Hygienické požiadavky na salašoch

 • Published on
  04-Jan-2016

 • View
  44

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hygienick poiadavky na salaoch. MUDr. Iveta Truskov,PhD . rad verejnho zdravotnctva SR. OBSAH. Hygienick poiadavky na prevdzky Hygienick poiadavky na zamestnancov Poiadavky malch mnostiev - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Hygienick poiadavky na salaochMUDr. Iveta Truskov,PhD.rad verejnho zdravotnctva SR

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • OBSAHHygienick poiadavky na prevdzkyHygienick poiadavky na zamestnancovPoiadavky malch mnostievEpidemiologick bezpenos potravn a vvoj zdravotnho stavu u obyvateov SR s ohadom na prenosn ochorenia z potravn

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • HYGIENICK POIADAVKY NA PREVDZKYHygienick poiadavky na prevdzkyHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Legislatva hygiena prevdzokZkon . 152/1995 Z. z.Nariadenie (ES) 852/2004 o hygiene potravn

  Niektor pecifick poiadavky:Nariadenie vldy SR . 359/2011Nariadenie vldy SR . 360/2011

  Zkon . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejnho zdravia

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Hygiena prostredia poda prlohy . II. nariadenia (ES) . 852/2004Vmiestnostiach, kde sa potraviny pripravuj, oetruj alebo spracvaj (vrtane miestnost nachdzajcich sa vdopravnch prostriedkoch) mus vyhotovenie ausporiadanie dovoova sprvne praktiky hygieny potravn, vrtane ochrany pred kontaminciou medzi operciami apoas nich. Vetky povrchy vntornho vybavenia prevdzky sa musia udriava vneporuenom stave amusia by ahko istiten a tam, kde je to potrebn, dezinfikovaten. Toto si vyaduje pouitie nepriepustnch, nesavch, umvatench anetoxickch materilov.

  *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na hygienuVetky ndoby, nstroje, pracovn plochy apracovn miesta sa musia vdy udriava v istote, musia by viditene oznaen, e s uren na uchovvanie amanipulciu so surovinami alebo shotovmi potravinami, priom sa nesm vzjomne zamiea, anajm ak neboli pred tm riadne vyisten aumyt.Musia by zhotoven zdobre istitench materilov, odolnch proti porueniu povrchov, smonosou pouitia dezinfeknch prostriedkov.Kuchynsk pracovn plochy maj by pravidelne isten horcou vodou a detergentom ; nikdy sa nemaj a dosta do kontaktu sdomcimi zvieratami

  *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na hygienuUtierky, obrsky, uterky a zstery sa maj asto pra pri vysokch teplotch; ich rchle suenie zabrauje mnoeniu prtomnch mikrorganizmovhandry na umvanie podlahy sa musia pra rovnakm spsobom a uklada oddeleneistiace a mycie prostriedky obsahujce antibakterilne zloky mu zabraova rekontamincii vinou vak nie s stopercentne inn; je preto vhodn ich povaova za jedno zopatren vboji proti rekontamincii*Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na hygienuObalov materily pouvan na balenie surovn ahotovch potravn musia by vhodn na dan el pre potravinyMusia sa skladova tak, aby boli chrnen pred akoukovek kontaminciou (zneistenie, pred hmyzom, hlodavcami, zvieratami).

  *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na hygienuvetky istiace prostriedky, vrtane nradia, musia by oddelene skladovan od potravn aod ndob, ktor s uren pre potraviny nradie uren na istenie sa mus pravidelne isti adezinfikova dezinfekn prostriedky sa musia pouva poda nvodu amus sa vies evidencia ovykonvanej dezinfekcii, dezinsekcii aderatizcii.

  *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na hygienuAkkovek odpad sa mus skladova vo vhodnch, uzatvratench ndobch

  Ndoby na odpad musia by zhotoven ztakho materilu, ktor sa d dobre isti adezinfikova

  Odpad mus by pravidelne odstraovan nekodnm spsobom. Nesmie sa znekodova uskladovanm na von, nechrnen skldku anesmie by umiestovan vokol zdroja pitnej vody

  Skldka odpadu mus by chrnen pred zvieratami, hlodavcami amuchami anesmie by zdrojom zneisovania ivotnho prostredia*Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na hygienuDo priestorov kde sa manipuluje s potravinami a do skladovacch priestorov sa nesm vodi iadne zvierat

  Vykonva pravidelne preventvne opatrenia proti muchm, hmyzu a hlodavcom

  *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Poiadavky na pitn voduMus by zabezpeen dostaton zsobovanie pitnou vodou, ktor sa pouije vdy, ke je potrebn zabezpei, aby sa potraviny nekontaminovali

  (poda poiadaviek prlohy . II. Nariadenia(ES) 852/2004)

  *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Pitn vodanariadenie vldy SR . 496/2010 Z. z. 3 ods. 1 povinnosti fyzickch osb - podnikateov a prvnickch osb:poiadavky zdravotnej bezpenosti a kvality

  zabezpei kontrolu ukazovateov pitnej vody- schova 10 rokov*Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012prevdzka

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Nariadenie vldy SR . 496/2010 Z. z.vzorky pitnej vody sa odoberaj tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodvanej pitnej vody vo verejnom vodovode v ase a priestorepri odbere vzoriek pitnej vody sa postupuje poda slovenskej technickej normy ------------------------------------------------------------

  STN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. as 3: Pokyny na konzervciu vzoriek a manipulciu s nimi.*Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Nariadenie vldy SR . 496/2010 Z. z.schvleniu RVZ podlieha:vyuvanie vodnch zdrojovurenie ochrannch psiemprava pitnej vody (vrtane chemickch ltok na pravu)oznmi RVZ prekroenie limitov (ustanovench MH a NMH) zisti prinu a oznmi jej odstrneniepouva na pravu pitnej vody len schvlen pravy a technologick postupyoverova innos dezinfekcie (ak sa dezinfikuje) 5 kontrola kvality pitnej vody sa vecne nemen (dopl. psm. d) v ods. 2 - mimoriadna kontrola v prpade vodovodnch rozborov u novch a rekontruovanch stavieb)

  *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012Vlastn zdroj

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • VPoiadavky malch mnostievv prevdzkach ZSSHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Problematika malch mnostiev potravnNariadenie vldy SR . 360/2011 Z. z. ,ktorm sa ustanovuj hygienick poiadavky na priamy predaj a dodvanie malho mnostva prvotnch produktov rastlinnho a ivoneho pvodu a dodvanie mlieka a mlienych vrobkov konenmu spotrebiteovi a inm maloobchodnm prevdzkarniam Nariadenie vldy SR . 359/2001 Z. z.,ktorm sa ustanovuj poiadavky na niektor potravinrske prevdzkarne a na mal mnostv *Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • lenenie nariadenia vldy . 359/2011 Z. z.Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012Dodvanie potravn ivoneho pvodu z malobchodnej prevdzkarne (MP) inm MP, ktor je len jej okrajovou, miestnou a obmedzenou innosou (mso, mlet mso, msov prpravky, msov vrobky, okvarky a kvaren ivone tuky)

  hygienick poiadavky na mal mnostv msa z hydinyhygienick poiadavky na mal mnostv domcich krlikovhygienick poiadavky na mal mnostv a vone ijcej zveri a zveriny z nej

  *

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Dodvanie potravn ivoneho pvodu z maloobchodnej prevdzkarne inm maloobchodnm prevdzkarniam, ktor je len jej okrajovou, miestnou a obmedzenou innosouHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012dodvanie potravn ivoneho pvodu MMP inej MMP, ktor je od nej vzdialen najviac 2 hodiny cesty za dodrania hygienickch podmienok prepravyMMP, ktor ich dodva mus by zriaden ako trval zariadenie (poda vnosu 28167/2007-OL) okrem stnkov a stanov na predaj potravn, pojazdnch vozidiel na ambulantn predajby zaregistrovan na dodvanie potravn ivoneho pvodu poda zkona . 39/2007nsledne rozhodnutie RVZ na uvedenie pracovnch priestorov poda 13 ods. 4 psm. a) zkona . 355/2007 Z. z.*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Hygienick poiadavky na mal mnostv hydiny, domcich krlikov a vone ijcej zveri a zveriny z nej Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012 7 - mono dodva aj MMP vrtane ZSS okrem predkolskch, kolskch a nemocninch zariaden, stnkov a stanov na krtkodob predaj potravn, pojazdnch predajnch vozidiel na ambulantn predaj, supermarketov, distribunch centier, vekoobchodnch predajn a distribunch koncoviek, podomovho, zsielkovho, internetovho alebo inho sprostredkovateskho predaja

  vzdialen najviac 2 hodiny cesty za dodrania hygienickch podmienok prepravy od zemnho obvodu kraja, v ktorom m sdlo RVPS, ktor zaregistrovala prvovrobcu a jeho innos; ak ide o mal mnostv vone ijcej zveri, RVPS, ktor zaregistrovala uvatea poovnho revru

  tto MMP me dodva len priamo konenmu spotrebiteovi na priamu spotrebu alebo na prpravu pokrmov do ZSS

  *

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Hygienick poiadavky na prvovrobcum vlastn osobitne zaregistrovan chov poda zkona . 39/2007 Z. z. vrobky len z vlastnej produkcieuveden bude aj predmetom kontroly v ZSS v prpade priameho dodvania vrobkov z vlastnej produkcie zo strany orgnov verejnho zdravotnctva

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Hygienick poiadavky na PP s malm objemom vrobyPoiadavky s uveden v 2, 3 a 4 nariadenia, ktor zahaj aj urit vnimky zo trukturlnych poiadaviek (prevdzkarne s bitnkom)

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Hygienick poiadavky na PP s malm objemom vrobyVnimky s uveden v 4 a musia by schvlen prslunm orgnom VPSz pohadu hygienickch poiadaviek na zamestnancov k vnimke patria atne s hygienickou slukou mu by nahraden skrinkami na odkladanie odevovskrinky musia by dostaton na osobn a pracovn odev oddelene aby nedolo ku vzjomnej kontaminciizchody sa nesm otvra priamo do pracovnch miestnostpoda veobecnch poiadaviek alej plat, e musia by vybaven predsienkou s umvadlom, tecou teplou a studenou vodou, mydlom a jednorazovou utierkou rk

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Nariadenie vldy SR . 360/2011 Z. z.Nariadenie vldy SR . 360/2011 Z. z., ktorm sa ustanovuj hygienick poiadavky na priamy predaj a dodvanie malho mnostva prvotnch produktov rastlinnho a ivoneho pvodu a dodvanie mlieka a mlienych vrobkov konenmu spotrebiteovi a inm maloobchodnm prevdzkarniam

  Pozn.: zruilo sa nm nariadenie vldy SR . 352/2009 Z. z.

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • lenenie nariadenia vldy . 360/2011 Z. z.Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012veobecn hygienick poiadavky na mal mnostv prvotnch produktovhygienick poiadavky na mal mnostv rbhygienick poiadavky na mal mnostv surovho mliekahygienick poiadavky na mal mnostv vajechygienick poiadavky na mal mnostv velieho meduhygienick poiadavky na mal mnostv prvotnch produktov rastlinnho pvodudodvanie mlieka a mlienych vrobkov z malobchodnej prevdzkarne inm malobchodnm prevdzkarniam, ktor je len jej okrajovou, miestnou a obmedzenou innosou

  *

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Veobecn hygienick poiadavky na mal mnostv prvotnch produktov II Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012mal mnostv prvotnch produktov ivoneho pvodu (ryby, surov mlieko, vajcia a vel med)

  mono dodva len MMP OKREM stnkov a stanov na krtkodob predaj potravn, pojazdnch predajnch vozidiel na ambulantn predaj poda osobitnch predpisov (vnos . 28167/2007-OL),ktor je vzdialen najviac dve hodiny cestyza dodrania hygienickch podmienok prepravy od zemnho obvodu kraja, v ktorom m sdlo prslun RVPS, ktor zaregistrovala prvovrobcu poda zkona . 39/2007 Z. z.*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Veobecn hygienick poiadavky na mal mnostv prvotnch produktov IIIHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012miestna maloobchodn prevdzkare (MMP) je vhodne vybaven maloobchodn predaja potravnvhodne vybaven trhov miestomaloobchodn zariadenie spolonho stravovaniaOKREM supermarketov, distribunch centier, vekoobchodnch predajn a distribunch koncoviek, podomovho, zsielkovho, internetovho alebo inho sprostredkovateskho predaja!

  v ktorej sa manipuluje s potravinami, ktor sa skladuj v mieste ich predaja alebo dodvky konenmu spotrebiteovi alebo ich spracva a pripravuje a podva z nich pokrmy konenmu spotrebiteovi*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Veobecn hygienick poiadavky na mal mnostv prvotnch produktov IV Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012MMPnesmie alej dodva mal mnostv prvotnch produktov inm prevdzkarniam

  nesmie ich umiestova na trh inou formou ako jepriamy predaj konenmu spotrebiteovi ALEBOpodvanie pokrmov z nich pripravench konenmu spotrebiteovi na mieste v maloobchodnej prevdzkarniKonen spotrebite me takto nakpen potraviny poui len na domcu spotrebu*

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Hygienick poiadavky na mal mnostv surovho mlieka IHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012mal mnostvo surovho mliekaje tak mnostvo surovho kravskho mlieka, surovho ovieho mlieka alebo surovho kozieho mlieka, ktor zodpoved obvyklej dennej spotrebe tohto mlieka v domcnostiodkaz na 115 Obianskeho zkonnka , kde sa uvdza, e Domcnos tvoria fyzick osoby, ktor spolu trvale ij a spolone uhradzuj nklady na svoje potreby.

  me by len chladen

  nesmie by iadnym spsobom spracovan, nesm sa z neho oddeova alebo k nemu pridva iadne zlokynesmie by odstredennesmie sa bali vopred do spotrebiteskch obalov

  (poiadavky na zdravie zvierat, dojenie, povrchy v kontakte s mliekom) *

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Hygienick poiadavky na mal mnostv surovho mlieka IIHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012teplota mlieka 4-8 Cdtum spotreby 24- 48 hodn od nadojenia (24 nevychladen)v mieste predaja surovho mlieka musia by na viditenom mieste tieto informcieupozornenie pre konenho spotrebitea: Pred konzumciou je potrebn surov mlieko prevari. Nie je vhodn na priamu konzumciu pre deti, gravidn eny, chor a star osoby alebo osoby s oslabenou imunitou. + uvedenie druhu surovho mliekadtum spotreby surovho mlieka so slovami spotrebujte do + uvedenie dtumu a podmienok jeho skladovaniameno, priezvisko a bydlisko prvovrobcu alebo obchodn meno a miesto podnikania, ak ide o prvovrobcu, ktor je fyzickou osobou podnikateom, alebo obchodn meno a sdlo prevdzkovatea potravinrskeho podniku, ak ide o prvovrobcu, ktor je prvnickou osobouadresa chovu na produkciu mlieka

  *

  Hygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012

 • Dodvanie mlieka a mlienych vrobkov z malobchodnej prevdzkarne inm malobchodnm prevdzkarniam, ktor je len jej okrajovou, miestnou a obmedzenou innosou IHygienick poiadavky na salaoch, seminr ZCHOK, 2012dodvanie mlieka a mlienych vrobkov je miestnou innosou maloobchodnej prevdzkarne vrtane maloobchodnej prevdzkarne v rmci chovu n...

Recommended

View more >