114
Ръководство за потребителя LaserJet Pro M101-M104, LaserJet Ultra M105-M106 www.hp.com/support/ljM101 M101-M106

HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

  • Upload
    others

  • View
    85

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Ръководство за потребителя

LaserJet Pro M101-M104,LaserJet Ultra M105-M106

www.hp.com/support/ljM101

M101-M106

Page 2: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя
Page 3: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJetUltra M105-M106

Ръководство за потребителя

Page 4: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Авторски права и лиценз

© Copyright 2016 HP Development Company,L.P.

Възпроизвеждане, адаптация или преводбез предварително писмено разрешение езабранено, освен каквото е разрешеноспоред авторските права.

Информацията, която се съдържа вътре еобект на промяна без забележка.

Единствените гаранции на продуктите HP иуслуги са посочени в дадените декларацииза гаранция, придружаващи такивапродукти и услуги. Нищо в тях не трябва дабъде тълкувано като съставна част надопълнителна гаранция. HP не носятотговорност за технически или редакторскигрешки или съдържащи се вътре пропуски.

Edition 1, 10/2016

Търговски марки

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® иPostScript® са търговски марки на AdobeSystems Incorporated.

Apple и логото на Apple са търговски маркина Apple Inc., регистрирани в САЩ и в другистрани.

OS X е търговска марка на Apple Inc.,регистрирана в САЩ и други страни.

AirPrint е търговска марка на Apple Inc.,регистрирана в САЩ и други страни.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP иWindows Vista® са регистрирани в САЩтърговски марки на Microsoft Corporation.

Page 5: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Съдържание

1 Обща информация за принтера .................................................................................................................... 1

Изгледи на принтера ............................................................................................................................................ 2

Принтер – изглед отпред .................................................................................................................. 2Принтер – изглед отзад ..................................................................................................................... 3

Изглед на контролния панел ............................................................................................................ 4Спецификации на принтера ................................................................................................................................ 5

Технически спецификации ............................................................................................................... 5Поддържани операционни системи ................................................................................................ 5

Мобилни решения за печат .............................................................................................................. 7Размери на принтера ......................................................................................................................... 8Консумирана мощност, електрически спецификации и акустично излъчване .......................... 8

Диапазон на работна среда .............................................................................................................. 8Настройка на хардуера и инсталиране на софтуера на принтера .................................................................. 9

2 Тави за хартия ............................................................................................................................................ 11

Заредете входната тава. ................................................................................................................................... 12Въведение ........................................................................................................................................ 12

Заредете хартия във входната тава. ............................................................................................. 12Зареждане на приоритетната входна тава (само за модели с безжична връзка) ...................................... 15

Въведение ........................................................................................................................................ 15

Заредете хартия в приоритетната входна тава ........................................................................... 15Зареждане и печат на пликове ......................................................................................................................... 18

Въведение ........................................................................................................................................ 18Печат на пликове ............................................................................................................................. 18Ориентация на плика ...................................................................................................................... 18

3 Консумативи, аксесоари и части ................................................................................................................. 19

Поръчване на консумативи, принадлежности и части .................................................................................. 20Поръчване ........................................................................................................................................ 20

Консумативи и принадлежности ................................................................................................... 20Части за самостоятелен ремонт от клиента .................................................................................. 20

BGWW iii

Page 6: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Конфигуриране на настройките за консумативи за защита на тонер касетата на HP ................................ 22

Въведение ........................................................................................................................................ 22Разрешаване или забраняване на функцията Политика за касети ........................................... 22

Използвайте вградения уеб сървър (EWS) на HP, за да разрешите функциятаПолитика за касети ....................................................................................................... 22Използвайте вградения уеб сървър (EWS) на HP, за да забраните функциятаПолитика за касети ....................................................................................................... 23Отстраняване на неизправности при Политика за касети – съобщения загрешки на HP EWS ......................................................................................................... 24

Разрешаване или забраняване на функцията Защита на касети .............................................. 25Използвайте вградения уеб сървър (EWS) на HP, за да разрешите функциятаЗащита на касети .......................................................................................................... 25

Използвайте вградения уеб сървър (EWS) на HP, за да забраните функциятаЗащита на касети .......................................................................................................... 26

Отстраняване на неизправности при Защита на касети – съобщения загрешки на HP EWS ......................................................................................................... 27

Смяна на тонер касетата ................................................................................................................................... 28Въведение ........................................................................................................................................ 28Информация за тонер касета и барабан за изображения ........................................................... 28

Сменете тонер касетата (модели M101 – M104) ........................................................................... 29Сменете тонер касетата (модели M105 – M106) ........................................................................... 31Сменете барабана за изображения (модели M101 – M104) ........................................................ 34

Сменете барабана за изображения (модели M105 – M106) ........................................................ 37

4 Печат ......................................................................................................................................................... 41

Задания за печат (Windows) .............................................................................................................................. 42Как се печата (Windows) .................................................................................................................. 42Ръчен двустранен печат (Windows) ............................................................................................... 42

Отпечатване на няколко страници на лист (Windows) ................................................................ 44Избор на вида на хартията (Windows) ........................................................................................... 44Допълнителни задачи за печат ..................................................................................................... 44

Задания за печат (OS X) ..................................................................................................................................... 46Как се печата (Mac OS X) .................................................................................................................. 46

Ръчен двустранен печат (Mac OS X) ............................................................................................... 46Отпечатване на няколко страници на лист (Mac OS X) ................................................................ 46Избор на вида хартия (Mac OS X) .................................................................................................... 47Допълнителни задачи за печат ..................................................................................................... 47

Мобилен печат ................................................................................................................................................... 48Въведение ........................................................................................................................................ 48Wi-Fi Direct (само за безжични модели) ......................................................................................... 48

Разрешете или забранете Wi-Fi Direct ........................................................................ 49

iv BGWW

Page 7: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Промяна на името на Wi-Fi Direct на принтера ........................................................... 50

HP ePrint по имейл ........................................................................................................................... 50Софтуер HP ePrint ............................................................................................................................ 51

AirPrint ............................................................................................................................................... 52Вградена функция за печат на Android ......................................................................................... 52

5 Управление на принтера ............................................................................................................................ 53

Смяна на типа връзка на принтера (Windows) ................................................................................................ 54Усъвършенствана конфигурация с вградения уеб сървър (EWS) от HP и HP Device Toolbox (Windows) . . 55Разширена конфигурация с HP Utility за OS X ................................................................................................. 58

Отваряне на HP Utility ...................................................................................................................... 58Функции на HP Utility ....................................................................................................................... 58

Конфигуриране на настройките на IP мрежа .................................................................................................. 60Въведение ........................................................................................................................................ 60Ограничена гаранция при споделяне на принтер ........................................................................ 60Преглед или промяна на мрежови настройки .............................................................................. 60

Преименуване на принтера в мрежата ......................................................................................... 60Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv4 TCP/IP ................................................................ 61Настройка на скорост на връзката ................................................................................................ 62

Защитни функции на принтера ........................................................................................................................ 64Въведение ........................................................................................................................................ 64

Настройте или променете системната парола на продукта с помощта на вградения уебсървър на HP .................................................................................................................................... 64Заключване на контролера ............................................................................................................ 65

Настройки за пестене на енергия ..................................................................................................................... 66Въведение ........................................................................................................................................ 66Печат с EconoMode ........................................................................................................................... 66

Конфигурирайте настройката за заспиване/автоматично изключване след неактивност .... 66Настройте забавянето на Изключване след неактивност и конфигурирайте принтера даизползва енергия от 1 ват или по-малко ...................................................................................... 67Конфигуриране на настройката Delay Shut Down (Забавено изключване) ............................... 68

Актуализиране на фърмуера ............................................................................................................................ 70

Актуализиране на фърмуера с помощта на Инструмента за актуализация на фърмуер ........ 70

6 Разрешаване на проблеми .......................................................................................................................... 71

Поддръжка на потребителя ............................................................................................................................. 72Интерпретиране на светенето на индикаторите на контролния панел ...................................................... 73Възстановете фабричните стойности .............................................................................................................. 76

Съобщението "Cartridge is low" (Касетата е с ниско ниво) или "Cartridge is very low" (Касетата е смного ниско ниво) ще се покаже на HP EWS ................................................................................................... 77

Промяна на настройките за "Много ниско ниво" .......................................................................... 77

BGWW v

Page 8: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Поръчка на консумативи ................................................................................................................ 78

Разрешаване на проблеми с подаване или засядане на хартията ............................................................... 79Принтерът не поема хартия ........................................................................................................... 79

Принтерът поема няколко листа хартия ....................................................................................... 79Често или повторяемо засядане на хартия ................................................................................... 79Избягване на засяданията на хартия ............................................................................................. 80

Изчистване на засядания на хартия ................................................................................................................. 81

Въведение ........................................................................................................................................ 81Местоположения на заседналата хартия ..................................................................................... 81Хартията засяда често или многократно? .................................................................................... 81

Почистване на заседнала хартия във входната тава .................................................................. 83Изчистване на заседнала хартия в областта на тонер касета .................................................... 85

Изчистване на заседнала хартия в изходното отделение .......................................................... 87Подобряване на качеството на печат .............................................................................................................. 90

Въведение ........................................................................................................................................ 90Печатайте от друга софтуерна програма ..................................................................................... 90

Проверка на настройката за тип хартия на заданието за печат ................................................. 90Проверка на настройката за вида на хартията (Windows) ........................................ 90Проверка на вида хартия (Mac OS X) ........................................................................... 90

Проверка на състоянието на тонер касетата ............................................................................... 90Почистете принтера ........................................................................................................................ 91

Печат на почистваща страница ................................................................................... 91Визуална проверка на тонер касетата .......................................................................................... 91Проверка на хартията и средата за печат .................................................................................... 91

Стъпка едно: Използване на хартия, която отговаря на спецификациите на HP . . 91

Стъпка две: Проверка на околната среда .................................................................. 92Проверка на настройката за EconoMode ....................................................................................... 92Регулиране на плътността на печата ............................................................................................ 93

Разрешаване на проблеми с кабелната мрежа .............................................................................................. 95Въведение ........................................................................................................................................ 95

Лоша физическа връзка ................................................................................................................. 95Компютърът използва грешен IP адрес за принтера .................................................................. 95Компютърът не може да комуникира с принтера ........................................................................ 95Принтерът използва неправилни настройки за скорост на връзката за мрежата ................... 96

Нови приложни програми може да са довели до проблеми със съвместимостта ................... 96Вашият компютър или работна станция са неправилно настроени .......................................... 96Принтерът е забранен или други мрежови настройки са неправилни ...................................... 96

Разрешаване на проблеми с безжичната мрежа ............................................................................................ 97Въведение ........................................................................................................................................ 97

Контролен списък за безжично свързване ................................................................................... 97Принтерът не печата след завършване на конфигурирането на безжичната връзка ............ 98

vi BGWW

Page 9: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Принтерът не печата, а на компютъра е инсталирана защитна стена на трета страна. ......... 98

Безжичната връзка не работи след преместване на безжичния рутер или принтера ............ 98Към безжичния принтер не могат да се свържат повече компютри ......................................... 99

Безжичният принтер губи комуникация при свързване към VPN .............................................. 99Мрежата не се показва в списъка на безжичните мрежи ............................................................ 99Безжичната мрежа не работи ........................................................................................................ 99Изпълнение на диагностичен тест на безжичната мрежа ........................................................ 100

Намаляване на електромагнитните смущения в безжичната мрежа ...................................... 100

Азбучен указател ........................................................................................................................................ 101

BGWW vii

Page 10: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

viii BGWW

Page 11: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

1 Обща информация за принтера

● Изгледи на принтера

● Спецификации на принтера

● Настройка на хардуера и инсталиране на софтуера на принтера

За повече информация:

Следната информация е валидна към момента на публикуване. За актуална информация вижтеwww.hp.com/support/ljM101.

Цялостната помощ на HP за вашия принтер включва следната информация:

● Инсталиране и конфигуриране

● Изучаване и използване

● Решаване на проблеми

● Изтеглете актуализации за софтуера и фърмуера

● Присъединете се към форуми за поддръжка

● Намерете нормативна информация и информация за гаранцията

BGWW 1

Page 12: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Изгледи на принтераПринтер – изглед отпред

1

2

4

3

5

6

1 Горен капак (достъп до тонер касета) и изходна касета

2 Разширение на изходна касета

3 Приоритетна входна тава (само за модели M102w, M104w, M106w)

4 Входна тава

5 Бутон за захранване:

6 Контролен панел

2 Глава 1 Обща информация за принтера BGWW

Page 13: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Принтер – изглед отзад

1

2

3

4

1 Порт за USB интерфейс

2 Връзка към захранването

3 Слот за защитна ключалка от кабелен тип

4 Етикет със сериен номер и номер на принтера

BGWW Изгледи на принтера 3

Page 14: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Изглед на контролния панел

3

4

2

1

1 Бутон и LED светлинен индикаторза безжична връзка (само замодели с безжична връзка)

Натиснете този бутон за да включите или изключите функцията за безжичнамрежа, или да конфигурирате WiFi Direct връзка.

Натиснете и задръжте този бутон, за да конфигурирате WPS връзка.

Ако LED светлинният индикатор за безжична мрежа свети, е налична стабилнабезжична връзка. Ако мига, в момента се извършва конфигуриране на WPS или WiFiDirect връзка. Ако мига бързо, има проблем с безжичната връзка.

2 Индикатор за внимание Светлинният индикатор за внимание мига, когато принтерът подканя потребителяза внимание, като например когато се изчерпа хартията или когато тонер касетататрябва да бъде подменена. Ако светлинният индикатор свети без да мига, евъзникнала грешка в принтера.

3 Индикатор за готовност Индикаторът "Готовност" свети, когато принтерът е готов да печата. Той мига,когато принтерът получава данни за печат или при отмяна на задание за печат.

4 Бутон за възобновяване/отказ Натиснете този бутон за следните действия:

● Ако в момента принтерът обработва дадено задание, докато LED индикатораза внимание е изключен и LED индикаторът за готовност мига, натиснетебутона, за да отмените заданието за печат.

● При грешка в принтера или при подкана, докато LED индикаторът заготовност е изключен и LED индикаторът за внимание мига, натиснете бутона,за да изчистите грешката и възобновите печатането.

● При ръчен режим на двустранен печат натиснете този бутон, за да се отпечатавтората страна на страницата.

4 Глава 1 Обща информация за принтера BGWW

Page 15: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Спецификации на принтераВАЖНО: Следните спецификации са точни към датата на публикация, но подлежат на промяна. Заактуална информация вж. www.hp.com/support/ljM101.

● Технически спецификации

● Поддържани операционни системи

● Мобилни решения за печат

● Размери на принтера

● Консумирана мощност, електрически спецификации и акустично излъчване

● Диапазон на работна среда

Технически спецификацииВижте www.hp.com/support/ljM101 за актуална информация.

Поддържани операционни системиСледната информация се отнася за специфичните драйвери за печат PCLmS и OS X на принтери сWindows.

Windows: Инсталационната програма за софтуер на HP инсталира драйвера PCLm.S, PCLmS или PCLm-Sв зависимост от операционната система на Windows, както и софтуер по избор, когато се използвапълният пакет на инсталационната програма за софтуер. За повече информация вижте ръководствотоза инсталиране.

OS X: Този принтер поддържа и работа с компютри с Mac. Изтеглете HP Easy Start от инсталационниякомпактдиск за принтера или от 123.hp.com, след което използвайте HP Easy Start, за да инсталиратедрайвера за печат и помощната програма за печат на HP. За повече информация вижте ръководствотоза инсталиране.

1. Отидете на 123.hp.com.

2. Следвайте предоставените стъпки, за да изтеглите софтуера на принтера.

Linux: За информация и драйвери за принтер за Linux отидете на hplipopensource.com/hplip-web/index.html.

Операционна система Драйверът за печат е инсталиран Бележки

Windows® XP SP3 или по-нов,32-битова версия

Специфичният за принтерадрайвер за печат PCLm.S на HP сеинсталира за тази операционнасистема като част от основнатаинсталация на софтуер.Стандартният инсталаторинсталира само драйвера.

Microsoft прекрати базовата поддръжка за Windows XPпрез април 2009 г. HP ще продължи да предоставявъзможно най-добра поддръжка за спрените отподдръжка операционни системи XP.

BGWW Спецификации на принтера 5

Page 16: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Операционна система Драйверът за печат е инсталиран Бележки

Windows Vista®, 32-битоваверсия

Специфичният за принтерадрайвер за печат PCLm.S на HP сеинсталира за тази операционнасистема като част от основнатаинсталация на софтуер.Стандартният инсталаторинсталира само драйвера.

Windows Server 2003, SP2 илипо-нова, 32-битова версия

Специфичният за принтерадрайвер за печат PCLm.S на HP сеинсталира за тази операционнасистема като част от основнатаинсталация на софтуер.Стандартният инсталаторинсталира само драйвера.

Microsoft прекрати базовата поддръжка за WindowsServer 2003 през юли 2010 г. HP ще продължи дапредоставя възможно най-добра поддръжка заспрените от поддръжка операционни системи Server2003.

Windows Server 2003, R2, 32-битова версия

Специфичният за принтерадрайвер за печат PCLm.S на HP сеинсталира за тази операционнасистема като част от основнатаинсталация на софтуер.Стандартният инсталаторинсталира само драйвера.

Microsoft прекрати базовата поддръжка за WindowsServer 2003 през юли 2010 г. HP ще продължи дапредоставя възможно най-добра поддръжка заспрените от поддръжка операционни системи Server2003.

Windows 7, 32-битова и 64-битова версия

Специфичният за устройствотодрайвер за печат HP PCLmS сеинсталира за тази операционнасистема като част от пълнатаинсталация на софтуер.

Windows 8, 32-битова и 64-битова версия

Специфичният за принтерадрайвер за печат HP PCLmS сеинсталира за тази операционнасистема като част от основнатаинсталация на софтуер.

Поддръжка на Windows 8 RT се предоставя чрезMicrosoft IN OS версия 4, 32-битов драйвер.

Windows 8.1, 32-битова и 64-битова версия

Специфичният за принтерадрайвер за печат HP PCLm-S сеинсталира за тази операционнасистема като част от основнатаинсталация на софтуер.

Поддръжка на Windows 8.1 RT се предоставя чрезMicrosoft IN OS версия 4, 32-битов драйвер.

Windows 10, 32-битова и 64-битова версия

Специфичният за принтерадрайвер за печат HP PCLm-S сеинсталира за тази операционнасистема като част от основнатаинсталация на софтуер.

Windows Server 2008, 32 битаи 64 бита

Специфичният за принтерадрайвер за печат PCLm.S на HP сеинсталира за тази операционнасистема като част от основнатаинсталация на софтуер.

Windows Server 2008, R2, 64-битова версия

Специфичният за принтерадрайвер за печат HP PCLmS сеинсталира за тази операционнасистема като част от основнатаинсталация на софтуер.

6 Глава 1 Обща информация за принтера BGWW

Page 17: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Операционна система Драйверът за печат е инсталиран Бележки

Windows Server 2012, 64-битова версия

Специфичният за принтерадрайвер за печат HP PCLmS сеинсталира за тази операционнасистема като част от основнатаинсталация на софтуер.

Windows Server 2012 R2, 64-битова версия

Специфичният за принтерадрайвер за печат HP PCLm-S сеинсталира за тази операционнасистема като част от основнатаинсталация на софтуер.

OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10Yosemite и OS X 10.11 ElCapitan

Драйверът за печат и помощнатапрограма за печат за OS X саналични за изтегляне отинсталационния компактдиск илиот 123.hp.com.

Изтеглете HP Easy Start от инсталационния компактдискза принтера или от 123.hp.com, след което използвайтеHP Easy Start, за да инсталирате драйвера за печат ипомощната програма за печат на HP.

1. Отидете на 123.hp.com.

2. Следвайте предоставените стъпки, за да изтеглитесофтуера на принтера.

ЗАБЕЛЕЖКА: За актуален списък на поддържани операционни системи отидете на www.hp.com/support/ljM101 за цялостна помощ на HP за принтера.

Мобилни решения за печатHP предлага няколко мобилни и ePrint решения, които позволяват лесен печат на HP принтер отлаптоп, таблет, смартфон или друго мобилно устройство. За да видите пълния списък и да направитенай-добрия избор, отидете на www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализирайте фърмуера на принтера, за да се гарантира наличието на всичкифункции за мобилен печат и ePrint.

● Wi-Fi Direct (само за безжични модели)

● HP ePrint през електронна поща (изисква да са активни HP уеб услуги и принтерът да ерегистриран в HP Connected)

● Софтуер HP ePrint

● Печат с Android

● AirPrint

BGWW Спецификации на принтера 7

Page 18: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Размери на принтера

1

23

1

23

Напълно затворен принтер Напълно отворен принтер

1. Височина 190,7 мм 332,4 мм

2. Ширина 364,7 мм 364,7 мм

3. Дълбочина 247,8 мм 467 мм

Тегло (с касетите) С касета CF217A/CF218A: 5,1 кг

С касета CF233A: 5,26 кг

Консумирана мощност, електрически спецификации и акустично излъчванеЗа актуална информация вижте www.hp.com/support/ljM101 .

ВНИМАНИЕ: Изискванията към захранването са различни в различните страни/региони, където сепродава принтерът. Не преобразувайте работното напрежение. Това ще повреди принтера и щеанулира гаранцията на принтера.

Диапазон на работна среда

Среда Препоръчана Позволена

Температура 15° до 27°C 15° до 30°C

Относителна влажност 20% до 70% относителна влажност (RH),без кондензиране

10% до 80% (RH), без кондензиране

Надморска височина Не е приложима от 0 до 3048 м

8 Глава 1 Обща информация за принтера BGWW

Page 19: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Настройка на хардуера и инсталиране на софтуера напринтера

За инструкции относно основна настройка вижте плаката за настройка и ръководството за първистъпки, доставени с принтера. За допълнителни инструкции отидете в страницата за HP поддръжката винтернет.

Отидете на www.hp.com/support/ljM101 за цялостна помощ на НР за принтера. Намерете следнатаподдръжка:

● Инсталиране и конфигуриране

● Изучаване и използване

● Решаване на проблеми

● Изтегляне актуализации за софтуера и фърмуера

● Присъединяване към форуми за поддръжка

● Намиране на нормативна информация и информация за гаранцията

BGWW Настройка на хардуера и инсталиране на софтуера на принтера 9

Page 20: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

10 Глава 1 Обща информация за принтера BGWW

Page 21: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

2 Тави за хартия

● Заредете входната тава.

● Зареждане на приоритетната входна тава (само за модели с безжична връзка)

● Зареждане и печат на пликове

За повече информация:

Следната информация е валидна към момента на публикуване. За актуална информация вижтеwww.hp.com/support/ljM101.

Цялостната помощ на HP за вашия принтер включва следната информация:

● Инсталиране и конфигуриране

● Изучаване и използване

● Решаване на проблеми

● Изтеглете актуализации за софтуера и фърмуера

● Присъединете се към форуми за поддръжка

● Намерете нормативна информация и информация за гаранцията

BGWW 11

Page 22: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Заредете входната тава.Въведение

Следната информация описва начина на зареждане на хартия във входната тава. Тази тава събира до150 листа хартия от 75 г/м2.

Заредете хартия във входната тава.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато добавяте нова хартия, уверете се, че сте махнали изцяло старата от входнататава, и подравнете топчето хартия. Не разлиствайте хартията. Това намалява случаите на засяданечрез предотвратяване на поемането на няколко листа наведнъж.

1. Ако входната тава все още е затворена,отворете я.

2. Регулирайте водачите за ширина и дължинана листа навън.

12 Глава 2 Тави за хартия BGWW

Page 23: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

3. Заредете хартията с лицето нагоре с горнатачаст напред във входната тава.

Ориентацията на хартията в тавата зависи оттипа на заданието за печат. За допълнителнаинформация вижте таблицата по-долу.

4. Регулирайте водачите за хартия навътре,докато опрат до хартията.

BGWW Заредете входната тава. 13

Page 24: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Тип хартия Режим на двустранен печат Как се зарежда хартията

Предварително отпечатана хартияили бланки

1-странен печат или 2-странен печат С лицевата страна нагоре

Горният ръб е насочен към устройството

123

Предварително перфорирана 1-странен печат или 2-странен печат С лицевата страна нагоре

Отвори към лявата страна на продукта

123

14 Глава 2 Тави за хартия BGWW

Page 25: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Зареждане на приоритетната входна тава (само за модели сбезжична връзка)Въведение

Следната информация описва начина на зареждане на хартия в приоритетната входна тава. Тази тавасъбира до 10 листа хартия от 75 г/м2.

Заредете хартия в приоритетната входна тава

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато добавяте нова хартия, уверете се, че сте махнали изцяло старата от входнататава, и подравнете топчето хартия. Не разлиствайте хартията. Това намалява случаите на засяданечрез предотвратяване на поемането на няколко листа наведнъж.

1. Регулирайте водачите за ширина на листанавън.

BGWW Зареждане на приоритетната входна тава (само за модели с безжична връзка) 15

Page 26: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

2. Заредете хартията с лицето нагоре с горнатачаст напред във входната тава.

Ориентацията на хартията в тавата зависи оттипа на заданието за печат. За допълнителнаинформация вижте таблицата по-долу.

3. Регулирайте водачите за хартия, докато опратплътно до хартията.

16 Глава 2 Тави за хартия BGWW

Page 27: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Тип хартия Режим на двустранен печат Как се зарежда хартията

Предварително отпечатана хартияили бланки

1-странен печат или 2-странен печат С лицевата страна нагоре

Горният ръб е насочен към устройството

Предварително перфорирана 1-странен печат или 2-странен печат С лицевата страна нагоре

Отвори към лявата страна на продукта

BGWW Зареждане на приоритетната входна тава (само за модели с безжична връзка) 17

Page 28: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Зареждане и печат на пликовеВъведение

Следната информация описва начина на печат и зареждане на пликове. За най-добри резултатизареждайте единствено пликове от 5 мм (4 до 6 плика) в тавата с приоритет на подаване, както и до 10плика във входната тава.

При печат на пликове следвайте тези стъпки, за да изберете правилните настройки от драйвера напринтера.

Печат на пликове1. От софтуерната програма изберете опция Print (Печат).

2. Изберете принтера от списъка с принтери, след което щракнете върху или докоснете бутонаProperties (Свойства) или Preferences (Предпочитания), за да отворите драйвера за печат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Името на бутона се различава за различните софтуерни програми.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да получите достъп до тези функции от началния екран в Windows 8 или 8.1,изберете Devices (Устройства), изберете Print (Печат), след което изберете принтера.

3. Щракнете върху или докоснете раздела Хартия/качество.

4. В падащия списък Paper source (Източник на хартия) изберете тавата, която ще използвате.

5. От падащия списък Носители изберете Плик.

6. Щракнете върху бутона OK, за да затворите диалоговия прозорец Свойства на документа.

7. В диалоговия прозорец Print (Печат) щракнете върху бутона OK, за да отпечатате заданието.

Ориентация на плика

Заредете пликове в тавата с приоритет на подаване, католицевата страна сочи нагоре, а по-късата страна и адреса наизпращача да са насочени към принтера.

Заредете пликове във входната тава, като лицевата странасочи нагоре, а по-късата страна и адреса на изпращача да санасочени към принтера.

18 Глава 2 Тави за хартия BGWW

Page 29: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

3 Консумативи, аксесоари и части

● Поръчване на консумативи, принадлежности и части

● Конфигуриране на настройките за консумативи за защита на тонер касетата на HP

● Смяна на тонер касетата

За повече информация:

Следната информация е валидна към момента на публикуване. За актуална информация вижтеwww.hp.com/support/ljM101.

Цялостната помощ на HP за вашия принтер включва следната информация:

● Инсталиране и конфигуриране

● Изучаване и използване

● Решаване на проблеми

● Изтеглете актуализации за софтуера и фърмуера

● Присъединете се към форуми за поддръжка

● Намерете нормативна информация и информация за гаранцията

BGWW 19

Page 30: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Поръчване на консумативи, принадлежности и частиПоръчване

Поръчка на консумативи и принадлежности www.hp.com/go/suresupply

Поръчване на оригинални части или принадлежности на HP www.hp.com/buy/parts

Поръчка чрез доставчици на поддръжка или услуги Обърнете се към упълномощен от HP доставчик наподдръжка или услуги.

Поръчка чрез вградения уеб сървър на HP (EWS) За да влезете, въведете IP адреса или името на хост напринтера в полето за адрес/URL на поддържан от компютърауеб браузър. EWS съдържа връзка към уеб сайтаHP SureSupply, който осигурява възможности за покупка наоригинални HP консумативи.

Консумативи и принадлежности

Елемент Описание Номер на касета Номер на част

Консумативи

Оригинална черна тонер касета HP17A за LaserJet

Резервна черна тонер касета за моделиM101-M102

17A CF217A

Оригинална черна тонер касета HP18A за LaserJet

Резервна черна тонер касета за моделиM103-M104

18A CF218A

HP 19A Оригинален барабан заизображения LaserJet

Резервен барабан за изображения замодели M101-M104

19A CF219A

Оригинална черна тонер касета HP33A за LaserJet

Резервна черна тонер касета за моделиM105-M106

33A CF233A

HP 34A Оригинален барабан заизображения LaserJet

Резервен барабан за изображения замодели M105-M106

34A CF234A

Части за самостоятелен ремонт от клиентаЧасти за самостоятелен ремонт от клиента (CSR) са налични за много LaserJet принтери на HP занамаляване на времето за ремонт. Повече информация за програмата CSR и ползите от нея можете данамерите на www.hp.com/go/csr-support и www.hp.com/go/csr-faq.

Оригинални резервни части HP могат да се поръчат на www.hp.com/buy/parts или след свързване соторизиран от HP доставчик на услуги или поддръжка. При поръчване ще е необходимо едно отследните: номер на част, сериен номер (намиращ се на задната част на принтера), номер на продуктили наименование на принтер.

● Частите, обозначени като Задължителни за самостоятелна смяна, трябва да се поставят отклиентите, освен ако не сте готови да платите на сервизни специалисти на HP да извършатремонта. За тези части не се осигурява поддръжка на място или с връщане в базата съгласногаранцията на продукта на HP.

● Частите, обозначени като По избор за самостоятелна смяна, могат да се поставят от сервизниспециалисти на HP по ваше желание без допълнителна такса по време на гаранционния срок напринтера.

20 Глава 3 Консумативи, аксесоари и части BGWW

Page 31: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Елемент Описание Допълнения засамостоятелна смяна

Номер на част

Придърпваща ролка Резервна придърпваща ролка за входната тава Задължително RL1-2593-000CN

BGWW Поръчване на консумативи, принадлежности и части 21

Page 32: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Конфигуриране на настройките за консумативи за защита натонер касетата на HP

● Въведение

● Разрешаване или забраняване на функцията Политика за касети

● Разрешаване или забраняване на функцията Защита на касети

ВъведениеИзползвайте Политика за касети и Защита на касети на HP, за да управлявате кои касети саинсталирани в принтера и да защитите от кражба инсталираните касети.

● Политика за касети: Тази функция предпазва принтера от фалшиви тонер касети, като позволяваизползването само на оригинални касети на HP в принтера. Използването на оригинални касети наHP гарантира най-доброто възможно качество на печат. Когато някой инсталира касета, която нее оригинална касета на HP, индикаторите за внимание и тонер на принтера мигат и HP EWSизвежда съобщение, че касетата е неупълномощена, и предоставя информация за това как дапродължите.

● Защита на касети: Тази функция постоянно асоциира тонер касети с конкретен принтер или наборот принтери, така че да не могат да се използват в други принтери. Защитата на касетитепредпазва вашата инвестиция. Когато тази функция е разрешена, ако някой се опита дапрехвърли защитена касета от оригиналния принтер в неупълномощен принтер, този принтерняма да отпечатва със защитената касета. Индикаторите за внимание и тонер на контролнияпанел на принтера мигат и HP EWS извежда съобщение, че касетата е защитена, и предоставяинформация за това как да продължите.

ВНИМАНИЕ: След разрешаване на защитата на касетата за принтера всички инсталирани следтова тонер касети са автоматично и постоянно защитени. За да избегнете защита на нова касета,забранете функцията преди инсталирането на новата касета.

Изключването на функцията не дезактивира защитата за касети, които в момента са инсталирани.

И двете функции са изключени по подразбиране. Следвайте тези процедури, за да ги разрешите илизабраните.

Разрешаване или забраняване на функцията Политика за касети

Използвайте вградения уеб сървър (EWS) на HP, за да разрешите функцията Политика закасети

1. Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

Директно свързани принтери

а. Отворете HP Printer Assistant.

22 Глава 3 Консумативи, аксесоари и части BGWW

Page 33: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

● Windows 8.1: Щракнете върху стрелката надолу в долния ляв ъгъл на екрана на Старт ислед това изберете името на принтера.

● Windows 8: Щракнете с десен бутон на празно поле на екрана Старт, щракнете върхуВсички приложения на лентата с приложения и след това изберете името на принтера.

● Windows 7, Windows Vista, и Windows XP: На работния плот на компютъра щракнетевърху Старт, изберете Всички програми, щракнете върху HP, щракнете върху папкатаза принтери, изберете иконата с името на принтера и след това отворете HP PrinterAssistant.

б. В HP Printer Assistant изберете Печат и след това изберете Кутия с инструменти наустройство HP.

Свързани в мрежа принтери

а. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

i. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

ii. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

б. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така,както се показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter отклавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът доуеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп дотози уеб сайт няма да навреди на компютъра.

2. Кликнете върху раздела System (Система).

3. От лявата навигационна лента изберете Настройки за консумативи.

4. От падащия списък Политика за касети изберете Упълномощено от HP.

5. Щракнете върху бутона Apply (Приложи).

Използвайте вградения уеб сървър (EWS) на HP, за да забраните функцията Политика закасети

1. Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

Директно свързани принтери

а. Отворете HP Printer Assistant.

BGWW Конфигуриране на настройките за консумативи за защита на тонер касетата на HP 23

Page 34: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

● Windows 8.1: Щракнете върху стрелката надолу в долния ляв ъгъл на екрана на Старт ислед това изберете името на принтера.

● Windows 8: Щракнете с десен бутон на празно поле на екрана Старт, щракнете върхуВсички приложения на лентата с приложения и след това изберете името на принтера.

● Windows 7, Windows Vista, и Windows XP: На работния плот на компютъра щракнетевърху Старт, изберете Всички програми, щракнете върху HP, щракнете върху папкатаза принтери, изберете иконата с името на принтера и след това отворете HP PrinterAssistant.

б. В HP Printer Assistant изберете Печат и след това изберете Кутия с инструменти наустройство HP.

Свързани в мрежа принтери

а. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

i. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

ii. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

б. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така,както се показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter отклавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът доуеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп дотози уеб сайт няма да навреди на компютъра.

2. Кликнете върху раздела System (Система).

3. От лявата навигационна лента изберете Настройки за консумативи.

4. От падащото меню Политика за касети изберете Изкл.

5. Щракнете върху бутона Apply (Приложи).

Отстраняване на неизправности при Политика за касети – съобщения за грешки на HP EWS

Прегледайте страницата на EWS Състояние на устройство, за да видите съобщенията за грешки.

Съобщения за грешки Описание Препоръчително действие

10.30.0X Неупълномощена <цветна>касета

Администраторът е конфигурирал тозипринтер, за да се използват самооригинални консумативи на HP, които савсе още в гаранция. Трябва да сменитекасетата, за да продължите даотпечатвате.

Сменете касетата с оригинална тонеркасета на HP.

Ако смятате, че сте купили оригиналенконсуматив на HP, посететеwww.hp.com/go/anticounterfeit, за даопределите дали тонер касетата еоригинална касета на HP да и научетекакво да направите, ако не е оригиналнакасета на HP.

24 Глава 3 Консумативи, аксесоари и части BGWW

Page 35: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Разрешаване или забраняване на функцията Защита на касети

Използвайте вградения уеб сървър (EWS) на HP, за да разрешите функцията Защита накасети

1. Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

Директно свързани принтери

а. Отворете HP Printer Assistant.

● Windows 8.1: Щракнете върху стрелката надолу в долния ляв ъгъл на екрана на Старт ислед това изберете името на принтера.

● Windows 8: Щракнете с десен бутон на празно поле на екрана Старт, щракнете върхуВсички приложения на лентата с приложения и след това изберете името на принтера.

● Windows 7, Windows Vista, и Windows XP: На работния плот на компютъра щракнетевърху Старт, изберете Всички програми, щракнете върху HP, щракнете върху папкатаза принтери, изберете иконата с името на принтера и след това отворете HP PrinterAssistant.

б. В HP Printer Assistant изберете Печат и след това изберете Кутия с инструменти наустройство HP.

Свързани в мрежа принтери

а. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

i. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

ii. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

б. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така,както се показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter отклавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът доуеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп дотози уеб сайт няма да навреди на компютъра.

2. Кликнете върху раздела System (Система).

3. От лявата навигационна лента изберете Настройки за консумативи.

4. От падащия списък на Защита на касети изберете Защитаване на касети.

5. Щракнете върху бутона Apply (Приложи).

BGWW Конфигуриране на настройките за консумативи за защита на тонер касетата на HP 25

Page 36: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

ВНИМАНИЕ: След разрешаване на защитата на касетата за принтера всички инсталирани следтова тонер касети са автоматично и постоянно защитени. За да избегнете защита на нова касета,забранете функцията Защита на касети преди инсталирането на новата касета.

Изключването на функцията не дезактивира защитата за касети, които в момента са инсталирани.

Използвайте вградения уеб сървър (EWS) на HP, за да забраните функцията Защита накасети

1. Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

Директно свързани принтери

а. Отворете HP Printer Assistant.

● Windows 8.1: Щракнете върху стрелката надолу в долния ляв ъгъл на екрана на Старт ислед това изберете името на принтера.

● Windows 8: Щракнете с десен бутон на празно поле на екрана Старт, щракнете върхуВсички приложения на лентата с приложения и след това изберете името на принтера.

● Windows 7, Windows Vista, и Windows XP: На работния плот на компютъра щракнетевърху Старт, изберете Всички програми, щракнете върху HP, щракнете върху папкатаза принтери, изберете иконата с името на принтера и след това отворете HP PrinterAssistant.

б. В HP Printer Assistant изберете Печат и след това изберете Кутия с инструменти наустройство HP.

Свързани в мрежа принтери

а. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

i. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

ii. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

б. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така,както се показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter отклавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът доуеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп дотози уеб сайт няма да навреди на компютъра.

2. Кликнете върху раздела System (Система).

3. От лявата навигационна лента изберете Настройки за консумативи.

4. От падащия списък на Защита на касети изберете Изкл.

5. Щракнете върху бутона Apply (Приложи).

26 Глава 3 Консумативи, аксесоари и части BGWW

Page 37: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Отстраняване на неизправности при Защита на касети – съобщения за грешки на HP EWS

Прегледайте страницата на EWS Състояние на устройство, за да видите съобщенията за грешки.

Съобщения за грешки Описание Препоръчително действие

10.57.0X Защитена <цветна> касета Касетата може да се използва само впринтера или в набор от принтери,които първоначално са я защитавали спомощта на Защита на касети на HP.

Функцията Защита на касети позволявана администратора да ограничавакасетите да работят само в единпринтер или набор от принтери. Трябвада смените касетата, за да продължитеда отпечатвате.

Сменете касетата с нова тонер касета.

BGWW Конфигуриране на настройките за консумативи за защита на тонер касетата на HP 27

Page 38: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Смяна на тонер касетата● Въведение

● Информация за тонер касета и барабан за изображения

● Сменете тонер касетата (модели M101 – M104)

● Сменете тонер касетата (модели M105 – M106)

● Сменете барабана за изображения (модели M101 – M104)

● Сменете барабана за изображения (модели M105 – M106)

ВъведениеСледната информация предоставя подробности за тонер касетата и барабана за изображения напринтера, както и инструкции за тяхната смяна.

Информация за тонер касета и барабан за изображенияТози принтер показва кога нивото на тонер касетата е ниско или много ниско. Действителният оставащексплоатационен срок на тонер касетата може да варира. Помислете за наличие на резервна касета заподмяна, когато качеството на печат стане неприемливо.

За закупуване на касети или проверка за съвместимост на касета с принтера намерете HP SureSupply наwww.hp.com/go/suresupply. Прелистете до дъното на страницата и се уверете, че избраната страна/регион са правилни.

Елемент Описание Номер на касета Номер на част

Оригинална черна тонер касета HP17A за LaserJet

Резервна черна тонер касета за моделиM101-M102

17A CF217A

Оригинална черна тонер касета HP18A за LaserJet

Резервна черна тонер касета за моделиM103-M104

18A CF218A

HP 19A Оригинален барабан заизображения LaserJet

Резервен барабан за изображения замодели M101-M104

19A CF219A

Оригинална черна тонер касета HP33A за LaserJet

Резервна черна тонер касета за моделиM105-M106

33A CF233A

HP 34A Оригинален барабан заизображения LaserJet

Резервен барабан за изображения замодели M105-M106

34A CF234A

Не изваждайте тонер касетата от опаковката й, докато не е дошъл моментът за подмяна.

ВНИМАНИЕ: За да предотвратите повреда на тонер касетата, не я излагайте на светлина за повече отняколко минути. Покрийте зеления барабан за изображения в случаите, когато тонер касетата трябвада бъде извадена от принтера за продължителен период от време.

Илюстрацията по-долу показва компонентите на тонер касетата и барабана за изображения.

28 Глава 3 Консумативи, аксесоари и части BGWW

Page 39: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

1 2

213

3

1 Барабан за изображения

ВНИМАНИЕ: Не докосвайте барабана за изображения. Отпечатъците от пръсти могат да предизвикатпроблеми с качеството на печат.

2 Чип с памет

3 Тонер касета

ВНИМАНИЕ: Ако по дрехите ви попадне тонер, избършете го със суха кърпа и изперете дрехата встудена вода. Горещата вода фиксира тонера върху тъканта.

ЗАБЕЛЕЖКА: В кутията на тонер касетата има информация за начина на връщане на използванитетонер касети.

Сменете тонер касетата (модели M101 – M104)

1. Отворете горния капак.

BGWW Смяна на тонер касетата 29

Page 40: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

2. Извадете старата тонер касета от принтера.

3. Отстранете опаковката на новата тонер касетаот кутията и след това издърпайтеограничителната пластинка за освобождаваневърху опаковката.

4. Извадете новата тонер касета от отворенатаобвивка на опаковката. Поставете старататонер касета в опаковката за рециклиране.

30 Глава 3 Консумативи, аксесоари и части BGWW

Page 41: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

5. Изравнете новата тонер касета по улеите впринтера и я натиснете, докато прилепнеплътно.

6. Затворете горния капак.

Сменете тонер касетата (модели M105 – M106)

1. Отворете горния капак.

BGWW Смяна на тонер касетата 31

Page 42: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

2. Завъртете използваната тонер касета доотключената позиция.

3. Извадете старата тонер касета от принтера.

4. Извадете опаковката на новата тонер касетаот кутията и след това махнете опаковката.

1

2

32 Глава 3 Консумативи, аксесоари и части BGWW

Page 43: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

5. Извадете опаковката на новата тонер касетаот кутията и след това издърпайте касетата отзащитния плик.

6. Изравнете стрелката на новата тонер касета сиконата за отключване на барабана заизображения и след това поставете новататонер касета.

BGWW Смяна на тонер касетата 33

Page 44: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

7. Завъртете новата тонер касета до заключенапозиция.

8. Затворете горния капак.

Сменете барабана за изображения (модели M101 – M104)

1. Отворете горния капак.

34 Глава 3 Консумативи, аксесоари и части BGWW

Page 45: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

2. Извадете временно тонер касета от принтера.

3. Извадете използвания барабан заизображения от принтера.

4. Извадете опаковката на новия барабан заизображения от кутията и след това махнетеопаковката.

1

2

BGWW Смяна на тонер касетата 35

Page 46: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

5. Извадете опаковката на новия барабан заизображения от кутията и след товаиздърпайте барабана от защитния плик.

6. Изравнете новия барабан за изображения сулеите в принтера и го натиснете, докатоприлепне плътно.

36 Глава 3 Консумативи, аксесоари и части BGWW

Page 47: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

7. Монтирайте повторно временно отстраненататонер касета.

8. Затворете горния капак.

Сменете барабана за изображения (модели M105 – M106)

1. Отворете горния капак.

BGWW Смяна на тонер касетата 37

Page 48: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

2. Извадете използвания барабан заизображения (включително използванататонер касета) от принтера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съдържанието в тонеркасетата също е "много ниско" и трябва дабъде сменена.

3. Извадете опаковката на новия барабан заизображения и тонер касетата от кутията ислед това махнете опаковката.

1

2

4. Извадете новия барабан за изображения итонер касетата от защитния плик.

38 Глава 3 Консумативи, аксесоари и части BGWW

Page 49: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

5. Изравнете новия барабан за изображения итонер касетата с улеите в принтера инатиснете новите елементи, докато прилепнатплътно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Нова тонер касета, която еготова за използване, е свързана към новиябарабан за изображения.

6. Затворете горния капак.

BGWW Смяна на тонер касетата 39

Page 50: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

40 Глава 3 Консумативи, аксесоари и части BGWW

Page 51: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

4 Печат

● Задания за печат (Windows)

● Задания за печат (OS X)

● Мобилен печат

За повече информация:

Следната информация е валидна към момента на публикуване. За актуална информация вижтеwww.hp.com/support/ljM101.

Цялостната помощ на HP за вашия принтер включва следната информация:

● Инсталиране и конфигуриране

● Изучаване и използване

● Решаване на проблеми

● Изтеглете актуализации за софтуера и фърмуера

● Присъединете се към форуми за поддръжка

● Намерете нормативна информация и информация за гаранцията

BGWW 41

Page 52: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Задания за печат (Windows)Как се печата (Windows)

Процедурата по-долу описва основния процес на печат за Windows.

1. От софтуерната програма изберете опция Печат.

2. Изберете принтера от списъка с принтери. За да промените настройките, кликнете или докоснетебутона Properties (Свойства) или Preferences (Предпочитания) за отваряне на драйвера напринтера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Името на бутона се различава за различните софтуерни програми.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да получите достъп до тези функции от началния екран в Windows 8 или 8.1,изберете Devices (Устройства), изберете Print (Печат), след което изберете принтера.

ЗАБЕЛЕЖКА: За допълнителна информация щракнете върху бутона за помощ (?) в драйвера напринтера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Драйверът за печат може да изглежда по различен начин от показания тук, ностъпките са същите.

3. Щракнете върху или докоснете разделите в драйвера за печат, за да конфигурирате наличнитеопции.

4. Щракнете върху или докоснете бутона OK, за да се върнете към диалоговия прозорец Печат.Изберете броя на копията за печат от този екран.

5. Щракнете върху или докоснете бутона OK, за да отпечатате заданието.

Ръчен двустранен печат (Windows) Използвайте тази процедура за принтери, които нямат инсталирано устройство за автоматичендвустранен печат, или за да печатате на хартия, която устройството за двустранен печат не поддържа.

42 Глава 4 Печат BGWW

Page 53: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

1. От софтуерната програма изберете опция Печат.

2. Изберете принтера от списъка с принтери, след което щракнете върху или докоснете бутонаProperties (Свойства) или Preferences (Предпочитания), за да отворите драйвера за печат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Името на бутона се различава за различните софтуерни програми.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да получите достъп до тези функции от началния екран в Windows 8 или 8.1,изберете Devices (Устройства), изберете Print (Печат), след което изберете принтера.

3. Щракнете върху раздела Оформление.

4. Изберете подходящата опция за двустранен печат от падащия списък Ръчно отпечатване отдвете страни, след което щракнете върху бутона OK.

5. В диалоговия прозорец Print (Печат) щракнете върху бутона OK, за да отпечатате заданието.Принтерът първо ще отпечата първата страна на всички страници на документа.

6. Вземете отпечатаното топче листа от изходната тава и го поставете с отпечатаната страна надолу,най-напред с горния край във входната тава.

123

7. На компютъра натиснете бутона OK, за да се отпечата втората страна от заданието.

BGWW Задания за печат (Windows) 43

Page 54: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Отпечатване на няколко страници на лист (Windows)1. От софтуерната програма изберете опция Печат.

2. Изберете принтера от списъка с принтери, след което щракнете върху или докоснете бутонаProperties (Свойства) или Preferences (Предпочитания), за да отворите драйвера за печат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Името на бутона се различава за различните софтуерни програми.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да получите достъп до тези функции от началния екран в Windows 8 или 8.1,изберете Devices (Устройства), изберете Print (Печат), след което изберете принтера.

3. Докоснете или щракнете върху раздела Оформление.

4. Изберете правилната опция за Ориентация от падащия списък.

5. Изберете правилния брой страници на лист от падащия списък Страници на лист, след коетодокоснете или щракнете върху бутона Разширени.

6. Изберете правилната опция за Оформление на страници на лист от падащия списък.

7. Изберете правилната опция за Рамки на страница от падащия списък, докоснете или щракнетевърху бутона OK, за да затворите диалоговия прозорец Разширени опции, след което докоснетеили щракнете върху бутона OK, за да затворите диалоговия прозорец Свойства илиПредпочитания.

8. В диалоговия прозорец Печат щракнете върху бутона OK, за да отпечатате заданието.

Избор на вида на хартията (Windows)1. От софтуерната програма изберете опция Печат.

2. Изберете принтера от списъка с принтери, след което щракнете върху или докоснете бутонаProperties (Свойства) или Preferences (Предпочитания), за да отворите драйвера за печат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Името на бутона се различава за различните софтуерни програми.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да получите достъп до тези функции от началния екран в Windows 8 или 8.1,изберете Devices (Устройства), изберете Print (Печат), след което изберете принтера.

3. Щракнете върху или докоснете раздела Клавишни комбинации за печат.

4. От падащия списък на Тип хартия изберете правилния тип хартия и след това щракнете върхуили докоснете бутона OK, за да затворите диалоговия прозорец Свойства или Предпочитания.

5. В диалоговия прозорец Print (Печат) щракнете върху бутона OK, за да отпечатате заданието.

Допълнителни задачи за печатОтидете на www.hp.com/support/ljM101.

Налични са инструкции за осъществяване на специфични задачи за печат, като например:

● Изберете размера на хартията

● Избор на ориентация на страницата

44 Глава 4 Печат BGWW

Page 55: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

● Създаване на брошура

● Избор на настройки за качество

BGWW Задания за печат (Windows) 45

Page 56: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Задания за печат (OS X)Как се печата (Mac OS X)

Процедурата по-долу описва основния процес на печат за Mac OS X.

1. Щракнете върху менюто File (Файл) и след това върху опцията Print (Печат).

2. Изберете принтера.

3. Щракнете върху Show Details (Покажи детайли) или Copies & Pages (Копия и страници) и следтова изберете други менюта, за да промените настройките за печат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Името на елемента се различава за различните софтуерни програми.

4. Щракнете върху бутона Print (Печат).

Ръчен двустранен печат (Mac OS X)

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична, ако инсталирате драйвера на принтер на НР. Може да не еналична, ако използвате AirPrint.

1. Щракнете върху менюто File (Файл) и след това върху опцията Print (Печат).

2. Изберете принтера.

3. Щракнете върху Show Details (Покажи детайли) или Copies & Pages (Копия и страници) и следтова щракнете върху менюто Manual Duplex (Ръчно двустранно).

ЗАБЕЛЕЖКА: Името на елемента се различава за различните софтуерни програми.

4. Щракнете в полето Manual Duplex (Ръчно двустранно) и изберете опция за подвързване.

5. Щракнете върху бутона Print (Печат).

6. Отидете до принтера и извадете празната хартия от Тава 1.

7. Вземете отпечатаното топче листа от изходната касета и го поставете с отпечатаната странанадолу във входящата тава.

8. На компютъра натиснете бутона Продължи, за да се отпечата втората страна от заданието.

Отпечатване на няколко страници на лист (Mac OS X)1. Щракнете върху менюто File (Файл) и след това върху опцията Print (Печат).

2. Изберете принтера.

3. Щракнете върху Show Details (Покажи детайли) или Copies & Pages (Копия и страници) и следтова щракнете върху менюто Layout (Оформление).

ЗАБЕЛЕЖКА: Името на елемента се различава за различните софтуерни програми.

4. От падащия списък Pages per Sheet (Страници на лист) изберете броя страници, които искате даразпечатате на всеки лист.

46 Глава 4 Печат BGWW

Page 57: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

5. В областта Layout Direction (Посока на оформлението) изберете реда и разполагането настраниците върху листа.

6. От менюто Borders (Рамки) изберете типа на рамката, в която да отпечатате всяка страница налиста.

7. Щракнете върху бутона Print (Печат).

Избор на вида хартия (Mac OS X)1. Щракнете върху менюто File (Файл) и след това върху опцията Print (Печат).

2. Изберете принтера.

3. Отворете падащите списъци на менютата или щракнете върху Show Details (Показване наподробности), след което щракнете върху менюто Finishing (Завършване).

ЗАБЕЛЕЖКА: Името на елемента се различава за различните софтуерни програми.

4. Изберете тип от падащия списък Media-type (Тип носител).

5. Щракнете върху бутона Print (Печат).

Допълнителни задачи за печатОтидете на www.hp.com/support/ljM101.

Налични са инструкции за осъществяване на специфични задачи за печат, като например:

● Изберете размера на хартията

● Избор на ориентация на страницата

● Създаване на брошура

● Избор на настройки за качество

BGWW Задания за печат (OS X) 47

Page 58: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Мобилен печатВъведение

HP предлага няколко мобилни и ePrint решения, които позволяват лесен печат на HP принтер отлаптоп, таблет, смартфон или друго мобилно устройство. За да видите пълния списък и да направитенай-добрия избор, отидете на www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализирайте фърмуера на принтера, за да се гарантира, че всички възможности замобилен печат и ePrint се поддържат.

● Wi-Fi Direct (само за безжични модели)

● HP ePrint по имейл

● Софтуер HP ePrint

● AirPrint

● Вградена функция за печат на Android

Wi-Fi Direct (само за безжични модели)Wi-Fi Direct позволява отпечатване от безжични мобилни устройства, без да е необходима връзка къммрежа или към интернет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не всички мобилни операционни системи в момента се поддържат от Wi-Fi Direct.

ЗАБЕЛЕЖКА: За мобилни устройства, които нямат възможност за Wi-Fi Direct, връзката Wi-Fi Directпозволява само печат. След като използвате Wi-Fi Direct за печат, трябва да се свържете повторно къмлокална мрежа, за да получите достъп до интернет.

За да получите достъп до връзката Wi-Fi Direct на принтера, изпълнете следните стъпки:

1. В мобилното устройство отворете менюто Wi-Fi или Wi-Fi Direct.

2. От списъка с налични мрежи изберете името на принтера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако името на принтера не се показва, може да се намирате извън обхвата насигнала на Wi-Fi Direct. Преместете устройството по-близо до принтера.

3. Ако бъдете подканени, въведете паролата за Wi-Fi Direct или натиснете бутона Безжична мрежа на контролния панел на принтера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не знаете паролата, тя се намира на страницата с конфигурацията на принтера.За да отпечатате страницата, натиснете и задръжте бутона Възобновяване/отказ , докато

лампичката за готовност започне да мига, а след това освободете бутона Възобновяване/отказ.

ЗАБЕЛЕЖКА: За устройства с Android, които поддържат Wi-Fi Direct, ако методът на свързване езададен на Автоматично, връзката ще бъде осъществена автоматично, без подкана за парола.Ако методът на свързване е настроен на Ръчно, ще се наложи да натиснете бутона за Безжичнамрежа или да предоставите персонален идентификационен номер (ПИН) от автоматичноотпечатана страница с ПИН код като парола.

48 Глава 4 Печат BGWW

Page 59: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

4. Отворете документа и изберете опцията Печат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако мобилно устройство не поддържа печат, инсталирайте мобилнотоприложение HP ePrint.

5. Изберете принтера от списъка с наличните принтери и след това изберете Печат.

6. След приключване на заданието за печат някои мобилни устройства трябва да бъдат повторносвързани към локалната мрежа.

Следните устройства и компютърни операционни системи поддържат Wi-Fi Direct:

● Таблети и телефони с Android 4.0 и по-нова версия с инсталирана добавка за печат с мобилниустройства HP Print Service или Mopria

● Повечето компютри, таблети и лаптопи с Windows 8.1, които имат инсталиран драйвера за печатна HP

Следните устройства и компютърни операционни системи не поддържат Wi-Fi Direct, но могат даотпечатват към принтер, който има тази опция:

● Apple iPhone и iPad

● Mac компютри с OS X

За повече информация относно отпечатване с Wi-Fi Direct посетете www.hp.com/go/wirelessprinting.

Възможностите на Wi-Fi Direct може да бъдат активирани или деактивирани от контролния панел напринтера.

Разрешете или забранете Wi-Fi Direct

Възможностите на Wi-Fi Direct първо трябва да бъдат разрешени от вградения уеб сървър (EWS) напринтера.

1. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

а. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за готовност

започне да мига.

б. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

2. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така, кактосе показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter от клавиатуратана компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът до уебсайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп до този уебсайт няма да навреди на компютъра.

3. Кликнете върху раздела Networking (Работа в мрежа).

4. Изберете страницата Настройка на Wi-Fi Direct, изберете опцията Вкл. и след това щракнетевърху Приложи.

BGWW Мобилен печат 49

Page 60: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

ЗАБЕЛЕЖКА: В среди, където са монтирани повече от един модел от същия принтер, може да еполезно да снабдите всеки принтер с уникално име на Wi-Fi Direct за по-лесно идентифициране напринтера при отпечатване с Wi-Fi Direct.

Промяна на името на Wi-Fi Direct на принтера

Следвайте тази процедура, за да промените името на Wi-Fi Direct на принтера, като използватевградения уеб сървър на HP (EWS):

Стъпка едно: Отваряне на вградения уеб сървър на НР

1. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

а. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за готовност

започне да мига.

б. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

2. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така, кактосе показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter от клавиатуратана компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът до уебсайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп до този уебсайт няма да навреди на компютъра.

Стъпка две: Промяна на името на Wi-Fi Direct

1. Кликнете върху раздела Networking (Работа в мрежа).

2. В левия навигационен панел щракнете върху връзката Wi-Fi Direct Setup (Настройка на Wi-FiDirect).

3. В полето Wi-Fi Direct Name (Име на Wi-Fi Direct) въведете новото име.

4. Щракнете върху Apply (Приложи).

HP ePrint по имейлМожете да използвате HP ePrint, за да отпечатвате документи, като ги изпращате като прикачен файл вимейл на имейл адреса на принтера от всяко устройство, което поддържа имейл.

За да използвате HP ePrint, принтерът трябва да покрива следните изисквания:

● Принтерът трябва да е свързан към кабелна или безжична мрежа и да има достъп до интернет.

● HP Web Services (Уеб услуги на HP) трябва да са активирани на принтера и принтерът трябва да ерегистриран в HP Connected.

Следвайте тази процедура, за да активирате уеб услуги на HP и за да се регистрирате в HPConnected:

1. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

50 Глава 4 Печат BGWW

Page 61: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

а. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

б. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

2. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така,както се показва на страницата с конфигурация. Натиснете клавиша Enter от клавиатурата накомпютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът доуеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп дотози уеб сайт няма да навреди на компютъра.

3. Щракнете върху раздела HP Web Services (Уеб услуги на HP) и след това щракнете върхуEnable (Активиране). Принтерът активира уеб услугите, след което отпечатва страница синформация.

Страницата с информация съдържа кода на принтер, който е необходим за регистрация напринтера HP в HP Connected.

4. Посетете www.hpconnected.com, за да създадете акаунт в HP ePrint и завършите процеса понастройката.

Софтуер HP ePrintСофтуерът HP ePrint улеснява печата от настолен или преносим компютър с Windows или Mac на всекипринтер с възможност за HP ePrint. Този софтуер улеснява намирането на принтери с активиран HPePrint, които са регистрирани в акаунта ви в HP Connected. Целевият HP принтер може да се намира вофиса или на места по целия свят.

● Windows: След инсталиране на софтуера отворете опцията Print (Печат) от приложението, следкоето изберете HP ePrint от списъка с инсталирани принтери. Кликнете върху бутона Properties(Свойства), за да конфигурирате опциите за печат.

● OS X: След инсталиране на софтуера, изберете File (Файл), Print (Отпечатване), и след товаизберете стрелката до PDF (в долната лява част на екран на драйвера). Изберете HP ePrint.

За Windows софтуерът HP ePrint поддържа TCP/IP печат към локални мрежови принтери по мрежата(LAN или WAN) за продукти, поддържащи UPD PostScript®.

Windows и OS X поддържат IPP печат на свързани в LAN и WAN мрежа продукти, които поддържат ePCL.

Windows и OS X също поддържат и печат на PDF документи на публични места за печат и отпечатване сHP ePrint чрез електронна поща чрез облачни услуги.

Посетете www.hp.com/go/eprintsoftware за драйвери и информация.

ЗАБЕЛЕЖКА: При Windows името на драйвера за печат HP ePrint Software е HP ePrint + JetAdvantage.

ЗАБЕЛЕЖКА: Софтуерът HP ePrint е помощна програма за PDF работен поток за OS X и реално не едрайвер за печат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Софтуерът HP ePrint не поддържа USB печат.

BGWW Мобилен печат 51

Page 62: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

AirPrintДиректен печат чрез AirPrint на Apple се поддържа за iOS и на компютри Mac с операционна система OSX 10.7 Lion или по-нова. Използвайте AirPrint за директен печат на принтер от iPad, iPhone (3GS или по-нов модел) или iPod touch (трето или по-ново поколение) в следните мобилни приложения:

● Mail

● Photos

● Safari

● iBooks

● Отделни приложения на други производители

За да използвате AirPrint, принтерът трябва да е свързан към същата мрежа (подмрежа) катоустройството на Apple. За повече информация за използването на AirPrint и за това кои принтери на HPса съвместими с AirPrint отидете на www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да използвате AirPrint с USB връзка, проверете номера на версията. AirPrintверсии 1.3 и по-старите не поддържат USB връзки.

Вградена функция за печат на AndroidВграденото решение за печат на HP за Android и Kindle дава възможност на мобилни устройстваавтоматично да откриват и печатат на принтери HP, които са в мрежа или са в обхват за Wi-Fi Directпечат.

Принтерът трябва да е свързан към същата мрежа (подмрежа) като Android устройството.

Решението за печат е вградено в многото версии на операционната система.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вашето устройство не разполага с налична опция за печат, отидете на Google Play >Приложения за Android и инсталирайте HP Print Service Plugin.

За повече информация относно това как да използвате вградено отпечатване за Android и за коиустройства на Android се предлага поддръжка посетете www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

52 Глава 4 Печат BGWW

Page 63: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

5 Управление на принтера

● Смяна на типа връзка на принтера (Windows)

● Усъвършенствана конфигурация с вградения уеб сървър (EWS) от HP и HP Device Toolbox(Windows)

● Разширена конфигурация с HP Utility за OS X

● Конфигуриране на настройките на IP мрежа

● Защитни функции на принтера

● Настройки за пестене на енергия

● Актуализиране на фърмуера

За повече информация:

Следната информация е валидна към момента на публикуване. За актуална информация вижтеwww.hp.com/support/ljM101.

Цялостната помощ на HP за вашия принтер включва следната информация:

● Инсталиране и конфигуриране

● Изучаване и използване

● Решаване на проблеми

● Изтеглете актуализации за софтуера и фърмуера

● Присъединете се към форуми за поддръжка

● Намерете нормативна информация и информация за гаранцията

BGWW 53

Page 64: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Смяна на типа връзка на принтера (Windows)Ако вече използвате принтера и искате да промените начина му на свързване, използвайте прекия пътНастройка на устройство и софтуер на работния плот на компютъра, за да промените връзката.Например свържете нов принтер към компютъра чрез USB или мрежова връзка или променетевръзката от USB на безжична връзка.

54 Глава 5 Управление на принтера BGWW

Page 65: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Усъвършенствана конфигурация с вградения уеб сървър(EWS) от HP и HP Device Toolbox (Windows)

Използвайте вградения уеб сървър на HP, за да управлявате функциите за печат от компютър вместоот контролния панел на принтера.

● Преглед на информацията за състоянието на принтера

● Определяне на оставащото време до изчерпване на всички консумативи и поръчване на нови

● Преглед и промяна на конфигурацията на тавите

● Преглед и промяна на конфигурацията на менюто на контролния панел на принтера

● Преглед и отпечатване на вътрешни страници

● Получаване на уведомявания за събития, свързани с принтера и консумативите

● Преглед и промяна на конфигурацията на мрежата

Вграденият уеб сървър на HP работи, когато принтерът е свързан към базирана на IP мрежа.Вграденият уеб сървър на HP не поддържа връзки на принтера, базирани на IPX. Не ви е необходимдостъп до интернет, за да отваряте и използвате вградения уеб сървър на HP.

Когато принтерът се свърже в мрежата, вграденият уеб сървър на HP става автоматично достъпен.

ЗАБЕЛЕЖКА: HP Device Toolbox е софтуер, който се използва за свързване на вградения уеб сървър наHP, когато принтерът е свързан към компютър чрез USB. Той е наличен само ако е сте извършилицялостна инсталация на софтуера, когато принтерът е инсталиран на компютър. В зависимост отначина, по който принтерът е свързан, някои функции може да не са налични.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вграденият уеб сървър HP не е достъпен отвъд защитната стена на мрежата.

Първи начин: Отваря вградения уеб сървър на HP (EWS) от Start менюто.

1. Отворете HP Printer Assistant.

● Windows 8.1: Щракнете върху стрелката надолу в долния ляв ъгъл на екрана на Старт и следтова изберете името на принтера.

● Windows 8: Щракнете с десен бутон на празно поле на екрана Старт, щракнете върху Всичкиприложения на лентата с приложения и след това изберете името на принтера.

● Windows 7, Windows Vista, и Windows XP: На работния плот на компютъра щракнете върхуСтарт, изберете Всички програми, щракнете върху HP, щракнете върху папката за принтери,изберете иконата с името на принтера и след това отворете HP Printer Assistant.

2. В HP Printer Assistant изберете Печат и след това изберете Кутия с инструменти на устройствоHP.

Втори начин: Отворете вградения уеб сървър на HP (EWS) от уеб браузър

1. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

BGWW Усъвършенствана конфигурация с вградения уеб сървър (EWS) от HP и HP Device Toolbox (Windows) 55

Page 66: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

а. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за готовност

започне да мига.

б. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

2. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така, кактосе показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter от клавиатуратана компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът до уебсайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп до този уебсайт няма да навреди на компютъра.

Раздел или секция Описание

раздел Home (Начало)

Предоставя информация запринтера, състоянието иконфигурацията.

● Device Status (Състояние на устройството): Показва състоянието на принтера ипоказва приблизителното оставащо време на живот за HP консумативите впроценти.

● Supplies Status (Състояние на консумативите): Показва приблизителна оценка впроценти за оставащото време на живот на консумативите на HP. Действителниятоставащ живот на консуматива може да варира. Пригответе си консуматив за смяна,който да поставите, когато качеството на печат престане да бъде приемливо. Не езадължително този консуматив да бъде сменен точно в този момент, освен акокачеството на печат вече не е приемливо.

● Device Configuration (Конфигурация на устройството): Показва информацията,намерена на страницата с конфигурация на принтера.

● Network Summary (Мрежово резюме): Показва информацията, която съществува настраницата за конфигурация на мрежата на принтера.

● Reports (Отчети): Отпечатване на страниците за състояние на консумативи иконфигурация, които се генерират от устройството.

● Event Log (Регистър на събитията): Показва списък на всички събития и грешки впринтера.

56 Глава 5 Управление на принтера BGWW

Page 67: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Раздел или секция Описание

Раздел System (Система)

Дава възможност законфигуриране на принтера отвашия компютър.

● Device Information (Информация за устройството): Предоставя основнаинформация за принтера и компанията.

● Paper Setup (Настройка на хартията): Промяна на настройките по подразбиране заобработка на хартия за принтера.

● Print Quality (Качество на печат): Промяна на настройките по подразбиране закачество на печата за принтера.

● Energy Settings (Настройки за енергия): Промяна на времето по подразбиране завлизане в режим на заспиване/автоматично изключване или автоматично спиранена захранването.

● Paper Types (Типове хартия): Конфигуриране на режими на печат, коитосъответстват на типовете хартия, възприемани от принтера.

● System Setup (Системна настройка): Промяна на настройките по подразбиране запринтера.

● Supply Settings (Настройки за консумативите): Промяна на настройките запредупреждения Cartridge is low (Касетата е с ниско ниво) и друга информация законсумативите.

● Service (Сервиз): Изпълнява процедурата по почистване на принтера.

● Save and Restore (Запазване и възстановяване): Записване на текущите настройкиза принтера на файл в компютъра. Използвайте този файл за зареждане на същитенастройки на друг принтер или за възстановяване на тези настройки на този принтерпо-късно.

● Administration (Администриране): Задаване или промяна на паролата на принтера.Включване или изключване на функциите на принтера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Разделът System (Система) може да бъде защитен с парола. Ако тозипринтер е свързан в мрежа, винаги се съветвайте с администратора, преди да променятенастройки в този раздел.

Раздел Print (Печат)

Дава възможност за промяна нанастройките за печат поподразбиране през вашиякомпютър.

● Printing (Печат): Променя настройките за печат по подразбиране, като напримерброй на копията и ориентация на хартията. Това са същите опции, като тези наконтролния панел на принтера.

Networking (Работа в мрежа)раздел

(Само за свързани в мрежапринтери)

Дава възможност за промяна нанастройките за мрежата презвашия компютър.

Мрежовите администратори могат да използват този раздел, за да управляватсвързаните с мрежата настройки на принтера, когато той е свързан към мрежа, базиранана IP-адрес. Позволява също на мрежовия администратор да настройва функцията Wi-FiDirect. Този раздел не се показва, когато принтерът е пряко свързан към компютър.

Раздел HP Web Services (Уебуслуги на HP)

(Само за свързани в мрежапринтери)

Използвайте този раздел, за да настроите и използвате различни уеб инструменти запринтера.

BGWW Усъвършенствана конфигурация с вградения уеб сървър (EWS) от HP и HP Device Toolbox (Windows) 57

Page 68: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Разширена конфигурация с HP Utility за OS XИзползвайте HP Utility, за да проверите състоянието на принтера или за да видите или сменитенастройките на принтера от компютъра.

Можете да се възползвате от HP Utility, когато принтерът е свързан с USB кабел или е свързан къммрежа, базирана на TCP/IP.

Отваряне на HP Utility1. На компютъра отворете папката Приложения.

2. Изберете HP и след това изберете HP Utility.

Функции на HP UtilityЛентата с инструменти HP Utility съдържа следните елементи:

● Devices (Устройства): Щракнете върху този бутон за показване или скриване на продукти на Mac,които са открити от HP Utility.

● IP Settings (Настройки на IP): Щракнете върху този бутон, за да се върнете към основния изгледна HP Utility.

● HP Support (Поддръжка от HP): Щракнете върху този бутон, за да отворите браузър и да отидетев уеб сайта за поддръжка на НP.

● Supplies (Консумативи): Щракнете върху този бутон, за да отворите уеб сайта на HP SureSupply.

● Registration (Регистрация): Щракнете върху този бутон, за да отворите уеб сайта на HP зарегистрация.

● Recycling (Рециклиране): Щракнете върху този бутон, за да отворите уеб сайта на програмата зарециклиране на HP Planet Partners.

HP Utility се състои от страници, които се отварят с щракване в списъка All Settings (Всичкинастройки). Таблицата по-долу описва задачите, които можете да изпълните с HP Utility.

Елемент Описание

Supplies Status (Състояние наконсумативите)

Показва състоянието на консумативите на принтера и дава достъп до връзки заонлайн поръчка на консумативи.

Device Information (Информация заустройството)

Показва информация за текущо избрания принтер, включително сервизния ID напринтера (ако има), версията на фърмуера (FW Version), серийния номер и IP адреса.

Commands (Команди) Изпратете специални символи или команди за печат към принтера след заданиетоза печат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е достъпна само когато отворите менюто View (Преглед)и изберете елемента Show Advanced Options (Показване на разширени опции).

58 Глава 5 Управление на принтера BGWW

Page 69: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Елемент Описание

File Upload (Качване на файлове) Прехвърля файлове от компютъра към принтера. Може да качвате следнитетипове файлове:

◦ HP LaserJet printer command language (.PRN)

◦ Portable document format (.PDF)

◦ Postscript (.PS)

◦ Text (.TXT)

Power Management (Управление назахранването)

Конфигуриране на икономичните настройки на принтера.

Update Firmware (Актуализиране нафърмуера)

Прехвърляне на файл за актуализиране на фърмуера на принтера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е достъпна само когато отворите менюто View (Преглед)и изберете елемента Show Advanced Options (Показване на разширени опции).

HP Connected Посетете уеб сайта на HP Connected.

Message Center (Център за съобщения) Показва грешки, които са възникнали в принтера.

Network Settings (Настройки намрежата)

(Само за свързани в мрежа принтери)

Конфигурира мрежовите настройки, като например IPv4 настройките, IPv6настройките, Bonjour настройките, както и други настройки.

Supplies Management (Управление наконсумативите)

Конфигурира какво трябва да прави принтерът, когато консумативите са наизчерпване.

Trays Configuration (Конфигурация натавите)

Сменя типа и размера на хартията за всяка от тавите.

Additional Settings (Допълнителнинастройки)

Отваря вградения уеб сървър на HP (EWS) за принтера.

ЗАБЕЛЕЖКА: USB връзки не се поддържат.

Настройки за прокси сървър Конфигуриране на прокси сървър за принтера.

BGWW Разширена конфигурация с HP Utility за OS X 59

Page 70: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Конфигуриране на настройките на IP мрежа● Въведение

● Ограничена гаранция при споделяне на принтер

● Преглед или промяна на мрежови настройки

● Преименуване на принтера в мрежата

● Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv4 TCP/IP

● Настройка на скорост на връзката

ВъведениеИзползвайте следните раздели, за да конфигурирате мрежовите настройки за принтера.

Ограничена гаранция при споделяне на принтерHP не поддържа мрежово свързване "peer-to-peer", тъй като това е функция на операционните системина Microsoft, а не на драйверите за печат на НР. Отидете на сайта на Microsoft на адресwww.microsoft.com.

Преглед или промяна на мрежови настройкиМожете да използвате вградения уеб сървър на HP, за да прегледате или смените настройките на IPконфигурацията.

1. Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

а. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

i. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

ii. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

б. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така,както се показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter отклавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът доуеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп дотози уеб сайт няма да навреди на компютъра.

2. Щракнете върху раздела Networking (Работа в мрежа), за да получите информация за мрежата.Променете настройките според необходимостта.

Преименуване на принтера в мрежатаЗа да промените името на принтера в мрежата, за да бъде идентифициран еднозначно, използвайтевградения уеб сървър на HP.

60 Глава 5 Управление на принтера BGWW

Page 71: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

1. Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

а. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

i. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

ii. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

б. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така,както се показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter отклавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът доуеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп дотози уеб сайт няма да навреди на компютъра.

2. Отворете раздела System (Система).

3. На страницата Device Information (Информация за устройството) името по подразбиране напринтера е в полето Device Description (Описание на устройството). Можете да промените товаиме, за да идентифицирате еднозначно този принтер.

ЗАБЕЛЕЖКА: Попълването на останалите полета на тази страница не е задължително.

4. Щракнете върху бутона Apply (Приложи), за да запазите промените.

Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv4 TCP/IPИзползвайте EWS за ръчно задаване на IPv4 адреса, маската на подмрежата и шлюза по подразбиране.

1. Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

а. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

i. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

ii. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

б. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така,както се показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter отклавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът доуеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп дотози уеб сайт няма да навреди на компютъра.

2. В раздела Работа в мрежа щракнете върху Метод на конфигуриране на IPv4 в левиянавигационен прозорец.

BGWW Конфигуриране на настройките на IP мрежа 61

Page 72: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

3. От падащия списък Предпочитан метод за IP адрес изберете Ръчно и след това редактирайтенастройките за конфигуриране на IPv4.

4. Щракнете върху бутона Apply (Приложи).

Настройка на скорост на връзката

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази информация се отнася само за Ethernet мрежи. Тя не може да се приложи къмбезжични мрежи.

Скоростта на връзката и комуникационният режим на сървъра за печат трябва да съответстват намрежовия концентратор. В повечето случаи може да оставите принтера в автоматичен режим.Неправилните промени в настройките на скорост на връзката могат да попречат на комуникацията напринтера с други мрежови устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настройката на продукта трябва да съответства на настройката на мрежовотоустройство (мрежов концентратор, превключвател, портал, рутер или компютър).

ЗАБЕЛЕЖКА: Извършването на промени на тези настройки води до изключване и последващовключване на принтера. Правете промените само когато принтерът е неактивен.

1. Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

а. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

i. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

ii. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

б. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така,както се показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter отклавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът доуеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп дотози уеб сайт няма да навреди на компютъра.

2. Кликнете върху раздела Networking (Работа в мрежа).

3. В полето Скорост на връзката изберете една от следните опции:

● Automatic (Автоматично): Сървърът за печат се конфигурира автоматично за най-високитедопустими за мрежата скорост на връзката и комуникационен режим.

● 10T Full (пълен дуплекс): 10 мегабайта в секунда (Mbps), режим пълен дуплекс

● 10T Half (полудуплекс): 10 Mbps, полудуплексен режим

● 100TX Full (пълен дуплекс): 100 Mbps, режим пълен дуплекс

62 Глава 5 Управление на принтера BGWW

Page 73: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

● 100TX Half (полудуплекс): 100 Mbps, полудуплексен режим

● 1000T Full (пълен дуплекс): 1000 Mbps, режим пълен дуплекс

4. Щракнете върху бутона Apply (Приложи). Принтерът се изключва и после отново се включва.

BGWW Конфигуриране на настройките на IP мрежа 63

Page 74: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Защитни функции на принтераВъведение

Принтерът включва няколко защитни функции за ограничаване на достъпа до настройките законфигурация, за защита на данните и за предотвратяване на достъпа до ценни хардуерникомпоненти.

● Настройте или променете системната парола на продукта с помощта на вградения уеб сървър наHP

● Заключване на контролера

Настройте или променете системната парола на продукта с помощта навградения уеб сървър на HP

Задайте парола на администратора за достъп до принтера и вградения уеб сървър на HP, за да не могатнеупълномощени потребители да променят настройките на принтера.

1. Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

Директно свързани принтери

а. Отворете HP Printer Assistant.

● Windows 8.1: Щракнете върху стрелката надолу в долния ляв ъгъл на екрана на Старт ислед това изберете името на принтера.

● Windows 8: Щракнете с десен бутон на празно поле на екрана Старт, щракнете върхуВсички приложения на лентата с приложения и след това изберете името на принтера.

● Windows 7, Windows Vista, и Windows XP: На работния плот на компютъра щракнетевърху Старт, изберете Всички програми, щракнете върху HP, щракнете върху папкатаза принтери, изберете иконата с името на принтера и след това отворете HP PrinterAssistant.

б. В HP Printer Assistant изберете Печат и след това изберете Кутия с инструменти наустройство HP.

Свързани в мрежа принтери

а. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

i. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

ii. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

64 Глава 5 Управление на принтера BGWW

Page 75: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

б. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така,както се показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter отклавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът доуеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп дотози уеб сайт няма да навреди на компютъра.

2. В раздел System (Система) щракнете върху връзката Administration (Администриране) в левиянавигационен прозорец.

3. В областта, обозначена със Product Security (Защита на продукта), въведете паролата в полетоза Password (Парола) .

4. Въведете повторно паролата в полето Confirm Password (Потвърждение на парола).

5. Щракнете върху бутона Apply (Приложи).

ЗАБЕЛЕЖКА: Запишете си паролата и я запазете на сигурно място.

Заключване на контролераФорматиращото устройство е снабдено със слот, който можете да използвате, за да прикрепитезащитен кабел. Заключването на форматиращото устройство предотвратява отнемането на ценникомпоненти от него.

BGWW Защитни функции на принтера 65

Page 76: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Настройки за пестене на енергия● Въведение

● Печат с EconoMode

● Конфигурирайте настройката за заспиване/автоматично изключване след неактивност

● Настройте забавянето на Изключване след неактивност и конфигурирайте принтера да използваенергия от 1 ват или по-малко

● Конфигуриране на настройката Delay Shut Down (Забавено изключване)

ВъведениеПринтерът включва няколко икономични функции за пестене на енергия и консумативи.

Печат с EconoModeТози продукт има опция EconoMode (Икономичен режим) за отпечатване на чернови на документи.Използването на EconoMode води до намаляване на консумацията на тонер. Използването наEconoMode (Икономичен режим) може да намали обаче и качеството на печат.

HP не препоръчва постоянно използване на EconoMode (Икономичен режим). Ако използватенепрекъснато EconoMode (Икономичен режим), е възможно тонерът да издържи по-дълго отмеханичните части на тонер касетата. Ако качеството на печат започне да се влошава и вече не езадоволително, помислете за смяна на тонер касетата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако тази опция не е налична във вашия драйвер за печат, можете да я зададете спомощта на вградения уеб сървър на HP.

1. От софтуерната програма изберете опция Print (Печат).

2. Изберете принтера, след което щракнете върху бутона Properties (Свойства) или Preferences(Предпочитания).

3. Щракнете върху раздел Paper/Quality (Хартия/Качество).

4. Щракнете върху опцията EconoMode.

Конфигурирайте настройката за заспиване/автоматично изключване следнеактивност

Използвайте EWS, за да зададете времето на неактивност, преди принтерът да влезе в спящ режим.

Изпълнете следната процедура, за да промените настройката за заспиване/автоматично изключване:

1. Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

Директно свързани принтери

а. Отворете HP Printer Assistant.

66 Глава 5 Управление на принтера BGWW

Page 77: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

● Windows 8.1: Щракнете върху стрелката надолу в долния ляв ъгъл на екрана на Старт ислед това изберете името на принтера.

● Windows 8: Щракнете с десен бутон на празно поле на екрана Старт, щракнете върхуВсички приложения на лентата с приложения и след това изберете името на принтера.

● Windows 7, Windows Vista, и Windows XP: На работния плот на компютъра щракнетевърху Старт, изберете Всички програми, щракнете върху HP, щракнете върху папкатаза принтери, изберете иконата с името на принтера и след това отворете HP PrinterAssistant.

б. В HP Printer Assistant изберете Печат и след това изберете Кутия с инструменти наустройство HP.

Свързани в мрежа принтери

а. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

i. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

ii. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

б. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така,както се показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter отклавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът доуеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп дотози уеб сайт няма да навреди на компютъра.

2. Щракнете върху раздела Система и след това изберете страницата Настройки за консумация наенергия.

3. От падащия списък Заспиване/автоматично изключване след неактивност изберете времето зазакъснението.

4. Щракнете върху бутона Apply (Приложи).

Настройте забавянето на Изключване след неактивност и конфигурирайтепринтера да използва енергия от 1 ват или по-малко

Използвайте EWS, за да зададете времето, преди принтерът да изключи.

ЗАБЕЛЕЖКА: След като принтерът се изключи, консумацията на енергия е 1 ват или по-малко.

Изпълнете следната процедура, за да промените настройката за забавяне Shut Down After (Изключванеслед):

1. Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

Директно свързани принтери

а. Отворете HP Printer Assistant.

BGWW Настройки за пестене на енергия 67

Page 78: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

● Windows 8.1: Щракнете върху стрелката надолу в долния ляв ъгъл на екрана на Старт ислед това изберете името на принтера.

● Windows 8: Щракнете с десен бутон на празно поле на екрана Старт, щракнете върхуВсички приложения на лентата с приложения и след това изберете името на принтера.

● Windows 7, Windows Vista, и Windows XP: На работния плот на компютъра щракнетевърху Старт, изберете Всички програми, щракнете върху HP, щракнете върху папкатаза принтери, изберете иконата с името на принтера и след това отворете HP PrinterAssistant.

б. В HP Printer Assistant изберете Печат и след това изберете Кутия с инструменти наустройство HP.

Свързани в мрежа принтери

а. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

i. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

ii. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

б. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така,както се показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter отклавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът доуеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп дотози уеб сайт няма да навреди на компютъра.

2. Щракнете върху раздела Система и след това изберете страницата Настройки за консумация наенергия.

3. От падащия списък Изключване след неактивност изберете времето за закъснението.

ЗАБЕЛЕЖКА: Стойността по подразбиране е 4 часа.

4. Щракнете върху бутона Apply (Приложи).

Конфигуриране на настройката Delay Shut Down (Забавено изключване)Използвайте EWS, за да изберете дали принтерът да забави изключването след натискане на бутона назахранването.

Изпълнете следната процедура, за да промените настройката Delay Shut Down (Забавено изключване):

1. Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

Директно свързани принтери

а. Отворете HP Printer Assistant.

68 Глава 5 Управление на принтера BGWW

Page 79: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

● Windows 8.1: Щракнете върху стрелката надолу в долния ляв ъгъл на екрана на Старт ислед това изберете името на принтера.

● Windows 8: Щракнете с десен бутон на празно поле на екрана Старт, щракнете върхуВсички приложения на лентата с приложения и след това изберете името на принтера.

● Windows 7, Windows Vista, и Windows XP: На работния плот на компютъра щракнетевърху Старт, изберете Всички програми, щракнете върху HP, щракнете върху папкатаза принтери, изберете иконата с името на принтера и след това отворете HP PrinterAssistant.

б. В HP Printer Assistant изберете Печат и след това изберете Кутия с инструменти наустройство HP.

Свързани в мрежа принтери

а. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

i. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

ii. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

б. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така,както се показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter отклавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът доуеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп дотози уеб сайт няма да навреди на компютъра.

2. Щракнете върху раздела Система и след това изберете страницата Настройки за консумация наенергия.

3. В полето Забавено изключване изберете или изчистете опцията за Забавяне, когато портоветеса активни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато тази опция е избрана, принтерът няма да се изключи, освен ако всичкипортове са неактивни. Всяка активна мрежова или факс връзка ще попречи на принтера да сеизключи.

BGWW Настройки за пестене на енергия 69

Page 80: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Актуализиране на фърмуераHP предлага периодични актуализации на принтера, нови приложения за Web Services (Уеб услуги) инови функции за съществуващи приложения за Web Services (Уеб услуги). Следвайте тези стъпки, за даактуализирате фърмуера на принтера за един продукт. Когато актуализирате фърмуера,приложенията за Уеб услуги ще се актуализират автоматично.

Актуализиране на фърмуера с помощта на Инструмента за актуализация нафърмуер

Използвайте тези стъпки за ръчно изтегляне и инсталиране на Firmware Update Utility (Инструмент заактуализация на фърмуера) от HP.com.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този начин е единствената налична опция за актуализация на фърмуера за принтери,свързани с компютъра чрез USB кабел. Работи също за принтери, свързани с мрежа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да имате инсталиран драйвер за принтер, за да можете да използвате тозиметод.

1. Отидете на www.hp.com/support, изберете езика на вашата страна/регион, щракнете върхувръзката Изтегляне на софтуер и драйвери, въведете името на принтера в полето за търсене,натиснете бутона Enter и след това изберете принтера от списъка с резултати от търсенето.

2. Изберете операционната система.

3. Под секцията Firmware (Фърмуер) намерете Firmware Update Utility (Инструмент заактуализация на фърмуера).

4. Кликнете върху връзката Download (Изтегляне), кликнете върху Run (Изпълни), и след товакликнете върху Run (Изпълни) отново.

5. Когато помощната програма се зареди, изберете принтера от падащия списък и след товащракнете върху Send Firmware (Изпращане на фърмуер).

ЗАБЕЛЕЖКА: За да отпечатате страница с конфигурация за проверка на инсталираната версияна фърмуера преди или след процеса на актуализирането, кликнете върху Print Config(Отпечатване на конфигурация).

6. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията, и след това кликнете върхубутона Exit (Изход), за да затворите инструмента.

70 Глава 5 Управление на принтера BGWW

Page 81: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

6 Разрешаване на проблеми

● Поддръжка на потребителя

● Интерпретиране на светенето на индикаторите на контролния панел

● Възстановете фабричните стойности

● Съобщението "Cartridge is low" (Касетата е с ниско ниво) или "Cartridge is very low" (Касетата е смного ниско ниво) ще се покаже на HP EWS

● Разрешаване на проблеми с подаване или засядане на хартията

● Изчистване на засядания на хартия

● Подобряване на качеството на печат

● Разрешаване на проблеми с кабелната мрежа

● Разрешаване на проблеми с безжичната мрежа

За повече информация:

Следната информация е валидна към момента на публикуване. За актуална информация вижтеwww.hp.com/support/ljM101.

Цялостната помощ на HP за вашия принтер включва следната информация:

● Инсталиране и конфигуриране

● Изучаване и използване

● Решаване на проблеми

● Изтеглете актуализации за софтуера и фърмуера

● Присъединете се към форуми за поддръжка

● Намерете нормативна информация и информация за гаранцията

BGWW 71

Page 82: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Поддръжка на потребителяПоддръжка по телефона за вашата страна/регион

Трябва да сте готови да съобщите името на принтера,серийния номер, датата на закупуване и описанието напроблема

Телефонните номера за страната/региона можете данамерите от листовката в опаковката на принтера или наадрес www.hp.com/support/.

Сдобийте се с 24-часова онлайн поддръжка и изтеглетепрограмни продукти и драйвери

www.hp.com/support/ljM101

Поръчка на допълнителни услуги или договори за поддръжкаот HP

www.hp.com/go/carepack

Регистрирайте принтера www.register.hp.com

72 Глава 6 Разрешаване на проблеми BGWW

Page 83: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Интерпретиране на светенето на индикаторите наконтролния панел

Ако принтерът изисква внимание, на дисплея на контролния панел се появява код на грешка.

Таблица 6-1 Легенда на индикаторите за състояние

Символ за "индикаторът не свети"

Символ за "индикаторът свети"

Символ за "индикаторът мига"

Таблица 6-2 Светене на индикаторите на контролния панел

Състояние на индикатора Състояние на принтера Действие

Индикаторът за внимание мига. Принтерът е в режим на ръчноподаване.

Заредете правилния тип и размер хартия въввходната тава. Натиснете бутона

Възобновяване/Отказ , за да продължите.

Принтерът обработва задание за ръчендвустранен печат.

Заредете страниците във входната тава, за даотпечатате вторите страни. Натиснете бутона

Възобновяване/Отказ , за да продължите.

Входната тава е празна. Заредете тавата.

Отворена е вратичка. Проверете дали вратичката за печатащатакасета е напълно затворена.

Принтерът не успява да зареди листхартия за обработка на задание запечат.

Проверете дали хартията е правилно заредена ислед това натиснете бутона Възобновяване/

отказ , за да продължите.

В принтера има заседнала хартия. Проверете за засядания във входящата тава,изходната касета и тонер касетата. Отстранетезаседналата хартия. Натиснете бутона

Възобновяване/Отказ , за да продължите.

Тонер касетата или барабанът заизображения липсва или инсталациятае неправилна.

Проверете дали всички консумативи са на мястои са инсталирани правилно.

Нивото на тонер касетата или барабаназа изображения е много ниско.

Сменете тонер касетата или барабана заизображения.

Няколко вида консумативи са с многониско ниво.

Сменете консумативите.

Тонер касетата или барабанът заизображения не са съвместими спринтера – вероятно поради липсващили повреден чип за памет.

Сменете тонер касетата или барабана заизображения.

BGWW Интерпретиране на светенето на индикаторите на контролния панел 73

Page 84: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Таблица 6-2 Светене на индикаторите на контролния панел (продължение)

Състояние на индикатора Състояние на принтера Действие

Няколко вида консумативи санесъвместим с принтера – вероятнопоради липсващ или повреден чип запамет.

Сменете консумативите.

Барабанът за изображения или тонеркасетата е защитен(а) на друг принтер.

Сменете тонер касетата или барабана заизображения.

Няколко вида консумативи са билизащитени на друг принтер.

Сменете консумативите.

Принтерът е открил неупълномощенитонер касета или барабан заизображения.

Сменете тонер касетата или барабана заизображения.

Принтерът е открил няколконеупълномощени консуматива.

Сменете консумативите.

Възникнала е грешка в сензора накасетата.

Сменете тонер касетата.

Заредената хартия не е с размера,посочен за заданието за печат.

Сменете хартията или натиснете бутона

Възобновяване/отказ , за да продължите с

размера, който в момента е зареден.

Възникнала е обща грешка насистемата в принтера.

Натиснете бутона Възобновяване/Отказ , за

да продължите.

Ако грешката се повтори, изключете принтера.Изчакайте 30 секунди, след което включетепринтера.

Зареден е неправилен фърмуер. Натиснете бутона Възобновяване/отказ , за

да продължите, заредете правилния фърмуер.

В принтера е възникнал неправиленподпис на код.

Натиснете бутона Възобновяване/отказ , за

да приемете подписа.

Възникнала е грешка в кабела насистемата на принтера.

Натиснете бутона Възобновяване/Отказ , за

да продължите.

Ако грешката не бъде отстранена, свържете се сотдела за помощ на клиенти на HP.

74 Глава 6 Разрешаване на проблеми BGWW

Page 85: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Таблица 6-2 Светене на индикаторите на контролния панел (продължение)

Състояние на индикатора Състояние на принтера Действие

Възникнала е грешка в кабела наконтролния панел.

Натиснете бутона Възобновяване/Отказ , за

да продължите.

Ако грешката не бъде отстранена, свържете се сотдела за помощ на клиенти на HP.

Индикаторите за внимание иготовност светят.

Възникнала е фатална грешка, откоято принтерът не може да севъзстанови.

1. Изключете принтера или извадетезахранващия кабел от принтера.

2. Изчакайте 30 секунди и включете принтераили свържете отново захранващия кабелкъм принтера.

3. Изчакайте принтерът да се инициализира.

Ако грешката не бъде отстранена, свържете се сотдела за помощ на клиенти на HP.

BGWW Интерпретиране на светенето на индикаторите на контролния панел 75

Page 86: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Възстановете фабричните стойностиВъзстановяването на зададените от производителя фабрични настройки по подразбиране връщавсички настройки на принтера и мрежата към фабричните им стойности по подразбиране. То няма данулира броя на страниците, размера на тавата или езика. За да възстановите фабрично зададенитенастройки на принтера, следвайте тези стъпки.

ВНИМАНИЕ: Възстановяването на фабрично установените настройки по подразбиране връща всичкинастройки към стойностите, установени във фабрични условия, и също така изтрива всички записани впаметта страници.

1. Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

Директно свързани принтери

а. Отворете HP Printer Assistant.

● Windows 8.1: Щракнете върху стрелката надолу в долния ляв ъгъл на екрана на Старт ислед това изберете името на принтера.

● Windows 8: Щракнете с десен бутон на празно поле на екрана Старт, щракнете върхуВсички приложения на лентата с приложения и след това изберете името на принтера.

● Windows 7, Windows Vista, и Windows XP: На работния плот на компютъра щракнетевърху Старт, изберете Всички програми, щракнете върху HP, щракнете върху папкатаза принтери, изберете иконата с името на принтера и след това отворете HP PrinterAssistant.

б. В HP Printer Assistant изберете Печат и след това изберете Кутия с инструменти наустройство HP.

Свързани в мрежа принтери

а. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

i. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

ii. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

б. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така,както се показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter отклавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът доуеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп дотози уеб сайт няма да навреди на компютъра.

2. В раздела Система щракнете върху Запиши и възстанови в левия навигационен панел.

3. В полето Възстанови настройките по подразбиране щракнете върху бутона Възстановинастройките по подразбиране.

Принтерът се рестартира автоматично.

76 Глава 6 Разрешаване на проблеми BGWW

Page 87: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Съобщението "Cartridge is low" (Касетата е с ниско ниво) или"Cartridge is very low" (Касетата е с много ниско ниво) ще сепокаже на HP EWS

Касетата е с ниско ниво: EWS на принтера показва кога нивото на касетата е ниско. Действителниятоставащ живот на касетата може да варира. Имайте предвид да си подготвите резервна касета, вслучай че качеството на печат стане неприемливо. Не е нужно касетата да се сменя сега.

Много ниско ниво в касета циан: EWS на принтера показва кога нивото на касетата е много ниско.Действителният оставащ живот на касетата може да варира. Имайте предвид да си подготвитерезервна касета, в случай че качеството на печат стане неприемливо. Не е необходимо да се подменякасетата, освен ако качеството на печат вече не е приемливо.

Когато дадена HP касета достигне ниво Много ниско, гаранцията Premium Protection Warranty на HP затази касета с свършва.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да подмените касетата, когато принтерът показва, че нивото на касетата е многониско за черна оригинална LaserJet тонер касета HP 33A и оригинален барабан за изображения LaserJetHP 34A.

Промяна на настройките за "Много ниско ниво"Можете да промените начина, по който принтерът реагира, когато консумативите достигнат състояниена "много ниско ниво". Не е необходимо да връщате тези настройки, когато поставяте нова касета.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настройката на "Много ниско" не може да бъдат сменена за черна оригинална LaserJetтонер касета HP 33A и оригинален барабан за изображения LaserJet HP 34A.

1. Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

Директно свързани принтери

а. Отворете HP Printer Assistant.

● Windows 8.1: Щракнете върху стрелката надолу в долния ляв ъгъл на екрана на Старт ислед това изберете името на принтера.

● Windows 8: Щракнете с десен бутон на празно поле на екрана Старт, щракнете върхуВсички приложения на лентата с приложения и след това изберете името на принтера.

● Windows 7, Windows Vista, и Windows XP: На работния плот на компютъра щракнетевърху Старт, изберете Всички програми, щракнете върху HP, щракнете върху папкатаза принтери, изберете иконата с името на принтера и след това отворете HP PrinterAssistant.

б. В HP Printer Assistant изберете Печат и след това изберете Кутия с инструменти наустройство HP.

Свързани в мрежа принтери

а. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

BGWW Съобщението "Cartridge is low" (Касетата е с ниско ниво) или "Cartridge is very low" (Касетата е смного ниско ниво) ще се покаже на HP EWS

77

Page 88: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

i. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

ii. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

б. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така,както се показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter отклавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът доуеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп дотози уеб сайт няма да навреди на компютъра.

2. Изберете раздела Система и след това изберете Настройки за консумативи.

3. Изберете една от следните опции:

● Изберете опцията Continue (Продължи), за да укажете на принтера да ви уведомява примного ниско ниво на тонер касетата, но да продължава да печата.

● Изберете опцията Стоп, за да укажете на принтера да спре печатането, докато не сменитекасетата.

● Изберете опцията Подкана, за да укажете на принтера да спре печатането и да ви подканида смените касетата. Можете да приемете съобщението и да продължите да печатате.Опцията на този принтер, която може да се конфигурира от потребителя, е "Prompt to RemindMe in 100 pages, 200 pages, 300 pages, 400 pages, or never" (Подкана да ми бъде напомненослед 100 страници, 200 страници, 300 страници, 400 страници или никога). Тази опция сепредоставя за удобство на потребителя и не е показател, че тези страници ще бъдат сприемливо качество.

Поръчка на консумативи

Поръчка на консумативи и принадлежности www.hp.com/go/suresupply

Поръчка чрез доставчици на поддръжка или услуги Обърнете се към упълномощен от HP доставчик наподдръжка или услуги.

Поръчка с помощта на вградения уеб сървър на HP (EWS) За да влезете, въведете IP адреса или името на хост напринтера в полето за адрес/URL на поддържан уеб браузър накомпютъра ви. EWS съдържа връзка към уеб сайтаHP SureSupply, който осигурява възможности за покупка наоригинални HP консумативи.

78 Глава 6 Разрешаване на проблеми BGWW

Page 89: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Разрешаване на проблеми с подаване или засядане нахартията

Ако принтерът има повтарящи се проблеми с подаването на хартията или със засядания, използвайтеинформацията по-долу, за да намалите броя на тези случаи.

Принтерът не поема хартияАко принтерът не поема хартията от тавата, опитайте решенията по-долу.

1. Отворете принтера и извадете всякакви заседнали листове хартия.

2. Заредете тавата с правилния размер хартия за вашето задание за печат.

3. Уверете се, че размерът и типът на хартията са зададени правилно на контролния панел напринтера.

4. Уверете се, че водачите на хартия в тавата са регулирани правилно за размера на хартията.Коригирайте водачите за подходящия отстъп в тавата.

5. Проверете контролния панел на принтера, за да видите дали устройството не очаква от вас даобърнете внимание на подкана за ръчно подаване на хартията. Заредете хартия и продължете.

6. Придърпващата ролка и разделителната подложка може да са зацапани.

Принтерът поема няколко листа хартияАко принтерът поема няколко листа хартия от тавата, опитайте решенията по-долу.

1. Извадете топчето хартия от тавата и го огънете, завъртете го на 180 градуса, след което гообърнете наобратно. Не разлиствайте хартията. Върнете топчето хартия в тавата.

2. Използвайте само хартия, която отговаря на спецификациите на HP за този принтер.

3. Използвайте хартия, която не е намачкана, сгъната или повредена. Ако се налага, използвайтехартия от друг пакет.

4. Уверете се, че тавата не е препълнена. Ако е така, свалете цялото тесте хартия от тавата,подравнете листата и върнете част от хартията в тавата.

5. Уверете се, че водачите на хартия в тавата са регулирани правилно за размера на хартията.Коригирайте водачите за подходящия отстъп в тавата.

6. Уверете се, че средата за отпечатване е в рамките на препоръчителни характеристики.

Често или повторяемо засядане на хартияСледвайте тези стъпки, за да разрешите проблеми с често засядане на хартия. Ако първата стъпка неразреши проблема, продължете със следващата стъпка, докато проблемът не се разреши.

1. Ако хартията е заседнала в принтера, отстранете засядането и след това отпечатайтеконфигурационна страница, за да тествате принтера.

2. Уверете се, че тавата е конфигурирана за правилния размер и тип на хартията в контролния панелна принтера. Регулирайте настройките за хартия, ако е необходимо.

3. Изключете принтера, изчакайте 30 секунди и отново го включете.

BGWW Разрешаване на проблеми с подаване или засядане на хартията 79

Page 90: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

4. Отпечатайте почистваща страница, за да премахнете остатъчния тонер от вътрешността напринтера.

а. Отворете HP Printer Assistant.

● Windows 8.1: Щракнете върху стрелката надолу в долния ляв ъгъл на екрана на Старт ислед това изберете името на принтера.

● Windows 8: Щракнете с десен бутон на празно поле на екрана Старт, щракнете върхуВсички приложения на лентата с приложения и след това изберете името на принтера.

● Windows 7, Windows Vista, и Windows XP: На работния плот на компютъра щракнетевърху Старт, изберете Всички програми, щракнете върху HP, щракнете върху папкатаза принтери, изберете иконата с името на принтера и след това отворете HP PrinterAssistant.

б. В HP Printer Assistant изберете Печат и след това изберете Кутия с инструменти наустройство HP.

в. В раздела Systems (Системи) щракнете върху Service (Сервиз).

г. В полето на Режим на почистване щракнете върху Старт, за да започнете процеса напочистване.

5. Отпечатайте конфигурационна страница, за да изпробвате принтера.

а. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за готовност

започне да мига.

б. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

Ако никоя от тези стъпки не реши проблема, принтерът може да има нужда от сервиз. Свържете се сотдела за поддръжка на клиенти на HP.

Избягване на засяданията на хартияЗа да намалите броя на засяданията на хартия, опитайте следните решения.

1. Използвайте само хартия, която отговаря на спецификациите на HP за този принтер.

2. Използвайте хартия, която не е намачкана, сгъната или повредена. Ако се налага, използвайтехартия от друг пакет.

3. Използвайте хартия, на която още не е печатано или копирано.

4. Уверете се, че тавата не е препълнена. Ако е така, свалете цялото тесте хартия от тавата,подравнете листата и върнете част от хартията в тавата.

5. Уверете се, че водачите на хартия в тавата са регулирани правилно за размера на хартията.Регулирайте водачите така, че да докосват тестето, без да огъват листата.

6. Ако печатате на тежка, релефна или перфорирана хартия, използвайте функцията за ръчноподаване и подавайте листата един по един.

7. Уверете се, че тавата е конфигурирана правилно за типа и размера на хартията.

8. Уверете се, че средата за отпечатване е в рамките на препоръчителни характеристики.

80 Глава 6 Разрешаване на проблеми BGWW

Page 91: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Изчистване на засядания на хартияВъведение

Следната информация включва указания за отстраняване на заседнала хартия в продукта.

● Местоположения на заседналата хартия

● Хартията засяда често или многократно?

● Почистване на заседнала хартия във входната тава

● Изчистване на заседнала хартия в областта на тонер касета

● Изчистване на заседнала хартия в изходното отделение

Местоположения на заседналата хартия

2

3

1

1 Изходна касета

2 Област на тонер касетата

3 Основна входна тава или приоритетна входна тава (само за модели с безжична връзка)

Хартията засяда често или многократно?Следвайте тези стъпки, за да разрешите проблеми с често засядане на хартия. Ако първата стъпка неразреши проблема, продължете със следващата стъпка, докато проблемът не се разреши.

1. Ако хартията е заседнала в принтера, отстранете засядането и след това отпечатайтеконфигурационна страница, за да тествате принтера.

2. Уверете се, че тавата е конфигурирана за правилния размер и тип на хартията във вградения уебсървър (EWS) на HP. Регулирайте настройките за хартия, ако е необходимо.

BGWW Изчистване на засядания на хартия 81

Page 92: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

а. Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

Директно свързани принтери

i. Отворете HP Printer Assistant.

● Windows 8.1: Щракнете върху стрелката надолу в долния ляв ъгъл на екрана наСтарт и след това изберете името на принтера.

● Windows 8: Щракнете с десен бутон на празно поле на екрана Старт, щракнетевърху Всички приложения на лентата с приложения и след това изберете името напринтера.

● Windows 7, Windows Vista, и Windows XP: На работния плот на компютъращракнете върху Старт, изберете Всички програми, щракнете върху HP, щракнетевърху папката за принтери, изберете иконата с името на принтера и след товаотворете HP Printer Assistant.

ii. В HP Printer Assistant изберете Печат и след това изберете Кутия с инструменти наустройство HP.

Свързани в мрежа принтери

i. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името нахоста.

1. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

2. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

ii. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точнотака, както се показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавишаEnter от клавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпътдо уеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта.Достъп до този уеб сайт няма да навреди на компютъра.

б. Щракнете върху раздела Система и след това щракнете върху страницата Настройка захартия.

в. Изберете типа на хартията, зареден в тавата.

г. Изберете размера на хартията, зареден в тавата.

3. Изключете принтера, изчакайте 30 секунди и отново го включете.

4. Отпечатайте почистваща страница, за да премахнете остатъчния тонер от вътрешността напринтера.

а. Отворете HP Printer Assistant.

82 Глава 6 Разрешаване на проблеми BGWW

Page 93: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

● Windows 8.1: Щракнете върху стрелката надолу в долния ляв ъгъл на екрана на Старт ислед това изберете името на принтера.

● Windows 8: Щракнете с десен бутон на празно поле на екрана Старт, щракнете върхуВсички приложения на лентата с приложения и след това изберете името на принтера.

● Windows 7, Windows Vista, и Windows XP: На работния плот на компютъра щракнетевърху Старт, изберете Всички програми, щракнете върху HP, щракнете върху папкатаза принтери, изберете иконата с името на принтера и след това отворете HP PrinterAssistant.

б. В HP Printer Assistant изберете Печат и след това изберете Кутия с инструменти наустройство HP.

в. В раздела Systems (Системи) щракнете върху Service (Сервиз).

г. В полето на Режим на почистване щракнете върху Старт, за да започнете процеса напочистване.

5. Отпечатайте конфигурационна страница, за да изпробвате принтера.

а. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за готовност

започне да мига.

б. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

Ако никоя от тези стъпки не реши проблема, принтерът може да има нужда от сервиз. Свържете се сотдела за поддръжка на клиенти на HP.

Почистване на заседнала хартия във входната таваПри засядане на хартия светлинният индикатор за внимание мига продължително на контролнияпанел на принтера.

1. Премахнете свободната хартия от входнататава.

BGWW Изчистване на засядания на хартия 83

Page 94: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

2. Отворете горния капак.

3. Извадете тонер касетата и барабана заизображения.

● M101-M105 модели: Първо извадететонер касетата, след това извадетебарабана за изображения.

● M106 модели: Извадете тонер касета ибарабана за изображения като едно цяло.

4. Извадете заседналата хартия в зоната навходната тава. Използвайте две ръце, за дапремахнете заседналата хартия, за даизбегнете скъсване на хартията.

84 Глава 6 Разрешаване на проблеми BGWW

Page 95: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

5. Извадете всякаква заседнала хартия отобластта на тонер касетата. Използвайте дверъце, за да премахнете заседналата хартия, зада избегнете скъсване на хартията.

6. Поставете обратно барабана за изображения итонер касетата.

● M101-M105 модели: Първо поставетебарабана за изображения, след товапоставете и тонер касетата.

● M106 модели: Поставете тонер касета ибарабана за изображения като едно цяло.

7. Затворете горния капак.

Изчистване на заседнала хартия в областта на тонер касетаПри засядане на хартия светлинният индикатор за внимание мига продължително на контролнияпанел на принтера.

BGWW Изчистване на засядания на хартия 85

Page 96: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

1. Отворете горния капак.

2. Извадете тонер касетата и барабана заизображения.

● M101-M105 модели: Първо извадететонер касетата, след това извадетебарабана за изображения.

● M106 модели: Извадете тонер касета ибарабана за изображения като едно цяло.

3. Извадете всякаква заседнала хартия отобластта на тонер касетата. Използвайте дверъце, за да премахнете заседналата хартия, зада избегнете скъсване на хартията.

86 Глава 6 Разрешаване на проблеми BGWW

Page 97: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

4. Поставете обратно барабана за изображения итонер касетата.

● M101-M105 модели: Първо поставетебарабана за изображения, след товапоставете и тонер касетата.

● M106 модели: Поставете тонер касета ибарабана за изображения като едно цяло.

5. Затворете горния капак.

Изчистване на заседнала хартия в изходното отделение При засядане на хартия светлинният индикатор за внимание мига продължително на контролнияпанел на принтера.

1. Извадете заседналата хартия от областта наизходната касета. Използвайте две ръце, за дапремахнете заседналата хартия, за даизбегнете скъсване на хартията.

BGWW Изчистване на засядания на хартия 87

Page 98: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

2. Отворете горния капак.

3. Извадете тонер касетата и барабана заизображения.

● M101-M105 модели: Първо извадетекасетата за печат, след това извадетебарабана за изображения.

● M106 модели: Извадете тонер касета ибарабана за изображения като едно цяло.

4. Извадете всякаква заседнала хартия отобластта на тонер касетата.

88 Глава 6 Разрешаване на проблеми BGWW

Page 99: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

5. Поставете обратно барабана за изображения итонер касетата.

● M101-M105 модели: Първо поставетебарабана за изображения, след товапоставете и тонер касетата.

● M106 модели: Поставете тонер касета ибарабана за изображения като едно цяло.

6. Затворете горния капак.

BGWW Изчистване на засядания на хартия 89

Page 100: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Подобряване на качеството на печатВъведение

Ако принтерът има проблеми с качеството на печат, опитайте следните решения в представения ред зарешаване на проблема.

Печатайте от друга софтуерна програмаОпитайте да печатате от друга софтуерна програма. Ако страницата се отпечата правилно, проблемътидва от софтуерната програма, от която печатате.

Проверка на настройката за тип хартия на заданието за печатПроверете настройката на типа на хартията при печат от софтуерна програма и дали печатнитестраници имат петна, размивания или тъмен печат, нагъната хартия, пръснати точки от тонер,разхлабен тонер или малки площи с липсващ тонер.

Проверка на настройката за вида на хартията (Windows)

1. От софтуерната програма изберете опция Печат.

2. Изберете принтера, след което щракнете върху бутона Properties (Свойства) или Preferences(Предпочитания).

3. Щракнете върху раздел Paper/Quality (Хартия/Качество).

4. От падащия списък Носител: изберете правилния тип хартия.

5. Щракнете върху бутона OK, за да затворите диалоговия прозорец Свойства на документа. Вдиалоговия прозорец Печат щракнете върху OK, за да отпечатате заданието.

Проверка на вида хартия (Mac OS X)

1. Щракнете върху менюто Файл и след това върху опцията Печат.

2. В менюто Printer (Принтер) изберете принтера.

3. По подразбиране драйверът за печат показва менюто Copies & Pages (Копия и страници). Изберетепадащия списък с менюта и след това щракнете върху менюто Finishing (Завършване).

4. Изберете тип от падащия списък Media-type (Тип носител).

5. Щракнете върху бутона Print (Печат).

Проверка на състоянието на тонер касетатаПроверката на страницата за състоянието на консумативите включва следната информация:

● Приблизителна оценка в проценти на оставащия живот на касетата

● Приблизителен брой оставащи страници

● Номера за поръчка на тонер касети на HP

● Брой отпечатани страници

90 Глава 6 Разрешаване на проблеми BGWW

Page 101: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Принтерът отпечатва страницата за състоянието на консумативите, когато отпечатва страницата сконфигурация.

1. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за готовност

започне да мига.

2. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

Почистете принтера

Печат на почистваща страница

1. Отворете HP Printer Assistant.

● Windows 8.1: Щракнете върху стрелката надолу в долния ляв ъгъл на екрана на Старт и следтова изберете името на принтера.

● Windows 8: Щракнете с десен бутон на празно поле на екрана Старт, щракнете върху Всичкиприложения на лентата с приложения и след това изберете името на принтера.

● Windows 7, Windows Vista, и Windows XP: На работния плот на компютъра щракнете върхуСтарт, изберете Всички програми, щракнете върху HP, щракнете върху папката за принтери,изберете иконата с името на принтера и след това отворете HP Printer Assistant.

2. В HP Printer Assistant изберете Печат и след това изберете Кутия с инструменти на устройствоHP.

3. В раздела Systems (Системи) щракнете върху Service (Сервиз).

4. В полето на Режим на почистване щракнете върху Старт, за да започнете процеса на почистване.

Визуална проверка на тонер касетатаСледвайте тези стъпки, за да инспектирате всяка тонер касета.

1. Извадете печатащата касета от принтера.

2. Проверете чипа памет за повреда.

3. Проверете повърхността на зеления барабан за изображенията.

ВНИМАНИЕ: Не пипайте барабана за изображения. Отпечатъците от пръсти върху барабана заизображения може да причинят проблеми с качеството на печат.

4. Ако забележите някакви надрасквания, отпечатъци от пръсти или други повреди по барабана заизображенията, сменете тонер касетата.

5. Монтирайте отново тонер касетата и разпечатайте няколко страници, за да видите далипроблемът е решен.

Проверка на хартията и средата за печат

Стъпка едно: Използване на хартия, която отговаря на спецификациите на HP

Някои проблеми с качеството на печата произлизат от използването на хартия, която не отговаря наспецификациите на HP.

BGWW Подобряване на качеството на печат 91

Page 102: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

● Винаги използвайте хартия от тип и с тегло, които този принтер поддържа.

● Използвайте хартия с добро качество и без разрези, белези, скъсани участъци, петна, ронливичастици, прах, набръчквания, празни пространства и нагънати или превити краища.

● Използвайте хартия, на която още не е печатано.

● Използвайте хартия, която не съдържа метален материал, като например искрящи продукти.

● Използвайте хартия, предназначена за лазерни принтери. Не използвайте хартия, предназначеназа само за мастилено-струйни принтери.

● Не използвайте хартия, която е твърде груба. Използването на по-гладка хартия обикновено водидо по-добро качество на печата.

Стъпка две: Проверка на околната среда

Околната среда може пряко да се отрази върху качество на печат и е често срещана причина запроблеми с качество или зареждане с хартия. Пробвайте следните решения:

● Преместете принтера далеч от ветровити места, като например отворени прозорци и врати иликлиматици.

● Уверете се, че принтерът не е изложен на температура или влажност извън спецификациите напринтера.

● Не поставяйте принтера в ограничено пространство, като например шкаф.

● Поставете принтера на твърда равна повърхност.

● Отстранете всичко, което блокира вентилационните отвори на принтера. На принтера му е нужендобър въздушен поток от всички страни, включително и горната част.

● Предпазвайте принтера от пренасяни по въздуха замърсявания, прах, пара, грес или другиелементи, които може да оставят остатъци във вътрешността му.

Проверка на настройката за EconoModeHP не препоръчва постоянно използване на EconoMode (Икономичен режим). Ако използватенепрекъснато EconoMode (Икономичен режим), е възможно тонерът да издържи по-дълго отмеханичните части на тонер касетата. Ако качеството на печат започне да се влошава и вече не езадоволително, помислете за смяна на тонер касетата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна с драйвера PCL 6 на принтера за Windows. Ако не използватетози драйвер, можете да разрешите функцията с помощта на вградения уеб сървър на HP.

Следвайте тези стъпки, ако цялата страница е твърде тъмна или светла.

1. От софтуерната програма изберете опция Печат.

2. Изберете принтера, след което щракнете върху бутона Properties (Свойства) или Preferences(Предпочитания).

3. Щракнете върху раздела Paper/Quality (Хартия/качество) и намерете областта Quality Settings(Настройки за качество).

92 Глава 6 Разрешаване на проблеми BGWW

Page 103: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

● Ако цялата страница е твърде тъмна, изберете настройката EconoMode.

● Ако цялата страница е твърде светла, изберете настройката FastRes 1200.

4. Щракнете върху бутона OK, за да затворите диалоговия прозорец Свойства на документа. Вдиалоговия прозорец Печат щракнете върху OK, за да отпечатате заданието.

Регулиране на плътността на печатаИзпълнете следните стъпки, за да регулирате плътността на печат.

1. Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

Директно свързани принтери

а. Отворете HP Printer Assistant.

● Windows 8.1: Щракнете върху стрелката надолу в долния ляв ъгъл на екрана на Старт ислед това изберете името на принтера.

● Windows 8: Щракнете с десен бутон на празно поле на екрана Старт, щракнете върхуВсички приложения на лентата с приложения и след това изберете името на принтера.

● Windows 7, Windows Vista, и Windows XP: На работния плот на компютъра щракнетевърху Старт, изберете Всички програми, щракнете върху HP, щракнете върху папкатаза принтери, изберете иконата с името на принтера и след това отворете HP PrinterAssistant.

б. В HP Printer Assistant изберете Печат и след това изберете Кутия с инструменти наустройство HP.

Свързани в мрежа принтери

а. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

i. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

ii. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

б. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така,както се показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter отклавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът доуеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп дотози уеб сайт няма да навреди на компютъра.

2. Щракнете върху раздела Система, изберете страницата Качество на печат и след това изберетеопцията Плътност на печат.

3. От падащия списък на Плътност на печата: изберете правилната настройка на плътността.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настройката на плътността на печат по подразбиране е 3.

BGWW Подобряване на качеството на печат 93

Page 104: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

● 1 (Светло)

● 2

● 3

● 4

● 5 (Тъмно)

4. Щракнете върху Apply (Приложи).

94 Глава 6 Разрешаване на проблеми BGWW

Page 105: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Разрешаване на проблеми с кабелната мрежаВъведение

Проверете следните елементи, за да се уверите, че принтерът комуникира с мрежата. Преди дазапочнете, отпечатайте конфигурационната страница от контролния панел на принтера и открийте нанея IP адреса на принтера.

● Лоша физическа връзка

● Компютърът използва грешен IP адрес за принтера

● Компютърът не може да комуникира с принтера

● Принтерът използва неправилни настройки за скорост на връзката за мрежата

● Нови приложни програми може да са довели до проблеми със съвместимостта

● Вашият компютър или работна станция са неправилно настроени

● Принтерът е забранен или други мрежови настройки са неправилни

ЗАБЕЛЕЖКА: HP не поддържа мрежово свързване “peer-to-peer”, тъй като това е функция наоперационната система на Microsoft, а не на драйверите за принтери на НР. За допълнителнаинформация посетете Microsoft на адрес www.microsoft.com.

Лоша физическа връзка1. Проверете дали принтерът е свързан към правилния мрежов порт с помощта на кабел с правилна

дължина.

2. Проверете дали кабелните връзки са добри.

3. Погледнете връзката към мрежовия порт на гърба на принтера и проверете дали светяткехлибареният индикатор за активност и зеленият индикатор за състояние на връзката.

4. Ако проблемът продължи, опитайте с друг кабел или порт на концентратора.

Компютърът използва грешен IP адрес за принтера1. Отворете свойствата на принтера и щракнете върху раздела Портове. Проверете дали е избран

актуалният IP на принтера. IP адресът на принтера се намира на страницата с конфигурацията.

2. Ако сте инсталирали принтера с помощта на стандартния TCP/IP порт на HP, отметнетеквадратчето, означено с Always print to this printer, even if its IP address changes (Винагиотпечатвай на този принтер дори ако неговият IP адрес се промени).

3. Ако сте инсталирали принтера с помощта на стандартен TCP/IP порт на Microsoft, използвайтеимето на хоста, а не IP адреса.

4. Ако IP адресът е правилен, изтрийте принтера и го добавете отново.

Компютърът не може да комуникира с принтера1. Проверете комуникацията с мрежата, като използвате командата "ping".

а. Отворете команден прозорец на вашия компютър.

BGWW Разрешаване на проблеми с кабелната мрежа 95

Page 106: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

● В Windows щракнете върху Start (Старт), щракнете върху Run (Изпълни) и въведетеcmd, след което натиснете Enter.

● В Mac OS X, отидете на Applications (Приложения), след това на Utilities (Помощнипрограми) и отворете Terminal (Терминал).

б. Въведете ping, последвано от IP адреса на вашия принтер.

в. Ако в прозореца бъдат показани времена за отиване и връщане, значи мрежата работи.

2. Ако командата "ping" е неуспешна, проверете дали са включени мрежовите хъбове и послепроверете дали мрежовите настройки, принтерът и компютърът са конфигурирани за една исъща мрежа.

Принтерът използва неправилни настройки за скорост на връзката за мрежатаHP препоръчва да оставите тези настройки на автоматичен режим (настройката по подразбиране). Акопромените тези настройки, ще се наложи да ги промените и за вашата мрежа.

Нови приложни програми може да са довели до проблеми със съвместимосттаПроверете дали новите приложни програми са инсталирани правилно и дали те използват правилниядрайвер за печат.

Вашият компютър или работна станция са неправилно настроени1. Проверете мрежовите драйвери, драйверите за печат и настройките за пренасочването на

мрежата.

2. Проверете дали операционната система е правилно конфигурирана.

Принтерът е забранен или други мрежови настройки са неправилни1. Отпечатайте конфигурационната страница, за да проверите състоянието на мрежовия протокол.

Ако е необходимо, разрешете го.

2. Ако е необходимо, отново конфигурирайте настройките за мрежата.

96 Глава 6 Разрешаване на проблеми BGWW

Page 107: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Разрешаване на проблеми с безжичната мрежа● Въведение

● Контролен списък за безжично свързване

● Принтерът не печата след завършване на конфигурирането на безжичната връзка

● Принтерът не печата, а на компютъра е инсталирана защитна стена на трета страна.

● Безжичната връзка не работи след преместване на безжичния рутер или принтера

● Към безжичния принтер не могат да се свържат повече компютри

● Безжичният принтер губи комуникация при свързване към VPN

● Мрежата не се показва в списъка на безжичните мрежи

● Безжичната мрежа не работи

● Изпълнение на диагностичен тест на безжичната мрежа

● Намаляване на електромагнитните смущения в безжичната мрежа

ВъведениеИзползвайте информацията за отстраняване на грешки за помощ при решаване на проблеми.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да определите дали е разрешено Wi-Fi Direct отпечатване на принтера, отпечатайтестраница за конфигурация.

Контролен списък за безжично свързване● Уверете се, че мрежовият кабел не е свързан.

● Уверете се, че принтерът и безжичният рутер са включени и имат захранване. Уверете се също, чебезжичното радио на принтера е включено.

● Уверете се, че мрежовото име (SSID) е правилно. Отпечатайте конфигурационна страница, за даопределите SSID. Ако не сте уверени, че SSID е правилно, изпълнете отново конфигурирането набезжичната връзка.

● При защитени мрежи се уверете, че информацията за защита е правилна. Ако информацията зазащита не е правилна, изпълнете отново конфигурирането на безжичната връзка.

● Ако безжичната мрежа работи правилно, опитайте достъп до другите компютри в безжичнатамрежа. Ако мрежата предлага достъп до интернет, опитайте да се свържете с интернет побезжичната връзка.

● Уверете се, че методът на шифроване (AES или TKIP) е един и същ както за принтера, така и заточката за безжичен достъп (в мрежи, използващи WPA защита).

● Уверете се, че принтерът е в обхвата на безжичната мрежа. За повечето мрежи принтерът трябвада се намира на не повече от 30 м от точката за безжичен достъп (безжичния рутер).

● Уверете се, че няма препятствия, блокиращи пътя на разпространение на безжичния сигнал.Махнете всички големи метални предмети между точката за достъп и принтера. Уверете се, че

BGWW Разрешаване на проблеми с безжичната мрежа 97

Page 108: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

няма стълбове, стени или поддържащи колони, в които има метал или бетон, между принтера иточката за безжичен достъп.

● Уверете се, че принтерът се намира далече от електронни устройства, които биха могли да внесателектромагнитни смущения в безжичния сигнал. Много устройства може да внесат смущения вбезжичния сигнал, напр. електромотори, безжични телефони, видеокамери на охранителнисистеми, други безжични мрежи и някои Bluetooth устройства.

● Уверете се, че драйверът за печат е инсталиран на компютъра.

● Уверете се, че е избран правилният порт за принтер.

● Уверете се, че компютърът и принтерът са свързани към една и съща безжична мрежа.

● При Mac OS X се уверете, че безжичният рутер поддържа Bonjour.

Принтерът не печата след завършване на конфигурирането на безжичнатавръзка

1. Уверете се, че принтерът е включен и се намира в състояние на готовност.

2. Изключете в компютъра си всякакви защитни стени на други производители.

3. Уверете се, че безжичната връзка работи правилно.

4. Уверете се, че компютърът ви работи правилно. Ако се налага, рестартирайте компютъра си.

5. Уверете се, че можете да отворите вградения уеб сървър на HP на принтера от компютър вмрежата.

Принтерът не печата, а на компютъра е инсталирана защитна стена на третастрана.

1. Актуализирайте защитната стена с последната налична актуализация на производителя.

2. Ако програми искат достъп до защитната стена, когато инсталирате принтера или опитвате дапечатате, се уверете, че позволявате на тези програми да се изпълняват.

3. Временно изключете защитната стена, след което инсталирайте безжичния принтер накомпютъра. Разрешете защитната стена, когато сте завършили безжичната инсталация.

Безжичната връзка не работи след преместване на безжичния рутер илипринтера

1. Уверете се, че рутерът или принтерът се свързват със същата мрежа, към която е свързан икомпютърът ви.

2. Отпечатайте страница с конфигурацията.

3. Сравнете мрежовото име (SSID) от конфигурационната страница с мрежовото име (SSID) вконфигурацията на принтера на компютъра ви.

4. Ако двата SSID не съвпадат, устройствата не са свързани към една и съща мрежа.Преконфигурирайте безжичната настройка за вашия принтер.

98 Глава 6 Разрешаване на проблеми BGWW

Page 109: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Към безжичния принтер не могат да се свържат повече компютри1. Уверете се, че другите компютри са в обхвата на безжичната връзка и че нищо не блокира пътя на

разпространение на сигнала. За повечето мрежи обхватът на безжичната връзка е около 30 метраот точката за безжичен достъп.

2. Уверете се, че принтерът е включен и се намира в състояние на готовност.

3. Уверете се, че няма повече от 5 едновременни потребители на Wi-Fi Direct.

4. Изключете в компютъра си всякакви защитни стени на други производители.

5. Уверете се, че безжичната връзка работи правилно.

6. Уверете се, че компютърът ви работи правилно. Ако се налага, рестартирайте компютъра си.

Безжичният принтер губи комуникация при свързване към VPN● В общия случай не можете да бъдете едновременно свързани към VPN и други мрежи.

Мрежата не се показва в списъка на безжичните мрежи● Уверете се, че безжичният маршрутизатор е включен и има захранване.

● Мрежата може да е скрита. Вие обаче трябва да можете да се свързвате със скрита мрежа.

Безжичната мрежа не работи1. Уверете се, че мрежовият кабел не е включен.

2. За да се уверите, че безжичната мрежа не работи, опитайте се да свържете към мрежата другиустройства.

3. Проверете комуникацията с мрежата, като използвате командата "ping".

а. Отворете команден прозорец.

● В Windows щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни и въведете cmd, след коетонатиснете Enter.

● В Mac OS X, отидете на Applications (Приложения), след това на Utilities (Помощнипрограми) и отворете Terminal (Терминал).

б. Въведете ping, последвано от IP адреса на маршрутизатора.

в. Ако в прозореца бъдат показани времена за отиване и връщане, значи мрежата работи.

4. Уверете се, че рутерът или устройството се свързват със същата мрежа, към която е свързан икомпютърът ви.

а. Отпечатайте страница с конфигурацията.

б. Сравнете мрежовото име (SSID) от конфигурационния отчет с мрежовото име (SSID) вконфигурацията на принтера на компютъра ви.

в. Ако двата SSID не съвпадат, устройствата не са свързани към една и съща мрежа.Преконфигурирайте безжичната настройка за вашия принтер.

BGWW Разрешаване на проблеми с безжичната мрежа 99

Page 110: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Изпълнение на диагностичен тест на безжичната мрежаОт контролния панел на принтера можете да пуснете тест за диагностика, който предоставяинформация за настройките на безжичната мрежа.

1. Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

а. Отпечатайте конфигурационна страница, за да определите IP адреса или името на хоста.

i. Задръжте натиснат бутона Възобновяване/отказ , докато индикаторът за

готовност започне да мига.

ii. Освободете бутона Възобновяване/отказ .

б. Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или името на хост точно така,както се показва на страницата с конфигурация на принтера. Натиснете клавиша Enter отклавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на уеб браузъра се показва съобщение, което показва, че достъпът доуеб сайта може да не е сигурен, изберете опцията да продължите към уеб сайта. Достъп дотози уеб сайт няма да навреди на компютъра.

2. Изберете раздела Работа в мрежа.

3. На страницата Конфигурация на безжична мрежа се уверете, че е избрана опцията Вкл.

4. Щракнете върху бутона Отпечатване на резултати от проверка, за да отпечатате тестовастраница, която показва резултатите от проверката.

Намаляване на електромагнитните смущения в безжичната мрежаСледните съвети могат да ви помогнат да намалите смущенията в дадена безжична мрежа:

● Дръжте безжичните устройства далече от големи метални предмети, като шкафове задокументация, и други електромагнитни устройства, напр. микровълнови печки и безжичнителефони. Тези предмети могат да разстроят радиосигналите.

● Дръжте безжичните устройства далече от големи зидани постройки и други сгради. Подобниобекти могат да поглъщат радиовълните и да намаляват силата на сигнала.

● Разположете безжичния рутер на централно място, така че между него и безжичните устройства вмрежата да има пряка видимост.

100 Глава 6 Разрешаване на проблеми BGWW

Page 111: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Азбучен указател

Аакустични спецификации 8

Ббарабан за изображения

компоненти 34смяна 34, 37

барабани за изображенияномера на части 20

безжична мрежаотстраняване нанеизправности 97

бутон вкл./изкл.,местоположение 2

бутон на захранването,местоположение 2

ВВграден уеб сървър

отваряне 64промяна на парола 64

вграден уеб сървър (EWS)функции 55

вграден уеб сървър (EWS) на HPфункции 55

Вграден уеб сървър на HPотваряне 64промяна на парола 64

видове хартияизбор (Mac) 47избор (Windows) 44

връзка към захранванетоместоположение 3

входна тавазареждане на пликове 18

възстановяване на фабричнитестойности 76

Ддвустранен

ръчно (Mac) 46двустранен печат

Mac 46Windows 42

двустранно печатанеMac 46

дуплексен печатръчно (Windows) 42

дуплексен печат (двустранен)Windows 42

Еелектрически спецификации 8

Ззабавяне на автоматичнотоизключваненастройване 68

забавяне на изключване следнастройка 67

Заключванеконтролера 65

закъснение до влизане в режим назаспиванезабрана 66разрешаване 66

заседнала хартияместоположение 81

засяданияизходна касета 87местоположения 81причини за 80

засядания на хартияизходна касета 87

Иизисквания към браузъра

вграден уеб сървър на HP 55изисквания към уеб браузъра

Вграден уеб сървър на HP 55изходна касета

изчистване на засядания 87местоположение 2

интерфейсни портовеместоположение 3

Ккапаци, местоположение 2касета

смяна 28, 31касета, изходна

изчистване на засядания 87местоположение 2

касети за телбодномера на части 20

консумативиизползване при ниско ниво 77настройки за праг на нискониво 77

номера на части 20поръчване 20смяна на барабана заизображения 34, 37

смяна на тонер касети 28, 31състояние, преглед с помощтана HP Utility за Mac 58

контролен панелLED светене на индикаторите

73местоположение 2

контролен списъкбезжично свързване 97

BGWW Азбучен указател 101

Page 112: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Ммобилен печат

устройства с Android 52мобилен печат, поддържансофтуер 7

мобилни решения за печат 5мощност

консумирана 8мрежа

парола, задаване 64парола, промяна 64

мрежиинсталиране на принтера 54поддържани 5

мрежово инсталиране 54

Ннабори за техническо обслужване

номера на части 20настройка на скорост на връзката вмрежата, смяна на 62

настройкифабрични стойности,възстановяване 76

Настройки за EconoMode 66, 92настройки за икономична работа

66номера на части

барабани за изображения 20касети с елементи заподвързване 20

консумативи 20резервни части 20тонер касети 20

няколко страници на листпечат (Mac) 46печат (Windows) 44

Оонлайн поддръжка 72операционни системи (OS)

поддържани 5оригинални HP касети 22отстраняване на неизправности

LED, грешки 73безжична мрежа 97засядания 80кабелна мрежа 95

проблеми при подаването нахартия 79

проблеми с мрежата 95отстраняване на проблеми

LED, светене на индикаторите73

Ппамет

включена 5печат от двете страни

Mac 46Windows 42ръчно, Windows 42

Печат с Wi-Fi Direct 7, 48пликове, зареждане 18поддръжка

онлайн 72поддръжка на клиенти

онлайн 72поддържани драйвери 5поддържани драйвери за печат 5поддържани операционнисистеми 5

политика за касети 22поръчване

консумативи ипринадлежности 20

почистванепът на хартията 91

принадлежностипоръчване 20

приоритетната входна тавазареждане 15

проблеми с поемането на хартияразрешаване 79

Проверка на състоянието на тонеркасетата 90

Рразмери, принтер 8резервни части

номера на части 20ръчно двустранно

Mac 46Windows 42

Ссистемни изисквания

вграден уеб сървър на HP 55смущения в безжична мрежа 100

смянатонер касета 28, 31

смяна набарабана за изображения 34,

37софтуер

HP Utility 58Софтуер HP ePrint 51спецификации

електрически и акустични 8стойности, възстановяване 76страници в минута 5страници на лист

избиране (Mac) 46избиране (Windows) 44

състояние, HP Utility, Mac 58индикатори на контролнияпанел 73

състояние на консумативите 90

ТТава 1

зареждане 12тава с приоритет на подаване

зареждане на пликове 18тави

включени 5капацитет 5местоположение 2

тегло, принтер 8техническа поддръжка

онлайн 72тонер касета

използване при ниско ниво 77компоненти 28, 31настройки за праг на нискониво 77

смяна 28, 31тонер касети

номера на части 20

УУеб сайтове

за поддръжка на клиенти 72устройства с Android

печат от 52

Ффабрични стойности,възстановяване 76

102 Азбучен указател BGWW

Page 113: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

Ххартия

засядания 80избиране 91

хартия, поръчване 20

Ччип за памет (тонер)

местоположение 28

AAirPrint 52

EExplorer, поддържани версии

вграден уеб сървър на HP 55

HHP Customer Care (Поддръжка наклиенти на HP) 72

HP Device Toolbox, използване 55HP ePrint 50HP EWS, използване 55HP Utility 58HP Utility, Mac 58HP Utility за Mac

Bonjour 58функции 58

IInternet Explorer, поддържаниверсиивграден уеб сървър на HP 55

MMacintosh

HP Utility 58

NNetscape Navigator, поддържаниверсиивграден уеб сървър на HP 55

OOS (операционна система)

поддържана 5

BGWW Азбучен указател 103

Page 114: HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 ... · HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Ръководство за потребителя

104 Азбучен указател BGWW