I BIHOR t/srLIUL LOCAL AL ORA'.>ULUI V A$CAU ANCOM retele de...2.Furnizorii de retele de comunicatii

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of I BIHOR t/srLIUL LOCAL AL ORA'.>ULUI V A$CAU ANCOM retele de...2.Furnizorii de retele de...

 • MAJ\I l" . rUL BIHOR t/srLIUL LOCAL AL ORA'.>ULUI V A$CAU

  HOT A.RA.REA nr. 18 din 28.02.2014

  privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a orasului Va$caujudetul Bihor.

  A vind in vedere : _ Raportul de specialitate nr. 688/24.02.2014 intocmit de domnul Tulvan Eugen avand functia de

  'ferent de specialitate in cadrul Compartimentului Urbanism $i Amenajarea Teritoriului din Primaria , ~ului Va$cau.

  _ Expunerea de motive prezentata de domnul primar al Ora$ului Va$cau - ing. ec. Florin Porge ,

  egistrata :a nr. 6~9 din 24.0~.2014; . . . . . . . . . Vazand av1zul favorab1l al Com1s1e1 de speciahtate dm cadrul Cons1lmlm Local Va$cau; In confomritate cu prevederile art. 6 alin 3 $i 5 $i art. 13 din Legea nr.154/2012 privind regimul

  astructurii retelelor de comw1icatii electronice; Tinand seama de prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modifies.rile $i completarile

  . lterioare $i O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscals. ;legea nr. 50/1991 privind autorizarea xecutarii lucrarilor de construcJ:ii , republicata ;

  In temeiul art. 10, art.36, al. (2),lit. c, aii.45, aii.115,al.(1), lit(b) din Legea nr. 215/2001 a dministratiei publice locale republicata, cu modifies.rile $i completarile ulterioare,

  " Consiliul Local al ora$ului Va~cau, cu unanimitate de voturi,

  HOTARA$TE :

  , Art. 1. Se aproba exercitarea dreptului de acces pentru folosin!a proprietatii publice si private a i ra~ului Va~cau, de catre furnizorii de retele de comunicatii electronice.

  Art. 2.Furnizorii de retele de comunicatii electronice vor achita un pret rezonabil, reprezentand ,: ontravaloarea dreptului de folosinta asupra terenului ocupat cu retele de comunicatii electronice, de 3 : : ei/ml/an. ~

  Art. 3. Se aproba Regulamentul privind conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publics. u privata a orasului Va~cau in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii ctronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora , modul de utilizare partaj ata a

  ementelor de infrastructura, precum $i masurile privind construirea retelelor de comunicatii electronice nform anexei nr. 1 la prezenta hots.rare"

  Art.4.Se aproba modelul cadru pentru CONTRACT de constituire a dreptului de servitute pentru ealizarea accesului pe proprietatea publica/privata in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii e\elelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora conform

  ·ti nexei nr. 2 la prezent; hotarare: . .''i Art.5. Primarul orasului Va$ciiu prin Compartimentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, va face . i oate demersurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ..

  · Art.6. Prezenta hotarare se comunica : Institutiei Prefectului Judetului Bihor

  Primarului ora$ului Va$ciiu ANCOM Compartimentului Urbanism $i Amenajarea Teritoriului Afi$aj Public La dosar

  PRE$EDINTE DE $EDINTA Draghiciu Gheorghe Mugurel

  ~

  CONTRASEMNEAZA SECRETAR Pop Rodica

  &

 • ~$I~IUL LOCAL AL ORASULUI V ASCA.U .. ~ ~ ... ''

  ANEXA NR. 1 LA HCL NR.18/28.02.2014

  l, i.- -~·~-·~ ;,,;,v_

  ~ti ~Jil:

  REGULAMENT

  - .. '">.:/ -

  ~pri~ipd cond~!ii_le in ~are_~e. realiz~~~a accesul ?.e proprietatea publi~a s~u privata_a orasului Va~cau in &er~t!instalarn, mtretmern, mlocmm sau mutarn retelelor de comumcatu electromce sau a elementelor de :infr:aSt_ructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura,

  ·,t; precum si masurile privind construirea retelelor de comunicatii electronice . . ~tt,

  -,~.i-~\r~. friAvand in vedere prevederile Legii nr.154 din 28 septembrie 2012 privind "Regimul infrastructurii

  t lel@fii,de comunicatii electronice, Hotararea Consiliului Local nr.29/29.03.2013 privind aprobarea b~.ntatiei de urbanism privind reactualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de tbarii[µi al ora~ului Va~cau cu localitatile apartinatoare, precizam urmatoarele :

  ~i1. ··t.,,r· CAPITOLUL I: Dreptul de acces pe proprietati

  ,Art.I . . ,,.•de retele pub lice de comunicatii electronice, autorizat1 m conditiile legislatiei din domeni ul

  ic il_or electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publica sau privata a orasului Va~cau in conditiile tulill}Regulament. :sd'&.f~l~ care furnizeaza exclusiv pentru nevoi proprii retelele de comunicatii electronice, cu respectarea

  · '.revazute de legislatia comunicatiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publica a ui 'cau, in conditiile prezentului regulament. . PW: d~ acces pe proprietatile prevazute la alin.(1) si(2) asupra unor unor imobile proprietate publica sau fa·~~fe?p.rept de servitute, care se exercita in conditiile legii, cu respectarea principiului minimei atingeri

  ~If'", . . . ·p · ,, etatu .. _e acces pe o proprietate private si conditiile realizarii accesului, se negociaza de catre partile in

  ~- ; g~'1J;'.; ; i - 1: fi•·. Art.2. ftun1~iii de retele de comunicatii electronice beneficiaza de dreptul de acces pe proprietati pe, deasupra, in bl im:9.pilele proprietate publica/privata a orasului Va~cau, inclusiv drumuri, poduri, stalpi, paduri, terenuri

  ~1 "" · '~onditiile prezentului regulament, daca sunt indeplinite in mod cumulative urmatoarele conditii: -r acestui drept nu contravine uzului sau interesului public caruia ii sunt destinate imobilele in cauza ;

  lucrarilor in cauza este de natura sa contravina cerintelor specifice de urbanism, de amenajare a ll privind calitatea in constructii ori celor privind protectia mediului, a sanatatii, apararii , ordinii urantei nationale, pe care trebuie sa le respecte activitatile ce se desfasoara pe, deasupra , in sau sub

  , cauza. (-r1;,; Art. 3. ) ""' ,i.zorii de retele publice de comunicatii electronice beneficiaza de dreptul de acces pe proprietati pe,

  in sau sub imobilele proprietate privata a orasului, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele

  ~: _ _J;ffee folosinta asupra imobilelor in cauza nu ar fi afectat sau ar fi afectat sau ar fi afectat intr-o masura f, '·. : ativa prin efectuarea acestor lucrari. a

  ) ~Jca· un alt furnizor de retele de comunicatii electronice, autorizat in conditiile legislatiei din domeniu l , 0ll1Micatiilor electronice, a efectuat deja lucrari de acces pe proprietati pe, deasupra, in sau sub imobilele in t~z~} dreptul de folosi:1ta asupra imobilelor ),,1J.l j;~- tat in mod permanent de o restrangere suplimentara :P.~;,~fectuarea unor n01 asemenea lucrari; ~A i,. I ,,e• ·,· C ~

  :f RESEDINTE DE SEDINTA. J~"- ~-;, '. 1 ~. CONTRASEMNEAZA.

  ~ 4 ·1)ra~ ·ciu Gheorghe Mugurel l ,....~ ,1 1 • '~ )/ SECRETAR

  ·· '°o ·~ '

 • LOCAL AL ORASULUI VASCAU ANEXA NR. 1 LA HCL NR.18/28.02.2014

  a lucrarilor de acces pe proprietati nu este de natura sa contravina cerintelor specifice de 'e amenajare a teritoriului sau privind calitatea in constructii ori celor privind protectia mediului, _au a ordinii publice, pe care trebuie sa le respecte activitatile ce se desfasoara pe, deasupra, in sau )e in cauza;

  e acordul titularului dreptului de proprietate privata asupra imobilului afectat de a inch~ia un rin care sa se stabileasca conditiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea sa privata ~1 refuzului, sa existe o hotarare judecatoreasca irevocabila, care sa tina loc de contract intre parti.

  ~rile alin. (1) se aplica si in cazul dreptului de acces in spatiile aflate in proprietate indiviza din ,' mai multe locuinte, inclusiv in ceea ce priveste fixarea retelelor de comunicatii electronice sau a nte de infrastructura necesare sustinerii acestora pe zidurile ori terasele acestor cladiri.

  t A . ,,Jtatea administrativa publica locala care exercita dreptul de administrare asupra imobilelor ppr·11~;"t pub!ica s~u p~i~at! a orasului va publi~a, pe pagina pr?p~i:_ de _inte_rnet, s~ ~rin afisarea in l~cu'.! fio . sedml Pnmar1e1, m termen de 30 de z1le de la data pnmm1 pnme1 ceren m vederea exerc1tarn ,f ' e acces la un anumit imobil proprietate publica/privata, conditiile in care se realizeaza dreptul de

  :e ·est imobil si documentele pe care solicitantul urmeaza sa le prezinte. ~ , . _, J:atia prevazuta la alin. ( 1) va cuprinde eel putin: rCt~\i'.; iul Local al orasului Va~cau-administrator al proprietatii publice si/sau private a orasului Va~cau cu tji ·- str. Unirii, nr. 75, primeste la Fax 0259336157, e-mail:primaria_ vascau@yahoo.com cererile de

  tru proprietatea publica sau privata a orasului pentru amplasarea de catre furnizori a retelelor de tii electronice;

  f lriq~ilele pe care se pot instala stalpii si retelele de comunicatii electronice este format din terenul ~r~plji~rotuarelor, strazilor, parcurile orasului, in imobilele institutiilor publice sau in imobile proprietate :ivitl,~ orasului Va~cau

  ~:i\ff}. (9 ~jjfele maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publica sau privata a orasului sunt . J _lttl(RON)/ml/an.

  axime au fost stabilite cu respectarea urmatoarelor principii: ·ustificate si proportionale cu afectarea imobilului respectiv- trotuarele, strazile, terenurile , cladirile ietatea publica/privata a orasului;

  '.pere doar prejudiciile directe si certe cauzate prin efectuarea lucrarilor, precum si prin existenta si .' ea elementelor de