of 19/19
HOI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VItT NAM TiNH BAC KAN DOc 14p - Tu. do - Hanh phtic /2020/NQ-HDND Bfic Kan, ngay thang 7 neim 2020 NGHI QUYET Ban hanh quy dinh mirc thu, mien, giam; thu, nOp, quan 1 ya sir dung cac loai phi, 1 phi teen dia ban tinh Bic Kan HOI BONG NHAN DAN TiNH BAC KAN KHOA IX, KiL 7 HOP THU' 16 Can Lu at To' chur chinh quyen clia phwong ngay 19 thang 6 nam 2015; Can cif Luat Phi va le phi ngay 02 thang 11 nam 2015; Can cie Nghi clinh s 120/2016/ND-CP nga y 23 thang 8 nam 2016 cita Chinh phi quy clinh chi ti et va &rang dim thi hanh m Ot sa clieu cita Luat Phi va le phi; Can cit. Thong tw so' 85/2019/TT-BTC ngay 29 thang 11 neim 2019 dux BO Tai chinh huong clan ye phi va le phi thuOc tham quyen quy et clinh cita Hç3i dang nhan dein tinh, thanh pho trwc thuOc Trung wang; Xet To' trinh so' 61/TTr-UBND ngay18 thang 6 nam 2020 cita Oy ban nhan dan tinh ye viec quy clinh Ml:CC thu, mien, giam, thu, n5p, (man lj va sir dung cac loai phi, le phi tren clia ban tinh Bac Kan; Bao cao tham ciia Ban Kinh te Ngan sach I Oi clang nhan dan tinh va j kien thao luan awl dgi bieu clong nhan clan sal kS, hop. QUYET NGHI: Dieu 1. Ban hanh kern theo Nghi guy& nay Quy dinh mire thu, mien, giam; thu, nOp, quan17 . va sir dung cac loai phi, 1e phi teen dia ban tinh Bac Kan. Dieu 2. To chirc thuc hien Giao i.'Jy ban nhan dan tinh t chirc thuc hien Ngh1 quyk. Giao Thuorng true Hi d6ng nhan dan, , cac Ban Hi d6ng nhan dan, Tt) dai bleu 1-10i (long nhan dan \fa dai bieu Hi d'ong nhan dan tinh giam sat viec thuc hien Nghi quy'et. Ngh1 quyk nay thay the' Nghi quy'k s 71/2016/NQ-1 - 1DND ngdy 08 thang 12 nam 2016 quy dinh mirc thu, min, giam, thu, nOp, quail 1/ va sir dung cac loai phi, Le phi teen dia ban tinh Bac Kan; Ngh1 quyk se) 05/2018/NQ- HDND ngay 19 thang 4 nam 2018 sira di, b6 sung mi5t s'6 dieu cüa quy dinh mirc thu, mien, giam, thu, ni5p, quan 1T va sir dung cac 14 phi, 1e phi teen dia ban tinh Bac Kan.

HOI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VItT …

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of HOI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VItT …

09 NQ HDND QPPLHOI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VItT NAM TiNH BAC KAN DOc 14p - Tu. do - Hanh phtic
/2020/NQ-HDND Bfic Kan, ngay thang 7 neim 2020
NGHI QUYET Ban hanh quy dinh mirc thu, mien, giam; thu, nOp, quan 1 ya
sir dung cac loai phi, 1 phi teen dia ban tinh Bic Kan
HOI BONG NHAN DAN TiNH BAC KAN KHOA IX, KiL7 HOP THU' 16
Can Lu at To' chur chinh quyen clia phwong ngay 19 thang 6 nam 2015;
Can cif Luat Phi va le phi ngay 02 thang 11 nam 2015;
Can cie Nghi clinh s 120/2016/ND-CP nga y 23 thang 8 nam 2016 cita Chinh phi quy clinh chi ti et va &rang dim thi hanh m Ot sa clieu cita Luat Phi va le phi;
Can cit. Thong tw so' 85/2019/TT-BTC ngay 29 thang 11 neim 2019 dux BO Tai chinh huong clan ye phi va le phi thuOc tham quyen quy et clinh cita Hç3i dang nhan dein tinh, thanh pho trwc thuOc Trung wang;
Xet To' trinh so' 61/TTr-UBND ngay18 thang 6 nam 2020 cita Oy ban nhan dan tinh ye viec quy clinh Ml:CC thu, mien, giam, thu, n5p, (man lj va sir dung cac loai phi, le phi tren clia ban tinh Bac Kan; Bao cao tham ciia Ban Kinh te Ngan sach I Oi clang nhan dan tinh va j kien thao luan awl dgi bieu clong nhan clan sal kS, hop.
QUYET NGHI:
Dieu 1. Ban hanh kern theo Nghi guy& nay Quy dinh mire thu, mien, giam; thu, nOp, quan17. va sir dung cac loai phi, 1e phi teen dia ban tinh Bac Kan.
Dieu 2. To chirc thuc hien
Giao i.'Jy ban nhan dan tinh t chirc thuc hien Ngh1 quyk.
Giao Thuorng true Hi d6ng nhan dan,,cac Ban Hi d6ng nhan dan, Tt) dai bleu 1-10i (long nhan dan \fa dai bieu Hi d'ong nhan dan tinh giam sat viec thuc hien Nghi quy'et.
Ngh1 quyk nay thay the' Nghi quy'k s 71/2016/NQ-1-1DND ngdy 08 thang 12 nam 2016 quy dinh mirc thu, min, giam, thu, nOp, quail 1/ va sir dung cac loai phi, Le phi teen dia ban tinh Bac Kan; Ngh1 quyk se) 05/2018/NQ- HDND ngay 19 thang 4 nam 2018 sira di, b6 sung mi5t s'6 dieu cüa quy dinh mirc thu, mien, giam, thu, ni5p, quan 1T va sir dung cac 14 phi, 1e phi teen dia ban tinh Bac Kan.
2
Nghi quyet nay dã dugc Hi dOng nhan dan tinh 13A.c Kan Ichoa IX, kY h9p thir 16 thong qua ngay 17 thang 7 nam 2020 \fa có hiu hyc k tir ngay 27 thang 7 nam 2020./.t
Noi nhOnitv - US, ban Thuting vu Queic hi;
Chinh phi% VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban Cong tac di bleu (UBTVQH); -138 Tai chinh;
Cc Kim tra van ban QPPL (BO Tu. phap); -TT Tinh HDND, UBND, UBMTTQVN tinh;
Doan DBQH tinh; - Dal bleu HDND tinh;
Cac sor, ban, nganh, doan the tinh; - TT Huyen (Thanh) üy, HDND, UBND, UBMTTQVN cac huyen, thanh ph6; - Trung tam C8ng bao - Tin hoc tinh; - LDVP;
Phong Cong tac HDNI:N r
• - Ltru: VT, HS.
3
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGIliA VIE: T NAM TINH BAC KAN DOc Ip - Ttr do - Hanh phtic
QUY BIN!! Mtic thu, mien, giam; thu, ni)p, quan 157 va sir dung cac loai phi, le phi
tren dia ban tinh Bac Kan (Ban hanh kern theo Nghi quyit só. Og/2020/NQ-HDND ngaylithang 7 nam
2020 ctia 110i cljng nhan clan tinh Bac Kan)
Chtrung I MeC THU, MIEN, GIAM CAC LOAI PHI
Muc I. PHI St' DiJNG TAM THO'I LONG DU'UNG, HE PHO
Dieu 1. Mirc thu
1. Di \Ted twang hop sir dung tam then long &Yong, he ph 6 de' tong, gift xe:
Cac phuong thu6c thanh ph& 5.000 d6ng/m2/ngdy;
Cac xa, thi trAn: 3.000 d6ng/m2ingdy.
2. Di vài trugng hop sir dung tam tiled long dung, he ph6 vao mic dich lchac:
Cac phtrong thu6c thanh ph6: 15.000 d6ng/m2/thang;
Cac xã trung tam huyen va thi trAn: 5.000 d6ng/m2/thang;
Cac xa con lai: 3.000 d6ng/m2/thang.
Dieu 2. TS, le trich de lai
Di vâi thanh ph6: D lai don vi true tip thu nam muoi phAn tram (50%) tr'en tong s6 tien phi thu dugc de trang trai chi phi hoat d6ng thu phi, nam muoi phan tram (50%) n6p ngan sach nha nuerc.
D6i,voi cac huyen: De lai don, vi truc tip thu chin muai ph'an tram (90%) ten tong so tien phi thu dugc de trang trai chi phi hoat d6ng thu phi, limed phan tram (10%) n'Op ngan sach nha
Dieu 3. D6i Wong n6p
T6 chirc, cá nhan dugc phep sir dung tam theyi long throng, he ph6 theo quy dirlh cüa phap lut, phii hop vori quy ho,ach, ke hoach va quy dinh cüa Nha nu& ve quail l, sir dung long di/Ong, he pho.
Dieu 4. D6i tugng mien, giam: Khong
Dieu 5. T6 chirc thu phi: Uy ban nhan dan xã, phuong, thi tran.
Muc II. PHI THAM QUAN DANH LAM THANG CANH
Dieu 6. Mirc thu (chtra bao (Om bao hik
1. Di vth H Ba Be: 40.000 dong/lAningued;
4
Di yen DOng Hua Ma: 20.000 d6ng/1aninguari;
Di vOi DOng Nang Tien: 10.000 d6ng/1aningued;
Dieu 7. TS, 1 trich d lai
Di vai H Ba Be va DOng Hua Ma: De lai dan vi trgc tip thu tam muai nam phan tram (85%) tren tong so tien phi thu dugc de trang trai chi phi hoat dOng thu phi, mixed nam phan tram (15%) nOp ngan sach nha nuerc.
D6i vOi DOng Nang Tien: De lai chin muai phan tram (90%) ten tOng so tien phi thu dugc de trang trai chi phi hoat dOng thu phi, muoi phan tram (10%) Op ngan sach nha nuorc.
Dieu 8. Di tugng nOp: TO chirc, cá nhan tham quan danh lam thOng canh.
Dieu 9. Doi tugng mien, giam
Mien phi di veri nguoi Ichuyet t'at dc bit nang; tre em duoi 06 tuOi theo quy dinh cüa phap luat.
Giam nam muai phan tram (50%) mire phi:
Tre em tix 06 den cluOi 16 tu6i.
136i vai nguoi dugc hue'mg chinh sach tru dai huemg thy van Ma, nguad lchuyet tat, ngued cao tuoi theo quy dinh cna phap 1114.
Di vOi nguari thuOc din huong nhieu chinh sach giam thi chi giam tOi da nam muai phan tram (50%) mire phi.
Dieu 10. Tt) chuc thu phi: Cac don vi dugc giao quan l danh lam thOng canh.
Muc III. PHI THAM QUAN DI TiCH LICH SU'
Dieu 11. Mirc thu
D6i vai Di lich D6n Phil Thong, Di tich Na Tu, Di tich ATK:10.000 dt)ngilaninguai.
Dieu 12. TS, le trich de lai
De lai don vi trgc tier) thu mOt tram phan tram (100%) t6ng s6s tin phi thu dugc de trang trai chi phi hoat dOng thu phi va sUa chfra nho.
Dieu 13. D6i tugng nOp
T6 chirc, cá nhan tham quan di tich lich
Dieu 14. D6i tugng mien, giam
Mien phi di vOi nguari khuyet tat dac bit nang; tre em clued 16 tu6i theo quy dinh cüa phap luat.
Giam nam muai phan tram (50%) In& phi:
, a) Di \Teri nguoi dugc huang chinh sach tru dai huang thy van boa, ngtali Ichuyet tat, nguai cao tuoi theo quy dinh cüa phap luat.
5
b) Di vOi nguen thuOc din hirang nhieu chinh sach giam thi chi giam ti da nam muai phan tram (50%) mirc phi.
Dieu 15. T6 chirc thu phi
Cac don vi dugc giao quan V/ di tich lich sir.
Muc IV. PHI THU' VIN
Dieu 16. Mirc thu
Phi sir dung phong dc da phuang tin: 80.000 dOngingirgi/nam;
Dieu 17. TS, l'e trich de lai
De lai don vi true tip thu mOt tram phAn tram (100%) tOng s tin phi thu dugc de trang trai chi phi hot &Ong.
Dieu 18. D6i tugng n'Op
T6 chirc, cá nhan khai thac, sir dung ttx lieu tai thu vin.
Dieu 19. Di tugng min, giam
Min phi di vgi ngueyi Ichuyet tat dc bit n'ang;
Giam nam mugi phan tram (50%) mirc phi:
Tre em &rod 16 tuOi.
Di vOi ngueri &lac hugng chinh sach uu dai huong thu van hoa, ngtrai Ichuyet tat, nguoi cao tuoi theo quy dinh cüa phap luat.
Di voi,nguoi thuOc din hueyng nhieu chinh sach giam thi chi giam t6i da nam muai phan tram (50%) mUc phi.
Dieu 20. TO chirc thu phi
Thu vin tinh \id Trung tam Van boa — The thao va Truyen thong cac huyen, thanh ph6.
Myc V. PHI THAN' DINH BAO CAO DANH GIA TAC BONG MO! TRVONG
Dieu 21. Mirc thu Dan vi tinh: TriOu cljng
TT
Nh6 m clty an < 50
> 50 va < 100
> 100 va < 200
> 200 va < 500
>500
Nh6m 1: Du an xir lY chat thai va cai thin moi trucmg
4,50 5,85 10,80 12,60 15,30
6
TT
Nhom thy fin
6,21 7,65 13,50 14,40 22,50
3 Nhom 3: Dv an ha tang ky thuat 6,75 8,55 15,30 16,20 22,50
4 Nh6m 4: Dv an nong nghiep, lam nghiep, till:1y san
7,02 8,55 15,30 16,20 21,60
5 Nhom 5: Dv an giao thong 7,29 9,00 16,20 18,00 22,50
6 Nhom 6: Dv an cong nghiep 7,56 9,45 17,10 18,00 23,40
7 Nhom 7: Dv an khac (Ichong thu6c nhom 1,2,3,4,5,6)
4,50 5,40 9,72 10,80 14,04
, Twang hop Bao cao danh gia tac d6ng moi trixeing khong dugc I-16i &Ong
tham dinh thong qua, can tham dinh lai thi müc thu bang nam muoi phan tram (50%) mirc thu ap ding d6i vii Bao cao danh gia tac dOng moi truangchinh thirc.
Dieu 22. TS, lé trich de lai
De lai don vi trvc tip thu chin muoi phdn tram (90%) ten tiing s6 tin phi thu dugc de trang trai chi phi hog dOng, mired phan tram (10%) n6p ngan sach nha
Dieu 23. D6i tugng np
T6 chirc, 116 gia dinh, cá nhan san xudt, kinh doanh, dich vv va cac hog Ong lchac là chd dv an phai lap Bao cao danh gia tac dOng moi tru6ng.
Dieu 24. D6i tugng mien, giam: Kh8ng.
Dieu 25. To ch*c thu phi: So. Tai nguyen va Mai truong.
Muc VI. PHI THAM DINH HO SO CAP GIAY CH1fNG MON QUYEN Se DUNG DAT
Dieu 26. Mire thu
1. Di vOi t6 chirc
a) Truerng flgp c'dp iy chirng nhan quyen sir dvng ddt, quyen sâ hau nha 6 va tai san gan lien vai dat:
STT Quy mo din tich
Mire thu cap riled (cap Ian 'Jan) Tnrong hop giao clat, cho thue dat san xua't
kinh doanh (cloneho so)
sa)
I A . .. A A
D01 WA ho gia clinh 6 nhan t#i cac phtriyng thuec thanh phi, thi tran thuec huyen
1 Nho hcm va bang 200m2 250.000 200.000 2 Tix tren 200m2den 400m2 300.000 250.000
2. Di vai h6 gia dinh, cá nhan:
a) Truang hop cap ,giay chirng nh'an quyen sir ding dat, quyen so• hüu nha v
7
A MliC tilt' cap
A mói (cap Ian
1 Nh6 hon va bang 5.000m2 1.000.000
Bang nam muoi phan
Fan au)
2 Tir ten 5.000m2 an 10.000m2 1.500.000
3 Tir tren Olha den 03ha 3.000.000 4 D6ng/h6 soen Tir ten 03ha d 05ha 4.000.000 5
Tr ten 05ha den 10ha 5.000.000 6
Tir ten 10ha den 20ha 6.000.000 7
Tir teen 20ha tra len 7.500.000
b) Tr-I/Ong h9p chirng nh4n bin dOng vao giay chirng nhan dã cap
STT Nei dung Don vi tinh Mtirc thu
1 Giam din tich thira dat do sat la tir nhien; thay clOi ve han che quyen,sir dking dat; thay doi ve tai san gan,lien vi dat so vai n6i dung dä (rang lcf, cap Giay chirng nhan,
„ Dong/ho so 300.000
2 Chuyen nhirong quyen sir ding at, quyen so hilt nha 0 vã tai san Ichac On lien voi dat;
3
Chuyen tir hinh thirc thue dat tra tin hang nam sang thue at tra tiep mOt lan cho cã thai gian thue hoc tix giao dat khang thu tien sir diAng dat sang,thue at hoc tir thue dat sang giao at có thu tien sir ching dat
8
STT Quy mo di0 tich
Mk thu cap moi (cap Ian Ilan) Tna3ng hop, giao (lac cho thue dat sari xu at
kinh doanh (clang/hj so)
so)
3 Tir tren 400m2d6n 1.000m2 450.000 350.000 4 Tir tren 1.000m2 d6n 3.000m2 600.000 500.000
5 Tir ten 3.000m2den 5.000m2 750.000 650.000
6 Tir ten 5.000m2dn 7.000m2 900.000 800.000
7 Tir tren 7.000m2d6n 10.000m2 1.200.000 1.000.000
8 Tir tren 10.000m2 (Olha) 1.500.000 1.200.000
II Di v•fri hO gia dinh 6 nhan t#i cac khu vt.rc khac
1 Nho hcm va b'ang 200m2 160.000 120.000
2 Tir tren 200m2d6n 400m2 200.000 150.000
3 Tir tren 400m2d6n 1.000m2 280.000 200.000
4 Tix ten 1.000m2 d6n 3.000m2 380.000 300.000
5 Tir ten 3.000m2d6n 5.000m2 480.000 400.000
6 Tir ten 5.000m2d6n 7.000m2 580.000 500.000
7 Tir ten 7.000m2d6n 10.000m2 700.000 600.000
8 Tir ten 10.000m2 (Olha) 800.000 700.000
b) Mirc thu di vOi truong hgp cap di, cap lai: Mire thu b'ang nam mirai phan tram (50%) so vOi mirc thu cap moi (cap lan dau).
n bin don vao gi.y chüng nhan da. c. p:
STT
A A pho, thi tran thuO'c huy?n
MUT thu t#i ca,c
khu vtrc khac
1 I
Chuy6sn nhugng, thixa k6, tang cho, gop von bang quy'en sir' diving dat, quyLi sa him tai san gan liri vOi dat; tang them [email protected] tich do nhan chuy6n nhugng, thira ke, tang cho quyen sir ding dat da có gidy chimg nhan. Dong/
ho sa 150.000 75.000
2
Giai ctuyet tranh chap, lchieu nai, to cao ve, dat dai; xir lY ng h9p, dong the chap, gap von; ke bien, dau gia quyen sir dvng dat, tai san gan lien vai dat a thi hanh an
9
Dieu 27. TY lé trich d 14i D lai don vi trvc tip thu mOt tram ph'an tram (100%) sO tin phi thu
dixoc de trang trai chi phi hog clOng. Dieu 28. DOi Wong Op TO chirc, h gia dinh, cá nhan c6 thu cu clang 14, nOp hO so cAp gidy
chirng nh4n quyen sir civng dat hoc c6 thu cau thArn dinh theo quy dinh.
Dieu 29. Do'i Wong mien: Khong
Dieu 30. TO chirc thu phi Van phong Dang14 at dai trkrc thuOc S& Tai nguyen \fa Moi truang. Chi nhanh Van phong Dang14 dAt dai cac huyen, thanh ph.
Muc VII. PHI THAM DINH DE AN, BAO CAO THAM DO DANH GIA TRU' LUNG, KHAI THAC, str DUNG NU'OC DU'OI DAT; PH! THAM DINH HO SO, DIEU KIN HANH NGHE ICHOAN NU'OC DVOI DAT; PHI THAM DINH DE AN KHAI THAC, Str DUNG NU'OC MAT; PHI THAM DINH DE AN XA NU'OC THAI VA0 NGUON NU'OC, CONG TRINH THUY WI
STT Danh muc phi Dan vi tinh MUT thu
I A A A
Phi tham dinh de an, bao cao tham do, khai thic, sir dung nu& clan dat; khai A thic, sir dung nuifc m4t; xi mrk thai vao nguon mak, cOng trinh thily loi
1 Truong hop tham dinh de an, bao cao ran d'au 1.1 Thant dinh de an, bao cao tham do, khai tilde, sir ding nuoy diroi da't
- Doi vai de an thiet ke gie'ng c6 hru Wong mac dirai 200m3/rigay dem
• Dong/de an, ba'o cao 300.000
_ Di vai de an, bao cao tharn do, khai tilde , co ltru Wong ntrOc:
+ Tr 200m3 den citroi 500m3/ngay dem DOng/de an, bao cao 800.000
+ Tr 500m3 den cluai 1.000m3/ngay dem Dong/de an, bao cao 2.000.000
+ Tir 1.000m3 an dirOi 3.000m3/ngay dem DOng/de an, bac) cao 3.800.000
1.2 ThAm dinh de an, bao cao khai thac, sir dung nu& m4t
+ Doi voi de an, bao cao khai tilde, sir dung nu& mat cho cac nikic dich khac vi luu Wong duai 500m3/ngay dem
Dong/de an, bao cao 500.000
+
D'Oi vo'i de an, bao cao khai thac, sir ching nu& mat cho san,xuat nong nghiep vai luu lucing tir 0,1m3 den clued 0,5m3/giay; hoac de phat din voi cong suat tir 50kw den duoi 200kw; hoac cho cac nwc dich khac vori luu lucing tir 500m3 den duoi 3.000m3/ngdy dem
Dong/de an, bao cao 1.400.000 .
+ Doi veri de an, bao cao khai thac, sir dung nuov mat cho san xuat nong nghiep v6i lixu
• Dong/de an, bao cao 3.300.000
10
STT Danh Inv phi Dom vi tinh Mtic thu
+
Doi voi de an, bao cao khai thac, sir dung nu& mat cho san xudt nong nghiep vi km lugng tir 01m3 den duoi 02m3/giay, hoc de phat din vai ding suat tir 1.000kw den dugi 2.000kw; hoc cho cac mix dich lchac vai Km lugng tir 20.000m3 den dugi 50.000m3/ngay dem
Dong/de an, bao cao 6.300.000
1.3 Thdm dinh de an, bao cao xá ntrac thai vao ngu8n nugc, cong trinh thdy lgi - Doi \Teri de an, bao cao c6 ltru lugng milk: + Duai 100m3/ngay dem Dong/de an, bao cao 500.000
+ Ur 100m3 den &red 500m3/ngay dem Dong/de an, bao cao 1.400.000
+ Tir 500m3 den dtrai 2.000m3/ngay dem Dong/de an, bao cao 3.300.000
+ Tr 2.000m3 den duoi 3.000m3/ngay dem D8ng/de an, bao cao 6.300.000
+ Tr 10.000m3 den clued 20.000m3ingdy dem
• doi vai hog Ong nuoi tong thily san Dong/de an, bao cao 8.700.000
+ Tr 20.000m3 den dugi 30.000m3/ngay dem
• doi vai hog dOng nuoi trong thily san Dong/de an, bao cao 11.000.000
2 Trugng hop tham dinh gia han, diet' chinh: Mix thu bang nam muoi phan tram (50%) mix thu tai Phan 1 Mix I Well nay
3 Trugng hop tham dinh cap 1ai: Mirc thu bang ba muoi phan tram (30%) mix thu
• tai Phan 1 Mix I bieu nay II Phi thAm dinh bao cao ket qua tharn do dinh gia tar ltryng lurk dtteri d'at 1 Trugng hop tham dinh bao cao lan dau ,
- Di voi bao cao ket qua thi cong gieng tham do c6 luu lugng nugc duai 200 m3/ngay dem
Dong/bao cao 300.000
_ Di voi bao cao ket qua tham d6 c6 lu-u lugng:
+ Tr 200m3 den duai 500m3ingay dem D8ng/bao cao 1.100.000
+ Tr 500m3 den clued 1.000m3/ngay dem D'ong/bao cao 2.500.000
+ Tir 1.000m3 den clued 3.000m3/ngay dem D'ong/bao cao 4.500.000
2 Truong hop tham dinh gia han, b6 sung: Mire thu bang nam mum phdn tram (50%) mix thu tai Phan 1 Muc II bieu nay
III Phi tham dinh hO so', dieu MO hanh nghe khoan lurk dulfri dAt 1 Tnx6ng hop tham dinh lan dau Dong/ho so 1.100.000
2 Tru6ng hop tham dinh gia han, dieu chinh: Mix thu bang nam muoi phan tram (50%) mix thu tai Phan 1 Mc III bieu nay
11
Dieu 32. TS/ lç trich de lai
, D lai dcm vi trgc tip thu tam mirth ph'an tram (80%) se) tin phi thu dugc
de trang trai chi phi boat dOng lien quan den thu phi, hai muai phan tram (20%) n'Op ngan sach nha nuac.
Dieu 33. Doi Wong nOp
Cac t chirc, hO,gia dinh, cá nhan san xuat kinh doanh dich vu thu8c di Wong phai lap Ito so de nghi cap, gia han, dieu chinh, cap lai giay phep tham do, khai thac, sir dung nuo.c duori dat; khai thac sir dung ntrac mat; xã nuoc thai vao nguon nuOc, cong trinh thily lgi; giay phep hanh nghe khoan nu& dtx6i dat.
Dieu 34. D'Oi tugng Khong.
Dieu 35. To chirc thu phi
Tai nguyen va Moi trireyng.
Muc VIII. PHI KHAI THAC VA St' DUNG TAI LIEU DAT DAI
Dieu 36. Mirc thu: 200.000 d'ong/h8 so, tai lieu.
Dieu 37. TS, le trich lai
De lai don vi trgc tip thu m8t tram phan tram (100%) so' tin phi thu dugc de trang trai chi phi hoat d(mg.
Dieu 38. Do'i tucmg nOp
Cac t chirc, 110 gia dinh, ca nhan có nhu cu khai thac va dung tai lieu dat dai (trir cac twang hop phuc vu cho mix dich quoc phong, an ninh, yeu cau cüa ranh dao Dang va Nha ntrov hoc trong tinh tang khan cap; 138 Tai nguyen va Moi twang, ca quan tai nguyen va moi truang & dja phutmg, Uy ban nhan clan cac cap).
Dieu 39. Di along mien
II8 gia dinh có nguoi la thuang binh; nguiyi có ding voi cach mpg; 118 ngheo; nguoi cao tuoi; ngtrei khuyet tat; &Ong bao dan t8c thieu s8 & cac xã có diet' kien kinh te - xa" hi dc biet Icho khan.
Dieu 40. TO chirc thu phi
Trung tam Cong nghe thong tin Tai nguyen va Moi trtrOng trgc thu8c Sâ Tai nguyen va Mai twang.
Trung tam phuc vu hanh chinh ding tinh Bac Kan.
Chi nhanh Van phong Dang 1c)', dat dai cac huyen, thanh ph&
Muc IX. PH! CUNG CAP TH6NG TIN VE GIAO DICH BAO DAM BANG (jUYEN St' DUNG DAT, TAI SAN GAN LIEN veil DAT
Dieu 41. Mire thu: 30.000 d8ng/h8 so.
Dieu 42. TS, le trich lai
12
lai don vi trgc tip thu m6t tram phAn tram (100%) s6 tin phi thu dugc de trang trai chi phi hog Ong.
Dieu 43. Doi tugng n6'p
Ca nhan, phap nhan, h6 gia dinh c6 yeu,cAu,cung cap thong tin v'ebin phap bao dam bang quyen sir clung dat, tai san gan lien vai dat.
Dieu 44. Do tugng mien
Toa an nhan clan, Vin Kim sat than dan, co quan di'eu tra, co quan thi hanh an dan ST, co quan nha nuac c6 tham quy&ii khac c6 yeu cau cung cap thong tin ve bin phap bao dam de phpc vp hog dOng chuyen mon thu6c pham vi, 11th vgc quan 1 theo quy dinh cüa phap
Ca nhan, phap nhan, h'6 gia dinh tkr tra ciru thong tin trgc tuy'L v bin phap bao dam ma Ichong yeu cau cap van ban chirng nhan n6i dung (tang 14 bin phap bao dam c6 xac nhan cüa co quan clang 14.
Dieu 45. To chile thu phi
Van ph6ng Dang k dAt dai true thu6c Sâ Tai nguyen va Moi truaing.
Chi nhanh Van phong Dang k dat dai cac huyn, thanh ph6.
Muc X. PHI BANG 10L7 GIAO DICH BAO DAM
STT Cac truirng Imp clang liST Mtic thu
(DOng/hii so')
80.000 1 Dang 14 bin phap bao dam
2 Dang 14 van ban th6ng bao N/ viesc xir 19 tai sari bao dam 30.000
3 Dang k9 thay di n6i dung bin phap bao dam dã dang 14 60.000
4 X& dang k9 bi'0 phap bao dam 20.000
Dieu 47. T9 trich lai
lai dun vi true tip thu mOt tram phAn tram (100%) s6 tin phi thu dugc de trang trai chi phi hoat dOng.
Dieu 48. Do'i tugng nOp
Ca nhan, phap nhan, h6 gia dinh co yeu cAu clang 14 bin phap bao dam bAng quyen sir clung dat, tai san gan lien vgi dat.
Dieu 49. Dai tugng mien
1. Cac Ca nhan, h6 gia dinh vay v6n tai t6 chirc tin ding theo quy dinh tai DiL 4 Nghi dinh s6 55/2015/ND-CP ngdy 09/6/2015 cüa Chinh phU ve chinh sach tin dung phpc vii phat trien nong nghip nong thon.
13
2. T6 auk, cá nhan nhan chuyen nhugng quy'en,sir diving dat nong nghiep cUa cac h6 gia dinh, cá nhan,theo quy dinh cila Lug dat dai de tich tv, tap trung dat dai thvc hien cac dv an dau tu nghien ciru, nhan giong, nuoi tong dupc lieu.
Dieu 50. To chdc thu phi
Van phong Dang14d.t dai trvc thu6c Si Tai nguyen va Moi truang.
Chi nhanh Van phong Dang14 dat dai cac huyen, thanh ph6.
Muc XI. PHI THAM DINH CAP GIAY CHUNG NHAN DU DIEUKIEN KINH DOANH HOAT BONG CO SO THE THAO, CAU LAC BO THE THAO CHUYEN NGHIEP
Dieu 51: Mtirc thu
Kinh doanh 01 mon the thao: 800.000 d6ng/giay chUng nhan.
Kinh doanh tir mon the thao thir hai tra thu phi 400.000
d6ng/01, mon the thao b6 sung, nhung mire thu t6i da khong qua 2.000.000
dong/giay chdng nhan.
2. Cap lai:
Cap lai do thay di cac n6i dung hoc b6 sung danh mvc hog d6ng th thao: Mirc thu bang 50% mire thu phi cap lan dau.
Cap 1i do mat hoc hu hong: 200.000 dong/giay chUng nhan.
Dieu 52. Ty le trich de lai
lai dem vi trvc tip thu m6t tram phan tram (100%) s6tin phi thu dugc de trang trai chi phi hoat dOng.
Dieu 53. Di tugng n'6p: 1-6 chirc, cá nhan c6 d nghi cap giay chirng nhan dU dieu kin dU dieu kin kinh doanh hog Ong co sâ the thao, cau lac b6 the thao chuyen nghiep tren dia ban tinh.
Dieu 54. D6i tugng min, giam: Khong
Dieu 55. T6 eh& thu phi: Si Van hoa, The thao va Du lich
Chirong il
Muc I. LE PHI BANG Id'CU TRU
Dieu 56. MCrc thu
1., Dang k9 thu6ng trU, clang 14 tam trU cà h6 hoac m6t nguoi nhung khong cap so 116 khau, so tam trU:
a) Di vai cac phu6ng thu6c thanh ph: 10.000 d6ng/1an dang14;
14
b) Di vâi cac khu yvc khac: 5.000 d'ong/l'an dang 1(1.
2. Cap moi, cap lai, cap di s8118 khu; s8 tam tria cho h8 gia dinh, cho cá nhan:
Di vói cac phuang thu8c thanh ph: 8.000 d8ng/1an cap;
Di vOi cac khu vcrc khac: 4.000 d8ng/1an cap.
3. Dieu chinh nhiing thay di trong s8 110 khu, s6 tam trU:
Di yoi cac plurang thu8c thanh ph& 4.000 dtmg/lan dinh chinh;
Di yen cac khu ygc khac: 2.000 d'ong/lan dinh chinh.
4. Gia han tam tru:
Di yei cac phueyng thu8c thanh ph: 10.000 d8ng/1'an gia han;
Di vi cac khu yusc khac: 5.000 d8ng/1An gia ham.
Dieu 57. Doi tugng n8p
Ngued thvc hien (Tang 14, cu trn vâi ca quan clang k5f, quan 1 cu trti theo quy dinh cüa phap luat ye cu trU.
Dieu 58. D6si tugng min
B& me, yg (hoc ch8ng) cüa 1it si, con clued 18 tu8i cüa 1it Si; thuang binh; con clued 18 tuoi cüa thucmg binh; BA. me Viet Nam anh hung; hi) ngheo, cong dan cu trn tai cac xä có dieu kin kinh te - xa hi dac bit kho khan.
Dieu 59. r8 chdc thu 1 phi: C8ng an cap xa, cap huyen.
Muc II. LE PH! CAP CHUNG MINH NHAN DAN
Dieu 60. Mirc thu cap ran du, cap lai, cap di (Khong bao gm tin anh cita ngulf31 &roc cap chieng minh nhan dan).
Di vâi cac phuemg thu8c thanh ph: 6.000 d8ng/1an cap;
Di vâi cac khu yvc khac: 3.000 d8ng/1an cap.
Dieu 61. Di Wang n8p
Ngueei dugc ca quan cong an cdp fan du, cdp 14i, cdp di chUng minh nhan dan.
Dieu 62. D8i Wang mien
B8, me, yg (hoc ch'ong) cüa 1it si, con dueri 18 tu6i cüa liet Si; thuang binh; con duori 18 tuoi cüa thucmg binh; Ba me Viet Nam anh hUng; h ngheo, cong dan cu trU tai cac xã có dieu kin kinh te - xä hi dac bit kho khan.
Cap di chUng minh nhan dan do nha nuerc thay di dja gioi hanh chinh.
Dieu 63. To chirc thu le phi: Cong an cap tinh, cap huyen.
Muc III. Lt PH! HO TICH
Dieu 64. Mix thu
STT Ni dung Dun vi tinh Mile thu
1 DOi v.fri viec dang 1474 tich t4i ty ban nhan dan cap xa
- Khai sinh (Dang kST khai sinh Idling dUng Ilan, dang 14 lai khai sinh, clang k5/ khai sinh cho nguai da c6 ho so, giay ter cá nhan)
, Dong 7.000
- Khai tir (Dang 14T khai tir khong dung han, dang Icf lai khai tit' )
ong
- Kt lion (Dang 14 lai lc& lion) D'ong 25.000
- Nhan cha, me, con Dong 15.000 Thay di, cai chinh hO tich cho nguai chua dix 14 tuoi Cu trii 6' trong nu&
A Dong 15.000
- Bi sung ho O tich cho cong dan Viet Nam Cu trii 6. trong ntrac
x Dong 15.000
- Cap giay xac nhan tinh trang hin nhan Ding 15.000
- Mc nhan ho4c ghi vao sO he? tich cac viec hO tich A
Dong khac; clang 14 he? tich khac
7.000
2 DOi veri viec dang 14 hi) tich ti ty ban nhan dan cap huyen
- Khai sinh (Dang 14 khai sinh dung han, khing dung han, clang 14T lai khai sinh, clang 14 khai sinh cho nguai dã Co 116 so, giay ter cá nhan)
, Dong 65.000
_ Khai t 14 ir (Dang khai tir dung han, khong ding han, &rig 14 lai khai tix)
D6ng 65.000
- Ket hem (Dang lc , ket lion mai, 'Tang lqf lai ket lion) D6ng 1.350.000
- Giam hO, cham dirt giam hO D6ng 65.000
- Nhan cha, me, con Dong 1.350.000
- Thay di, cai chinh ho O tich cho nguoi tir du 14 tuoi tra len Cu till a trong nuac
A Dong 25.000
- Mc dinh lai dan tOc Ding 25.000
- Thay di, cal chinh, bi sung 110 tich c6 yeu to nuac ngoai
A Dong 65.000
- Ghi vao si he, tich viec hO tich cila cong,dan Viet Nam dä dirge giai quyet tai co quan ca tham quyen dm nuac ngoai
, Ding 65.000
Dieu 65.1)6i tugng ni)p
Ngueri &ray giai guy& v dang k If6 tich theo quy dinh cüa phap luat.
Dieu 66. Dii Wang mien
1. Dang 14 hO tich cho nguai thuic gia dinh c6 ding vâi cach mpg; ngueyi thuOc hi) ngheo; nguari khuyet tat.
16
2. Dang k khai sinh dung han, khai tir dimg han, clang k giarn ho, chain dirt giam 116; clang IcY ket hon cüa cOng dan Viet Nam Cu trü & trong ntrac, thgc hien tai I:Jy ban nhan dan cap xä.
Dieu 67. T6 chirc thu le phi
Ph6ng Tu phap cac huyen, thanh phO.
Uy ban nhan clan cac )(a, phirang, thi tram
Muc IV. Lt PH! CAP GIAY PHEP LAO BONG CHO NGUIJI NU'OC NGOAI LAM VIEC TIM VIET NAM
Dieu 68. Mire thu
Gia han: 400.000 dOng/lan.
Dieu 69. Doi tugng n6p
Cac doanh nghiep, co quan, th chile hog d6ng tren dia ban c6 sir dung lao d6ng la nguai nu& ngoai hoac nguai nu& ngoai lam viec tai cac doanh nghiep, co quan, to chirc hoat d6ng tren dia ban.
A Dieu 70. Doi tugng mien, giam: Khong.
Dieu 71. TO chirc thu le phi
So. Lao d6ng, Thucmg binh \id Xã hi hoac Ban Quan lY khu cong nghiep dugc So• Lao d6ng, Thucmg binh va Xã 116i üy quyen.
Muc V. LE PH! CAP GIAY CHUNG NH *A.iN QUYEN St' DUNG DAT, QUYEN S 1111T1J NHA, TAI SAN GAN LIEN VOI DAT
hu
1 CAp giAy chting nhOn 'An 'Jail
- Giay chi:mg nhan quy, ri sir dung dat (thong c6 nha, tai sari gan lien voi dat)
DzingigiAy 25.000 100.000
- Giay chun' g nhan quyen ,sir :lung dat, quyen sar hiru nha, tai san gan lien vai dat
DOng/giay 100.000 500.000
2 CAp lai, ch dOi giAy chting nhOn
- Cap lai, cap di (k ca cap di do het ch•,3 xac nhan) chi c6 quyen sir dung dat (khong c6 nha, tai san gan lien vai dat)
Dong/giay 20.000 50.000
-
Cap lai, cAp dai (ke ca cAp di do het ch6" xac nhan) xac phan WO suns vac) , giay chimg than quyen sir dung dat, quyen so hitu nha, tai san gan lien vai dat
Dtmg/gidy 50.000 50.000
Twang h9p cap Gidy chdrig,nhan cho ta chixc, cá nhan chi co quyen s& hiru nha va Giay chixng than chi c6 quyen sâ him tai san gan lien vai dat thi áp dung,theo mire thu Gidy chim,g nhan quyen sir dung dat, quyen sty hitu nha, tai san gan lien vai dat (bao g6m ca dat, nha va tai san gan lien voi dat).
3 Chting nhOn 'rang 14 bien dOng ye dat dai
- Tai cac plural-1g thuac thanh ph 6 Dong/01 lan 28.000 30.000
- Tai cac khu Niue khac Dong/01 lan 14.000
4 Trich Ric ban dO dia chinh, van ban, sto HO hli so' dia chinh
- Tai cac phuang thuac thanh ph 6 Dong/01 lan 15.000 30.000
- Tai cac khu yuc khac Dong/01 lan 7.500
Dieu 73. D6i tucyng n'61)
Cac t6 chic, ha gia dinh, cá nhan khi duvc ca quan nha ntrac c6 tham quyen hoc to chirc duvc üy quyen cap giay chimg nhan quyen sir dung dat, quyen sà him nha, tai san gan lien voi dat.
Dieu 74. D6i tugng min
Da dirgc cap Gidy chi:mg nhan quyen six dung ddt, Giacy chimg nhan quyen sa him nha va quyen sir dung dat a, Giay chimg nhan quyen sâ him nha a, Giay, chimg titian quyen sa hitu cong trinh xay dung trirac ngay Nghi dinh so 88/2009/ND-CP ngdy,19/10/2009 cUa Chinh phü quy dinh viec, cap Giay chimg nhan quyen six' dung dat, quyen sa hal nha a va tai san khac On lien voi dat co hieu lkrc thi hanh ngay 10/12/2009 ma c6 nhu cau cap dai Giay chimg nhan.
HO gia dinh, cá nhan a cac than, ta (t6 dan ph& ta nhan dan, tieu khu), xa thuac danh muc than, to, xä dc bit kho khan theo quy dinh cüa Chinh phu.
T6 chic, cá nhan nhan chuyen nhuvng quyen ,sir dung dat nong nghiep caa cac h6 gia dinh, cá nhan theo quy dinh cüa Luat Dat dai de tich tu, tap trung dat dai thuc hien du an dau tu nghien ciru, nhan gi6ng, nuoi trong dirge lieu.
Dieu 75. To chirc thu le phi
1. Van phong Dang k dat dai: Thu le phi dai vai cac ta chirc trong nirac; t6 chim, cá nhan nguai ntrac ngoai.
18
, 2. Chi nhanh Van phong Dang k ddt dai cac huyen, thanh ph6: Thu le phi doi vOi cac ho gia dinh, Ca nhan ngued Viet Nam.
Muc VI. LE PHI CAP GIAY PHEP XAY DUNG
Dieu 76. Mire thu
Cap phep xay dung nha 0 rieng le cUa nhan dan (thu6c di tugng phai c6 gidy phep): 75.000 dong/01 gidy phep,
Cdp phep xay dumg cac cong trinh: 150.000 d6ng/01 gidy phep;
Truong hop gia ban cdp phép xay chrng: 15.000 dong/ldn.
Dieu 77. D6i tugng n6p
Chu ,du tu,cac ,cong trinh xay dimg, chu h6 gia dinh dugc ca quan nha nu& c6 tham quyen cap giay phep xay dvng.
Dieu 78. Doi tugng mien, giam: Khong.
Dieu 79. T6 chirc thu le phi
1. So. Xay d\mg: Thu le phi crOi y,ori nhang truemg hop cdp gidy phep xa'y dung ding trinh thu6c tham quyen cüa Uy ban nhan dan tinh.
Le phi d6i vOi truetng hop cdp phep xay chrng nha 0 rieng le.
Muc VII. LE PHI BANG K KINH DOANH
Dieu 80. Mirc thu
Cdp gOy chung nhdn clang 14 h6 kinh doanh, gidy chimg nh,dn clang hop tac xa, giay chimg nhdn clang 14 lien hip hgp tac xa, (bao gom cã giay chOng nhan clang 14 chi nhanh, van, phong dai din, dia diem kinh doanh cOa hop tac xa, lien hip hgp tac xã) do cap huyen cap 100.000 dong/ran cap.
Cdp gOy chi:mg nhan clang k h6 kinh doanh, gidy chirng nh,an clang 192 hop tac xa, giay chimg nhan clang 14 lien hip hgp tac xä (bao gom cã giay chimg nhdn clang 14 chi nhanh, van, pheng dai din, dia diem kinh doanh cOa hop tac xã, lien hip hop tac xä) do cap tinh cap 200.000 d6ng/lan cap.
Ching nhdn clang k2 thay di n6i dung clang k kinh doanh 30.000 dong/ban (chung nhdn hoc thay doi).
Cdp ban sao gidy chirng nhan clang k kinh doanh, gidy chung nh:an thay d6i clang V kinh doanh hoc ban trich lc n6i dung clang k kinh doanh 3.000 d6ng/ban.
Dieu 81. D6i tugng n6p
H'6 kinh doanh, hop tac xã, lien hip hop tac xã de nghi dugc cap Giay chimg nhdn Dang kinh doanh (bao g6m ca gidy chimg nhdn clang k 'y chi nhanh, van phang dai din, dia diem kinh doanh cua hop tac xä, lien hip hop tac xä) theo quy dinh cOa phap ludt.
Dieu 82. D6i tugng mien, giam: Khong.
19
Dieu 83. TO chirc thu 1 phi
So' K hoach va DAu ttr: Thu 1 phi dOi vâi cac di Wong do cdp tinh cdp.
Phong Tai chinh - K hoach cac huyn, thanh ph: Thu 1 phi di vi cac dOi Wong do cap huyn cap.
Chuang III
THU, NOP, QUAN L'iL7 VA St' DUNG CAC LOAI PHI, LE PHI
Dieu 84.,Cac don vi &roc giao nhim vi thu phi, lç phi thkrc [email protected] thu tien phi, l phi va cap chimg tit thu phi, l phi theo htrang clan cila Bel Tai chinh.
, Dieu 85. Dinh ky hang tun cac don vi duvc giao nhim v1i thu phai giri so tiên phi thu &roc vao Tai khoan phi cher nOp ngAn sach ma tai Kho bac Nha mere.
Dieu 86. Hang thang ch4m nhdt la ngay 05 thang sau, don vi thu phi, phi nOp so ti'en phi, 1 phi thu &rot vao ngan sach nha nuarc, dOng thai thvc hi -1
kê lchai phi, l phi.
Dieu 87. Sir dking phi, phi
, TO chirc thu phi &roc trich de' lai phai sir dvng kinh phi dung invc dich va
che d, chinh sach theo quy dinh. Dôi voi to chirc, don vi thu 1 phi, thvc [email protected] Op 100% so tien l phi thu duvc vao ngan sach nha ntroc; chi phi lien quan den hoat dOng thu l phi do ngan sach nha nu& dam bao theo phan cap quail lY ngan sach.
Hang nam, don vi thu phi, l phi thkrc hin quye't toan thu, chi theo quy dinh./.
CHU TECH