of 6 /6
HQI DONG NHAN DAN CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI¥T NAM HUYf:N THU~N CHAU DQc l~p - T,! do - H~nh phuc sa: 241NQ-IIDND Thuq,11: Chdu, ngay 13 thang 7 ndm 2020 NGHIQUYET Phe duyet danh muc cac cong trinh th,!c hi~n duy tu, bao dufrng tir nguBn vAn S,! nghi~p chU'ong trinh 135 nam 2020 HOI DONG NIlAN DAN HUYEN THUAN CHAU . KHoA XX, KY HQP THU 15 Can cu Ludt T6 chuc chinh quyen dia phuong ngay 191612015;Ludt sua a6i, b6 sung mot s6 ai~u cua Ludt T6 chuc Chinh phu va Ludt T6 chiec chinh quyen dia phuong ngay 22111/2019; Can cu Quyit dinh s6 17221QD-TTg ngay 0219/2016 cua Thu tutmg Chinh phu phe duyet chuang trinh muc lieu quoc gia giam ngheo b~n viing giai doan 2016 - 2020; Quyit dinh s6 41120161QD-TTg ngay 3111012016 cua Thu tuong Chinh phu ban hanh quy chi quan if, ai~u hann thuc hien cdc Chu011gtrinh muc lieu quoc gia; Thong tu s6 15120171TT-BTC ngay 15102/2017 cua so Tai chinh quy dinh quan if va sit dung kinh phi Sl! nghiep thuc hien chu011gtrinh m¥c lieu qu6c gia giam nghea b~n vi1ng giai aagn 2016 - 2020; Thong tu s6 01120171IT- UBDT ngay 1015/2017 cua Uy ban Dan tr}cquy ainh chi tiit thl;fchi¢n Dv an 2 (Chu011gtrinh 135) thur}c Chu011gtrinh m¥c lieu quoc gia Giam nghea b~n vi1ng giai aagn 2016 - 2020; Nghi quyit s6 55120171NQ-HDND ngay 2117/2017 cua HDND tinh S011La quy ainh c¥ thd mr}ts6 nr}idung v~ quan if va sit d¥ng kinh phi Sl! nghi¢p thl;fchi¢n Chu011gtrinh m¥c lieu qu6c gia giam nghea b~n vi1ng giai aagn 2017 - 2020 tren aia ban tinh; Huang ddn s6 698IHD-BDT ngay 0611212017cua Ban Dan tr}ctinh v~ thl!Chi¢n cong tac quan if, v4n hanh va duy tu baa ducrngcong trinh cO' sa hg tang a cac xii, ban thur}cChu011gtrinh 135 tren aia ban tinh S011La giai aagn 2017 - 2020; Quyit ainh s6 336IQD-UBND ngay 19/02/2020 cua UBND huy¢n Thu4n Chau v~ vi¢c giaa b6 sung kinh phi cha cac xii thur}cngu6n v6n Chu011gtrinh 135 nam 2020 (v6n Sl! nghi¢p); Xet To trinh s6 425ITTr-UBND ngay 291612020 cua UBND huy¢n Thuq,n Chdu vJ vi¢c phe duy¢t danh mlj,ccac cong trinh thl;fchi¢n duy tu, baa ducrng tic ngu6n v6n Sl! nghi¢p Chu011gtrinh 135 nam 2020; Baa caa tham tra s6 101BC- KTXH ngay 081712020 cua Ban kinh td - xii hr}iHDND huy¢n; t6ng h9'Pf kidn thaa iuq,nva bidu quydt cua cac Dgi bidu HDND huy¢n tgi kj; h9p. QUYETNGHI: Di~u 1. PhS duy~t danh m\lCcac cong trinh th\Ic hi~n duy tu, bao du6ng til ngu6n van S\Inghi~p chuang trinh 135nam 2020 g6m cac nQidung nhu sau:

HQI DONG NHAN DAN CQNG HoA xA HQI CHUNGHiA VI¥T NAM … so 24..pdf · 2 days ago · HQI DONG NHAN DAN CQNG HoA xA HQI CHUNGHiA VI¥T NAM HUYf:NTHU~N CHAU DQcl~p-T,! do-H~nh phuc

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HQI DONG NHAN DAN CQNG HoA xA HQI CHUNGHiA VI¥T NAM … so 24..pdf · 2 days ago · HQI DONG NHAN...

 • HQI DONG NHAN DAN CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI¥T NAMHUYf:N THU~N CHAU DQc l~p - T,! do - H~nh phuc

  sa: 241NQ-IIDND Thuq,11:Chdu, ngay 13 thang 7 ndm 2020

  NGHIQUYETPhe duyet danh muc cac cong trinh th,!c hi~n duy tu, bao dufrng

  tir nguBn vAn S,! nghi~p chU'ong trinh 135 nam 2020

  HOI DONG NIlAN DAN HUYEN THUAN CHAU. KHoA XX, KY HQP THU 15

  Can cu Ludt T6 chuc chinh quyen dia phuong ngay 191612015;Ludt suaa6i, b6 sung mot s6 ai~u cua Ludt T6 chuc Chinh phu va Ludt T6 chiec chinhquyen dia phuong ngay 22111/2019;

  Can cu Quyit dinh s6 17221QD-TTg ngay 0219/2016 cua Thu tutmg Chinhphu phe duyet chuang trinh muc lieu quoc gia giam ngheo b~n viing giai doan2016 - 2020; Quyit dinh s6 41120161QD-TTg ngay 3111012016 cua Thu tuongChinh phu ban hanh quy chi quan if, ai~u hann thuc hien cdc Chu011gtrinh muclieu quoc gia; Thong tu s6 15120171TT-BTC ngay 15102/2017 cua so Tai chinhquy dinh quan if va sit dung kinh phi Sl! nghiep thuc hien chu011gtrinh m¥c lieuqu6c gia giam nghea b~n vi1ng giai aagn 2016 - 2020; Thong tu s6 01120171IT-UBDT ngay 1015/2017 cua Uy ban Dan tr}cquy ainh chi tiit thl;fchi¢n Dv an 2(Chu011gtrinh 135) thur}c Chu011gtrinh m¥c lieu quoc gia Giam nghea b~n vi1nggiai aagn 2016 - 2020; Nghi quyit s6 55120171NQ-HDND ngay 2117/2017 cuaHDND tinh S011La quy ainh c¥ thd mr}ts6 nr}idung v~ quan if va sit d¥ng kinhphi Sl! nghi¢p thl;fchi¢n Chu011gtrinh m¥c lieu qu6c gia giam nghea b~n vi1nggiai aagn 2017 - 2020 tren aia ban tinh; Huang ddn s6 698IHD-BDT ngay0611212017cua Ban Dan tr}ctinh v~ thl!Chi¢n cong tac quan if, v4n hanh va duytu baa ducrng cong trinh cO'sa hg tang a cac xii, ban thur}cChu011gtrinh 135 trenaia ban tinh S011La giai aagn 2017 - 2020; Quyit ainh s6 336IQD-UBND ngay19/02/2020 cua UBND huy¢n Thu4n Chau v~ vi¢c giaa b6 sung kinh phi cha cacxii thur}cngu6n v6n Chu011gtrinh 135 nam 2020 (v6n Sl! nghi¢p);

  Xet To trinh s6 425ITTr-UBND ngay 291612020 cua UBND huy¢n Thuq,nChdu vJ vi¢c phe duy¢t danh mlj,ccac cong trinh thl;fchi¢n duy tu, baa ducrng ticngu6n v6n Sl! nghi¢p Chu011gtrinh 135 nam 2020; Baa caa tham tra s6 101BC-KTXH ngay 081712020 cua Ban kinh td - xii hr}iHDND huy¢n; t6ng h9'Pf kidnthaa iuq,nva bidu quydt cua cac Dgi bidu HDND huy¢n tgi kj; h9p.

  QUYETNGHI:

  Di~u 1. PhS duy~t danh m\lCcac cong trinh th\Ic hi~n duy tu, bao du6ngtil ngu6n van S\Inghi~p chuang trinh 135nam 2020 g6m cac nQidung nhu sau:

 • 2

  1. S6 hrong cong trinh thirc hien duy tu, bao duong: 48 cong trinh (codanh muc cac cong trinh kern thea)

  2. Chu d~u tir: UBND cac xii (thea phu luc ilinh kern)3. Dia di~rn thuc hien: Tren dia ban cac xii (thea phu luc dlnh kern)4. NQi dung, quy mo thirc hien: (thea phu luc dinh kern)5. Nguon v6n thuc hien: Kinh phi duy tu, bao dirong dii giao cho cac xii

  tai Quyet dinh s6 336/QD-UBND ngay 19/02/2020 cua UBND huyen va nguonv6n dan gop.

  6. Thai gian thirc hien: Nam 2020.J)i~u 2. TB clnrc thuc hi~n1. lIDND huyen giao UBND huyen chi dao cac co quan, don vi, UBND

  cac xii t6 chirc trien khai thirc hien Nghi quyet dam bao tuan thu thea cac quydinh hien hanh cua Nha mroc

  2. Giao Thuong true lIDND, cac Ban lIDND, cac vi Dai bieu lIDNDhuyen giam sat viec thirc hien Nghi quyet nay.

  Nghi quyet nay duoc lIDND huy~n Thu~n Chau khoa xx, Icy h9P thu 15thong qua ngay 10 thang 7 nam 2020 va co hi~u ll,lctil ngay thong qua~

  Noi nhan: CHU TICH. .- Thubng tn,rcIIDND, UBND tinh;- Trung tiimthong tin tinh;- Thubng tn,rcHuy~n uy;- Thubng tn,rcIIDND, UBND huy~n;- UBMTT6 qu6c Vi~tNam huy~n;- Cac Ban IIDND va D?i biSuIIDND huy~nkh6a XX;- C6ng thong tin di~n illhuy~n;- Cac co quan, don vi trong huy~n; .- Thubng tnlc IIDND, UBND cac xa, thi trAn;- Luu: VT, D.Trung 120b..A.-,. /

  ,/"\\)o~vThilO A Sua

  -- - ._--

 • PHVLVC

  Danb muc cac cong trinb tb1}'cbi~n duy tu, bao dU'Ong tren dja ban dexi til nguAn van S1}'nghiep CbU'O'Dgtrinb 135 nam 2020(Kern thea Nghi quyet s6 24INQ-HDND ngay 131712020ella H9i dong nhdn dan huyen Thudn Chdu)

  Dja di~m thucKhai toan

  STT Ten cong trinh N

 • Dja di~m th1}'c Khai toanSTT Ten cong trinh N(}idung duy tu, bao dutrng ph~n nguAn Ghi chuhi~n v6n NSNN

  1 2 3 4 5 6 7

  7 12 Cftu qua su6i Hong Cang, ban Chieng La Chieng La Ke da hoc, lang xi mang ml;itcAu 57,0

  13 Duong giao thong ban Chao MilaSua chua ml;itduong cac doan bi hirong hong, xuong dp; 20,0ke chong sut lun

  8 Chieng Ngam

  14 Duong giao thong ban Tam Sua chua ml;itdirong cac doan bj huong hong, xuong dp 40,0-

  San gat 6 ga, vet banh xe, tao phang nSn dirong, hot sat,15 Duong giao thong ban Han 50,0khoi ranh thoat ruroc

  9 Chieng PhaSan gat 6 ga, v~t banh xe, tao phang nSn duong, hot sat,

  16 Duong giao thong ban Hu6i Tat 18,0khoi ranh thoat mroc

  17 Duong giao thong len khu san xuit ban Ki~ngSan gat 6 ga, v~t banh xe, tao phang nen dirong, hot sat, 60,0

  10 Mirong Ekhoi ranh thoat mroc, phat quang hai ben dirong

  San gat 6 ga, v~t banh xe, tlilOph~ng nSn duang, hot slilt,18 DuOng giao thong len khu san xuit ban Phat Chl;ip 36,0khai ranh thoat nuac, phat quang hai ben duang

  19 Nuac sinh hOliltban Phe Sua chua, thay mai 6ng dftn nuac, khoa van bi hong 42,011 Muang Khieng

  Sua chua h~ th6ng muang bi hu hong dai 200m20 Thuy Igi phai PiSng, ban Khieng 60,0

  12 21 C6ng thoat nuac ban Ngu6ng Mu6i NQi Ma rQngc6ng d~ thoat In 55,0

  13 22 Duang giao thong nQi ban Hu6i LQng Nong LaySU~chu~, d6 be tong nSn duang, ml;itduang bi bong troc, 60,0xuong cap

  23 Kenh thuy Igi Hu6i Chun, ban CongPh6ng Lang

  Sua chua, xay ke 2 ben berkenh 50,014

  Sua chua, d6 day ml;itkenh24 Kenh thuy Igi ban Lang NQi 26,0

  25 Duang giao thong ban Pung MeSan glilt6 ga, v~t banh xe, tlilOph~ng nSn duang, rai da 20,0

  15 Pung Tra dp ph6i, sua ke duang ch~n nuac

  26 Duang giao thong ban Pung A Ke rQda ch6ng Sliltla, lam c6ng qua duang 49,0

  27 Nuac sinh hOliltban Bay B Thay 6ng s~t, thay khoa diSu tiSt, van diSu hoa 52,016 Tong CQ

  28 Thuy Igi ban CQ Sua chua, thay mai 6ng dftn nuac 15,0

  2

 • Dia di~m tlnrcKhai toan

  STT Ten cong trinh Nqi dung duy tu, bao dmmg ph§n nguAn Ghi chuhi~n van NSNN

  1 2 3 4 5 6 7

  29 Nurre sinh hoat khu gHindan ban Mo, Ten MuongChieng Born

  Sua chiia, thay moi 6ng dftnmroc 46,017

  C§u qua suci ban Lai Xay 2 m6 du, db thanh dim, tftm be tong c6t thep30 53,0

  31 Thuy loi Huoi Hoi 2, ban Buong KhoangBan Lim

  Ke ro thep bang di hQcchong sat 16 35,018

  32 Thuy loi ban Buong Khoang Ke ro thep bang di hQcchong sat 16 32,0

  33 Nurre sinh heat ban Pha KhuongSua chua be chua mroc diu nguon; sua chua, thay th~.

  60,019 CoM~ 6ng dftn, voi mroc bi hong

  34 Niroc sinh hoat ban Co Nghe B Sua chua, thay th~ 6ng dftn, tru voi, voi mroc bi hong 40,0

  35 Duong giao thong ban Hi Khua - Th~m XetSan gat b ga, v~t banh xe, tao phang n~n dirong, hot sat, 52,0

  20 Co Tong khoi ranh thoat mroc, phat quang hai ben dirong

  36 Nuac sinh ho~t ban Co Cai Sua chua thay moi 6ng dftn nuac bi hong 30,0

  37 DuOng giao thOngban Hubi LanhSan g~t b ga, v~t banh xe, t~o ph~ng n~n duOng, hot s~t, 55,0

  21 ETong khcridinh thoat nuac, phat quang hai ben dUOng

  38 DuOng giao thOngban Nong L~nh Thay th~ 6 vi trl 6ng c6ng thoat nuac qua dUOng 20,0

  39 DuOng giao thong ban Co Nhir - Ha TiuSan g~t b ga, v~t banh xe, t~o ph~ng n~n duOng, hot s~t, 42,0khcridinh thoat mrac, phat quang hai ben dUOng

  22 LongH~ San g~t b ga, v~t banh xe, t~o ph~ng n~n duOng, hot s~t,40 DuOng giao thong ban Ha Tiu - Pa Ubi 40,0khcri ranh thoat nuac, phat quang hai ben dUOng

  41 DuOng giao thOngban Banh 6 -Hat Pang San g~t b ga, v~t binh xe, t~o ph~ng n~n duOng, dao ranh 40,0thoit nuac hai ben23 MuOng Bam San g~t b ga, v~t b:inh xe, t~o ph~ng n~n duOng, dao ranh

  42 DuOng giao thOngban N~m Un - Phen 57,0thoat nuac hai ben

  43 Nuac sinh ho~t bim DingSua chua be chua nuac, d~p diu m6i; sua chua, thay th~ 60,06ng dftn nuac bi hOng

  24 N~m LiuSua chua d~p diu m6i; sua chua, thay th~ 6ng dftn nuac

  44 Nuac sinh ho~t ban Th~m PM 45,0bihong

  3

 • Dja di~m thucKhai toan

  STT Ten cong trinh N~i dung duy tu, bao dutrng ph in nguAn Ghi chuhi~n vAnNSNN

  1 2 3 4 5 6 7

  45 Nuoc sinh hoat ban Tinh LaSua chua b€ chua mroc dAu nguon; sua chua, thay the 29,06ng d~n mroc, van kh6a bi hong

  25 PaLong Sua chua bS chua mroc dAu nguon; sua chua, thay the46 Nuoc sinh hoat ban Tia 6ng d~n mroc, van kh6a bi hong

  50,0

  47 Niroc sinh hoat trung tam xa, ban K~ Sua chua, thay the 2 may bom true dirng 52,0

  26 Phong L~p San gat {, ga, v~t banh xe, tao phang nSn duong, khoi48 Duong giao thong ban Na Khoang - Pa Sang ranh thoat mroc

  23,0

  TONGCQNG 1.986,0

  4