hPK..odredjivanje kisika

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of hPK..odredjivanje kisika

 • 8/18/2019 hPK..odredjivanje kisika

  1/19

  UNIVERZITET U ZENICI

  Mašinski fakultet u Zenici

  Odsjek za inženjersku ekologiju

  Inženjering zaštite oda

  !azreta "ejzi#

    HPK (KPK), ODREĐIVANJE KISIKA

  Seminarski rad 

  Mentor$

  %oc& dr& Nusret I'a'oi#

  Zenica( )*+,&

 • 8/18/2019 hPK..odredjivanje kisika

  2/19

  SADRŽAJ

  1. UVOD....................................................................................................................................3

  2. PARAMETRI ZAGAĐENOSTI OTPADNIH VODA......................................................4

  3. HEMIJSKA POTROŠNJA KISIKA (HPK)......................................................................4

    3.1. OTVORENA TITRIMETRIJSKA REFUKS METODA.......................................!

    3.2. ZATVORENA SPEKTROFOTOMETRIJSKA REFUKS METODA.................."

  4. REZUTATI ISPITIVANJA...............................................................................................#

    4.1. OTPADNE VODE INDUSTRIJE POU$DISPERZIJE I DISPERZIJE.................#

    4.2. OTPADNE VODE INDUSTRIJE PRERADE MESA................................................#

    4.3.OTPADNE VODE INDUSTRIJE PRERADE VO%A I POVR%A...........................1&

    4.4. OTPADNE VODE INDUSTRIJE PRERADE RI'E.................................................11

  !. ODREĐIVANJE KISIKA...................................................................................................#

    !.1. INKEROVA METODA.......................................................................................1&

    !.2. EEKTROMETRIJSKA METODA........................................................................12

  . ZAKJU*AK......................................................................................................................13

  ". ITERATURA...................................................................................................................14

  2

 • 8/18/2019 hPK..odredjivanje kisika

  3/19

  1. UVOD

  -rirodna oda( .ošto je jedno' iskorištena za odre/enu na'jenu .ostaje u.otrije0ljena

  ili ot.adna oda& 

  -re'a .orijeklu( ot.adne ode 'ogu 0iti srstane u$

  • ku#anske 1 do'a#e( fekalne2

  • industrijske

  • o0orinske

  %o'a#a ot.adna oda .redstalja .rirodnu odu .ri0ližnog kaliteta koja je u.otrije0ljena za

  ku3anje( .ranje ili sanitarne .otre0e u do'a#instu& Za do'a#e ot.adne ode iz 4itaog  jednog naselja ili grada( sa 'ali' ili nikaki' udjelo' industrijski3 ot.adni3 oda( i koje

  sadrže i zna4ajan udio ot.adni3 oda iz razli4iti3 ustanoa i jani3 institucija( 4esto se koristi

  nazi sanitarne ot.adne ode&

  Ukoliko je za to naselje ili grad karakteristi4na i razijena industrijska .roizodnja i ukoliko

  se i industrijske ot.adne ode 1uz odre/eni ste.en o0rade2 is.uštaju u gradsku kanalizacionu

  'režu i 'ješaju sa do'a#i'( odnosno sanitarni' ot.adni' oda'a( onda se tako nastala

  s'jesa nazia ko'unalna ili gradska ot.adna oda&

  Ot.adne ode u 4ije' sastau do'iniraju 3u'ani ili žiotinjski ekskre'enti( a koje uglano'

   .oti4u iz nužnika( štala i sli4no( naziaju se fekalne ot.adne ode&

  Industrijske ot.adne ode o0u3ataju se one ot.adne ode koje ne ode ne.osredno i

  isklju4io .orijeklo iz do'a#insta& Industrijske ot.adne ode nastaju u fa0rika'a i

  industrijski' .ogoni'a nakon u.otre0e ode u .rocesu .roizodnje& Osnona karakteristika

  oe gru.e ot.adni3 oda je eo'a elika raznorsnost sastaa&

  O0orinske ode sa'o se ujetno 'ogu nazati ot.adni' oda'a& Usljed se e#eg

  one4iš#enja at'osfere( a zati' i ze'ljišta( o.aženo je da o0orinske ode 4ine zna4ajne izore

  one4iš#enja .rirodni3 oda& Oe ode se for'iraju kao .oršinski otjecaj od .adaina i

  oto.ljenog snijega s ur0anog .odru4ja& U oe ode se u0rajaju i ot.adne ode od .ranja

  uli4ni3 .oršina( trotoara itd.5+6

  3

  https://bs.wikipedia.org/wiki/Voda https://bs.wikipedia.org/wiki/Voda

 • 8/18/2019 hPK..odredjivanje kisika

  4/19

  2. PARAMETRI ZAGAĐENOSTI OTPADNIH VODA

  -ara'etri koji se koriste za odre/ianje sadržaja organski3 'aterija u ot.adni' oda'a su$

  •  0iološka .otrošnja kisika 17-82

  • 3e'ijska .otrošnja kisika 1!-82

  • uku.an organski ugljenik 1TOC2&[3]

  3. HEMIJSKA POTROŠNJA KISIKA (HPK)

  8ada je u .itanju odre/ianje .otre0e za kiseoniko' 7-8 , analiza je naj4eš#e dooljna( ali

  nije ko'.letna( jer u adekatno izedeno' testu o0i4no .redstalja sa'o 9, : .otre0e za kiseoniko'& %a 0i se iz'jerila uku.na .otre0a za kiseoniko' .eriod 'jerenja 7-8 'orao 0i

   0iti 'nogo duži( što 0i za3tijealo dodatne 'jere .redostrožnosti u .ogledu .otrošnje

  kiseonika za nitrifikaciju& Z0og toga se uodi .ara'etar koji se nazia 3e'ijska .otrošnja

  kisika 1!-82&

  !e'ijska .otrošnja kisika je ažan .ara'etar za is.itianje kaliteta oda 1 oda za .i#e(

  rijeka( industrijski3 ot.adni3 oda itd&2

  !e'ijska .otrošnja kisika ozna4aa dio organske 'aterije .ro.orcionalno zaisno od

  u.otrije0ljenog 3e'ijskog oksidansa( strukture organske 'aterije i .ostu.ka dokazianja&

  !e'ijska .otrošnja kisika je koli4ina O)  ekialentna .otrošeno' di3ro'atu za oksidaciju

  organski3 'aterija i oksida0ilnog dijela neorganski3 'aterija u odre/enoj za.re'ini

   .oršinske ili ot.adne ode koja se is.ituje&

  !-8 se 'ože s'atrati kao a.roksi'atina 'jera teoretske .otrošnje kiseonika( tj& kao

  koli4ina O)  koja se .otroši .ri .ot.unoj oksidaciji organski3 ko'.onenti u neorganske

   .roizode& Zna4aj rijednosti !-8 zaisi od sastaa ode; za gradske ot.adne ode je !-8 

  realna 'jera teoretske .otrošnje kiseonika jer se eliki 0roj .risutni3 jedinjenja oksidiše 1

 • 8/18/2019 hPK..odredjivanje kisika

  5/19

  >lika +& -rikaz a.arature za odre/ianje !-8 rijednosti

  Metode za odre/ianje !-8$

  +& Otorena titri'etrijska refluks 'etoda

  )& Zatorena titri'etrijska refluks 'etoda

  ?& Zatorena s.ektrofoto'etrijska refluks 'etoda

  -rinci. za +& i )& 'etodu je isti$ ot.adna oda se refluksira sa jaki' oksidacioni' sredsto'

  8 )Cr )O@ u ,*:=tnoj !)>OA  i nakon ) sata( titracijo' sa standardni' rastoro'

  feroa'oniju'sulfata se odre/uje išak neizreagoanog di3ro'ata&

  8od )& 'etode u reakciju oksidacije ulaze i eentualno .risutne is.arljie ko'.onente&

  8od ?& 'etode se razlikuje sa'o korak odre/ianja neizreagoanog di3ro'ata 1ili .ak  nastalog Cr ?B jona2 4ija se koncentracija odre/uje s.ektrofoto'etrijski& %i3ro'at se redukuje

   .re'a jedna4ini$

    Cr )O@ )= B +A !B B 9e  ) Cr ?B B @ !)O&

  8ao katalizator se koristi Dg)>OA( za oksidaciju teško oksida0ilni3 jedinjenja& %odatak 

  !g>OA s.re4aa oksidaciju 3loridnog jona u 3lor&

  3.1. OTVORENA TITRIMETRIJSKA REFUKS METODA

  %io uzorka ode se refluksira na +A°C u .risustu !g>OA( sa .oznato' koli4ino' 8 )Cr )O@ i

  katalizatoro' Dg)>OA u jakoj !)>OA  u toku odre/enog .erioda u ko'e se dio di3ro'ata

  redukuje .risutni' oksida0ilni' 'aterija'a& -reostali di3ro'at se nakon 3la/enja titriše

  feroa'oniju'sulfato' uz feroin kao indikator& -aralelno se uradi slije.a .ro0a( u kojoj je

  uzorak is.itiane ode za'ijenjen destiloano' odo'& Izra4unaa se !-8 rijednost iz

  koli4ine redukoanog di3ro'ata 1+ 'ol di3ro'ata je ekialentan +&, 'ola kiseonika2&

  5

 • 8/18/2019 hPK..odredjivanje kisika

  6/19

  -rora4un$

  gdje su$

    a i 0 = za.re'ine utrošenog feroa'oniju'=sulfata za titraciju slije.e .ro0e i .ro0e sa

  uzorko'( 'F(

  M = 'olaritet feroa'oniju'=sulfata(

   = za.re'ina uzorka korištena u .ro0i( 'F&

  -ostu.ak 

  -renese se )* 'F uzorka ode 1raz0laženog .o .otre0i2 u reakcioni 0alon od ),* 'F i doda

  +* 'F rastora kaliju'=di3ro'ata 1c G *(*A+9@'olHF2& %oda se nekoliko kuglica i do0ro

   .ro'iješa& O.rezno se doda ?* 'F sre0rosulfatHsu'.orne kiseline 1+* g Dg)>OA u ?, 'F

  ode se doda u

 • 8/18/2019 hPK..odredjivanje kisika

  7/19

  3.2. ZATVORENA SPEKTROFOTOMETRIJSKA REFUKS METODA

  -rinci.

  Metoda se zasnia na 'jerenju o.tike .ro.ustljiosti uzorka( koji sadrži nastali Cr ?B  jon ili

  neizreagoani di3ro'atni jon& Naj4eš#e se odre/uje nastali Cr ?B( s.ektrofoto'etrijski na

  9)*n'&

  Odre/ianje

  7lago .ro'ukati sadržaj kiete 1kieta sadrži ) 'F konc& !)>OA B Dg)>OA i *& 'F +N

  8 )Cr )O@2( .ažljio dodati *(, 'F uzorka 1ili odgoarajui alikot2( zatoriti reakcionu kietu i

  snažno .ro'ukati( .ri #e'u tre0a 0iti o.rezan jer sadržaj u0rzo .ostane rlo ru#& Zagrijaati

  reakcionu kietu u ter'oreaktoru ) sata na +A