thu hoi ddt nam 2019 dugc UBND tinh tong hop ten co so nhu cau clang ky danh muc cua cac dia phuong, cac nganh va cac du an da dugc cap có thdm quyen xem xet phe duyet la phii hop. Theo do, UBND tinh trinh tong so 69 du an mad, \led dien tich thu hoi 188,32 has.
Ban KT-NS co ban th6ng not dung TO trinh,cna,UBND tinh. Tuy nhien, Ban de nghi Uy ban nhan dan tinh quan tam mot so van de sau:
- Chi dao viec lap va phe duyet dieu chinh quy hoach sir dung dat den nam 2020 va ke hoach sir dung dat hang nam cap huyen theo quy dinh cua phap lust dat dai lam can cir de thu hoi dat, giao dat, cho thue dat, cho phep chuyen muc dich sir dung dat dam bao phil hop ved dieu chinh quy hoach, ke hoach sir dung ddt cua Tinh.
- Quan1)",', sir dung ddt theo dung quy hoach, ke hoach sir dung dat nil& la khu vcrc chuyen muc dich sir dung dat de tap trung cho phat trien kinh te va chuyen doi co cau kinh to theo huOng phat trien dich vu, do thi, . .
- Chi dao nganh, dia phuong phi hop chat the trong lap ice hoach thu 116i dat hang nam va thvc hien tot cong tac chuan bi dau tu, nhat la khau lap phuong an den bu, giai phong mat bang nham han the toi da viec loai bO va chuyen du an sang nam sau thvc hien.
- Tang cuemg cong tac thank tra, kiem tra viec quan ly, sir dung dat dai ngan than va xir ly kip tiled cac vi pham trong thuc hien quy hoach, ke hoach sir dun g dat; kien quyet khong giai quyet giao dat, cho thue dat, chuyen muc dich sir &gig dat, thu hoi dat doi yeti cac trusemg hop khong có trong quy hoach, ke hoach sir dung dat; kien quyet xir ly cac tnrong hop da dugc giao dat, cho thue dat nhimg 'thong sir dung, sir dung sai muc dich theo quy dinh cua phap lust dat dai.
- Thvc hien cong be') cac danh muc du an &roc quy hoach va khong thvc hien theo quy hoach (loai bó) theo quy dinh cua phap lust.
II. Tha'm tra dty thao Nghi quyet: Ban KT-NS th6ng nhdt du thao Nghi quyet. De nghi HDND tinh xem xet bleu quyet thong qua Nghi quyet. G. ThAm tra TO trinh so 61/TTr-UBND ngay 15/10/2018 cua UBND
tinh ve viec thong qua danh muc chuyen muc dich sir dung dAt trung lua n trot de thtyc hien du• an nam 2019 tren dia ban tinh DOng Thap.
I. Tham tra TO. trinh: 1. Co. so. phap ly va sty clin thiet:
4 IV an loai be: Trung Lrang: 01 dtr an, 16,14 ha. 5 T8ng danh mve du. an: Von Trung yang: 07 du. an, 41,66 ha; Von Tinh: 16 dir an, 52,16 ha; Von Huy0: 41 du. an, 76,62 ha; Von nha 'mac va nhan dan cong lam: 04 dir an, 2,48 ha; Von hinh thin doi tac Ong ttr (ppp): 01 dir an, 15,40 ha.
7 Can cir Luat Dat dai nam 2013; Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15
thang 5 nam 2014 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat Dat dai; Nghi dinh so 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 cila Chinh phu ve Sira doi, bo sung mot so nghi dinh quy dinh chi tiet thi hanh Luat Dat dai; Nghi quy& s6 122/NQ-CP ngay 01 thang 10 nam 2018 cila Chinh phit ye dieu chinh quy hoach sir dung dat den nam 2020 va ke hoach sir dung dat IcS/ cu6i (2016- 2020) tinh D'Ong Thar); Thong tu so 29/2014/TT-BTNMT ngay 02 thang 6 nam 2014 cua B6 Tai nguyen va Moi truOng quy dinh chi tiet viec lap, dieu chinh quy hoach, ke hoach sir dung dat, UBND tinh trinh HDND tinh ban hanh Nghi guy& ye chuyen muc dich sir dung dat trong lua nuac de thirc hien du an nam 2019 teen dia ban tinh D6ng Thai) la can thiet va dung quy dinh.
2. Tham tra not dung To' trinh: a. Ket qua thirc hien nam 2018: Nham tao six chu d6ng, kip thi trong keu
gpi dau tu, thirc hien dir an dia cac nganh, dia phuang. Trong nam 2018 H6i Ong nhan dan tinh xem xet th6ng qua 02 Nghi quyet ye danh muc du an có chuyen muc dich sir dung dat tong lua nuac de thirc hien dir an, vai tong so 75 dir an, yoi dien tich 101,04 ha. Ket qua da thirc hien 18 dir an, vai dien tich 14,85 ha, bang 24% ye du an va bang 14,7% ye dien tich; ben canh do chuyen sang ,nam 2019 thirc hien con nhieu 56 dg an, vori dien tich 85,86 ha, bang 74,67% ye d:ir an va bang 84,98% dien tich; loai bo 01 du an, vai dien tich 0,33 ha, bang 1,33% ye du an va bang 0,33% dien tich. Qua do cho thay citing tac lap quy hoach sir dung dat hang nam chira that sir phu hpp doi yoi yeu cau keu gpi dau tu va con dieu chinh quy hoach nhieu sau khi dupt phe duyet hoac phai loai b66,...
b. Danh muc du an chuyen muc dich, sir dung dat tir dat trong lua sang dat phi nong nghiep nam 2019: UBND tinh tong hpp tren ca so nhu cau (rang lqf danh muc dm the dia phuang. Theo do, UBND tinh trinh tong so 13 du an, vai dien tich chuyen muc dich 5,24 ha.
Ban KT-NS ca ban th6ng nhatn6i dung to. trinh. Tuy nhien, Ban de nghi Uy ban nhan dan tinh quan tam mot s8 van de sau:
- Chi dao nganh, dia phuang phai hpp chat the trong lap quy hoach ke hoach sir dung dat hang nam dam bao dung theo quy hoach sir dung dat da ducyc ca quan co tham quyen phe duyet va thirc hien tot cong tac keu gpi dau tu, chit Ong dinh huong nha dau tu thirc hien dau,tu theo ke hoach sir dung dat hang nam dugc phe duyet, han the yiec phai bo sung, dieu chinh.
- Chi dao nganh chuyen mon va cac nganh CO lien quan kiem tra kien (guy& khong giai quyet giao dat, chuyen muc dich sir dung dat, thu hOi dat doi voi cac truang hpp da dupe giao dat, cho thue dat nhung khong sir dung, sir dung sai muc dich theo quy dinh cita phap luat dat dai.
H. ThAm tra dty thao Nghi quyet
Ban KT-NS th6ng nhat nhu dg thao Nghi quyet.
De nghi HDND tinh xem xet bieu guy& thong qua Nghi quyet. H. To• trinh so 66/TTr-UBND ngay 23 thang 10 nam 2018 cita UBND ,
tinh ye thong qua dtr thao Nghi quyet stia diem c, khoan 3, Dieu 1 Nghi
6 Danh muc du an loai be): Nam 2016 IA 06 dir an, Nam 2017 IA 02 dir an, Nam 2018 IA 01 dir an.
8 . quyet sot. 70/2016/NQ-HDND ngay 08 thang 12 nam 2016 dm Hi dong nhan
dan tinh ve dinh min phan bo dkr town chi thixiyng xuyen ngfin sach nlia oink cho cac so', ban, nganh, ding, doan the cap tinh va huy0, thi xi, thank pho; xi, phiromg, thi trAn tir nam 2017.
I. Tham tra not dung to' trinh: 1. Co s& phap IST va sir can thiet: Nam 2016, can cir Quyet dinh s6 46/2016/QD-TTg ngay 19 thing 10 nam
2016 elm Thu Wang Chinh phis ve viec ban hanh dinh mire phan bO dg toan chi thuOng xuyen ngan sach nha nuorc nam 2017 (Quy& dinh 46/2016/QD-TTg), H6i d6ng nhan dan dan tinh ban hanh Nghi quye't 70/2016/NQ-1-1DND7 ve dinh mire phan bo dg toan chi thuong xuyen ngan sach nha ntrOc cho cac sa, ban, nganh, ding, doan the cap tinh va huyen, thi xa, thanh pho; xa, phuong, thi tra.'n tir nam 2017.
Qua han 01 nam trien khai thgc hien dinh mire phan b6 dg toan chi thuamg xuyen ngan sach nha nu6c cho cac sa, ban, nganh, ding, doan the cap tinh va huyen, thi xa, thanh pho ca ban dam bao chi phi quan ly hanh chinh thgc hien nhiem vg chinh,tri tong don vi, phuang. Nh4ntha'y, doi vui dinh mix chi quan ly hanh chinh cap xa c6 phat sink tang them m6t so khoan chi nhu cong tic phi, the d6 thu cong tic HDND the cap va phat sinh them nhieu nhiem vu phoi h9p lien nganh gifla cac ca quan ten ban xa phgc vg nhiem vu phat trien kinh to - xa h6i tren dia ban xa. De dam bao kinh phi chi cho cong tic quan ly hanh chinh cap xa, UBND tinh da ra soat lai dinh mire chi quan 1)", hinh chinh cap xa trinh H6i dong nhan dan tinh di'eu chinh tang dinh mire khoan kinh phi hog d6ng
can hanh
chinh cap xa h9p vai kha nang can dOi ngan sach phuang la can thiet. 2. N9i dung trinh: Qua xem xet, Ban KT-NS ca ban th6ng nhAt vai n6i dung Ca trinh cua
UBND tinh trinh, cg the:
- Th6ng nhAt dieu chinh tang dinh mtic khoan chi quan, lSr hanh chinh cap xi tir 6 trieu clOng/bien ch6/ nam len mire 8 trieu dong/bien che/nam.
- Theri gian thirc hien tir ngay 01/01/2019.
- T6ng mire dg toan tang them la 12.996 trieu dong.
- Ngutm kinh phi h6 try: tir ngu6n ngan sach Tinh ho trg co mcic Lieu cho ngan sach cap huyen theo quy dinh.
Tuy nhien, de nghi sira d6i, b6 sung n6i dung sau: - De nghi bo not dung quy dinh so ltr9'ng nguiri theo phan loci xi, chi
neu xa lo#i 1, 2, 3. II. Tham tra thao Nghi quyet: Ban KT-NS co' ban thong nhat vori n6i dung dg thao Nghi quyet. Tuy
nhien de nghi sira dOi, bti sung mot so not dung nh tharn tra neu teen. De nghi HDND tinh xem xet bieu quyet thOng qua Nghi quyet.
7- Nghi quy6t 70/2016/NQ-HDND ngay 08 thing 12 nam 2016 cua 1-10i ang nhan dan Tinh ve dinh mix phan 13,6 du town chi thtreyng xuyen ngan sach nha nu& cho cac sa., ban, nganh, clang, doan th6 tinh va huyen, thi thanh phi% )(a, phdmg, thi Van tir nam 2017.
9 I. Tham tra TOng quye't toan ngan sach tinh DOng Thap nam 2017 I. Tham tra ni)i dung Te•trinh:
1. Ve cce phap
Sao cao tong guy& toan ngan sach Nha nu& tinh D'ong Thai) nam 2017 dugc tong hgp tren co so• quyet toan ngan sach cua cac Sa, ban, nganh va bao cao quyet toan ngan sach dm 12 huyen, thi, thanh pho trong Tinh, da dugc So Tai chinh tham dinh va doi chieu khop dung so lieu kho Bac Nha ntroc va ho so quyet toan day du theo quy dinh, du dieu kien de trinh HQi (long nhan dan tinh xem xet, phe chuan.
2. 'ye Ming guy& town ngfin sach nam 2017: Qua thAm tra not len mot so van & sau: a. Ve thu ngfin sach nha ntrerc:
Tang s6 thu NSNN tren dia ban nam 2017 la 6.811,750 tY Ong (nett loaf trir so thu ngodi can doi ngan sach 27,298 tY Ong) dat 102,64% so voi du toan va tang 7,10% so voi nam 2016; thu NSNN vugt du toan nhtmg chu yeu la tang thu tir dat, XSKT, khu, vtrc ngoai 9uoc doanh va yeu tang thu dm NS cap huyen. Ve ng dgng thue, nganh thue da tich ctrc that hien cac bien phap x.ir lY thu hoi ng thue, trien khai cac giai phap don doe no thue, chirc thu ng nhung so thu ng dgng thue van can cao8.
Ban KT-NS a nghi UBND tinh chi dap cac co quan quan thu tap trung thtrc hien triet de cac giai phap chong that thu thue, don (Ric thu hoi no dgng; thu dung, thu du, thu kip than cac khoan thue phat sinh; de nghi Trung cong giai phap khoanh no, xoa no thue khong con kha na.'ng thu
b. Ve chi ngfin sach dia phirung:
UBND tinh da tich ctrc, chti Ong trien khai Ong bQ nhieu giai phap de diet' hanh du toan chi NSNN theo quy dinh, barn sat du toan dugc giao; cong tac kiem tra, kiem soat chi NSNN dugc tang ctrOng; cong tac quan lY chi NSNN da dugc quan tam huong tei mac tieu tiet kiem, chong lang phi; bo tri nguon lac cho dau to phat trien, an ninh, quoc ph6ng, cac nhiem vu chi thuang xuyen quan trong; ho trg san xuat, phong, chong, khac phttc halt qua thien tai, dich benh, thtrc hien chinh sach an sinh xa hQi.
, Ben canh ket qua dat dugc, Ban KT-NS nhan t*, con mot s6 ton tai, han the trong cong tac quan lY chi NSNN nam 2017, cu the:
Ve lap va giao dtr toan chi dOi voi mot se; khoan chi con chua sat thtrc te, dan den so quyet toan chi vugrt du toan9 hoc chi khong het du toan phai chuyen nguon'°; giao dtr,toan chi dau phat trien nhieu lan, thi cong va giai ngan cham phai chuyen nguonll .
, Ban KT-NS de nghi UBND tinh phan tich, &loth gia nguyen nhan cac bat cap, han che trong chi thuerng xuyen, chi dau ttr, lam ro trach nhiern .cua cac so, nganh, dia phuong &Ong thai thtrc hien cac giai phap de nang cao chat lugng
8 Tinh den ngay 30 thang 9: nam 2017 la 524,568 tjt, rift 2016 la 491,760 tji. 9 Cac Firth vtrc chi vuot: Chi VHTT vuot 126,77%, chi TDTT mot 116,34%, chi hoat dOng mai twang vircrt 131,48%, chi khat vuot 211,57%, chi hot dOng cua ca quan hanh chinh vuot 121,45%, . I° Cac linh chi kh6ng h6t du toan: Chi KH&CN dat 79,26%, chi PITH 80,38%, chi hot Ong kinh to 79,31%, GD&DT 95,14%, ANTI' 92,99%. " Chi ngu6n NS t.41) trung 56,11%, ngu6n thu tin su dung dit 78,11%, ngu6n thu XSKT 62,60%.
10 dieu hanh chi NSNN, bao dam viec van b'f, sir dung NSNN hieu qua, tik kiem, tuan thu cac quy dinh cua phap lust ye quan ly NSNN va dau tu cong.
- Quan lY chi chuyen nguon, ket du, tam img, irng tusk du toan ngan sach %, 12
VII con. So chi chuyen nguOn nam 2017 sang nam 2018 la 3.529,021 tydong , bang 24,48% tong chi can d6i NSNN, trong dO chuyen so du du toan von XDCB 1.133,742 ty, chi thueng xuyen 121,346 ty, chuyen s6 du tam irng XDCB 634,203 ty. Qua bao cao cho thdy chi chuyen nguon lon, co xu huong tang, (long thai so ket du NSDP con lern (ket du nam 2016 la 401,424 ty, ket du nam 2017 la 1.056,072 ty) the hien hieu qua six dung ngan sach chua cao, can có giai phap chan chinh.
Tir nhang van de neu teen, Ban KT- NS de nghi UBND tinh quan tam chi dao dieu hanh ngan sach trong aped gian
- CO giai phap hal hieu thu hoi s8 tam irng tir cac nguo'n ngan sach theo dung quy dinh (634,203 ty d6ng);
- Chi dao co quan tham muu chu d9ng ra soat cac ngu8n tang thu, tiet kiem chi ngan sach xay dung phuong an trinh Thueng truc HDND tinh xem xet quyet dinh theo quy dinh lust ngan sach;
- Quan tarn cong tac chi ngan sach dam bao du toan, có giai phap day nhanh tien d9 dau tu XDCB, sir dung hieu qua von dau tu, giam chi chuyen ngu8n sang nam sau. Cac khoan chi chuyen nguon sang nam sau dam bdo dimg quy dinh ye quan lY ngan sach nhat la chuyen so du du toan doi vai chi dau tu (1.133,742 ty), chi thuimg xuyen (121,346 tS, demg);
- Thuc hien cong khai guy& toan NSNN nam 2017 theo quy dinh; chi dao thgc hien nhang han, the neu trong bao cao., Sau khi tong quyet toan &roc HDND phe chuan, neu cac co quan thanh tra, kiem tra phat hien sai sot thi phai thuc hien dung
tong cau cac co quan tren va bao cao HDND tinh trong kY
h9p thong qua tong quyet toan nam sau.
II. Tham tra du. thao Nghi quyet: Ban Kinh t - Ngan sach th6ng nhdt nhu du thao Nghi quyet.
De nghi HDND tinh xem xet bieu quyet th6ng qua Nghi quyet.
K. ThAm tra tinh hinh uirc thtrc hi0 du town Ngan sach nha nu& nam 2018; dui toan Ngfin sach nha nu& nam 2019, ke hop, ch phan ho NSNN nam 2019 va ke ho#ch tai chinh - ngan sach 03 nam 2019-2021.
I. Ve tinh hinh ink thtrc hieu dy. than NSNN nam 2018: Ban KT-NS th6ng nhAt voi bao cao cua UBND tinh va ghi nhan. su chu
&Ong, tich cgc cua UBND tinh, cac so, nganh, dia phuong trong ldnh dao dieu hanh NSNN nam 2018.
1. Vt tinh hinh thu NSNN Ban KT-NS nhian thdy, UBND tinh troy thuc hien thu NSNN nam 2018 dat
6.535 ty dtmg,1?ang 98% du toan giao, bang 96% so voi ding kS7(tuy khong dat du toan nhung the hien su quyet tam cua cac cap, cac nganh, cong d6ng doanh nghiep). Ve so but thu so Wri du toan chu yeu la ngan sach tinh (ngan sach tinh but thu 72 ty clang), ngan sach huyen trac tang thu (theo danh gia cua Cuc Thud Ngan
12 Ngan sach tinh chuyen 2.659,004 tji cl6ng, ngan sach huy0 chuAn 870,017 ty'.
11 sach huyen u6c tang thu 97 tSi. diing).
- Ve thu not dia.: Theo bao cao cua UBND tinh, u6c thu not dia ca nam dat 6.469 tS, dOng, bang 98% du toan nam; co 10/15 chi tieu thu dat va vugt ke hoach13; 5/15 chi tieu khong dat"; cac chi tieu kh6ng dat co nguon thu Ion la: Thu tir doanh nghiep quoc doanh Trung rang quan Vr; le phi truac ba; thu phi xang, dau, thue bao ve moi twang. Nguyen nhan khong dal chi tieu bao cao UBND tinh da neu, con nguyen nhan anh huang den so thu NSNN khong dal chi fieu la do ng dung thue van con kha lon (Theo bao cao cua Ctic thue, tong ng thue toan tinh uac den thang 9/2018 la 575,299 tif, so vai 30/9/2017 tang 50,73 tST).
, Ban KT-NS de nghi UBND tinh (1) Chi ciao ra soat, phan tich, nguyen nhan, ket qua ding tae xay dung va to chirc thuc hien du toan ngan sach; tinh hinh thuc hien nghla vu thue cua cac doanh nghiep, to chirc, ca nhan ding nhu danh gia cac yeu to lam giam kha nang clung gop cho thu NSNN (2) Tang cuerng don disc, kiepa tra thu hOi ng king thue; don dOc cac clan vi thkrc hien nOp ngan sach theo kien nghi. cua KTNN, Thanh tra B8 Tai chinh va ca quan có tham quyen; thu hoi, hoan tra ngan sach cac khoan tam Ong ngan sach da keo dai qua nhieu nam (3) Tiep tic kien nghi de xuat vai ca quan Trung uang giai phap khoanh ng, xoa ng thue khong con kha nang thu hoi.
2. Tinh hinh thvc hien dkr town chi NSDP nam 2018: Bao cao cua UBND tinh cho thy sir dieu hanh ngan sach bao dam chi quan
ly nha mac, quoc phong — an ninh, cac the do, chinh sach an sinh xa h8i; phong chong, khac phuc thien tai, dich benh, . . .U'ac thuc hien chi ca nam tang 3% (308 tSr) so vai du toan. Trong do, chi DTPT tang 8% (220 tSf) so vai du toan do tang tir thu tien sir dking ddt (150 ty) va XSKT (70 tS/) dua vao can dui; chi throng xuyen tang 1% (71 tSf) so vai du toan, trong do tang chi nhieu nhat la chi sir nghiep kinh to tang (67 t$T). TS, tr9ng chi DTPT/t Iong chi NSNN trac dat 24,19% tong chi NSNN, thdp han so thuc hien nam 2017 (25,52%), t$, trong chi thuOng xuyen trac dat 58,56% tong chi NSNN, thdp han so thuc hien nam 2017 (65,46%).
Ban KT-NS cho rang, UBND tinh da dieu hanh barn sat du toan, uu tien chi cho nhimg linh vuc bite mac; quan tam day math cai each hanh chinh, sap xep lai to chirc b0 may di dui yeti tinh gian bien che, thuc hien nang lucmg ca so, . . . Tuy nhien, qua bao cao cho thay, con mot s8 ton tai can quan tam:
a. Doi val chi dilu tuThrit triers: Giao von dau to nhieu Ian van con. Tien dO giai ngan von dau to XDCB van con cham, con nhieu du an chain tien d8,
mot so du an chua dugc thuc hien day du cac quy dinh cua Lu;at dau to cong nen chtra du thu tuc ghi von.
b. Doi voi chi thuirng xuyen: TS, trong chi thuang xuyen trong tong chi NSNN có giam ye tS, trong so vai nam 2017, nhung ye gia tri con cao; chtra can
13 - Thu tir khu ykrc DNNN dia phtrang quan 15/ dat 128%; thu tir khu v‘rc DTNN dat 100%; thu tir khu vkrc kinh t6 NQD dat 105%; thue sir dung dat phi nong nghiep dat 106%; thue thu nhap ea nhan dat 106%; tien sir dung dat 133%; thu tien thue mat dat, mat mak 246%; thu khac ngan sach 122%; thu XSKT 106%. 14 Thu tir DNQD TW guar' ly dat 85%; le phi till& ba dat 91%; thu phi xang du, thue bao ve mei tnrong dat 73%; thu phi, le phi dat 97%; thu tai xa 17%.
12 d61 duoc von de thirc hien cac chinh sach throe HDND ban hanh'5, thvc hien co the to chit dOi viii cac don vi six nghiep cong lap con chAm nen NSNN van con bao cap (chi dau tu va chi thuang xuyen)16, nen ra soat danh gia hieu qua hoat dOng Owe tieu, nhiem vu,,doi Wong, quy the hoat dOng) cua cac qu5', tai chinh ngoai ngan sach de có si,r sap xep darn bao hieu qua dung quy dinh.
3. Ve can dOi ngfin sach nam 2018: Bao cao danh sia. Ix& nam 2018 ngan sach tinh but thu khoang ,72 tS/
&mg, yeu la thue bao moi truang doi mat hang xang dau. De dam bao can doi ngan sach nam 2018, UBND tinh du kien six dung tir du phOng ngan sach, nguon cai each tier' luong con du., nguon bo tri chua sir dung va mot phan ttr nguon quy du tru tai chinh la phis hop quy dinh LuAt Ngan sach nha ntrac. De nghi UBND tinh khi ket thUc nam ngan sach lap phucmg an xi,r lY but thu bao cao Thuang true HDND quyet dinh theo dung quy dinh cua LuAt ngan sach nha nu& va bao cao I-EDND tai kSi hop gan nhat.
II. Thy toil" ngfin sach nam 2019 Ban KT-NS thOng nhAt vo7 bao cao cua UBND tinh va cho rang, nam 2019, hoat
ciOng san xuat, kinh doanh cua doanh nghiep van con kilo khan, ,bien hAu va thien tai din bien phirc tap, . . tiep tuc la nhang thach thi.rc lon den thu ngan sach. De xay dun* du toan NSNN nam 2019 sat thut te, ben yang. Ban KT-NS co y kien ye mot so van de sau:
1. Ve dy toil) thu NSNN Ban KT-NS co ban nhAt tri viii du toan thu NSNN do UBND tinh trinh, thu
NSNN nam 2019 tang 8% so viii trot dux hien nam 2018. De thijc hien dat ke hoach thu ngan sach, Ban KT-NS de nghi ltru )", mot so van de sau:
- CAn ra sok cac chinh sach lien quan den uu dai d'Au tu, ca cAu lai cac khoan thu, mo rOng co sar thu; có bien phap hieu qua hon trong cong tac quan Vi nguon thu, chong that thu.
- Ve thu not dia: UBND, tinh kien xay dung thu not (khong bao gam thu todat, xei kien thiet) tang 8% so viii trac thtrc hien nam 2018, Cy trong thu not dia trong
can thu NSNN có xu huang tang len so viii cac nam
qua. Tuy nhien, ding can xem xet tinh kha thi cua khoan thu nay vi trot thu.c hien trong nam 2018 nhieu khoan thu khong dat (5/15 khong dat).
- Tang cueing gap, thoai viii cong dOng doanh nghiep; rOng giao ltru h9p tac, tim kiem doi tac, thi truang; kien quyet xir 13", cac khoan no d9ng ye thue cua to chirc, ca nhan, doanh nghiep doi viii nha nu& va khong de no hoan thue doi viii doanh nghiep.
2. Ve dy than chi NSNN Ban KT-NS co. ban thong nh'At viii du toan chi NSNN nhu UBND tinh
trinh va luu )", mot so van de sau:
- ChAp hanh nghiem nguyen the chi, cac khoan chi NSNN phai &roc du.
15 NQ 138/2017/NQ-HDND ngay 07/1 2/2017 v6 chinh sach 11.6 try Oat trie'n san xuat nong nghi0; NQ 118/2017/NQ-HDND ngay 14/7/2017 vt ho try lai suAt cho vay dau ter phat tri6n du Lich cong ang. 16 DA, dang‘ sap nhAp to chirc, bien ch6 mot so don vi sir nghiO, tram trai, trung tam thu6c firth vvc y te, cac truong nghe', nong nghiep;
13 toan va thuc hien chi dimg du toan dirge duyet.
- Ve co cAu chi NSNN: Qua xem xet nhan thdy, co cAu chi NSNN du kien b6 tri chua c6 str chuyen dich theo hirang tich cuc: BO tri chi dau to giam so vai nam tnrac, chi thuang xuyen tang han so nam trirac17.
- Ve chi DTPT: CAn tich ctrc dAy nhanh tien dO cong trinh, tien c10 giai ngan, han the chuyen nguOn von dau to XDCB.
- Ve chi thtrang xuyen: CAn c6 ke hoach, bien phap thuc hanh fi let kiem, cat, giam nhixng nhim vu chi khong can thiet; tiet giam chi hOi nghi, hOi thao,
3. Ve cac giai phip cue thtrc hien dkr toan NSNN Ham 2019 Ban KT-NS ca ban thOng nhat cac nh6m giai phap cua UBND tinh, Tuy
nhien de nghi quan tam them mot so giai phap sau:
- Tap trung chi dao cong tac thu NSNN, tang, cuang cong tac thanh tra, kiem tra, chOng buon lau, tron thue, chOng ng ding tien thue de tang thu NSNN.
- Tang cuing cong tac quan 13, chi NSNN nhdt la chi chuyen nguOn, ket du, tam img truac du toan ngan sach, thtrc hien tiet kiem, chong lang phi; quan l chat the
viec mua sam tai san cong. KhOng ban hanh chinh sach lam"tang chi NSNN khi khong can doi &pc nguon de thtrc hien. Ithong ng chi thuc hien chinh sach da ban hanh.
- Ra soar, chAn chinh nh6 phat huy hieu qua dm cac quy tai chinh ngoai ngan sach. Thu hai cac khoan tam un tix ngan sach da keo dai qua nhieu nam (ke ca von dAu tu xay dung ca ban). Nhanh chOng phan khai von vugt thu ngan sach nha nuac khi ket thiic dam ngan sach theo quy dinh.
III. Ve phiro'ng an phan bo NSNN dam 2019: 1. Nguyen tac chung Ban KT-NS ca ban thong nhat vai To. trinh cua UBND tinh ve phuong an
phan bO NSNN nam 2019, xin luu y mot so van de sau: - Ve lap va giai du toan dam bao sat vai tinh hinh thtrc han the chi
vtrgt va chi chuyen nguon.
- Phan b6 von d'Au to phai can cir vao ke hoach dAu to cong trung han da dugc HDND phe duyet. Chi bo tri von chi cac du an tuc dau dugc cap c6 tham quyen phe duyet. Vic phan bo von dau to nam 2019 can xem xet, tinh toan cu the ye tien dO giai ngan von dau tu XDCB nam 2018, truang hgp den 31/12/2018, cac cong trinh, du an giai ngan von dueri 80% du toan, dan den phai chuyen nguon lan thi can kien quyet dieu chinh giam mire b6 tri von Wang img trong nam 2019, tranh lang phi trong sir dung von dau tu.
- Phan b6 ngan sach cho cac,idia phuang can chu y tai cac dla phucrng c6 dieu kien KTXH kho khan trong dieu hanh NS de c6 mire tang bo sung muc tieu pha h9p, dam bao cho dia phucmg ditty hien hoan thanh nhiem vu dugc g;iao.
2. Ve phirceng an phan bo cu the a. Phan bt, dtr toan thu Ban KT-NS ca ban thong nhdt vii phucmg an, phan ,b6 UBND tinh
trinh. Tuy nhien, Ban de nghi xem xet dua vao can doi nguon thu tir du an mai
" Nam 2019, tj, trong chi thutng xuyen du kiAn khoang 62% tang chi (cao han dtr toan nam 2018: 59%), tj, trong chi c/Au ttr: 23% (thAp han du Wan nam 2018: 24%).
14 di vao hoat &Ong (nha may bia TQT).
b. Phan VI dir toil! chi - Ve phan bo chi dau to phat trien: Thgc hien theo,thir,tu tien ten co so
cac tieu chi Nghi quyet HDND; bO tri von de thu hoi so von irng truac con lai chua thu
- Ve phan b6 chi thuong xuyen: Nhin chung viec phan b6 chi thuong xuyen theo linh vue chi, so, nganh, dia phucmg quan ly la tuong doi phu h9p. Tuy nhien, de nghi can doi bo tri tang them cho su nghiep kinh to de that hien the chinh sach 118 try Oat trien san xuat nOng nghiep da ban hanh va cac chinh sach mai ban hanh nam 2019'8. Chu y thgc hien giam du toan doi vai cac co quan nha nuac, cac don vi su nghiep ten co so nhiem vg tinh gian bien che, sap xep lai NI may.
- Quan tam phan be') kinh phi thgc hien cac chinh sach khuyen khich phat trien KTXH tren dia ban da duet HDND ban hanh. Dong thOri ra soat lai mot so chinh sach dal ban hanh de c6 dieu chinh nham nang cao hieu qua.
IV. Ve ke ho#ch tai chinh - ngfin sach nha nu*c 3 nam 2019-2021: Ban KT-NS co ban thOng nhat voi ke hoach tai chinh - ngan sach 3 nam
do UBND tinh xay dung nham du bao viec thirc hien mac tieu, chi lieu, dinh huang Oak trien kinh to - xa hOi va tai chinh 5 nam va hang nam. Du bao trong thoi gian 3 nam ke hoach da phan anh day du cac khoan thu ngan sach nha nuac va cac khoan thu khac theo quy dinh cua phap luat; chi ngan sach duet lap theo co cau linh vuc va cac khoan chi ngan sach do co quan c6 tham quyen thong bao; dam bao cac nguyen tac ve can doi, quan V/, phan cap ngan sach, quan ly no cong theo quy dinh cUa Lust ngan sach nha nuac, Luat quan V" no tong. Tuy, Ke hoach tai chinh - NSNN 3 nam c6 tinh chat tham khao, nhung ding can phai chu trong cac chi tieu, xac dinh toe dO tang thu, tang chi, ding nhu cac nguon thu de co ke hoach bo tri chi tieu hop V/.
Thu NSNN trong 03 nam tai ngan sach cap Tinh duct lap ten co so du toan nam 2019 va milt tang twang thu du kien cho nam 2020, 2021 va phan dau tS, le huy dOng tir thue, phi vac) NSNN so voi tang truo.ngkinh to binh quan khoang 10- 12%/nam, sap xi mu
, c tang binh quan de xay dkmg hoach tai chinh 03 nam quoc
gia dua ra la 12-14%/ nam. Ban KT-NS de ngh1 can nhac lai tS, le tang thu nay vi trong that to 02 nam qua ngan sach giam thu lien tic.
Chi NSNN trong 3 nam tai ‘ doan tip tic gap kilo khan do nhu cau chi 16.n. Vi \lay, de ngh1UBND tinh can co nhCrng chinh sach, giai phap don* vien cac nguon lgc tai chinh de bao dam can doi nguon that hienscac ke hoach dau to phat trien kinh to - xa' hOi theo Nghi quyet Dang, HDND de ra.
Ban KT-NS a ngh1UBND tinh quan tam mot so not dung sau: - Phan tich, danh pia cv the nhi-mg tac dOng tang, giam thu de c6 chinh sach
thu phu hop. tru tien bo tri du kinh phi that hien cac che dO, chinh sach, nhiem vu da duet ban hanh (bao gem Ca chinh sach dac thU do HOi &mg nhan dan tinh quyet dinh); bo tri theo thd to txu tien de thgc hien cac mic tieu, nhiem vLi kinh to - xa hOi trpng tam trong pham vi kha nang nguon lac timg nam 2019 - 2021.
18 Dv kin ram 2019 b6 tri 40 tji.
15 - Quan tam b6i &fang cac ngu6n thu quan trong, xay dung moi twang
kinh doanh thu hUt von dau tu tix ben ngoai,,quanh h9p tic ket voi cac nha dau trong va ngoai tinh, ngoai nuov, c6 ke hoach bo tri chi lieu hop
- Kip tiled dua vao can doi ngu'on thu mai khi có phat sinh. V. Tham tra dir than ni)i dung Nghi quyet Ban Kinh to - Ngan sach th6ng nhat du thao Nghi quyk. D6' nghi I-IDND tinh xem xet biL guy& thong qua Nghi quyk
L. ThAtn tra bao cao so 280//BC-UBND ngay 07/11/2018 ciia UBND tinh ve tinh hinh thuc hi?n, giai ngan ke ho4ch von dau ttr ding dam 2018.
Qua xem xet ket qua trien khai thgc hien ke hoach von dau to phat trien nam 2018, Ban KT-NS nhan flak,: UBND tinh da cho dOng phan khai va phan b6 ngay cac ngutm von dia phuang va von TW khi ducfc thong bao bo sung chinh thirc. Trong diL hanh k6 hoach, UBND tinh da ban hanh nhiL van ban chi ciao, di'eu hanh don doc cac nganh, chu dau tu, dia phuang va de ra giai phap quyet liet de thao go, kip thai nhang kilo khan virang mac de day nhanh tien dO thgc hien cac du an va giai ngan ke hoach von dau to cong nam 2018'9, nham sir dung von dau tu hien qua. Theo d6, ket qua giai ngan tinh den 30/9/2018, da dat 42,02%/KH nam 2018 cao han 1,71% so vii cong kS, dat 40,31%.
Tuy nhien, ben canh nhang ket qua dat duac neu teen thi trong qua trinh trien khai thuc hien ke hoach von dau tu ding nam 2018, van con ton tai nhieu han che anh huorng den tien do thuc hien cac du an va giai ngan ke hoach von dau tu cong teen dia ban Tinh. Ngoai nhiing han che ma UBND tinh da neu trong bao cao, Ban KT-NS luu )% them mot so han che, nguyen nhan sau:
- Ve lap phuang ,an an bit, giai ph6ng m'a't bang: con nhiL sai sot phai diet' chinh, bo sung nhieu lan (xac dinh din tich, gici tri vat kien trthc; myc Bich sir dung dat, kiem diem so lircmg cay trOng,...) da lam keo dai thai gian tham dinh phircmg an de bu, tham dinh gia; tinh hinh quan 1t' dat conga mot so dia phuang con buon long de nguai dan lan chiem a lau dai dan den tranh chap, khieu nai khi nha nuac thu hoi dat. Nguyen nhan do trinh do, nghi0 vu oh can 130 lam cong tat lap phuang den con han che, chua &Ong deu cac dia phuang; cong tic phoi h9p gift cac ca quanchdc nang co lien quan gifra cap,Tinh va huyL (trong kiwi° sat thyc nick, xac dinh myc Bich see dung delt) chua kip thai, chiug sau sat, thieu quyet lit trong xir ly vi pham lan chiem dat cong.
- Quan ly, di'eu hanh cua chu dau tu: con thiL chu dOng, sang tao trong to chirc trien khai thuc hikl du an nhat la thirc hien quy trinh thu tuc thuc 1On den
GPMB; tham dinh lua ch9n, giao thau cho cac don vi to van, thiet ke nang luc yeu kern; chua tuan thin day du che dO bao ca.() ,giam sat, dinh gia dau tu ve ca quan chit quan;... Nguyen nhan do mot so chi' dau tu chua the hien tinh trach nhikn cao trong thuc hiki du an, giao cho cac phong, ban thuc hien nhung thieu
19 - Con van so 108/UBND-DTXD nosy 06/4/2018s UBND Tinh ve viac nhiem,vv, giai phap cha ye'u day nhanh tien de) thtrc hien va giai ngan ke hoach von d'au ttr cong nam 2018; cong van so 247/UBND-DTXD ngay 19/7/2018 va cong van st, 646/UBND-DTXD ngay 10/8/2018 dm Van phong UBND Tinh ve viec day manh thtrc hien va thanh town von dau t r cong nam 2018; cong van se; 492/UBND-KITH ngay 31/8/2018 cua UBND Tinh ye vi'ec day nhanh thtrc hien cac giai phap diau hanh thtrc hien nhiem vu nganh tai chinh — ngan sach dia phtrong nhimg thing cuOi nam 2018..
16 kiem tra, giam sat, chtra kip thai chi dao thao ga kilo khan, vtrang mat; chua c6 giai phap, bin phap cite tai xf.r 13'7 hi:du qua vi6c ngan chan cac don vi c6 nang nang yeu kem tham gia thuc hi en du an nhat la cac don vi to van, thiet ke.
1)6 thuc hi6n dat ke't qua tot trong giai ngan von ke hoach dau to cong nam 2018 va nhirng nam tiep theo. Ngoai cac giai phap UBND Tinh neu trong bao cao, Ban KT-NS de nghi UBND tinh quan tarn mot so giai phap sau:
- Chit ,d6ng chi ciao ra soat tien d6 trien khai du an N/A. kha nang giai ngan cac ngu6n von dau to cong den cuoi nam 2018, kip thai trinh H6i,dong nhan dan tinh dieu chinh ke hoach nham, dam bao thuc hi6n giai ngan von dau to cong nam 2018 dung theo ke' hoach de ra.
- Tang cuong cong tac ciao tao, bo' i duang chuyen mon nghi6p vu d6i vai can b6, cong chirc,lam nhi6m vu lap phtrang an GPMB; chi ciao cac dia phtrcmg quan dat cong chat che, kien quyet xir 13% tinh trang lan chiem; phoi hop kip thai glib cac co quan chirc nang c6 lien quan gifia cap Tinh va huyien trong thkrc hi6n quy trinh lap th6 ttic de bu, GPMB.
- Co bin phap ch6 tai hi6u qua d6i v&i cac chu dau to trien khai thuc hi6n du an chain do loi chit quan; kien quyet khong de cac don vi c6 nang ltrc ye'u kern dugc tham gia thkrc hilen du an.
y- Ra soat ke hoach dau to cong trung han giai doan 2016-2020 1,4 kha nang thkrc hi6n cac du an va tien do giai ngan cac nguon von dau tu, de xem xet loci nhilng du an chtra du dieu ki6n thuc hi6n va kip thai b6 sung nhang du an cap thiet du thu ttic can thuc hi6n trong giai doan 2016-2020.
M. Than) tra trinh so 94/TTr-UBND ngay 07/1 1/2018 ciia UBND tinh ye phu'ong an dieu chinh ke hoach dau tu. cOng nam 2018 tir nguOn von ngan sAch Nha milk do Tinh quan 1$, va phan
1. Tham tra not dung to trinh:
Can cir Nghi quye't s6 23/NQ-CP ngay 08 thang 4 nam 2018 cila Chinh phil ye phien hop Chinh phit thtrong kS/ thang 4 nam 2018 (Nghi quyet 23) va Nghi quy6t so 119/NQ-CP ngay 09 thang 9 nam 2018 (Nghi quyet 119) va Nghi quyet so 70/NQ-CP ngay 03 thang 8 nam 2017 cila Chinh pha ve nhang nhi6rn vu, giai phap chit' yeu day nhanh tien do thuc hi6n giai ngan ke hoach von du to cong (nghi quye't 70).
Qua ra soat, d6i chiL phuang an diL chinh Ban KT-NS nhan thay:
- Nguyen tac dieu chinh: dieu chinh giam von doi \Teri cac du an trien khai cham kha. nang khong giai ngan het von den cu6i nam; 1)6 sung,,tang,vOn cho nhimg di! an ngan tot va theo nhu cau von cila chit dau to nham day nhanh tien d6 trien khai thuc hi6n du an,... la phit hap vai cac quy dinh tai Nghi quyet 23, Nghi quyet 119 va Nghi quyet 70 dm Chinh
- Phuong an dieu chinh:
+ Thuc hi6n dikt chinh doi vai ngu6n von can doi ngan sach dia phtrong la Nguon NSTT, nguon XSKT va khong lam thay doi tong mdc dau to cac nguon von da dugc,phan 136 ke hoach von trong nam 2018, cac ngu6n con lai gift' nguyen so voi ke hoach phan 1)6 dau nam;
17 + Viec cat giam von dive hien d9i vii nhang du an den ngay 30/9 c6 ty le
giai ngan dat duoi 30% la phu hgp quy dinh cua Nghi quyet 70; + BO sung, tang v611 cho nhung du an giai ngan dat tren 30%, nhirng du
an 2017 do. vtrang NQ 70 nhung sang nam 2018 tiep tuc bo tri von thtrc hien; mirc von bo sung, tang theo nhu cau cua cho dau tu; 1)6 sung von thanh toan, quyet toan von tam irng doi vii cac du an day nhanh tien d9, rut ngan thoi gian thi cong va hoan thanh sam hon thai gian quy dinh;
+ Doi vii cac du an b9 sung mai vao ke hoach nam 2018 da hoan chinh the thit tuc dau to va da c6 danh muc trong ke hoach dau tu cong trung han 2016-2020.
Qua nguyen tic va phuang an dieu chinh ice hoach dan tu cong nam 2018 do Tinh quan ly va phan b6 nhu tren se day nhanh tien d9 giai ngan va hieu qua sir dung cac nguon von dau to cong nam 2018 da phan bo. Tir do, trorc ket qua giai ngan von dal to cong nam 2018 dat teen 90% Ice hoach de ra.
, Do vay, trien khai thuc hien ke hoach von dau tu cong nam 2018 dat ket qua cao nhat, Ban KT-NS de nghi HDND Tinh thong nhat vii phucmg an dieu chinh cua Uy ban nhan dan Tinh trinh.
2. Tham tra dkr thao Nghi quyet: Ban KT-NS th9ng nhAt voi du thao Nghi quyet. De nghi HDND tinh xem xet bleu guy& thong qua Nghi quyet.
N. ThAm tra To trinh so 88/TTr-UBND riga), 30 thing 10 nam 2018 cua UBND tinh ye thong qua phtrung an phan bo ke hoach von dau ttr cong nam 2019 bang nguOn von ngan sach nha ntreec do Tinh quan 1Y va phan bO
1. Tham tra not dung ar trinh: Xet not dung to trinh, Ban KT-NS coy kien nhu sau: Ve nguyen tic lap ke hoach clan to s cong nam 2019 phit hgp vii cac quy
dinh, huang dan cua Trung trung va nguOn von dau to tir nguon can doi ngan sach dia phuang c6 mirc tang twang bang 3,85% so vii ke hoach Warn 2018; &mg tiled phu hop vii the 'nue tieu \Ta cac dinh hung phat trien kinh to - xa h9i nam 2019; du toan NSNN nam 2019, Ke hoach tai chinh — ngan sach 03 nam 2019 - 2021 va Phuong an dieu chinh ke hoach dau to cong trung han giai doan 2016-2020 cua Tinh.
Ves phuang an phan b9 ke hoach von dau to cong nam 2019 da tong hop day du cac ngtion von dau tu; ducyc be, tri chi tiet cho tong danh muc du an cu the da ducyc cap c6 tham quyen phe duyet tong hop day du vao cac mau bieu theo quy dinh; trong do, tru ti'enb6 tri von hoan irng cac khoan tam irng truck, thanh toan ng XDCB va nhCrng du an khai cong mai du thit tuc theo quy dinh Lust dau tu cong.
Qua do, Ban KT-NS th9ng nhat vii phuang an phan bo ke hoach von dan tu cong nam 2019 nhu UBND Tinh trinh, cu the:
1- yo'n can doi ngan, sach phuang: 2.866,35 t3', dtmg, tang 148,2 tS, ci.t)ng so vii tham dinh B9 Ke hoach va Dau tu tai eking van so 7446/BKHDT-TH2O .
20- COng van so 7446/BKHDT-TH ngay 19 thing 11 nam 2018 dm BO Ke hoach va Dau to ye viec du kie'n phanb61c6 hoach dau to von ngan sach nha nu& natn 2019.
18 a) CAp Tinh quan 1Y: 2.009,653 t9 ding, tang 6,48% so yen nam 2018, Om: - V6n ngan sach tap trung: 559,653 ty ding;
+ Phan bo chi tit 90%: 503,688 ty ding, phan bo nhu sau: von chudn bi dau to la 10 ty gong; von chuan bi thirc hi'en dau to va thvc hi'en dau tu: 487,858 tY,dOng, phan bo cho 33 du an (22 du- an hoan thanh trong nam, 04 du. an chuyen tiep, 07 di! an khai cong mai va 1)6 tri von tat toan cong trinh 5,830 0; clang).
+ Du phong 10%: 55,965 tY ding. - Van 'Qt.'', so kie'n thiect: 1.380 ty ding:
+ Phan bo chi tiet 90%: 1.242 ty ding, phan bo nhu sau: von chudn bi ddu tu la 15 tY ding; von chudn bi thuc hien ddu to va thgc hien dau tu: 1.219,032 tY gong, phan bo cho 42 du an (22 du. an hoan thanh trong nam, 13 di! an chuyen tiep, 7 dy• an k-hoi cong mai va 1;0 tri von tat toan cong trinh 7,968 0; Sing va von bó tri cho chtrong trinh myc tieu quoc gia thy clung nong thin mai la 123,5 tj'/ clang, cham 0)1'0 10,1%).
+ Dv. phong 10%: 138 tY ding.
- Vo'n thu tin sir dung dt: 70 ty ding, du kin cap lai cho Quy phat trie'n gat Tinh.
b) Cap huyn quart ly: 856,697 ty ding, giam 2,3% so vai ke hoach nam 2018; bao von ngan sach tap trung la 476,697 tY ding; von tir nguon thu tian sir &ring ddt IA 380 tY ding, giam 20 tY ding so \fed Warn 2018.
b) V6n ngan sach Trung ming du kin ho try nam 2019: Khoang 1.016,696 tY (gam: Van chuvng trinh mix lieu quaC gia: 167,012 0; clang;
cow chuung trinh myc tieu: 350,84 0) clang; TPCP 328,4 0) clang; ODA: 170,444 0) clang); 2. ThIrn tra dkr thao Nghi quyet: Ban KT-NS thO'ng nhAt nhu du thao Nghi quy6t.
De nghi HDND tinh xem xet biL quy6t thong qua Nghi quy6t.
Kinh thua QuY vi dai bie4u
Tren day la bao cao tham tra dm Ban KT-NS HDND tinh v" cac bao cao, ter trinh va du thao Nghi quyet lien quan den rinh vvrc kinh to - ngan sach, von dau tu, quy hoach.
Kinh trinh HDND tinh xem xet, quy6t dinh./.
Noi nhon: - Cac vi d ii bi6u HDND tinh; - Ltru VT.
TM. BAN KINH TE - NGAN SACH TRIXONG BAN
,at TrAn Van Hieu
2018-11-12T13:50:14+0700
Vit Nam