of 39 /39
HQI DONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM TiNH hA TINH Doc lap - Ttr do - Hanh phuc So: 149/NQ-HDND Ha Tinh, ngay 17 thdng 7 ndm 2019 NGHI QUYET Danh muc cac cong trinh, dir an can thu hoi dat va chuyen muc dich su* dung dat (bo sung) nam 2019 HQI DONG NHAN DAN tInH HA TINH KHOA XVII, KY HOP THlT 10 Can ctr Ludt To chuc chinh quyen dia phtcang ngay 19 thdng 6 ndm 2015; Can cu Ludt Dat dai ngay 29 thdng 11 ndm 2013; Cdn cu Nghi dinh so 43/2014/ND-CP ngay 15 thdng 5 ndm 2014 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Ludt Dat dai; Nghi dinh 01/2017/ND-CP ngay 06 thdng 01 ndm 2017 sua doi nghf dinh hudng dan Ludt Dat dai; Cdn cu Thong tw so 29/2014/TT-BTNMT ngay 02 thdng 6 ndm 2012 cua Bo Tai nguyen va Moi tricang quy dinh chi tiet viec lap, dieu chinh quy hoach, r f he hoach su dung dat; Thuc hien Nghi quyet so 75/NQ'CP, ngay 13 thdng 6 ndm 2018 cua Chinh ^ ^ f f t f phu ve Dieu chinh Quy hoach sic dung dat den ndm 2020, Ke hoach sic dung dat ky cuoi (2016 - 2020) tinh Hd Tinh; Quyet dinh so 1786/QD-TTg ngay 27 thdng 11 ndm 2012 cda Thu ticang Chinh phu ve viec Quy hoach tong the phdt trien kinh te - xd hoi tinh Hd Tinh den ndm 2020, tdm nhin den ndm 2050; Sau khi xem xet Ta trinh so 204/TTr-UBND ngdy 09 thdng 7 ndm 2019 cua Uy ban nhdn dan tinh ve viec de nghi thdng qua danh muc cdc cong trinh, die dn cdn thu hoi dat vd chuyen muc dich sic dung dat (bo sung) ndm 2019; bdo cdo thdm tra cua cdc ban Hoi dong nhdn dan tinh vd y kien thdo luqn cua dai bieu Hoi dong nhdn dan tinh tai ky hop. QUYET NGHI: Dieu 1. Thong qua danh muc 121 cong trinh, du an can thu hoi dat (bo sung) nam 2019 tren dia ban tinh vai tong dien tich 374,83ha (Phu luc 1). Dieu 2. Thong qua danh muc 98 cong trinh, dir an chuyen muc dich su dung dat trong lua, dat rimg phong hp, rimg dac dung (bo sung) nam 2019 tren

HQI DONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM … · 05.04.2019 · HQI DONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM TiNH hA TINH Doc lap - Ttr do - Hanh phuc So: 149/NQ-HDND

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HQI DONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM … · 05.04.2019 · HQI DONG NHAN DAN CQNG...

 • HQI DONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAMTiNH hA TINH Doc lap - Ttr do - Hanh phuc

  So: 149/NQ-HDND Ha Tinh, ngay 17 thdng 7 ndm 2019

  NGHI QUYET

  Danh muc cac cong trinh, dir an can thu hoi datva chuyen muc dich su* dung dat (bo sung) nam 2019

  HQI DONG NHAN DAN tInH HA TINHKHOA XVII, KY HOP THlT 10

  Can ctr Ludt To chuc chinh quyen dia phtcang ngay 19 thdng 6 ndm 2015;

  Can cu Ludt Dat dai ngay 29 thdng 11 ndm 2013;

  Cdn cu Nghi dinh so 43/2014/ND-CP ngay 15 thdng 5 ndm 2014 cuaChinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Ludt Dat dai; Nghi dinh01/2017/ND-CP ngay 06 thdng 01 ndm 2017 sua doi nghf dinh hudng dan LudtDat dai;

  Cdn cu Thong tw so 29/2014/TT-BTNMT ngay 02 thdng 6 ndm 2012 cuaBo Tai nguyen va Moi tricang quy dinh chi tiet viec lap, dieu chinh quy hoach,

  r f

  he hoach su dung dat;

  Thuc hien Nghi quyet so 75/NQ'CP, ngay 13 thdng 6 ndm 2018 cua Chinh^ ̂ f f t f

  phu ve Dieu chinh Quy hoach sic dung dat den ndm 2020, Ke hoach sic dung dat ky

  cuoi (2016 - 2020) tinh Hd Tinh; Quyet dinh so 1786/QD-TTg ngay 27 thdng 11

  ndm 2012 cda Thu ticang Chinh phu ve viec Quy hoach tong the phdt trien kinhte - xd hoi tinh Hd Tinh den ndm 2020, tdm nhin den ndm 2050;

  Sau khi xem xet Ta trinh so 204/TTr-UBND ngdy 09 thdng 7 ndm 2019

  cua Uy ban nhdn dan tinh ve viec de nghi thdng qua danh muc cdc cong trinh,

  die dn cdn thu hoi dat vd chuyen muc dich sic dung dat (bo sung) ndm 2019; bdo

  cdo thdm tra cua cdc ban Hoi dong nhdn dan tinh vd y kien thdo luqn cua dai

  bieu Hoi dong nhdn dan tinh tai ky hop.

  QUYET NGHI:

  Dieu 1. Thong qua danh muc 121 cong trinh, du an can thu hoi dat (bo

  sung) nam 2019 tren dia ban tinh vai tong dien tich 374,83ha (Phu luc 1).

  Dieu 2. Thong qua danh muc 98 cong trinh, dir an chuyen muc dich sudung dat trong lua, dat rimg phong hp, rimg dac dung (bo sung) nam 2019 tren

 • dia tinh voi tong dien tich 131,52ha, trong do 108,64ha dat trdng lua;22,88ha dat rung phong ho (Phu luc 2).

  Dieu 3. To chirc thyc hien

  1. Uy ban nhan dan tinh can cu Nghi quyet nay, cac quy dinh cua LuatDat dai nam 2013 va cac ban hudmg dan thi hanh Luat Dat dai de phe duyetke hoach su dung dat cap huyen (bo sung) nam 2019 va huong dan to chuc thuchien theo dung quy dinh.

  2. Thuong true Hoi dong nhan dan, cac ban Hoi dong nhan dan, cac to dai

  bieu Hoi dong nhan dan va dai bieu Hoi dong nhan dan tinh giam sat viec thuchien Nghi quyet.

  3. Viec dieu chinh, bo sung danh muc cac cong trinh, du an quan trpng,cap bach can thu hoi dat, chuyen muc di'ch su dung dat giua hai ky hop, Uy bannhan dan tinh can tinh toan ky, dam bao khach quan, thuc su cap bach, chiu

  t r f >

  trach nhiem de thong nhat voi Thuong true Hoi dong nhan dan tinh truoc khiquyet dinh thu hoi, chuyen muc dich su dung dat va bao cao Hoi dong nhan d^tinh tai ky hop gan nhat.

  Nghi quyet nay da duoc Hoi dong nhan dan tinh Ha Tinh khoa XVII, Kyhop thu 10 thong qua ngay 17 thang 7 nam 2019 va c6 hieu luc tu ngay ky denhet ngay 31 thang 12 nam 2019./.

  N(ri nhan:

  - Uy ban Thircmg Quoc hgi;- Ban Cong tac d^i bieu UBTVQH;- van phong Quoc hpi;- Van phong Chu tjch nude;- van phong Chi'nh phu, Website Chinh phii;- Bp Tai nguyen va Moi trudng;- Kiem toan nha nude khu v^re II;- TT Tinh uy, HDND, UBND, UBMTTQ tinh;- D^i bieu Quoe hpi doan Ha Unh;- D^ii bieu HDND tinh;- van phong Tinh uy;- Van phong Doan DBQH, HDND va UBND tinh;- Cae sd, ban, nganh, doan the edp tinh;- TT HDND, UBND eae huypn, thanh pho, thi xS;- Trung tarn Thong tin - Cong bao - Tin hpe- Trang thong tin^ipt> tu tinh;- Luu: VT.

  CHU TICH

  a

  a

  /C Dinh Son

 • PHV LVC 1. T6NG DANH Myc CAC CONG TRINH, Dl/ AN CAN THU HOI DAT (BO SUNG) NAM 2019CtJA XiNH HA TINH

  (Kern theo Nghj quyit s6l49/NQ-HDND ngay 17 thdng 7 nam 2019 cua Hqi ddng nhdn dan tinh)

  So dtf incan thu

  hoi dat

  Tong difntlch thu hoi

  dit(ha)

  Sur dyng tir c^c lo^i dat (ha)Khii toin kinh phi

  Nguon kinh phi th^c hi^n (ty dong)

  STT Ten huyfn

  LUA RPH RDD Dat khic

  thijc hifn Boi

  thirirng, GPMB (tydong)

  NSTW NS tInh NS huy^n NS xaDoanh

  nghifp

  Ghl chd

  (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9H10)+...-K14)(10) (11) (12) (13) (14) (15)

  Tdng c$ng 121 374,83 169,16 3,87 201,80 1476,53 44,80 1113,62 115,38 61,21 141,53

  1 Thanh pho Hi TTnh 7 106,53 55,76 50,77 989,60 980,00 0,34 8,11 1,15 Phy lyc 1.1.

  2 Thj xS Hong LTnh 11 94,48 4,98 0,17 89,33 172,55 34,10 82,45 56,00 Phy lyc 1.2.

  3 Thi x5 Ky Anh 5 17,79 5,70 12,09 49,63 44,80 4,83Phy lyc 1.3.

  4 Huy?n Nghi Xuan 8 20,57 5,65 14,92 20,38 5,60 14,78 Phy lyc 1.4.

  5 Huy§n Th?tch Hi 22 51,12 43,68 7,44 84,94 1,00 83,94 Phy lyc 1.5.

  6 Huy?n Cim Xuyen 15 13,43 10,03 3,40 14,85 14,85 Phy lyc 1.6.

  7 Huy?n Huong Son 12 1,92 0,45 0,20 1,27 2,92 2,92 Phy lyc 1.7.

  8 Huy§n Due Thp 3 1,72 1,52 0,20 2,05 1,67 0,38Phy lyc 1.8.

  9 Huy?n Can Lpc 9 17,59 17,48 0,11 11,90 11,850,06 Phy lyc 1.9.

  10 Huy^n Ky Anh 6 25,29 10,73 1,00 13,56 78,04 75,03 2,50 0,51 Phy lyc 1.10.

  11 Huy?n Huong KhS 3 1,83 0,08 1,75 2,04 1,34 0,70 Phy lyc 1.11.

  12 Huy^n Vu Quang 4 4,80 2,50 2,30 26,71 17,55 8,56 0,60 Phy lyc 1.12.

  13 Huy?n LOc Hi 16 17,76 10,60 2,50 4,66 20,92 1,92 19,00 Phy lyc 1.13.

  HOl d6ng NHAN dan TiNH

  Phu ImcTH-BOSUNG 2019

 • PHV LVC 1.1. t6NG H(?P DANH MVC CAC CONG TRINH, DV" AN CAN THU h6i DAT (B6 SUNG) NAM 2019CUA THANH PH6 HA TINH

  (Kent theo Nghi quyet s6I49/NQ-HDND ngay 17 thdng 7 ndm 2019 cua Hoi dong nhdn dan tinh)

  STT T£n cdog trinh, dy in

  Di^n tkb

  tbu hoi dat

  (ha)

  Sir dpng tir lofi dat (ha)Dja diem

  (Tbdn.., xa....)

  Khii toan kinb

  phi thp'c hifn

  Boi tbu-dtig,

  GPMB(tv

  Nguon kinb phi tb(rc bipn (ty dong)

  can cfr pbap 1^ Ghichd

  LUA RP11 RDDD&t

  kbacNSTW NS tinh

  NS cap

  huven

  NS capxa

  Doanb

  nebicD

  (1) (2)(3)=(4)+(5)

  -H6>+(7)(4) (6) (7) (8)

  (9H10>^-....+.(l

  4)(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

  7 Tfine 10633 55,76 50,77 989.60 980,00 034 8,11 1,15

  1 Dat eiao thone 3,65 238 U7 835 034 7,01 1,00

  1 Md rpng ben xe bu>^ 0,35 0,35 Phirdng Thach Quy 1,00 1,00Quyet djnh so; 3114/QD-UBND ngay

  18/10/2018 ciia UBND tinh Ha TTnh

  2

  Nwg cap, md rpng dirbng giao thong npi

  dong Viing Ghe, xa Th^ch H? (thon LienKa^

  1,30 0,36 0,94 xa Th^ch Ha 0,85 0,34 0,51

  Quyet djnh so: 1967/QD-UBND ngay30/10/2018 cua UBND thanh ph6 HaTTnh

  3

  Nang cap hp thong dubng giao thong xS

  Th^ch H? (thon Minh Yen, Tan Lpc, Thon

  Ha)

  2,00 1,57 0,43 xa Thpch H® 6,50 6,50

  van ban s6: 972/UBND-TCKH. QLDT

  ngay 04/5/2019 cua UBND thanh phoHa Tinh

  II Dat cong trinh ning lirpiig 0,03 0,03 0,15 0,15

  1

  Xay dtmg 1 xuat tuyen 22kV sau TBA

  llOkV Th^ich Linh (E18.1)cip dipn chocac xa Thttch Tning, Th^ch Hti, Thjch Mon

  • thanh pho Ha TTnh va san tii cho DZ472F18.1

  0,03 0,03

  T^i cac xl: Th9ch

  Trung, Th^ch H®,

  Th^ich Mon, Th^ch

  Dong, Thjch Himg,

  0,15 0,15

  Quyet djnh s6: 3041/EVN NPC ngay11/10/2018 ciia T^ng Cong ty Dipn Itrcmien Bac

  111 Dat b tfi ndng tb6n 0,05 0,05 0,10 0,10

  IQuy hoach dat b ndng thon khu din cir

  Viina Doi Gi60,05 0,05 xa Tlmch Trung 0,10 0,10

  Quyet dinh so: 1405/QD-UBND ngay

  21/7/2014 ciia UBND thanh oho Ha TTnh

  IV Dat if do thj 10230 52,90 49,40 980.00 980,00

  1 Khu do thi Ham Nghi 102,30 52,90 49,4

  Phircmg: Thach

  Linh, Ha Huy Tap,

  thanh pho Ha Tlnh

  980 980

  Quyet djnh so 1909/QD-UBND ngay

  21/6/2019 ciia UBND tinh ve vi^ phe

  duypt do an Quy ho^ch chi tiet xly dtmg

  Khu do thj Ham Nghi t9i Thanh pho Ha

  TTnh va huypn Thach Ha, ty Id 1/500

  V Dat xSy d\rng try %if ca quan 030 030 1,00 1,00

  1Tning tarn hanh chinh xa Th^ch Tning (Trysd UBND xa)

  0,50 0,50 xa Thach Trung I.OO 1,00

  Quydt djnh s6: 2087/QE)-UBND ngay30/10/2014 ciia UBND thanh pho Ha

  TTnh

  HOI d6nG NHAN DA^rflNH

  Pho luc I .l .TPHT

 • PHV LVC 1.2. t6nG H(;)fp DANH M^IC CAC CONG TRInH, DV" AN CAN THII HOI DAT {B6 SUNG) NAM 2019CUA THI XA h6nG LiNH

  (Kem theo Nghi qityh s6l49/NQ-HDND ngay 17 thang 7 ndm 2019 cita Hqi ddng nhdn dan tinh)

  ST

  TTin cOng trlnh, dy in

  Di^n Ikh

  Ihu h&i

  d^Kha)

  Sd dgng tfr lo^i dit (ha)Dja di^m

  (Thdn.., x4....)

  Khai toan kinh

  phi thyx hi^n B^ithudng, GPMB

  (ty d6ng)

  Ngu&n kinh phi tht^ hifn (ty d6ng)

  CSn cik phap 1^ Ghi chd

  LUA RPH RODDit

  khacNSTW NS tinh

  NS dphuy^n

  NS dpxi

  Doanh

  nghifp

  (I) (2)(3H4)+(5

  )+(6)+(7)(4) (5) (6) (7) (8) (9H10)+-.+-(14) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

  11 T6ng 94,48 4,98 0,17 89 J3 172,55 34,10 82,45 56,00

  1 Dat cum cdns nehi^D 53,00 3,00 50,00 76,00 70,00 6,00

  1 Cgm cong nghi$p Trung Lirong 3,00 3,00Phudng Trung

  Luone6,00 6,00

  Quydt djnh 3613/QD-LIBND ngdy15/11/2011 cua UBND tinh Ha Tinh

  2 Cym c6ng nghi§p C6ng Khtoh 2 50,00 50,0 Phudng D$u Lidu 70,00 70.00Bao cao th^ djnh s6 152/BC-SCTneav 09/7/2019 cua Sd Cdne thuone

  11 3,48 1,98 0,17 U3 19,55 9,10 10,45

  1Chinh trang dd ihj, ning cfip du6ng

  0,42 0,17 0,25 Phuimg BSC Hong 2,30 2,30van ban sd 571/UBND-TCKH ngay

  07/5/2019 cua UBND thi xS Hdne LInh

  2

  Nang cap, mo rpng cic tuyen ducmgthgc hi^n chinh trang dd thi trdn dja

  ban phirdng Trung Luong (Tuydn Tuan0,14 0,14

  Tuan Cau, Tidn

  Son, Trung Hau,

  phudng Trung

  Luone

  1,15 1,15van ban sd 497/UBND-QLDT ngdy

  17/4/2019 cua UBND thi xS H^ngLInh

  3

  N^g cap, md rpng cSc tuySn dirdng

  thgc hidn chinh trang dd thj trdn djaphudng Trung Lirong (tuy^n Bai

  0,2 0,2 TDP Tan Mi^u 1,00 1,00Quy^t djnh sd 788/QD-UBND ngdy26/3/2014 cua UBND tinh

  4

  Chinh trang do thj, nang cap tuyen

  ducmg Tr^ Phu vac Nha miy gach 0,01 0,01 TDP I, Nam Hdng 0,10 0,10van ban sd 571/UBND-TCKH ngay

  07/5/2019 cua UBND thj xS

  5Duong vac bdnh vidn Da khoa HongLTnh

  2,09 1,98 0,11

  TDP Ddng Thudn,

  Ngpc Son, p. Due

  Thufin

  12,00 6,00 6,00Quy^t djnh sd 438/QD-UBND ngdy30/01/2015 cua UBND tinh

  6NSng cSp tuy^n dudng NguySn Du,phufmg Due Thuan

  0,65 0,65

  TDP Thuan Hdng,

  Thuan Minh,

  ohudne Due Thudn

  3,00 3,00Quy^t djnh sd 726/QD-UBND ngdy11/3/2019 cua UBND tinh

  III Dat thuy 1q1 2,00 2,00 25,00 25,00

  I

  Ke chdng sat 15 hai bd khe Binh Lang(dean tu cSu Ddi d^n Hd didu hda BacHong va doan tir c4u Due Thuan ddnkenh Nha Ld>

  2,00 2.0TDP 10, TDP 7 BSC

  Hdng25,00 25,00

  Quydt djnh I222/QD-UBND ngdy25/4/2019 ciia UBND tinh

  IV D^t nha may xtr 15* rac thai 35,0 35,0 50,00 50,00

  1 Nha may rac 35,00 35,0 Phudng D$u Lieu 50,00 50,00van ban sd 1299/SKHDT ngdy

  30/5/2019 ciia Sd K^ hoach D^u tu

  V D^td-dd thi 1,00 1,00 2.00 2,00

  I Quy hoach khu dSn cu TOP Thuan Tien 1,00 1,00TDp Thuan Tidn, p.

  Duo Thuan2,00 2,00

  Quy^t djnh sd 414/QD-UBND ngay21/02/2019 cua UBND thj xa Hdng

  LTnh

  HOI d6nG NHAN DAN TINH

  PhM Iwcl.lTXHL

 • PHV LVC 1J. T6NG H(?P DANH MVC CAC C6NG TRiNH, D^f AN CAN THU II6I DAT (BO SUNG) NAM 2019CUA THI XA kV ANH

  (Kem theo Nghf quyit s6149/NQ-HDND ngay 17 thdng 7 nam 2019 cua Hq i' dong nhdn dan tinh)

  STT Tfin c6ng tiinh, dy dn

  Difn tich

  thu hii dit(ha)

  Sdr dyng l(r lofi dit (ha)Dja diim

  (ThOn,,, xS—)

  Khii toAn kJnh phithyc hi^n B^i

  thirdng, GPMB(t^

  ding)

  Nguin kinh phi thyc hi^n (ty ding)

  Cftn c(r phAp 1^ Ghi chdLUA RPH RDD

  Dit

  khAcNSTW NS tInh

  NS ciphuyfn

  NS cipxl

  Doanh

  nghifp

  (1) (2)(3)=(4W5)

  +

 • PHV LVC 1.4. TONG H(?P DANH MVC CAC CONG TRINH, Dy^ AN CAN THU HOI DAT (B6 SUNG) NAMCUA HUY$N NGHI XUAN

  (Kent theo Nghi quyit s6l49/NQ-HDND ngay 17 thdng 7 nam 2019 cua Hqi dong nhdn dan tinh)

  2019

  STT TSn cdng trinfa, dy 4o

  Difn dch

  thu hii dAt(ha)

  Sir dyng tir lofi dat (ha)

  Dja diem

  (Thdo.., xa....)

  Khai loan kinh phi

  Ihyc hifn Boi

  thirOug, GPMB (ty

  dong)

  Nguon kinh phi thyc hifn (ty ding)

  can cir phap 1^ Ghi chu

  LUA RPH RDDDit

  khicNS TW NS tinh

  NS ciphuy^n

  NS cap

  xa

  Doanh

  nghifp

  (1) (2)(3)=(4>H5>+

  f6VK7)(4) (5) (6) (7) (8) (9H10H-+-(14) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

  8 T6ne 20,57 5,65 14,92 2038 5,60 14,78

  I 2,89 2,89 3,60 3,00 0,60

  1Nang cap, c^i tao dutog giao thong

  Ii8n xa TiSn Yfin (huyen Iq HL12)0,09 0,09

  xa Tien Dien, xS

  Xuan van0,60 0,60

  Quylt djnh so 1439/(^-UBND ngiy27/3/2019 ciia UBND huyen Nghi Xuan

  ve viec phS duyet chii truong d4u tu xSydune cone trinh

  2

  Nang cap di/dng tir Khu luu nicm

  Nguyen Du den dudng vie mo NguyinDu

  1,00 1,00 xa Tien Dien 1,00 1,00

  Quyetdinh 1264/QD-UBNDngay06/5/2019 cua UBND tinh ve vi$c phe

  duvet thiet ke ban vS thi cons

  3 Tuyen duong Giang - Tien 1,80 1,80 Xa Tifin Dien 2,00 2.00

  Quyetdinh 1264/QD-UBND ngay

  06/5/2019 ciia UBND tinh ve viec phe

  duvet thiet ke ban vS thi cons

  II 1,60 0,40 uo 1.60 1,60

  1Dy in cap dien nong thon tir liroi dienquoc gia

  0.50 O.IO 0.40 Xa Xuan Lam 0,50 0.50 Quyetdinh so i428/QD-UBND ngay

  26/5/2014 ciia UBND tinh ve vi^c phi1.10 0.30 0.80 Xa Xuan Vien 1.10 1.10

  MI 1.90 1.90 1,00 1.00

  1 M6 rong Khu lang md Nguyin Nghi^ 1,90 1,90 Xa Tien Dien 1,00 1,00Quyetdinh 1264/QD-UBND ngay

  06/5/2019 ciia UBND tinh ve vi^ phe

  duvet thiet ke ban vS thi cone

  IV 14.18 5,25 8,93 14,18 14,18

  1 Khu dan cu ndng thon mdi Truong Quy 4,88 0,35 4,53 xa Xuan Truong 4,88 4,88

  Cong v§n so 4007/UBND-XD ngay

  21/6/2019 ciia UBND tinh V/v lip quy

  hoach chi tilt Khu dan cu thon TnrtmgOiiv xaXuanTruime

  2Quy ho^ch khu dSn cu n6ng thon m6i,th6n Trung Van

  4,90 4,90 Xa Xuan Hii 4,90 4,90

  Cong vSn so 2365/UBND-XD ng^y

  22/4/2019 ciia UBND tinh V/v lap quy

  hoach chi tilt Khu dan cu tai thon TrungVan. xS Xuan Hai

  3 Du an Khu dan cu xl Xuan Giang 4,40 4,40

  Thon Hong

  Thjnh, xa Xuan

  Giang

  4,40 4,40

  Quyet dinh so 863/QD-UBND ngay

  25/3/2019 ciia UBND tinh Hi Tfnh V/v

  phe duyet nhiem vg quy hoach chi tiltxav dune khu dan cu xa Xuan Giane

  '

  hOi dDng nhan DJWriNH

  PfaulVK 1.4.NXZ

 • PHV LyC 1.5. T6NG HgfP DANH MVC CAC CONG TRINH, AN CAN THU h6i OAT (B6 SUNG) NAM 2019CUA HUYEN TH^CH HA

  (Kern theo Nghi quyet soNWNQ-HDND ngay 17 thdng 7 nam 2019 cm Hoi ddng nhdn dart tinh)

  STT Ten cong trinh, dy inDi^n tich

  thu h&i d^t(ha)

  Sir dung tir lofi d^t (ha)Khii toin kinh

  phi th^ hifn

  Boi thirdng,CFMB(ty

  dong)

  Ngudn kinh phi thuc hifn (ty d^ng)

  Cin cd* phip 1;^ Ghl chuLUA RPH ROD

  D^t

  khic

  D|a dilm(Thdn.., xi....)

  NSTW NS tinhNS ciphuyfo

  NS dpxi

  Doanh

  nghidp

  0) (2)(3H4)-K5)+

 • STT T£d cSng trinh, dg* in

  Sir dgng tir logi dat (ha)

  Dja diem

  (Thdn.., xa....)

  Khai toin kinh

  phi thgx: hifnBoi thirdng,

  GPMB (ty

  doog)

  Nguin kinh phi thgc hifn (ty dhng)

  can cir phap ly Ghi chuDifn tkh

  thu hSi dat

  (ha) LUA RPH RDDDit

  kh&cNS TW NS tinh

  NS cap

  huyfn

  NS dpxi

  Doanh

  nghlfp

  6 DSt 6 ndng thdn 1,87 1,87

  Nam Cau Nga, thdn

  Gia Ngai 1, x9Thach Long

  2,30 2,30

  van ban so 131 //UBND-

  KT&HT ngay 8/7/2019 vdvide d6ng y chii truong l§pquy hoach chi tilt tdng mat

  bang sir dyng dat, ty Id1/500 dirpc UBND huydn

  nhd duvet ciing neav

  7 Dit ij ndng thdn 2,10 2,10

  Vung nhtl dng LeDinh Hoi thdn Gia

  Ngai 1, xa ThachLong

  2,60 2,60

  g Dit 6 ndng thdn 1,30 1,30Ngd dng Phan, thdnlay Son, xaThych

  Dinh

  1,20 1,20

  van bin sd 791/UBND-

  KT&HT ngay 26/4/2019 vdvide ding y chii truong Idpquy hoach chi tidt tdng mat

  bang sii dyng dat, ty Id1/500 dupe UBND huydnnhd duvet ngdv 13/5/2019

  9 Ddt 6 ndng ihon 0,30 0,30Ngp Tii, thdn BScTrj, xa ThychTrj

  0,40 0,40

  van ban sd 540/UBND-

  KT«feHT ngay 29/3/2019 vd

  vide ddng y chu truong lip

  quy hoach chi liet tdng matbang sir dyng dat, ty Id

  1/500 dupe UBND huydn

  phe duydt ciing ngay22/4/2019

  10 Dit d ndng thdn 0,20 0,20

  Nha Thiiy ndng

  HL3, thdn Nam

  van, bIc Van, xaThach van

  0,15 0,15

  van ban sd 37/UBND-

  KT&HT ngay 04/01/2019

  vd vide ddng y chii truong

  lap quy hoach chi tidt tdngmat bang sir dpng dat, ty Id1/500 dupe UBND huydn

  nhd duvdt ngav 26/4/2019

  11 Ddt d ndng thdn 0,50 0,50Thdn Lpc Ndi, x2

  Thach Xudn0,60 0,60

  van ban sd 3008/UBND-

  KT&HT ngay 26/12/2017

  vd vide ddng y chii truong

  lap quy hoach chi tidt tdngmat bang su dung dat, ty Id1/500 dupe UBND huydnnhd duvet neav 26/9/2018

  12 d ndng thdn 0,60 0,60Thdn 17, xa Thach

  Tan0,95 0,95

  Van ban sd 972/UBND-

  KT&HT ngay 17/5/2019 vdvide ding y chu truong Idpguv hoach chi tidt tone mat13 Dk d ndng thdn 0,40 0,40

  Thdn Trung Hoa, xaThach Tan

  0,65 0,65

  Phy lycI.S.TH

 • STT Ten cong trinh, d^' dn

  Difn tich

  thu hoi dat

  (ha)

  Sir dgng tit logi dIt (ha)

  Dja dilm(Tb6n.., xa....)

  Khii toin kinh

  phi thvc hlfnBoi thiromg,

  GPMB (ty

  dong)

  Ngu6n kinh phi thyx hifn (ty ddng)

  Cin cir phip ly Ghi chu

  LUA RPH RDDDat

  khicNSTW NS tinh

  NS caphuyfn

  NS cap

  xi

  Doanh

  nghifp

  14 Dat d ndng thon (dAu gid) 0,05 0,05Yung ChOm Lau,

  xS Thach Son0,06 0,06

  van ban so 648AJBND-

  KT&HT ngay 10/4/2019 vivi$c d6ng y chii truong lipquy hoach chi tiit t6ng mitbang sii dung dit, ty Id

  1/500 dupe UBND huyen

  nhe duvet thane 4/2019

  IS Dat a none ihon (xen dim) 0,12 0,12 Todn xa Thach Son 0,12 0,12

  16 Dit d nong th6n 0,35 0,35Vimg Loi Vai, Thon

  VTnh An, xa Thach

  VTnh

  0,45 0,45

  van ban so 1142/UBND-

  KT&HT ngay 05/6/2019 vdviec dong y chii truong lipouv hoach chi tiet tone mat17 DSt ir khu tning tSm Thon VTnh An 1,30 1,30 xa Thach VTnh 1,90 1,90

  18Quy hoach chi tiet xiy d\mg Khu dd th)Htoi Nghi

  3,5 2,2 1,3thon Bac Thuong,

  xa Thach Dai15,0 15,0

  Quyet dinh s6 1909/QD-

  UBND ngay 21/6/2019 ciiaUBND tinh ve viec phe

  duvet do an Ouv hoach chi31,0 26,7 4,3thon Nhan Hoa, xa

  Thach Tan53,5 53,5

  III Dat thuv ioi 0,27 0,25 0,02 0,80 0,80

  1

  Dvr ̂ AFD (c^ tao, nSng cip he thongkenh tudi, tidu phwc vy SXNN vi thoit10)

  0,27 0,25 0,02

  xa Thach Ngoc, xa

  Viet Xuyen, xa

  Thach Thanh, xa

  Thach Tien, xa

  Thach Lone

  0,80 0,8

  Quyet Djnh so 879/QD-UBND ngay 31/3/2017 cua

  UBND tinh vi viic pheduyet Dy dn diu tu xdy

  dune cone trinh

  IV Dat eiao due 0,08 0,08 1,00 1,00

  1 Ma rone trudng MN xa Tugng San 0.08 0,08 1.00 1,00

  V Dat ton giao 4,60 4,60 5,90 5,90

  1 Dy an diu tu xay dyng Chua Kenh Can 4,6 4,6thdn Thucmg

  Nguyen, xa Thach

  Kdnh

  5,9 5,9

  van ban so 2808/UBND-

  XDl ngay 08/5/2019 cuaUBND tinh vi vj tri, dientich xiy dyng Chiia KenhCan, xa Thach Kenh, huyen

  Thach Ha

  HQI d6ng nhan dan ti

  PhwlMcl.5.TH

 • PHV LVC 1.6. t6NG HgfP DANH MVC CAC CONG TRINH, DV AN CAN THU H6i DAT(B6 SUNG) NAM 2019CUA HUY$N CAM XUYEN

  (Kem theo Nghf quyet sol 49/NQ-HDND ngay 17 thdng 7 ndm 2019 cua Hqi dong nhdn dan tinh)

  STT Tin cdng trlnh, dy inDifn tich

  thu h&l

  dit(ha)

  SO dyng td lofi dit (ha)Dja dilm

  (Thdn.., xA....)

  Khii toin kinh

  phi th^ hl^n bIIthirdng, GPIMB

  (ty ding)

  Nguin kinh phi th^ hi$n (ty ddng)

  Cftn cd phip ly Ghl chOLUA RPH ROD

  D&t

  khicNSTW NS tlnh

  NS dphuyfn

  NS dpxi

  Doanh

  nghifp

  (1) (2)(3H4>+.,.

  n\(4) (5) (6) (7) (8) (9HlO>+...-Ki4) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

  15 Ting 13,43 10,03 3,40 1435 1435

  IDat xSy d^Dg cor sd giio due vidilo tao

  1,00 1,00 1,19 1,19

  1 Tnidng ti^u hpc CSm Thjnh 1,00 1,00 Thdn Scm Nam, x&C§m Thjnh

  1,19 1,19

  Quydt djnh s6 744/OD-UBND ngly01 /03/2019 ciia UBND huy?n CimXuyen vd vi^ chip thu|n chu trucmgdiu tu xay dung 10 phdng hpc haitang trucmg tieu hpc Cam Thjnh.

  II Dit giao thdng 0,61 0,61 0,73 0,73

  1Du6ng giao thdng liin thdn (tuy^VTnh Phii-Thuy Tridn) 0,25 0,25

  Thdn VTnh Phii, xS

  elm Quan 0,30 0,30

  {jaym ainn sd Jbi/gu-uuNU ngay

  25/01/2019 ciia UBND tinh vl vide phdduydt chii trucmg xiy dyng cdng trlnhDudng giao thdng ndng thdn xa elmQuan (duimg lien thdn VTnh Phii di Thiiy

  2Dirimg giao thdng lidn thdn (tuy^nlidn thdn Tin Ti^n) 0,36 0,36

  Thdn Tfin Tidn, x3

  elm C)uan 0,43 0,43

  Quydt dinh so 2024/QD-UBND ngiy06/07/2018 ciia UBND tinh vd vi^c phdduydt chii truong dIu tu du in xiy dungcdng trinh Dudmg giao thdng lidn thdnTin Tidn x§ eam Quan, huydn elm

  III Dit it tfi ndng thdn 9,90 830 1,60 10,64 10,64

  1 Ddt d ndng thdn 2,00 2,00

  thdn elm E)dng,TningTien, Xuin

  Hoa Xuan,

  Ddng Xuin, Nam

  Xuin, x2 elm Hi

  2,39 2,39

  Quydt djnh sd 2335/QD-UBND ngiy29/05/2018 ciia UBND huydn vl videphd duydt quy ho^ch phin id dit d dincu thdn elm Ddng, thdn Trung Tidn,thdn Xuin H9, thdn Hoa Xuin, Ddng

  2 DSt d ndng thdn 1.30 0,55 0,75

  Cic thdn: lin My,

  Tin Dud, Chu

  Trinh, Quang Trung,Trung Thinh, Ai

  Qudc, Phii Thir(;mg,Trln Phii, QudcTiln, Thdng Nhit,Phuong Trir, xfirim Dii^

  0,66 0,66

  Quylt djnh sd 5167/QD-UBND ngiy13/10/2016 ciia UBND huydn elmXuydn; Quydt djnh sd 7465/QD-UBND

  ngiy 14/08/2015 ciia UBND huydn elmXuydn; Quydt dinh sd 1182/QD-UBND

  ngiy 13/04/2017 ciia UBND huydn elmXuydn.

  Phu Iwc I.6.CX

 • STT T2n cdng trlnh, dy* An

  Sir dyng tir lo^i d^t (ha)Dia dilm

  (Thdn... xS....)

  Khix (oin kinh Ngu6n kinh phi thyx hifn (ty d6ng)CSn cir phAp ly Gbi chd

  thu h6i

  d4t (ha) LUA RPH RODDit

  khic

  thirdng, GPMB

  (ty d6ng)NSTW NS tinh

  NS dphuyfn

  NScipsA

  Doanh

  nghifp

  3 Dkl d ndng thdn 0,20 0,20

  Thdn thdn 5, thdn

  6, thdn My Trung,

  thdn My Ldm, thdnMy San, x8 Cim My

  0,24 0.24

  Quydt d|nh sd 2333/QD-UBND ngAy29/05/2018 ciia UBND huydn vk videphd duydt quy hoach phAn Id dAt d dAnctj thdn 5, thdn 6, thdn My Trung, thdn

  My LAm. thdn My San, xA Cim My,hiivAn dm Xuvdn.

  4 DIi 6 n6ng thon 0,60 0,60

  cAc thdn: Nhan Hda,

  Bftc Hda, Phu Hda,

  My Hda, Ddng Hda,

  D^i Hda, xi CimHda

  0,72 0,72

  Quydt djnh sd 5100/QD-UBND ngAy10/12/2018 cua UBND huydn CimXuydn vd vide phd duydt quy hoach phAnId dAt d dan cir cAc thdn: NhAn Hda, BAc

  Hda, Phii Hda, My Hda, Ddng Hda, DaiHda x8 elm Hda huvdn Clm Xuvdn

  5 DSt d ndng thdn 2,20 2,20Thdn Ddng Vjnh, xS

  V|nh2,62 2,62

  Quydt djnh sd 2043/QD-UBND ngAy12/6/2019 cua UBND huydn Clm Xuydnvd vide phd duydt quy hoach phAn Id ditd dAn cu x§ elm Vjnh, huydn CimXiivdn

  6 Dit 6 ndng thdn 2,00 2,00Thdn Binh Minh, xS

  Chm Binh2,39 2,39

  Quydt djnh sd 2044/QD-UBND ngAy12/6/2019 ciia UBND huydn Cim Xuydnvd vide phd duydt quy hoach phAn Id dItd dAn cu xA Clm Binh , huydn CimXuvdn .

  7 Dk d ndng thdn 0,77

  o

  0.25

  Thdn Ddng Chdu,

  Binh Minh, Nam

  Ly, Trung Tram,

  TAn An, xS Cto

  Binh

  0,62 0,62

  Quydt djnh sd 1562/QD-UBND ngAy11 /4/2018 v/v phd duydt dAt d dAn cu cActhdn xA elm Binh; sd 3907/QD-UBNDngAy 07/10/2013; sd 6038/QD-UBNDngAy 01/12/2011 cua UBND huydn CAmXuydn v/v quy hoach chi tidt dan cu xAClm Binh

  8 Dit 6 ndng thdn (viing T4i djnh cu) 0,15 0,15Thdn ThAi Vinh, xA

  elm Binh0,18 0,18

  Quydt djnh sd 3145/QD-UBND ngAy06/4/2014 cua UBND huydn CAm Xuydn

  v/v phd duydt didu chinh tAi djnh cu thdnVinh ThAi. xA Cim Binh

  9 DSt d ndng thdn 0.68 0,28 0,40

  CAc thdn: Ddng

  Trung, BAc Tidn,Trung Tram, Ddng

  Chau, Ddng Vinh,Vinh ThAi, Binh

  Luat, TAn An, xA

  0,33 0.33

  Quylt djnh sd 533/QD-UBND ngAy31/01/2019 cua UBND huydn CimXuydn v/ phd duydt dlt d dan cu cAc thdnxA CAm Binh

  10 Ddt d ndng thdn 2.43 2,43

  CAc thdn: HoAng

  VAn, Rang Ddng,

  BAc ThAnh

  0,50 0,50

  Quydt djnh sd 2045/QD-UBND ngAy12/6/2019 ciia UBND huydn CAm Xuydn

  vd vide phd duydt quy hoach phAn Id dltd dAn cu xA Cim Duong, huydn CAmXuvdn.

  IV Dat d tyi dd thj 130 1.80 2,152,15

  Phylyc I.6.CX

 • STT TSd c&Dg trlnh, d^' io

  Di^n tkh

  thu hiidit(ha)

  SO- dvng to* lofi dit (ha)Dja dilm

  (Thdn-, xi....)

  Khii loin kinh

  phi th^ hifn Biithirimg, GPMB

  (ty ding)

  Nguin kinh phi th^ hifn (ty ding)can cv phip 1^ Ghi chd

  LUA RPH RDDDitkhic

  NSTW NS tinhNS dphuy$n

  NS dpxa

  Doanh

  nghifp

  1 Dit 6 dd thi 1.80 1,80T6 dan ph6 NhdnHda, TT ThiSn CiUn

  2,15 2,15

  QuySt djnh so 1398/QD-UBND ngiy25/4/2019 ciia UBND huy$n Cim Xuyfinv/v ph6 duy§t quy ho^ch dit 6 din cu tidin nhi Nhin HAa. TT Thifin Cim

  V Dit sinb hoft c^ng ding 0,12 0,12 0,14 0,14

  1Md rOng hOi qu&n thdn E)dng TSyXu^

  0,12 0,12ThOr E)6ng Tty

  Xuin, xa elm Ha0,14 0,14

  Quyit djnh so 1657/QD-UBND ngiy17/05/2019 cua UBND huy^n vi vi§cpha duy^t diiu chinh quy hoach xay d\mgn6ne thon mcri xS Cam HA huvfin Cim

  HOI dOng nhan dan tinh

  Phvlwc 1.6.CX

 • PHV LVC 1.7. t6nG HpF DANH M CAC CONG TRINH, D\j' AN CAN THU HOI DAT (B6 SUNG) NAM 2019CUA HUY$N HirONG SON

  (Kem theo Nghi quyet s6l49/NQ-HDND ngay 17 thang 7 ndm 2019 cua Hoi dong nhdn dan tinh)

  STT Tin c6ng trlab, dy taDifn tich

  tha hdi dit

  (ha)

  Sir dyng tit lo|i dit (ha)

  Dia diem

  (Thda.., xi....)

  Khii todn

  kinh phi thyc

  hifii Boi

  thiromg,

  GPMB (ty

  dong)

  NguSn kinh phi thyc hi^n (t^ dSng)

  Gin cir phip 1^ GhichuLUA RPH RDD Ddt khic NSTW NS tinh

  NS cap

  huy^n

  NS cdpx<

  Doanh

  nghi^p

  (1) (2)(3H4H5)

  ■K6>H7)(4) (5) (6) (V) (8)

  (9HI0>+....+.(14)

  (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

  12 T6ng 14»2 0,45 030 137 2,92 2,92I Dit giao thong 1,67 030 030 1,17 2,63 2,63

  1

  D\r ma rpng nut that LiMinh Huong giao vdriduong Le L(?i

  0,02 0,02To dan pho 5- TT

  Pho Chau0,20 0,20

  QD so 2298/ QD-UBND ngdy 3/8/2018 ciiaUBND huypn Huong Son v/v phe duypt chii truongdau tu xay d\mg cong trinh

  2QH h? thong giao thong npithj 0.10 0,10

  To dan pho 5, TTPho Chau

  1,00 1,00QD so 2692 /QD-UBND ngay 20/8/2018 ciiaUBND huypn Huong Son v/v phe duy?t chu truongdau tu

  3 MR du6rng GT trinh IQ 1,00 0,2 0,80

  Thon Hung Ti^Dpng Eo, Ao

  Tr6n, H6a Tien\& Son Tien

  0,96 0,96CV s6 7378/UBND-KT ngdy 23/11/2018 v/v ch^pthuyn danh myc dau tu dpi 1, thupc DA vay vonQuy A ryp Xe lit

  4 Duong giao thong NT 0,40 0,30 0,10 Thon Am Thuyxa Son Thuy 0,36 0,36

  CV so 3782 /UBND-KTl ngay 13/6/2019 ciiaUBND tinh Hd TTnh V/v danh myc dau tu Dot 2,Dy an "Cai thipn co so hp tang cac xa vung ngpplyt tinh Hd Tinh nham ung ph6 vdi bien doi khihpu vd phat trien bdn vflng"

  5 MR giao thong NT 0,15 0,15Thdn TningTien,Tan Tien xS Son

  Tien0,11 0,11

  CV so 7378/UBND-KT ngdy 23/11/2018 v/v ch4pthupn danh myc dau tu dot I, thupc DA vay vonQuy A rpp Xe ut

  II Dat cong trinb ning lir^ng 0,17 0,13 0,04 030 030

  1

  XD kenh muong thu^ DAcai thi^n co so h? tang chocac xS bj anh huong boinglp lyt tinh Ha TTnh

  0.05 0,05

  Dong Tryng,Dong Trira, thonTan Ho xS Son

  Tan

  0,06 0,06Cong van so 7378/UBND-KT ciia UBND tinh Hd

  rmh

  2XD trym bien dp, ch6ng qudtaiqua9xa 0,10 0,08 0,02

  Son Ham, SonTien, Son Hong,Son Kim 2, Son

  Trudmg, SonBinh, Son Giang,Son Trung, Son

  Phu

  0,12 0,12QD so 390/QD-PCHT ngdy 19/3/2019 ciia Cong ty

  Dipn luc Hd Unh

  Phu Ivc 1,7.HS

 • STT T£d c6ng tiinb, dy in

  Difn ticb

  tbu boi ddt(ha)

  Sir d^ng tir lo^i dat (ba)

  Dia diem

  (Th6n.., x§....)

  Kbii toin

  kinb phi tbyc

  hifo Boi

  tbirong,

  GPMB (ty

  dong)

  Nguon kinb phi tbyc bifn (ty d6ng)

  Cin cv pbip 1^ Ghi Chi

  LUA RPH RDD Dit kbic NS TW NS tinhNS cap

  buyfn

  NS cdpxS

  Doanb

  nghifp

  3 Du6ng di^n 0,01 0,01Thon Ldng Chd

  xS San Kim 20,01 0,01

  QD so 390/QD-PCHT ngay 19/3/2019 cua Cong tyDi§n lye Ha Tinh v/v Phe duy?t Bdo cao KTKTdau tu XD cong trinh: Xay dyng DZ,TBA chongqud tai va gidm ton that di^n ndng ludi di?n cdc xShuy?n Huong Son

  5 XD tr^m bien dp 0,01 0,01Thon Ac Iron x5

  Son Tien0,01 0,0!

  QD so 390/QD-PCHT ngay 19/3/2019 cua Cong tyDi?n l\rc Ha TTnh v/v Phe duyet Bao cao KTKTdau tu XD cong trinh; Xay dyng DZ,TBA chongqud tai va giam ton that di^n ndng luoi di?n cdc x3huy^n Huong Son

  III Dat bii thdi, xir 1;^ chat thai 0,08 0,02 0,06 0,100,10

  1 Bai trung chuyen rac thdi 0,03 0,02 0,01Thon 3 xi Son

  Long0,04 0,04

  Quyet djnh 2380/QD-UBND ngdy 23/4/2019 cuaUBND huy?n Huong Son v/v Dieu chinh QHSDdat xa Son Long

  2 Bai xir ly rdc 0,05 0,05Thon Trung Hoa

  xS Son Phuc0,06 0,06

  Bien ban hop mo rpng dieu chinh QH bai rdc trungchuySn ngay 08/4/2019 cua UBND xa Son Phiic

  HOI dOng nhan dan tinh

  Phu luc i.7.HS

 • PHV LVC 1.8. t6nG Hgfp DANH MUC CAC CONG TRINH, DV" AN CAN THU h6i DAT (B6 SUNG) NAM 2019CUA HUY£N DUC THQ

  (Kern theo Nghi quyit sdI49/NQ-HDND ngay 17 thdng 7 nam 2019 cua Hoi ddng nhdn dan tinh)

  STT TSd cong trinh, dy In

  Difn tkh

  thu h&i dit(ha)

  SO* dyng tir lofi dat (ha)Dja diim

  (ThOn.., xl....)

  Khii toln Idnh phi

  thtn: hifn B6ithu^g, GPMB(ty

  dong)

  Nguon kinh phi thyx hifn (ty dong)

  can cir phlp 1^ Ghi chu

  LUA RPH RDD Dat khic NSTW NS tinhNS ciphuyfn

  NS dpxa

  Doanh

  nghifp

  (1) (2)(3)=(4W5>+

  (6>+(7i(4) (5) (6) (7) (8) (9M10)+....+.(14) (10) (tl) (12) (13)

  (14) (15) (16)

  3

  I

  Tons

  Dit cdng trinh nlng lu^ng

  1,72

  0,32

  1,52

  0,32

  0,20

  0,38 0,38

  1Quy ho^ch dudng day vl tram bien dpIIOKV

  0,32 0,32

  Xa Dire Thiiy,Dire Thjnh, Thli

  yen

  0,38 0,38

  van ban so 6475AJBND-TM ngly

  23/12/2015 ciia UBND tinh HaTTnh v/v

  thda thuan vj trl d5t TBA 11 Okv Hong

  LTnh va hudng tuyen dudng day 1 lOkVdan noi vlo TBA Hone I Tnh

  II D^t 6* tai nong thon 1,40 1,20 0,20 1,67 1,67

  1

  Quy hoach dat d phla sau HTX YenPhiic (vung D6ng Tram, Bien Dongthon Trung VSn Minh) _TDC Duong

  0,60 0,60thon Trung V5n

  Minh, xS Yen H60,72 0,72

  QD so 1165/QD-UBND ngay 19/4/2019

  cua UBND tinh v/v phe duyet phucmg ancam moc Iq gioi an toan dudng bp cao toe

  doan ana tinh HT

  2 Quy hoach dat dr thon Hoa Thii 0,80 0,60 0,20Th6n H6a Thdi, xa

  Dire Lac0,95 0,95

  QD so 2401/QD-UBND ngay 3/5/2019ciia UBND huyfn Dire Thp V/v phe duyetQH chi tiet xay dpng khu dan cu nam

  2019 ' ̂HOI d6ng nhan dan tinh

  Phulvcl.8.DTz

 • PHV Lyc 1.9. TONG HQfP DANH MVC CAC CONG TRINH, DV* AN CAN THU HOI DAT (B6 SUNG) NAM 2019CUA HUYEN CAN LQC

  (Kern theo Nghi quyit sdl49/NQ-HDND ngay 11 thdng 7 ndm 2019 cua Hoi dong nhdn dan link)

  STT TSn c5ng trinh, dy in

  Difn tich

  thu hSi dat

  (ha)

  Sir dgng tir lofi dat (ha)Dja diem

  (Thfin.., xi....)

  Khdi todn kinh phi

  thg-c hi^n Boi

  thirdug, GRIME (ty

  dong)

  Nguon kinh phi thv'C hi^n (ty dong)

  Cin cd phdp ly Ghi chu

  LUA RPH RDDDat

  khdcNSTW NS tinh

  NS cap

  huy$nNS dp xi

  Doanb

  nghifp

  (I) (2)(3H4)^5)

  +(6>K7)(4) (5) (6) (7) (8) (9H10>+....+.(i4) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

  T^ns 17,59 17,48 0,11 11,90 11,85 0,06

  I Dat cone trinh nine lirone 0,09 0,08 0,01 0,06 0,06

  1dn cdi t^o duong day va tr^m bien

  dp 1 lOKV Hong Linh0,04 0,04

  Xa Kim 1^

  0,02 0,02

  Quydt djnh so 6475/UBND-TM cuaUEND tinh Ha Tinh ve vide th6a thudn vj

  tri dit TEA - 1 lOkV Hong LTnh vd hudmg

  tuyen du(mg ddy 1 lOkV dau noi vdo TEAHone l.mh

  2

  Dv an, xay d^rng DZ, TEA chong qud

  tdi vd gidm ton that dien ndng ludi di^n 0,04 0,03 0,01

  Xa Quang Lpc, xa

  Xuan Lqc, xi Phii

  Loc

  0,02 0,02

  Quyet djnh so 2949/QD-EVNNPC ngdy9/10/2018 cua Tong Cong ty Didn [\rc

  mien Eic

  3

  Dg- dn, xay dimg mgch vong 22kV gi&a

  TEA 1 lOkV Can vd TEA 1 lOkV 0,01 0,01

  Thj tran Nghen, xa

  Thien Lpc, xi Thuan

  Thien. xa Time Loc

  0,01 0,01

  Quyet djnh s6754/QD-EVNNPC ngay

  22/3/2019 ciia Tong Cong ty Didn Itrcmidn Eic

  11 Dat if tfi ndng thdn 13,00 12,90 0,10 8,05 8,05

  1 Quy ho9ch dat it (dau gid ) 8,80 8,80

  Viing Nha Tip,

  Thon Tning Hdi, xa

  Thien Loc

  5,40 5,40

  Quyet djnh so 1914/QD-UBND ngdy 21thdng 6 nim 2019 ciia UBND tinh vd

  viec ohe duvet guv hoach chi tiet

  2 Quy ho9ch dat d (dau gid) 3,60 3,60Dong Muong, th6n

  Kim Thjnh, xi Kim

  Loc

  2,21 2,21

  Quyet djnh so 13/QD-UEND ngay 22

  thdng 01 nim 2019 ciia UBND huydn

  Can Loc vd viec phe duydt quy ho9chnhan 16 dat d

  3 Quy ho9ch d4t 6 (d4u gid ) 0,08 0,08 Thon Khanh Sorn,xa Son Loc

  0,04 0,04

  Quyet djnh so 13/QD-UBND ngay 22thdng 01 nim 2019 ciia UBND huydnCan L6c vd vifc phe duydt quy ho9ch

  ohan Id dat 6

  4 Quy hoach dat d (dau gid ) 0,02 0,02 Thon VTnh Gia,xa Song Loc

  0,01 0,01

  Quyet djnh so 13/QD-UBND ngay 22thdng 01 ndm 2019 ciia UBND huydnCan Loc vd vide phd duyet quy ho9ch

  nhan 16 ddt a

  5 Quy ho9ch dat 6 (xen dim ) 0,50 0,50Dong H6i Eiln,Thon Trii Ld, xi

  Quang L6c

  0,38 0,38

  Quydt djnh s6 13/QD-UBND ngay 22

  thdng 01 nSm 2019 ciia UEND huydn

  Can Loc vd vide phe duydt quy ho9chnhdn 16 ddt is

  III Dat if tai do thi 4,50 4,50 3,80 3,80

  IQuy ho9ch dit it dong Bi4n L9C (daugi^)

  4,50 4,50

  Thi tran Nghdn

  3,80 3,80

  Quyet djnh s6 2100/QD-UBND ngdy 28thdng 6 ndm 2019 ciia UEND tinh vd

  viec nhe duvet guv hoach chi tiet

  HQ! DONG NHAN DAN

  Phv Itfc 1.9.CL

 • PHV LVC 1.10. t6nG hop DANH MVC CAC CONG TRiNH, DV AN CAN THU h6i DAT (BO SUNG) NAM 2019CUA HUY^IN KY ANH

  (Kern theo Nghi quyit s6l49/NQ-HDND ngay 17 thdng 7 nam 2019 ciia Hqx dong nhdn dan tinh)

  STT Tco cdog triah, dvio

  Difn ticb

  thu h&i dit

  (ha)

  Sv d^ng tv lof i dat (ha)Dja dilm

  (Thdn.., xi....)

  Kbii toin kinh phith\^ bifn B6i

  Ihiriug, GPMB (ty

  d&ng)

  Ngu&n kinh phi th\rc hifn (ty dong)

  Cin cv phip 1^ Ghl cbn

  LUA RPH RODDitkhic

  NSTW NS tinhNS cap

  huyfn

  NS cap

  xi

  Doaob

  nghifp

  (1) (2)(3)=(4)+(5)

  -K6VH7)(4) (5) (6) (7) (8) (9)=(10>+....+.(14) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

  6 25.29 10,73 1,00 13,56 78,04 75,03 230 031

  1 4.50 4,50 5931 5931

  1

  QH Dat trong rung sin xuat thon

  Nam Xuan Son (Di ddi tii ditih ctr

  cic hp dan xung quanh Nhi miy rac

  thii)

  4,50 4,50 XaKyTin 59,21 59,21

  van ban so 84/HDND ngiy 21/3/2019

  cua HDND tinh ve vi^ quyet djnh chutnrcmg dau tir Dv in Boi thufimg, h5 trp,di dai tii dinh cir cic hp dan xung quanhNhn miv ric thii tai xa Kv Tan,

  II 13,12 10,60 1,00 132 1532 15,82

  I

  Nang cap dirimg huy^n Ip DH.136(Do^ tir DT.55I den kfinh N1 song

  Rac) x3 Ky BSC

  1,00 0,60 0,40 XSKyBic 1.82 1,82

  yuyct ainti so jyui/QU-UbNU ngay

  24/8/2018 cua UBND huypn ve vipc phS

  duypt chii tnrong dau ttr xiy dimg Dp annang cip dirmg huypn Ip DH.136 (Do9ntir DT.551 den kenh N1 song Ric) xa Ky

  Bic, huypn Kv Anh.

  2Dtrdng huypn DH.137 (DirtmgTien -Xuan), huypn Ky Anh

  12,12 10,00 1,00 1.12Xa Ky Tien, xS Ky

  Xuan14,00 14,00

  Vin bin so 3347/UBND-GT ngiy

  27/5/2019 v^ vi^ dieu chinh eye bOhudng tuyin duimg huypn DH.137(dudns Tien - Xuan). huven Kv Anh.

  III 0,27 0,03 034 230 230

  1

  Di da! dircmg day cao th^ 35kv t?]Trung tarn do ihj mcri Ky E)6ng,huypn Ky Anh

  0,27 0.03 0,24 xa Ky Dong 2,50 2,50

  Quyet djnh so 4495/QD-UBND ngiy

  26/10/2018 ciia UBND huypn ve vipc phe

  duypt Bio cao kinh te ky thuat dau tu xay

  dpng cong trinh Di d6i dircmg day cao the35kv tai Trung tam d6 thj mdi Ky Dong,hiivenKvAnh

  IV 7,40 O.IO 730 031 031

  1

  D4t is (Khu Trung tam lang thanhnien l$p nghipp lay Ky Anh, huyenKyAnh)

  7,30 7,30 xa Ky Tay 0,48 0,48

  Quyet djnh so 3239/QD-UBND ngiy29/10/2014 ciia UBND tinh ve vi?c phi

  duypt bin do ranh gi6i sir dyng dat viQuy hoach chi tiet xay dpng Khu trung

  tim (ty l| 1/500) - Dp an Lang thanh nien

  Lap nghilp Tay Ky Anh, huypn Ky Anh,tinh Hi Tinh

  2QH Xen dim dan cir vung Con Chpth6n Tan Thp

  0,10 0,10 XaKyThp 0,03 0,03

  Quylt djnh so 2710/QD-UBND ngiy23/5/2017 ciia UBND huy|n ve vipc phe

  duylt quy hoach xen dim din cu viingCon Chp ihon Tan Thp, xi Ky Thp,

  huven Kv Anh

  Hpi d6ng nhan dan tinh

  Phuluc t.lO.KAHz

 • PHV LVC 1.11. t6nG H(?P DANH MVC CAC CONG TRiNH, DV" AN CAN THU HOI DAT (B6 SONG) NAM 2019ClIA HUYEN HlTOtNG KHE

  (Kem iheo Nghi quyh s6l49/NQ-HDND ngay 17 thang 7 nam 2019 cua Hqi dong nhdn dan tinh)

  STT T£b cdng triob, dv" AbDifo tfch

  thu h6i

  dat(ha)

  Sd dyng td loyi dit (ha)Oja diem

  (Thdo.., xa....)

  Khai loao kinh

  phi tbi^c hifD Boi

  thirdng, GPMB

  (ty d^ng)

  Ngu^o kinh phi thyv bito (ty d6ng)

  CiB cd pbap 1;^ Ghi chuLUA RPH ROD

  Ditkhic

  NSTW NS tinhNS ciphuy^D

  NS dpxi

  Doaah

  Dghifp

  (1) (2)(3H4)+(5

  >K6>H7)(4) (5) (6) (7) (8) (9H10)+....+.(14) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

  ,1 Tode 1,83 0,08 1,75 2,04 U4 0,70

  I Dat Eiao thSns uo UO 134 134

  1XD ciu Bai Hat vi md dirmg 2 d^ucau xa Hoa Hai, (dirimg dai 400m)

  1,20 1,20 Hoa Hai 1.34 1,34

  Quyet d|nh s6 817/QD-UBND ngay21/3/2019 ve vi^ ph6 duyyt chu tnrong

  d4u tu dy an cau Bai Hat va dirdng 2 daucau xa Hoa Hai.. huven Hircme Khe

  111 Datd'oons thda 0,63 0,08 0,55 0,70 0,70

  1Xem dam dat d dan cu thon Hinmg

  Thugng0,55 0,55 LOc Y6n 0,61 0,61

  Quyet d|nh so 1574/QD-UBND ngay27/5/2019 ve vi^ phe duyft dieu chinh

  quy hoych sd dyng dat den nam 2020 cuahuven Hurnie Khe

  2 Xem d^ dit d dan cir thon 4 va thdn 9 0,08 0,08 Huong Thuy 0,09 0,09

  Quyet djnh so 1574/QI>-LIBND ngay27/5/2019 ve vice phe duyct dieu chlnhquy hoach sd dgng dat den nam 2020 cda

  huven Huone Khe

  Phwlvc I.M HICz

  HOI DONG NHAN DA>mNH

 • PHV Lyc 1.12. t6ng h(?p danh Myc cAc cong trinh, oy An cAn thu h6i dAt (b6 sung) nAm 2019CUA HUY$N Vt QUANG

  (Kem theo Nghi quyet sdN9/NQ-HDND ngay 17 thdng 7 ndm 2019 cua Hoi dong nhdn dan tinh)

  STT TSn c6ng trinb, dv" inDifn ticb

  tbu hdi

  dat(ha)

  Sir dyng lir logi dat (ha)

  Dja dilm(Thon.., xl....)

  KJiii loin kioh

  phi tbyt hign Bol

  thir«yng, GPMB

  (ty dong)

  Nguon kinh phi thgx hifn (ty dSng)

  Cin cu- phip 1^ Gbi ChiLUA RPH ROD

  D^t

  khicNSTW NS tInh

  NS dphuyfn

  NS cipxi

  Doanh

  nghifp

  (I) (2)(3H4)+..(

  7)(4) (5) (6) (7) (9H10>+-(I4) (10) (H) (12) (13) (14) (15) (16)

  4 T^ng 4.80 2.50 230 28.13 17.55 8,56 0.60

  I Dit giao thong 2,72 0,82 1.90 25,65 1735 730 0,60

  1DiKmg giao thong ndng thdn xfl Dire

  LInh1,50 0,50 1,00 Due LTnh 1,50 0,90 0,60

  Cong van 2826/ UBND-GTl ngiy

  08/05/2019 V/v chii truong dp in dau

  tu xay dpng cong trinh dudng GTNT xSDire l.lnh hiiven Vii Ouane

  2MR dir&ng Huong Thp - Due Huong

  (HL03)1,22 0,32 0,90

  Huong Thp, Dde

  Huong24,15 17,55 6,60

  Quyet djnh so 1709/QE)-UBND ngiy

  07/6/2019 cua UBND tinh ve vi^ phS

  duypt chii truong dau tu dp in dudngHuong Thp - Dire Huong ( dogn thon

  Huong Phiing, xa Due Huong den thon2 xa Hifonp Thoi hiiven Vfi Oiianp

  II Dat thuv loi 0.88 0.88 1.06 1.06

  1

  Kenh muong md rpng, dat S9t Id, dat

  nglp ling khong sin xuat dupe thupc

  tuy^n kSnh chinh thuQC dp an NganTruoi - Cam Trang

  0,88 0,88 Durc B6ng 1,06 1,06

  van bin so 215/BQLDA-KHKT ngiy

  12/3/2019 cua Ban quin ly dp in dau tu

  xiy dpng cong trinh Nong nghipp vi

  Phat trien nong thon tinh Hi Tinh

  vipc boi thudng, ho trp dat nong nghipp

  b) anh hudng. Dp an Hp thong thuy IpiNpan Tnroi Cam Tranp i piai doan 11

  III Dat sdng, ngdi, kSnh, rgch, su6i uo 0,80 0,40 1,42

  1Nftn ddng su6i khe Truoi phpe vy nhimiy g5 MDF

  1,20 0,80 0,40 Son Thp 1,42 1,42

  Quyet djnh so 1926/QD-UBND ngay

  27/6/2018 ciia UBND tinh ve vipc phS

  duy^t chii truong dau tu Dp in Nindong Hoi Truoi, xi Son Thp huy§n VB

  Ouane.

  iiOi d6ng nhan dan tInh

  Phuluc I.I2.VQ

 • PHV LVC I.I3. T6nG H

 • STT Ten cong trinh, dy in

  Difn tich

  thu hoi dat

  (ha)

  Sir d^ng tv loai d^t (ha)

  Dja diem

  (Th6n.., xi....)

  Khii toin kinh phi

  th^ hifn B^ithir^g, GPMB (ty

  dong)

  Ngudn kinh phi th^ bifn (ty oSng)

  Cin cir phip iy Gbi cbd

  LUA RPH RDDDit

  khicNSTW NS tinh

  NS cap

  huy$n

  NS cap

  xl

  Doanb

  nghifp

  2Quy ho9ch dat is, dim dan thon Xuin

  0,50 0,50 xa Ho Do 0,38 0,38Quyet djnh 4253/QD-UBND ngiy

  31/12/2015 ciia UBND huven Loc Hi

  3 Quy hoach dit d viing sue siru 0,05 0,05 Xa Phil Lini 0,04 0,04Quyet djnh s6 2081/QD-UBND ngiy26/6/2017 cua UBND huven Loc Hi

  V 0,25 0,25 0,19 0,19

  1 Quy hoach md rgng nhi vdn hoa Ha An 0,10 0,10 xa Thach My 0,08 0,08Quyet Djnh so 8514/QD- UB ngay

  03/12/2018 ciia UBND huven Loc Ha

  2 Quy hoach nha vin h6a thdn Hoi Binh 0,15 0,15 xa Thinh Loc 0,12 0,12Quyet djnh so 3775/QD-UBND ngay

  07/12/2017 cua UBND huven Loc Ha

  HOI fX^NG NHAN DAN

  Phvluc 1.13.LH

 • PHy Lyc 2. t6ng hqp danh Myc cong trinh, oy* an chuyen Myc dich su* oywG dat trong lua, dat ru'ng phong ho, riTngDAC OyNG (BO SUNG) NAM 2019 CUA TINH HA TINH

  (Kem theo Nghi qi4yet sol49/NQ-HDND ngay 17 thdng 7 ndm 2019 cua Hoi dong nhdn dan tinh)

  STT Ten huyfn

  Tong cong trinh,

  in xin chuyen myc

  dich sir dung dat

  Tong diyn tich xin chuyenSir dyng tu cic loai dat (ha)

  Ghi chumyc dich SDD (ha)

  LUA RPH ROD

  (1) (2) (3) (4H5>H6>+

 • PHV LyC 2.1. DANH MUC CONG TRlNH, DV AN CHUYEN MUG DlCH StT DyNG DAT TRONG LtA, DAT RtTNG PHONG HQ, RUNG DACDUNG (BO SUNG) NAM 2019 CUA THANH PHO hA TINH

  (Kem theo Nghi quyet sol49/NQ-HDND ngay 17 thang 7 nam 2019 ciia Hgi dong nhdn dan tinh)

  STT Ten cong trinb, in

  Tong difn tich

  xin chuyen muc

  dich SDD fha)

  Sir dung tir cac ioai dat (ha)D|a diem Gin cir phip 1^

  Ghi

  LUA RPH RDDchu

  (1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

  11 Tone 10.95 10,95

  I Dat thinmg mai, dich vu 3,26 3,26

  1QH khu l6 h(7p thirong mai dich vy the thaoPhuong Phucme (khoi pho Yen Done).

  2,48 2,48 Phuong Thych LinhQuyet djnh s6 772/QD-UBND ngay 15/3/2019 cuaUBND tinh HaTTnh.

  2

  Dy an xay dyng dyi ly 6 to cap 1 hang

  Mitsubishi cua Cong ty Co ph^ AT KimLien, H^Tlnh.

  0,60 0,60 xa Thych TrungQuyet djnh so 2562/QD-UBND ngdy 01/9/2017 cua

  UBND tinh Ha Tinh.

  3Kho chua h^g ban h^g typ h6a (xom

  Kinh Nam)0,18 0,18 xa Thych Hung

  Quyat djnh so 1680/QD-UBND ngay 26/9/2018 ciia

  UBND thanh pho Ha TTnh.

  11 Dat giao thong 0,71 0,71

  1 Mo rpng ben xe buyt 0,35 0,35 Phuong Thych QuyQuyet djnh so 3114/QD-UBND ngay 18/10/2018 ciiaUBND tinh Ha TTnh

  2

  Nang cap, m

  dong Vung Ghe, xa Thych Hy (thon Lien

  Hd)

  0,36 0,36 xa Thych Hy Quyet djnh so 1967/QD-UBND ngdy 30/10/2018 ciia

  UBND thanh pho Ha TTnh

  III Dat cong trinh ning liromg 0.03 0,03

  I

  Xay dyng 1 xuat tuyen 22kV sau TBA

  1 lOkV Thych Linh (E18.1) cdp diyn chocdc xS Thych Trung, Thych Hy, Thych Mon

  - th^h pho Ha Tinh va san tai cho DZ

  472EI8.1

  0,03 0,03

  Tyi cdc xa: Thych Trung,

  Thych Hy, Thych Mon, Thych

  Dong, Thych Hung.

  Quyet djnh so 3041/EVN NPC ngay 11/10/2018 ciia

  Tong Cong ty Diyn luc mien Bdc

  IV Dat if tai nong thon 2,05 2,05

  1 Hy tang khu dan cu Tan Phu 2,00 2,00 xa Thych TrungQuyet djnh s6 372/QD-UBND ngay 15/3/2018 ciia

  UBND thanh pho Ha Tinh

  2Quy hoych dM a nong thon khu dan cuVung Doi Gid

  0,05 0,05 xa Thych TrungQuyet djnh so 1405/QD-UBND ngay 21/7/2014 ciia

  UBND thanh pho Ha TTnh

  V Dat xay dung try so 00* quan 3,78 3,78

  1Try so Bao tang va Trung Tarn Thanh

  Thieu nhi3,28 3,28 Phudng Nguyen Du

  Thong bao so 185/TB-UBND ngay 01/7/2019 ciia UBNDtinh

  2Trung tarn hanh chinh x3 Thych Trung (Try

  so UBND xa)0,50 0,50 Xa Thych Trung

  Quyet djnh so 2087/QD-UBND ngay 30/10/2014 ciiaUBND thanh pho Ha TTnh

  VI Dat 00" so ton giao 1,12 1,12

  1 Chua Khang Quy 1,12 1,12 Phuong Thych QuyQuyet djnh s6 1594/QD-UBND ngay 05/5/2015 ciiaUBND tinh Ha TTnh

  Phy lyc 2.1.TPHT

  hOi d6ng nhan dan

 • PHV LyC 2.2. DANH MIJC CONG TRINH, Dy* AN CHUYEN MyC DICH SU* OyNG DAT TR6nG LUA, DAT RU>JG PH6NG HQ, RU>JG DAC OyNG(BO SUNG) NAM 2019 CtJA TH| XA h6NG LINH

  (Kern theo Nghj quyit s6149/NQ-HDND ngay 17 thdng 7 nam 2019 cua HqI dong nhdn dan tinh)

  STT Ten cong (rlnh, dy in

  Xdng difn ttchxin chuyen myc

  dich SDD (ha)

  Sir dyng tur cic Jo^i ditDja dilm

  (Thdn,...., xi.....)CSn cir phip 1^ Ghi chu

  LHA RPH RDD

  (1) (2) (3H4H5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8)(9)

  4 Tong 5^5 5,25

  I oSt cym cong nghifp 3,00 3,00

  1 Cym cong nghi^p Trung Luang 3,00 3,00 Phudng Trung LuongQuyet djnh s6 3613/QD.UBND ngiy 15/11/2011 ciiaUBNDtinh HiTinh

  II Dat giao thdng 1,98 1,98

  2 Duimg vie b?nh vien Da khoa Hong LTnh 1.98 1,98IDF D6ng Thu^n, Ngpc Son,p. Due Thudn

  Quydt djnh s6 438/QD-UBND ngiy 30/01/2015 cuaUBND tinh

  III Dat thinrng mai djch vii 0^7 0,27

  IDy in diem trung chuy^ Kinh doanh githuong phim

  0,27 0,27 Phudng D$u Li6uQuydt djnh s6 1424/QD-UBND ngiy 15/5/2019 cuaUBND tinh \k vi?c ch4p lhu§n chii truong dAu tu

  HOl D

 • PHU LyC 2.3. DANH MUC CONG TRINH, Oy" AN CHUYEN MyC DICH SU" OyNG DAT TRONG LUA, DAT RITNG PHONG HQ, RITNG DACDyNG (BO SUNG) NAM 2019 CUA THI XA KY ANH

  (Kem theo Nghi quyet s6149/NQ-HBND ngay 17 thdng 7 nam 2019 cua Hgi dong nhdn dan tinh)

  STT TSn c6Dg trinb, dv in

  Tong diyn tich

  xin chuyen muc

  di'ch SDD (ha)

  Sir dyng tir cic lo^i dat (ha)Dfa dilm Gin cir phip ly

  Ghi

  LUA RPH RDDchu

  (1) (2) (3)={4)-K5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

  3 Tong 7,09 5,81 1,28

  I Dat thirong m^i djch 1,39 0,11 1,28

  1

  Dau tu xay dymg tang khu v\rc kinh

  doanh, dich vy in uong nui Cay Ca cua

  Cong ty TNHH Xay dimg va dau tu Phu

  Hune Lone

  1,28 1,28 KJ' LgiQuyet djnh chu truong dau tu so 85/QD-KKT ngiy

  05/6/2019 cua Ban quan ly KKT tinh

  2Dich vy thucmg myi tong hyp cua ba

  Nguyen Thj Xuan0,11 0,11

  Thon Tran Phu, xSl Ky

  Hung

  Quyet djnh so 2860/QD-UBND ngay 21/9/2018 cua

  UBND thi xa Ky Anh v/v chap thu^ chu trucmg dau tu

  Dy an khu kinh doanh djch vy tong hyp tyi xS Ky Hung,

  thi xa Kv Anh cua ba Neuven Thi Xuan

  II Dat u t^i nong thSn 5,70 5,70 0,00

  1 DM a nong thon (Cau Bau 1) 5,70 5,70Thon Tan Ha, Tan Tien,

  xa Ky Hung

  QD so 2147/QD-UBND ngiy 15/8/2018 ciia UBND thj

  xa Ky Anh v/v phe duy?t Do an quy hoach xay dung

  diem dan cu none thon Cau Bau. x3 Kv Hune

  HOI DONG NHAN DAN Tlf^H

  Phvil\jc2.3.TXKA

 • PHV LVC 2.4. DANH M\JC CONG TRINH, Dl/ AN CHUYEN MVC DICH Sl^ DUNG DAT TRONG LUA, DAT RlTNG PHONG HO,DAC DUNG (BO SUNG) NAM 2019 CUA HUYEN NGHI XUAN

  (Kem theo Nghi quyit sSl49/NQ-HDND ngay 17 thdng 7 nam 2019 cua Hoi dong nhdn dan tinh)

  STT Tin cdng trlnh, dy

  Tong di^n

  tich xin

  chuyen myc

  dich SDD

  (ha)

  Sir dune tir c^c loai dat

  Dja dilmcan cu- phap 1^

  Ghi

  chdLUA RPH RDD

  (1) (2)(3)=(4)+(5)+(

  6)(4) (5) (6) (7) (8) (9)

  5 Tone 23,85 5,85 18,00

  I Dat thinme mai, dich vu 18,20 0,20 18,00

  1dn Khu du Ijch sinh th^i bien

  XuSn Hoi18,00 18,00 Xa Xuan Hoi

  Quyit djnh so 3424/QD-UBND ngay 22/11/2017 cuaUBND tinh

  2QH cira h^g xang dau khu

  thuong mai tong hop0,20 0,20 Xa Xuan Yen

  Quyit djnh s6 3041/QD-UBND ngay 11/10/2018 cuaUBND tinh

  II Dat cone trinh nSne lupne 0,40 0,40 0,00

  1Dy an cap difn nong thon tu lirdi

  dien quoc gia

  0,10 0,10 xa Xuan Lam Quyet djnh so 1428/QD-UBND ngay 26/5/2014 cua

  UBND tinh ve vifc phe duyet dieu chinh dy an cap di|n0,30 0,30 xa Xuan Vien

  111 Dat 0* tai none thon 5,25 5,25 0,00

  1Khu dan cir ndng th6n mdi Truimg

  Quy0,35 0,35 xa Xuan Tnrdng

  Cong van so 2684/UBND-XD ngay 04/5/2019 cua UBND

  tinh ve vi|c lap quy hoach chi tiet Khu dan cu xa Xuan

  Tnione

  2Khu dan cu n6ng th6n mdi, thon

  Trung Van4,90 4,90 xa Xuan Hai

  C6ng van so 2365/UBND-XD ngay 22/4/2019 cua UBND

  tinh vi vi|c lap quy hoach chi tiet Khu dan cu tai thonTrune Van, xa Xuan Hai

  hOi d6ng nhan dan tInh

 • PHV LVC 2.5. DANH M\JC CONG TRINH, DI/ AN CHUYEN MVC DICH SU* DVNG DAT TR6nG LlIA, DAT RITNG PHONG HO, ROTSG D^C DyNG (BO SUNG)NAM 2019 CUA HUVfN TH^CH HA

  (Kern theo Nghi quyet s6149/NQ-HBND ngay 17 thdng 7 nam 2019 cua Hgi dong nhdn dan tinh)

  STT Tin c6ng trlnh, dy inTing difn tfchxin chuyin mycdich SDD (ha)

  Sir dyng tCr cic loai dat (ha) Dja diem(den cip xS) Cin cirphip 1^ Ghi chu

  LUA RPH RDD

  (1) (2) (3H4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)23 Tone 46,27 4637

  I Dat cum cong nghifp 035 035

  1

  Di; in ddu tu Nhi miy san xuit VLXD tongh

 • STT Ten cong trlnh,Tong dien tichxin chuyen muc

  dich SDD (ha)

  Stf dung tir c&c loai dat (ha) Dja diem(den cap xS)

  Gin cir phip 1^ Ghl chu

  LUA RPH RDD

  (1) (2) (3H4H5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

  6 Dat d nong th6n 0,80 0,80C^h buu di?n xS, thdn Binh

  San, Th^ch Bin

  van ban so 1140/UBND-KT&HT ngay 05/6/2019 ve vipcdong y chu trucmg lap quy hoach chi tiet tdng mat bangsir dune dit. tv le 1/500

  7 Dat dr none thon 0,60 0,60 Thdn 17, xSThach Tan van ban so 972/UBND-KT&HT ngdy 17/5/2019 ve vipc

  dong y chii trucmg lap quy hoach chi tiet tdn^ mat bangg Dit d n6ne thon 0,40 0,40 Thdn Tnmg Ho3, xa Thach TSn

  9 Dat a n6ng th6n 0,20 0,20 thdn Nhan Hda, xa Th^h TanQuy hoach chi tiet tdng mat bang sir dyng daU ty 1? 1/500

  dupe UBND huyen Thach Ha phe duvet nam 2014

  10 D^t 6 n6ng thon 0,20 0,20Nha Thuy ndng HL3, thdn Nam

  Van, Bac van, xa Thych Van

  van ban sd 37/UBNb-KT&HT ngay 04/01/2019 ve vipcdong y chii trucmg lap quy hoach chi tiet tdng mat bangsu dyng dat, ty 1? 1/500 dupe UBND huypn phe duyetnedv 26/4/2019

  11 Dit d ndng thon 0,80 0,80 Thdn Ndi, xa Thach XuSn

  van ban sd 3008/UBND-KT&HT ngay 26/12/2017 veviec dong y chii trucmg lap quy hoach chi tiet tong mat

  bang sir dyng dat, ty 1? 1/500 dupe UBND huy^n pheduvet nedv 26/9/2018

  12 Dat a nong thon 0,40 0,40Thdn La Xa, Phii Nam, xa

  Thach Lam

  Quy hoach chi tidt tdng mat bang sii dyng dat, ty le 1/500dupe UBND huyen Thach Ha phe duyet ngay 23/10/2018

  13 Dat d nong thdn 0,90 0,90Dong ba Hgi thdn Khe Giao 11,

  xa Ngpc Son

  Van ban sd 1940/UBND-KT&HT ngay 28/9/2018 ve viecdong y chu trucmg lap quy hoach chi tiet tdng mat b^gsir dyng dat, ty le 1/500 va ban vd quy hoach chi tiet ty le1/500 dupc UBND huyen ohe duvet neav 27/2/2019

  14 D^ a nong thdn (dau gid) 0,05 0,05VCmg Chum Lau,xa Thach San

  van ban sd 648/UBND-KT&HT ngdy 10/4/2019 ve viecdong y chit trucmg lap quy hoych chi tiet tdng mat bangsir dyng ddt, ty Id 1/500 dupc UBND huyen phe duydtthane 4/2019

  15 D^t d ndng thdn (d4u gi^) 0,21 0,21Canh dudng QL IB, Thdn Phai

  Nam, Phdi Dong, xa Thach LSm

  Quy hoach chi tiet tdng mat b^g sii dyng dat, ty le 1/500dupc UBND huyen Thych Ha phe duyet ngay 12/01/20107

  16 Dit d khu trung tamThdn VTnh An 1,30 1,30 xa Thach Vinhvan ban sd 1142/UBND-KT&HT ngay 05/6/2019 ve vi^cdong y chu trucmg lap quy hoych chi tiet tdng mat b^gsu dune dit. tv le 1/500

  17Quy hoach chi tiet xay dijng Khu dd thjHam Nghi thupc dja x3 Th^ich D3i, xa

  2,20 2,20 thdn Bac Thuang, xa Thach Dai Quyet djnh sd 1909/QD-UBND ngdy 21/6/2019 cuaUBND tinh ve viec phe duyet dd an Quy hoych chi tiet26,70 26,70 thdn Nhan Hda, xa Thach Tan

  IV Dat thuy Igi 0,25 0,25

  1D\r 3n AFD (cii t^o, nSng cap hp th6ngkenh tudi. tieu phyc vy SXNN vk tho3t lu)

  0,25 0,25

  xa Thach Ngpc, Vipt Xuycn,Thach Thanh, Thach Tien,

  Thach Long

  Quyet Djnh sd 879/QD-UBND ngay 31/3/2017 ciiaUBND tinh ve viec phe duyet Dy an dau tu xay dyng

  cong trlnh: Cai tyo va nang cdp he thdng kenh tudi, tiduphyc vy san xuat ndng nghiep va thoat lu cho vimg Bac

  Thach Ha

  V Dat ton eiio 4,60 4,60

  Phv Iwc 2.5.TH

 • STT T§n c&ng trinh, dv* in

  Tong difn tichxin chuyin muc

  Sir d^ng tD* cic io^i dat (ha) Dja diem(den cip xS)

  Cin cir phip 1^ Chi Chi

  di'ch SDD (ha) LUA RPH RDD

  (1) (2) (3H4M5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

  1 D\r in dJiu tu xiy dymg Ch£ia K6nh Cyn 4,60 4,60Th6n Thucng Nguyen, \i

  Thych K€nh, huy?n Thych Hi

  van ban so 2808/UBND-XDl ngiy 08/5/2019 ciia UBNDtinh ve vj tri, di?n tlch xiy dyng Chua K6nh Cyn, xaThach Kenh. huv6n Thach Hi

  HOI DONG NHAN dan TiNH

  Phv lye 2.5.TH

 • PHV LyC 2.6. DANH MyC C6nG TRINH, Dy AN CHUYEN MyC DICH SlT DyNG DAT TRONG LUA, DAT RITNG PHONG HQ, R^NG DAC DyNG (BOSUNG) NAM 2019 CUA HUVEN CAM XUVEN

  (Kem theo Nghi quyet sdl49/NQ-HDND ngay 17 thdng 7 ndm 2019 cua Hgi ddng nhdn dan link)

  STT T£n c6ng trlnh, dy- inTong difn tfch

  xin chuyen myc

  dfch SDD (ha)

  Sir dyng tit- cic loyi dat (ha)

  Dja dilm can cd phip ly GhiLUA RPH RDD chu

  (1) (2) (3H4H5H6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)12 Tons 10.21 1031

  1Dat xay dung co* sa giao dyevi dio tao 1,00 1,00

  1 Tnrdng ti^u h

 • STT Ten cdng trinh, dv in

  Tong difn tich

  xin chuyen mucdich SOD (ha)

  Sir dung tir cic loai dSt (ha)Dja diem can cir phip 1;^

  Ghi

  chuLUA RPH ROD

  (1) (2) (3H4H5H6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

  5 Dit d ndng th6n 2,00 2,00 Thdn Binh Minh, xaCSm BlnhQuydt djnh sd 2044/QD-UBND ngdy 12/6/2019 ciia UBND huy?ncam Xuyen vd vide phe duydt quy ho&ch phan Id ddt d dan cu xacam Binh , huven Cam Xuvdn .

  6 Dat a ndng thdn 0,52 0,52

  Thdn Ddng Chau, Blnh Minh, Nam

  Ly, Tning Tr^m, Tin An, xa CimBinh

  Quydt dinh sd 1562/QD-UBND ngiy 11/4/2018; sd 3907/OD-

  UBND ngay 07/10/2013; sd 6038/QD-UBND ngiy 01/12/2011 cuaUBND huven

  7Dat a nong thdn (vCing Tii djnh

  cu)0,15 0,15 Thdn Thai Vinh, xa Cim Binh

  Quyet dinh sd 3145/QD-UBND ngay 06/4/2014 Ciia UBND huydn

  cam Xuyen v/v phe duydt dieu chinh tai djnh cu thdn Vinh Thai, xacam Binh

  8 Ddt a ndng thdn 0,28 0,28

  Cac thdn: Ddng Trung, Bic Tidn,Trung Tr^im, Ddng Chdu, Ddng

  Vinh, Vinh Thai, Binh Lu(it, Tin

  An. xa cam Binh

  Quyet djnh sd 533/QD-UBND ngdy 31/01/2019 ciia UBND huydncam Xuyen v/ phe duydt ddt a ddn cu cac thdn xa Cim Binh

  HOI DONG NHAN dan TiNH

  Phwlvc2,6.CX

 • PHV LVC 2.7. DANH MyC CONG TRINH, Dl/AN CHUYEN MyC DICH SU DyNG DAT TRONG LUA, DAT RUNG PHONG HO, RUNG DAC DyNG (BO SUNG)NAM 2019 CUA HUYEN HUONG SON

  (Kem theo Nghj quyit s6l49/NQ-HDND ngay 17 thdng 7 ndm 2019 cua Hoi ddng nhdn dan tinh)

  STT Ten cong trlnh, dy in

  Tong difn tich

  xin chuyen muc

  dich SDD (ha)

  Sir dung td cic loai dit (ha)Dja dilm

  Cin cd

  phip 1^Ghi

  chuLUA RPH RDD

  (1) (2) (3H4>K5)-K6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

  6 Tone 1,40 1,20 0,20

  I Dat giao thong 0,50 030 0,20

  1 Dir^mg giao thong nong thdn 0,30 0,30 ThOn Am Thiiy, xa Son Thuy CV s6 3782 /UBND-KTl ngay 13/6/2019 cua UBND tinh Hh TTnh

  2 MR dudng GT trinh lu 0,20 0,00 0,2Thon Hung Tiin, Dpng Eo,Ao Trdn, H6a Tien xa Son

  Tien

  CV so 7378/UBND-KT ngSy 23/11/2018 v/v chip thu^ danh myc dau tud(7t 1, thuOc DA vay v6n Quy A r^ip X6 ut

  II Dat thuv lo^ 0,05 0,05

  1

  XD kenh muong thupc DA cai thienCO so ting cho cac xS bj anhhudna bai neap lut tinh Ha "Hnh

  0,05 0,05D6ng Trmg, Dong TrOta, thon

  Tan H6 xa Son TanC6ng van s6 7378/UBND-KT cua UBND tinh Ha Tinh

  III Dit cong trlnh ning lirqug 0,83 0,83

  1 in di^n REII 0,75 0,75Son Dipm, Son Thiiy, Son

  Tav. Son Trubns

  Cac Quyit djnh so 3489/QD-UBND ngay 21/11/2018; so 3425/QD-UBND nsav 13/11/2018 cua UBND tinh Ha TTnh

  2XD tram biin ip, chdng qud tai qua 9xS

  0,08 0,08

  Son Him, Son Tien, Son

  Hong, Son Kim 2, SonTrubng, Son Binh, SonGiane. Son Trune. Son Phu

  QD so 390/QD-PCHT ngay 19/3/2019 cua Cong ty Di^ lye Ha TTnh v/vphe duypt bao cao KTKT cong trinh xay dyng DZ,TBA ch6ng qua tai va

  giam tin thii dipn nang luoi di?n cdc xS huyen Huong Son

  IV Dat bai thai, xd Iv chat thai 0,02 0,02

  I Bai trung chuyin ric thii 0,02 0,02 Th6n 3 xa Son LongQuyit djnh 2380/QD-UBND ngay 23/4/2019 cua UBND huypn HuongSon v/v Diiu chinh OHSD dit xS Son Long

  Phy lye 2.7.HS

  HOI bOng nhan dAn TiNH

 • PHV LyC 2.8. DANH MyC CONG TRINH, Oy'AN CHUYEN MyC DICH SU" DyNG DAT TRONG LUA, DAT RUNG PHONG HQ, RUNG DAG DyNG (B6 SUNG)NAM 2019 CUA HUVyN DUC THQ

  (Kem theo Nghi quyit s6l49/NQ-HDND ng^ 17 thdng 7 ndm 2019 cua Hqi dong nhdn dan tinh)

  STT Ten cong trlnh, dv in

  Tong di|n tichxin chuyen mi^c

  dich SDD (ha)

  Su- dyng tv cdc loai dat (ha)Dja dilm

  Cin cir phdp 1;^ Ghichij

  LUA RPH RDD

  (1) (2) (3H4)-K5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

  3 Tone 1.52 132

  I Dat cong trinh ning lir^rng 032 032

  1Quy hogch dufimg day vk tr^im bien dpIIOKV

  032 032 xa Due Thuy, Due Thjnh, Thdi Yen

  van ban so 6475/UBND-TM ngdy 23/12/2015 cua UBND

  tinh HdTTnh v/v thdathu^ vj tri ddt TBA 1 lOkv Hong LTnhvd hudne tuven duime dav 11 OkV dau noi vao TBA Hone

  n Dit d tai ndng thdn 1,20 130

  1 Quy hoach ddt 6 thon Hoa Thdi 0,60 0,60 Thon H6a Thdi, xS Dvre LpeQD s6 2401/QD-UBND ngdy 3/5/2019 eua UBND huyen

  Due Tho V/v phS duv6t OH chi tiet xav dime khu dan eu nam

  2

  Quy ho^ich dat a phia sau HTX Yen Phuc(vung D6ng Tram, Bien Dong thon Trungvan Minh) TDC Duime cao t6c

  0,60 0,60 thon Trung Van Minh, xS Y6n QD so 1165/QD-UBND ngdy 19/4/2019 eua UBND tinh

  Phv 1^c 2.8,DT

  HOI D6NG NHAN DAN TINH

  'iiiir-

 • PHV LyC 2.9. DANH MyC CONG TRINH, Oy" AN CHUYEN MyC DICH Slf DVNG DAT TRONG LUA, dAt RtTNG PHONG HQ, RITNG DAC DyNG (BOSUNG) NAM 2019 CUA HUYEN CAN LOC

  (Kem theo Nghj quyit sSl49/NQ-HDND ngay 17 thang 7 ndm 2019 cua Hqi dong nhdn dan tinh)

  STT T^n cong trinh, dur in

  Tong difn tich

  xin chuyen myc

  dich SDD (ha)

  Sir dyng tir cdc loyi dat (ha)Dja diem

  can cir phdp Ghi

  LUA RPH RDDchu

  (1) (2) (3H4>^-(5>^(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

  6 Tone 5,62 5,62

  I^ ̂ ^ °

  Dat Cum cong nghiep 5,00 5,00

  1 Gym cong nghi?p Yen Huy 5,00 5,00 xa Yen HuyQuyet djnh chu tniong dau tu so 1675/QD-UBND ngay

  21/6/2017 cua UBND tinh Ha Tinh

  II Dat thuvng mai, dich vu 0,04 0,04

  1 Cira h^g xSng dau Khanh Lpc 0,04 0,04 Xa KhanhQuyet dinh chu trucmg dau tu s6 869/QD-UBND ngdy

  26/3/2019 cua UBND tinh Ha TTnh

  III Dat cong trinh nang luxmg 0,08 0,08

  1Dy ̂ t^o duong day va trym bien dpllOKV HongLTnh

  0,04 0,04 xa Kim Lpc

  Quyet djnh so 6475/UBND-TM ciia UBND tinh Ha Tinh

  ve vipc thoa thuyn vj tri d^t TBA - 11 OkV Hong LTnh vahuong tuyen duong day 1 lOkV dau noi vao TBA Hong

  LTnh

  2

  Dy dn, xay dyng DZ, TBA chong qua tai vagiam ton that di?n ndng lucri di?n cac xa

  thuoc huven Can Loc

  0,03 0,03Xa Quang Lpc, xa Xuan Lpc,

  xa Phu Lpc

  Quyet dinh so 2949/QD-EVNNPC ngay 9/10/2018 ciiaTong Cong ty Dipn lyc mien Bac

  3

  Dy an, xay dyng mych vong 22kV giftaTBA 1 lOkV Can Lpc va TBA HOkV

  Thach Linh

  0,01 0,01Thj tran Nghen, xa Thien L$c,

  xa Thu^ Thipn, xd Tung LpcQuyet djnh s6754/QD-EVNNPC ngay 22/3/2019 ciia

  Tong Cong ty Dipn lyc mien Bdc

  IV Dat tf tai nong thon 0,50 0,50

  1 Quy hoych dat a {xen ddm) 0,50 0,5Dong Hoi Bien, Th6n Tryi Le,xa Quang Lpc

  Quyet djnh so 13/QD-UBND ngdy 22 thdng 01 nSm 2019ciia UBND huypn Can Lpc ve vipc phe duypt quy hoych

  phan 16 dat 6

  HQI d6ng nhan dan tinh

  Ph\j Iwc 2.9.CL

 • PHV LVC 2.10. DANH MyC CONG TRInH, DV AN CHUYEN MVC DICH SU" OyNG DAT TRONG LUA, dAt RITNG PHONG HQ, RITNG DAC DQNG (B6SUNG) NAM 2019 CUA HUYEN KY ANH

  (Kern theo Nghf quyit s6149/NQ-HDND ngay 17 thdng 7 ndm 2019 ciia Hoi dong nhdn dan tinh)

  STT T£n cdng trlnh, dv dn

  Tong difn tich

  xin chuyen muc

  dich SOD (ha)

  Sir dyng tir cdc loai dat (ha)

  Dja diemCin cir phap 1^ Ghi

  chOLUA RPH RDD

  (1) (2) (3)=(4>H5H6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

  6 Jong 1,93 1,03 0,90

  I Dat thtnmg mai, djch vy 1,20 0,30 0,90

  I QH Khu du lich bien Hai Au Ky XuSn 0,90 0,90 Xa Ky XuSnQuydt djnh sd 362/QD-UBND ngdy 28/1/2019 ciia UBND tinh ve vi^cguydt dinh chu tnrone dau tu Du an Khu du lich bidn Hal Au Kv Xuan.

  2 Quy tin dyng nhSn dSn lidn xS Ky Phong 0,10 0,10 Xa Ky PhongQuyet djnh sd 1368/QD-UBND ngay 13/5/2019 ctia UBND tinh vd vi?cXdy dymg Try so lam vi?c Quy tin dyng nhan ddn lien xa Ky Phong, taixa Kv Phone, huven Ky Anh.

  3 Quy tin dyng nhan dan Giang Dong Ti6n 0,20 0,20 Xa Ky Ddng

  Quydt dmh sd 1698/QD-UBND ngay 07/6/2019 ciia UBND tinh ve vi?cquydt dinh chii truong diu tu xay di/ng Try sd lam vi?c Quy tin dyngnhan dSn Giane Ddne Ti6n tai xa Kv Ddne. huven Kv Anh

  II Dat giao thdng 0,60 0,60

  1Nang cdp dudng huy?n Iq DH. 136 (Doyn tuDT.551 ddnkenhNl songRic)xSKyBic

  0,60 0,60 xa Ky Bic

  Quyet djnh sd 3901/QD-UBND ngdy 24/8/2018 ctia UBND huydn vdvide phd duydt chii trucmg ddu tu xay d\mg Dy dn nang cip dudng huydn10 DH.136 (Doyn tu DT.551 ddn kdnh N1 sdng Rac) xa Ky Bac, huydnKv Anh

  in Dat cdng trlnh ning liryug 0,03 0,03

  1Di ddi dudng day cao thd 35kv tyi Trungtarn dd thi mdi Ky Dong, huy$n Ky Anh

  0,03 0,03 xa Ky Ddng

  Quyet dinh sd 4495/QD-UBND ngdy 26/10/2018 ciia UBND huyOn v6vi?c phd duydt Bdo cdo kinh td ky thuyt dSu tu xiy dyng cdng trinh Diddi dudng ddy cao thd 35kv tai Trung tam dd thi mdi Ky Dong, huyOnKv Anh.

  IV Datdrtai ndng thdn 0,10 0,10

  1QH Xen dSm ddn cu vung Con Chgr thdn

  T§n Thp0,10 0,10 xa K^Tho

  Quydt djnh sd 2710/QD-UBND ngiy 23/5/2017 ciia UBND huydn vdvide phe duydt quy hoych xen dim ddn cu vung Cdn Chy thdn Tan Thp,xa Kv The. huven Kv Anh.

  hQi b6ng nhan dan tinh

  Phy lye 2.10.KAH

 • PHV LVC 2.11. DANH MVC CONG TRINH, DV AN CHUYEN MUC OICH SU" OyNG DAT TRONG LUA, DAT RlTNG PHONG HQ, RITNG DAC DQNG (B6SUNG) NAM 2019 CLIA HUYEN Hl/ONG KHE

  (Kem theo Nghi quyit s6149/NQ-HDND ngay 17 thdng 7 nam 2019 cua Hpi dong nhdn dan tinh)

  STT Ten cong trinh, di^

  Tong di^n tich

  xin chuyen mucdich SDD

  (ha)

  Sir d^ng tv c^c loai dat (ha)D|a diem

  can cir phap Ghi

  chuLUA RPH RDD

  (1) (2) (3H4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

  1 Tong 0,08 0,08

  1 Dat b ndng tbdn 0,08 0,08

  I Xem dam dat o ddn cu thon 4 va thon 9 0,08 0,08 Huong Thuy

  Quyet djnh so 1574/QD-UBND ngay 27/5/2019 cuaUBND tinh ve vi?c phe duy^ dieu chinh quy ho?ich su

  dune dat den nSm 2020 ciia huven Huone Khe

  Pbylvc 2.11.HHKE

  HOI d6ng nhan dan tinh

 • PHV LyC 2.12. DANH MyC CONG TRINH, Dy* AN CHUYEN MyC DICH SU* OyNG DAT TRONG LUA, DAT RlTNG PHONG HQ, RUNG DAC DyNG (BOSUNG) NAM 2019 CUA HUY$N VU QUANG

  (Kem theo Nghf quyet sdl49/NQ-HDND ngay 17 thdng 7 nam 2019 cua Hgi dong nhdn dan tinh)

  TT Ten cdng trinh, iln

  Tong difn tlcb

  xin chuyen myc

  dich SDD (ha)

  Sir d^ng ttr c4c loai dat (ha)Dja diem

  CSn cir phip 1^ Ghi chu

  LUA RPH RDD

  (1) (2) (3H4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

  4 T^ng 2,50 2,50

  I D^t giao thdng 0,82 0,82

  1 Dudng giao thong nong thon x3 Due Linh 0,50 0,50 Durc LTnhCong van 2826/UBND-GTl ngay 08/05/2019 V/vchu

  truong dy an dau tu xay dyng cong trinh dudng GTNT xS

  Duo LTnh huven Vu Ouane

  2MR duong Huong Thp - Due Huong

  (HL03)0,32 0,32 Huong Thp, Durc Huong

  Quyet djnh so 1709/QD-UBND ngay 07/6/2019 ciia

  UBND tinh ve vipc phe duypt chii truong dau tu dy an

  duong Huong Thp - Due Huong (dopn thon Huong

  Phiing, xa Due Huong den thon 2 xa Huong Thp) huypn

  Vu Ouane.

  11 Dat thuy ipri 0,88 0,88

  1

  Kenh muong mo rgng, dat Id, dat ng|ip

  ling khong san xuat dugc thupc tuyen kenh

  chinh thuQC dv m Ngm Truoi - Cam Trang

  0,88 0,88 Due Bong

  van ban so 215/BQLDA-lCHKT ngay 12/3/2019 cua Ban

  quan ly dy an dau tu xay dyng cong trinh Nong nghipp va

  Phat trien nong thon tinh Ha TTnh ve vipc boi thudng, ho

  trp dat nong nghipp bj anh hudng, Dy an H? thong thuy

  loi Nean Truoi Cam Trane ( eiai doan 1)

  111 Dat song, ngdi, kenh, r^ch, suoi 0,80 0,80

  1NSn dong suoi khe Truoi phyc vy nhd mdy

  goMDF0,80 0,80 Son Thp

  Quyet djnh so 1926/QD-UBND ngay 27/6/2018 cua

  UBND tinh ve vipc phe duy?t chu truong dau tu Dy an

  Nan ddng H6i Truoi. xa Son Tho huven Vu Ouane.

  HQI d6nG NHAN dan TiNH

  Phu lyc 2.12.VQ

 • PHV LyC 2.13. DANH MyC CONG TRInH, Oy" AN CHUYEN MyC DICH SU" DyNG DAT TRONG LUA, DAT RITNG PHONG HO, RUNG DAC DyNG (B6SUNG) NAM 2019 ClIA HUY$N h0C HA

  (Kem theo Nghi quyet sdl49/NQ-HDND ngay 17 Chang 7 ndm 2019 cua HqC dong nhdn dan tinh)

  STT Ten cong trinh, dn

  Tong dien tich

  xin chuyen mucdfch SDD (ha)

  Sd dyng tu- c&c Io|ii dit (ha)D|a diem Cin cij phap ly

  Ghi

  chiiLUA RPH ROD

  (1) (2) (3H4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

  14 Tons 14,85 12,35 2,50

  I Dat thiroitg mai dich vu 0,15 0,15

  1 HTX tin dung Thach My 0,15 0,15 Xa Mai Phu QuyOt djnh 1004/OD-UBND ngay 9/2/2018 cua UBND huyen LOc Ha

  II Dat ccr sa san xuat phi none nehiep 1,60 1,60

  1 Cong tv TNHH May Ton Tran 1,60 1,60 xa An Lpc van ban s6 2460/UBND-KTl ngay 24/4/2019 cua UBND tinh

  III Dat siao thong 10,30 10,30

  IDirfcmg giao thong nong thon hgp vio Ichu chSn nuoi

  tap trung xa H6ng Lpc. huypn Lpc Hi2,00 2,00 Xa Hong Lpc

  Nghj quyet so 53/NQ-HDND ngay 15/11/2018 ciia HOi dOng nhSndan huyen Lpc Ha

  2 Duong giao thong trung tSm xS Phu Luu, huypn LOc H 0,60 0,60 xa Phu LuruNghi quyet s6 53/NQ-HDND ngay 15/11/2018 ciia HOi dong nhin

  dan huyen LOc Ha

  3Duong giao thong tir Trung tarn hanh chinh dudng

  vao chua Kim Dung, huven Lpc Ha1,80 1,80 Xa Th^ch B^g

  Nghi quyet sO 53/NQ-HDND ngay 15/11/2018 ciia HOi dOng nhdn

  dan huyen LOc Ha

  4 Dudng giao thong xa Tin Lpc, huypn Lpc Ha 1,00 1,00 XaTdn LpcNghj quyOt sO 53/NQ-HDND ngay 15/11/2018 ciia Hpi dOng nhan

  dan huyen LOc Ha

  5

  Dudng giao thong nong thdn, di^n k^t h