128
ᡣᡞ䵦ᡟᡔ hp LaserJet 1010 1012 1015 series Eᡗᡠᡡᡝᡥᡠ䵦⍿

hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

  • Upload
    others

  • View
    42

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

�����

hp LaserJet1010 1012 1015

series

E��������

Page 2: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò
Page 3: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012HP LaserJet 1015series

Ïäçãüò ×ñÞóçò

Page 4: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Hewlett-Packard Company11311 Chinden BoulevardBoise, Idaho 83714, Ç.Ð.Á.

Ó÷åôéêÜ ìå ôá ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá (Copyright)

Copyright Hewlett-Packard Company 2003

Ìå ôçí åðéöýëáîç ðáíôüò äéêáéþìáôïò. Áðáãïñåýåôáé ç áíáðáñáãùãÞ, ç ðñïóáñìïãÞ Þ ç ìåôÜöñáóç ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá, åêôüò áí ïñßæåôáé äéáöïñåôéêÜ áðü ôç íïìïèåóßá ðåñß ðíåõìáôéêþí äéêáéùìÜôùí.

Óå êÜèå ÷ñÞóôç ôïõ åêôõðùôÞ Hewlett-Packard ï ïðïßïò (åêôõðùôÞò) óõíïäåýåôáé áðü áõôüí ôïí Ïäçãü ×ñÞóçò, ðáñá÷ùñåßôáé ç Üäåéá: á) íá åêôõðþíåé áíôßãñáöá óå ÷áñôß ôïõ ðáñüíôïò åã÷åéñéäßïõ ãéá ÐÑÏÓÙÐÉÊÇ, ÅÍÄÏÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÉÁÊÇ Þ ÅÔÁÉÑÉÊÇ ÷ñÞóç ìå ôïí ðåñéïñéóìü íá ìçí ðùëåß, ìåôáðùëåß Þ äéáíÝìåé ìå ïðïéïíäÞðïôå Üëëïí ôñüðï ôá áíôßãñáöá óå ÷áñôß êáé â) íá ôïðïèåôåß Ýíá çëåêôñïíéêü áíôßãñáöï ôïõ ðáñüíôïò åã÷åéñéäßïõ óå Ýíáí server äéêôýïõ, ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç ðñüóâáóç óôï çëåêôñïíéêü áíôßãñáöï èá ðåñéïñßæåôáé óå ÐÑÏÓÙÐÉÊÇ êáé ÅÍÄÏÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÉÁÊÇ ÷ñÞóç áðü ôïõò ÷ñÞóôåò ôïõ åêôõðùôÞ Hewlett-Packard ôïí ïðïßï áöïñÜ ôï ðáñüí åã÷åéñßäéï.

Áñéèìüò åã÷åéñéäßïõ: Q2460-90915Edition 2, 9/2003

Åããýçóç

Ïé ðëçñïöïñßåò ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óôçí ðáñïýóá Ýêäïóç åíäÝ÷åôáé íá áëëÜîïõí ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç åéäïðïßçóç.

Ç Hewlett-Packard äåí ðáñÝ÷åé êáìßá åããýçóç ãéá ôéò ðëçñïöïñßåò áõôÝò.

Ç HEWLETT-PACKARD ÁÐÏÐÏÉÅÉÔÁÉ ÅÉÄÉÊÁ ÔÇÍ ÕÐÏÍÏÏÕÌÅÍÇ ÅÃÃÕÇÓÇ ÅÌÐÏÑÅÕÓÉÌÏÔÇÔÁÓ ÊÁÉ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ ÃÉÁ ÊÁÐÏÉÏ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ.

Ç Hewlett-Packard äåí öÝñåé åõèýíç ãéá ôõ÷üí Üìåóåò, Ýììåóåò, ôõ÷áßåò Þ ðáñåðüìåíåò æçìßåò Þ Üëëåò æçìßåò ïé ïðïßåò ó÷åôßæïíôáé ìå ôç äéÜèåóç Þ ôç ÷ñÞóç áõôþí ôùí ðëçñïöïñéþí.

ÅìðïñéêÜ óÞìáôá

Microsoft®, Windows® êáé Windows NT® åßíáé óÞìáôá êáôáôåèÝíôá óôéò ÇÐÁ ôçò Microsoft Corporation.

Energy Star® êáé ëïãüôõðï Energy Star® åßíáé óÞìáôá êáôáôåèÝíôá óôéò ÇÐÁ áðü ôçí ÁìåñéêáíéêÞ Õðçñåóßá Ðñïóôáóßáò ÐåñéâÜëëïíôïò.

Netscape åßíáé åìðïñéêü óÞìá ôçò Netscape Communications Corporation ôï ïðïßï Ý÷åé êáôáôåèåß óôéò ÇÐÁ.

¼ëá ôá Üëëá ðñïúüíôá ôá ïðïßá áíáöÝñïíôáé óôï ðáñüí åã÷åéñßäéï åíäÝ÷åôáé íá åßíáé åìðïñéêÜ óÞìáôá ôùí áíôßóôïé÷ùí åôáéñåéþí.

Page 5: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Ðåñéå÷üìåíá

1 ÂáóéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí åêôõðùôÞÃñÞãïñç ðñüóâáóç óå ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ÓõíäÝóåéò óôï Web ãéá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò, ëïãéóìéêü êáé õðïóôÞñéîç . . . . . . . . . 2ÓõíäÝóåéò óôïí Ïäçãü ×ñÞóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Ðïý ìðïñåßôå íá áíáæçôÞóåôå ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ÌïíôÝëá åêôõðùôÞ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3hp LaserJet 1010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3hp LaserJet 1012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3hp LaserJet 1015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ÅéäéêÝò äõíáôüôçôåò åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Åêôýðùóç åîáéñåôéêÞò ðïéüôçôáò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Åîïéêïíüìçóç ÷ñüíïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Åîïéêïíüìçóç ÷ñçìÜôùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Äçìéïõñãßá åðáããåëìáôéêþí åããñÜöùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Ðïý âñßóêåôáé ôé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 series. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7ÄéáäñïìÝò ÷áñôéïý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Êåíôñéêüò äßóêïò åéóüäïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Äßóêïò åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Ïäçãïß ÷áñôéïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Äßóêïò åîüäïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Ðñüóâáóç óôçí êáóÝôá ãñáößôç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Èýñá êáóÝôáò ãñáößôç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ëïãéóìéêü åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Õðïóôçñéæüìåíá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11ÅãêáôÜóôáóç ëïãéóìéêïý åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Ðñïôåñáéüôçôåò ñõèìßóåùí åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14ÇëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá ãéá ôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Ëïãéóìéêü ãéá õðïëïãéóôÝò Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15ÓõíäÝóåéò åêôõðùôÞ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ÓõíäÝóåéò USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16ÐáñÜëëçëåò óõíäÝóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2 ÌÝóá åêôýðùóçòÅðéëïãÞ ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ÌÝóá åêôýðùóçò ôá ïðïßá ðñÝðåé íá áðïöåýãåôå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19ÌÝóá åêôýðùóçò ôá ïðïßá ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí æçìéÜ óôïí åêôõðùôÞ. . . . . . . . . . 19

Âåëôéóôïðïßçóç ôçò ðïéüôçôáò åêôýðùóçò áíÜëïãá ìå ôïí ôýðï ìÝóïõ åêôýðùóçò . . . . . 20ÔïðïèÝôçóç ìÝóùí åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Êåíôñéêüò äßóêïò åéóüäïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Äßóêïò åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Åéäéêïß ôýðïé ìÝóùí åêôýðùóçò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Åêôýðùóç óå äéáöÜíåéåò Þ åôéêÝôåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Ãéá íá åêôõðþóåôå óå äéáöÜíåéåò êáé åôéêÝôåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Åêôýðùóç öáêÝëùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Åêôýðùóç åíüò öáêÝëïõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Åêôýðùóç ðïëëáðëþí öáêÝëùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ELWW Ðåñéå÷üìåíá iii

Page 6: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Åêôýðùóç óå åðéóôïëü÷áñôá êáé óå ðñïôõðùìÝíåò öüñìåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Ãéá íá åêôõðþóåôå óå åðéóôïëü÷áñôá Þ óå ðñïôõðùìÝíåò öüñìåò . . . . . . . . . . . . . . . 26

Åêôýðùóç óå ìÝóá åêôýðùóçò ìç ôõðïðïéçìÝíïõ ìåãÝèïõò êáé êáñôÝëåò . . . . . . . . . . . . 27Ãéá íá åêôõðþóåôå óå ìÝóá åêôýðùóçò ìç ôõðïðïéçìÝíïõ ìåãÝèïõò Þ êáñôÝëåò . . . . 27

3 Åñãáóßåò åêôýðùóçòÅêôýðùóç õäáôïãñáöçìÜôùí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Ðñüóâáóç óôç äõíáôüôçôá åêôýðùóçò õäáôïãñáöçìÜôùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Åêôýðùóç ðïëëáðëþí óåëßäùí óå Ýíá öýëëï ÷áñôéïý (åêôýðùóç "N-up"). . . . . . . . . . . . . . 31

Ðñüóâáóç óôç äõíáôüôçôá åêôýðùóçò ðïëëáðëþí óåëßäùí óå Ýíá öýëëï ÷áñôéïý . . 31Åêôýðùóç êáé óôéò äýï üøåéò ôïõ ÷áñôéïý (ìç áõôüìáôç åêôýðùóç äéðëÞò üøçò) . . . . . . . 32

Ãéá íá êÜíåôå ìç áõôüìáôç åêôýðùóç äéðëÞò üøçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Åêôýðùóç ðïëõóÝëéäùí öõëëáäßùí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Áêýñùóç ìéáò åñãáóßáò åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Êáôáíüçóç ôùí ñõèìßóåùí ðïéüôçôáò åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37×ñÞóç ôçò ëåéôïõñãßáò EconoMode (Åîïéêïíüìçóç ãñáößôç) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4 ÓõíôÞñçóç×ñÞóç êáóåôþí ãñáößôç ôçò HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Ç ðïëéôéêÞ ôçò HP áðÝíáíôé óôéò êáóÝôåò ãñáößôç Üëëùí êáôáóêåõáóôþí . . . . . . . . . 40Öýëáîç êáóåôþí ãñáößôç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Áíáìåíüìåíç äéÜñêåéá æùÞò êáóÝôáò ãñáößôç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Åîïéêïíüìçóç ãñáößôç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43ÁëëáãÞ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Êáèáñéóìüò ôïõ åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Êáèáñéóìüò ôçò ðåñéï÷Þò ôçò êáóÝôáò ãñáößôç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Êáèáñéóìüò ôçò äéáäñïìÞò ÷áñôéïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5 Äéá÷åßñéóç ôïõ åêôõðùôÞÓåëßäåò ðëçñïöïñéþí åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Óåëßäá åðßäåéîçò (Demo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50ÁíáöïñÜ ñõèìßóåùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

×ñÞóç ôïõ hp toolbox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Õðïóôçñéæüìåíá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Õðïóôçñéæüìåíá ðñïãñÜììáôá ðåñéÞãçóçò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Ãéá íá ðñïâÜëåôå ôï HP toolbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Ïé åíüôçôåò ôïõ HP toolbox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Other Links (¢ëëåò óõíäÝóåéò). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52ÊáñôÝëá êáôÜóôáóçò (Status) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53ÊáñôÝëá áíôéìåôþðéóçò ðñïâëçìÜôùí (Troubleshooting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53ÊáñôÝëá åéäïðïéÞóåùí (Alerts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54ÊáñôÝëá åã÷åéñéäßùí (Documentation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54ÐáñÜèõñï Advanced Printer Settings (ÐñïçãìÝíåò ñõèìßóåéò åêôõðùôÞ). . . . . . . . . . . 55

iv Ðåñéå÷üìåíá ELWW

Page 7: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

6 Áíôéìåôþðéóç êáé åðßëõóç ðñïâëçìÜôùíÅýñåóç ôçò ëýóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Ôýðïé öùôåéíþí åíäåßîåùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60ÐñïâëÞìáôá ÷åéñéóìïý ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Ç åêôõðùìÝíç óåëßäá äéáöÝñåé áðü áõôÞí ðïõ åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç . . . . . . . . . . . . . . 64ÐñïâëÞìáôá ëïãéóìéêïý åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Âåëôßùóç ðïéüôçôáò åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Á÷íÞ Þ îåèùñéáóìÝíç åêôýðùóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Óôßãìáôá ãñáößôç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68ÊåíÜ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68ÊÜèåôåò ãñáììÝò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Ãêñßæï öüíôï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Ìïõíôæïýñåò ãñáößôç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69ÁóôáèÞò ãñáößôçò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70ÊÜèåôá åðáíáëáìâáíüìåíá åëáôôþìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70ÐáñáìïñöùìÝíïé ÷áñáêôÞñåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70ËïîÞ óåëßäá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Êýñôùóç Þ êõìáôéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71ÆÜñåò Þ ôóáëáêþìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71ÄéÜ÷õôïò ãñáößôçò óôï ðåñßãñáììá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

ÁðïêáôÜóôáóç åìðëïêþí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72ÔõðéêÝò èÝóåéò åìðëïêÞò ÷áñôéïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Áöáßñåóç ìéáò ìðëïêáñéóìÝíçò óåëßäáò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Êáèáñéóìüò ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75ÁëëáãÞ ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76ÁëëáãÞ ôïõ êõëßíäñïõ äéá÷ùñéóìïý ôïõ åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

ÐáñÜñôçìá Á ÐñïäéáãñáöÝò åêôõðùôÞÐñïäéáãñáöÝò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Óõììüñöùóç ìå ôïõò êáíïíéóìïýò FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Ðñüãñáììá ðåñéâáëëïíôéêÞò äéá÷åßñéóçò ðñïúüíôùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Öýëëï äåäïìÝíùí áóöáëåßáò õëéêïý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Õðï÷ñåùôéêÝò äçëþóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

ÄÞëùóç Óõììüñöùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91ÄÞëùóç áóöÜëåéáò ëÝéæåñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Êáíáäéêïß êáíïíéóìïß DOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92ÊïñåáôéêÞ äÞëùóç EMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92ÄÞëùóç VCCI (Éáðùíßá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92ÄÞëùóç laser ãéá ôç Öéíëáíäßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

ÐáñÜñôçìá  ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçòÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Õðïóôçñéæüìåíá ìåãÝèç ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Ïäçãßåò ÷ñÞóçò ìÝóùí åêôýðùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

×áñôß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98ÅôéêÝôåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99ÄéáöÜíåéåò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99ÖÜêåëïé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100ÊÜñôåò êáé ìÝóá åêôýðùóçò ìåãÜëïõ âÜñïõò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

ELWW Ðåñéå÷üìåíá v

Page 8: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÐáñÜñôçìá à Åããýçóç êáé ðáñá÷þñçóç Üäåéáò ÷ñÞóçò ëïãéóìéêïý¢äåéá ÷ñÞóçò ëïãéóìéêïý ôçò Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104ÄÞëùóç ðåñéïñéóìÝíçò åããýçóçò Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106ÐåñéïñéóìÝíç åããýçóç ãéá ôç äéÜñêåéá æùÞò ôçò êáóÝôáò ãñáößôç . . . . . . . . . . . . . . . . . 107ÓõíôÞñçóç ìç÷áíéêïý åîïðëéóìïý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108ÐáñáôåôáìÝíç åããýçóç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Ïäçãßåò åðáíáóõóêåõáóßáò ôïõ åêôõðùôÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Åðéêïéíùíßá ìå ôç HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

ÐáñÜñôçìá Ä Ðáñáããåëßá áíáëùóßìùíÐáñáããåëßá áíáëùóßìùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

ÅõñåôÞñéï

vi Ðåñéå÷üìåíá ELWW

Page 9: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW ÂáóéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí åêôõðùôÞ 1

1 ÂáóéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí åêôõðùôÞ

Áõôü ôï êåöÜëáéï ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ðáñáêÜôù èÝìáôá:

● ÃñÞãïñç ðñüóâáóç óå ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò● ÌïíôÝëá åêôõðùôÞ● ÅéäéêÝò äõíáôüôçôåò åêôõðùôÞ● Ðïý âñßóêåôáé ôé● Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ åêôõðùôÞ● ÄéáäñïìÝò ÷áñôéïý● Ðñüóâáóç óôçí êáóÝôá ãñáößôç● Ëïãéóìéêü åêôõðùôÞ● ÓõíäÝóåéò åêôõðùôÞ

Page 10: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

2 ÊåöÜëáéï 1 ELWW

ÃñÞãïñç ðñüóâáóç óå ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò

ÓõíäÝóåéò óôï Web ãéá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò, ëïãéóìéêü êáé õðïóôÞñéîçÁí èÝëåôå íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôç HP ãéá óÝñâéò Þ õðïóôÞñéîç, ÷ñçóéìïðïéÞóôå ìßá áðü ôéò ðáñáêÜôù óõíäÝóåéò:

● Óôéò ÇÐÁ, ðçãáßíåôå óôç äéåýèõíóç http://www.hp.com/support/lj1010● Óôéò õðüëïéðåò ÷þñåò/ðåñéï÷Ýò, ðçãáßíåôå óôç äéåýèõíóç http://www.hp.com

ÓõíäÝóåéò óôïí Ïäçãü ×ñÞóçò● Ðïý âñßóêåôáé ôé (èÝóç åîáñôçìÜôùí åêôõðùôÞ)● ÁëëáãÞ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç● Áíôéìåôþðéóç êáé åðßëõóç ðñïâëçìÜôùí● Ðáñáããåëßá áíáëùóßìùí● ÅõñåôÞñéï

Ðïý ìðïñåßôå íá áíáæçôÞóåôå ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò● Ïäçãüò ×ñÞóçò óå CD: Ëåðôïìåñåßò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ñÞóç êáé ôçí

áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí ôïõ åêôõðùôÞ. ÐåñéÝ÷åôáé óôï CD ôï ïðïßï óõíïäåýåé ôïí åêôõðùôÞ.

● ÇëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá: Ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôéò åðéëïãÝò åêôõðùôÞ ïé ïðïßåò åßíáé äéáèÝóéìåò ìÝóù ôùí ðñïãñáììÜôùí ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ. Ãéá íá ðñïâÜëåôå êÜðïéï áñ÷åßï ÂïÞèåéáò, ìåôáâåßôå óôçí çëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá ìÝóù ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ.

● Çëåêôñïíéêüò Ïäçãüò ×ñÞóçò óå HTML: Ëåðôïìåñåßò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ñÞóç êáé ôçí áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí ôïõ åêôõðùôÞ. ÄéáèÝóéìåò óôç äéåýèõíóç http://www.hp.com/support/lj1010. ¼ôáí óõíäåèåßôå, åðéëÝîôå Manuals (Åã÷åéñßäéá).

Page 11: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW ÌïíôÝëá åêôõðùôÞ 3

ÌïíôÝëá åêôõðùôÞ

Ïé åêôõðùôÝò HP LaserJet 1010 series Ý÷ïõí ôá ðáñáêÜôù âáóéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ:

hp LaserJet 1010● 12 óåëßäåò áíÜ ëåðôü (ppm) ãéá ÷áñôß A4● 8 äåõôåñüëåðôá ùò ôçí Ýîïäï ôçò ðñþôçò óåëßäáò● 600 x 600 dpi ìå âåëôéùìÝíç ôå÷íïëïãßá áíÜëõóçò (REt)● ÷ùñçôéêüôçôá 150 óåëßäùí ÷áñôéïý● ïñéæüíôéá äéáäñïìÞ ÷áñôéïý● õðïäï÷Þ ôñïöïäïóßáò êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá● 8 MB ìíÞìçò RAM● USB (óõìâáôüò ìå ôçí ðñïäéáãñáöÞ USB 2.0)● ðñüãñáììá ïäÞãçóçò âáóéóìÝíï óå êåíôñéêü õðïëïãéóôÞ

hp LaserJet 1012● 14 ppm ãéá ÷áñôß A4 ● 8 äåõôåñüëåðôá ùò ôçí Ýîïäï ôçò ðñþôçò óåëßäáò● ðïéüôçôá åêôýðùóçò åöÜìéëëç ìå 1200 dpi [600 x 600 x 2 dpi ìå ôå÷íïëïãßá âåëôßùóçò

áíÜëõóçò (REt) ôçò HP]● ÷ùñçôéêüôçôá 150 óåëßäùí ÷áñôéïý● ïñéæüíôéá äéáäñïìÞ ÷áñôéïý● õðïäï÷Þ ôñïöïäïóßáò êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá● 8 MB ìíÞìçò RAM● USB (óõìâáôüò ìå ôçí ðñïäéáãñáöÞ USB 2.0)● ðñüãñáììá ïäÞãçóçò âáóéóìÝíï óå êåíôñéêü õðïëïãéóôÞ

hp LaserJet 1015● 14 ppm ãéá ÷áñôß A4 ● 8 äåõôåñüëåðôá ùò ôçí Ýîïäï ôçò ðñþôçò óåëßäáò● ðïéüôçôá åêôýðùóçò åöÜìéëëç ìå 1200 dpi [600 x 600 x 2 dpi ìå ôå÷íïëïãßá âåëôßùóçò

áíÜëõóçò (REt) ôçò HP]● ÷ùñçôéêüôçôá 150 óåëßäùí ÷áñôéïý● ïñéæüíôéá äéáäñïìÞ ÷áñôéïý● õðïäï÷Þ ôñïöïäïóßáò êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá● 16 MB ìíÞìçò RAM● USB êáé ðáñÜëëçëç (óõìâáôüò ìå ôçí ðñïäéáãñáöÞ USB 2.0)● PCL 5e● ðñüãñáììá ïäÞãçóçò âáóéóìÝíï óå êåíôñéêü õðïëïãéóôÞ

Page 12: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

4 ÊåöÜëáéï 1 ELWW

ÅéäéêÝò äõíáôüôçôåò åêôõðùôÞ

Óõã÷áñçôÞñéá ãéá ôç íÝá óáò áãïñÜ. Ï åêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 series óáò ðñïóöÝñåé ôá åîÞò ðëåïíåêôÞìáôá.

Åêôýðùóç åîáéñåôéêÞò ðïéüôçôáò● Åêôýðùóç ìå 600 Ýùò 1200 êïõêßäåò áíÜ ßíôóá.● ¹äç åãêáôåóôçìÝíç ãëþóóá PCL 5e óôïí åêôõðùôÞ (ìüíï óôï HP LaserJet 1015).● Ï åêôõðùôÞò ðñïóäéïñßæåé ôçí êáôÜëëçëç ãëþóóá ãéá ôçí åêôýðùóç êáé ðåñíÜ áõôüìáôá

óå áõôÞí.

Åîïéêïíüìçóç ÷ñüíïõ● ÃñÞãïñç åêôýðùóç 12 óåëßäùí ôï ëåðôü (HP LaserJet 1010) Þ 15 ppm ãéá ÷áñôß ìåãÝèïõò

letter (HP LaserJet 1012 êáé HP LaserJet 1015) êáé 14 ppm ãéá ÷áñôß ìåãÝèïõò A4.● ×ùñßò áíáìïíÞ. Ç ðñþôç óåëßäá åêôõðþíåôáé óå ëéãüôåñï áðü 8 äåõôåñüëåðôá.

Åîïéêïíüìçóç ÷ñçìÜôùí● Åîïéêïíüìçóç ãñáößôç ìå ôç ëåéôïõñãßá EconoMode.● Åêôýðùóç ðïëëáðëþí óåëßäùí óå Ýíá öýëëï ÷áñôéïý (åêôýðùóç "N-up").

Äçìéïõñãßá åðáããåëìáôéêþí åããñÜöùí● ×ñçóéìïðïéÞóôå õäáôüóçìá, üðùò ð.÷. Confidential (Åìðéóôåõôéêü) ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå

ôá ÝããñáöÜ óáò.● Åêôýðùóç ðïëõóÝëéäùí öõëëáäßùí. Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôÞí ôç äõíáôüôçôá ãéá

íá åêôõðþóåôå åýêïëá ôéò óåëßäåò ìå ôçí áðáñáßôçôç óåéñÜ ãéá íá äçìéïõñãÞóåôå êÜñôåò Þ âéâëßá. ÌåôÜ ôçí åêôýðùóç, ôï ìüíï ðïõ Ý÷åôå íá êÜíåôå åßíáé íá äéðëþóåôå êáé íá óõññÜøåôå ôéò óåëßäåò.

● Åêôýðùóç ôçò ðñþôçò óåëßäáò óå äéáöïñåôéêü ÷áñôß áðü ôéò õðüëïéðåò óåëßäåò.

Page 13: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Ðïý âñßóêåôáé ôé

EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 series

1 ÖùôåéíÞ Ýíäåéîç "Ðñïóï÷Þ"

2 ÖùôåéíÞ Ýíäåéîç "¸ôïéìïò"

3 öùôåéíÞ Ýíäåéîç "Åêêßíçóç"

4 ÐëÞêôñï "Åêêßíçóç"

5 Êïõìðß áêýñùóçò

6 Èýñá êáóÝôáò ãñáößôç

7 Õðïäï÷Þ åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá

8 Êåíôñéêüò äßóêïò åéóüäïõ

9 ÊÜëõììá äßóêïõ (ìüíï óôïí åêôõðùôÞ HP LaserJet 1012 êáé óôïí åêôõðùôÞ HP LaserJet 1015 óå ïñéóìÝíåò ÷þñåò/ðåñéï÷Ýò)

10 Äßóêïò åîüäïõ

2

7

3

45

6

1

8

10

9

ELWW Ðïý âñßóêåôáé ôé 5

Page 14: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

11 Èýñá USB

12 ÐáñÜëëçëç èýñá (åêôõðùôÞò HP LaserJet 1015 ìüíï)

13 Äéáêüðôçò ëåéôïõñãßáò (on/off)

14 Õðïäï÷Þ ôñïöïäïóßáò

15 Êýëéíäñïò äéá÷ùñéóìïý

11

12

14

13

15

6 ÊåöÜëáéï 1 ELWW

Page 15: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ åêôõðùôÞ 7

Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ åêôõðùôÞ

Ï ðßíáêáò åëÝã÷ïõ ôïõ åêôõðùôÞ ðåñéëáìâÜíåé ôñåéò öùôåéíÝò åíäåßîåéò êáé äýï ðëÞêôñá. ÁõôÝò ïé öùôåéíÝò åíäåßîåéò ó÷çìáôßæïõí óõíäõáóìïýò ïé ïðïßïé åðéóçìáßíïõí ôçí êáôÜóôáóç ôïõ åêôõðùôÞ óáò.

1 ÖùôåéíÞ Ýíäåéîç "Ðñïóï÷Þ": Åðéóçìáßíåé üôé ï äßóêïò åéóüäïõ ÷áñôéïý åßíáé Üäåéïò, ç èýñá ôçò êáóÝôáò ãñáößôç åßíáé áíïé÷ôÞ, ç êáóÝôá ãñáößôç ëåßðåé Þ õðÜñ÷ïõí Üëëá óöÜëìáôá.

2 ÖùôåéíÞ Ýíäåéîç "¸ôïéìïò": Åðéóçìáßíåé üôé ï åêôõðùôÞò åßíáé Ýôïéìïò íá åêôõðþóåé.

3 ÐëÞêôñï êáé öùôåéíÞ Ýíäåéîç "Åêêßíçóç": Ãéá íá åêôõðþóåôå ìéá óåëßäá åðßäåéîçò Þ íá óõíå÷ßóåôå ôçí åêôýðùóç üôáí âñßóêåóôå óå ëåéôïõñãßá ôñïöïäïóßáò ìå ôï ÷Ýñé, ðáôÞóôå êáé áöÞóôå ôï ðëÞêôñï Åêêßíçóç. Ãéá íá åêôõðþóåôå ìéá óåëßäá ñõèìßóåùí, ðáôÞóôå êáé êñáôÞóôå ðáôçìÝíï ôï ðëÞêôñï Åêêßíçóç ãéá 5 äåõôåñüëåðôá.

4 ÐëÞêôñï "Áêýñùóç": ¼ôáí ï åêôõðùôÞò êÜíåé åðåîåñãáóßá äåäïìÝíùí, ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï Áêýñùóç ãéá íá áêõñþóåôå ôçí åêôýðùóç.

Óçìåßùóç Ãéá ìéá ðåñéãñáöÞ ôùí óõíäõáóìþí ôùí öùôåéíþí åíäåßîåùí, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Ôýðïé öùôåéíþí åíäåßîåùí.

1

2

3

4

Page 16: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÄéáäñïìÝò ÷áñôéïý

Êåíôñéêüò äßóêïò åéóüäïõÏ óõìðåñéëáìâáíüìåíïò êåíôñéêüò äßóêïò åéóüäïõ, ï ïðïßïò âñßóêåôáé óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò ôïõ åêôõðùôÞ, ÷ùñÜ Ýùò êáé 150 öýëëá ÷áñôéïý 75 ãñáììáñßùí, ðåñéóóüôåñïõò ôïõ åíüò öáêÝëïõò Þ Üëëá ìÝóá åêôýðùóçò.

Äßóêïò åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôáÐñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï äßóêï åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá üôáí ôñïöïäïôåßôå Ýùò êáé 10 öýëëá ÷áñôéïý 75 ãñáììáñßùí Þ üôáí åêôõðþíåôå óå ìåìïíùìÝíïõò öáêÝëïõò, êÜñôåò, åôéêÝôåò Þ äéáöÜíåéåò. Ìðïñåßôå åðßóçò íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï äßóêï åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá ãéá íá êÜíåôå åêôýðùóç ôçò ðñþôçò óåëßäáò óå äéáöïñåôéêü ÷áñôß áðü ôï õðüëïéðï Ýããñáöï.

Óçìåßùóç Ï åêôõðùôÞò åêôõðþíåé áõôüìáôá áðü ôï äßóêï åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá ðñéí åêôõðþóåé áðü ôïí êåíôñéêü äßóêï åéóüäïõ.

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò ôýðïõò ìÝóùí åêôýðùóçò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÔïðïèÝôçóç ìÝóùí åêôýðùóçò.

Ïäçãïß ÷áñôéïýÊáé ïé äýï äßóêïé åéóüäïõ äéáèÝôïõí ðëåõñéêïýò ïäçãïýò ÷áñôéïý. Ï êåíôñéêüò äßóêïò åéóüäïõ äéáèÝôåé åðßóçò êáé Ýíáí ðßóù ïäçãü ÷áñôéïý. Ïé ïäçãïß ÷áñôéïý åîáóöáëßæïõí ôç óùóôÞ ôñïöïäïóßá ôïõ ÷áñôéïý êáé ôùí Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò óôïí åêôõðùôÞ, êáèþò êáé üôé ç åêôýðùóç äåí èá ãßíåé ëïîÜ (óôñáâÜ ðÜíù óôï ÷áñôß). ¼ôáí ôïðïèåôåßôå ÷áñôß, ðñïóáñìüóôå ôïõò ïäçãïýò óôï ðëÜôïò êáé óôï ìÞêïò ôïõ åêÜóôïôå ôýðïõ ÷áñôéïý.

8 ÊåöÜëáéï 1 ELWW

Page 17: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Äßóêïò åîüäïõÏ äßóêïò åîüäïõ âñßóêåôáé óôï ðÜíù ìÝñïò ôïõ åêôõðùôÞ.

Áíáðôýîôå ôçí ðñïÝêôáóç ôïõ äßóêïõ ÷áñôéïý, þóôå íá óôçñßæïíôáé ôá ìÝóá åêôýðùóçò, êáèþò âãáßíïõí áðü ôïí åêôõðùôÞ.

ELWW ÄéáäñïìÝò ÷áñôéïý 9

Page 18: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

10 ÊåöÜëáéï 1 ELWW

Ðñüóâáóç óôçí êáóÝôá ãñáößôç

Èýñá êáóÝôáò ãñáößôçÇ èýñá ôçò êáóÝôáò ãñáößôç âñßóêåôáé óôï åðÜíù ìÝñïò ôïõ åêôõðùôÞ. ÐñÝðåé íá áíïßîåôå ôç èýñá ãéá íá áðïêôÞóåôå ðñüóâáóç óôçí êáóÝôá ãñáößôç, íá áðïêáôáóôÞóåôå åìðëïêÝò êáé íá êáèáñßóåôå ôïí åêôõðùôÞ. Ãéá íá áíïßîåôå ôç èýñá ôçò êáóÝôáò ãñáößôç, âÜëôå ôï äÜêôõëü óáò ìÝóá óôçí åóï÷Þ óôç äåîéÜ ðëåõñÜ ôçò èýñáò ôçò êáóÝôáò ãñáößôç êáé ôñáâÞîôå ôçí ðñïò ôá åðÜíù.

Page 19: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Ëïãéóìéêü åêôõðùôÞ

Õðïóôçñéæüìåíá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôáÃéá åýêïëç åãêáôÜóôáóç ôïõ åêôõðùôÞ êáé ðñüóâáóç óå ïëüêëçñï ôï öÜóìá ôùí äõíáôïôÞôùí ôïõ, ç HP óõíéóôÜ ìå Ýìöáóç íá åãêáôáóôÞóåôå ôï ëïãéóìéêü ðïõ ðáñÝ÷åôáé ìáæß ìå ôïí åêôõðùôÞ. Ôï ëïãéóìéêü äåí åßíáé ìåôáöñáóìÝíï óå üëåò ôéò ãëþóóåò ôùí ÷ùñþí/ðåñéï÷þí óôéò ïðïßåò ðùëåßôáé ï åêôõðùôÞò. ÅãêáôáóôÞóôå ôï ëïãéóìéêü ðñéí êÜíåôå ôéò áñ÷éêÝò ñõèìßóåéò ôïõ åêôõðùôÞ. ÁíáôñÝîôå óôï áñ÷åßï Readme ãéá ôéò ðëÝïí ðñüóöáôåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ëïãéóìéêü.

Ôá ðëÝïí ðñüóöáôá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò, ðñüóèåôá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò êáé Üëëï ëïãéóìéêü äéáôßèåíôáé áðü ôï Internet êáé Üëëåò ðçãÝò.

Ï åêôõðùôÞò óõíïäåýåôáé áðü ëïãéóìéêü ãéá ôá áêüëïõèá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá:

● Windows 95 and Windows NT 4.0 (ìüíï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò, ìüíï ðáñÜëëçëåò óõíäÝóåéò)● Windows 98● Windows Me● Windows 2000● Windows XP (32-bit êáé 64-bit)● Mac OS 9, v9.1 êáé íåüôåñåò åêäüóåéò● Mac OS X, v10.1 êáé v10.2

ÅãêáôÜóôáóç ëïãéóìéêïý åêôõðùôÞ

Ãéá íá åãêáôáóôÞóåôå ôï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ ãéá Windows 95Ãéá íá åãêáôáóôÞóåôå ôï ëïãéóìéêü åêôõðùôÞ óôá Windows 95, ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí "Ïäçãü ðñïóèÞêçò åêôõðùôÞ".

1 ÊÜíôå êëéê óôï ¸íáñîç êáé ôïðïèåôÞóôå ôï äåßêôç óôçí åðéëïãÞ Ñõèìßóåéò.

2 ÊÜíôå êëéê óôï ÅêôõðùôÝò.

3 ÊÜíôå äéðëü êëéê óôï ÐñïóèÞêç åêôõðùôÞ êáé, áí ÷ñåéáóôåß, êÜíôå êëéê óôï êïõìðß Åðüìåíï.

4 ÅðéëÝîôå Ôïðéêüò åêôõðùôÞò êáé êÜíôå êëéê óôï Åðüìåíï.

5 ÊÜíôå êëéê óôï êïõìðß Áðü äéóêÝôá.

6 ÊÜíôå êëéê óôï êïõìðß ÁíáæÞôçóç êáé åðéëÝîôå ôï êáôÜëëçëï ãñÜììá ôçò ìïíÜäáò äßóêïõ CD-ROM.

7 ÊÜíôå äéðëü êëéê óôï óùóôü öÜêåëï ãéá ôç ãëþóóá óáò.

8 ÊÜíôå äéðëü êëéê óôï öÜêåëï Drivers.

9 ÊÜíôå äéðëü êëéê óôï öÜêåëï Win9X_ME.

10 ÊÜíôå äéðëü êëéê óôï öÜêåëï ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïäÞãçóçò PCL 5e.

11 ÊÜíôå êëéê óôï hp1300w5.inf ãéá íá ôï åðéëÝîåôå.

12 ÊÜíôå êëéê óôï ÏÊ ãéá íá ïëïêëçñþóåôå ôçí åãêáôÜóôáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïäÞãçóçò. ÁêïëïõèÞóôå ôéò ïäçãßåò óôçí ïèüíç.

ELWW Ëïãéóìéêü åêôõðùôÞ 11

Page 20: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Ãéá íá åãêáôáóôÞóåôå ôï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò ôïõ ãéá Windows NT 4.0Ãéá íá åãêáôáóôÞóåôå ôï ëïãéóìéêü åêôõðùôÞ óôá Windows NT 4.0, ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï Add Printer Wizard (ôïí "Ïäçãü ðñïóèÞêçò åêôõðùôÞ").

1 ÊÜíôå êëéê óôï Start êáé ôïðïèåôÞóôå ôï äåßêôç óôçí åðéëïãÞ Settings.

2 ÊÜíôå êëéê óôï Printers.

3 ÊÜíôå äéðëü êëéê óôï Add Printer êáé, áí ÷ñåéáóôåß, êÜíôå êëéê óôï êïõìðß Next.

4 ÅðéëÝîôå My Computer êáé êÜíôå êëéê óôï Next.

5 ÅðéëÝîôå ôçí êáôÜëëçëç èýñá êáé êÜíôå êëéê óôï Next.

Óçìåßùóç Ãéá ôïðéêÞ óýíäåóç, ç èýñá åßíáé ç LPT1.

6 ÊÜíôå êëéê óôï êïõìðß Have Disk.

7 ÊÜíôå êëéê óôï êïõìðß Browse êáé åðéëÝîôå ôï êáôÜëëçëï ãñÜììá ôçò ìïíÜäáò äßóêïõ CD-ROM. ÅÜí ôï ãñÜììá ôçò ìïíÜäáò CD-ROM äåí åìöáíéóôåß óôçí áíáðôõóóüìåíç ëßóôá, ðëçêôñïëïãÞóôå ôï óùóôü ãñÜììá, áêïëïõèïýìåíï áðü ìéá äéðëÞ ôåëåßá êáé ìéá åõèåßá êÜèåôï. Ãéá ðáñÜäåéãìá, ðëçêôñïëïãÞóôå E:/

8 ÊÜíôå äéðëü êëéê óôï óùóôü öÜêåëï ãéá ôç ãëþóóá óáò.

9 ÊÜíôå äéðëü êëéê óôï öÜêåëï Drivers.

10 ÊÜíôå äéðëü êëéê óôï öÜêåëï WinNT.

11 ÊÜíôå äéðëü êëéê óôï öÜêåëï ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïäÞãçóçò PCL 5e.

12 ÐñÝðåé íá åßíáé åðéëåãìÝíï ôï áñ÷åßï hp1300m5.inf. ÅÜí äåí åßíáé, êÜíôå êëéê åðÜíù ôïõ ãéá íá ôï åðéëÝîåôå.

13 ÊÜíôå êëéê óôï Open.

14 Óôï ðáñÜèõñï äéáëüãïõ Install from Disk (ÅãêáôÜóôáóç áðü äßóêï), êÜíôå êëéê óôï OK.

15 ÊÜíôå êëéê óôï Next.

16 ÅðéëÝîôå ôï üíïìá ôïõ åêôõðùôÞ (áõôü åßíáé ðñïáéñåôéêü) êáé ôéò ðñïåðéëåãìÝíåò åðéëïãÝò ãéá ôïí åêôõðùôÞ. ÊÜíôå êëéê óôï Next.

17 ÅðéëÝîôå áí ï åêôõðùôÞò èá åßíáé êïéíü÷ñçóôïò êáé êÜíôå êëéê óôï Next.

18 ÅðéëÝîôå Yes, print a test page (Íáé, íá åêôõðùèåß ìéá äïêéìáóôéêÞ óåëßäá) êáé êÜíôå êëéê óôï Finish ãéá íá ïëïêëçñùèåß ç åãêáôÜóôáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïäÞãçóçò.

Ãéá íá åãêáôáóôÞóåôå ôï ëïãéóìéêü åêôõðùôÞ ãéá üëá ôá õðüëïéðá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá WindowsÔïðïèåôÞóôå ôï CD ôïõ ëïãéóìéêïý ôï ïðïßï óõíïäåýåé ôïí åêôõðùôÞ óôç ìïíÜäá CD-ROM ôïõ õðïëïãéóôÞ. ÁêïëïõèÞóôå ôéò ïäçãßåò óôçí ïèüíç.

12 ÊåöÜëáéï 1 ELWW

Page 21: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞÏé éäéüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ êáôåõèýíïõí ôç ëåéôïõñãßá ôïõ. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôéò ðñïåðéëåãìÝíåò ñõèìßóåéò, üðùò ð.÷. ôï ìÝãåèïò êáé ôïí ôýðï ÷áñôéïý, ôçí åêôýðùóç ðïëëáðëþí óåëßäùí óå Ýíá öýëëï ÷áñôéïý (åêôýðùóç "N-up"), ôçí áíÜëõóç êáé ôá õäáôïãñáöÞìáôá. Ìðïñåßôå íá áðïêôÞóåôå ðñüóâáóç óôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞ ìå Ýíáí áðü ôïõò åîÞò ôñüðïõò:

● ÌÝóù ôçò åöáñìïãÞò ëïãéóìéêïý ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå ãéá ôçí åêôýðùóç. Ìå áõôüí ôïí ôñüðï ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôéò ñõèìßóåéò ãéá ôçí ôñÝ÷ïõóá åöáñìïãÞ ëïãéóìéêïý ìüíï.

● ÌÝóù ôïõ ëåéôïõñãéêïý óõóôÞìáôïò Windows®. Ìå áõôüí ôïí ôñüðï ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôéò ðñïåðéëåãìÝíåò ñõèìßóåéò ãéá üëåò ôéò ìåëëïíôéêÝò åêôõðþóåéò.

Óçìåßùóç ÐïëëÝò åöáñìïãÝò ëïãéóìéêïý ÷ñçóéìïðïéïýí äéáöïñåôéêÝò ìåèüäïõò ðñüóâáóçò óôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞ. Óôçí åíüôçôá ðïõ áêïëïõèåß, ðåñéãñÜöïíôáé ïé ðéï óõíçèéóìÝíåò ìÝèïäïé ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá Windows 98, 2000, Millennium êáé XP.

Ãéá íá áëëÜîåôå ôéò ñõèìßóåéò ãéá ôçí ôñÝ÷ïõóá åöáñìïãÞ ëïãéóìéêïý ìüíï

Óçìåßùóç Ðáñüëï ðïõ ôá âÞìáôá ìðïñåß íá äéáöÝñïõí áðü ôç ìéá åöáñìïãÞ ëïãéóìéêïý óôçí Üëëç, áõôÞ åßíáé ç ðéï óõíçèéóìÝíç ìÝèïäïò.

1 Áðü ôï ìåíïý File (Áñ÷åßï) ôçò åöáñìïãÞò ëïãéóìéêïý, êÜíôå êëéê óôï Print (Åêôýðùóç).

2 Óôï ðáñÜèõñï äéáëüãïõ Print, êÜíôå êëéê óôï Properties (Éäéüôçôåò).

3 ÁëëÜîôå ôéò ñõèìßóåéò êáé êÜíôå êëéê óôï OK.

Ãéá íá áëëÜîåôå ôéò ðñïåðéëåãìÝíåò ñõèìßóåéò ãéá üëåò ôéò ìåëëïíôéêÝò åêôõðþóåéò óôá Windows 98, 2000 êáé Millennium1 Óôç ãñáììÞ åñãáóéþí ôùí Windows, êÜíôå êëéê óôï ¸íáñîç, åðéëÝîôå Ñõèìßóåéò êáé êÜíôå

êëéê óôï ÅêôõðùôÝò.

2 ÊÜíôå äåîß êëéê óôï åéêïíßäéï ôïõ åêôõðùôÞ HP LaserJet 1010.

3 ÊÜíôå êëéê óôï Éäéüôçôåò (óôá Windows 2000 ìðïñåßôå åðßóçò íá êÜíåôå êëéê óôï ÐñïôéìÞóåéò åêôýðùóçò).

4 ÁëëÜîôå ôéò ñõèìßóåéò êáé êÜíôå êëéê óôï OK.

Óçìåßùóç Óôá Windows 2000 ðïëëÝò áðü áõôÝò ôéò äõíáôüôçôåò åßíáé äéáèÝóéìåò áðü ôï ìåíïý ÐñïôéìÞóåéò åêôýðùóçò.

Ãéá íá áëëÜîåôå ôéò ðñïåðéëåãìÝíåò ñõèìßóåéò ãéá üëåò ôéò ìåëëïíôéêÝò åêôõðþóåéò óôá Windows XP1 Óôç ãñáììÞ åñãáóéþí ôùí Windows, êÜíôå êëéê óôï ¸íáñîç êáé êáôüðéí óôï Ðßíáêáò

åëÝã÷ïõ.

2 ÊÜíôå äéðëü êëéê óôï ÅêôõðùôÝò êáé Üëëï õëéêü.

3 ÊÜíôå êëéê óôï ÅêôõðùôÝò êáé Öáî.

4 ÊÜíôå äåîß êëéê óôï åéêïíßäéï ôïõ åêôõðùôÞ HP LaserJet 1010.

5 ÊÜíôå êëéê óôï Éäéüôçôåò Þ óôï ÐñïôéìÞóåéò åêôýðùóçò.

6 ÁëëÜîôå ôéò ñõèìßóåéò êáé êÜíôå êëéê óôï OK.

ELWW Ëïãéóìéêü åêôõðùôÞ 13

Page 22: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Ðñïôåñáéüôçôåò ñõèìßóåùí åêôýðùóçòÕðÜñ÷ïõí ôñåéò ôñüðïé ìå ôïõò ïðïßïõò ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôéò ñõèìßóåéò åêôýðùóçò óå áõôüí ôïí åêôõðùôÞ: ìÝóù ôçò åöáñìïãÞò ëïãéóìéêïý, ìÝóù ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ êáé ìÝóù ôïõ HP toolbox. Ïé áëëáãÝò ðïõ ãßíïíôáé óôéò ñõèìßóåéò åêôýðùóçò êáôáôÜóóïíôáé êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá áíÜëïãá ìå ôï ðïý ãßíïíôáé áõôÝò ïé áëëáãÝò, ùò åîÞò:

● Ïé áëëáãÝò ðïõ ãßíïíôáé óôçí åöáñìïãÞ ëïãéóìéêïý õðåñéó÷ýïõí ôùí ñõèìßóåùí ðïõ ãßíïíôáé ïðïõäÞðïôå áëëïý. ÌÝóá óôçí åöáñìïãÞ ëïãéóìéêïý, ïé áëëáãÝò ðïõ ãßíïíôáé óôï ðáñÜèõñï äéáëüãïõ Page Setup (Äéáìüñöùóç óåëßäáò) õðåñéó÷ýïõí ôùí áëëáãþí ðïõ ãßíïíôáé óôï ðáñÜèõñï äéáëüãïõ Print (Åêôýðùóç).

● Ïé áëëáãÝò ðïõ ãßíïíôáé óôï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ (ðáñÜèõñï äéáëüãïõ Printer Properties [Éäéüôçôåò åêôõðùôÞ]) õðåñéó÷ýïõí ôùí ñõèìßóåùí ðïõ ãßíïíôáé óôï HP toolbox. Ïé áëëáãÝò ðïõ ãßíïíôáé óôï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ äåí õðåñéó÷ýïõí ôùí ñõèìßóåùí ðïõ ãßíïíôáé óôçí åöáñìïãÞ ëïãéóìéêïý.

● Ïé áëëáãÝò ðïõ ãßíïíôáé óôï HP toolbox Ý÷ïõí ôç ÷áìçëüôåñç ðñïôåñáéüôçôá.

Áí êÜðïéá ñýèìéóç åêôýðùóçò ìðïñåß íá áëëá÷ôåß ìå ðåñéóóüôåñïõò áðü Ýíáí áðü ôïõò ðéï ðÜíù ôñüðïõò, ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôç ìÝèïäï ç ïðïßá Ý÷åé ôçí õøçëüôåñç ðñïôåñáéüôçôá.

ÇëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá ãéá ôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞÇ çëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá ó÷åôéêÜ ìå ôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞ (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) ðåñéëáìâÜíåé óõãêåêñéìÝíåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôéò äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ. ÁõôÞ ç çëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá óáò êáèïäçãåß óôç äéáäéêáóßá áëëáãÞò ôùí ðñïåðéëåãìÝíùí ñõèìßóåùí ôïõ åêôõðùôÞ.

Ãéá íá áðïêôÞóåôå ðñüóâáóç óôçí çëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá ôùí éäéïôÞôùí åêôõðùôÞ1 Óôçí åöáñìïãÞ ëïãéóìéêïý, êÜíôå êëéê óôï File (Áñ÷åßï) êáé êáôüðéí êÜíôå êëéê óôï Print

(Åêôýðùóç).

2 ÊÜíôå êëéê óôï Properties (Éäéüôçôåò) êáé êáôüðéí êÜíôå êëéê óôï Help (ÂïÞèåéá).

14 ÊåöÜëáéï 1 ELWW

Page 23: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Ëïãéóìéêü ãéá õðïëïãéóôÝò Macintosh

Ðñüóâáóç óôï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ (Mac OS 9.x)1 Áðü ôï ìåíïý Apple, åðéëÝîôå ôçí åíôïëÞ ÅðéëïãÝáò.

2 ÊÜíôå êëéê óôï åéêïíßäéï ôïõ åêôõðùôÞ hp LaserJet vx.x, óôçí åðÜíù áñéóôåñÞ ðëåõñÜ ôïõ ðáñáèýñïõ äéáëüãïõ ôïõ ÅðéëïãÝá.

3 ÊÜíôå Ýíá áðü ôá áêüëïõèá, áíÜëïãá ìå ôïí ôñüðï óýíäåóçò õðïëïãéóôÞ êáé åêôõðùôÞ.

• USB: Ðçãáßíåôå óôï âÞìá 4.• AppleTalk: ÅðéëÝîôå ôç óùóôÞ æþíç AppleTalk, óôçí êÜôù áñéóôåñÞ ðëåõñÜ ôïõ

ðáñáèýñïõ äéáëüãïõ ôïõ ÅðéëïãÝá.

4 ÊÜíôå êëéê óôï üíïìá ôïõ åêôõðùôÞ HP LaserJet 1010, óôç äåîéÜ ðëåõñÜ ôïõ ðáñáèýñïõ äéáëüãïõ ôïõ ÅðéëïãÝá.

5 Êëåßóôå ôïí ÅðéëïãÝá.

Ðñüóâáóç óôï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ (Mac OS X v10.x)1 ÊÜíôå êëéê óôï åéêïíßäéï ôïõ óêëçñïý äßóêïõ óôï ãñáöåßï.

2 ÊÜíôå êëéê óôï Applications (ÅöáñìïãÝò) êáé êáôüðéí óôï Utilities (ÂïçèçôéêÜ ðñïãñÜììáôá).

3 ÊÜíôå êëéê óôï Print Center (ÊÝíôñï åêôýðùóçò).

4 ÊÜíôå êëéê óôï Add Printer (ÐñïóèÞêç åêôõðùôÞ). Åìöáíßæåôáé ôï ðáñÜèõñï äéáëüãïõ Add Printer List (Ëßóôá ðñïóèÞêçò åêôõðùôÞ).

5 ÅðéëÝîôå USB Þ AppleTalk áðü ôï ðÜíù ìåíïý.

Óçìåßùóç Áí ÷ñçóéìïðïéåßôå AppleTalk, ìðïñåß íá ÷ñåéáóôåß íá åðéëÝîåôå ôçí êáôÜëëçëç Æþíç áðü ôç ëßóôá ôïõ äåýôåñïõ ìåíïý.

6 ÅðéëÝîôå ôï üíïìá ôïõ åêôõðùôÞ áðü ôç ëßóôá åêôõðùôþí.

7 ÊÜíôå êëéê óôï Add (ÐñïóèÞêç).

ELWW Ëïãéóìéêü ãéá õðïëïãéóôÝò Macintosh 15

Page 24: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

16 ÊåöÜëáéï 1 ELWW

ÓõíäÝóåéò åêôõðùôÞ

Óçìåßùóç ÅãêáôáóôÞóôå ôï ëïãéóìéêü ðñéí êÜíåôå ôéò áñ÷éêÝò ñõèìßóåéò ôïõ åêôõðùôÞ.

ÓõíäÝóåéò USB¼ëïé ïé åêôõðùôÝò ôïõ HP LaserJet 1010 series õðïóôçñßæïõí óõíäÝóåéò USB. Ç èýñá USB âñßóêåôáé óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ åêôõðùôÞ.

Óýíäåóç ôïõ êáëùäßïõ USBÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï USB óôïí åêôõðùôÞ. ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï USB óôïí åêôõðùôÞ.

ÐáñÜëëçëåò óõíäÝóåéòÅêôüò áðü USB, ôï ìïíôÝëï HP LaserJet 1015 õðïóôçñßæåé êáé ðáñÜëëçëåò óõíäÝóåéò. Ç ðáñÜëëçëç èýñá âñßóêåôáé óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ åêôõðùôÞ. ×ñçóéìïðïéÞóôå Ýíá ðáñÜëëçëï êáëþäéï óõìâáôü ìå ôï ðñüôõðï IEEE 1284 A-B.

Óýíäåóç ôïõ ðáñÜëëçëïõ êáëùäßïõÓõíäÝóôå ôï ðáñÜëëçëï êáëþäéï óôïí åêôõðùôÞ. ÓõíäÝóôå ôï Üëëï Üêñï ôïõ ðáñÜëëçëïõ êáëùäßïõ óôïí õðïëïãéóôÞ.

Page 25: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW ÌÝóá åêôýðùóçò 17

2 ÌÝóá åêôýðùóçò

Áõôü ôï êåöÜëáéï ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ðáñáêÜôù èÝìáôá:

● ÅðéëïãÞ ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò● ÔïðïèÝôçóç ìÝóùí åêôýðùóçò● Åêôýðùóç óå äéáöÜíåéåò Þ åôéêÝôåò● Åêôýðùóç öáêÝëùí● Åêôýðùóç óå åðéóôïëü÷áñôá êáé óå ðñïôõðùìÝíåò öüñìåò● Åêôýðùóç óå ìÝóá åêôýðùóçò ìç ôõðïðïéçìÝíïõ ìåãÝèïõò êáé êáñôÝëåò

Page 26: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÅðéëïãÞ ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò

Ïé åêôõðùôÝò HP LaserJet ðñïóöÝñïõí Üñéóôç ðïéüôçôá åêôýðùóçò. Ìðïñåßôå íá åêôõðþóåôå óå ðïëëÜ äéáöïñåôéêÜ ìÝóá åêôýðùóçò, üðùò ÷áñôß (óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé ÷áñôéïý ìå ðåñéåêôéêüôçôá Ýùò êáé 100% óå áíáêõêëùìÝíåò ßíåò), öáêÝëïõò, åôéêÝôåò, äéáöÜíåéåò êáé ìÝóá åêôýðùóçò ìç ôõðïðïéçìÝíïõ ìåãÝèïõò. Ôá õðïóôçñéæüìåíá ìåãÝèç ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò åßíáé ôá åîÞò:

● ÅëÜ÷éóôï: 76 x 127 mm (3 x 5") ● ÌÝãéóôï: 216 x 356 mm (8,5 x 14")

Ïé éäéüôçôåò üðùò ôï âÜñïò, ôá íåñÜ êáé ôï ðåñéå÷üìåíï óå õãñáóßá åßíáé óçìáíôéêïß ðáñÜãïíôåò ïé ïðïßïé åðçñåÜæïõí ôçí áðüäïóç ôïõ åêôõðùôÞ êáé ôçí ðïéüôçôá ôçò åêôýðùóçò. Ãéá íá åðéôý÷åôå ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðïéüôçôá åêôýðùóçò, ÷ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ìÝóá åêôýðùóçò õøçëÞò ðïéüôçôáò, åéäéêÜ ó÷åäéáóìÝíá ãéá åêôõðùôÝò laser. Ãéá ëåðôïìåñåßò ðñïäéáãñáöÝò ÷áñôéïý êáé ìÝóùí åêôýðùóçò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

Óçìåßùóç ÄïêéìÜæåôå ðÜíôïôå Ýíá äåßãìá áðü ôï ÷áñôß ðñéí áãïñÜóåôå ìåãÜëåò ðïóüôçôåò. Ï ðñïìçèåõôÞò óáò ìÝóùí åêôýðùóçò ðñÝðåé íá åßíáé óå èÝóç íá êáôáëÜâåé ôéò áðáéôÞóåéò ïé ïðïßåò ðåñéãñÜöïíôáé óôï Ýíôõðï HP LaserJet printer family print media guide (Ïäçãüò ìÝóùí åêôýðùóçò ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá åêôõðùôþí HP LaserJet - áñéèìüò êáôáëüãïõ HP 5963-7863). Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

18 ÊåöÜëáéï 2 ELWW

Page 27: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÌÝóá åêôýðùóçò ôá ïðïßá ðñÝðåé íá áðïöåýãåôåÏ åêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 series åßíáé óå èÝóç íá ÷åéñéóôåß ðïëëïýò ôýðïõò ìÝóùí åêôýðùóçò. Ç ÷ñÞóç ìÝóùí åêôýðùóçò ôá ïðïßá äåí áíôáðïêñßíïíôáé óôéò ðñïäéáãñáöÝò ôïõ åêôõðùôÞ èá õðïâáèìßóåé ôçí ðïéüôçôá åêôýðùóçò êáé èá áõîÞóåé ôï åíäå÷üìåíï åìðëïêÞò ÷áñôéïý.

● Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðïëý ôñá÷ý ÷áñôß.● Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ÷áñôß ìå åãêïðÝò Þ äéÜôñçôï åêôüò áðü ôï êáíïíéêü ÷áñôß ìå äéÜôñçóç

3 ïðþí.● Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðïëõóÝëéäåò öüñìåò.● Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ÷áñôß ìå õäáôüóçìï áí êÜíåôå åêôõðþóåéò áìéãïýò ÷ñþìáôïò.

ÌÝóá åêôýðùóçò ôá ïðïßá ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí æçìéÜ óôïí åêôõðùôÞÓå óðÜíéåò ðåñéðôþóåéò ôï ìÝóï åêôýðùóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé æçìéÜ óôïí åêôõðùôÞ. Ãéá íá áðïôñÝøåôå ôçí ðñüêëçóç æçìéÜò, áðïöåýãåôå ôá ðáñáêÜôù ìÝóá åêôýðùóçò:

● Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ìÝóá åêôýðùóçò ìå óõíäåôÞñåò.● Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå äéáöÜíåéåò ó÷åäéáóìÝíåò ãéá åêôõðùôÝò Ýã÷õóçò ìåëÜíçò (inkjet) Þ ãéá

Üëëïõò åêôõðùôÝò ÷áìçëÞò èåñìïêñáóßáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï äéáöÜíåéåò ïé ïðïßåò ðñïïñßæïíôáé ãéá ÷ñÞóç ìå ôïõò åêôõðùôÝò HP LaserJet.

● Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå öùôïãñáöéêü ÷áñôß ôï ïðïßï ðñïïñßæåôáé ãéá åêôõðùôÝò Ýã÷õóçò ìåëÜíçò.

● Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ÷áñôß ìå áíÜãëõöç õöÞ Þ ìå åðéêÜëõøç, ôï ïðïßï äåí ðñïïñßæåôáé ãéá ôéò èåñìïêñáóßåò óôáèåñïðïßçóçò ãñáößôç ôïõ åêôõðùôÞ HP LaserJet. ÅðéëÝîôå ìÝóï åêôýðùóçò ôï ïðïßï áíôÝ÷åé èåñìïêñáóßá 200° C (392° F) ãéá 0,1 äåõôåñüëåðôï. Ç HP ðáñÜãåé äéÜöïñá ìÝóá åêôýðùóçò åéäéêÜ ó÷åäéáóìÝíá ãéá ôïí åêôõðùôÞ HP LaserJet 1010 series.

● Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå åðéóôïëü÷áñôá ìå ÷ñùóôéêÝò ÷áìçëÞò èåñìïêñáóßáò Þ èåñìïãñÜöçóç. Óôéò ðñïôõðùìÝíåò öüñìåò Þ ôá åðéóôïëü÷áñôá ðñÝðåé íá Ý÷åé ÷ñçóéìïðïéçèåß ìåëÜíç ç ïðïßá áíôÝ÷åé èåñìïêñáóßá 200° C (392° F) ãéá 0,1 äåõôåñüëåðôï.

● Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå êáíÝíá ìÝóï åêôýðùóçò ôï ïðïßï åêëýåé åðéêßíäõíá áÝñéá, ëéþíåé, ìåôáôïðßæåôáé Þ áðï÷ñùìáôßæåôáé üôáí åêôßèåôáé óå èåñìïêñáóßá 200° C (392° F) ãéá 0,1 äåõôåñüëåðôï.

Ãéá íá ðáñáããåßëåôå áíáëþóéìá ãéá åêôõðùôÝò HP LaserJet, ãéá ôéò ÇÐÁ ðçãáßíåôå óôç äéåýèõíóç http://www.hp.com/go/ljsupplies Þ ãéá ôéò Üëëåò ÷þñåò ôïõ êüóìïõ, óôç äéåýèõíóç http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

ELWW ÅðéëïãÞ ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò 19

Page 28: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

20 ÊåöÜëáéï 2 ELWW

Âåëôéóôïðïßçóç ôçò ðïéüôçôáò åêôýðùóçò áíÜëïãá ìå ôïí ôýðï ìÝóïõ åêôýðùóçò

Ïé ñõèìßóåéò ìÝóùí åêôýðùóçò õðáãïñåýïõí ôç èåñìïêñáóßá ôïõ óôáèåñïðïéçôÞ ãñáößôç óôïí åêôõðùôÞ óáò. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôéò ñõèìßóåéò óýìöùíá ìå ôá ìÝóá åêôýðùóçò ôá ïðïßá ÷ñçóéìïðïéåßôå, þóôå íá âåëôéóôïðïéÞóåôå ôçí ðïéüôçôá åêôýðùóçò.

Ìðïñåßôå íá áðïêôÞóåôå ðñüóâáóç óôç äõíáôüôçôá âåëôéóôïðïßçóçò áðü ôçí êáñôÝëá Paper (×áñôß) óôï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ Þ áðü ôï HP toolbox.

Ïé ôá÷ýôçôåò åêôýðùóçò åëáôôþíïíôáé áõôüìáôá áí ãßíåôáé åêôýðùóç ÷áñôéþí åéäéêþí ìåãåèþí.

Page 29: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW ÔïðïèÝôçóç ìÝóùí åêôýðùóçò 21

ÔïðïèÝôçóç ìÝóùí åêôýðùóçò

Êåíôñéêüò äßóêïò åéóüäïõÏ êåíôñéêüò äßóêïò åéóüäïõ ÷ùñÜ Ýùò 150 óåëßäåò ÷áñôéïý 75 ãñáììáñßùí Þ ëéãüôåñåò óåëßäåò áðü ìÝóá åêôýðùóçò ìåãáëýôåñïõ âÜñïõò (äåóìßäá ìÝãéóôïõ ðÜ÷ïõò 25 ÷éë.). ÔïðïèåôÞóôå ôï ÷áñôß ìå ôï ðÜíù ìÝñïò ðñïò ôá åìðñüò êáé ôçí ðëåõñÜ ç ïðïßá èá åêôõðùèåß íá âëÝðåé ðñïò ôá ðÜíù. Ãéá íá áðïöýãåôå ôéò åìðëïêÝò êáé ôç ëïîÞ åêôýðùóç, ðñïóáñìüóôå ôïõò ïäçãïýò ÷áñôéïý.

Äßóêïò åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôáÏ äßóêïò åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá ÷ùñÜ Ýùò 10 óåëßäåò ÷áñôéïý 75 ãñáììáñßùí Þ Ýíá öÜêåëï, ìßá äéáöÜíåéá Þ ìßá êÜñôá. ÔïðïèåôÞóôå ôï ÷áñôß ìå ôï ðÜíù ìÝñïò ðñïò ôá åìðñüò êáé ôçí ðëåõñÜ ç ïðïßá èá åêôõðùèåß íá âëÝðåé ðñïò ôá ðÜíù. Ãéá íá áðïöýãåôå ôéò åìðëïêÝò êáé ôç ëïîÞ åêôýðùóç, ðñïóáñìüóôå ôïõò ðëåõñéêïýò ïäçãïýò ÷áñôéïý.

ÐÑÏÓÏ×Ç Áí ðñïóðáèÞóåôå íá åêôõðþóåôå óå ÷áñôß ðïõ Ý÷åé ôóáëáêþìáôá, ôóáêßóìáôá Þ Üëëåò áôÝëåéåò, èá ðñïêýøåé åìðëïêÞ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

Óçìåßùóç ¼ôáí ðñïóèÝôåôå íÝï ÷áñôß, öñïíôßóôå íá áöáéñÝóåôå ðñþôá üëï ôï ÷áñôß áðü ôï äßóêï åéóüäïõ êáé íá éóéþóåôå ôç äåóìßäá ÷áñôéïý Þ Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò. Ìå áõôüí ôïí ôñüðï áðïöåýãåôáé ç ôáõôü÷ñïíç ôñïöïäïóßá ðåñéóóüôåñùí áðü ìßá óåëßäùí óôïí åêôõðùôÞ êáé Ýôóé ìåéþíïíôáé ïé ðéèáíüôçôåò åìðëïêÞò ÷áñôéïý.

Åéäéêïß ôýðïé ìÝóùí åêôýðùóçò● ÄéáöÜíåéåò êáé åôéêÝôåò: ÔïðïèåôÞóôå ôéò äéáöÜíåéåò êáé ôéò åôéêÝôåò ìå ôï ðÜíù ìÝñïò

ðñïò ôá åìðñüò êáé ôçí ðëåõñÜ ç ïðïßá èá åêôõðùèåß íá âëÝðåé ðñïò ôá ðÜíù. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Åêôýðùóç óå äéáöÜíåéåò Þ åôéêÝôåò.

● ÖÜêåëïé: ÔïðïèåôÞóôå ôïõò öáêÝëïõò ìå ôç óôåíÞ ðëåõñÜ óôçí ïðïßá èá êïëëçèåß ôï ãñáììáôüóçìï ðñïò ôá åìðñüò êáé ôçí ðëåõñÜ ç ïðïßá èá åêôõðùèåß íá âëÝðåé ðñïò ôá ðÜíù. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Åêôýðùóç öáêÝëùí.

● Åðéóôïëü÷áñôá Þ ðñïôõðùìÝíåò öüñìåò: ÔïðïèåôÞóôå ôá ìå ôï ðÜíù ìÝñïò ðñïò ôá åìðñüò êáé ôçí ðëåõñÜ ç ïðïßá èá åêôõðùèåß íá âëÝðåé ðñïò ôá ðÜíù. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Åêôýðùóç óå åðéóôïëü÷áñôá êáé óå ðñïôõðùìÝíåò öüñìåò.

● ÊÜñôåò êáé ìÝóá åêôýðùóçò ìç ôõðïðïéçìÝíïõ ìåãÝèïõò: ÔïðïèåôÞóôå ôá ìå ôç óôåíÞ ðëåõñÜ ðñïò ôá åìðñüò êáé ôçí ðëåõñÜ ç ïðïßá èá åêôõðùèåß íá âëÝðåé ðñïò ôá ðÜíù. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Åêôýðùóç óå ìÝóá åêôýðùóçò ìç ôõðïðïéçìÝíïõ ìåãÝèïõò êáé êáñôÝëåò.

Page 30: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

22 ÊåöÜëáéï 2 ELWW

Åêôýðùóç óå äéáöÜíåéåò Þ åôéêÝôåò

×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï äéáöÜíåéåò êáé åôéêÝôåò êáôÜëëçëåò ãéá ÷ñÞóç óå åêôõðùôÝò laser, üðùò ïé äéáöÜíåéåò HP êáé ïé åôéêÝôåò HP LaserJet. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

ÐÑÏÓÏ×Ç ÅðéèåùñÞóôå ôá ìÝóá åêôýðùóçò ãéá íá âåâáéùèåßôå üôé äåí åßíáé ôóáëáêùìÝíá ïýôå êõñôùìÝíá, üôé äåí Ý÷ïõí óêéóìÝíåò Üêñåò êáé üôé äåí ëåßðïõí åôéêÝôåò.

Ãéá íá åêôõðþóåôå óå äéáöÜíåéåò êáé åôéêÝôåò1 ÔïðïèåôÞóôå ìßá ìüíï óåëßäá óôï äßóêï åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá Þ ôïðïèåôÞóôå

ðïëëÝò óåëßäåò óôïí êåíôñéêü äßóêï åéóüäïõ. Âåâáéùèåßôå üôé ôï ðÜíù ìÝñïò ôïõ ìÝóïõ åêôýðùóçò âñßóêåôáé ðñïò ôá åìðñüò êáé ç ðëåõñÜ ç ïðïßá èá åêôõðùèåß (ôñá÷éÜ ðëåõñÜ) ðñïò ôá ðÜíù.

2 Ðñïóáñìüóôå ôïõò ïäçãïýò ÷áñôéïý.

3 Ìåôáâåßôå óôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞ (Þ "ðñïôéìÞóåéò åêôýðùóçò" óôá Windows 2000 êáé XP). Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ. Óôçí êáñôÝëá Paper/Quality (×áñôß/Ðïéüôçôá) Þ óôçí êáñôÝëá Paper (×áñôß) (êáñôÝëá Paper Type/Quality [Ôýðïò ÷áñôéïý/Ðïéüôçôá] óå ïñéóìÝíá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ ãéá Macintosh), åðéëÝîôå ôïí êáôÜëëçëï ôýðï ìÝóïõ åêôýðùóçò.

Óçìåßùóç Äåí åßíáé äéáèÝóéìåò üëåò ïé äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ áðü üëá ôá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò Þ üëá ôá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá. ÁíáôñÝîôå óôçí çëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðïéåò äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ åßíáé äéáèÝóéìåò áðü ôï óõãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò.

4 Åêôõðþóôå ôï Ýããñáöï. ÁöáéñÝóôå ôá ìÝóá åêôýðùóçò áðü ôïí åêôõðùôÞ êáèþò áõôÜ åêôõðþíïíôáé, þóôå íá ìçí êïëëÞóïõí ìåôáîý ôïõò êáé ôïðïèåôÞóôå ôéò åêôõðùìÝíåò óåëßäåò ðÜíù óå ìéá åðßðåäç åðéöÜíåéá.

Page 31: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Åêôýðùóç öáêÝëùí

Åêôýðùóç åíüò öáêÝëïõ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï öáêÝëïõò êáôÜëëçëïõò ãéá åêôõðùôÝò laser. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

Óçìåßùóç Ãéá ôçí åêôýðùóç åíüò öáêÝëïõ, ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï äßóêï åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá. Ãéá ôçí åêôýðùóç ðïëëáðëþí öáêÝëùí, ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôïí êåíôñéêü äßóêï åéóüäïõ.

1 Ðñéí ôïðïèåôÞóåôå öáêÝëïõò óôïí åêôõðùôÞ, ìåôáêéíÞóôå ôïõò ïäçãïýò ÷áñôéïý ðñïò ôá Ýîù, þóôå ôï äéÜóôçìá íá Ý÷åé ëßãï ìåãáëýôåñï ðëÜôïò áðü ôïõò öáêÝëïõò.

Óçìåßùóç Áí ï öÜêåëïò êëåßíåé áðü ôç óôåíÞ ôïõ Üêñç, ôïðïèåôÞóôå ôçí Üêñç áõôÞ ðñþôç ìÝóá óôïí åêôõðùôÞ.

2 ÔïðïèåôÞóôå ôï öÜêåëï ìå ôçí ðëåõñÜ ç ïðïßá èá åêôõðùèåß íá âëÝðåé ðñïò ôá ðÜíù êáé ôï ðÜíù Üêñï êáôÜ ìÞêïò ôïõ áñéóôåñïý ïäçãïý ÷áñôéïý.

3 Ðñïóáñìüóôå ôïõò ïäçãïýò ÷áñôéïý óôï ìÞêïò êáé ôï ðëÜôïò ôïõ öáêÝëïõ.

4 Ìåôáâåßôå óôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞ (Þ "ðñïôéìÞóåéò åêôýðùóçò" óôá Windows 2000 êáé XP). Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ. Óôçí êáñôÝëá Paper/Quality (×áñôß/Ðïéüôçôá) Þ óôçí êáñôÝëá Paper (×áñôß) (êáñôÝëá Paper Type/Quality [Ôýðïò ÷áñôéïý/Ðïéüôçôá] óå ïñéóìÝíá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ ãéá Macintosh), åðéëÝîôå Envelope (ÖÜêåëïò) ùò ôýðï ìÝóïõ åêôýðùóçò.

ELWW Åêôýðùóç öáêÝëùí 23

Page 32: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Óçìåßùóç Äåí åßíáé äéáèÝóéìåò üëåò ïé äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ áðü üëá ôá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò Þ üëá ôá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá. ÁíáôñÝîôå óôçí çëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðïéåò äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ åßíáé äéáèÝóéìåò áðü ôï óõãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò.

Åêôýðùóç ðïëëáðëþí öáêÝëùí×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï öáêÝëïõò êáôÜëëçëïõò ãéá åêôõðùôÝò laser. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

Óçìåßùóç Ãéá ôçí åêôýðùóç åíüò öáêÝëïõ, ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï äßóêï åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá. Ãéá ôçí åêôýðùóç ðïëëáðëþí öáêÝëùí, ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôïí êåíôñéêü äßóêï åéóüäïõ.

1 Áíïßîôå ôï êÜëõììá ôïõ äßóêïõ åéóüäïõ.

2 Ðñéí ôïðïèåôÞóåôå öáêÝëïõò óôïí åêôõðùôÞ, ìåôáêéíÞóôå ôïõò ïäçãïýò ÷áñôéïý ðñïò ôá Ýîù, þóôå ôï äéÜóôçìá íá Ý÷åé ëßãï ìåãáëýôåñï ðëÜôïò áðü ôïõò öáêÝëïõò.

3 ÔïðïèåôÞóôå ôïõò öáêÝëïõò ìå ôçí ðëåõñÜ ç ïðïßá èá åêôõðùèåß íá âëÝðåé ðñïò ôá ðÜíù êáé ôï ðÜíù Üêñï êáôÜ ìÞêïò ôïõ áñéóôåñïý ïäçãïý ÷áñôéïý. ÔïðïèåôÞóôå Ýùò 15 öáêÝëïõò.

Óçìåßùóç Áí ïé öÜêåëïé êëåßíïõí áðü ôç óôåíÞ ôïõò Üêñç, ôïðïèåôÞóôå ôçí Üêñç áõôÞ ðñþôç ìÝóá óôïí åêôõðùôÞ.

24 ÊåöÜëáéï 2 ELWW

Page 33: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

4 Ðñïóáñìüóôå ôïõò ïäçãïýò ÷áñôéïý óôï ìÞêïò êáé ôï ðëÜôïò ôùí öáêÝëùí.

5 Ìåôáâåßôå óôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞ (Þ "ðñïôéìÞóåéò åêôýðùóçò" óôá Windows 2000 êáé XP). Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ. Óôçí êáñôÝëá Paper/Quality (×áñôß/Ðïéüôçôá) Þ óôçí êáñôÝëá Paper (×áñôß) (êáñôÝëá Paper Type/Quality [Ôýðïò ÷áñôéïý/Ðïéüôçôá] óå ïñéóìÝíá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ ãéá Macintosh), åðéëÝîôå Envelope (ÖÜêåëïò) ùò ôýðï ìÝóïõ åêôýðùóçò.

Óçìåßùóç Äåí åßíáé äéáèÝóéìåò üëåò ïé äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ áðü üëá ôá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò Þ üëá ôá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá. ÁíáôñÝîôå óôçí çëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðïéåò äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ åßíáé äéáèÝóéìåò áðü ôï óõãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò.

6 Êëåßóôå ôï êÜëõììá ôïõ äßóêïõ åéóüäïõ.

ELWW Åêôýðùóç öáêÝëùí 25

Page 34: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

26 ÊåöÜëáéï 2 ELWW

Åêôýðùóç óå åðéóôïëü÷áñôá êáé óå ðñïôõðùìÝíåò öüñìåò

Ãéá íá åêôõðþóåôå óå åðéóôïëü÷áñôá Þ óå ðñïôõðùìÝíåò öüñìåò 1 ÔïðïèåôÞóôå ôï ÷áñôß ìå ôï ðÜíù ìÝñïò ðñïò ôá åìðñüò êáé ôçí ðëåõñÜ ç ïðïßá èá

åêôõðùèåß íá âëÝðåé ðñïò ôá ðÜíù. Ðñïóáñìüóôå ôïõò ïäçãïýò ÷áñôéïý óýìöùíá ìå ôï ðëÜôïò ôïõ ÷áñôéïý.

2 Åêôõðþóôå ôï Ýããñáöï.

Óçìåßùóç Ãéá íá åêôõðþóåôå ìéá ìïíïóÝëéäç óõíïäåõôéêÞ åðéóôïëÞ óå Ýíá åðéóôïëü÷áñôï óôç óõíÝ÷åéá Ýíá Ýããñáöï ðïëëþí óåëßäùí, ôïðïèåôÞóôå ôï åðéóôïëü÷áñôï óôï äßóêï åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá êáé ôïðïèåôÞóôå ôï êáíïíéêü ÷áñôß óôïí êåíôñéêü äßóêï åéóüäïõ. Ï åêôõðùôÞò åêôõðþíåé áõôüìáôá îåêéíþíôáò áðü ôï äßóêï åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá.

Page 35: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Åêôýðùóç óå ìÝóá åêôýðùóçò ìç ôõðïðïéçìÝíïõ ìåãÝèïõò êáé êáñôÝëåò

Ï åêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 series åêôõðþíåé óå ìÝóá åêôýðùóçò ìç ôõðïðïéçìÝíïõ ìåãÝèïõò Þ óå êáñôÝëåò äéáóôÜóåùí ìåôáîý 76 x 127 mm (3 x 5") êáé 216 x 356 mm (8,5 x 14"). ÁíÜëïãá ìå ôï ìÝóï åêôýðùóçò, ìðïñåßôå íá åêôõðþóåôå Ýùò êáé 10 öýëëá áðü ôï äßóêï åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá. Ãéá ôçí åêôýðùóç ðïëëþí öýëëùí, ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôïí êåíôñéêü äßóêï åéóüäïõ.

ÐÑÏÓÏ×Ç Âåâáéùèåßôå üôé ôá öýëëá äåí åßíáé êïëëçìÝíá ìåôáîý ôïõò ðñéí ôá ôïðïèåôÞóåôå.

Ãéá íá åêôõðþóåôå óå ìÝóá åêôýðùóçò ìç ôõðïðïéçìÝíïõ ìåãÝèïõò Þ êáñôÝëåò1 ÔïðïèåôÞóôå ôá ìÝóá åêôýðùóçò ìå ôç óôåíÞ ðëåõñÜ ðñïò ôá åìðñüò êáé ôçí

ðëåõñÜ ðïõ èá åêôõðùèåß ðñïò ôá ðÜíù. Ñõèìßóôå ôïõò ðëåõñéêïýò êáé ôïõò ðßóù ïäçãïýò ÷áñôéïý óýìöùíá ìå ôéò äéáóôÜóåéò ôùí ìÝóùí åêôýðùóçò.

2 Ìåôáâåßôå óôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞ (Þ "ðñïôéìÞóåéò åêôýðùóçò" óôá Windows 2000 êáé XP). Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ.

3 Óôçí êáñôÝëá Paper/Quality (×áñôß/Ðïéüôçôá) Þ óôçí êáñôÝëá Paper (×áñôß) (êáñôÝëá Paper Type/Quality [Ôýðïò ÷áñôéïý/Ðïéüôçôá] óå ïñéóìÝíá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ ãéá Macintosh), åðéëÝîôå "Ìç ôõðïðïéçìÝíï ìÝãåèïò". Ïñßóôå ôéò äéáóôÜóåéò ôùí ìÝóùí åêôýðùóçò ìç ôõðïðïéçìÝíïõ ìåãÝèïõò.

Óçìåßùóç Äåí åßíáé äéáèÝóéìåò üëåò ïé äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ áðü üëá ôá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò Þ üëá ôá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá. ÁíáôñÝîôå óôçí çëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðïéåò äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ åßíáé äéáèÝóéìåò áðü ôï óõãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò.

4 Åêôõðþóôå ôï Ýããñáöï.

ELWW Åêôýðùóç óå ìÝóá åêôýðùóçò ìç ôõðïðïéçìÝíïõ ìåãÝèïõò êáé êáñôÝëåò 27

Page 36: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

28 ÊåöÜëáéï 2 ELWW

Page 37: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW Åñãáóßåò åêôýðùóçò 29

3 Åñãáóßåò åêôýðùóçò

Áõôü ôï êåöÜëáéï ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ðáñáêÜôù èÝìáôá:

● Åêôýðùóç õäáôïãñáöçìÜôùí● Åêôýðùóç ðïëëáðëþí óåëßäùí óå Ýíá öýëëï ÷áñôéïý (åêôýðùóç "N-up")● Åêôýðùóç êáé óôéò äýï üøåéò ôïõ ÷áñôéïý (ìç áõôüìáôç åêôýðùóç äéðëÞò üøçò)● Åêôýðùóç ðïëõóÝëéäùí öõëëáäßùí● Áêýñùóç ìéáò åñãáóßáò åêôýðùóçò● Êáôáíüçóç ôùí ñõèìßóåùí ðïéüôçôáò åêôýðùóçò● ×ñÞóç ôçò ëåéôïõñãßáò EconoMode (Åîïéêïíüìçóç ãñáößôç)

Page 38: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

30 ÊåöÜëáéï 3 ELWW

Åêôýðùóç õäáôïãñáöçìÜôùí

Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åðéëïãÞ ãéá õäáôïãñáöÞìáôá ãéá íá åêôõðþóåôå êÜðïéï êåßìåíï êÜôù áðü Ýíá õðÜñ÷ïí Ýããñáöï (óôï öüíôï). Ãéá ðáñÜäåéãìá, ìðïñåß íá èÝëåôå íá åßíáé ãñáììÝíç ìå ìåãÜëá, ãêñßæá ãñÜììáôá ç Ýíäåéîç Ðñü÷åéñï Þ Áðüññçôï, äéáãþíéá óôçí ðñþôç Þ óå üëåò ôéò óåëßäåò åíüò åããñÜöïõ.

Ðñüóâáóç óôç äõíáôüôçôá åêôýðùóçò õäáôïãñáöçìÜôùí1 Áðü ôçí åöáñìïãÞ ëïãéóìéêïý, ìåôáâåßôå óôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞ (Þ "ðñïôéìÞóåéò

åêôýðùóçò" óôá Windows 2000 êáé XP). Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ.

2 Óôçí êáñôÝëá Effects (ÅöÝ) (êáñôÝëá Watermark/Overlay [ÕäáôïãñÜöçìá/ÕðÝñèåóç] óå ïñéóìÝíá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ ãéá Macintosh), åðéëÝîôå ôï õäáôïãñÜöçìá ôï ïðïßï èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå.

Óçìåßùóç Äåí åßíáé äéáèÝóéìåò üëåò ïé äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ áðü üëá ôá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò Þ üëá ôá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá. ÁíáôñÝîôå óôçí çëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðïéåò äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ åßíáé äéáèÝóéìåò áðü ôï óõãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò.

Page 39: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW Åêôýðùóç ðïëëáðëþí óåëßäùí óå Ýíá öýëëï ÷áñôéïý (åêôýðùóç "N-up") 31

Åêôýðùóç ðïëëáðëþí óåëßäùí óå Ýíá öýëëï ÷áñôéïý (åêôýðùóç "N-up")

Ìðïñåßôå íá åðéëÝîåôå ôïí áñéèìü ôùí óåëßäùí ðïõ èÝëåôå íá åêôõðùèïýí óå Ýíá öýëëï ÷áñôéïý. Áí åêôõðþóåôå ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá óåëßäåò óå Ýíá öýëëï ÷áñôéïý, ïé óåëßäåò èá åìöáíéóôïýí ìéêñüôåñåò óå ìÝãåèïò êáé äéåõèåôçìÝíåò ðÜíù óôï öýëëï ìå ôç óåéñÜ ðïõ èá åêôõðþíïíôáí ìåìïíùìÝíåò.

Ðñüóâáóç óôç äõíáôüôçôá åêôýðùóçò ðïëëáðëþí óåëßäùí óå Ýíá öýëëï ÷áñôéïý1 Áðü ôçí åöáñìïãÞ ëïãéóìéêïý, ìåôáâåßôå óôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞ (Þ "ðñïôéìÞóåéò

åêôýðùóçò" óôá Windows 2000 êáé XP). Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ.

2 Óôçí êáñôÝëá Finishing (Öéíßñéóìá) (êáñôÝëá Layout [ÄéÜôáîç] óå ïñéóìÝíá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ ãéá Macintosh), åðéëÝîôå ôïí áñéèìü óåëßäùí áíÜ öýëëï.

Óçìåßùóç Äåí åßíáé äéáèÝóéìåò üëåò ïé äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ áðü üëá ôá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò Þ üëá ôá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá. ÁíáôñÝîôå óôçí çëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðïéåò äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ åßíáé äéáèÝóéìåò áðü ôï óõãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò.

3 ÕðÜñ÷åé åðßóçò Ýíá ðëáßóéï åðéëïãÞò ãéá ôá ðåñéãñÜììáôá ôùí óåëßäùí êáé Ýíá áíáðôõóóüìåíï ìåíïý áðü ôï ïðïßï ðñïóäéïñßæåôáé ç óåéñÜ åêôýðùóçò ôùí óåëßäùí óôï öýëëï ÷áñôéïý.

Page 40: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Åêôýðùóç êáé óôéò äýï üøåéò ôïõ ÷áñôéïý (ìç áõôüìáôç åêôýðùóç äéðëÞò üøçò)

Ãéá íá åêôõðþóåôå êáé óôéò äýï üøåéò ôïõ ÷áñôéïý (ìç áõôüìáôç åêôýðùóç äéðëÞò üøçò), ðñÝðåé íá ðåñÜóåôå ôï ÷áñôß áðü ôïí åêôõðùôÞ äýï öïñÝò.

Óçìåßùóç Ç ìç áõôüìáôç åêôýðùóç äéðëÞò üøçò õðïóôçñßæåôáé ìüíï óôá Windows.

Óçìåßùóç Ìå ôç ìç áõôüìáôç åêôýðùóç äéðëÞò üøçò ìðïñåß íá ëåñùèåß ï åêôõðùôÞò êé Ýôóé íá åëáôôùèåß ç ðïéüôçôá åêôýðùóçò. Ãéá ïäçãßåò ó÷åôéêÜ ìå ôéò åíäåäåéãìÝíåò åíÝñãåéåò áí ï åêôõðùôÞò ëåñùèåß, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Êáèáñéóìüò ôïõ åêôõðùôÞ.

Ãéá íá êÜíåôå ìç áõôüìáôç åêôýðùóç äéðëÞò üøçò1 Ìåôáâåßôå óôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞ (Þ "ðñïôéìÞóåéò åêôýðùóçò" óôá Windows 2000 êáé XP).

Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ.

2 Óôçí êáñôÝëá Finishing (Öéíßñéóìá) (êáñôÝëá Paper Type/Quality [Ôýðïò ÷áñôéïý/Ðïéüôçôá] óå ïñéóìÝíá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ ãéá Macintosh), åðéëÝîôå Print on Both Sides (Åêôýðùóç êáé óôéò äýï üøåéò). ÅðéëÝîôå ôïí êáôÜëëçëï ôñüðï âéâëéïäåóßáò/óõññáöÞò êáé êÜíôå êëéê óôï OK. Åêôõðþóôå ôï Ýããñáöï.

Óçìåßùóç Äåí åßíáé äéáèÝóéìåò üëåò ïé äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ áðü üëá ôá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò Þ üëá ôá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá. ÁíáôñÝîôå óôçí çëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðïéåò äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ åßíáé äéáèÝóéìåò áðü ôï óõãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò.

32 ÊåöÜëáéï 3 ELWW

Page 41: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

3 Áöïý åêôõðùèåß ç ðñþôç üøç, áöáéñÝóôå ôï ÷áñôß ðïõ ðåñéóóåýåé óôï äßóêï åéóüäïõ êáé öõëÜîôå ôï ìÝ÷ñé íá ôåëåéþóåôå ôçí åñãáóßá ìç áõôüìáôçò åêôýðùóçò äéðëÞò üøçò.

4 ÓõëëÝîôå ôéò åêôõðùìÝíåò óåëßäåò, áíáðïäïãõñßóôå ôçí åêôõðùìÝíç üøç êáé éóéþóôå ôç äåóìßäá.

5 ÔïðïèåôÞóôå îáíÜ ôç äåóìßäá óôï äßóêï åéóüäïõ. Ç ðñþôç üøç ðñÝðåé íá êïéôÜ ðñïò ôá êÜôù, ìå ôï êÜôù Üêñï ôçò íá åéóÝñ÷åôáé ðñþôï óôïí åêôõðùôÞ. ÔïðïèåôÞóôå îáíÜ óôç èÝóç ôïõ ôï äßóêï åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá.

ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï Åêêßíçóç êáé ðåñéìÝíåôå íá åêôõðùèåß êáé ç äåýôåñç üøç.

ELWW Åêôýðùóç êáé óôéò äýï üøåéò ôïõ ÷áñôéïý (ìç áõôüìáôç åêôýðùóç äéðëÞò üøçò) 33

Page 42: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Åêôýðùóç ðïëõóÝëéäùí öõëëáäßùí

Ìðïñåßôå íá åêôõðþóåôå ðïëõóÝëéäá öõëëÜäéá óå ÷áñôß ìåãÝèïõò letter, legal, executive Þ A4.

1 ÔïðïèåôÞóôå ôï ÷áñôß óôïí êåíôñéêü äßóêï åéóüäïõ.

2 Ìåôáâåßôå óôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞ (Þ "ðñïôéìÞóåéò åêôýðùóçò" óôá Windows 2000 êáé XP). Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ.

3 Óôçí êáñôÝëá Finishing (Öéíßñéóìá) (êáñôÝëá Paper Type/Quality [Ôýðïò ÷áñôéïý/Ðïéüôçôá] óå ïñéóìÝíá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ ãéá Macintosh), åðéëÝîôå Print on Both Sides (Åêôýðùóç êáé óôéò äýï üøåéò). ÅðéëÝîôå ôïí êáôÜëëçëï ôñüðï âéâëéïäåóßáò/óõññáöÞò êáé êÜíôå êëéê óôï OK. Åêôõðþóôå ôï Ýããñáöï.

Óçìåßùóç Äåí åßíáé äéáèÝóéìåò üëåò ïé äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ áðü üëá ôá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò Þ üëá ôá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá. ÁíáôñÝîôå óôçí çëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðïéåò äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ åßíáé äéáèÝóéìåò áðü ôï óõãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò.

4 Áöïý åêôõðùèåß ç ðñþôç üøç, áöáéñÝóôå ôï ÷áñôß ðïõ ðåñéóóåýåé óôï äßóêï åéóüäïõ êáé öõëÜîôå ôï ìÝ÷ñé íá ôåëåéþóåôå ôçí åñãáóßá åêôýðùóçò öõëëáäßïõ.

5 ÓõëëÝîôå ôéò åêôõðùìÝíåò óåëßäåò, áíáðïäïãõñßóôå ôçí åêôõðùìÝíç üøç êáé éóéþóôå ôç äåóìßäá ôïõ ÷áñôéïý.

34 ÊåöÜëáéï 3 ELWW

Page 43: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

6 ÔïðïèåôÞóôå îáíÜ ôéò óåëßäåò óôï äßóêï åéóüäïõ, áñ÷ßæïíôáò áðü ôçí åêôõðùìÝíç ðñþôç üøç. Ç ðñþôç üøç ðñÝðåé íá êïéôÜ ðñïò ôá êÜôù, ìå ôï êÜôù Üêñï ôçò íá åéóÝñ÷åôáé ðñþôï óôïí åêôõðùôÞ.

ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï Åêêßíçóç êáé ðåñéìÝíåôå íá åêôõðùèåß êáé ç äåýôåñç üøç.

7 Äéðëþóôå êáé óõññÜøôå ôéò óåëßäåò.

ELWW Åêôýðùóç ðïëõóÝëéäùí öõëëáäßùí 35

Page 44: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

36 ÊåöÜëáéï 3 ELWW

Áêýñùóç ìéáò åñãáóßáò åêôýðùóçò

Ãéá íá áêõñþóåôå ôçí åñãáóßá åêôýðùóçò, ðáôÞóôå êáé áöÞóôå ôï ðëÞêôñï Áêýñùóç óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ ôïõ åêôõðùôÞ.

Áí ïé öùôåéíÝò åíäåßîåéò êáôÜóôáóçò óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ åîáêïëïõèïýí íá áíáâïóâÞíïõí áöïý Ý÷åé áêõñùèåß ç åñãáóßá åêôýðùóçò, áõôü óçìáßíåé üôé ï õðïëïãéóôÞò åîáêïëïõèåß íá óôÝëíåé ôçí åñãáóßá óôïí åêôõðùôÞ. Èá ðñÝðåé åßôå íá äéáãñÜøåôå ôçí åñãáóßá åêôýðùóçò áðü ôçí ïõñÜ åêôýðùóçò åßôå íá ðåñéìÝíåôå íá ïëïêëçñþóåé ï õðïëïãéóôÞò ôçí áðïóôïëÞ äåäïìÝíùí. Ï åêôõðùôÞò èá åðéóôñÝøåé óôçí êáôÜóôáóç "¸ôïéìïò".

Page 45: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW Êáôáíüçóç ôùí ñõèìßóåùí ðïéüôçôáò åêôýðùóçò 37

Êáôáíüçóç ôùí ñõèìßóåùí ðïéüôçôáò åêôýðùóçò

Ïé ñõèìßóåéò ðïéüôçôáò åêôýðùóçò åðçñåÜæïõí ôç öùôåéíüôçôá Þ ìç ôçò åêôýðùóçò óôç óåëßäá, êáèþò êáé ôïí ôñüðï åêôýðùóçò ôùí ãñáöéêþí. Ìðïñåßôå åðßóçò íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôéò ñõèìßóåéò ðïéüôçôáò åêôýðùóçò ãéá íá âåëôéóôïðïéÞóåôå ôçí ðïéüôçôá ôçò åêôýðùóçò ãéá Ýíá óõãêåêñéìÝíï ìÝóï åêôýðùóçò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Âåëôéóôïðïßçóç ôçò ðïéüôçôáò åêôýðùóçò áíÜëïãá ìå ôïí ôýðï ìÝóïõ åêôýðùóçò.

Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôéò ñõèìßóåéò óôéò éäéüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ, áíÜëïãá ìå ôïõò ôýðïõò ôùí åêôõðþóåþí óáò. Ïé äéáèÝóéìåò ñõèìßóåéò åßíáé ïé åîÞò:

● 600 dpi: ÁõôÞ åßíáé ç ðñïåðéëåãìÝíç ñýèìéóç.● FastRes 1200: ÁõôÞ ç ñýèìéóç åßíáé äéáèÝóéìç ãéá ôïõò åêôõðùôÝò HP LaserJet 1012 êáé

1015 series. Äßíåé êáëýôåñç ðïéüôçôá åêôýðùóçò, áëëÜ ç åêôýðùóç äéáñêåß ðåñéóóüôåñï.● EconoMode (Åîïéêïíüìçóç ãñáößôç): Ç åêôýðùóç ôïõ êåéìÝíïõ ãßíåôáé ìå ëéãüôåñï

ãñáößôç. ÁõôÞ ç ñýèìéóç ÷ñçóéìåýåé üôáí êÜíåôå ðñü÷åéñåò åêôõðþóåéò. Ìðïñåßôå íá åíåñãïðïéÞóåôå áõôÞ ôç ñýèìéóç áíåîÜñôçôá áðü ôéò Üëëåò ñõèìßóåéò ðïéüôçôáò åêôýðùóçò.

1 Ìåôáâåßôå óôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞ (Þ "ðñïôéìÞóåéò åêôýðùóçò" óôá Windows 2000 êáé XP). Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ.

2 Óôçí êáñôÝëá Paper/Quality (×áñôß/Ðïéüôçôá) Þ óôçí êáñôÝëá Finishing (Öéíßñéóìá) (êáñôÝëá Paper Type/Quality [Ôýðïò ÷áñôéïý/Ðïéüôçôá] óå ïñéóìÝíá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ ãéá Macintosh), åðéëÝîôå ôç ñýèìéóç ðïéüôçôáò åêôýðùóçò ðïõ èÝëåôå.

Óçìåßùóç Äåí åßíáé äéáèÝóéìåò üëåò ïé äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ áðü üëá ôá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò Þ üëá ôá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá. ÁíáôñÝîôå óôçí çëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðïéåò äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ åßíáé äéáèÝóéìåò áðü ôï óõãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò.

Óçìåßùóç Ãéá íá áëëÜîåôå ôéò ñõèìßóåéò ðïéüôçôáò åêôýðùóçò ãéá üëåò ôéò ìåëëïíôéêÝò åêôõðþóåéò, ìåôáâåßôå óôéò éäéüôçôåò ìÝóù ôïõ ìåíïý ¸íáñîç, óôç ãñáììÞ åñãáóéþí ôùí Windows. Ãéá íá áëëÜîåôå ôéò ñõèìßóåéò ðïéüôçôáò åêôýðùóçò ìüíï ãéá ÷ñÞóç óôçí ôñÝ÷ïõóá åöáñìïãÞ ëïãéóìéêïý, ìåôáâåßôå óôéò éäéüôçôåò ìÝóù ôïõ ìåíïý Print Setup (Ñýèìéóç ðáñáìÝôñùí åêôýðùóçò) óôçí åöáñìïãÞ ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå ãéá íá åêôõðþóåôå. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ.

Page 46: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

38 ÊåöÜëáéï 3 ELWW

×ñÞóç ôçò ëåéôïõñãßáò EconoMode (Åîïéêïíüìçóç ãñáößôç)

¸íáò åîáéñåôéêüò ôñüðïò íá ðáñáôåßíåôå ôç äéÜñêåéá æùÞò ôçò êáóÝôáò ãñáößôç, åßíáé ç ÷ñÞóç ôçò ëåéôïõñãßáò EconoMode. Ç ëåéôïõñãßá EconoMode ÷ñçóéìïðïéåß óçìáíôéêÜ ëéãüôåñï ãñáößôç áðü ü,ôé ç êáíïíéêÞ åêôýðùóç. Ç åéêüíá ðïõ åêôõðþíåôáé åßíáé ðïëý ðéï á÷íÞ, åßíáé üìùò êáôÜëëçëç ãéá ôçí åêôýðùóç ðñü÷åéñùí åêôõðþóåùí Þ äïêéìßùí.

1 Ãéá íá åíåñãïðïéÞóåôå ôç ëåéôïõñãßá EconoMode, ìåôáâåßôå óôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞ (Þ "ðñïôéìÞóåéò åêôýðùóçò" óôá Windows 2000 êáé XP). Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ.

2 Óôçí êáñôÝëá Paper/Quality (×áñôß/Ðïéüôçôá) Þ óôçí êáñôÝëá Finishing (Öéíßñéóìá) (êáñôÝëá Paper Type/Quality [Ôýðïò ÷áñôéïý/Ðïéüôçôá] óå ïñéóìÝíá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ ãéá Macintosh), åðéëÝîôå EconoMode.

Óçìåßùóç Äåí åßíáé äéáèÝóéìåò üëåò ïé äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ áðü üëá ôá ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò Þ üëá ôá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá. ÁíáôñÝîôå óôçí çëåêôñïíéêÞ ÂïÞèåéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðïéåò äõíáôüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ åßíáé äéáèÝóéìåò áðü ôï óõãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò.

Óçìåßùóç Ãéá ïäçãßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí åíåñãïðïßçóç ôçò ëåéôïõñãßáò EconoMode ãéá üëåò ôéò ìåëëïíôéêÝò åêôõðþóåéò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ.

Page 47: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW ÓõíôÞñçóç 39

4 ÓõíôÞñçóç

Áõôü ôï êåöÜëáéï ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ðáñáêÜôù èÝìáôá:

● ×ñÞóç êáóåôþí ãñáößôç ôçò HP● Öýëáîç êáóåôþí ãñáößôç● Áíáìåíüìåíç äéÜñêåéá æùÞò êáóÝôáò ãñáößôç● Åîïéêïíüìçóç ãñáößôç● ÁëëáãÞ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç● Êáèáñéóìüò ôïõ åêôõðùôÞ

Page 48: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

40 ÊåöÜëáéï 4 ELWW

×ñÞóç êáóåôþí ãñáößôç ôçò HP

Ç ðïëéôéêÞ ôçò HP áðÝíáíôé óôéò êáóÝôåò ãñáößôç Üëëùí êáôáóêåõáóôþíÇ Hewlett-Packard Company äåí óõíéóôÜ ôç ÷ñÞóç êáéíïýñãéùí, îáíáãåìéóìÝíùí Þ áíáêáôáóêåõáóìÝíùí êáóåôþí ãñáößôç Üëëùí êáôáóêåõáóôþí. ÅðåéäÞ ïé êáóÝôåò ãñáößôç Üëëùí êáôáóêåõáóôþí äåí åßíáé ðñïúüíôá ôçò HP, ç Hewlett-Packard äåí ìðïñåß íá åðçñåÜóåé ôï ó÷åäéáóìü Þ íá åëÝãîåé ôçí ðïéüôçôÜ ôïõò. Ôõ÷üí óÝñâéò Þ åðéóêåõÞ ðïõ èá áðáéôçèåß ùò áðïôÝëåóìá ôçò ÷ñÞóçò êáóÝôáò ãñáößôç Üëëïõ êáôáóêåõáóôÞ äåí êáëýðôåôáé áðü ôçí åããýçóç ôïõ åêôõðùôÞ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÄÞëùóç ðåñéïñéóìÝíçò åããýçóçò Hewlett-Packard.

Page 49: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW Öýëáîç êáóåôþí ãñáößôç 41

Öýëáîç êáóåôþí ãñáößôç

Ìçí áöáéñåßôå ôçí êáóÝôá ãñáößôç áðü ôç óõóêåõáóßá ôçò ðáñÜ ìüíïí áí ðñüêåéôáé íá ôç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áìÝóùò. Ç äéÜñêåéá æùÞò ìéáò êáóÝôáò ãñáößôç óå êëåéóôÞ óõóêåõáóßá åßíáé ðåñßðïõ 2,5 ÷ñüíéá. Ç äéÜñêåéá æùÞò ìéáò êáóÝôáò ãñáößôç óå áíïéãìÝíç óõóêåõáóßá åßíáé ðåñßðïõ 6 ìÞíåò.

ÐÑÏÓÏ×Ç Ãéá íá áðïôñÝøåôå ôçí ðñüêëçóç æçìéÜò óôçí êáóÝôá ãñáößôç, ìçí áöÞíåôå ôçí êáóÝôá åêôåèåéìÝíç óôï öùò.

Page 50: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

42 ÊåöÜëáéï 4 ELWW

Áíáìåíüìåíç äéÜñêåéá æùÞò êáóÝôáò ãñáößôç

Ç äéÜñêåéá æùÞò ôçò êáóÝôáò ãñáößôç åîáñôÜôáé áðü ôçí ðïóüôçôá ãñáößôç ðïõ êáôáíáëþíïõí ïé åñãáóßåò åêôýðùóçò. ¼ôáí åêôõðþíåôå êåßìåíï óå ÷áñôß ìåãÝèïõò letter/A4 ìå êÜëõøç 5%, ç êáóÝôá ãñáößôç äéáñêåß êáôÜ ìÝóï üñï ãéá 2000 óåëßäåò. Ôá ðáñáðÜíù éó÷ýïõí ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç ðõêíüôçôá åêôýðùóçò Ý÷åé ñõèìéóôåß óôï 3 êáé ç ëåéôïõñãßá EconoMode Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß. (ÁõôÝò åßíáé ïé ðñïåðéëåãìÝíåò ñõèìßóåéò). ÁíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Ðáñáããåëßá áíáëùóßìùí ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðáñáããåëßá áíôáëëáêôéêþí êáóåôþí ãñáößôç.

Page 51: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW Åîïéêïíüìçóç ãñáößôç 43

Åîïéêïíüìçóç ãñáößôç

¼ôáí âñßóêåôáé óôç ëåéôïõñãßá EconoMode (åîïéêïíüìçóçò ãñáößôç), ï åêôõðùôÞò ÷ñçóéìïðïéåß ëéãüôåñï ãñáößôç óå êÜèå óåëßäá. Áí åðéëÝîåôå áõôÞ ôç ëåéôïõñãßá, èá ðáñáôáèåß ç æùÞ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç êáé èá ìåéùèåß ôï êüóôïò áíÜ óåëßäá, èá ìåéùèåß, üìùò, êáé ç ðïéüôçôá ôçò åêôýðùóçò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ×ñÞóç ôçò ëåéôïõñãßáò EconoMode (Åîïéêïíüìçóç ãñáößôç).

Page 52: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÁëëáãÞ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç

1 Áíïßîôå ôç èýñá ôçò êáóÝôáò ãñáößôç êáé áöáéñÝóôå ôçí êáóÝôá ãñáößôç. ÁíáôñÝîôå óôéò ðëçñïöïñßåò ðåñß áíáêýêëùóçò ðïõ èá âñåßôå ìÝóá óôï êïõôß ôçò êáóÝôáò ãñáößôç.

ÐÑÏÓÏ×Ç Ãéá íá ìçí ðñïêëçèåß æçìéÜ, ìçí åêèÝôåôå ôçí êáóÝôá ãñáößôç óôï öùò. Êáëýøôå ôçí ìå Ýíá öýëëï ÷áñôéïý.

2 ÂãÜëôå ôç íÝá êáóÝôá ãñáößôç áðü ôç óõóêåõáóßá ôçò êáé áíáêéíÞóôå ôçí åëáöñÜ äåîéÜ-áñéóôåñÜ ãéá íá êáôáíåìçèåß ïìïéüìïñöá ï ãñáößôçò ìÝóá óôçí êáóÝôá.

44 ÊåöÜëáéï 4 ELWW

Page 53: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

3 ÔñáâÞîôå ôç ãëùôôßäá ìÝ÷ñé íá âãåé ïëüêëçñç ç ôáéíßá áðü ôçí êáóÝôá ãñáößôç. ÔïðïèåôÞóôå ôç ãëùôôßäá ìÝóá óôï êïõôß ôçò êáóÝôáò ãñáößôç ðïõ èá åðéóôñÝøåôå ãéá áíáêýêëùóç.

4 ÔïðïèåôÞóôå ôçí êáóÝôá ãñáößôç óôïí åêôõðùôÞ êáé âåâáéùèåßôå üôé Ý÷åé åöáñìüóåé óùóôÜ óôç èÝóç ôçò. Êëåßóôå ôç èýñá ôçò êáóÝôáò ãñáößôç.

ÐÑÏÓÏ×Ç Áí ôá ñïý÷á óáò ëåñùèïýí ìå ãñáößôç, óêïõðßóôå ôá ìå Ýíá óôåãíü ðáíß êáé ðëýíôå ôá ìå êñýï íåñü. Ôï æåóôü íåñü åðéôñÝðåé óôï ãñáößôç íá åéó÷ùñÞóåé óôï ýöáóìá.

ELWW ÁëëáãÞ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç 45

Page 54: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Êáèáñéóìüò ôïõ åêôõðùôÞ

Êáèáñßóôå ôï åîùôåñéêü ðåñßâëçìá ôïõ åêôõðùôÞ ìå Ýíá âñåãìÝíï ðáíß.

ÐÑÏÓÏ×Ç Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå êáèáñéóôéêÜ ìå âÜóç ôçí áììùíßá.

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åêôýðùóçò, ìðïñåß íá óõóóùñåõôïýí ìÝóá åêôýðùóçò, ãñáößôçò êáé óùìáôßäéá óêüíçò óôï åóùôåñéêü ôïõ åêôõðùôÞ. Ìå ôçí ðÜñïäï ôïõ ÷ñüíïõ, ç óõóóþñåõóç áõôÞ ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ðñïâëÞìáôá óôçí ðïéüôçôá ôçò åêôýðùóçò, ãéá ðáñÜäåéãìá, êçëßäåò Þ óôßãìáôá ãñáößôç. Ãéá ôç äéüñèùóç êáé áðïöõãÞ áõôïý ôïõ ôýðïõ ðñïâëçìÜôùí, êáèáñßóôå ôçí ðåñéï÷Þ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç êáé ôç äéáäñïìÞ ôïõ ÷áñôéïý.

Êáèáñéóìüò ôçò ðåñéï÷Þò ôçò êáóÝôáò ãñáößôçÄåí ÷ñåéÜæåôáé íá êáèáñßæåôå óõ÷íÜ ôçí ðåñéï÷Þ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç. Ùóôüóï, ï êáèáñéóìüò ôçò ðåñéï÷Þò ìðïñåß íá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôùí åêôõðùìÝíùí óåëßäùí óáò.

1 ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò êáé ðåñéìÝíåôå íá êñõþóåé ï åêôõðùôÞò.

2 Áíïßîôå ôç èýñá ôçò êáóÝôáò ãñáößôç êáé áöáéñÝóôå ôçí êáóÝôá ãñáößôç.

ÐÑÏÓÏ×Ç Ãéá íá ìçí ðñïêëçèåß æçìéÜ, ìçí åêèÝôåôå ôçí êáóÝôá ãñáößôç óôï öùò. Áí ÷ñåéáóôåß, êáëýøôå ôçí êáóÝôá ãñáößôç. Åðßóçò, ìçí áããßæåôå ôïí êýëéíäñï ìåôáöïñÜò ìáýñïõ óðüããïõ ðïõ âñßóêåôáé ìÝóá óôïí åêôõðùôÞ. Áí ôïí áããßîåôå, ìðïñåß íá ðñïêëçèåß æçìéÜ óôïí åêôõðùôÞ.

46 ÊåöÜëáéï 4 ELWW

Page 55: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

3 Ìå Ýíá óôåãíü ðáíß ÷ùñßò ÷íïýäé êáèáñßóôå ôá êáôÜëïéðá áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôçò äéáäñïìÞò ÷áñôéïý êáé áðü ôçí êïéëüôçôá ôçò êáóÝôáò ãñáößôç.

4 ÔïðïèåôÞóôå ôçí êáóÝôá ãñáößôç óôç èÝóç ôçò êáé êëåßóôå ôç èýñá ôçò.

5 ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò óôïí åêôõðùôÞ.

ELWW Êáèáñéóìüò ôïõ åêôõðùôÞ 47

Page 56: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Êáèáñéóìüò ôçò äéáäñïìÞò ÷áñôéïýÁí óôéò åêôõðþóåéò ðáñïõóéÜæïíôáé óôßãìáôá Þ êçëßäåò ãñáößôç, ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï âïçèçôéêü ðñüãñáììá êáèáñéóìïý HP LaserJet ãéá íá áöáéñÝóåôå ôá óùìáôßäéá ìÝóùí åêôýðùóçò êáé ãñáößôç ðïõ ìðïñåß íá Ý÷ïõí óõóóùñåõôåß óôï óõãêñüôçìá óôáèåñïðïßçóçò ãñáößôç êáé óôïõò êõëßíäñïõò ôïõ åêôõðùôÞ. Ìå ôïí êáèáñéóìü ôçò äéáäñïìÞò ÷áñôéïý, óõìâÜëëåôå óôçí åðéìÞêõíóç ôçò äéÜñêåéáò æùÞò ôïõ åêôõðùôÞ.

Óçìåßùóç Ãéá ôï êáëýôåñï äõíáôü áðïôÝëåóìá, ÷ñçóéìïðïéÞóôå ìéá äéáöÜíåéá. Áí äåí Ý÷åôå äéáöÜíåéåò, ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ÷áñôß öùôïáíôéãñáöéêïý (18-24 lb. / 70-90 g/m2) ìå ëåßá åðéöÜíåéá.

1 Âåâáéùèåßôå üôé ï åêôõðùôÞò åßíáé áäñáíÞò êáé üôé ç öùôåéíÞ Ýíäåéîç ¸ôïéìïò åßíáé áíáììÝíç.

2 ÔïðïèåôÞóôå ôï ìÝóï åêôýðùóçò óôï äßóêï åéóüäïõ.

3 ÁðïêôÞóôå ðñüóâáóç óôï HP toolbox. Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ×ñÞóç ôïõ hp toolbox. ÊÜíôå êëéê óôçí êáñôÝëá Troubleshooting (Áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí) êáé êáôüðéí êÜíôå êëéê óôï Print Quality Tools (Åñãáëåßá ðïéüôçôáò åêôýðùóçò). ÅðéëÝîôå ôç óåëßäá êáèáñéóìïý.

Óçìåßùóç Ç äéáäéêáóßá êáèáñéóìïý äéáñêåß ðåñßðïõ 2 ëåðôÜ. Ç óåëßäá êáèáñéóìïý èá óôáìáôÜ êáôÜ äéáóôÞìáôá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò äéáäéêáóßáò êáèáñéóìïý. Ìç óâÞóåôå ôïí åêôõðùôÞ áí ðñþôá äåí ôåëåéþóåé ç äéáäéêáóßá êáèáñéóìïý. Ìðïñåß íá ÷ñåéáóôåß íá åðáíáëÜâåôå ôç äéáäéêáóßá êáèáñéóìïý áñêåôÝò öïñÝò ãéá íá êáèáñßóåé åíôåëþò ï åêôõðùôÞò.

48 ÊåöÜëáéï 4 ELWW

Page 57: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW Äéá÷åßñéóç ôïõ åêôõðùôÞ 49

5 Äéá÷åßñéóç ôïõ åêôõðùôÞ

Áõôü ôï êåöÜëáéï ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ðáñáêÜôù èÝìáôá:

● Óåëßäåò ðëçñïöïñéþí åêôõðùôÞ● ×ñÞóç ôïõ hp toolbox

Page 58: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

50 ÊåöÜëáéï 5 ELWW

Óåëßäåò ðëçñïöïñéþí åêôõðùôÞ

Óôç ìíÞìç ôïõ åêôõðùôÞ õðÜñ÷ïõí åéäéêÝò óåëßäåò. ÁõôÝò ïé óåëßäåò âïçèïýí óôç äéÜãíùóç êáé ôçí åðßëõóç ðñïâëçìÜôùí ôïõ åêôõðùôÞ.

Óåëßäá åðßäåéîçò (Demo)Ãéá íá åêôõðþóåôå ìéá óåëßäá åðßäåéîçò, ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï Åêêßíçóç üôáí ï åêôõðùôÞò âñßóêåôáé óå êáôÜóôáóç åôïéìüôçôáò (ìå áíáììÝíç ôç öùôåéíÞ Ýíäåéîç "¸ôïéìïò") êáé ü÷é åíþ åêôõðþíåé.

ÁíáöïñÜ ñõèìßóåùí Ç áíáöïñÜ ñõèìßóåùí ðáñáèÝôåé ôéò ôñÝ÷ïõóåò ñõèìßóåéò êáé éäéüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ. ÐåñéëáìâÜíåé åðßóçò ìéá áíáöïñÜ êáôÜóôáóçò. Ìðïñåßôå íá åêôõðþóåôå ìéá óåëßäá ñõèìßóåùí áðü ôïí åêôõðùôÞ Þ ôï HP toolbox.

Ãéá íá åêôõðþóåôå ôç óåëßäá ñõèìßóåùí áðü ôïí åêôõðùôÞ, ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï Åêêßíçóç ãéá 5 äåõôåñüëåðôá üôáí ï åêôõðùôÞò âñßóêåôáé óå êáôÜóôáóç åôïéìüôçôáò. Ìüëéò áíÜøåé ç öùôåéíÞ Ýíäåéîç "Åêêßíçóç", áöÞóôå ôï ðëÞêôñï "Åêêßíçóç".

Page 59: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

×ñÞóç ôïõ hp toolbox

Ôï HP toolbox åßíáé ìéá åöáñìïãÞ Web ôçí ïðïßá ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéåßôå ãéá íá êÜíåôå ôá áêüëïõèá:

● Íá åëÝã÷åôå ôçí êáôÜóôáóç ôïõ åêôõðùôÞ● Íá ïñßæåôå ôéò ñõèìßóåéò ôïõ åêôõðùôÞ● Íá ðñïâÜëåôå ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí● Íá ðñïâÜëåôå çëåêôñïíéêÜ åã÷åéñßäéá ïäçãéþí

Ãéá íá ìðïñÝóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï HP toolbox, ðñÝðåé ðñþôá íá Ý÷åôå ïëïêëçñþóåé ôçí åãêáôÜóôáóç ôïõ ëïãéóìéêïý ôïõ åêôõðùôÞ.

Óçìåßùóç Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá Ý÷åôå ðñüóâáóç óôï Internet ãéá íá åêêéíÞóåôå êáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï HP toolbox. Ùóôüóï, áí êÜíåôå êëéê óå ìéá óýíäåóç óôçí ðåñéï÷Þ Other Links (¢ëëåò óõíäÝóåéò), èá ðñÝðåé íá Ý÷åôå ðñüóâáóç óôï Internet ãéá íá ìðïñÝóåôå íá ìåôáâåßôå óôçí ôïðïèåóßá Web ç ïðïßá ó÷åôßæåôáé ìå ôç óýíäåóç. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Other Links (¢ëëåò óõíäÝóåéò).

Õðïóôçñéæüìåíá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôáÔï HP toolbox õðïóôçñßæåé ôá áêüëïõèá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá:

● Windows 98, 2000, Me êáé XP● Mac OSX v10.1 êáé v10.2

Óçìåßùóç To HP toolbox äåí õðïóôçñßæåé ôá Windows 95 êáé Windows NT 4.0.

Õðïóôçñéæüìåíá ðñïãñÜììáôá ðåñéÞãçóçòÃéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï HP toolbox, ðñÝðåé íá Ý÷åôå Ýíá áðü ôá áêüëïõèá ðñïãñÜììáôá ðåñéÞãçóçò:

● Microsoft Internet Explorer 5 (Þ íåüôåñç Ýêäïóç)● Netscape Navigator 6 (Þ íåüôåñç Ýêäïóç)

¼ëåò ïé óåëßäåò ìðïñïýí íá åêôõðùèïýí áðü ôï ðñüãñáììá ðåñéÞãçóçò.

Ãéá íá ðñïâÜëåôå ôï HP toolbox1 Óôï ìåíïý ¸íáñîç, ôïðïèåôÞóôå ôï äåßêôç óôçí åðéëïãÞ ÐñïãñÜììáôá, êáôüðéí óôï

HP LaserJet 1010 êáé åðéëÝîôå HP toolbox.

2 Ôï HP toolbox áíïßãåé óå Ýíá ðñüãñáììá ðåñéÞãçóçò.

Óçìåßùóç Ìüëéò áíïßîåôå ôï URL, äçìéïõñãÞóôå Ýíá óåëéäïäåßêôç þóôå íá ìðïñåßôå íá åðéóôñÝöåôå óå áõôÞí ôçí ôïðïèåóßá Web ãñÞãïñá.

ELWW ×ñÞóç ôïõ hp toolbox 51

Page 60: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Ïé åíüôçôåò ôïõ HP toolboxÔï ëïãéóìéêü HP toolbox ðåñéëáìâÜíåé ôéò áêüëïõèåò åíüôçôåò:

● ÊáñôÝëá êáôÜóôáóçò (Status)● ÊáñôÝëá áíôéìåôþðéóçò ðñïâëçìÜôùí (Troubleshooting)● ÊáñôÝëá åéäïðïéÞóåùí (Alerts)● ÊáñôÝëá åã÷åéñéäßùí (Documentation)● ÐáñÜèõñï Advanced Printer Settings (ÐñïçãìÝíåò ñõèìßóåéò åêôõðùôÞ)

Other Links (¢ëëåò óõíäÝóåéò)ÊÜèå óåëßäá ôïõ HP toolbox ðåñéÝ÷åé óõíäÝóåéò óôçí ôïðïèåóßá ôçò HP óôï Web ãéá äÞëùóç ðñïúüíôïò, õðïóôÞñéîç ðñïúüíôïò êáé ðáñáããåëßá áíáëùóßìùí. Ãéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôÝò ôéò óõíäÝóåéò ðñÝðåé íá Ý÷åôå ðñüóâáóç óôï Internet. Áí ÷ñçóéìïðïéåßôå óýíäåóç ìÝóù ôçëåöþíïõ (dial-up) êáé äåí óõíäåèÞêáôå üôáí åêêéíÞóáôå ôï HP toolbox, ðñÝðåé íá óõíäåèåßôå ðñéí ðñïóðáèÞóåôå íá åðéóêåöèåßôå áõôÝò ôéò ôïðïèåóßåò Web.

52 ÊåöÜëáéï 5 ELWW

Page 61: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÊáñôÝëá êáôÜóôáóçò (Status)Ç êáñôÝëá êáôÜóôáóçò ðåñéÝ÷åé óõíäÝóåéò óôéò áêüëïõèåò êýñéåò óåëßäåò:

● Device Status (ÊáôÜóôáóç óõóêåõÞò). ÐñïâïëÞ ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò åêôõðùôÞ. ÁõôÞ ç óåëßäá äåß÷íåé äéÜöïñåò óõíèÞêåò åêôõðùôÞ, üðùò ð.÷. åìðëïêÞ ÷áñôéïý Þ Üäåéï äßóêï ÷áñôéïý. Áöïý äéïñèþóåôå ôï ðñüâëçìá, êÜíôå êëéê óôï êïõìðß Refresh (ÁíáíÝùóç) ãéá íá åíçìåñþóåôå ôçí êáôÜóôáóç óõóêåõÞò.

● Print Info Pages (Åêôýðùóç óåëßäùí ðëçñïöïñéþí). Åêôõðþóôå ôç óåëßäá ñõèìßóåùí êáé Üëëåò óåëßäåò ðëçñïöïñéþí ãéá ôïí åêôõðùôÞ.

ÊáñôÝëá áíôéìåôþðéóçò ðñïâëçìÜôùí (Troubleshooting)Ç êáñôÝëá áíôéìåôþðéóçò ðñïâëçìÜôùí ðåñéÝ÷åé óõíäÝóåéò óå äéÜöïñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí ôïõ åêôõðùôÞ. Ãéá ðáñÜäåéãìá, ìðïñåßôå íá âñåßôå ïäçãßåò ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç åìðëïêÞò ÷áñôéïý, ôçí åðßëõóç ðñïâëçìÜôùí ðïéüôçôáò åêôýðùóçò, ôçí åñìçíåßá ôùí öùôåéíþí åíäåßîåùí ôïõ ðßíáêá åëÝã÷ïõ êáé ôçí åðßëõóç äéáöüñùí Üëëùí ðñïâëçìÜôùí ôïõ åêôõðùôÞ.

ELWW ×ñÞóç ôïõ hp toolbox 53

Page 62: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÊáñôÝëá åéäïðïéÞóåùí (Alerts)Ç êáñôÝëá åéäïðïéÞóåùí óáò åðéôñÝðåé íá ñõèìßóåôå ôïí åêôõðùôÞ þóôå íá óáò åéäïðïéåß áõôüìáôá ãéá äéÜöïñåò êáôáóôÜóåéò.

Set up status alerts (Ñýèìéóç åéäïðïéÞóåùí êáôÜóôáóçò)Óå áõôÞ ôç óåëßäá ìðïñåßôå íá åíåñãïðïéÞóåôå Þ íá áðåíåñãïðïéÞóåôå ôç ëåéôïõñãßá åéäïðïéÞóåùí, íá ïñßóåôå ðüôå ðñÝðåé ï åêôõðùôÞò íá óôÝëíåé ìéá åéäïðïßçóç êáé íá åðéëÝîåôå áíÜìåóá óå äýï ôýðïõò åéäïðïéÞóåùí:

● Ýíá áíáäõüìåíï ìÞíõìá● Ýíá åéêïíßäéï óôç ãñáììÞ åñãáóéþí

ÊÜíôå êëéê óôï Apply (ÅöáñìïãÞ) ãéá íá åíåñãïðïéÞóåôå ôéò ñõèìßóåéò.

ÊáñôÝëá åã÷åéñéäßùí (Documentation)Ç êáñôÝëá åã÷åéñéäßùí ðåñéÝ÷åé óõíäÝóåéò óôá áêüëïõèá åã÷åéñßäéá:

● Ïäçãüò ×ñÞóçò. ÐåñéÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ñÞóç, ôçí åããýçóç, ôéò ðñïäéáãñáöÝò êáé ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ åêôõðùôÞ. Ï Ïäçãüò ×ñÞóçò äéáôßèåôáé óå ìïñöÞ html êáé pdf.

● Read Me. ÐåñéÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ïé ïðïßåò ðñïóôÝèçêáí ìåôÜ ôçí Ýêäïóç ôïõ Ïäçãïý ×ñÞóçò.

● Late Breaking News (ÐëÝïí ðñüóöáôåò ðëçñïöïñßåò). ÐåñéÝ÷åé ôéò ðëÝïí ðñüóöáôåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïí åêôõðùôÞ. (Ìüíï óôçí áããëéêÞ ãëþóóá.)

54 ÊåöÜëáéï 5 ELWW

Page 63: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÐáñÜèõñï Advanced Printer Settings (ÐñïçãìÝíåò ñõèìßóåéò åêôõðùôÞ)Áí êÜíåôå êëéê óôç óýíäåóç Advanced Printer Settings, èá áíïßîåé Ýíá íÝï ðáñÜèõñï. Ôï ðáñÜèõñï Advanced Printer Settings Ý÷åé äýï êáñôÝëåò:

● ÊáñôÝëá ðëçñïöïñéþí (Information)● ÊáñôÝëá ñõèìßóåùí (Settings)

ÊáñôÝëá ðëçñïöïñéþí (Information)Ç êáñôÝëá ðëçñïöïñéþí ðáñÝ÷åé ãñÞãïñåò óõíäÝóåéò óôéò áêüëïõèåò ðëçñïöïñßåò:

● Device status (ÊáôÜóôáóç óõóêåõÞò)● Configuration (Ñýèìéóç ðáñáìÝôñùí)● Event log (Áñ÷åßï êáôáãñáöÞò óõìâÜíôùí)● Print Info pages (Åêôýðùóç óåëßäùí ðëçñïöïñéþí)

ÊáñôÝëá ñõèìßóåùí (Settings)Ç êáñôÝëá ñõèìßóåùí ðåñéÝ÷åé óõíäÝóåéò óå äéÜöïñåò óåëßäåò ïé ïðïßåò óáò åðéôñÝðïõí íá ðñïâÜëëåôå êáé íá áëëÜæåôå ôéò ñõèìßóåéò ôùí ðáñáìÝôñùí ôïõ åêôõðùôÞ.

Óçìåßùóç Ïé ñõèìßóåéò ðïõ ãßíïíôáé ìÝóù ôïõ ëïãéóìéêïý õðåñéó÷ýïõí ôùí ñõèìßóåùí ðïõ ãßíïíôáé ìÝóù ôïõ HP toolbox.

● Device Information (Ðëçñïöïñßåò óõóêåõÞò). ÐñïâïëÞ âáóéêþí ðëçñïöïñéþí ó÷åôéêÜ ìå ôïí åêôõðùôÞ.

● Paper Handling (×åéñéóìüò ÷áñôéïý). ÐñïâïëÞ êáé áëëáãÞ ôùí ñõèìßóåùí ôïõ äßóêïõ åéóüäïõ ôïõ åêôõðùôÞ.

● Printing (Åêôýðùóç). ÐñïâïëÞ êáé áëëáãÞ ôùí ðñïåðéëåãìÝíùí ñõèìßóåùí åêôýðùóçò.● PCL. (Ìüíï ãéá ôïí åêôõðùôÞ HP LaserJet) ÐñïâïëÞ êáé áëëáãÞ ôùí ðëçñïöïñéþí

ãñáììáôïóåéñþí PCL.● Print Quality (Ðïéüôçôá åêôýðùóçò). ÐñïâïëÞ êáé áëëáãÞ ôùí ñõèìßóåùí ðïéüôçôáò

åêôýðùóçò.● Print Modes (ÌÝèïäïé åêôýðùóçò). ÐñïâïëÞ êáé áëëáãÞ ôùí ìåèüäùí åêôýðùóçò ãéá

äéÜöïñïõò ôýðïõò ìÝóùí åêôýðùóçò.● System Setup (Ñýèìéóç óõóôÞìáôïò). ÐñïâïëÞ êáé áëëáãÞ ðëçñïöïñéþí óõóôÞìáôïò.● I/O (Åßóïäïò/¸îïäïò). ÐñïâïëÞ êáé áëëáãÞ ôçò ñýèìéóçò ÷ñïíéêïý ïñßïõ I/O.● Resets (ÅðáíáöïñÜ ñõèìßóåùí). ÅðáíáöïñÜ üëùí ôùí ñõèìßóåùí ôïõ åêôõðùôÞ óôéò

áñ÷éêÝò åñãïóôáóéáêÝò ñõèìßóåéò.

ELWW ×ñÞóç ôïõ hp toolbox 55

Page 64: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

56 ÊåöÜëáéï 5 ELWW

Page 65: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW Áíôéìåôþðéóç êáé åðßëõóç ðñïâëçìÜôùí 57

6 Áíôéìåôþðéóç êáé åðßëõóç ðñïâëçìÜôùí

Áõôü ôï êåöÜëáéï ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ðáñáêÜôù èÝìáôá:

● Åýñåóç ôçò ëýóçò● Ôýðïé öùôåéíþí åíäåßîåùí● ÐñïâëÞìáôá ÷åéñéóìïý ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò● Ç åêôõðùìÝíç óåëßäá äéáöÝñåé áðü áõôÞí ðïõ åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç● ÐñïâëÞìáôá ëïãéóìéêïý åêôõðùôÞ● Âåëôßùóç ðïéüôçôáò åêôýðùóçò● ÁðïêáôÜóôáóç åìðëïêþí● ÁëëáãÞ ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò● Êáèáñéóìüò ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò● ÁëëáãÞ ôïõ êõëßíäñïõ äéá÷ùñéóìïý ôïõ åêôõðùôÞ

Page 66: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Åýñåóç ôçò ëýóçò

×ñçóéìïðïéÞóôå áõôÞí ôçí åíüôçôá ãéá íá âñåßôå ëýóåéò óå óõíÞèç ðñïâëÞìáôá ôïõ åêôõðùôÞ.

ÂÞìá 1: ¸÷åé ãßíåé óùóôÞ åãêáôÜóôáóç êáé ñýèìéóç ôïõ åêôõðùôÞ;● ¸÷åé óõíäåèåß ï åêôõðùôÞò óå ñåõìáôïäüôç (ðñßæá ôïß÷ïõ) ðïõ ëåéôïõñãåß óùóôÜ;● Ï äéáêüðôçò ëåéôïõñãßáò âñßóêåôáé óôç èÝóç on;● ¸÷åé åãêáôáóôáèåß óùóôÜ ç êáóÝôá ãñáößôç; Äåßôå ôçí åíüôçôá ÁëëáãÞ ôçò êáóÝôáò

ãñáößôç.● ¸÷åé ôïðïèåôçèåß ÷áñôß óôï äßóêï åéóüäïõ êáé áí íáé, Ý÷åé ôïðïèåôçèåß óùóôÜ; Äåßôå ôçí

åíüôçôá ÔïðïèÝôçóç ìÝóùí åêôýðùóçò.

Íáé: Áí áðáíôÞóáôå "Íáé" óôéò ðéï ðÜíù åñùôÞóåéò, ðçãáßíåôå óôï ÂÞìá 2: Åßíáé áíáììÝíç ç öùôåéíÞ Ýíäåéîç "¸ôïéìïò";

¼÷é: Áí ï åêôõðùôÞò äåí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôï ÔìÞìá ÅîõðçñÝôçóçò Ðåëáôþí ôçò HP.

ÂÞìá 2: Åßíáé áíáììÝíç ç öùôåéíÞ Ýíäåéîç "¸ôïéìïò";Ïé öùôåéíÝò åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá åëÝã÷ïõ ìïéÜæïõí ìå áõôÝò ôçò åéêüíáò;

Íáé: Ðçãáßíåôå óôï ÂÞìá 3: Ìðïñåßôå íá åêôõðþóåôå ìéá óåëßäá åðßäåéîçò;

¼÷é: Áí ïé öùôåéíÝò åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá åëÝã÷ïõ äåí ìïéÜæïõí ìå áõôÝò ôçò åéêüíáò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Ôýðïé öùôåéíþí åíäåßîåùí.

Áí äåí ìðïñåßôå íá ëýóåôå ôï ðñüâëçìá, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôï ÔìÞìá ÅîõðçñÝôçóçò Ðåëáôþí ôçò HP.

ÂÞìá 3: Ìðïñåßôå íá åêôõðþóåôå ìéá óåëßäá åðßäåéîçò;ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï Åêêßíçóç ãéá íá åêôõðþóåôå ìéá óåëßäá åðßäåéîçò.

Íáé: Áí åêôõðþíåôáé ç óåëßäá åðßäåéîçò, ðçãáßíåôå óôï ÂÞìá 4: Ç ðïéüôçôá åêôýðùóçò åßíáé áðïäåêôÞ;

¼÷é: Áí äåí âãáßíåé ÷áñôß áðü ôïí åêôõðùôÞ, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïâëÞìáôá ÷åéñéóìïý ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò.

Áí äåí ìðïñåßôå íá ëýóåôå ôï ðñüâëçìá, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôï ÔìÞìá ÅîõðçñÝôçóçò Ðåëáôþí ôçò HP.

58 ÊåöÜëáéï 6 ELWW

Page 67: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÂÞìá 4: Ç ðïéüôçôá åêôýðùóçò åßíáé áðïäåêôÞ;Íáé: Áí ç ðïéüôçôá åêôýðùóçò åßíáé áðïäåêôÞ, ðçãáßíåôå óôï ÂÞìá 5: Ï åêôõðùôÞò åðéêïéíùíåß ìå ôïí õðïëïãéóôÞ;

¼÷é: Áí ç ðïéüôçôá åêôýðùóçò åßíáé êáêÞ, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Âåëôßùóç ðïéüôçôáò åêôýðùóçò.

Âåâáéùèåßôå üôé ïé ñõèìßóåéò åêôýðùóçò åßíáé êáôÜëëçëåò ãéá ôï ìÝóï åêôýðùóçò ôï ïðïßï ÷ñçóéìïðïéåßôå. Ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôéò ñõèìßóåéò ãéá ôïõò äéÜöïñïõò ôýðïõò ìÝóùí åêôýðùóçò, áíáôñÝîôå óôï êåöÜëáéï "ÌÝóá åêôýðùóçò".

Áí äåí ìðïñåßôå íá ëýóåôå ôï ðñüâëçìá, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôï ÔìÞìá ÅîõðçñÝôçóçò Ðåëáôþí ôçò HP.

ÂÞìá 5: Ï åêôõðùôÞò åðéêïéíùíåß ìå ôïí õðïëïãéóôÞ;ÄïêéìÜóôå íá åêôõðþóåôå Ýíá Ýããñáöï áðü ìéá äéáöïñåôéêÞ åöáñìïãÞ ëïãéóìéêïý.

Íáé: Áí åêôõðþíåôáé ôï Ýããñáöï, ðçãáßíåôå óôï ÂÞìá 6: Ç åêôõðùìÝíç óåëßäá åßíáé üðùò ôçí ðåñéìÝíáôå;

¼÷é: Áí äåí åêôõðþíåôáé ôï Ýããñáöï, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïâëÞìáôá ëïãéóìéêïý åêôõðùôÞ.

Áí äåí ìðïñåßôå íá ëýóåôå ôï ðñüâëçìá, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôï ÔìÞìá ÅîõðçñÝôçóçò Ðåëáôþí ôçò HP.

ÂÞìá 6: Ç åêôõðùìÝíç óåëßäá åßíáé üðùò ôçí ðåñéìÝíáôå;Íáé: Ôï ðñüâëçìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ëõèåß. Áí ôï ðñüâëçìá åðéìÝíåé, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôï ÔìÞìá ÅîõðçñÝôçóçò Ðåëáôþí ôçò HP.

¼÷é: ÁíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Ç åêôõðùìÝíç óåëßäá äéáöÝñåé áðü áõôÞí ðïõ åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç.

Áí äåí ìðïñåßôå íá ëýóåôå ôï ðñüâëçìá, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôï ÔìÞìá ÅîõðçñÝôçóçò Ðåëáôþí ôçò HP.

ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôï ÔìÞìá ÅîõðçñÝôçóçò Ðåëáôþí ôçò HP● Óôéò ÇÐÁ, ðçãáßíåôå óôç äéåýèõíóç http://www.hp.com/support/lj1010● Óôéò õðüëïéðåò ÷þñåò/ðåñéï÷Ýò, ðçãáßíåôå óôç äéåýèõíóç http://www.hp.com

ELWW Åýñåóç ôçò ëýóçò 59

Page 68: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Ôýðïé öùôåéíþí åíäåßîåùí

1 óýìâïëï ãéá óâçóôÞ öùôåéíÞ Ýíäåéîç

2 óýìâïëï ãéá áíáììÝíç öùôåéíÞ Ýíäåéîç

3 óýìâïëï ãéá öùôåéíÞ Ýíäåéîç ç ïðïßá áíáâïóâÞíåé

Ôýðïé öùôåéíþí åíäåßîåùí

ÖùôåéíÝò åíäåßîåéò êáôÜóôáóçò

ÊáôÜóôáóç ôïõ åêôõðùôÞ ÅíÝñãåéá

¸ôïéìïòÏ åêôõðùôÞò åßíáé Ýôïéìïò ãéá åêôýðùóç.

Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá êÜíåôå êÜðïéá åíÝñãåéá.

ÅðåîåñãáóßáÏ åêôõðùôÞò ëáìâÜíåé Þ åðåîåñãÜæåôáé äåäïìÝíá.

ÐåñéìÝíåôå Ýùò üôïõ ïëïêëçñùèåß ç åêôýðùóç ôçò åñãáóßáò.

ÊáôÜóôáóç êáèáñéóìïý/ÄïêéìÞ ìç÷áíéóìïýÅêôõðþíåôáé ìéá óåëßäá êáèáñéóìïý Þ ìéá óåëßäá äïêéìÞò ôïõ ìç÷áíéóìïý.

ÐåñéìÝíåôå íá ôåëåéþóåé ç åêôýðùóç ôçò óåëßäáò êáèáñéóìïý, ãéá íá ðåñÜóåé ï åêôõðùôÞò óå êáôÜóôáóç "¸ôïéìïò". ºóùò ÷ñåéáóôïýí ìÝ÷ñé êáé 2 ëåðôÜ.

ÐåñéìÝíåôå íá ôåëåéþóåé ç åêôýðùóç ôçò óåëßäáò äïêéìÞò ôïõ ìç÷áíéóìïý, ãéá íá ðåñÜóåé ï åêôõðùôÞò óå êáôÜóôáóç "¸ôïéìïò".

1 2 3

60 ÊåöÜëáéï 6 ELWW

Page 69: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÅðéóôñïöÞ óôçí åíüôçôá Åýñåóç ôçò ëýóçò.

ÌíÞìç ðëÞñçòÇ ìíÞìç ôïõ åêôõðùôÞ åßíáé ðëÞñçò

Ç óåëßäá ç ïðïßá åêôõðþíåôáé ßóùò åßíáé éäéáßôåñá ðïëýðëïêç ãéá ôç ÷ùñçôéêüôçôá ìíÞìçò ôïõ åêôõðùôÞ óáò. ÄïêéìÜóôå íá ìåéþóåôå ôçí áíÜëõóç. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Êáôáíüçóç ôùí ñõèìßóåùí ðïéüôçôáò åêôýðùóçò.

Áíïé÷ôÞ èýñá, Ýëëåéøç ÷áñôéïý, Ýëëåéøç êáóÝôáò ãñáößôç Þ åìðëïêÞ ÷áñôéïý.

Ï åêôõðùôÞò âñßóêåôáé óå êáôÜóôáóç óöÜëìáôïò ôï ïðïßï áðáéôåß ôç ìåóïëÜâçóç ôïõ ÷ñÞóôç Þ ôçí áíáæÞôçóç âïÞèåéáò.

ÅëÝãîôå áí õößóôáíôáé ïé ðáñáêÜôù êáôáóôÜóåéò:● Ç èýñá ôçò êáóÝôáò ãñáößôç åßíáé ôåëåßùò

êëåéóôÞ.● Ôï ÷áñôß åßíáé ôïðïèåôçìÝíï. Ãéá ó÷åôéêÝò

ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÔïðïèÝôçóç ìÝóùí åêôýðùóçò.

● Ç êáóÝôá ãñáößôç åßíáé óùóôÜ ôïðïèåôçìÝíç óôïí åêôõðùôÞ. Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÁëëáãÞ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç.

● Äåí õðÜñ÷åé åìðëïêÞ ÷áñôéïý. Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÁðïêáôÜóôáóç åìðëïêþí.

Ðñïåôïéìáóßá åêôõðùôÞËáìâÜíåé ÷þñá ç ðñïåôïéìáóßá ôïõ åêôõðùôÞ.

Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá êÜíåôå êÜðïéá åíÝñãåéá.

Áíåðáíüñèùôï óöÜëìá¼ëåò ïé öùôåéíÝò åíäåßîåéò åßíáé áíáììÝíåò.

● ÁðïóõíäÝóôå ôïí åêôõðùôÞ ãéá 30 ëåðôÜ êáé óôç óõíÝ÷åéá óõíäÝóôå ôïí ðÜëé.

● Áí ï åêôõðùôÞò óõíå÷ßæåé íá åìöáíßæåé óöÜëìá, åðéêïéíùíÞóôå ìå ôï ÔìÞìá ÅîõðçñÝôçóçò Ðåëáôþí ôçò HP. ÁíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôï ÔìÞìá ÅîõðçñÝôçóçò Ðåëáôþí ôçò HP.

¼ëåò ïé öùôåéíÝò åíäåßîåéò åßíáé óâçóôÝò.

● Âåâáéùèåßôå üôé ï åêôõðùôÞò ôñïöïäïôåßôáé ìå ñåýìá.

● ÁðïóõíäÝóôå êáé ôá äýï Üêñá ôïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò êáé óõíäÝóôå ôá îáíÜ.

Ôýðïé öùôåéíþí åíäåßîåùí (óõíÝ÷åéá)

ÖùôåéíÝò åíäåßîåéò êáôÜóôáóçò

ÊáôÜóôáóç ôïõ åêôõðùôÞ ÅíÝñãåéá

ELWW Ôýðïé öùôåéíþí åíäåßîåùí 61

Page 70: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÐñïâëÞìáôá ÷åéñéóìïý ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò

ÅðéëÝîôå ôï èÝìá ôï ïðïßï ðåñéãñÜöåé êáëýôåñá ôï ðñüâëçìá:

● ÅìðëïêÞ ìÝóùí åêôýðùóçò● Ç åêôýðùóç åßíáé óôñáâÞ (ëïîÞ)● Ï åêôõðùôÞò ôñïöïäïôåßôáé ôáõôü÷ñïíá ìå ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá óåëßäåò ÷áñôéïý● Ï åêôõðùôÞò äåí ôñáâÜåé ìÝóá åêôýðùóçò áðü ôï äßóêï åéóüäïõ● Ï åêôõðùôÞò äçìéïõñãåß êõìáôéóìïýò óôï ÷áñôß● Ç åñãáóßá åêôýðùóçò åßíáé õðåñâïëéêÜ áñãÞÐñïâëÞìáôá ÷åéñéóìïý ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò

Ðñüâëçìá Ëýóç

ÅìðëïêÞ ìÝóùí åêôýðùóçò

● Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÁðïêáôÜóôáóç åìðëïêþí.

● Âåâáéùèåßôå üôé ÷ñçóéìïðïéåßôå ÷áñôß ôï ïðïßï ðëçñïß ôéò ðñïäéáãñáöÝò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

● Âåâáéùèåßôå üôé ôï ÷áñôß ôï ïðïßï ÷ñçóéìïðïéåßôå äåí åßíáé ôóáëáêùìÝíï, ôóáêéóìÝíï Þ êáôåóôñáììÝíï.

● Âåâáéùèåßôå üôé ï åêôõðùôÞò åßíáé êáèáñüò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Êáèáñéóìüò ôïõ åêôõðùôÞ.

Ç åêôýðùóç åßíáé óôñáâÞ (ëïîÞ)

● Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ËïîÞ óåëßäá.

● Ñõèìßóôå ôïõò ïäçãïýò ÷áñôéïý óôï ðëÜôïò êáé óôï ìÞêïò ôïõ ÷áñôéïý ôï ïðïßï ÷ñçóéìïðïéåßôå êáé ðñïóðáèÞóåôå íá åêôõðþóåôå îáíÜ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÔïðïèÝôçóç ìÝóùí åêôýðùóçò.

Ï åêôõðùôÞò ôñïöïäïôåßôáé ôáõôü÷ñïíá ìå ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá óåëßäåò ÷áñôéïý

● Ï äßóêïò åéóüäïõ åßíáé ðïëý ãåìÜôïò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÔïðïèÝôçóç ìÝóùí åêôýðùóçò.

● Âåâáéùèåßôå üôé ôï ÷áñôß äåí åßíáé ôóáëáêùìÝíï, ôóáêéóìÝíï Þ êáôåóôñáììÝíï.

● Ï êýëéíäñïò äéá÷ùñéóìïý ôïõ åêôõðùôÞ ßóùò åßíáé êáôåóôñáììÝíïò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÁëëáãÞ ôïõ êõëßíäñïõ äéá÷ùñéóìïý ôïõ åêôõðùôÞ.

Ï åêôõðùôÞò äåí ôñáâÜåé ìÝóá åêôýðùóçò áðü ôï äßóêï åéóüäïõ

ºóùò Ý÷ïõí óõóóùñåõôåß ñýðïé óôïí êýëéíäñï åéóáãùãÞò Þ ï êýëéíäñïò åéóáãùãÞò Ý÷åé õðïóôåß æçìéÜ. Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Êáèáñéóìüò ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò Þ óôçí åíüôçôá ÁëëáãÞ ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò.

Ï åêôõðùôÞò äçìéïõñãåß êõìáôéóìïýò óôï ÷áñôß

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Êýñôùóç Þ êõìáôéóìüò.

62 ÊåöÜëáéï 6 ELWW

Page 71: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÅðéóôñïöÞ óôçí åíüôçôá Åýñåóç ôçò ëýóçò.

Ç åñãáóßá åêôýðùóçò åßíáé õðåñâïëéêÜ áñãÞ

Ç ìÝãéóôç ôá÷ýôçôá ôïõ åêôõðùôÞ åßíáé 12 Ýùò 14 óåëßäåò ôï ëåðôü. Ç åñãáóßá åêôýðùóçò ßóùò åßíáé éäéáßôåñá ðïëýðëïêç. ÄïêéìÜóôå ôá áêüëïõèá:● ÁðëïðïéÞóôå ôï Ýããñáöü óáò (ãéá ðáñÜäåéãìá, ìåéþóôå ôïí áñéèìü

ôùí ðïëëáðëþí ãñáöéêþí).● ÁðïêôÞóåôå ðñüóâáóç óôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞ óôï ðñüãñáììá

ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ. Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ. Ñõèìßóôå ôïí ôýðï ÷áñôéïý óå áðëü ÷áñôß.Óçìåßùóç: ËÜâåôå üìùò õðüøç óáò üôé êÜôé ôÝôïéï ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ëáíèáóìÝíç óôáèåñïðïßçóç ôïõ ãñáößôç, áí ÷ñçóéìïðïéåßôå ÷áñôß ìåãÜëïõ âÜñïõò.

● Ôá ÷áñôéÜ ìå ìéêñü ðëÜôïò Þ ìåãÜëï âÜñïò åðéâñáäýíïõí ôçí åêôýðùóç. ×ñçóéìïðïéÞóôå êáíïíéêü ÷áñôß.

● Ç ôá÷ýôçôá åêôýðùóçò åîáñôÜôáé áðü ôçí ôá÷ýôçôá åðåîåñãáóôÞ ôïõ õðïëïãéóôÞ, ôçí ðïóüôçôá ìíÞìçò, êáé ôçí ðïóüôçôá äéáèÝóéìïõ ÷þñïõ óôï óêëçñü äßóêï ôïõ õðïëïãéóôÞ. ÐñïóðáèÞóôå íá áõîÞóåôå áõôÜ ôá óôïé÷åßá.

ÐñïâëÞìáôá ÷åéñéóìïý ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò (óõíÝ÷åéá)

Ðñüâëçìá Ëýóç

ELWW ÐñïâëÞìáôá ÷åéñéóìïý ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò 63

Page 72: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Ç åêôõðùìÝíç óåëßäá äéáöÝñåé áðü áõôÞí ðïõ åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç

ÅðéëÝîôå ôï èÝìá ôï ïðïßï ðåñéãñÜöåé êáëýôåñá ôï ðñüâëçìá:

● ÐáñáìïñöùìÝíï, ëÜèïò Þ åëëéðÝò êåßìåíï● Ëåßðïõí ãñáöéêÜ Þ êåßìåíï Þ ïé óåëßäåò åßíáé êåíÝò● Ç ìïñöÞ ôçò óåëßäáò äéáöÝñåé áðü ü,ôé óå êÜðïéïí Üëëïí åêôõðùôÞ.● Ðïéüôçôá ãñáöéêþí

ÐñïâëÞìáôá åêôõðùìÝíçò óåëßäáò

Ðñüâëçìá Ëýóç

ÐáñáìïñöùìÝíï, ëÜèïò Þ åëëéðÝò êåßìåíï

Ôï êáëþäéï USB Þ ôï ðáñÜëëçëï êáëþäéï ßóùò åßíáé ÷áëáñü Þ åëáôôùìáôéêü. ÄïêéìÜóôå ôá áêüëïõèá:● ÄïêéìÜóôå íá åêôõðþóåôå ìéá åñãáóßá ðïõ îÝñåôå üôé äåí

ðáñïõóéÜæåé ðñïâëÞìáôá.● Áí áõôü åßíáé äõíáôüí, óõíäÝóôå ôï êáëþäéï USB Þ ôï

ðáñÜëëçëï êáëþäéï êáé ôïí åêôõðùôÞ óå êÜðïéïí Üëëïí õðïëïãéóôÞ êáé äïêéìÜóôå íá åêôõðþóåôå ìéá åñãáóßá ðïõ îÝñåôå üôé äåí ðáñïõóéÜæåé ðñïâëÞìáôá.

● ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò, áðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï USB Þ ôï ðáñÜëëçëï êáëþäéï êáé áðü ôá äýï Üêñá ôïõ, óõíäÝóôå îáíÜ ôï êáëþäéï USB Þ ôï ðáñÜëëçëï êáëþäéï êáé óôá äýï Üêñá ôïõ êáé óõíäÝóôå îáíÜ ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò.

ÐÑÏÓÏ×ÇÐñéí óõíäÝóåôå ôï êáëþäéï óôïí åêôõðùôÞ, íá áöáéñåßôå ðÜíôá ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò ôïõ åêôõðùôÞ. Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç, ßóùò íá ðñïêëçèåß æçìéÜ óôïí åêôõðùôÞ.

Ôï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ ôï ïðïßï åß÷å åðéëåãåß êáôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç ôïõ ëïãéóìéêïý ßóùò åßíáé ëÜèïò. Âåâáéùèåßôå üôé Ý÷åé åðéëåãåß ôï óùóôü ðñüãñáììá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ óôéò éäéüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ.

ºóùò õðÜñ÷åé ðñüâëçìá ìå ôçí åöáñìïãÞ ëïãéóìéêïý. ÐñïóðáèÞóôå íá åêôõðþóåôå áðü Üëëç åöáñìïãÞ ëïãéóìéêïý.

Ëåßðïõí ãñáöéêÜ Þ êåßìåíï Þ ïé óåëßäåò åßíáé êåíÝò

● Âåâáéùèåßôå üôé ôï áñ÷åßï óáò äåí ðåñéÝ÷åé êåíÝò óåëßäåò.● Ç ôáéíßá áóöáëåßáò ìðïñåß íá âñßóêåôáé áêüìá óôçí êáóÝôá

ãñáößôç. ÂãÜëôå ôçí êáóÝôá ãñáößôç êáé áöáéñÝóôå ôçí ôáéíßá áóöáëåßáò. ÅðáíáôïðïèåôÞóôå ôçí êáóÝôá ãñáößôç. Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÁëëáãÞ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç.

● Ïé ñõèìßóåéò ãñáöéêþí óôéò éäéüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ ßóùò íá ìçí åßíáé óùóôÝò ãéá ôïí ôýðï ôçò åñãáóßáò ôçí ïðïßá åêôõðþíåôå. ÄïêéìÜóôå ìéá äéáöïñåôéêÞ ñýèìéóç ãñáöéêþí óôéò éäéüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ.

64 ÊåöÜëáéï 6 ELWW

Page 73: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÅðéóôñïöÞ óôçí åíüôçôá Åýñåóç ôçò ëýóçò.

Ç ìïñöÞ ôçò óåëßäáò äéáöÝñåé áðü ü,ôé óå êÜðïéïí Üëëïí åêôõðùôÞ.

Áí ÷ñçóéìïðïéïýóáôå ðñüãñáììá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ (ëïãéóìéêü åêôõðùôÞ) ðñïçãïýìåíçò Þ äéáöïñåôéêÞò Ýêäïóçò ãéá ôç äçìéïõñãßá åããñÜöùí Þ áí ïé ñõèìßóåéò ôïõ åêôõðùôÞ óôï ëïãéóìéêü åßíáé äéáöïñåôéêÝò, ç ìïñöÞ ôçò óåëßäáò ßóùò áëëÜîåé üôáí äþóåôå åíôïëÞ ãéá åêôýðùóç ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáéíïýñãéï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ Þ íÝåò ñõèìßóåéò. Ãéá íá óõìâÜëëåôå óôçí åîÜëåéøç áõôïý ôïõ ðñïâëÞìáôïò, áëëÜîôå ôçí áíÜëõóç, ôï ìÝãåèïò ìÝóùí åêôýðùóçò, ôéò ñõèìßóåéò ãñáììáôïóåéñþí êáé Üëëåò ñõèìßóåéò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ.

Ðïéüôçôá ãñáöéêþí Ïé ñõèìßóåéò ãñáöéêþí ßóùò åßíáé áêáôÜëëçëåò ãéá ôçí åñãáóßá åêôýðùóÞò óáò. Óôéò éäéüôçôåò ôïõ åêôõðùôÞ, åëÝãîôå ôéò ñõèìßóåéò ãñáöéêþí, üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá ôçí áíÜëõóç, êáé êÜíôå ôéò áðáéôïýìåíåò ñõèìßóåéò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Éäéüôçôåò (ðñüãñáììá ïäÞãçóçò) åêôõðùôÞ.

ÐñïâëÞìáôá åêôõðùìÝíçò óåëßäáò (óõíÝ÷åéá)

Ðñüâëçìá Ëýóç

ELWW Ç åêôõðùìÝíç óåëßäá äéáöÝñåé áðü áõôÞí ðïõ åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç 65

Page 74: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÐñïâëÞìáôá ëïãéóìéêïý åêôõðùôÞ

ÐñïâëÞìáôá ëïãéóìéêïý åêôõðùôÞ

Ðñüâëçìá Ëýóç

Ôï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ HP LaserJet 1010 äåí öáßíåôáé óôï öÜêåëï ÅêôõðùôÞò.

● ÅðáíåãêáôáóôÞóôå ôï ëïãéóìéêü ôïõ åêôõðùôÞ. Óôç ãñáììÞ åñãáóéþí ôùí Windows, êÜíôå êëéê óôï êïõìðß ¸íáñîç, åðéëÝîôå ÐñïãñÜììáôá êáé óôç óõíÝ÷åéá åðéëÝîôå HP LaserJet 1010 êáé êÜíôå êëéê óôï ÊáôÜñãçóç åãêáôÜóôáóçò. ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò áðü ôïí åêôõðùôÞ. ÅãêáôáóôÞóôå ôï ëïãéóìéêü ôïõ åêôõðùôÞ áðü ôï CD-ROM. ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò óôïí åêôõðùôÞ.ÓçìåßùóçÊëåßóôå üëåò ôéò åöáñìïãÝò ïé ïðïßåò åêôåëïýíôáé åêåßíç ôç óôéãìÞ. Ãéá íá êëåßóåôå ìéá åöáñìïãÞ ç ïðïßá Ý÷åé Ýíá åéêïíßäéï óôç ãñáììÞ åñãáóéþí, êÜíôå äåîß êëéê óôï åéêïíßäéï êáé åðéëÝîôå Close (Êëåßóéìï) Þ Disable (Áðåíåñãïðïßçóç).

● ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï USB óå ìéá äéáöïñåôéêÞ èýñá USB óôïí õðïëïãéóôÞ.

● Áí äïêéìÜæåôå íá åêôõðþóåôå óå êïéíü÷ñçóôï åêôõðùôÞ, óôç ãñáììÞ åñãáóéþí ôùí Windows êÜíôå êëéê óôï êïõìðß ¸íáñîç, åðéëÝîôå Ñõèìßóåéò êáé óôç óõíÝ÷åéá åðéëÝîôå ÅêôõðùôÝò. ÊÜíôå äéðëü êëéê óôï åéêïíßäéï ÐñïóèÞêç åêôõðùôÞ. ÁêïëïõèÞóôå ôéò ïäçãßåò óôïí "Ïäçãü ðñïóèÞêçò åêôõðùôÞ".

Åìöáíßóôçêå Ýíá ìÞíõìá óöÜëìáôïò êáôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç ôïõ ëïãéóìéêïý.

● ÅðáíåãêáôáóôÞóôå ôï ëïãéóìéêü ôïõ åêôõðùôÞ. Óôç ãñáììÞ åñãáóéþí ôùí Windows, êÜíôå êëéê óôï êïõìðß ¸íáñîç, åðéëÝîôå ÐñïãñÜììáôá êáé óôç óõíÝ÷åéá åðéëÝîôå HP LaserJet 1010 êáé êÜíôå êëéê óôï ÊáôÜñãçóç åãêáôÜóôáóçò. ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò áðü ôïí åêôõðùôÞ. ÅãêáôáóôÞóôå ôï ëïãéóìéêü ôïõ åêôõðùôÞ áðü ôï CD-ROM. ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò óôïí åêôõðùôÞ.ÓçìåßùóçÊëåßóôå üëåò ôéò åöáñìïãÝò ïé ïðïßåò åêôåëïýíôáé åêåßíç ôç óôéãìÞ. Ãéá íá êëåßóåôå ìéá åöáñìïãÞ ç ïðïßá Ý÷åé Ýíá åéêïíßäéï óôç ãñáììÞ åñãáóéþí, êÜíôå äåîß êëéê óôï åéêïíßäéï êáé åðéëÝîôå Close (Êëåßóéìï) Þ Disable (Áðåíåñãïðïßçóç).

● ÅëÝãîôå ôçí ðïóüôçôá åëåýèåñïõ ÷þñïõ óôç ìïíÜäá äßóêïõ óôçí ïðïßá åãêáèéóôÜôå ôï ëïãéóìéêü ôïõ åêôõðùôÞ. Áí ÷ñåéÜæåôáé, åëåõèåñþóôå üóï ÷þñï ìðïñåßôå êáé åðáíåãêáôáóôÞóôå ôï ëïãéóìéêü ôïõ åêôõðùôÞ.

● Áí ÷ñåéÜæåôáé, åêôåëÝóôå ôï ðñüãñáììá "Áíáóõãêñüôçóç ìïíÜäáò äßóêïõ" êáé åðáíåãêáôáóôÞóôå ôï ëïãéóìéêü ôïõ åêôõðùôÞ.

66 ÊåöÜëáéï 6 ELWW

Page 75: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÅðéóôñïöÞ óôçí åíüôçôá Åýñåóç ôçò ëýóçò.

Ï åêôõðùôÞò âñßóêåôáé óôçí êáôÜóôáóç "¸ôïéìïò", áëëÜ äåí åêôõðþíåôáé ôßðïôá

● ÅðáíåãêáôáóôÞóôå ôï ëïãéóìéêü ôïõ åêôõðùôÞ. Óôç ãñáììÞ åñãáóéþí ôùí Windows, êÜíôå êëéê óôï êïõìðß ¸íáñîç, åðéëÝîôå ÐñïãñÜììáôá êáé óôç óõíÝ÷åéá åðéëÝîôå HP LaserJet 1010 êáé êÜíôå êëéê óôï ÊáôÜñãçóç åãêáôÜóôáóçò. ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò áðü ôïí åêôõðùôÞ. ÅãêáôáóôÞóôå ôï ëïãéóìéêü ôïõ åêôõðùôÞ áðü ôï CD-ROM. ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò óôïí åêôõðùôÞ.ÓçìåßùóçÊëåßóôå üëåò ôéò åöáñìïãÝò ïé ïðïßåò åêôåëïýíôáé åêåßíç ôç óôéãìÞ. Ãéá íá êëåßóåôå ìéá åöáñìïãÞ ç ïðïßá Ý÷åé Ýíá åéêïíßäéï óôç ãñáììÞ åñãáóéþí, êÜíôå äåîß êëéê óôï åéêïíßäéï êáé åðéëÝîôå Close (Êëåßóéìï) Þ Disable (Áðåíåñãïðïßçóç).

ÐñïâëÞìáôá ëïãéóìéêïý åêôõðùôÞ (óõíÝ÷åéá)

Ðñüâëçìá Ëýóç

ELWW ÐñïâëÞìáôá ëïãéóìéêïý åêôõðùôÞ 67

Page 76: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Âåëôßùóç ðïéüôçôáò åêôýðùóçò

Ç åíüôçôá áõôÞ ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíáãíþñéóç êáé ôç äéüñèùóç åëáôôùìÜôùí åêôýðùóçò.

Á÷íÞ Þ îåèùñéáóìÝíç åêôýðùóç

Óôßãìáôá ãñáößôç

ÊåíÜ

Óçìåßùóç Áí ôï ðñüâëçìá äåí äéïñèþíåôáé ìå ôá âÞìáôá áõôÜ, åðéêïéíùíÞóôå ìå êÜðïéïí åîïõóéïäïôçìÝíï ìåôáðùëçôÞ Þ áíôéðñüóùðï ôçò HP.

● Ç óôÜèìç ôïõ ãñáößôç åßíáé ÷áìçëÞ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÁëëáãÞ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç.

● Ôï ÷áñôß äåí ðëçñïß ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôçò HP (ãéá ðáñÜäåéãìá, ôï ÷áñôß ðåñéÝ÷åé áõîçìÝíç ðïóüôçôá õãñáóßáò Þ åßíáé õðåñâïëéêÜ ôñá÷ý). Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

● Áí ç åêôýðùóç ïëüêëçñçò ôçò óåëßäáò åßíáé á÷íÞ, ç ñýèìéóç ðõêíüôçôáò ôçò åêôýðùóçò åßíáé ðïëý ÷áìçëÞ Þ åßíáé åíåñãïðïéçìÝíç ç ëåéôïõñãßá EconoMode. Ñõèìßóôå ôçí ðõêíüôçôá ôçò åêôýðùóçò êáé áðåíåñãïðïéÞóôå ôç ëåéôïõñãßá EconoMode áðü ôéò éäéüôçôåò åêôõðùôÞ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Åîïéêïíüìçóç ãñáößôç.

● Ôï ÷áñôß äåí ðëçñïß ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôçò HP (ãéá ðáñÜäåéãìá, ôï ÷áñôß ðåñéÝ÷åé áõîçìÝíç ðïóüôçôá õãñáóßáò Þ åßíáé õðåñâïëéêÜ ôñá÷ý). Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

● Ï åêôõðùôÞò ÷ñåéÜæåôáé êáèÜñéóìá. Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Êáèáñéóìüò ôïõ åêôõðùôÞ Þ óôçí åíüôçôá Êáèáñéóìüò ôçò äéáäñïìÞò ÷áñôéïý.

● Ôï óõãêåêñéìÝíï öýëëï ÷áñôéïý åßíáé åëáôôùìáôéêü. ÐñïóðáèÞóôå íá åêôõðþóåôå ðÜëé ôçí åñãáóßá.

● Ç ðåñéåêôéêüôçôá ôïõ ÷áñôéïý óå õãñáóßá ðáñïõóéÜæåé äéáêõìÜíóåéò Þ ôï ÷áñôß ðáñïõóéÜæåé óçìåßá õãñáóßáò óôçí åðéöÜíåéÜ ôïõ. ÄïêéìÜóôå íá åêôõðþóåôå ìå íÝï ÷áñôß. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

● Ç ðáñôßäá ôïõ ÷áñôéïý åßíáé åëáôôùìáôéêÞ. Ç äéáäéêáóßá êáôáóêåõÞò ìðïñåß íá äçìéïýñãçóå ïñéóìÝíåò ðåñéï÷Ýò ðïõ äåí óõãêñáôïýí ôï ãñáößôç. ÄïêéìÜóôå ìå Üëëïí ôýðï Þ ìÜñêá ÷áñôéïý.

● Ç êáóÝôá ãñáößôç åßíáé åëáôôùìáôéêÞ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÁëëáãÞ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç.

68 ÊåöÜëáéï 6 ELWW

Page 77: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÊÜèåôåò ãñáììÝò

Ãêñßæï öüíôï

Ìïõíôæïýñåò ãñáößôç

● Âåâáéùèåßôå üôé ï äßóêïò åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá âñßóêåôáé óôç èÝóç ôïõ.

● Ôï öùôïåõáßóèçôï ôýìðáíï ìÝóá óôçí êáóÝôá ãñáößôç Ý÷åé ðéèáíþò ãñáôóïõíéóôåß. ÔïðïèåôÞóôå íÝá êáóÝôá ãñáößôç ôçò HP. Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÁëëáãÞ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç.

● Âåâáéùèåßôå üôé ï äßóêïò åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá âñßóêåôáé óôç èÝóç ôïõ.

● Ìåéþóôå ôç ñýèìéóç ðõêíüôçôáò åêôýðùóçò ìÝóù ôïõ HP toolbox. Ìå áõôüí ôïí ôñüðï ìåéþíåôáé ç Ýíôáóç ôùí óêéÜóåùí óôï öüíôï. Äåßôå ôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

● ÄïêéìÜóôå íá åêôõðþóåôå óå ÷áñôß ìéêñüôåñïõ âÜñïõò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

● ÅëÝãîôå ôï ðåñéâÜëëïí ôïõ åêôõðùôÞ. Ðïëý îçñÝò (÷áìçëÞ õãñáóßá) óõíèÞêåò áõîÜíïõí ôçí Ýíôáóç ôùí óêéÜóåùí óôï öüíôï.

● ÔïðïèåôÞóôå íÝá êáóÝôá ãñáößôç ôçò HP. Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÁëëáãÞ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç.

● Áí åìöáíéóôïýí ìïõíôæïýñåò ãñáößôç óôçí ðÜíù Üêñç ôïõ ÷áñôéïý, áõôü óçìáßíåé üôé Ý÷ïõí óõóóùñåõôåß ñýðïé óôïõò ïäçãïýò ÷áñôéïý. Óêïõðßóôå ôïõò ïäçãïýò ÷áñôéïý ìå Ýíá óôåãíü ðáíß, ÷ùñßò ÷íïýäé. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Êáèáñéóìüò ôïõ åêôõðùôÞ.

● ÅëÝãîôå ôïí ôýðï êáé ôçí ðïéüôçôá ôïõ ÷áñôéïý.● ÔïðïèåôÞóôå íÝá êáóÝôá ãñáößôç ôçò HP. Ãéá ó÷åôéêÝò

ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÁëëáãÞ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç.

● Ç èåñìïêñáóßá ôïõ óôáèåñïðïéçôÞ ãñáößôç åßíáé ðïëý ÷áìçëÞ. Óôï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ, âåâáéùèåßôå üôé Ý÷åé åðéëåãåß ï êáôÜëëçëïò ôýðïò ÷áñôéïý.

ELWW Âåëôßùóç ðïéüôçôáò åêôýðùóçò 69

Page 78: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÁóôáèÞò ãñáößôçò

ÊÜèåôá åðáíáëáìâáíüìåíá åëáôôþìáôá

ÐáñáìïñöùìÝíïé ÷áñáêôÞñåò

● Êáèáñßóôå ôï åóùôåñéêü ôïõ åêôõðùôÞ. Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Êáèáñéóìüò ôïõ åêôõðùôÞ.

● ÅëÝãîôå ôïí ôýðï êáé ôçí ðïéüôçôá ôïõ ÷áñôéïý. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

● ÔïðïèåôÞóôå íÝá êáóÝôá ãñáößôç ôçò HP. Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÁëëáãÞ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç.

● Óôï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ, âåâáéùèåßôå üôé Ý÷åé åðéëåãåß ï êáôÜëëçëïò ôýðïò ÷áñôéïý.

● ÓõíäÝóôå ôïí åêôõðùôÞ áðåõèåßáò óå Ýíá ñåõìáôïäüôç AC êáé ü÷é óå ôáéíßá ôñïöïäïóßáò.

● Ç êáóÝôá ãñáößôç ßóùò Ý÷åé êáôáóôñáöåß. Áí åìöáíßæåôáé Ýíá åðáíáëáìâáíüìåíï óçìÜäé óôï ßäéï óçìåßï ôçò óåëßäáò, ôïðïèåôÞóôå íÝá êáóÝôá ãñáößôç ôçò HP. Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÁëëáãÞ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç.

● Ôá åîáñôÞìáôá óôï åóùôåñéêü ìðïñåß íá Ý÷ïõí ãñáößôç óôçí åðéöÜíåéÜ ôïõò. Äåßôå Êáèáñéóìüò ôïõ åêôõðùôÞ ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò. Áí ôá åëáôôþìáôá åìöáíßæïíôáé óôï ðßóù ìÝñïò ôçò óåëßäáò, ôï ðñüâëçìá êáôÜ ðÜóá ðéèáíüôçôá èá äéïñèùèåß ìüíï ôïõ ìåôÜ áðü ôçí åêôýðùóç ìåñéêþí óåëßäùí.

● Óôï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ, âåâáéùèåßôå üôé Ý÷åé åðéëåãåß ï êáôÜëëçëïò ôýðïò ÷áñôéïý.

● Áí ïé ÷áñáêôÞñåò åßíáé ðáñáìïñöùìÝíïé êáé ðáñïõóéÜæïõí êïßëç åìöÜíéóç, ôï ÷áñôß ìðïñåß íá åßíáé ðïëý óôéëðíü. ÄïêéìÜóôå íá åêôõðþóåôå óå äéáöïñåôéêü ÷áñôß. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

● Áí ïé ÷áñáêôÞñåò åßíáé ðáñáìïñöùìÝíïé êáé ðáñïõóéÜæïõí êõìáôïåéäÞ ìïñöÞ, ï åêôõðùôÞò åíäå÷ïìÝíùò íá ÷ñåéÜæåôáé óõíôÞñçóç. Åêôõðþóôå ìéá óåëßäá ñõèìßóåùí. Áí ïé ÷áñáêôÞñåò åßíáé ðáñáìïñöùìÝíïé, åðéêïéíùíÞóôå ìå êÜðïéïí åîïõóéïäïôçìÝíï ìåôáðùëçôÞ Þ áíôéðñüóùðï ôçò HP. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Åðéêïéíùíßá ìå ôç HP.

70 ÊåöÜëáéï 6 ELWW

Page 79: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ËïîÞ óåëßäá

Êýñôùóç Þ êõìáôéóìüò

ÆÜñåò Þ ôóáëáêþìáôá

ÄéÜ÷õôïò ãñáößôçò óôï ðåñßãñáììá

ÅðéóôñïöÞ óôçí åíüôçôá Åýñåóç ôçò ëýóçò.

● Âåâáéùèåßôå üôé ôá öýëëá ÷áñôéïý åßíáé óùóôÜ ôïðïèåôçìÝíá êáé üôé ïé ïäçãïß ÷áñôéïý äåí åßíáé ðïëý óöé÷ôïß Þ ðïëý ÷áëáñïß óôç äåóìßäá ÷áñôéïý. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÔïðïèÝôçóç ìÝóùí åêôýðùóçò.

● Ï äßóêïò åéóüäïõ åßíáé ðïëý ãåìÜôïò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÔïðïèÝôçóç ìÝóùí åêôýðùóçò.

● ÅëÝãîôå ôïí ôýðï êáé ôçí ðïéüôçôá ôïõ ÷áñôéïý. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

● ÅëÝãîôå ôïí ôýðï êáé ôçí ðïéüôçôá ôïõ ÷áñôéïý. Ç õøçëÞ èåñìïêñáóßá êáé ç áõîçìÝíç õãñáóßá äçìéïõñãïýí êõìáôéóìïýò óôï ÷áñôß. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

● Ôá öýëëá ÷áñôéïý ßóùò Ý÷ïõí ðáñáìåßíåé óôï äßóêï åéóüäïõ ãéá ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá. Áíáðïäïãõñßóôå ôï ðáêÝôï ÷áñôéïý ðïõ âñßóêåôáé óôï äßóêï. Åðßóçò, äïêéìÜóôå íá ðåñéóôñÝøåôå ôï ÷áñôß óôï äßóêï åéóüäïõ êáôÜ 180°.

● Ç èåñìïêñáóßá ôïõ óôáèåñïðïéçôÞ ãñáößôç ßóùò åßíáé ðïëý õøçëÞ. Óôï ðñüãñáììá ïäÞãçóçò ôïõ åêôõðùôÞ, âåâáéùèåßôå üôé Ý÷åé åðéëåãåß ï êáôÜëëçëïò ôýðïò ÷áñôéïý. Áí ôï ðñüâëçìá åðéìÝíåé, åðéëÝîôå Ýíáí ôýðï ÷áñôéïý ï ïðïßïò áðáéôåß ÷áìçëüôåñç èåñìïêñáóßá óôáèåñïðïéçôÞ ãñáößôç, üðùò ð.÷. ïé äéáöÜíåéåò Þ ôï åëáöñý ÷áñôß.

● Âåâáéùèåßôå üôé ôï ÷áñôß åßíáé êáôÜëëçëá ôïðïèåôçìÝíï. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÔïðïèÝôçóç ìÝóùí åêôýðùóçò.

● ÅëÝãîôå ôïí ôýðï êáé ôçí ðïéüôçôá ôïõ ÷áñôéïý. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

● Áíáðïäïãõñßóôå ôï ðáêÝôï ôïõ ÷áñôéïý óôï äßóêï. Åðßóçò, äïêéìÜóôå íá ðåñéóôñÝøåôå ôï ÷áñôß óôï äßóêï åéóüäïõ êáôÜ 180°.

● Áí õðÜñ÷ïõí ìåãÜëåò ðïóüôçôåò äéÜ÷õôïõ ãñáößôç ãýñù áðü ôïõò ÷áñáêôÞñåò, ßóùò ôï ÷áñôß áíôéóôÝêåôáé óôï ãñáößôç. (Ç äéÜ÷õóç ìéêñþí ðïóïôÞôùí ãñáößôç åßíáé öõóéïëïãéêÞ ãéá ôçí åêôýðùóç laser.) ÄïêéìÜóôå äéáöïñåôéêü ôýðï ÷áñôéïý. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

● Áíáðïäïãõñßóôå ôï ðáêÝôï ôïõ ÷áñôéïý óôï äßóêï.● ×ñçóéìïðïéÞóôå ÷áñôß åéäéêÜ ó÷åäéáóìÝíï ãéá åêôõðùôÝò laser.

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

ELWW Âåëôßùóç ðïéüôçôáò åêôýðùóçò 71

Page 80: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÁðïêáôÜóôáóç åìðëïêþí

ÐåñéóôáóéáêÜ, åßíáé äõíáôüí íá ðáñáôçñçèåß åìðëïêÞ ôïõ ÷áñôéïý êáôÜ ôçí åêôýðùóç. ÐéèáíÝò áéôßåò ìðïñåß íá åßíáé ïé áêüëïõèåò:

● Ïé äßóêïé åéóüäïõ åßíáé õðåñâïëéêÜ ãåìÜôïé Þ ôï ÷áñôß Ý÷åé ôïðïèåôçèåß óå áõôïýò ìå ëáíèáóìÝíï ôñüðï. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÔïðïèÝôçóç ìÝóùí åêôýðùóçò.

● Ôá öýëëá ÷áñôéïý äåí ðëçñïýí ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôçò HP. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò.

Óçìåßùóç ¼ôáí ðñïóèÝôåôå ÷áñôß, íá áöáéñåßôå ðÜíôïôå üëá ôá öýëëá ÷áñôéïý áðü ôï äßóêï åéóüäïõ êáé íá éóéþíåôå ôï íÝï ðáêÝôï ÷áñôéïý. Ìå áõôüí ôïí ôñüðï áðïöåýãåôáé ç ôáõôü÷ñïíç ôñïöïäïóßá ðåñéóóüôåñùí áðü ìßá óåëßäùí óôïí åêôõðùôÞ êáé Ýôóé ìåéþíïíôáé ïé ðéèáíüôçôåò åìðëïêÞò ÷áñôéïý.

Áí ðñïêýøåé åìðëïêÞ ÷áñôéïý, ôï áíôéëáìâÜíåóôå áðü ôçí ðáñïõóßá óöÜëìáôïò óôï ëïãéóìéêü êáé áðü ôéò öùôåéíÝò åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá åëÝã÷ïõ ôïõ åêôõðùôÞ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Ôýðïé öùôåéíþí åíäåßîåùí.

ÔõðéêÝò èÝóåéò åìðëïêÞò ÷áñôéïý

● Óôçí ðåñéï÷Þ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç: Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Áöáßñåóç ìéáò ìðëïêáñéóìÝíçò óåëßäáò.

● Óôéò ðåñéï÷Ýò ôïõ äßóêïõ åéóüäïõ: Áí ç óåëßäá áêüìç ðñïåîÝ÷åé áðü ôï äßóêï åéóüäïõ, ðñïóðáèÞóôå íá ôçí áöáéñÝóåôå áñãÜ áðü ôï äßóêï åéóüäïõ ÷ùñßò íá ôç óêßóåôå. Áí áéóèáíèåßôå áíôßóôáóç, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Áöáßñåóç ìéáò ìðëïêáñéóìÝíçò óåëßäáò ãéá ïäçãßåò.

● Óôç äéáäñïìÞ åîüäïõ: Áí ç óåëßäá ðñïåîÝ÷åé áðü ôï äßóêï åîüäïõ, ðñïóðáèÞóôå íá ôçí áöáéñÝóåôå áñãÜ áðü ôï äßóêï åîüäïõ ÷ùñßò íá ôç óêßóåôå. Áí áéóèáíèåßôå áíôßóôáóç, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Áöáßñåóç ìéáò ìðëïêáñéóìÝíçò óåëßäáò ãéá ïäçãßåò.

Óçìåßùóç ÌåôÜ áðü åìðëïêÞ ÷áñôéïý åßíáé ðéèáíüí íá õðÜñ÷åé ðåñéôôüò ãñáößôçò óôïí åêôõðùôÞ. Ï ãñáößôçò êáèáñßæåé ìåôÜ áðü ôçí åêôýðùóç ìåñéêþí óåëßäùí.

72 ÊåöÜëáéï 6 ELWW

Page 81: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Áöáßñåóç ìéáò ìðëïêáñéóìÝíçò óåëßäáò ÐÑÏÓÏ×Ç Ïé åìðëïêÝò ÷áñôéïý ßóùò Ý÷ïõí ùò áðïôÝëåóìá ðåñéôôü ãñáößôç óôç óåëßäá. Áí ëåêéáóôïýí ôá

ñïý÷á óáò ìå ãñáößôç, ðëýíôå ôá ìå êñýï íåñü. (Ôï æåóôü íåñü èá óôáèåñïðïéÞóåé ôï ãñáößôç óôéò ßíåò ôïõ õöÜóìáôïò ìüíéìá.)

Óçìåßùóç ¼ôáí êÜíåôå áðïêáôÜóôáóç åìðëïêþí ÷áñôéïý, üðùò åìðëïêþí óôï äßóêï åîüäïõ, íá áíïßãåôå ðÜíôá ôç èýñá ôçò êáóÝôáò ãñáößôç êáé íá áöáéñåßôå ôçí êáóÝôá ãñáößôç. Íá äéáôçñåßôå ôç èýñá áíïéêôÞ êáé ôçí êáóÝôá ãñáößôç åêôüò, ìÝ÷ñé íá áðïêáôáóôáèåß ç åìðëïêÞ. Ìå ôï Üíïéãìá ôçò èýñáò ôçò êáóÝôáò ãñáößôç êáé ôçí áöáßñåóç ôçò êáóÝôáò ãñáößôç åëáôôþíåôáé ç ðßåóç óôïõò êõëßíäñïõò ôïõ åêôõðùôÞ, ìå áðïôÝëåóìá íá åßíáé åõêïëüôåñç ç áöáßñåóç ôùí ìðëïêáñéóìÝíùí óåëßäùí.

1 Áíïßîôå ôç èýñá ôçò êáóÝôáò ãñáößôç.

2 ÁöáéñÝóôå ôçí êáóÝôá ãñáößôç êáé ôïðïèåôÞóôå ôçí êáôÜ ìÝñïò.

ÐÑÏÓÏ×Ç Ãéá íá áðïôñÝøåôå ôçí ðñüêëçóç æçìéÜò óôçí êáóÝôá ãñáößôç, ìçí áöÞíåôå ôçí êáóÝôá åêôåèåéìÝíç óôï öùò.

3 Êáé ìå ôá äýï ÷Ýñéá, ðéÜóôå óöé÷ôÜ ôçí ïñáôÞ ðëåõñÜ ôïõ ÷áñôéïý êáé åëåõèåñþóôå ôï, ôñáâþíôáò ôï ðñïóåêôéêÜ áðü ôïí åêôõðùôÞ.

ELWW ÁðïêáôÜóôáóç åìðëïêþí 73

Page 82: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

4 Áöïý áöáéñÝóåôå ôï ìðëïêáñéóìÝíï ÷áñôß, ôïðïèåôÞóôå ðÜëé ôçí êáóÝôá ãñáößôç êáé êëåßóôå ôç èýñá ôçò.

Áöïý áðïêáôáóôÞóåôå ôçí åìðëïêÞ ÷áñôéïý, ßóùò ÷ñåéáóôåß íá óâÞóåôå êáé íá áíÜøåôå ðÜëé ôïí åêôõðùôÞ.

Óçìåßùóç ¼ôáí ðñïóèÝôåôå ÷áñôß, íá áöáéñåßôå ðÜíôïôå üëá ôá öýëëá ÷áñôéïý áðü ôï äßóêï åéóüäïõ êáé íá éóéþíåôå ôï íÝï ðáêÝôï ÷áñôéïý.

ÅðéóôñïöÞ óôçí åíüôçôá Åýñåóç ôçò ëýóçò.

74 ÊåöÜëáéï 6 ELWW

Page 83: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW Êáèáñéóìüò ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò 75

Êáèáñéóìüò ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò

Áí èÝëåôå íá êáèáñßóåôå ôïí êýëéíäñï åéóáãùãÞò áíôß íá ôïí áíôéêáôáóôÞóåôå, áêïëïõèÞóåôå ôéò ðáñáêÜôù ïäçãßåò:

ÁöáéñÝóôå ôïí êýëéíäñï åéóáãùãÞò üðùò ðåñéãñÜöåôáé óôá âÞìáôá 1 Ýùò 5 ôçò åíüôçôáò ÁëëáãÞ ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò.

1 ÂñÝîôå Ýíá ðáíß ÷ùñßò ÷íïýäé óå éóïðñïðõëéêÞ áëêïüëç (ïéíüðíåõìá) êáé êáèáñßóôå ôïí êýëéíäñï, ôñßâïíôÜò ôïí.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ! Ôï ïéíüðíåõìá åßíáé åýöëåêôï. ÊñáôÜôå ôï ïéíüðíåõìá êáé ôï ðáíß ìáêñéÜ áðü öùôéÜ. Ðñéí êëåßóåôå ôïí åêôõðùôÞ êáé óõíäÝóåôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò, áöÞóôå ôï ïéíüðíåõìá íá óôåãíþóåé ôåëåßùò.

2 Óêïõðßóôå ôïí êýëéíäñï åéóáãùãÞò ÷ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá óôåãíü ðáíß ÷ùñßò ÷íïýäé ãéá íá áðïìáêñýíåôå ôïõò åëåýèåñïõò ñýðïõò.

3 ÁöÞóôå ôïí êýëéíäñï åéóáãùãÞò íá óôåãíþóåé ôåëåßùò ðñéí ôïí åãêáôáóôÞóåôå ðÜëé óôïí åêôõðùôÞ (äåßôå ôá âÞìáôá 6 Ýùò 9 ôçò åíüôçôáò ÁëëáãÞ ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò).

Page 84: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÁëëáãÞ ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò

Áí ï åêôõðùôÞò ôñáâÜåé ôï ÷áñôß ëÜèïò (äåí ôñáâÜåé öýëëá ÷áñôéïý Þ ôñáâÜåé ðåñéóóüôåñá ôïõ åíüò öýëëá), åðß ìïíßìïõ âÜóåùò, ßóùò ÷ñåéáóôåß íá áëëÜîåôå Þ íá êáèáñßóåôå ôïí êýëéíäñï åéóáãùãÞò. Ãéá íá ðáñáããåßëåôå êáéíïýñãéï êýëéíäñï åéóáãùãÞò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Ðáñáããåëßá áíáëùóßìùí.

ÐÑÏÓÏ×Ç Ç áðïôõ÷ßá ïëïêëÞñùóçò áõôÞò ôçò äéáäéêáóßáò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé æçìéÜ óôïí åêôõðùôÞ.

1 ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò áðü ôïí åêôõðùôÞ êáé ðåñéìÝíåôå íá êñõþóåé ï åêôõðùôÞò.

2 Áíïßîôå ôç èýñá ôçò êáóÝôáò ãñáößôç êáé áöáéñÝóôå ôçí êáóÝôá ãñáößôç.

3 Åíôïðßóôå ôïí êýëéíäñï åéóáãùãÞò.

76 ÊåöÜëáéï 6 ELWW

Page 85: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

4 Áðåëåõèåñþóôå ôéò ìéêñÝò ëåõêÝò ãëùôôßäåò ïé ïðïßåò âñßóêïíôáé óôéò ðëåõñÝò ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò êáé ðåñéóôñÝøôå ôïí êýëéíäñï åéóáãùãÞò ðñïò ôá åìðñüò.

5 ÔñáâÞîôå áñãÜ ôïí êýëéíäñï åéóáãùãÞò ðñïò ôá ðÜíù êáé ðñïò ôá Ýîù.

6 ÔïðïèåôÞóôå ôïí êáéíïýñãéï Þ ôïí êáèáñéóìÝíï êýëéíäñï åéóáãùãÞò óôçí õðïäï÷Þ ôïõ áñ÷éêïý êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò. Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Êáèáñéóìüò ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò. ÊõêëéêÜ êáé ïñèïãþíéá åîïãêþìáôá ôá ïðïßá âñßóêïíôáé óôéò ðëåõñÝò ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò åìðïäßæïõí ôç ëáíèáóìÝíç ôïðïèÝôçóÞ ôïõ.

7 ÐåñéóôñÝøôå ôï ðÜíù ìÝñïò ôïõ êáéíïýñãéïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò áðïìáêñýíïíôÜò ôï áðü åóÜò, Ýùò üôïõ ïé äýï ðëåõñÝò áóöáëßóïõí óôç èÝóç ôïõò.

ELWW ÁëëáãÞ ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò 77

Page 86: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

8 ÅðáíáôïðïèåôÞóôå ôçí êáóÝôá ãñáößôç êáé êëåßóôå ôç èýñá ôçò.

9 ÓõíäÝóôå ôïí åêôõðùôÞ ãéá íá ôïí áíÜøåôå ðÜëé.

78 ÊåöÜëáéï 6 ELWW

Page 87: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÁëëáãÞ ôïõ êõëßíäñïõ äéá÷ùñéóìïý ôïõ åêôõðùôÞ

Óçìåßùóç Ðñéí áëëÜîåôå ôïí êýëéíäñï äéá÷ùñéóìïý, êáèáñßóôå ôïí êýëéíäñï åéóáãùãÞò. Ãéá ó÷åôéêÝò ïäçãßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Êáèáñéóìüò ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùãÞò.

Áí åéóÜãïíôáé ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá óåëßäåò ôáõôü÷ñïíá áðü ôï äßóêï åéóüäïõ, ßóùò ÷ñåéáóôåß íá áíôéêáôáóôÞóåôå ôïí êýëéíäñï äéá÷ùñéóìïý ôïõ åêôõðùôÞ. Ôá åðáíáëáìâáíüìåíá ðñïâëÞìáôá ôñïöïäïóßáò õðïäçëþíïõí üôé ï êýëéíäñïò äéá÷ùñéóìïý ôïõ åêôõðùôÞ Ý÷åé öèáñåß. ÁíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Ðáñáããåëßá áíáëùóßìùí ãéá íá ðáñáããåßëåôå êáéíïýñãéï êýëéíäñï äéá÷ùñéóìïý.

1 ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò áðü ôïí åêôõðùôÞ êáé ðåñéìÝíåôå íá êñõþóåé ï åêôõðùôÞò.

2 Óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ åêôõðùôÞ, îåâéäþóôå ôéò äýï âßäåò ðïõ óõãêñáôïýí óôç èÝóç ôïõ ôïí êýëéíäñï äéá÷ùñéóìïý.

3 ÁöáéñÝóôå ôïí êýëéíäñï äéá÷ùñéóìïý.

ELWW ÁëëáãÞ ôïõ êõëßíäñïõ äéá÷ùñéóìïý ôïõ åêôõðùôÞ 79

Page 88: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

4 ÔïðïèåôÞóôå ôï íÝï êýëéíäñï äéá÷ùñéóìïý êáé óôåñåþóôå ôïí âéäþíïíôÜò ôïí.

5 ÓõíäÝóôå ôïí åêôõðùôÞ êáé áíÜøôå ôïí îáíÜ.

80 ÊåöÜëáéï 6 ELWW

Page 89: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW ÐñïäéáãñáöÝò åêôõðùôÞ 81

Á ÐñïäéáãñáöÝò åêôõðùôÞ

Áõôü ôï ðáñÜñôçìá ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ðáñáêÜôù èÝìáôá:

● ÐñïäéáãñáöÝò● Óõììüñöùóç ìå ôïõò êáíïíéóìïýò FCC● Ðñüãñáììá ðåñéâáëëïíôéêÞò äéá÷åßñéóçò ðñïúüíôùí● Öýëëï äåäïìÝíùí áóöáëåßáò õëéêïý● Õðï÷ñåùôéêÝò äçëþóåéò

Page 90: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÐñïäéáãñáöÝò

ÐñïäéáãñáöÝò åêôõðùôÞ

ÐñïäéáãñáöÝò ðåñéâÜëëïíôïò

ÓõíèÞêåò ëåéôïõñãßáò ÅãêáôáóôÞóôå óå ÷þñï ÷ùñßò óêüíåò ðïõ áåñßæåôáé êáëÜ.ÅêôõðùôÞò óõíäåäåìÝíïò óôçí ðñßæá:● Èåñìïêñáóßá: 10° C Ýùò 32,5° C (50° F Ýùò 90,5° F)● Õãñáóßá: 20%-80% (÷ùñßò óõìðýêíùóç)

ÓõíèÞêåò öýëáîçò ÅêôõðùôÞò áðïóõíäåäåìÝíïò áðü ôçí ðñßæá:● Èåñìïêñáóßá: 0° C Ýùò 40° C (32° F Ýùò 104° F)● Õãñáóßá: 10 Ýùò 80% (÷ùñßò óõìðýêíùóç)

Åêðåìðüìåíïò èüñõâïò1 ÄÞëùóç êáôÜ ISO 9296

HP LaserJet 1010

Åðßðåäï óôÜèìçò èïñýâïõ Åêôýðùóç (12 ppm): LWAd = < 6,2 Bels (A) [< 62 dB (A)]Åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò: ïõóéáóôéêÜ áèüñõâïò

Åðßðåäï óôÜèìçò èïñýâïõèÝóç ðáñåõñéóêïìÝíïõ

Åêôýðùóç (12 ppm): LWAd = < 6,2 Bels (A) [< 62 dB (A)]Åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò: ïõóéáóôéêÜ áèüñõâïò

HP LaserJet 1012

Åðßðåäï óôÜèìçò èïñýâïõ Åêôýðùóç (14 ppm): LWAd = < 6,2 Bels (A) [< 62 dB (A)]Åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò: ïõóéáóôéêÜ áèüñõâïò

Åðßðåäï óôÜèìçò èïñýâïõèÝóç ðáñåõñéóêïìÝíïõ

Åêôýðùóç (14 ppm): LWAd = < 6,2 Bels (A) [< 62 dB (A)]Åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò: ïõóéáóôéêÜ áèüñõâïò

HP LaserJet 1015

Åðßðåäï óôÜèìçò èïñýâïõ Åêôýðùóç (14 ppm): LWAd = < 6,2 Bels (A) [< 62 dB (A)]Åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò: ïõóéáóôéêÜ áèüñõâïò

Åðßðåäï óôÜèìçò èïñýâïõèÝóç ðáñåõñéóêïìÝíïõ

Åêôýðùóç (14 ppm): LWAd = < 6,2 Bels (A) [< 62 dB (A)]Åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò: ïõóéáóôéêÜ áèüñõâïò

82 ÐáñÜñôçìá Á ELWW

Page 91: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÐñïäéáãñáöÝò çëåêôñïëïãéêïý åîïðëéóìïý1 Ðñïåéäïðïßçóç! Ïé áðáéôÞóåéò óå éó÷ý âáóßæïíôáé óôç ÷þñá/ðåñéï÷Þ óôçí ïðïßá ðùëåßôáé ï åêôõðùôÞò. Ìç ìåôáôñÝðåôå ôçí ôÜóç ëåéôïõñãßáò. ÊÜôé ôÝôïéï ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé æçìéÜ óôïí åêôõðùôÞ êáé íá êáôáóôÞóåé Üêõñç ôçí åããýçóç ôïõ ðñïúüíôïò.

HP LaserJet 1010

ÁðáéôÞóåéò éó÷ýïò ● 110-127v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)Þ● 220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

ÊáôáíÜëùóç éó÷ýïò ● ÊáôÜ ôçí åêôýðùóç (12 ppm): 250 W (ìÝóç êáôáíÜëùóç)● ÊáôÜ ôçí áíáìïíÞ êáé ôçí êáôÜóôáóç åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò*: 2 W

* Ôå÷íïëïãßá "Instant on fuser"● Óâçóôüò: 0 W

ÅëÜ÷éóôç óõíéóôþìåíç ÷ùñçôéêüôçôá êõêëþìáôïò ãéá ôï âáóéêü ìïíôÝëï

● 3,5 A óôá 115 V● 2,0 A óôá 230 V

HP LaserJet 1012

ÁðáéôÞóåéò éó÷ýïò ● 110-127v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)Þ● 220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

ÊáôáíÜëùóç éó÷ýïò ● ÊáôÜ ôçí åêôýðùóç (14 ppm): 250 W (ìÝóç êáôáíÜëùóç)● ÊáôÜ ôçí áíáìïíÞ êáé ôçí êáôÜóôáóç åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò*: 2 W

* Ôå÷íïëïãßá "Instant on fuser"● Óâçóôüò: 0 W

ÅëÜ÷éóôç óõíéóôþìåíç ÷ùñçôéêüôçôá êõêëþìáôïò ãéá ôï âáóéêü ìïíôÝëï

● 3,5 A óôá 115 V● 2,0 A óôá 230 V

HP LaserJet 1015

ÁðáéôÞóåéò éó÷ýïò ● 110-127v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)Þ● 220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

ÊáôáíÜëùóç éó÷ýïò ● ÊáôÜ ôçí åêôýðùóç (14 ppm): 250 W (ìÝóç êáôáíÜëùóç)● ÊáôÜ ôçí áíáìïíÞ êáé ôçí êáôÜóôáóç åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò*: 2 W

* Ôå÷íïëïãßá "Instant on fuser"● Óâçóôüò: 0 W

ÅëÜ÷éóôç óõíéóôþìåíç ÷ùñçôéêüôçôá êõêëþìáôïò ãéá ôï âáóéêü ìïíôÝëï

● 3,5 A óôá 115 V● 2,0 A óôá 230 V

ÐñïäéáãñáöÝò åêôõðùôÞ (óõíÝ÷åéá)

ELWW ÐñïäéáãñáöÝò 83

Page 92: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÐñïäéáãñáöÝò äéáóôÜóåùí

ÄéáóôÜóåéò ● ÐëÜôïò: 370 mm (14,6 ")● ÂÜèïò: 230 mm (9,1 ")● ¾øïò: 208 mm (8,2 ")

ÂÜñïò (ìå ôçí êáóÝôá ãñáößôç ôïðïèåôçìÝíç)

5,9 kg (13,0 lb)

×ùñçôéêüôçôåò êáé ôá÷ýôçôåò åêôõðùôÞ

Ôá÷ýôçôá åêôýðùóçò ● 12 ppm ãéá ÷áñôß ìåãÝèïõò A4 (ìïíôÝëï HP LaserJet 1010)● 14 ppm ãéá ÷áñôß ìåãÝèïõò A4 (ìïíôÝëá HP LaserJet 1012 êáé 1015)● Ç ðñþôç óåëßäá åêôõðþíåôáé óå ëéãüôåñï áðü 8 äåõôåñüëåðôá.

×ùñçôéêüôçôá êåíôñéêïý äßóêïõ åéóüäïõ

150 öýëëá ÷áñôéïý êáíïíéêïý âÜñïõò 20 lb (75 g/m2) Þ Ýùò 15 öÜêåëïé

×ùñçôéêüôçôá õðïäï÷Þò åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá

10 öýëëá ÷áñôéïý êáíïíéêïý âÜñïõò 20 lb (75 g/m2) Þ 1 öÜêåëïò

×ùñçôéêüôçôá äßóêïõ åîüäïõ 125 öýëëá ÷áñôéïý êáíïíéêïý âÜñïõò 20 lb (75 g/m2)

ÅëÜ÷éóôï ìÝãåèïò ÷áñôéïý 76 x 127 mm (3 x 5")

ÌÝãéóôï ìÝãåèïò ÷áñôéïý 216 x 356 mm (8,5 x 14")

ÂÜñïò ìÝóùí åêôýðùóçò Ýùò 163 g/m2 (90 lb index Þ 43 lb bond)

ÂáóéêÞ ìíÞìç 8 MB ìíÞìçò RAM

ÁíÜëõóç åêôýðùóçò

HP LaserJet 1010

HP LaserJet 1012 êáé 1015

● 600 x 600 dpi ìå âåëôéùìÝíç ôå÷íïëïãßá áíÜëõóçò (REt) ôçò HP

● Ðïéüôçôá åêôýðùóçò åöÜìéëëç ìå 120 dpi [600 x 600 x 2 dpi ìå âåëôéùìÝíç ôå÷íïëïãßá áíÜëõóçò (REt) ôçò HP]

Êýêëïò ÷ñÞóçò 7.000 óåëßäåò ìïíÞò üøçò ôï ìÞíá (ìÝãéóôï)

PCL Level 5e (ÅêôõðùôÞò HP LaserJet 1015)

ÐñïäéáãñáöÝò åêôõðùôÞ (óõíÝ÷åéá)

84 ÐáñÜñôçìá Á ELWW

Page 93: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Äéáèåóéìüôçôá èõñþí

USB Óõìâáôüò ìå ôçí ðñïäéáãñáöÞ USB 2.0

ÐáñÜëëçëç(ÅêôõðùôÞò HP LaserJet 1015)

● ÓõóêåõÞ IEEE 1284 åðéðÝäïõ 2 ìå ìßá õðïäï÷Þ IEEE 1284-B● ÈÝóáôå ôïí êåíôñéêü õðïëïãéóôÞ óôï ECP

ÐñïäéáãñáöÝò åêôõðùôÞ (óõíÝ÷åéá)

ELWW ÐñïäéáãñáöÝò 85

Page 94: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

86 ÐáñÜñôçìá Á ELWW

Óõììüñöùóç ìå ôïõò êáíïíéóìïýò FCC

ÁõôÞ ç óõóêåõÞ Ý÷åé õðïâëçèåß óå äïêéìÝò êáé Ý÷åé äéáðéóôùèåß üôé ðëçñïß ôéò áðáéôÞóåéò ùò ðñïò ôá üñéá ôá ïðïßá ðñïâëÝðïíôáé ãéá ôéò øçöéáêÝò óõóêåõÝò ÊëÜóçò Â, óýìöùíá ìå ôï ÔìÞìá 15 ôùí êáíïíéóìþí FCC. Ôá üñéá áõôÜ ðñïïñßæïíôáé íá ðáñÝ÷ïõí åýëïãç ðñïóôáóßá áðü ôéò åðéâëáâåßò ðáñåìâïëÝò óå ïéêéáêÝò åãêáôáóôÜóåéò. ÁõôÞ ç óõóêåõÞ ðáñÜãåé, ÷ñçóéìïðïéåß êáé ìðïñåß íá åêðÝìøåé åíÝñãåéá ñáäéïóõ÷íïôÞôùí. Áí äåí åãêáôáóôáèåß êáé äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò, åíäÝ÷åôáé íá ðñïêáëÝóåé åðéâëáâåßò ðáñåìâïëÝò óôéò ñáäéïåðéêïéíùíßåò. Ùóôüóï, äåí õðÜñ÷åé åããýçóç üôé äåí èá ðñïêýøïõí ðáñåìâïëÝò óå êÜèå åðéìÝñïõò åãêáôÜóôáóç. Áí ç óõóêåõÞ áõôÞ ðñïêáëÝóåé åðéâëáâåßò ðáñåìâïëÝò óôç ëÞøç ñáäéïöùíéêþí Þ ôçëåïðôéêþí óçìÜôùí (ãåãïíüò ðïõ ìðïñåßôå íá äéáðéóôþóåôå áíÜâïíôáò êáé óâÞíïíôáò ôç óõóêåõÞ), ìðïñåßôå íá åðé÷åéñÞóåôå íá åîáëåßøåôå ôçí ðáñåìâïëÞ ìå Ýíá Þ ðåñéóóüôåñá áðü ôá áêüëïõèá ìÝôñá:

● ÁëëÜîôå ôïí ðñïóáíáôïëéóìü Þ ôç èÝóç ôçò êåñáßáò ëÞøçò.● ÁõîÞóôå ôçí áðüóôáóç ìåôáîý ôïõ åêôõðùôÞ êáé ôïõ äÝêôç.● ÓõíäÝóôå ôïí åêôõðùôÞ óå ìéá ðñßæá ç ïðïßá áíÞêåé óå äéáöïñåôéêü êýêëùìá áðü åêåßíï

óôï ïðïßï åßíáé óõíäåäåìÝíïò ï äÝêôçò.● ÆçôÞóôå ôç óõìâïõëÞ ôïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò HP Þ åíüò Ýìðåéñïõ ôå÷íéêïý.

Óçìåßùóç ÏðïéáäÞðïôå áëëáãÞ Þ ôñïðïðïßçóç ç ïðïßá èá ãßíåé óôïí åêôõðùôÞ ÷ùñßò ôç ñçôÞ Ýãêñéóç ôçò Hewlett-Packard, ìðïñåß íá óôåñÞóåé áðü ôï ÷ñÞóôç ôï äéêáßùìá íá ÷åéñßæåôáé ôïí åêôõðùôÞ.

Åßíáé áðáñáßôçôç ç ÷ñÞóç êáëùäßïõ äéáóýíäåóçò ìå èùñÜêéóç þóôå íá ðëçñïýíôáé ïé áðáéôÞóåéò ôùí êáíïíéóìþí FCC (üñéá ãéá óõóêåõÝò ÊëÜóçò Â, ÔìÞìá 15).

Page 95: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Ðñüãñáììá ðåñéâáëëïíôéêÞò äéá÷åßñéóçò ðñïúüíôùí

Ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïòÇ åôáéñåßá Hewlett-Packard Company Ý÷åé äåóìåõôåß íá ðñïóöÝñåé ðñïúüíôá ðïéüôçôáò ìå óåâáóìü ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí. Áõôü ôï ðñïúüí Ý÷åé ó÷åäéáóôåß êáôÜ ôñüðï ðïõ íá åëá÷éóôïðïéåß ôéò ðéèáíÝò åðéðôþóåéò óôï ðåñéâÜëëïí.

Ðñïóôáóßá áðü ôï üæïíÁõôü ôï ðñïúüí äåí åêëýåé óçìáíôéêÜ åðßðåäá üæïíôïò (O3).

ÊáôáíÜëùóç åíÝñãåéáòÇ ÷ñÞóç åíÝñãåéáò ìåéþíåôáé óçìáíôéêÜ êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá ÷áìçëÞò êáôáíÜëùóçò (PowerSave) ç ïðïßá åîïéêïíïìåß ÷ñÞìáôá ÷ùñßò íá åðçñåÜæåé ôçí õøçëÞ áðüäïóç ôïõ ðñïúüíôïò. Áõôü ôï ðñïúüí ðëçñïß ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôïõ ðñïãñÜììáôïò ENERGY STAR, ôï ïðïßï åßíáé Ýíá åèåëïíôéêü ðñüãñáììá ìå óêïðü ôçí åíèÜññõíóç ôçò áíÜðôõîçò åíåñãåéáêÜ ïéêïíïìéêþí ðñïúüíôùí ãñáöåßïõ.

Ôï ENERGY STAR åßíáé Ýíá êáôáôåèÝí óÞìá õðçñåóßáò ôïõ Ïñãáíéóìïý Ðñïóôáóßáò ÐåñéâÜëëïíôïò (EPA) ôùí ÇÐÁ. Ùò åôáßñïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò ENERGY STAR, ç åôáéñåßá Hewlett-Packard Ý÷åé äéáðéóôþóåé üôé ôï óõãêåêñéìÝíï ðñïúüí ðëçñïß ôéò ÊáôåõèõíôÞñéåò Ïäçãßåò åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò ENERGY STAR. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, åðéóêåöèåßôå ôç äéåýèõíóç http://www.energystar.gov/.

ÊáôáíÜëùóç ãñáößôçÇ ëåéôïõñãßá EconoMode ÷ñçóéìïðïéåß óçìáíôéêÜ ëéãüôåñï ãñáößôç êáé áõôü ðáñáôåßíåé ôç äéÜñêåéá æùÞò ôçò êáóÝôáò ãñáößôç.

×ñÞóç ÷áñôéïýÇ äõíáôüôçôá åêôýðùóçò äéðëÞò üøçò ìå ôñïöïäïóßá ìå ôï ÷Ýñé êáé ç ëåéôïõñãßá åêôýðùóçò áíÜ Í (åêôýðùóç ðïëëþí óåëßäùí óå ìßá óåëßäá ÷áñôéïý) ìåéþíïõí ôçí êáôáíÜëùóç ÷áñôéïý êáé ôéò ðñïêýðôïõóåò áðáéôÞóåéò óå öõóéêïýò ðüñïõò.

Ðëáóôéêܼëá ôá ðëáóôéêÜ åîáñôÞìáôá ôïõ åêôõðùôÞ ôá ïðïßá Ý÷ïõí âÜñïò Üíù ôùí 25 ãñáììáñßùí Ý÷ïõí óçìáíèåß óýìöùíá ìå ôá äéåèíÞ ðñüôõðá þóôå íá äéåõêïëýíåôáé ç áíáãíþñéóÞ ôïõò ìå óêïðü ôçí áíáêýêëùóç óôï ôÝëïò ôçò ùöÝëéìçò æùÞò ôïõ åêôõðùôÞ.

Áíáëþóéìá åêôýðùóçò HP LaserJetÓå ðïëëÝò ÷þñåò/ðåñéï÷Ýò, ôá áíáëþóéìá åêôýðùóçò áõôïý ôïõ åêôõðùôÞ (ãéá ðáñÜäåéãìá, ç êáóÝôá ãñáößôç, ôï ôýìðáíï êáé ç ìïíÜäá óôáèåñïðïéçôÞ ãñáößôç) ìðïñïýí íá åðéóôñáöïýí óôç Hewlett-Packard ìÝóù ôïõ ðñïãñÜììáôïò áíáêýêëùóçò áíáëùóßìùí åêôýðùóçò ôçò HP. Áõôü ôï åýêïëï, äùñåÜí ðñüãñáììá åßíáé äéáèÝóéìï óå ðåñéóóüôåñåò áðü 48 ÷þñåò/ðåñéï÷Ýò. Óå êÜèå íÝá óõóêåõáóßá êáóÝôáò ãñáößôç êáé áíáëùóßìùí ôçò HP ðåñéëáìâÜíïíôáé ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðñüãñáììá, êáèþò êáé ïäçãßåò óå äéÜöïñåò ãëþóóåò.

ELWW Ðñüãñáììá ðåñéâáëëïíôéêÞò äéá÷åßñéóçò ðñïúüíôùí 87

Page 96: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï Ðñüãñáììá ÅðéóôñïöÞò êáé Áíáêýêëùóçò Áíáëùóßìùí Åêôýðùóçò ôçò HPÁðü ôï 1990, ôï Ðñüãñáììá ÅðéóôñïöÞò êáé Áíáêýêëùóçò Áíáëùóßìùí Åêôýðùóçò ôçò HP Ý÷åé óõëëÝîåé åêáôïììýñéá ìåôá÷åéñéóìÝíåò êáóÝôåò ãñáößôç ïé ïðïßåò äéáöïñåôéêÜ ðéèáíüí íá åß÷áí êáôáëÞîåé óå óêïõðéäüôïðïõò óå üëïí ôïí êüóìï. Ïé êáóÝôåò ãñáößôç êáé ôá áíáëþóéìá ôïõ HP LaserJet óõëëÝãïíôáé óå Ýíá åéäéêü êÝíôñï êáé óôç óõíÝ÷åéá áðïóôÝëëïíôáé ìáæéêÜ óôïõò óõíåñãÜôåò áíáêýêëùóçò ïé ïðïßïé áðïóõíáñìïëïãïýí ôá ìÝñç ôçò êáóÝôáò ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá áíáêýêëùóç. ÌåôÜ áðü åîïíõ÷éóôéêü Ýëåã÷ï ðïéüôçôáò, åðéëåãìÝíá åîáñôÞìáôá óõëëÝãïíôáé ãéá ÷ñÞóç óôéò íÝåò êáóÝôåò ãñáößôç. Ôá õðüëïéðá õëéêÜ äéá÷ùñßæïíôáé êáé ìåôáôñÝðïíôáé óå ðñþôåò ýëåò ïé ïðïßåò ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðü Üëëåò âéïìç÷áíßåò ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ðïëëþí äéáöïñåôéêþí ÷ñÞóéìùí ðñïúüíôùí.

ÅðéóôñïöÝò ãéá áíáêýêëùóç óôéò ÇÐÁ

Ãéá ôçí åðéóôñïöÞ ôùí ÷ñçóéìïðïéçìÝíùí êáóåôþí ãñáößôç êáé áíáëùóßìùí ìå óêïðü ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ç HP åíèáññýíåé ôéò ìáæéêÝò åðéóôñïöÝò. ÁðëÜ óõóêåõÜóôå äýï Þ ðåñéóóüôåñåò êáóÝôåò ãñáößôç óå Ýíá äÝìá êáé ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí åôéêÝôá ðñïðëçñùìÝíùí ôá÷õäñïìéêþí ôåëþí ç ïðïßá ðáñÝ÷åôáé ìå êÜèå êáóÝôá ãñáößôç. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôéò ÇÐÁ, êáëÝóôå ôï (800) 340-2445 Þ åðéóêåöèåßôå ôçí éóôïóåëßäá ãéá ôá áíáëþóéìá ôïõ HP LaserJet óôç äéåýèõíóç http://www.hp.com/recycle.

ÅðéóôñïöÝò ãéá áíáêýêëùóç åêôüò ÇÐÁ

Ïé ðåëÜôåò åêôüò Ç.Ð.Á. ìðïñïýí íá åðéêïéíùíÞóïõí ìå ôï ãñáöåßï ðùëÞóåùí êáé óÝñâéò ôçò HP ôçò ðåñéï÷Þò ôïõò Þ íá åðéóêåöèïýí ôçí éóôïóåëßäá http://www.hp.com/recycle ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï Ðñüãñáììá ÅðéóôñïöÞò êáé Áíáêýêëùóçò Áíáëùóßìùí Åêôýðùóçò ôçò HP.

×áñôßÌå áõôüí ôïí åêôõðùôÞ ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áíáêõêëùìÝíï ÷áñôß åöüóïí áõôü ðëçñïß ôéò ðñïäéáãñáöÝò ïé ïðïßåò ðáñïõóéÜæïíôáé óôïí ïäçãü HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Ïäçãüò ìÝóùí åêôýðùóçò ãéá åêôõðùôÝò ôçò ïéêïãÝíåéáò HP LaserJet). Ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ðáñáããåëßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Ðáñáããåëßá áíáëùóßìùí. Ï åêôõðùôÞò áõôüò åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ÷ñÞóç áíáêõêëùìÝíïõ ÷áñôéïý óýìöùíá ìå ôï DIN 19309.

Ðåñéïñéóìïß õëéêþíÁõôü ôï ðñïúüí äåí ðåñéÝ÷åé ðñüóèåôï õäñÜñãõñï (åêôüò áðü ôéò ëõ÷íßåò ïé ïðïßåò ðåñéÝ÷ïõí ëéãüôåñá áðü 10 mg õäñáñãýñïõ).

Áõôü ôï ðñïúüí äåí ðåñéÝ÷åé ðñüóèåôï ìüëõâäï.

Áõôü ôï ðñïúüí äåí ðåñéÝ÷åé ìðáôáñßåò.

Äéáèåóéìüôçôá áíôáëëáêôéêþí êáé áíáëùóßìùíÔá áíôáëëáêôéêÜ êáé ôá áíáëþóéìá ãéá áõôü ôï ðñïúüí èá åßíáé äéáèÝóéìá ãéá ôïõëÜ÷éóôïí ðÝíôå ÷ñüíéá ìåôÜ ôç äéáêïðÞ ôçò ðáñáãùãÞò ôïõ.

88 ÐáñÜñôçìá Á ELWW

Page 97: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåòÃéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá ðáñáêÜôù ðåñéâáëëïíôéêÜ ðñïãñÜììáôá ôçò HP, åðéóêåöèåßôå ôçí éóôïóåëßäá http://www.hp.com/go/environment.

● Öýëëï Ðåñéâáëëïíôéêïý Ðñïößë Ðñïúüíôïò (ãéá áõôüí ôïí åêôõðùôÞ êáèþò êáé ãéá ðïëëÜ ðáñüìïéá ðñïúüíôá ôçò HP)

● ÄÝóìåõóç ôçò HP ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò● Óýóôçìá Äéá÷åßñéóçò ÐåñéâÜëëïíôïò ôçò HP● Ðñüãñáììá ÅðéóôñïöÞò êáé Áíáêýêëùóçò ×ñçóéìïðïéçìÝíùí Ðñïúüíôùí ôçò HP● Öýëëá ÄåäïìÝíùí Áóöáëåßáò Õëéêïý

ELWW Ðñüãñáììá ðåñéâáëëïíôéêÞò äéá÷åßñéóçò ðñïúüíôùí 89

Page 98: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

90 ÐáñÜñôçìá Á ELWW

Öýëëï äåäïìÝíùí áóöáëåßáò õëéêïý

Ìðïñåßôå íá áðïêôÞóåôå Öýëëá ÄåäïìÝíùí Áóöáëåßáò Õëéêïý (MSDS) áðü ôçí éóôïóåëßäá HP LaserJet Supplies, óôç äéåýèõíóç http://www.hp.com/go/msds.

Page 99: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Õðï÷ñåùôéêÝò äçëþóåéò

ÄÞëùóç Óõììüñöùóçòóýìöùíá ìå ôá ðñüôõðá ISO/IEC Guide 22 êáé EN45014Åðùíõìßá êáôáóêåõáóôÞ: Hewlett-Packard CompanyÄéåýèõíóç êáôáóêåõáóôÞ: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, Ç.Ð.Á.Ç ðéï ðÜíù åôáéñåßá äçëþíåé üôé ôï ðñïúüíÏíïìáóßá ðñïúüíôïò: HP LaserJet 1010 SeriesÁñéèìüò ðñïúüíôïò: Q2460A, Q2461A, Q2462AÊáíïíéóôéêüò áñéèìüò ìïíôÝëïõ3 BOISB-0207-00Ðñïáéñåôéêüò åîïðëéóìüò ðñïúüíôïò:

ÏËÅÓ ÏÉ ÓÕÓÊÅÕÅÓ

ðëçñïß ôéò áêüëïõèåò ÐñïäéáãñáöÝò Ðñïúüíôïò:ÁóöÜëåéá: IEC 60950:1999 / EN 60950:2000

IEC 60825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11 (Ðñïúüí ÊëÜóçò 1 Laser/LED)GB4943:1995

EMC (Çëåêôñïìáãíç-ôéêÞ óõìâáôüôçôá):

CISPR 22:1997/EN 55022:1998 ÊëÜóç B1

EN 61000-3-2:1995/A14EN 61000-3-3:1995EN 55024:1998FCC Ôßôëïò 47 CFR, ÔìÞìá 15 ÊëÜóç 2) / ICES-003, Ôåý÷ïò 3AS / NZS 3548:1995 +A1 +A2 / GB9254:1998

ÓõìðëçñùìáôéêÝò ðëçñïöïñßåò:Ôï ðñïúüí ôï ïðïßï áíáöÝñåôáé óôï ðáñüí Ýíôõðï óõììïñöþíåôáé ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôùí ïäçãéþí ôçò ÅÏÊ EMC 89/336/EEC êáé Low Voltage 73/23/EEC êáé öÝñåé ôç óÞìáíóç CE.1) Ôï ðñïúüí õðïâëÞèçêå óå äïêéìÞ, óôï âáóéêü ôïõ ìïíôÝëï, ìå ôç ÷ñÞóç Ç/Õ ôçò Hewlett-Packard.2) ÁõôÞ ç óõóêåõÞ óõììïñöþíåôáé ìå ôï ÔìÞìá 15 ôùí êáíïíéóìþí FCC. Ç ëåéôïõñãßá áõôÞò ôçò óõóêåõÞò õðüêåéôáé óôéò åîÞò äýï ðñïûðïèÝóåéò: (1) äåí åðéôñÝðåôáé íá ðñïêáëåß åðéâëáâåßò ðáñåìâïëÝò êáé (2) èá ðñÝðåé íá áðïäÝ÷åôáé êÜèå ðáñåìâïëÞ ôçí ïðïßá ðéèáíüí èá ëáìâÜíåé, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí ðáñåìâïëþí ïé ïðïßåò åíäÝ÷åôáé íá ðñïêáëÝóïõí áíåðéèýìçôç ëåéôïõñãßá.3) Ãéá êáíïíéóôéêïýò ëüãïõò, óå áõôü ôï ðñïúüí Ý÷åé åê÷ùñçèåß Ýíáò êáíïíéóôéêüò áñéèìüò ìïíôÝëïõ. Áõôüò ï áñéèìüò äåí ðñÝðåé íá óõã÷Ýåôáé ìå ôçí åìðïñéêÞ åðùíõìßá (HP LaserJet1010) Þ ôïõò áñéèìïýò ðñïúüíôïò (Q2460A, Q2461A, Q2462A).

Boise, Idaho 83714-1021, Ç.Ð.Á.1 Áðñéëßïõ 2003

Ãéá èÝìáôá êáíïíéóìþí ÌÏÍÏ, åðéêïéíùíÞóôå:Áõóôñáëßá: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,

31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, ÁõóôñáëßáÅõñþðç: Ôï ôïðéêü óáò ãñáöåßï ðùëÞóåùí êáé óÝñâéò ôçò Hewlett-Packard

Þ Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

ÇÐÁ: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Ôçë.: 208-396-6000)

ELWW Õðï÷ñåùôéêÝò äçëþóåéò 91

Page 100: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÄÞëùóç áóöÜëåéáò ëÝéæåñÔï CDRH (ÊÝíôñï Óõóêåõþí êáé ÁêôéíïëïãéêÞò Õãåßáò) ôçò FDA (Äéåýèõíóç Ôñïößìùí êáé ÖáñìÜêùí ôùí ÇÐÁ) Ý÷åé èåóðßóåé êáíïíéóìïýò ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñïúüíôá laser ôá ïðïßá êáôáóêåõÜóôçêáí áðü ôçí 1ç Áõãïýóôïõ 1976. Ç óõììüñöùóç åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ ãéá ðñïúüíôá ôá ïðïßá ðùëïýíôáé óôéò ÇÐÁ. Ï åêôõðùôÞò åßíáé ðéóôïðïéçìÝíïò ùò ðñïúüí laser "ÊëÜóçò 1" óýìöùíá ìå ôï Ðñüôõðï Áðüäïóçò Áêôéíïâïëßáò ôï ïðïßï Ý÷åé èåóðßóåé ôï õðïõñãåßï Õãåßáò ôùí ÇÐÁ âÜóåé ôïõ íüìïõ ôïõ 1968 ðåñß "ÅëÝã÷ïõ áêôéíïâïëßáò ãéá ôçí õãåßá êáé ôçí áóöÜëåéá".

ÅðåéäÞ ç áêôéíïâïëßá ç ïðïßá åêðÝìðåôáé ìÝóá óôïí åêôõðùôÞ ðåñéïñßæåôáé åî ïëïêëÞñïõ ìÝóá óôá ðñïóôáôåõôéêÜ ðåñéâëÞìáôá êáé ôá åîùôåñéêÜ êáëýììáôá, ç äÝóìç laser äåí ìðïñåß íá äéáöýãåé ðñïò ôá Ýîù óå êáìéÜ öÜóç ôçò êáíïíéêÞò ëåéôïõñãßáò ôïõ åêôõðùôÞ.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ! Ç ÷ñÞóç ôùí ÷åéñéóôçñßùí, ïé ñõèìßóåéò êáé ïé ëïéðÝò äéáäéêáóßåò ðïõ äåí ðñïóäéïñßæïíôáé óå áõôü ôï åã÷åéñßäéï ìðïñïýí íá åêèÝóïõí ôï ÷ñÞóôç óå åðéêßíäõíç áêôéíïâïëßá.

Êáíáäéêïß êáíïíéóìïß DOCÐëçñïß ôéò ðñïäéáãñáöÝò çëåêôñïìáãíçôéêÞò óõìâáôüôçôáò (EMC) óõóêåõþí ÊëÜóçò Â.

«Conforme á la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. «CEM».»

ÊïñåáôéêÞ äÞëùóç EMI

ÄÞëùóç VCCI (Éáðùíßá)

92 ÐáñÜñôçìá Á ELWW

Page 101: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÄÞëùóç laser ãéá ôç ÖéíëáíäßáLASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1010 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1993) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 1010 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-795 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

ELWW Õðï÷ñåùôéêÝò äçëþóåéò 93

Page 102: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

94 ÐáñÜñôçìá Á ELWW

Page 103: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò 95

 ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò

Áõôü ôï ðáñÜñôçìá ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ðáñáêÜôù èÝìáôá:

● ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò● Õðïóôçñéæüìåíá ìåãÝèç ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò● Ïäçãßåò ÷ñÞóçò ìÝóùí åêôýðùóçò

Page 104: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

96 ÐáñÜñôçìá  ELWW

ÐñïäéáãñáöÝò ìÝóùí åêôýðùóçò

Ïé åêôõðùôÝò HP LaserJet áðïäßäïõí Üñéóôç ðïéüôçôá åêôýðùóçò. Ï åêôõðùôÞò äÝ÷åôáé ìéá ìåãÜëç ðïéêéëßá ìÝóùí åêôýðùóçò, üðùò ÷áñôß ìå äéáôñÞóåéò (êáèþò êáé áíáêõêëùìÝíï ÷áñôß), öáêÝëïõò, åôéêÝôåò, äéáöÜíåéåò ðñïâïëÞò, ðåñãáìçíÞ êáé ÷áñôß ìç ôõðïðïéçìÝíïõ ìåãÝèïõò. Ïé éäéüôçôåò ôïõ ÷áñôéïý, üðùò ôï âÜñïò ôïõ êáé ç ðåñéåêôéêüôçôá óå ßíåò êáé óå õãñáóßá åßíáé óçìáíôéêïß ðáñÜãïíôåò ïé ïðïßïé åðçñåÜæïõí ôçí áðüäïóç ôïõ åêôõðùôÞ êáé ôçí ðïéüôçôá ôçò åêôýðùóçò.

Ï åêôõðùôÞò ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé ìéá ìåãÜëç ðïéêéëßá ôýðùí ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò, óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò áõôïý ôïõ åã÷åéñéäßïõ. Ôá ìÝóá åêôýðùóçò ôá ïðïßá äåí ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ïñßæïíôáé óå áõôü ôï åã÷åéñßäéï ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôá áêüëïõèá ðñïâëÞìáôá:

● ÊáêÞ ðïéüôçôá åêôýðùóçò● ÁõîçìÝíåò åìðëïêÝò ÷áñôéïý● Ðñüùñç öèïñÜ ôïõ åêôõðùôÞ, ìå áðïôÝëåóìá íá áðáéôåßôáé åðéóêåõÞ ôïõ

Ãéá ôï êáëýôåñï äõíáôü áðïôÝëåóìá, ÷ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ÷áñôß êáé ìÝóá åêôýðùóçò ôçò HP. Ç Hewlett-Packard Company äåí óõíéóôÜ ôç ÷ñÞóç ìÝóùí åêôýðùóçò Üëëçò ìÜñêáò. H HP äåí ìðïñåß íá åðçñåÜóåé Þ íá åëÝãîåé ôçí ðïéüôçôÜ ôïõò, åðåéäÞ äåí åßíáé äéêÜ ôçò ðñïúüíôá.

Ìåñéêïß ôýðïé ÷áñôéïý ßóùò ðëçñïýí ôéò ðñïäéáãñáöÝò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï åã÷åéñßäéï áõôü, ùóôüóï äåí áðïöÝñïõí éêáíïðïéçôéêÜ áðïôåëÝóìáôá. Áõôü åíäÝ÷åôáé íá ïöåßëåôáé óå êáêü ÷åéñéóìü, ìç áðïäåêôÜ åðßðåäá èåñìïêñáóßáò êáé õãñáóßáò Þ Üëëåò ìåôáâëçôÝò, ôéò ïðïßåò ç Hewlett-Packard áäõíáôåß íá åëÝãîåé.

Ðñéí áãïñÜóåôå ìåãÜëåò ðïóüôçôåò ìÝóùí åêôýðùóçò, âåâáéùèåßôå üôé áõôÜ ðëçñïýí ôéò ðñïäéáãñáöÝò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï åã÷åéñßäéï áõôü, êáèþò êáé óôï Guidelines for Paper and Other Print Media (Ïäçãßåò ãéá ÷áñôß êáé Üëëá ìÝóá åêôýðùóçò). (Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðþò íá ðáñáããåßëåôå ôï Guidelines for Paper and Other Print Media, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Ðáñáããåëßá áíáëùóßìùí). Íá äïêéìÜæåôå ðÜíôïôå Ýíá äåßãìá ôïõ ÷áñôéïý, ðñéí ôï ðñïìçèåõôåßôå óå ðïóüôçôåò.

ÐÑÏÓÏ×Ç Ç ÷ñÞóç ÷áñôéïý ôï ïðïßï äåí ðëçñïß ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôçò ÇÑ ìðïñåß íá äçìéïõñãÞóåé ðñïâëÞìáôá óôïí åêôõðùôÞ óå âáèìü ðïõ íá åßíáé áðáñáßôçôç ç åðéóêåõÞ ôïõ. Ç åðéóêåõÞ áõôÞ äåí êáëýðôåôáé áðü ôçí åããýçóç Þ ôá óõìâüëáéá óõíôÞñçóçò ôçò Hewlett-Packard.

Page 105: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW Õðïóôçñéæüìåíá ìåãÝèç ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò 97

Õðïóôçñéæüìåíá ìåãÝèç ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò

Ôá õðïóôçñéæüìåíá ìåãÝèç ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò åßíáé ôá åîÞò:

● ÅëÜ÷éóôï: 76 x 127 mm (3 x 5")● ÌÝãéóôï: 216 x 356 mm (8,5 x 14")

Page 106: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Ïäçãßåò ÷ñÞóçò ìÝóùí åêôýðùóçò

×áñôßÃéá ôï êáëýôåñï äõíáôü áðïôÝëåóìá, ÷ñçóéìïðïéåßôå óõìâáôéêü ÷áñôß 20 lb (75 g/m2). Ãéá ôï êáëýôåñï äõíáôü áðïôÝëåóìá, ÷ñçóéìïðïéåßôå êáëÞò ðïéüôçôáò ÷áñôß, ÷ùñßò êïøßìáôá, óêéóßìáôá, êçëßäåò, óêüíç, áóôáèÞ åðéöÜíåéá, ôóáëáêþìáôá, êåíÜ êáé êõñôÝò Þ ôóáëáêùìÝíåò Üêñåò.

Áí äåí åßóôå âÝâáéïé ãéá ôïí ôýðï ôïõ ÷áñôéïý (üðùò bond Þ áíáêõêëùìÝíï), åëÝãîôå ôçí åôéêÝôá óôç óõóêåõáóßá ôïõ ÷áñôéïý.

ÌåñéêÜ ÷áñôéÜ ðñïêáëïýí ðñïâëÞìáôá ðïéüôçôáò åêôýðùóçò, åìðëïêÝò Þ âëÜâåò óôïí åêôõðùôÞ.

×ñÞóç ÷áñôéïý

Ðñüâëçìá Ðñüâëçìá ìå ôï ÷áñôß Ëýóç

ÊáêÞ ðïéüôçôá åêôýðùóçò Þ ðñïóêüëëçóç ãñáößôç.ÐñïâëÞìáôá óôçí ôñïöïäïóßá.

ÕðåñâïëéêÜ õãñü, õðåñâïëéêÜ ôñá÷ý, õðåñâïëéêÜ ëåßï Þ áíÜãëõöï.ÅëáôôùìáôéêÞ ðáñôßäá ÷áñôéïý.

ÄïêéìÜóôå Üëëïõ åßäïõò ÷áñôß: ìåôáîý 100-250 Sheffield êáé 4-6% ðåñéåêôéêüôçôá óå õãñáóßá.

Ðáñáëåßøåéò êáôÜ óçìåßá, åìðëïêÝò, êýñôùóç.

ÁêáôÜëëçëç áðïèÞêåõóç. Áðïèçêåýåôå ôï ÷áñôß óå åðßðåäç èÝóç, ìÝóá óôï áäéÜâñï÷ï ðåñéôýëéãìÜ ôïõ.

ÁõîçìÝíç ãêñßæá óêßáóç óôï öüíôï.

Ôï ÷áñôß ìðïñåß íá åßíáé ðïëý âáñý.

×ñçóéìïðïéÞóôå åëáöñýôåñï ÷áñôß.

ÕðåñâïëéêÞ êýñôùóç (ôýëéãìá).ÐñïâëÞìáôá óôçí ôñïöïäïóßá.

Ðïëý õãñü, áêáôÜëëçëç öïñÜ ãñáììþóåùí Þ êáôáóêåõÞ ìå ëåðôÝò ãñáììþóåéò.

×ñçóéìïðïéÞóôå ÷áñôß ìå ìåãÜëåò ãñáììþóåéò.Åêôõðþóôå ìå ôç ÷ñÞóç ôçò äéáäñïìÞò áðåõèåßáò åîüäïõ.

ÅìðëïêÝò Þ æçìéÜ óôïí åêôõðùôÞ.

ÊïììÝíá êïììÜôéá Þ äéáôñÞóåéò.

Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ÷áñôß ìå êïììÝíá êïììÜôéá Þ äéáôñÞóåéò.

ÐñïâëÞìáôá óôçí ôñïöïäïóßá.

ÏäïíôùôÝò Üêñåò. ×ñçóéìïðïéÞóôå ÷áñôß êáëÞò ðïéüôçôáò.

98 ÐáñÜñôçìá  ELWW

Page 107: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Óçìåßùóç Ï åêôõðùôÞò ÷ñçóéìïðïéåß èåñìüôçôá êáé ðßåóç ãéá ôç óôáèåñïðïßçóç ôïõ ãñáößôç óôï ÷áñôß. Âåâáéùèåßôå üôé ôá åðéóôïëü÷áñôá Þ ïé ðñïôõðùìÝíåò öüñìåò ðïõ ôõ÷üí ÷ñçóéìïðïéåßôå Ý÷ïõí åêôõðùèåß ìå ìåëÜíåò óõìâáôÝò ìå ôç èåñìïêñáóßá ôïõ óôáèåñïðïéçôÞ ãñáößôç (200° C Þ 392° F ãéá 0,1 äåõôåñüëåðôï).

Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðñïôõðùìÝíá åðéóôïëü÷áñôá ôá ïðïßá Ý÷ïõí åêôõðùèåß ìå ìåëÜíåò ÷áìçëÞò èåñìïêñáóßáò, üðùò áõôÝò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óå ïñéóìÝíïõò ôýðïõò èåñìïãñáößáò.

Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå åôáéñéêü åðéóôïëü÷áñôï ìå õðåñõøùìÝíï áíÜãëõöï.

Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå äéáöÜíåéåò ó÷åäéáóìÝíåò ãéá åêôõðùôÝò Ýã÷õóçò ìåëÜíçò (inkjet) Þ ãéá Üëëïõò åêôõðùôÝò ÷áìçëÞò èåñìïêñáóßáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï äéáöÜíåéåò ïé ïðïßåò ðñïïñßæïíôáé ãéá ÷ñÞóç ìå ôïõò åêôõðùôÝò HP LaserJet.

ÅôéêÝôåò

ÊáôáóêåõÞ åôéêåôþíÐñéí äéáëÝîåôå åôéêÝôåò, ëÜâåôå õðüøç ôçí ðïéüôçôá ôïõ êÜèå óôïé÷åßïõ:

● Êüëëåò: Ôï õëéêü ôï ïðïßï ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí êüëëçóç ðñÝðåé íá ðáñáìÝíåé óôáèåñü óôïõò 200° C (392° F), ðïõ åßíáé ç ìÝãéóôç èåñìïêñáóßá óôáèåñïðïßçóçò ãñáößôç ôïõ åêôõðùôÞ.

● ÄéÜôáîç: ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï åôéêÝôåò, áíÜìåóá óôéò ïðïßåò äåí õðÜñ÷åé åêôåèåéìÝíï ÷áñôß âÜóçò. Ïé åôéêÝôåò ìå êåíÜ äéáóôÞìáôá ìåôáîý ôïõò óõíÞèùò îåêïëëïýí êáé ðñïêáëïýí óïâáñÝò åìðëïêÝò.

● Êýñôùóç: Ðñéí áðü ôçí åêôýðùóç, ïé åôéêÝôåò ðñÝðåé íá åßíáé åðßðåäåò ìå ìÝãéóôç êýñôùóç 13 mm (0,5") ðñïò êÜèå êáôåýèõíóç.

● ÊáôÜóôáóç: Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå åôéêÝôåò ìå ôóáëáêþìáôá, öõóáëßäåò Þ Üëëåò åíäåßîåéò áðïêüëëçóçò.

ÄéáöÜíåéåòÏé äéáöÜíåéåò ôéò ïðïßåò ÷ñçóéìïðïéåßôå óôïí åêôõðùôÞ ðñÝðåé íá áíôÝ÷ïõí óôïõò 200° C (392° F), ðïõ åßíáé ç ìÝãéóôç èåñìïêñáóßá óôáèåñïðïßçóçò ãñáößôç ôïõ åêôõðùôÞ.

ELWW Ïäçãßåò ÷ñÞóçò ìÝóùí åêôýðùóçò 99

Page 108: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÖÜêåëïé

ÊáôáóêåõÞ öáêÝëùíÇ êáôáóêåõÞ ôùí öáêÝëùí åßíáé æùôéêÞò óçìáóßáò. Ïé ãñáììÝò äßðëùóçò ôïõ öáêÝëïõ ìðïñåß íá äéáöÝñïõí óçìáíôéêÜ, ü÷é ìüíï ìåôáîý ôùí öáêÝëùí äéáöïñåôéêþí êáôáóêåõáóôþí áëëÜ êáé ìÝóá óå Ýíá êïõôß ôïõ ßäéïõ êáôáóêåõáóôÞ. Ç åðéôõ÷çìÝíç åêôýðùóç óå öáêÝëïõò åîáñôÜôáé áðü ôçí ðïéüôçôá ôùí öáêÝëùí. Ðñéí äéáëÝîåôå öáêÝëïõò, Ý÷åôå õðüøç óáò ôá åîÞò:

● ÂÜñïò: Ôï âÜñïò ôïõ ÷áñôéïý ôùí öáêÝëùí äåí ðñÝðåé íá õðåñâáßíåé ôéò 28 lb (105 g/m2), äéáöïñåôéêÜ ïé åìðëïêÝò åßíáé ðïëý ðéèáíÝò.

● ÊáôáóêåõÞ: Ðñéí áðü ôçí åêôýðùóç, ïé öÜêåëïé ðñÝðåé íá åßíáé åðßðåäïé, ìå êýñôùóç ìéêñüôåñç áðü 6 mm (0,25") êáé äåí ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷ïõí áÝñá. ÖÜêåëïé ïé ïðïßïé ðáãéäåýïõí áÝñá, ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðñïâëÞìáôá.

● ÊáôÜóôáóç: Âåâáéùèåßôå üôé ïé öÜêåëïé äåí åßíáé ôóáëáêùìÝíïé, ôóáêéóìÝíïé Þ êáôåóôñáììÝíïé.

● ÌåãÝèç: Áðü 90 x 160 mm (3,5 x 6,3") Ýùò 178 x 254 mm (7 x 10 ").

ÖÜêåëïé ìå åíþóåéò êáé óôéò äýï ðëåõñÝòÇ êáôáóêåõÞ ôïõ ôýðïõ áõôïý Ý÷åé êáôáêüñõöåò åíþóåéò êáé óôéò äýï ðëåõñÝò ôïõ öáêÝëïõ áíôß ãéá äéáãþíéåò åíþóåéò. Áõôüò ï ôýðïò öáêÝëïõ åßíáé ðéèáíüôåñï íá ðáñïõóéÜóåé ôóáëáêþìáôá. Âåâáéùèåßôå üôé ç Ýíùóç êáëýðôåé üëï ôï ìÞêïò ôïõ öáêÝëïõ ìÝ÷ñé ôç ãùíßá, üðùò öáßíåôáé óôï ðáñáêÜôù ó÷Þìá:

1 áðïäåêôÞ êáôáóêåõÞ öáêÝëùí

2 ìç áðïäåêôÞ êáôáóêåõÞ öáêÝëùí

ÖÜêåëïé ìå áõôïêüëëçôåò ôáéíßåò Þ ðôåñýãéáÖÜêåëïé ìå áöáéñïýìåíç áõôïêüëëçôç ôáéíßá Þ ìå ðåñéóóüôåñá áðü Ýíá ðôåñýãéá ("áõôéÜ") ðïõ äéðëþíïõí ðñïò ôá êÜôù ãéá íá óöñáãßóïõí, ðñÝðåé íá åßíáé êáôáóêåõáóìÝíïé ìå êïëëçôéêÝò ïõóßåò óõìâáôÝò ìå ôç èåñìüôçôá êáé ôçí ðßåóç ðïõ áíáðôýóóåôáé óôïí åêôõðùôÞ. 200° C (392° F). Ôá åðéðëÝïí áõôéÜ Þ ïé ëùñßäåò åíäÝ÷åôáé íá ðñïêáëÝóïõí ôóáëÜêùìá, ôóÜêéóìá Þ åìðëïêÝò.

ÁðïèÞêåõóç öáêÝëùíÏé êáëÝò óõíèÞêåò áðïèÞêåõóçò ôùí öáêÝëùí óõìâÜëëïõí óôçí êáëÞ ðïéüôçôá ôçò åêôýðùóçò. Ïé öÜêåëïé ðñÝðåé íá äéáôçñïýíôáé åðßðåäïé. Áí ðáãéäåõôåß áÝñáò óôï öÜêåëï êáé äçìéïõñãçèåß öõóáëßäá, åßíáé ðéèáíüí ï öÜêåëïò íá ôóáëáêùèåß êáôÜ ôçí åêôýðùóç.

1

2

100 ÐáñÜñôçìá  ELWW

Page 109: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÊÜñôåò êáé ìÝóá åêôýðùóçò ìåãÜëïõ âÜñïõòÌðïñåßôå íá åêôõðþóåôå ðïëëïýò ôýðïõò êáñôþí áðü ôï äßóêï åéóüäïõ ÷áñôéïý, üðùò åõ÷åôÞñéåò êÜñôåò êáé êáñôÝëåò åõñåôçñßïõ. ÏñéóìÝíïé ôýðïé êáñôþí áðïäßäïõí êáëýôåñá áðü Üëëïõò, åðåéäÞ ç ìïñöÞ ôïõò åßíáé êáôáëëçëüôåñç ãéá ôñïöïäïóßá óå Ýíáí åêôõðùôÞ laser.

Ãéá ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ áðüäïóç ôïõ åêôõðùôÞ, ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ÷áñôß âáñýôåñï áðü 42 lb (157 g/m2). Ôï õðåñâïëéêÜ âáñý ÷áñôß åíäÝ÷åôáé íá ðñïêáëÝóåé ðñïâëÞìáôá ôñïöïäïóßáò, ðñïâëÞìáôá óôïßâáîçò, åìðëïêÝò ÷áñôéïý, êáêÞ óôáèåñïðïßçóç ãñáößôç, êáêÞ ðïéüôçôá åêôýðùóçò Þ õðåñâïëéêÞ öèïñÜ ôùí ìç÷áíéêþí ìåñþí.

Óçìåßùóç Ìðïñåßôå íá äïêéìÜóåôå íá åêôõðþóåôå óå âáñýôåñï ÷áñôß áí äåí ãåìßóåôå ôï äßóêï åéóüäïõ ìÝ÷ñé ðÜíù êáé áí ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ÷áñôß ìå âáèìü óôéëðíüôçôáò 100-180 Sheffield.

ÊáôáóêåõÞ êáñôþí● Óôéëðíüôçôá: Ïé êÜñôåò âÜñïõò 36-42 lb (135-157 g/m2) ðñÝðåé íá Ý÷ïõí âáèìü

óôéëðíüôçôáò 100-180 Sheffield. Ïé êÜñôåò âÜñïõò 16-36 lb (60-135 g/m2) ðñÝðåé íá Ý÷ïõí âáèìü óôéëðíüôçôáò 100-250 Sheffield.

● ÌïñöÞ: Ïé êÜñôåò ðñÝðåé íá äéáôçñïýíôáé åðßðåäåò, ìå êýñôùóç ìéêñüôåñç áðü 5 mm (0,2").

● ÊáôÜóôáóç: Âåâáéùèåßôå üôé ïé êÜñôåò äåí åßíáé ôóáëáêùìÝíåò, ôóáêéóìÝíåò Þ êáôåóôñáììÝíåò.

● ÌåãÝèç: ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï êÜñôåò ìåãÝèïõò åíôüò ôùí ïñßùí ðïõ áêïëïõèïýí:• ÅëÜ÷éóôï: 76 x 127 mm (3 x 5")• ÌÝãéóôï: 216 x 356 mm (8,5 x 14,0")

Ïäçãßåò ãéá ôéò êÜñôåòÑõèìßóôå ôá ðåñéèþñéá ôïõëÜ÷éóôïí óôá 2 mm (0,08") áðü ôá Üêñá.

ELWW Ïäçãßåò ÷ñÞóçò ìÝóùí åêôýðùóçò 101

Page 110: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

102 ÐáñÜñôçìá  ELWW

Page 111: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW Åããýçóç êáé ðáñá÷þñçóç Üäåéáò ÷ñÞóçò ëïãéóìéêïý 103

à Åããýçóç êáé ðáñá÷þñçóç Üäåéáò ÷ñÞóçò ëïãéóìéêïý

Áõôü ôï ðáñÜñôçìá ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ðáñáêÜôù èÝìáôá:

● ¢äåéá ÷ñÞóçò ëïãéóìéêïý ôçò Hewlett-Packard● ÄÞëùóç ðåñéïñéóìÝíçò åããýçóçò Hewlett-Packard● ÐåñéïñéóìÝíç åããýçóç ãéá ôç äéÜñêåéá æùÞò ôçò êáóÝôáò ãñáößôç● ÓõíôÞñçóç ìç÷áíéêïý åîïðëéóìïý● ÐáñáôåôáìÝíç åããýçóç● Ïäçãßåò åðáíáóõóêåõáóßáò ôïõ åêôõðùôÞ● Åðéêïéíùíßá ìå ôç HP

Page 112: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

¢äåéá ÷ñÞóçò ëïãéóìéêïý ôçò Hewlett-Packard

ÐÑÏÓÏ×Ç: Ç ×ÑÇÓÇ ÔÏÕ ËÏÃÉÓÌÉÊÏÕ ÕÐÏÊÅÉÔÁÉ ÓÔÏÕÓ ÏÑÏÕÓ ÔÇÓ ÁÄÅÉÁÓ ×ÑÇÓÇÓ ËÏÃÉÓÌÉÊÏÕ ÔÇÓ ÇÑ ÏÉ ÏÐÏÉÏÉ ÄÉÁÔÕÐÙÍÏÍÔÁÉ ÐÁÑÁÊÁÔÙ. Ç ×ÑÇÓÇ ÔÏÕ ËÏÃÉÓÌÉÊÏÕ ÕÐÏÄÇËÙÍÅÉ ÔÇÍ ÁÐÏÄÏ×Ç ÔÙÍ ÏÑÙÍ ÁÕÔÙÍ ÅÊ ÌÅÑÏÕÓ ÓÁÓ.

ÏÑÏÉ ÁÄÅÉÁÓ ×ÑÇÓÇÓ ËÏÃÉÓÌÉÊÏÕ ÔÇÓ HP

Ïé ¼ñïé ¢äåéáò ïé ïðïßïé áêïëïõèïýí, äéÝðïõí ôç ÷ñÞóç ôïõ Ëïãéóìéêïý, åêôüò áí Ý÷åôå õðïãñÜøåé ÷ùñéóôü óõìâüëáéï ìå ôç Hewlett-Packard.

Ðáñá÷þñçóç ¢äåéáò. Ç Hewlett-Packard óáò ðáñá÷ùñåß Üäåéá ÷ñÞóçò åíüò áíôéãñÜöïõ ôïõ Ëïãéóìéêïý. "×ñÞóç" óçìáßíåé áðïèÞêåõóç, öüñôùóç, åãêáôÜóôáóç, åêôÝëåóç Þ ðñïâïëÞ ôïõ Ëïãéóìéêïý. Äåí åðéôñÝðåôáé íá ôñïðïðïéÞóåôå ôï Ëïãéóìéêü Þ íá áðåíåñãïðïéÞóåôå ïðïéïäÞðïôå ÷áñáêôçñéóôéêü Üäåéáò Þ åëÝã÷ïõ ôïõ Ëïãéóìéêïý. Áí ç Üäåéá ÷ñÞóçò ôïõ Ëïãéóìéêïý ðáñá÷ùñåßôáé ãéá "ôáõôü÷ñïíç ÷ñÞóç", äåí ðñÝðåé íá åðéôñÝðåôå óå ðåñéóóüôåñïõò áðü ôï ìÝãéóôï áñéèìü åîïõóéïäïôçìÝíùí ÷ñçóôþí íá ÷ñçóéìïðïéïýí ôï Ëïãéóìéêü ôáõôü÷ñïíá.

Êõñéüôçôá. Ôï Ëïãéóìéêü áíÞêåé óôç Hewlett-Packard êáé Ý÷åé êáôï÷õñùèåß ùò ðñïò ôá ðíåõìáôéêÜ äéêáéþìáôá áðü ôç Hewlett-Packard Þ ôïõò ðñïìçèåõôÝò ôçò. Ç Üäåéá ÷ñÞóçò äåí óáò ðáñÝ÷åé êáíÝíáí ôßôëï Þ éäéïêôçóßá ôïõ Ëïãéóìéêïý êáé äåí áðïôåëåß ðþëçóç êáíåíüò äéêáéþìáôïò åðß ôïõ Ëïãéóìéêïý. Ïé ðñïìçèåõôÝò ôçò Hewlett-Packard ìðïñïýí íá ðñïóôáôåýóïõí ôá äéêáéþìáôÜ ôïõò óå ðåñßðôùóç ïðïéáóäÞðïôå ðáñáâßáóçò áõôþí ôùí ¼ñùí ¢äåéáò.

Áíôßôõðá êáé ÐñïóáñìïãÝò. Ìðïñåßôå íá äçìéïõñãÞóåôå áíôßôõðá Þ ðñïóáñìïãÝò ôïõ Ëïãéóìéêïý ãéá ëüãïõò áñ÷åéïèÝôçóçò êáé ìüíï Þ üôáí ç äçìéïõñãßá áíôéôýðùí Þ ðñïóáñìïãþí áðïôåëåß âáóéêü âÞìá ôçò åãêåêñéìÝíçò ×ñÞóçò ôïõ Ëïãéóìéêïý. ÐñÝðåé íá áíôéãñÜöåôå üëåò ôéò åéäïðïéÞóåéò ðåñß ðíåõìáôéêþí äéêáéùìÜôùí ôïõ ðñùôüôõðïõ Ëïãéóìéêïý óå üëá ôá áíôßôõðá êáé ôéò ðñïóáñìïãÝò. Äåí åðéôñÝðåôáé ç áíôéãñáöÞ ôïõ Ëïãéóìéêïý óå ïðïéïäÞðïôå äçìüóéï äßêôõï.

Áðáãïñåýåôáé ç Áðïêùäéêïðïßçóç êáé ç ÁðïêñõðôïãñÜöçóç. Äåí åðéôñÝðåôáé íá áðïêùäéêïðïéÞóåôå ïýôå íá áðïìåôáãëùôôßóåôå ôï Ëïãéóìéêü ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ óõíáßíåóç ôçò HP. Õðü ïñéóìÝíåò äéêáéïäïóßåò åíäÝ÷åôáé íá ìçí áðáéôåßôáé ç Ýãêñéóç ôçò ÇÑ ãéá ðåñéïñéóìÝíç áðïêùäéêïðïßçóç Þ áðïóõìðßëçóç. Êáôüðéí áßôçóçò ôçò ÇÑ, åßóôå õðï÷ñåùìÝíïé íá ôçò ðáñÜó÷åôå åýëïãá ëåðôïìåñåßò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ïðïéáäÞðïôå áðïêùäéêïðïßçóç Þ áðïóõìðßëçóç. Äåí åðéôñÝðåôáé ç áðïêñõðôïãñÜöçóç ôïõ Ëïãéóìéêïý åêôüò åÜí ç áðïêñõðôïãñÜöçóç áðïôåëåß áðáñáßôçôï ìÝñïò ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ Ëïãéóìéêïý.

Ìåôáâßâáóç. Ç Üäåéá ÷ñÞóçò óáò åêðíÝåé áõôüìáôá, ìåôÜ áðü ïðïéáäÞðïôå ìåôáâßâáóç ôïõ Ëïãéóìéêïý. ÌåôÜ ôç ìåôáâßâáóç èá ðñÝðåé íá ðáñáäþóåôå ôï Ëïãéóìéêü, ìáæß ìå ôõ÷üí áíôßôõðá Þ ó÷åôéêÞ ôåêìçñßùóç, óôï Üôïìï ðïõ äÝ÷åôáé ôç ìåôáâßâáóç. Ôï Üôïìï áõôü ðñÝðåé íá áðïäå÷ôåß ôïõò ðáñüíôåò ¼ñïõò ¢äåéáò ×ñÞóçò ùò ðñïûðüèåóç ôçò ìåôáâßâáóçò.

Ôåñìáôéóìüò. Ç ÇÑ Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá ôåñìáôßóåé ôçí Üäåéá ÷ñÞóçò ç ïðïßá óáò åê÷ùñÞèçêå, áí åéäïðïéçèåß ãéá Ýëëåéøç óõììüñöùóçò ìå ïðïéïíäÞðïôå áðü ôïõò ðáñüíôåò ¼ñïõò ¢äåéáò ×ñÞóçò. ÌåôÜ ôïí ôåñìáôéóìü ôçò Üäåéáò åßóôå õðï÷ñåùìÝíïé íá êáôáóôñÝøåôå áìÝóùò ôï Ëïãéóìéêü, ìáæß ìå üëá ôá õðÜñ÷ïíôá áíôßôõðá, ôéò ðñïóáñìïãÝò êáé ôá óõã÷ùíåõìÝíá ôìÞìáôá óå ïðïéáäÞðïôå ìïñöÞ.

ÁðáéôÞóåéò ÅîáãùãÞò. Äåí åðéôñÝðåôáé íá åîáãÜãåôå Þ íá åðáíåîáãÜãåôå ôï Ëïãéóìéêü Þ ïðïéïäÞðïôå áíôßãñáöï Þ ðñïóáñìïãÞ áõôïý êáôÜ ðáñÜâáóç ôùí éó÷õüíôùí íüìùí Þ êáíïíéóìþí.

104 ÐáñÜñôçìá à ELWW

Page 113: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÐåñéïñéóìÝíá Äéêáéþìáôá ôçò ÊõâÝñíçóçò ôùí ÇÐÁ. Ôï Ëïãéóìéêü êáé ç óõíïäåõôéêÞ ôåêìçñßùóç Ý÷ïõí áíáðôõ÷èåß åîïëïêëÞñïõ ìå éäéùôéêÜ Ýîïäá. Ç ðáñÜäïóÞ ôïõò êáèþò êáé ç ðáñá÷þñçóç Üäåéáò ÷ñÞóçò ôïõò ãßíïíôáé ùò "åìðïñéêü ëïãéóìéêü õðïëïãéóôþí" üðùò ïñßæåôáé áðü ôïõò êáíïíéóìïýò DFARS 252.227-7013 (Ïêôþâñéïò 1988), DFARS 252.211-7015 (ÌÜéïò 1991) Þ DFARS 252.227-7014 (Éïýíéïò 1995), ùò "åìðïñéêü áíôéêåßìåíï" üðùò ïñßæåôáé áðü ôïí êáíïíéóìü FAR 2.101(a) (Éïýíéïò 1987) Þ ùò "ÐåñéïñéóìÝíï ëïãéóìéêü õðïëïãéóôþí" üðùò ïñßæåôáé áðü ôïí êáíïíéóìü FAR 52.227-19 (Éïýíéïò 1987) (Þ ïðïéïíäÞðïôå éóüôéìï êáíïíéóìü Þ óõìâáôéêÞ ñÞôñá), ïðïéïäÞðïôå áðü ôá ðáñáðÜíù éó÷ýåé. ¸÷åôå ìüíïí ôá äéêáéþìáôá åêåßíá ôá ïðïßá ðñïâëÝðïíôáé ãéá ôÝôïéïõ åßäïõò Ëïãéóìéêü êáé ôç óõíïäåõôéêÞ ôåêìçñßùóÞ ôïõ áðü ôïõò éó÷ýïíôåò êáíïíéóìïýò DFARs Þ FAR Þ áðü ôç óõìâáôéêÞ óõìöùíßá ðáñá÷þñçóçò Üäåéáò ÷ñÞóçò ãéá ëïãéóìéêü ôçò HP ãéá ôï åí ëüãù ðñïúüí.

ELWW ¢äåéá ÷ñÞóçò ëïãéóìéêïý ôçò Hewlett-Packard 105

Page 114: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

106 ÐáñÜñôçìá à ELWW

ÄÞëùóç ðåñéïñéóìÝíçò åããýçóçò Hewlett-Packard

1. Ç ÇÑ åããõÜôáé óå óáò, ôïí ðåëÜôç êáé ôåëéêü ÷ñÞóôç, üôé ï ìç÷áíéêüò åîïðëéóìüò, ôá ðñüóèåôá åîáñôÞìáôá êáé ôá áíáëþóéìá õëéêÜ ôçò ÇÑ èá åßíáé åëåýèåñá åëáôôùìÜôùí ôüóï ùò ðñïò ôá õëéêÜ üóï êáé ðñïò ôçí êáôáóêåõÞ, ìåôÜ ôçí çìåñïìçíßá áãïñÜò êáé ãéá ôçí ðåñßïäï ç ïðïßá êáèïñßæåôáé ðáñáðÜíù. Áí ç ÇÑ åéäïðïéçèåß ãéá ôçí ýðáñîç ôÝôïéùí åëáôôùìÜôùí êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò åããýçóçò, ôüôå ç ÇÑ èá åðéóêåõÜóåé Þ èá áíôéêáôáóôÞóåé, êáôÜ ôçí êñßóç ôçò, ôá ðñïúüíôá ôá ïðïßá èá áðïäåé÷èïýí åëáôôùìáôéêÜ. Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðñïúüíôá ìðïñïýí íá åßíáé åßôå êáéíïýñãéá åßôå óå êáôÜóôáóç åöÜìéëëç ìå áõôÞí ôùí êáéíïýñãéùí ðñïúüíôùí.

2. Ç ÇÑ óÜò åããõÜôáé üôé ôï ëïãéóìéêü ôçò ÇÑ äåí èá áóôï÷Þóåé êáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôùí åíôïëþí ðñïãñáììáôéóìïý ôéò ïðïßåò ðåñéÝ÷åé, ìåôÜ ôçí çìåñïìçíßá áãïñÜò êáé ãéá ôçí ðåñßïäï ç ïðïßá êáèïñßæåôáé ðáñáðÜíù, åîáéôßáò åëáôôùìÜôùí õëéêþí êáé êáôáóêåõÞò, åöüóïí åãêáôáóôáèåß êáé ÷ñçóéìïðïéåßôáé óùóôÜ. Áí ç ÇÑ åéäïðïéçèåß ãéá ôçí ýðáñîç ôÝôïéùí åëáôôùìÜôùí êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò åããýçóçò, ôüôå ç ÇÑ èá áíôéêáôáóôÞóåé ôï ìÝóï ôïõ ëïãéóìéêïý ôï ïðïßï äåí åêôåëåß ôéò åíôïëÝò ðñïãñáììáôéóìïý ôéò ïðïßåò ðåñéÝ÷åé, åîáéôßáò ôÝôïéùí åëáôôùìÜôùí.

3. Ç ÇÑ äåí åããõÜôáé üôé ç ëåéôïõñãßá ôùí ðñïúüíôùí ôçò èá åßíáé áäéÜêïðç Þ åëåýèåñç óöáëìÜôùí. Áí ç ÇÑ äåí ìðïñÝóåé íá åðéóêåõÜóåé Þ íá áíôéêáôáóôÞóåé ìÝóá óå åýëïãï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ïðïéïäÞðïôå ðñïúüí óýìöùíá ìå ôéò óõíèÞêåò ôçò åããýçóçò, ôüôå èá äéêáéïýóôå åðéóôñïöÞ ôïõ ðïóïý áãïñÜò, ìå ôçí Ýãêáéñç åðéóôñïöÞ ôïõ ðñïúüíôïò.

4. Ôá ðñïúüíôá ôçò ÇÑ åíäÝ÷åôáé íá ðåñéÝ÷ïõí áíáêáôáóêåõáóìÝíá ìÝñç ìå áðüäïóç éóïäýíáìç ôùí êáéíïýñãéùí Þ åíäÝ÷åôáé íá Ý÷ïõí õðïóôåß óõìðôùìáôéêÞ ÷ñÞóç.

5. Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé ãéá åëáôôþìáôá ôá ïðïßá ïöåßëïíôáé óå (á) åóöáëìÝíç Þ áêáôÜëëçëç óõíôÞñçóç Þ âáèìïíüìçóç/ìéêñïññýèìéóç, (â) ëïãéóìéêü, äéáóõíäÝóåéò, åîáñôÞìáôá Þ áíáëþóéìá ðïõ äåí äéáôßèåíôáé áðü ôç ÇÑ, (ã) ìç åîïõóéïäïôçìÝíç ôñïðïðïßçóç Þ êáêÞ ÷ñÞóç, (ä) ëåéôïõñãßá åêôüò ôùí áíáöåñïìÝíùí ðñïäéáãñáöþí ðåñéâÜëëïíôïò ãéá ôï ðñïúüí Þ (å) åóöáëìÝíç óõíôÞñçóç Þ ðñïåôïéìáóßá ôçò ôïðïèåóßáò.

6. H ÇP ÄÅÍ ÐÁÑÅ×ÅÉ ÊÁÌÉÁ ÁËËÇ ÑÇÔÇ ÅÃÃÕÇÓÇ ¹ ÓÕÍÈÇÊÇ, ÃÑÁÐÔÇ ¹ ÐÑÏÖÏÑÉÊÇ. ÓÔÏ ÂÁÈÌÏ ÐÏÕ ÅÐÉÔÑÅÐÅÔÁÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÔÏÐÉÊÇ ÍÏÌÏÈÅÓÉÁ, ÊÁÈÅ ÅÌÌÅÓÇ ÅÃÃÕÇÓÇ ¹ ÓÕÍÈÇÊÇ ÅÌÐÏÑÅÕÓÉÌÏÔÇÔÁÓ, ÉÊÁÍÏÐÏÉÇÔÉÊÇÓ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ ¹ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ ÃÉÁ ÊÁÐÏÉÏ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ ÐÅÑÉÏÑÉÆÅÔÁÉ ÓÔÇ ÄÉÁÑÊÅÉÁ ÔÇÓ ÑÇÔÇÓ ÅÃÃÕÇÓÇÓ Ç ÏÐÏÉÁ ÐÅÑÉÃÑÁÖÅÔÁÉ ÐÁÑÁÐÁÍÙ. Óå ïñéóìÝíåò ÷þñåò/ðåñéï÷Ýò, ðïëéôåßåò Þ åðáñ÷ßåò äåí åðéôñÝðåôáé ï ðåñéïñéóìüò ôçò äéÜñêåéáò ìéáò óéùðçñÞò åããýçóçò, óõíåðþò, ï áíùôÝñù ðåñéïñéóìüò ìðïñåß íá ìçí éó÷ýåé óôçí ðåñßðôùóÞ óáò. Ç ðáñïýóá åããýçóç óÜò ðáñÝ÷åé óõãêåêñéìÝíá íïìéêÜ äéêáéþìáôá. Ìðïñåß åðßóçò íá Ý÷åôå êáé Üëëá äéêáéþìáôá ôá ïðïßá äéáöÝñïõí áðü ÷þñá/ðåñéï÷Þ óå ÷þñá/ðåñéï÷Þ, áðü ðïëéôåßá óå ðïëéôåßá Þ áðü åðáñ÷ßá óå åðáñ÷ßá.

7. ÓÔÏ ÂÁÈÌÏ ÐÏÕ ÅÐÉÔÑÅÐÅÔÁÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÔÏÐÉÊÇ ÍÏÌÏÈÅÓÉÁ, ÔÁ ÅÍÄÉÊÁ ÌÅÓÁ ÔÁ ÏÐÏÉÁ ÐÑÏÂËÅÐÏÍÔÁÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÐÁÑÏÕÓÁ ÅÃÃÕÇÓÇ ÅÉÍÁÉ ÔÁ ÌÏÍÁ ÊÁÉ ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÁ ÌÅÓÁ ÔÁ ÏÐÏÉÁ Å×ÅÔÅ ÓÔÇ ÄÉÁÈÅÓÇ ÓÁÓ. ÐËÇÍ ÔÙÍ ÐÑÏÁÍÁÖÅÑÈÅÍÔÙÍ, Ç ÇÑ ÊÁÉ ÏÉ ÐÑÏÌÇÈÅÕÔÅÓ ÔÇÓ ÄÅÍ ÖÅÑÏÕÍ ÊÁÌÉÁ ÅÕÈÕÍÇ ÃÉÁ ÁÐÙËÅÉÁ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ ¹ ÃÉÁ ÁÌÅÓÇ, ÅÉÄÉÊÇ, ÓÕÌÐÔÙÌÁÔÉÊÇ, ÐÁÑÅÐÏÌÅÍÇ (ÓÕÌÐÅÑÉËÁÌÂÁÍÏÌÅÍÙÍ ÊÁÉ ÄÉÁÖÕÃÏÍÔÙÍ ÊÅÑÄÙÍ ¹ ÁÐÙËÅÓÈÅÍÔÙÍ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ) ¹ ÁËËÇ ÆÇÌÉÁ, ÅÉÔÅ ÁÕÔÇ ÐÑÏÊÕÐÔÅÉ ÅÊ ÓÕÌÂÁÓÅÙÍ, ÅÎ ÁÄÉÊÏÐÑÁÎÉÁÓ ¹ ÁËËÙÓ ÐÙÓ. Óå ïñéóìÝíåò ÷þñåò/ðåñéï÷Ýò, ðïëéôåßåò Þ åðáñ÷ßåò äåí åðéôñÝðåôáé ç åîáßñåóç Þ ï ðåñéïñéóìüò ôùí óõìðôùìáôéêþí Þ ôùí ðáñåðüìåíùí æçìéþí, óõíåðþò, ï áíùôÝñù ðåñéïñéóìüò ìðïñåß íá ìçí éó÷ýåé óôçí ðåñßðôùóÞ óáò.

ÃÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÅÓ ÌÅ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÅÓ ÓÔÇÍ ÁÕÓÔÑÁËÉÁ ÊÁÉ ÔÇ ÍÅÁ ÆÇËÁÍÄÉÁ, ÏÉ ÏÑÏÉ ÔÇÓ ÐÁÑÏÕÓÁÓ ÄÇËÙÓÇÓ ÅÃÃÕÇÓÇÓ, ÌÅ ÅÎÁÉÑÅÓÇ ÓÔÏ ÂÁÈÌÏ ÐÏÕ ÁÕÔÏ ÅÐÉÔÑÅÐÅÔÁÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÊÅÉÌÅÍÇ ÍÏÌÏÈÅÓÉÁ, ÄÅÍ ÁÐÏÊËÅÉÏÕÍ, ÄÅÍ ÐÅÑÉÏÑÉÆÏÕÍ ÏÕÔÅ ÔÑÏÐÏÐÏÉÏÕÍ, ÁËËÁ ÅÐÁÕÎÁÍÏÕÍ, ÔÁ ÕÐÏ×ÑÅÙÔÉÊÁ ÍÏÌÏÈÅÔÇÌÅÍÁ ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÔÁ ÏÐÏÉÁ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÙËÇÓÇ ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ ÔÇÓ HP ÓÅ ÁÕÔÏÕÓ ÔÏÕÓ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÅÓ.

ÄÉÁÑÊÅÉÁ ÔÇÓ ÅÃÃÕÇÓÇÓ:¸íá Ýôïò áðü ôçí çìåñïìçíßá áãïñÜò.

Page 115: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW ÐåñéïñéóìÝíç åããýçóç ãéá ôç äéÜñêåéá æùÞò ôçò êáóÝôáò ãñáößôç 107

ÐåñéïñéóìÝíç åããýçóç ãéá ôç äéÜñêåéá æùÞò ôçò êáóÝôáò ãñáößôç

Óçìåßùóç Ç ðáñáêÜôù åããýçóç éó÷ýåé ãéá ôçí êáóÝôá ãñáößôç ç ïðïßá óõíïäåýåé ôïí åêôõðùôÞ óáò.

Ïé êáóÝôåò ãñáößôç ôçò HP åßíáé åããõçìÝíåò ùò ðñïò ôçí áðïõóßá åëáôôùìÜôùí õëéêþí êáé êáôáóêåõÞò Ýùò üôïõ ôåëåéþóåé ï ãñáößôçò. Ç åããýçóç êáëýðôåé ïðïéïäÞðïôå åëÜôôùìá Þ äõóëåéôïõñãßá óå êÜèå íÝá êáóÝôá ãñáößôç ôçò HP.

ÓõíÞèåéò åñùôÞóåéòÃéá ðüóï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äéáñêåß ç êÜëõøç;

Ç êÜëõøç äéáñêåß Ýùò üôïõ ôåëåéþóåé ï ãñáößôçò ôçò HP êáé ôç óôéãìÞ åêåßíç ëÞãåé êáé ç åããýçóç.

Ðþò èá îÝñù ðüôå ôåëåéþíåé ï ãñáößôçò ôçò HP;

¼ôáí óôç óåëßäá ç ïðïßá åêôõðþíåôáé åìöáíéóôïýí ðåñéï÷Ýò ìå Üôïíç Þ á÷íÞ åêôýðùóç Þ üôáí åìöáíéóôåß óôçí ïèüíç ìÞíõìá üôé ç êáóÝôá âñßóêåôáé óôï ôÝëïò ôçò äéÜñêåéáò æùÞò ôçò, áõôü óçìáßíåé üôé Ý÷åé ôåëåéþóåé ï ãñáößôçò êáé ç êáóÝôá ãñáößôç Ý÷åé öèÜóåé óôï ôÝëïò ôçò äéÜñêåéáò æùÞò ôçò.

Ôé èá êÜíåé ç Hewlett-Packard;

Ç Hewlett-Packard, êáôÜ ôçí êñßóç ôçò, èá áíôéêáôáóôÞóåé ôï ðñïúüí, áí áðïäåé÷ôåß üôé åßíáé åëáôôùìáôéêü, Þ èá óáò åðéóôñÝøåé ôá ÷ñÞìáôá ôçò áãïñÜò ôïõ. Ðáñáêáëïýìå åðéóõíÜøôå ìéá åêôõðùìÝíç óåëßäá ðïõ íá äåß÷íåé ôé åêôõðþíåé ç åëáôôùìáôéêÞ êáóÝôá ãñáößôç.

Ôé äåí êáëýðôåé áõôÞ ç åããýçóç;

Ç åããýçóç äåí êáëýðôåé îáíáãåìéóìÝíåò, Üäåéåò êáé ðáñáâéáóìÝíåò êáóÝôåò ãñáößôç Þ êáóÝôåò ãñáößôç ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ôý÷åé êáêï÷ñçóßáò ìå ïðïéïäÞðïôå ôñüðï.

Ðþò èá åðéóôñÝøù ôçí åëáôôùìáôéêÞ êáóÝôá ãñáößôç;

Áí ç êáóÝôá ãñáößôç áðïäåé÷èåß åëáôôùìáôéêÞ, óõìðëçñþóôå ôï Ðëçñïöïñéáêü ¸íôõðï ÓõíôÞñçóçò êáé åðéóõíÜøôå ìéá åêôõðùìÝíç óåëßäá ðïõ íá äåß÷íåé ôçí åëáôôùìáôéêÞ åêôýðùóç. ÅðéóôñÝøôå ôï Ýíôõðï êáé ôçí êáóÝôá ãñáößôç óôï êáôÜóôçìá áðü ôï ïðïßï áãïñÜóáôå ôçí êáóÝôá ãñáößôç êáé èá óáò ôçí áíôéêáôáóôÞóïõí.

Ðïéá åßíáé ç éó÷ýïõóá íïìïèåóßá óôçí ðïëéôåßá, óôçí åðáñ÷ßá Þ óôç ÷þñá/ðåñéï÷Þ ìïõ;

Ç ðáñïýóá ðåñéïñéóìÝíç åããýçóç óÜò ðáñÝ÷åé óõãêåêñéìÝíá íïìéêÜ äéêáéþìáôá êáé åßíáé ðéèáíüí íá Ý÷åôå åðéðëÝïí äéêáéþìáôá ôá ïðïßá ðïéêßëëïõí áðü ðïëéôåßá óå ðïëéôåßá, áðü åðáñ÷ßá óå åðáñ÷ßá Þ áðü ÷þñá/ðåñéï÷Þ óå ÷þñá/ðåñéï÷Þ. Ç ðáñïýóá ðåñéïñéóìÝíç åããýçóç åßíáé ç ìïíáäéêÞ åããýçóç ãéá ôçí êáóÝôá ãñáößôç ôçò HP êáé õðåñéó÷ýåé êÜèå Üëëçò åããýçóçò ç ïðïßá áöïñÜ áõôü ôï ðñïúüí.

ÓÅ ÊÁÌÉÁ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ HEWLETT-PACKARD ÄÅÍ ÈÁ ÅÉÍÁÉ ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÃÉÁ ÓÕÌÐÔÙÌÁÔÉÊÇ, ÐÁÑÅÐÏÌÅÍÇ, ÅÉÄÉÊÇ, ÅÌÌÅÓÇ, ÐÏÉÍÉÊÇ ¹ ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁÔÉÊÇ ÆÇÌÉÁ ¹ ÃÉÁ ÄÉÁÖÕÃÏÍÔÁ ÊÅÑÄÇ ËÏÃÙ ÐÁÑÁÂÉÁÓÇÓ ÔÇÓ ÐÁÑÏÕÓÁÓ ÅÃÃÕÇÓÇÓ ¹ ÁËËÙÓ.

ÃÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÅÓ ÌÅ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÅÓ ÓÔÇÍ ÁÕÓÔÑÁËÉÁ ÊÁÉ ÔÇ ÍÅÁ ÆÇËÁÍÄÉÁ, ÏÉ ÏÑÏÉ ÔÇÓ ÐÁÑÏÕÓÁÓ ÄÇËÙÓÇÓ ÅÃÃÕÇÓÇÓ, ÌÅ ÅÎÁÉÑÅÓÇ ÓÔÏ ÂÁÈÌÏ ÐÏÕ ÁÕÔÏ ÅÐÉÔÑÅÐÅÔÁÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÊÅÉÌÅÍÇ ÍÏÌÏÈÅÓÉÁ, ÄÅÍ ÁÐÏÊËÅÉÏÕÍ, ÄÅÍ ÐÅÑÉÏÑÉÆÏÕÍ ÏÕÔÅ ÔÑÏÐÏÐÏÉÏÕÍ, ÁËËÁ ÅÐÁÕÎÁÍÏÕÍ, ÔÁ ÕÐÏ×ÑÅÙÔÉÊÁ ÍÏÌÏÈÅÔÇÌÅÍÁ ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÔÁ ÏÐÏÉÁ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÙËÇÓÇ ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ ÔÇÓ HP ÓÅ ÁÕÔÏÕÓ ÔÏÕÓ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÅÓ.

Page 116: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

108 ÐáñÜñôçìá à ELWW

ÓõíôÞñçóç ìç÷áíéêïý åîïðëéóìïý

Ç åããýçóç ôïõ åêôõðùôÞ HP LaserJet 1010 series ðïéêßëåé, áíÜëïãá ìå ôçí çìåñïìçíßá êáé ôç ÷þñá/ðåñéï÷Þ áãïñÜò.

Ãéá üóá ðñïúüíôá ÷ñåéÜæïíôáé óÝñâéò óôá ðëáßóéá ôçò åããýçóçò, ïé ðåëÜôåò ðñÝðåé íá êáëÝóïõí ôï êÝíôñï õðïóôÞñéîçò ðåëáôþí óôç ÷þñá/ðåñéï÷Þ ôïõò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Åðéêïéíùíßá ìå ôç HP. Ç Hewlett-Packard èá åðéëÝîåé ìßá áðü ôéò ðáñáêÜôù ìåèüäïõò ãéá íá ôçñÞóåé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò óýìöùíá ìå ôçí åããýçóç:

● Íá åðéóêåõÜóåé ôï ðñïúüí.● Íá äéáèÝóåé åîáñôÞìáôá ðïõ ìðïñïýí íá áíôéêáôáóôáèïýí áðü ôïí ðåëÜôç, ãéá íá

åðéóêåõÜóåé ôï ðñïúüí ìüíïò ôïõ ï ðåëÜôçò.● Íá áíôéêáôáóôÞóåé ôï ðñïúüí ìå Ýíá áíáêáôáóêåõáóìÝíï ðñïúüí.● Íá áíôéêáôáóôÞóåé ôï ðñïúüí ìå Ýíá íÝï Þ áíáêáôáóêåõáóìÝíï ðñïúüí ìå ôéò ßäéåò

Þ ðåñéóóüôåñåò ëåéôïõñãßåò.● Íá åðéóôñÝøåé ôçí ôéìÞ áãïñÜò.● Íá æçôÞóåé áðü ôïí ðåëÜôç íá åðéóôñÝøåé ôï ðñïúüí óå Ýíáí åîïõóéïäïôçìÝíï ðáñï÷Ýá

óÝñâéò.

Page 117: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ELWW ÐáñáôåôáìÝíç åããýçóç 109

ÐáñáôåôáìÝíç åããýçóç

Ôï ðáêÝôï õðïóôÞñéîçò (SupportPack) ôçò HP ðáñÝ÷åé êÜëõøç ãéá ôï ðñïúüí HP, êáèþò êáé ãéá üëá ôá åóùôåñéêÜ åîáñôÞìáôá ôá ïðïßá ðáñÝ÷åé ç HP. Ôï ðáêÝôï õðïóôÞñéîçò (SupportPack) ôçò HP ìðïñåß íá ðåñéëáìâÜíåé ôï ðñüãñáììá áíôáëëáãÞò Express Exchange Þ óÝñâéò óôï ÷þñï ôïõ ðåëÜôç. Ïé óõãêåêñéìÝíåò äéáèÝóéìåò åðéëïãÝò ðáêÝôùí õðïóôÞñéîçò ðïéêßëïõí, áíÜëïãá ìå ôç ÷þñá/ðåñéï÷Þ. Ï ðåëÜôçò ðñÝðåé íá áãïñÜóåé ôï HP SupportPack ìÝóá óå 180 çìÝñåò áðü ôçí çìåñïìçíßá áãïñÜò ôïõ ðñïúüíôïò HP. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò õðïóôÞñéîçò, åðéóêåöôåßôå ôçí ðáñáêÜôù ôïðïèåóßá ôçò HP óôï Web:

http://www.hp.com/peripherals2/care_netlj/index.html

Þ åðéêïéíùíÞóôå ìå ôï ÔìÞìá ÅîõðçñÝôçóçò Ðåëáôþí ôçò HP, äåßôå ôçí åíüôçôá Åðéêïéíùíßá ìå ôç HP.

Page 118: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

110 ÐáñÜñôçìá à ELWW

Ïäçãßåò åðáíáóõóêåõáóßáò ôïõ åêôõðùôÞ

ÊáôÜ ôçí åðáíáóõóêåõáóßá ôïõ åêôõðùôÞ áêïëïõèÞóôå ôéò ðáñáêÜôù ïäçãßåò:

● Áí åßíáé äõíáôüí, åóùêëåßóôå äåßãìáôá åêôõðþóåùí êáé 5-10 öýëëá ÷áñôéïý Þ Üëëïõ ìÝóïõ åêôýðùóçò óôïõ ïðïßïõ ôçí åêôýðùóç áíôéìåôùðßóáôå ðñïâëÞìáôá.

● ÁöáéñÝóôå êáé öõëÜîôå üëá ôá êáëþäéá, ôïõò äßóêïõò êáé ôá ðñüóèåôá åîáñôÞìáôá ôá ïðïßá åßíáé åãêáôåóôçìÝíá óôïí åêôõðùôÞ.

● ÁöáéñÝóôå êáé öõëÜîôå ôçí êáóÝôá ãñáößôç.

ÐÑÏÓÏ×Ç Ãéá íá áðïôñÝøåôå ôçí ðñüêëçóç æçìéÜò óôçí êáóÝôá ãñáößôç, áðïèçêåýóôå ôçí êáóÝôá óôçí áñ÷éêÞ ôçò óõóêåõáóßá Þ áðïèçêåýóôå ôçí ìå ôÝôïéï ôñüðï þóôå íá ìçí åêôßèåôáé óôï öùò.

● Áí åßíáé äõíáôüí, ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï áñ÷éêü êïõôß êáé ôá õëéêÜ óõóêåõáóßáò. ÆçìéÝò ðïõ ðéèáíüí íá ðñïêëçèïýí êáôÜ ôç ìåôáöïñÜ ëüãù áíåðáñêïýò óõóêåõáóßáò, âáñýíïõí ôïí ðåëÜôç. Áí äåí äéáèÝôåôå ðéá ôá õëéêÜ óõóêåõáóßáò ôïõ åêôõðùôÞ, áðåõèõíèåßôå óå Ýíá ãñáöåßï áðïóôïëÞò äåìÜôùí ôçò ðåñéï÷Þò óáò ãéá ïäçãßåò åðáíáóõóêåõáóßáò ôïõ åêôõðùôÞ.

● Åóùêëåßóôå óõìðëçñùìÝíï Ýíá áíôßãñáöï ôïõ ðëçñïöïñéáêïý åíôýðïõ óõíôÞñçóçò.● Ç Hewlett-Packard óõíéóôÜ íá áóöáëßóåôå ôá ðñïò áðïóôïëÞ áíôéêåßìåíá.

Page 119: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Åðéêïéíùíßá ìå ôç HP

Áí èÝëåôå íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôç HP ãéá óÝñâéò Þ õðïóôÞñéîç, ÷ñçóéìïðïéÞóôå ìßá áðü ôéò ðáñáêÜôù óõíäÝóåéò:

● Óôéò ÇÐÁ, ðçãáßíåôå óôç äéåýèõíóç http://www.hp.com/support/lj1010● Óôéò õðüëïéðåò ÷þñåò/ðåñéï÷Ýò, ðçãáßíåôå óôç äéåýèõíóç http://www.hp.com

ELWW Åðéêïéíùíßá ìå ôç HP 111

Page 120: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

112 ÐáñÜñôçìá à ELWW

Page 121: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

Ä Ðáñáããåëßá áíáëùóßìùí

Ðáñáããåëßá áíáëùóßìùíÃéá íá äéáóöáëßóåôå Üñéóôç áðüäïóç, ÷ñçóéìïðïéåßôå áíáëþóéìá êáé åîáñôÞìáôá åéäéêÜ ó÷åäéáóìÝíá ãéá ôïí åêôõðùôÞ HP LaserJet 1010.

Ðëçñïöïñßåò ðáñáããåëßáò

Áíáëþóéìï ÐåñéãñáöÞ Þ ÷ñÞóç Áñéèìüò ðáñáããåëßáò

Áíáëþóéìá åêôýðùóçò

×áñôß ðïëëáðëÞò ÷ñÞóçò HP Multipurpose paper

×áñôß ìå ôç ößñìá ôçò HP ãéá ðïëëÝò äéáöïñåôéêÝò ÷ñÞóåéò (1 êïõôß 10 äåóìßäùí, ìå 500 öýëëá óå êÜèå äåóìßäá). Ãéá íá ðáñáããåßëåôå Ýíá äåßãìá, êáëÝóôå, óôéò ÇÐÁ, ôïí áñéèìü 1-800-471-4701.

HPM1120

×áñôß HP LaserJet paper

×áñôß áíþôåñçò ðïéüôçôáò ìå ôç ößñìá ôçò HP ãéá ÷ñÞóç ìå åêôõðùôÝò HP LaserJet (1 êïõôß 10 äåóìßäùí, ìå 500 öýëëá óå êÜèå äåóìßäá). Ãéá íá ðáñáããåßëåôå Ýíá äåßãìá, êáëÝóôå, óôéò ÇÐÁ, ôïí áñéèìü 1-800-471-4701.

HPJ1124

Öéëì äéáöáíåéþí HP LaserJet transparency film

Öéëì äéáöáíåéþí ìå ôç ößñìá ôçò HP ãéá ÷ñÞóç óôïõò áóðñüìáõñïõò åêôõðùôÝò HP LaserJet.

92296T (letter)92296U (A4)

ÊáóÝôåò ãñáößôç ÁíôáëëáêôéêÝò êáóÝôåò ãñáößôç ãéá ôïí åêôõðùôÞ HP LaserJet 1010 series.

ÊáóÝôá ãéá 2000 óåëßäåò

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôçí åíüôçôá Áíáìåíüìåíç äéÜñêåéá æùÞò êáóÝôáò ãñáößôç.

Q2612A

ÓõìðëçñùìáôéêÜ åã÷åéñßäéá

HP LaserJet family print media guide (Ïäçãüò ìÝóùí åêôýðùóçò ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá åêôõðùôþí HP LaserJet)

¸íáò ïäçãüò ãéá ôç ÷ñÞóç ôïõ ÷áñôéïý êáé ôùí Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò ìå ôïõò åêôõðùôÝò HP LaserJet.

5963-7863

ELWW Ðáñáããåëßá áíáëùóßìùí 113

Page 122: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÁíôáëëáêôéêÜ Êýëéíäñïò åéóáãùãÞò ÷áñôéïý

Ðáßñíåé ôï ÷áñôß áðü ôï äßóêï åéóüäïõ ÷áñôéïý êáé ôï ðñïùèåß ìÝóá óôïí åêôõðùôÞ.

RL1-0266

ÊÜëõììá äßóêïõ åéóüäïõ

Êáëýðôåé ôï ÷áñôß óôï äßóêï åéóüäïõ. ÐåñéëáìâÜíåé åðßóçò ôïõò ïäçãïýò ÷áñôéïý ãéá ôï äßóêï åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá.

Ç.Ð.Á.Åõñþðç

Q2460-40004Q2460-40005

Êýëéíäñïò äéá÷ùñéóìïý ãéá ôïí åêôõðùôÞ

Åìðïäßæåé ôçí ôñïöïäïóßá ðïëëáðëþí öýëëùí ÷áñôéïý óôïí åêôõðùôÞ.

RL1-0269

Ðëçñïöïñßåò ðáñáããåëßáò (óõíÝ÷åéá)

Áíáëþóéìï ÐåñéãñáöÞ Þ ÷ñÞóç Áñéèìüò ðáñáããåëßáò

114 ÐáñÜñôçìá Ä Ðáñáããåëßá áíáëùóßìùí ELWW

Page 123: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ÅõñåôÞñéï

ÁÜäåéá ÷ñÞóçò, ëïãéóìéêü 104áêýñùóç åñãáóßáò åêôýðùóçò 36áëëáãÞ

êýëéíäñïò äéá÷ùñéóìïý 79êýëéíäñïò åéóáãùãÞò 76

Üëëåò êáóÝôåò ãñáößôç áðü ôçò HP 40áíáêýêëùóç

ðïý íá óôáëïýí ïé êáóÝôåò ãñáößôç 88Ðñüãñáììá ÅðéóôñïöÞò êáé Áíáêýêëùóçò Áíáëùóßìùí Åêôýðùóçò

ôçò HP 88áíÜëõóç, ñõèìßóåéò 37áíáëþóéìá, ðáñáããåëßá 113áíáìåíüìåíç äéÜñêåéá æùÞò, êáóÝôá ãñáößôç 42áíáöïñÜ ñõèìßóåùí 50áíáöïñÝò, åêôýðùóç 50áíôáëëáêôéêÜ, ðáñáããåëßá 114áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí

áðïõóßá ãñáöéêþí Þ êåéìÝíïõ 64áóôáèÞò ãñáößôçò 70á÷íÞ Þ îåèùñéáóìÝíç åêôýðùóç 68ãêñßæï öüíôï 69äéÜ÷õôïò ãñáößôçò óôï ðåñßãñáììá 71åêôõðùìÝíç óåëßäá 59åëëéðÝò êåßìåíï 64åðéêïéíùíßá åêôõðùôÞ-õðïëïãéóôÞ 59åðéêïéíùíßá ìå ôï ÔìÞìá ÅîõðçñÝôçóçò Ðåëáôþí ôçò HP 59æÜñåò 71ç åêôõðùìÝíç óåëßäá äéáöÝñåé áðü áõôÞí ðïõ åìöáíßæåôáé óôçí

ïèüíç 64êÜèåôá åðáíáëáìâáíüìåíá åëáôôþìáôá 70êÜèåôåò ãñáììÝò 69êáêÞ ðïéüôçôá ãñáöéêþí 65êåíÜ 68êåíÝò óåëßäåò 64êõìáôéóìüò 71êýñôùóç 71ëïîÞ óåëßäá 71ëýóåéò 58ìïõíôæïýñåò ãñáößôç 69ðáñáìïñöùìÝíï êåßìåíï 64ðáñáìïñöùìÝíïé ÷áñáêôÞñåò 70ðïéüôçôá åêôýðùóçò 59ðñïâëÞìáôá ëïãéóìéêïý åêôõðùôÞ 66ðñïâëÞìáôá ÷åéñéóìïý ÷áñôéïý 62ñýèìéóç åêôõðùôÞ 58óåëßäá åðßäåéîçò 58óåëßäá ñõèìßóåùí, åêôýðùóç 50óôßãìáôá ãñáößôç 68ôóáëáêþìáôá 71öùôåéíÞ Ýíäåéîç "¸ôïéìïò" 58HP toolbox 51

áðïêáôÜóôáóç åìðëïêþí 72áðïõóßá ãñáöéêþí 64áðïõóßá êåéìÝíïõ 64Áñéèìüò iiáöáßñåóç ìéáò ìðëïêáñéóìÝíçò óåëßäáò 73

Ââåëôßùóç ðïéüôçôáò åêôýðùóçò 68

ÃãñáöéêÜ

áðïõóßá 64êáêÞ ðïéüôçôá 65

ãñáößôçòáëëáãÞ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç 44Üíïéãìá ôçò èýñáò ôçò êáóÝôáò ãñáößôç 10áóôáèÞò ãñáößôçò 70äéÜ÷õôïò óôï ðåñßãñáììá 71åîïéêïíüìçóç 43èýñá êáóÝôáò ãñáößôç 5êáèáñéóìüò ôçò ðåñéï÷Þò ôçò êáóÝôáò ãñáößôç 46ìïõíôæïýñåò 69óôßãìáôá 68öýëáîç êáóåôþí ãñáößôç 41÷áìçëÞ óôÜèìç 68

ÄäéáäñïìÝò ÷áñôéïý

äßóêïò åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá 8äßóêïò åîüäïõ 9êåíôñéêüò äßóêïò åéóüäïõ 8ïäçãïß ÷áñôéïý 8

äéáêüðôçò ëåéôïõñãßáò (on/off) 6äéáêüðôçò ôñïöïäïóßáò 6äéáöÜíåéåò

åêôýðùóç 22ïäçãßåò ÷ñÞóçò 99

äßóêïòåéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá 5êåíôñéêüò åéóüäïõ 5

äßóêïò åéóüäïõêáôÜ ðñïôåñáéüôçôá 5, 8êåíôñéêüò 5, 8ôïðïèÝôçóç ÷áñôéïý óôï äßóêï åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá 21ôïðïèÝôçóç ÷áñôéïý óôïí êåíôñéêü äßóêï åéóüäïõ 21

äßóêïò åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá 5, 8ôïðïèÝôçóç ÷áñôéïý 21

äßóêïò åîüäïõ 5, 9äõíáôüôçôåò 4

åîïéêïíüìçóç ÷ñçìÜôùí 4åðáããåëìáôéêÞ ðïéüôçôá 4ðïéüôçôá 4ôá÷ýôçôá 4

Ååããýçóç

äÞëùóç ðåñéïñéóìÝíçò åããýçóçò HP 106êáóÝôá ãñáößôç 107ðáñáôåôáìÝíç 109

åêôõðùôÞòäõíáôüôçôåò 4åðáíáóõóêåõáóßá 110åðéóêüðçóç 5êáèáñéóìüò 46ëïãéóìéêü 11ïäçãïß ÷áñôéïý 8ðßíáêáò åëÝã÷ïõ 7ðñïâëÞìáôá ëïãéóìéêïý 66ðñïäéáãñáöÝò 82óõíäÝóåéò 16

ELWW ÅõñåôÞñéï 115

Page 124: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

åêôýðùóçáêýñùóç åñãáóßáò åêôýðùóçò 36áíáöïñÜ ñõèìßóåùí 50äéáöÜíåéåò 22åðéóôïëü÷áñôá 26åôéêÝôåò 22êáé óôéò äýï üøåéò ôïõ ÷áñôéïý (ìç áõôüìáôç åêôýðùóç äéðëÞò üøçò)

32êÜñôåò 27ìÝóá åêôýðùóçò ìç ôõðïðïéçìÝíïõ ìåãÝèïõò 27ðïëëáðëÝò óåëßäåò óå Ýíá öýëëï ÷áñôéïý 31ðïëëáðëïß öÜêåëïé 24ðïëõóÝëéäá öõëëÜäéá 34óåëßäá åðßäåéîçò 50õäáôïãñáöÞìáôá 30öÜêåëïé 23öüñìåò, ðñïôõðùìÝíåò 26N-up 31

åêôýðùóç "N-up"Windows 31

åêôýðùóç äéðëÞò üøçò 32åêôýðùóç äéðëÞò üøçò (duplex) 32åìðëïêÝò

áðïêáôÜóôáóç 72áöáßñåóç ìéáò ìðëïêáñéóìÝíçò óåëßäáò 73ôõðéêÝò èÝóåéò åìðëïêÞò ÷áñôéïý 72

åíäåéêôéêÝò ëõ÷íßåò/öùôåéíÝò åíäåßîåéòÅêêßíçóç 5¸ôïéìïò 5Ðñïóï÷Þ 5ôýðïé öùôåéíþí åíäåßîåùí 60

åîïéêïíüìçóç ãñáößôç 43åðáíáóõóêåõáóßá ôïõ åêôõðùôÞ 110åðéêïéíùíßá ìå ôç HP 111åðéëïãÞ ÷áñôéïý êáé Üëëùí ìÝóùí åêôýðùóçò 18åðéóêåõÝò

åðéêïéíùíßá ìå ôç HP 111ìç÷áíéêüò åîïðëéóìüò 108

åðéóêüðçóç, åêôõðùôÞò 5åðéóôïëü÷áñôá, åêôýðùóç 26åôéêÝôåò

åêôýðùóç 22ïäçãßåò ÷ñÞóçò 99

ÇçëåêôñïíéêÞ âïÞèåéá, éäéüôçôåò åêôõðùôÞ 14

Èèýñá

êáóÝôá ãñáößôç 5, 10ðáñÜëëçëç 6USB 6

èýñá USB 6

Ééäéüôçôåò åêôõðùôÞ

çëåêôñïíéêÞ âïÞèåéá 14ðñüóâáóç 13

Êêáèáñéóìüò

äéáäñïìÞ ÷áñôéïý 48åêôõðùôÞò 46êýëéíäñïò åéóáãùãÞò 75ðåñéï÷Þ ôçò êáóÝôáò ãñáößôç 46

êÜëõììá äßóêïõ 5

êáëþäéïðáñÜëëçëç 16USB 16

êáëþäéï USB, óýíäåóç 16êÜñôåò

åêôýðùóç 27ïäçãßåò ÷ñÞóçò 101

êáñôÝëá áíôéìåôþðéóçò ðñïâëçìÜôùí (Troubleshooting) (HP toolbox) 53

êáñôÝëá åã÷åéñéäßùí (Documentation) (HP toolbox) 54êáñôÝëá åéäïðïéÞóåùí (Alerts) (HP toolbox) 54êáñôÝëá êáôÜóôáóçò (Status) (HP toolbox) 53êáóÝôá ãñáößôç

áëëáãÞ 44áíáìåíüìåíç äéÜñêåéá æùÞò 42åããýçóç 107èýñá 5, 10êáèáñéóìüò ôçò ðåñéï÷Þò ôçò êáóÝôáò ãñáößôç 46ðïý íá åðéóôñáöïýí ãéá áíáêýêëùóç 88ðñüóâáóç 10öýëáîç 41÷ñÞóç Üëëùí êáóåôþí ãñáößôç áðü ôçò HP 40

êåßìåíïáðïõóßá 64ðáñáìïñöùìÝíï 64

êåíÝò óåëßäåò 64êåíôñéêüò äßóêïò åéóüäïõ 5, 8

ôïðïèÝôçóç ÷áñôéïý 21êïõìðß

Áêýñùóç 5Åêêßíçóç 5

êïõìðß áêýñùóçò 5êýëéíäñïò äéá÷ùñéóìïý

áëëáãÞ 79åíôïðéóìüò 6

êýëéíäñïò åéóáãùãÞòáëëáãÞ 76êáèáñéóìüò 75

ËëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá, õðïóôçñéæüìåíá 11ëåéôïõñãßá EconoMode 38ëïãéóìéêü

Üäåéá ÷ñÞóçò 104åãêáôÜóôáóç 11ðñïâëÞìáôá 66ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ, Macintosh 15ôïðïèåóßåò óôï Web ãéá ëÞøç 2õðïóôçñéæüìåíá ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá 11

ÌìÝóá åêôýðùóçò

áðïêáôÜóôáóç åìðëïêþí 72áöáßñåóç ìéáò ìðëïêáñéóìÝíçò óåëßäáò 73äéáöïñåôéêïß ôýðïé 21åêôýðùóç óå ìÝóá åêôýðùóçò ìç ôõðïðïéçìÝíïõ ìåãÝèïõò 27åðéëïãÞ 18êáèáñéóìüò äéáäñïìÞò ÷áñôéïý 48ïäçãßåò ÷ñÞóçò 98ðñïäéáãñáöÝò 96ôïðïèÝôçóç ÷áñôéïý 21ôõðéêÝò èÝóåéò åìðëïêÞò 72ôýðïé ïé ïðïßïé ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí æçìéÜ óôïí åêôõðùôÞ 19ôýðïé ôïõò ïðïßïõò ðñÝðåé íá áðïöåýãåôå 19õðïóôçñéæüìåíá ìåãÝèç 97

ìÝóá åêôýðùóçò ìåãÜëïõ âÜñïõò, ïäçãßåò ÷ñÞóçò 101ìÝóá åêôýðùóçò ìç ôõðïðïéçìÝíïõ ìåãÝèïõò, åêôýðùóç 27

116 ÅõñåôÞñéï ELWW

Page 125: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

ìç áõôüìáôç åêôýðùóç äéðëÞò üøçò (åêôýðùóç êáé óôéò äýï üøåéò ôïõ ÷áñôéïý) 32

ìïíôÝëïHP LaserJet 1010 3HP LaserJet 1012 3HP LaserJet 1015 3

¼ïäçãïß ÷áñôéïý 8ïäçãïß, ÷áñôß 8

ÐðáñÜëëçëç èýñá 6ðáñÜëëçëï êáëþäéï, óýíäåóç 16ðáñáìïñöùìÝíï êåßìåíï 64ðáñáôåôáìÝíç åããýçóç 109ðåñéâÜëëïíôïò

ðñïäéáãñáöÝò 82ðßíáêáò åëÝã÷ïõ 7ðëçñïöïñßåò, óõíäÝóåéò óå åðéëåãìÝíá èÝìáôá 2ðëÞêôñï "Åêêßíçóç" 5ðïéüôçôá åêôýðùóçò

áóôáèÞò ãñáößôçò 70á÷íÞ Þ îåèùñéáóìÝíç åêôýðùóç 68ãêñßæï öüíôï 69äéÜ÷õôïò ãñáößôçò óôï ðåñßãñáììá 71æÜñåò 71êÜèåôá åðáíáëáìâáíüìåíá åëáôôþìáôá 70êÜèåôåò ãñáììÝò 69êåíÜ 68êõìáôéóìüò 71êýñôùóç 71ëåéôïõñãßá EconoMode 38ëïîÞ óåëßäá 71ìïõíôæïýñåò ãñáößôç 69ðáñáìïñöùìÝíïé ÷áñáêôÞñåò 70ñõèìßóåéò 37óôßãìáôá ãñáößôç 68ôóáëáêþìáôá 71

ðïëëáðëÝò óåëßäåò, åêôýðùóç óå Ýíá öýëëï ÷áñôéïý 31ðïëõóÝëéäá öõëëÜäéá, åêôýðùóç 34ðñïâëÞìáôá ÷åéñéóìïý ÷áñôéïý 62ðñüãñáììá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ

åãêáôÜóôáóç 11Macintosh 15

Ðñüãñáììá ðåñéâáëëïíôéêÞò äéá÷åßñéóçò ðñïúüíôùí 87ðñïãñÜììáôá ïäÞãçóçò åêôõðùôÞ

ôïðïèåóßåò óôï Web ãéá ëÞøç 2ðñïäéáãñáöÝò 82

äéáèåóéìüôçôá èõñþí 85äéáóôÜóåùí 84çëåêôñïëïãéêüò åîïðëéóìüò 83èüñõâïò 82ìÝóá åêôýðùóçò 96ðåñéâÜëëïíôïò 82÷ùñçôéêüôçôåò êáé ôá÷ýôçôåò 84

ðñïåðéëåãìÝíåò ñõèìßóåéòðïéüôçôá åêôýðùóçò 37

ðñüóâáóç, êáóÝôá ãñáößôç 10

Ññõèìßóåéò

áëëáãÞ ãéá ôçí ôñÝ÷ïõóá åöáñìïãÞ ëïãéóìéêïý ìüíï 13áëëáãÞ ðñïåðéëåãìÝíùí ñõèìßóåùí óôá Windows 98, 2000, ME 13áëëáãÞ ðñïåðéëåãìÝíùí ñõèìßóåùí óôá Windows XP 13ðïéüôçôá åêôýðùóçò 37

ñõèìßóåéò åêôõðùôÞHP toolbox 55

ñõèìßóåéò åêôýðùóçò, áëëáãÞ 14

Óóåëßäá åðßäåéîçò 50óåëßäåò ðëçñïöïñéþí åêôõðùôÞ

áíáöïñÜ ñõèìßóåùí 50óåëßäá åðßäåéîçò 50

óåëßäåò ðëçñïöïñéþí, åêôýðùóç 50óÝñâéò êáé åðéóêåõÝò ìç÷áíéêïý åîïðëéóìïý 108óÝñâéò, óõíôÞñçóç

åðéêïéíùíßá ìå ôç HP 111ìç÷áíéêüò åîïðëéóìüò 108

óõììüñöùóç ìå ôïõò êáíïíéóìïýò FCC 86óõíäÝóåéò óôïí ïäçãü ÷ñÞóçò 2óöÜëìáôá, ëïãéóìéêü 66

ÔôïðïèÝôçóç ìÝóùí åêôýðùóçò

äßóêïò åéóüäïõ êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá 21êåíôñéêüò äßóêïò åéóüäïõ 21

ôýðïé ìÝóùí åêôýðùóçò 21ôýðïé öùôåéíþí åíäåßîåùí 60

ÕõäáôïãñáöÞìáôá, åêôýðùóç 30õðïóôçñéæüìåíá ìåãÝèç ìÝóùí åêôýðùóçò 97õðïóôÞñéîç âáóéóìÝíç óôï Web 2õðïóôÞñéîç, ôïðïèåóßåò Web 2õðï÷ñåùôéêÝò äçëþóåéò

äÞëùóç áóöÜëåéáò laser 92äÞëùóç óõììüñöùóçò 91äÞëùóç laser ãéá ôç Öéíëáíäßá 93Êáíáäéêïß êáíïíéóìïß DOC 92ÊïñåáôéêÞ äÞëùóç EMI 92

ÖöÜêåëïé

åêôýðùóç åíüò öáêÝëïõ 23åêôýðùóç ðïëëáðëþí öáêÝëùí 24ïäçãßåò ÷ñÞóçò 100

öüñìåò, åêôýðùóç 26öýëëï äåäïìÝíùí áóöáëåßáò õëéêïý (MSDS) 90öùôåéíÞ Ýíäåéîç "Åêêßíçóç" 5öùôåéíÞ Ýíäåéîç "¸ôïéìïò" 5öùôåéíÞ Ýíäåéîç "Ðñïóï÷Þ" 5

×÷áñôß

åðéëïãÞ 18ïäçãßåò ÷ñÞóçò 98ðñïâëÞìáôá êáé ëýóåéò 98

A-ZEnergy Star 87HP toolbox

êáñôÝëá áíôéìåôþðéóçò ðñïâëçìÜôùí (Troubleshooting) 53êáñôÝëá åã÷åéñéäßùí (Documentation) 54êáñôÝëá åéäïðïéÞóåùí (Alerts) 54êáñôÝëá êáôÜóôáóçò (Status) 53ðñïâïëÞ 51ñõèìßóåéò åêôõðùôÞ 55

ELWW ÅõñåôÞñéï 117

Page 126: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

118 ÅõñåôÞñéï ELWW

Page 127: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò
Page 128: hp LaserJet 1010 1012 1015 seriesh10032. · EêôõðùôÞò HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 series Ïäçãüò ×ñÞóçò

*Q2460-90915**Q2460-90915*

Q2460-90915

www.hp.com

copyright © 2003Hewlett-Packard Company