Click here to load reader

I HOTARKRE Nr. forma si dimensiunile placutei cu numarul de inregistrare sunt prevazute in fig.2. Pentru mopede, forma si dimensiunile placutelor cu nurnarul de inregistrare sunt prevazute

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of I HOTARKRE Nr. forma si dimensiunile placutei cu numarul de inregistrare sunt prevazute in fig.2....

 • Csnsiliul Geoeral a1 Municipiului B u c u r e ~ t i

  I I HOTARKRE

  Nr.: din

  privind inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inrnatricularii

  Avand ?n vedere expunerea de motive a Primarului General, precum si raportul de specialitate a1 Directiei de Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

  Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General a1 Municipiului Bucuresti si avizul consultativ nr.8969124.05.2007 a1 Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

  In conformitate cu prevederile Sectiunii a 2-a din OUG nr.19512002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, a Sectiunii a 2-a din HGR nr.139112006 privind aprobarea Regularnentului de aplicare a OUG nr.19512002 si ale art.23 din 0rd.M.A.I nr. 150112006 privind procedma inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentm probe a vehiculelor;

  In temeiul art.36(6) 1it.a pct.19 din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala, republicata.

  CONSIILIIUL GENERAL AL MUNHCIPIULUH BUCLTRESTH

  Art.1. (1) Tracltoarele care nu se supun inmatricularii, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, troleibuzele si tramvaiele . . o la r q r n r pnrnr -rr\-r:n+-+.: -.. .-... - - l : - - l - ~ - 1 - : l 1 . 1. , . . . . . - ---- --A - A -&- .,A y I V y - A b . C U I U- ~ ~ L L A L ~ A A L u L L)CLLVII- I . C ~ U U L L ~ ~ U ~ C L U 3~ului 111 I I ~ L L ~ U G ~ C ) I L I I D ~ P L U ! C ~ L ~ YG * * L A - b ~ ~ ~ ~ Y ~ L U lL1 1 A L * z ~ U l i d L V - W i l bL l U l u l d U v U l ~ h L 1 . 4 r

  Bdul Regina Elisabeta 47, sectoGucJre9 t i . RomSnia; tel.: +4021305 55 00; www.bucurerti-arimaria.~~

 • (2) ~ o ~ e d e l e ale caror proprietari au domiciiiul stabil, resedinta sau sediul in municipiul Bucuresti se i~egistreaza la consiliile locale ale sectoarelor pe a caror raza teritoriala isi au domiciliul dtabil, resedinta sau sediul.

  Art.2. (1) l&egistrarea vehiculelor prevazute la art.1 aliniatul (1) se face de catre Directia Transporturi, rumuri si Sistematizarea Circulatiei.

  (2) Inregistra ea mopedelor se face de catre consiliile locale ale sectoarelor, prin compartimente aflate in ca k 1 aparatului propriu sau a serviciilor publice din subordine.

  Art.3. (1) L data inregistrarii vehiculelor prevazute la art.1, acestora li se atribuie un numar de inre ", istrare, iar proprietarilor acestora li elibereaza un certificat de inregistrare si unul sau, dupa caz, doua placute cu numarul de inregistrare.

  (2) Detinatorqi de vehicule inregistrate au obligatia sa monteze pe acestea placutele cu numarul de inr gistrare.

  (3) Caracteri ticile numerelor de inregistrare, precum si ale placutelor cu numarul de inregistrare si a e certificatelor de inregistrare sunt prevazute in anexa la prezenta hotatare. 1

  ArtA. (1) ~ d e ~ i s t r a r e a vehiculelor prevazute la art.1 aliniatul (1) se face pe baza urmatoarelor documenlte:

  a) cererea soliqitantului; b) actul de identitate a1 solicitantului, in cazul persoanelor fizice, sau certificatul

  de inmatriculare a1 solicitandului, in cazul persoanelor juridice, in original si in copie; c) actul de proprietate a1 vehiculului, in original si in copie; d) dovada efecltuarii inspectiei tehnice, potrivit legii; e) dovada platili taxei pentru vehicule lente, dupa caz; f ) dovada platii taxei de inregistrare; g) dovada plat i contravalorii certificatului de inregistrare; h) dovada plat i contravalorii placutei, sau, dupa caz, a placutelor cu numarul de

  inregistrare. I (2) Inregistrar a mopedelor se face pe baza urmatoarelor documente: a) cererea soli itantului; b) actul de ide titate a1 solicitantului, in cazul persoanelor fizice, sau certificatul

  de inmatriculare a1 solicitan 1 lui, in cazul persoanelor juridice, in original si in copie; c) actul de progrietate a1 inopedului, in original si in copie; d) cartea de idqntitate a mopedului, in original si in copie; e) dovada efecduarii inspectiei tehnice, potrivit legii; f) dovada platii taxei de inregistrare; g) dovada plati i contravalorii certificatului de inregistrare; h) dovada plati contravalorii placutei cu numarul de inregistrare. i l i \ p v ~ ~ t e [ ~ h ; ~ nljmqylyl dP ~ + - * J P ' P + - - - o -; (- =x-trC:C - 0 ' - .. .

  elnbereaza personal propriet lui sau delegatillui acestuia. "t"

 • Art.5. (1) Elilberarea unui duplicat a1 certificatului de inregistrare se efectueaza in baza urmatoarelor docuaente:

  a) cererea soli itantului; F b) actul de idGntitate a1 solicitantului, in cazul persoanelor fizice, sau certificatul

  de inmatriculare a1 solicitantului, in cazul persoanelor juridice, in original si in copie; c) certificatul de inregistrare deteriorat, dupa caz;

  contravalorii certificatului de inregistrare. se va solicita si cartea de identitate.

  Aat.6. (1) Eli erarea unui nou certificat de inregistrare ca urmare a modificarii unor date inscrise in acesta e se efectueaza in baza urmatoarelor documente: !

  a) cererea solibitantului; b) actul de identitate a1 solicitantului, in cazul persoanelor fizice, sau certificatul

  de inmatriculare a1 solicitantului, in cazul persoanelor juridice, in original si in copie; c) vechiul cert/ificat de inregistrare; d) dovada pladii contravalorii certificatului de inregistrare; (2) In cazul mnopedelor se va solicita si cartea de identitate, cu modificarile

  tehnice operate de Regia Adtonoma "Registrul Auto Roman".

  Art.$. (1) Taxa de inregistrare este de 40 lei. Contravaloarea certificatului de inregistrare este de 24 lei. Contravaloarea placutei cu numarul de inregistrare este de 30 lei.

  (2) Vehiculele apartinand Primariei Municipiului Bucuresti, primariilor " . ~ G ~ L V Q ~ G A O ~ 1-6, UIGCUIII bi ]11~~i~uiilior ~ubiice. reziilor auconorne.. societatiior C O T P T C I ~ ~ ~ SI ~ ~ ; s v ~ c ~ I ~ o L - ~ L I D I I C ~ allale suoorumea ~onsirlulcri loenera1 a1 1Q~unicipiulu1 Yucwesri sau a consiliilor sectoarelor 1-6 nt scutite de la plata taxei de inregistrare.

  Art.7. (1) Proprietarii de vehicule inregistrate pot solicita radierea din circulatie, daca fac dovada depozitarii acestora intr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile legii.

  (2) Proprietarii de vehicule inregistrate sunt obligati sa solicite radierea din circulatie in termen de 30 de zile de la data:

  a) cand vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii;

  b) scoaterii definitive din Romania a vehiculului; c) declararii fiirtului vehiculului; d) trecerii vehiculului inregistrat in proprietatea altei persoane.

  BduI Regina Elisabeta 47, sector 5, ~dcurqt i , Rornlnia; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-~rirnaria.ro Pag 3

  (3) Vehiculul fara stapan ori abandonat se

  declarat, prin dispozitie a autoritatii administratiei publice locale, radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei

  respective. (4) Vehiculul entru care politia rutiera a dispus radierea din circulatie, potrivit

  legii, se radiaza de la data c C l municarii masurii. (5) Radierea s& face pe baza depunerii certificatului de inregistrare si a placutelor

  cu numar de inregistrare, a cartii de identitate a vehicululLfi, dupa caz, precum si a documentelor care atesta faptul ca a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. (1)-(4).

 • (3) Sumele incabate din plata taxei de inregistrare si a contravalorilor placutelor cu numarul de inregistrare si a certificatelor de inregistrare ale vehiculelor prevazute la art.1 aliniatul(1) se fac venit la bugetul Consiliului General a1 Municipiului Bucuresti.

  (4) Sumele incqsate din plata taxei de inregistrare si a contravalorilor placutelor cu numarul de inregistrare di a certificatelor de inregistrare ale mopedelor se fac venit la bugetele consiliilor locale ale lsectoarelor 1-6.

  Art.9. ~nstitutiile care inregistreaza vehicule vor asigura rezolvarea cu celeritate si cu titlu gratuit a solicittrrilor din partea organelor abilitate cu privire la identitatea detinatorilor de vehicule inregistrate si cu privire la evidenta lor, respectand art.5, a1.(2), 1it.e) din Legea nr.677/200 1 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera cirulatie a acestor date.

  Ast.10. Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

  Art.11. (1) Puezenta hotarare isi incepe aplicabilitatea la 60 de zile de la adoptare. Incepand cu acee si data, HCGMB nr.16812003 privind inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligat'vitatea inmatricularii, precurn si orice alte prevederi contrare, isi I inceteaza aplicabilitatea. 1

  (2) Mopedele inregistrate la Primaria Municipiului Bucuresti pana la data inceperii aplicabilitatii acestqi hotarari isi pastreaza numarul de inregistrare pana la schimbarea proprietarului, dupa care vori f i inregistrate la consiliile locale ale sectoartelor 1-6.

  PRESEDINTE DE SEDINTA, I Contrasemneaza

  SECRETAEP G E r n M E AL MLThTHCIPIULLJI B U C W S T I

  1 Tudor TOMA

  Wtj1 Regina Flisaheta 87 certnr 5 ~ R B B F B B ~ P C ~ ~ DnmSnix. tml . ~ A n 3 l ?nF EE nn. .an.,.., h ~ ~ ~ ~ r v ~ = + i . ~ v i r n ~ ~ i = m Dad A

 • 3/06 2007 65:04 FAX 0212128101 D.R;P.C.I.V. - CABINET @I 001

  [email protected] crs n ~ h 1 de dib b d ss0BicitanUui

 • 3 2007 1 5 : 0 2 FAX OZb2