HOTARAREA nr - icc.ro 15 electrician i m 7 birou mta (mijloace tehnice aeroportuare) 16 sef birou inginer

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HOTARAREA nr - icc.ro 15 electrician i m 7 birou mta (mijloace tehnice aeroportuare) 16 sef birou...

 • ROMANIA JUDETUL IASI

  CONSILIUL JUDETEAN IASI

  Bulevardul Stefan cel Mare Sfant, nr.69, cod. 700075, Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

  HOTARAREA nr.416 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de

  Organizare Functionare pentru Regia Autonomy Aeroportul Iasi

  Consiliul Judetean Iasi;

  Avand in vedere:

  - Expunerea de motive privind aprobarea organigramei, a statului de functii 5i a Regulamentului de Organizare i Functionare pentru Regia Autonomy Aeroportul Iasi, prezentata de Pre5edintele Consiliului Judetean Ia5i, in calitatea sa de initiator, inregi strata sub nr.29881 din 25.10.2017;

  - Raportul de specialitate privind aprobarea organigramei, a statului de functii 5i a Regulamentului de Organizare 5i Functionare pentru Regia Autonomy Aeroportul Ia5i, elaborat de catre Serviciul Resurse Umane Salarizare inregistrat sub

  nr.29880/25.10.2017; - Adresa Regiei Autonome Aeroportul Ia5i nr.5585/23.10.2017, inregistrata la

  Consiliul Judetean la5i sub nr.29583/23.10.2017;

  - Nota de fundamentare nr.5557/19.10.2017 a Regiei Autonome Aeroportul Ia5i privind aprobarea organigramei, statului de functii Regulamentului de Organizare Functionare ale regiei;

  - Hotararea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Aeroportul Iasi nr.5/19.10.2017 privind intocmirea notei de fundamentare privind modificarea organigramei, a statului de functii 5i a ROF regie;

  - Hotararea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Aeroportul Iasi nr.8/19.10.2017 privind reorganizarea regiei, organigrama, statul de functii, ROF regie;

  - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile completarile ulterioare;

  - H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

  - Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicata, cu modificarile 5i complearile

  ulterioare:

  - Cerinlele din Regulamentul (UE) nr. 139/2014 5i cele din Decizia 2014/012/R a Directorului Executiv EASA de adoptare a AMC/GM la Reg. (UE) 139/2014 (AMC - Acceptable Means of Compliance 5i GM - Guidance Materials);

  HCJI nr.416/27.10.2017 Pagina 1

 • - Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 75/05.09.1997 prin care Regia Autonoma „Aeroportul" Ia0 a trecut sub autoritatea Consiliului Judetean Ia§i;

  - H.G. nr.791/2009 privind conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international;

  - Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.258/26.09.2012 privind implementarea guvernantei corporative la R.A. „Aeroportul" Ia0;

  - Hotararea Consiliului Judetean Ia§i Hotararea nr.369/26.09.2017 privind numirea membrilor in Consiliul de administratie al Regiei Autonome Aeroportul Ia§i,

  - Hotararea Consiliului Judetean Ia§i nr.213/28.09.2016 privind aprobarea organigramei, a statului de functii §i a Regulamentului de Organizare Functionare pentru Regia Autonoma Aeroportul Ia§i;

  - Hotararea Consiliului Judetean Ia§i nr.368/26.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare §i Functionare al Regiei Autonome Aeroportul Ia*i;

  - prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) §i alin. (2), lit. c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare;

  - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Ia§i din data de 26 octombrie 2017;

  - Hotararea nr.10 din 27.10.2017 a Consiliului de Administratie al RA Aeroportul Iasi privind modificare organigrama, stat de functii, ROF, director tehnic;

  - Adresa RA Aeroportul Ia§i cu nr. 5659 din 26.10.2017 (f.n. la Consiliul Judetean Ia§i) de completare la Nota de fundamentare nr. 5557/19.10.2017 privind aprobarea Ortganigramei, Statului de functii §i Regulamentul de Organizare §i Functionare ale Regiei Autonome Aeroportul Ia§i;

  - Amendamentul formulat in cadrul §edintei ordinare de plen din data de 27 octombrie 2017 §i consemnat in procesul verbal al acesteia, respectiv "Conform Hotararii Consiliului de Administratie al RA Aeroportul Ia.yi numeirul 10 din 27.10.2017, se aproba modificarea organigramei a statului de functii qi a regulamentului de organizare fi functionare de la RA Aeroportul in sensul inflin(eirii Directie Tehnice condusei de un director tehnic pe bazei de contract de mandat";

  - votul exprimat in *edinta ordinary de plen din data de 27 octombrie 2017 §i consemnat in procesul - verbal al acesteia, respectiv 22 voturi "Pentru", 11 voturi

  "Impotrive i 3 voturi de "Abtinere";

  In temeiul art. 115. alin. (1). lit. c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare.

  HOTARASTE:

  Art.! - incepand cu data prezentei se aproba reorganizarea Regiei Autonome Aeroportul Ia§i in concordanta cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, aprobata. prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile

  completarile ulterioare.

  HCJI nr.416/27.10.2017 Paging 2

 • Art.2 - incepand cu data prezentei se aprobd organigrama - anexa nr. 1, statul de functii - anexa nr. 2 §i Regulamentul de Organizare §i Functionare - anexa nr. 3 pentru Regia Autonoma Aeroportul Iasi. Anexele nr. 1, 2 §i 3 fac parte integrate din prezenta hotArare.

  Art.3 - Cu acee* data inceteaza orice prevedere contrary prezentei hotarari.

  Art.4 - Prevederile prezentei hotatiri se vor duce la indeplinire de Regia Autonoma Aeroportul Ia§i, prin grija Consiliului de Administratie de Serviciul Resurse Umane Salarizare.

  Art.5 - Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni i Presa va inainta copii de pe prezenta hotarare Institutiei Prefectului Judetului Ia§i, Serviciului Resurse Umane §i Salarizare §i Regiei Autonome Aeroportul

  Art.6 - Aducerea la cuno§tinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de cAtre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni Presa.

  Data astazi: 27 octombrie 2017

  PRESEDINTE, Dr. I opa CONTRASEMNEAZA,

  SECRETAR A JUDETULUI IASI, Lacram oara Vernica

  HCJI nr.416/27.10.2017 Pagina 3

 • R.A. AEROPORTUL IASI

  ANEXA 2 LA H.C.J. IASI nr. //k / 44). 2017.

  STAT DE FUNCTII VALABIL de la data de 04. /e). 2017.

  NR. CRT

  FUNCTIA GRAD / TREAPTA

  NIVEL STUDII

  NR. POSTURI

  DE CONDUCERE DE EXECUTIE

  1 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATOR EXECUTIV Contract mandat 4

  ani S 1

  DIRECTIA OPERATIUNI AEROPORTUARE

  2 DIR. OPERATIUNI AEROPORTUARE

  INSPECTOR DE SPECIALITATE Contract mandat 4

  ani S 1

  DIRECTIA ECONOMIC

  3 DIRECONOMIC

  ECONOMIC ECONOMIST

  Contract mandat 4

  ani S 1

  DIRECTIA TEHNICA

  4 DIRECTOR TEHNIC INSPECTOR DE SPECIALITATE Contract mandat 4

  ani S 1

  SERV. MENTENANTA SI INVESTITII 5 SEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE I S 1

  BIROU INFRASTRUCTURA- INVESTITII 6 SEF BIROU INSPECTOR DE SPECIALITATE I S 1 7 INGINER CONSTRUCTII I _ S 1 8 INGINER INVESTITII I S 1 9 ELECTROMECANIC I M 3 10 INSTALATOR I M 2 11 MUNCITOR CALIFICAT I M 1

  BIROU ENERGETIC 12 SEF BIROU INGINER ELECTROMECANIC I S 1 13 ELECTRONIST I M 1 14 ELECTROMECANIC I M 2 15 ELECTRICIAN I M 7

  BIROU MTA (MIJLOACE TEHNICE AEROPORTUARE) 16 SEF BIROU INGINER MECANIC I S 1 17 REFERENT MTA I M 1 18 SOFER I M 5 19 MECANIC AUTO I M 2

  COMP. IT&C 20 INGINER DE SISTEM I S 3

  COMP CALITATE MEDIU 21 INSP. DE SPECIALITATE I S 2

  SERV. SSI (SALVARE SI STINGERE INCENDII) 22 SEF SERVICIU REFERENT DE SPECIALITATE I S 1 23 SOFER PSI GRUPA III I M 8 24 AG. SALV. STINS INC. I M 15 24 AG. SALV. STINS INC. II M 4

  BIROU SIGURANTA OPERATIONALA 26 SEF BIROU INSP. DE SPEC. (ING.) I S 1 27 INSP. DE SPEC. (ING.) I S 6

 • SERV. SECURITATE AEROPORTUARA 28 I SEF SERVICIU REF.DE SPEC. SECURITATE I S 1

  COMP. REGLEMENTARI SI AUDIT DE SECURITATE 29 REF. DE SPEC. SECURITATE I S 2

  COMP. SUPRAVEGHERE SI COORDONARE SECURITATE 30 AGENT SECURITATE AEROP. I MC 23

  BIROU JURIDIC 31 SEF BIROU CONSILIER JURIDIC IA S 1 32 CONSILIER JURIDIC I S 2 33 CONSILIER JURIDIC II S 1

  BIROU REGLEMENTARI SMS 34 S SEF BIROU INSPECTOR DE SPECIALITATE 1 35

  INSPECTOR DE SPECIALITATE BIROU RESURSE UMANE

  S 3

  36 SEF BIROU INSP. DE SPEC. R. UMANE S 1 37

  INSP. DE SPEC. R. UMANE 38

  INSP. RESURSE UMANE 39

  TEHNICIAN PROT. MUNCII COMP. CONTROL SI MONITORIZARE

  40

  ECONOMIST CFG 41

  ECONOMIST CFP 42

  INSPECTOR DE SPECIALITATE SERV. FINANCIAR CONTABIL

  43 SEF SERVICIU ECONOMIST S 1 COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

  44 ECONOMIST 4 COMP ACHIZITII PUBLICE

  45

  INSP. DE SPEC. ACHIZITII

  S

  2 COMPARTIMENT MARKETING

  46

  INSP. SPEC. MARKETING

  S

  3 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

  47

  MAGAZINER-CASIER 48

  FEMEIE DE SERVICIU COMP FINANTARI NERAMBURSABILE

  49

  INSP. DE SPECIALITATE

  S

  1 CABINET MEDICINA UMANA

  S 1 IA M 1

  M 1

  S 1 S 1 S 1

  M 2 M