of 9 /9
IA( BAN NHAN DAN THANH PHO UONG BI S6: 2106/UBND-TC-NV CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VICT NAM DOc 14p - Ty• do - Hanh phtic Uong Bi, ngay 18 thong 10 nom 2018 V/v day manh ding tdc thi dua, khen thuamg ten dia ban thanh ph6 Kinh - Cac phong, ban, nganh, ca quan, don vi; - US , ban nhan dan cac xa, phuang. Thkrc hien Cong van s6 5761/UBND-TH4 ngay 10/8/2018 cua UBND tinh ye vi'c trin khai Thong boo so 252/TB-VPCP ngay 18/7/2018 dm Van phong Chinh phu thOng boo ket Juan cua Thu tuang Chinh phu tai phien h9p ngay 11/7/2018 &la H6i d6ng Thi dua - Khen thuang Trung uang, Thong boo so 227/TB-UBND ngay 28/9/2018 dm UBND tinh thong boo k6t Juan cua Chu tich UBND tinh tai cu6c h9p, H6i d6r2s, Thi dua - Khen thuang tinh ngay 26/9/2018, y ban nhan dan thanh pho yeu cau Thu tnrang cac phong, ban, dan vi, To tich UBND cac xa, phuang va de nghi Truang cac Ban dm Dang, Mat tran quoc va cac to chuc chinh tri - xa heti, cac to chirc, don vi, doanh nghi0 ten dia ban thanh pho tap trung thkrc hi'n tot cac nhiem vu tr9ng tam Q4 IV/2018 nhu sau: 1. Tip tpc barn sat cac n6i dung theo Ke hoach s6 25/KH-HDTD-KT ngay 25/12/2017 dm H6i d6ng Thi dua - Khen thuang thanh ph6 de tri6'n khai c6 hien qua 8 not dung phat dOng thi dua nom 2018 dm Chu tich UBND thanh ph6 - ChU tich H6i dong Thi dua - Khen throng , thanh ph6, dong thai quan tam thkrc cac giai phap tap moi truang on dinh (ve chinh tri tu Wong, ve cong tac dam boo an ninh tat tkr...) de tang cuang thu hut dau tu... qua do gop phan day manh cac phong trao thi dua thit thkrc, hiu qua, phan dau hoan thanh toan diirn cac chi tieu kinh te - xa h6i cua thanh pho nom 2018 da de ra, dac biet la chi tieu Tang truang kinh te, thu ngan sach... 2. Tap trung day nhanh tien d6 tri'L khai cac nhiem vu tai Ke hoach s6 88/KH-UBND ngay 19/4/2018 ciia UBND thanh ph6 th%rc hien K" hoach so 36/KH-UBND ngay 05/3/2018 cua UBND tinh va Chuang trinh hanh d'6ng so 29- CTr/TU nsay 08/02/2018 dm Ban Chap hanh Dang bo thanh ph6 v'e "Than hien Nghi quyet s6 18-NQ/TW, Nghi quy6t so 19-NQ/17 Hoi nghi Ian thu sau, Ban Chap hanh Trung uang (khoa XII)", dac bit la vi'c sap xep, nangcao chat luang va hi'1.1 qua hoat dOns cua cac dan vi su nghip cong lap nganh y te, gido duc va dao tao, van h6a va the thao. 3. Tip doi mai ding tic khen thuong darn boo kip thai, dog khai, minh bach, thkrc chat, dung quy dinh: - Quan tam, tang tS , le khen thuang cac ca nhan la can b6, cong chirc, vien chirc va nguai lao dOng tn,rc tiep u cac ca quan, don vi va ca soy c6 thanh tich xuat

IA( BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VICT NAM … fileIA( BAN NHAN DAN THANH PHO UONG BI S6: 2106/UBND-TC-NV CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VICT NAM DOc 14p - Ty• do - Hanh phtic

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IA( BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VICT NAM … fileIA( BAN NHAN DAN THANH PHO UONG BI S6:...

 • IA( BAN NHAN DAN THANH PHO UONG BI

  S6: 2106/UBND-TC-NV

  CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VICT NAM DOc 14p - Ty do - Hanh phtic

  Uong Bi, ngay 18 thong 10 nom 2018

  V/v day manh ding tdc thi dua, khen thuamg ten dia ban thanh ph6

  Kinh - Cac phong, ban, nganh, ca quan, don vi; - US, ban nhan dan cac xa, phuang.

  Thkrc hien Cong van s6 5761/UBND-TH4 ngay 10/8/2018 cua UBND tinh ye vi'c trin khai Thong boo so 252/TB-VPCP ngay 18/7/2018 dm Van phong Chinh phu thOng boo ket Juan cua Thu tuang Chinh phu tai phien h9p ngay 11/7/2018 &la H6i d6ng Thi dua - Khen thuang Trung uang, Thong boo so 227/TB-UBND ngay 28/9/2018 dm UBND tinh thong boo k6t Juan cua Chu tich UBND tinh tai cu6c h9p,H6i d6r2s, Thi dua - Khen thuang tinh ngay 26/9/2018, y ban nhan dan thanh pho yeu cau Thu tnrang cac phong, ban, dan vi,

  To tich

  UBND cac xa, phuang va de nghi Truang cac Ban dm Dang, Mat tran quoc va cac to chuc chinh tri - xa heti, cac to chirc, don vi, doanh nghi0 ten dia ban thanh pho tap trung thkrc hi'n tot cac nhiem vu tr9ng tam Q4 IV/2018 nhu sau:

  1. Tip tpc barn sat cac n6i dung theo Ke hoach s6 25/KH-HDTD-KT ngay 25/12/2017 dm H6i d6ng Thi dua - Khen thuang thanh ph6 de tri6'n khai c6 hien qua 8 not dung phat dOng thi dua nom 2018 dm Chu tich UBND thanh ph6 - ChU tich H6i dong Thi dua - Khen throng, thanh ph6, dong thai quan tam thkrc cac giai phap tap moi truang on dinh (ve chinh tri tu Wong, ve cong tac dam boo an ninh tat tkr...) de tang cuang thu hut dau tu... qua do gop phan day manh cac phong trao thi dua thit thkrc, hiu qua, phan dau hoan thanh toan diirn cac chi tieu kinh te - xa h6i cua thanh pho nom 2018 da de ra, dac biet la chi tieu Tang truang kinh te, thu ngan sach...

  2. Tap trung day nhanh tien d6 tri'L khai cac nhiem vu tai Ke hoach s6 88/KH-UBND ngay 19/4/2018 ciia UBND thanh ph6 th%rc hien K" hoach so 36/KH-UBND ngay 05/3/2018 cua UBND tinh va Chuang trinh hanh d'6ng so 29-CTr/TU nsay 08/02/2018 dm Ban Chap hanh Dang bo thanh ph6 v'e "Than hien Nghi quyet s6 18-NQ/TW, Nghi quy6t so 19-NQ/17 Hoi nghi Ian thu sau, Ban Chap hanh Trung uang (khoa XII)", dac bit la vi'c sap xep, nangcao chat luang va hi'1.1 qua hoat dOns cua cac dan vi su nghip cong lap nganh y te, gido duc va dao tao, van h6a va the thao.

  3. Tip doi mai ding tic khen thuong darn boo kip thai, dog khai, minh bach, thkrc chat, dung quy dinh:

  - Quan tam, tang tS, le khen thuang cac ca nhan la can b6, cong chirc, vien chirc va nguai lao dOng tn,rc tiep u cac ca quan, don vi va ca soy c6 thanh tich xuat

 • TM. t1Y B HAN DAN KT. C TICH

  TICH

  TuAn D#t

  sic, c6 sang kien dugc,img dung trong thuc tign,,trong lao Ong san xuat, nhit la nhung dien hinh lien tien, gucmg nguei tot, viec tot, nguai lao d6ng truc tiep, ding nhan, nong dan, chitin s5%.

  - Kip then phat hien, bieu ducmg, nhan rOng cac t'43 the, ca nhan co thanh tich dOt xuat trong lao d6ng, san xuat, h9c tap, dac biet la cac tam gucmg dung cam cfru nguai, dru nan... qua d6 gop phan tang tSt le khen thuong d6t xuat tren tat cac linh vuc.

  - Thuemg xuyen ra soat, de nghi cap c6 thirn quyen khen thuong cac ca nhan CO thanh tich cong hien,va khen thuong thanh tich khang chitin con ton d9ng, tuyet doi khong de sot cac doi Wang du tiou chuan, dieu kien nhung chua duqc de nghi xem xet, khen thuemg theo quy dinh.

  4. Cac thanh vien H6i dOng Thi dua - Khen thuong thanh pho thuong xuyen don doc, Iciem tra viec thuc hien cong tac thi dua, khen thuemg tai cac phong, ban, , dan vi, UBND cac xa, phuong kip then CO bien phap trong chi dao, dieu hanh va doi moi ding tac thi dua, khen thuong.

  5. Ca quan Thuang true H6i d6ng Thi dua - Khen thuemg thanh ph6 (Ca quan T6 eh& NOi vu):

  - Tang cuerng huong dan, theo doi, don d6c cac phong, ban, dan vi, UBND cac xa, phuong trong thut hien cac nOi dung chi dao neu tren.

  - Ph6i hap vs6ri Trun4 tam Truyen thong va Van h6a thanh ph6 kip thi c8ng khai cac tnrOng h9p du dieu kien khen thuong cap Nha nu& teen eking thong tin dien to thanh ph'ln thanh ph6 de cac to ch*c va nhan dan trong town thanh ph6 dugc biet.

  UST ban than dan thanh ph6 yeu cau cac phong, ban, don vi, UBND cac xa, phuong va de nghi cac Ban dm Dang, M4t tea'n T8 quoc va cac to chirc chinh tri -xa h6i, cac to chirc, dan vi, doanh nghiep ten dia ban thanh pho trien khai thuc hien tot cac n'6i dung tren. Trong qua trinh thuc hien neu co vuang mac, cac phong, ban, nganh, down the, cac ca quan, don vi tir thanh pho den, xa, phuOng phan anh ve Thusemg ttvc H6i dong dua - khen thuang thanh pho (Ca quan TO chirc - N6i vu) de phoi hap, giai quyet.//

  Noi nh(in: - TT Thinh uy, HDND TP (B/c); - CT, cac PCT UBND TP; - Nhu tren (T/h); - Ltru: VT.

  2

 • UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA. HQI CHU NGHIA VIFT NAM TINH QUANG NINH 130c lap - Ty. do - Hynh phtic

  S'O: 227 /TB-UBND Quang Ninh, ngay 28 thcing 9 Warn 2018

  THONG BAO Ket luau ctia dOng chi Chti tich UBND finh, Chu tich Hoi dung Thi dua - Khen thug

  tinh tai cu'O'c hop MN dong Thi dua - Khen thuirng tinh KS' II/2018

  Ngay 26/9/2018, 0ng chi Nguyen Dirc Long - Chu tich UBND tinh, Chti tich HPi 0ng Thi dua - Khen thugng tinh da chu tri cuPc hop HPi clang Thi dua - Khen thuang tinh Ky 11/2018. Ciing du c cac (long chi Uy vien HPi (tong Thi dua - Khen thtrang tinh. Sau khi nghe boo cao ket qua thuc hien phong trao thi dua 9 thang, dau nam 2018; ,phuang huang, nhiem vu Quy IV nam 2018 va kien phat bieu cua cac dai bieu du hop, dong chi Chil tich UBND tinh - Chit tich HPi clang Thi dua - Khen thuang tinh da ket Juan chi dao nhu sau:

  Trong 9 thong &Au nam 2018, mac da con nhieu kho khan, thach thirc nhung veyi sir no ltrc cua cac cap, cac nganh, sir vao cuPc tich ctrc ciaa nhan dan cac dan tPc tren dia ban tinh, tinh hinh kinh to - xa hPi cua finh da dat dugc nhangket qua quan trong, toan dien tren mpi linh vtrc: ,(1) Toc 0 tang tru6rn4, kinh , dat 10,7%, cao nhat so vai ding kY 6 nam gan day; ca cau kinh to chuyen dich thing huong, tang ty trong khu virc dich vv. (2) Thu ngan sach nha ntrac tang 17% so veri cong ky, trong do thu nqi dia tang 19%, chiem ty trong 74% tong thu ngan sach. (3) Cai cach,hanh chinh, moi truong dau to kinh doanh, nang ltrc canh,tranh cap tinh (PCI), cap sar, nganh, dia phuang (DDCI) dugc day manh, veyi nhieu giai phap, sang kien hieu qua; tao dugc niem tin, thu hut cac nha dau tu, cac tap doan kinh to bon vao tim hieu, dau tu tren dia ban tinh. (4) Cong tac giai phong mat bang, tien dP thi cong cac du an, cong trinh trpr$ diem dugc tap trung chi ciao, da khanh thanh dua vao sir dung: Du an Nha thi dau 5000 cho, tai phtthng Dai Yen, thanh pito Ha Long, Du an cao toc Ha Long -,Hai Phong vaCau Bach Dang, gop phan tao hieu dOng luc,phat trien kinh to - xa hPi, ben canh do mot boat cac cong trinh trong diem du kien se dugc khoi cong meri, dua vao khai thac, sir dung trong.Quy IV/2018 nhu: Dtr an cao toe Van Don - Mang Cal, Ben cong khach Quoc to Hon Gai, Truang dao tao can bi) Nguyen Van Cir, Du an Cung van hoa thanh thieu nien Quang Ninh... (5) Chuang trinh myc tieu quoc gia ve giam ngheo ben yang, Chuang trinh nong than moi va De an 196 dua cac xa, them ra.khoi dien (lac biet kilo khan, thoat khoi chuang trinh 135, De an OCOP dugc trien khai tich cuc. (6) Linh vtrc van hod - xa hOi co nhieu tien bP,da c nhieu tap the, ca nhan thuPc tinh gianh dugc giai cao trong cac ky thi quoc gia, quoc to (then hinh nhu: Hoc sinh, Nguyen Hoang Cueing, 16p 12B5 Tru.6'ng trung hoc pho th6ng Hon Gai xudt sac clot giai Nhat chung ket cuac thi During len clinh Olympia 2018, van clang vien Nguyen Thai Linh, Trung tam Huan luyen va thi cldu the chic the thao tinh Quang Ninh cla gianh Huy chuang Bac mon Pencaksilat hang can 60kg Nam tai ASIAD nam 2018); cong tac an

  NW, WI At.

 • sinh xa hoi duac dam bao, hoan thanh ho trg nha a cho ngue:ri c6 cong giai doan 2; to chOc thanh cong Le khai mac Nam du Lich quoc ,gia 2018. (7) Citing tic quan IY nha nu& tren cac linh vuc quan 1y quy hoach, dat dai, dO thi, tai nguyen va moi truing dugc tang cuemg. (8) Quoc phong, an ninh, trat to an toa.ri xa hOi duac dam bao, chu quyen bien bien dao duac giO yang, khong de xay ra dot xuAt, bdt nga. Haat dOng ngoai tiep tic duac cong co va day mph.

  De c6 duac nhung ket qua tren IA do c so oolong gop Ian rat Ian to cac phong trio thi dua tren dia ban tinh: HOi (long Thi dua - Khen thuemg tinh da dn.] &ling trien khai kip theyi, c hi 'eu qua cac not dung theo chi ciao, hueing dan cua Ban Thi dua - Khen thuang Trung trcrng, dac biet da to chdc thanh cong Le ky niem 70 nam ngay Chu tich HO Chi Minh ra Lai keu ggi thi dua aiquoc - Ngay truyen thgng thi dua yeti nuoc (11/6/1948 - 11/6/2018). Cac cap, cac nganh tren dia ban tinh da chu trong trien khai cac phong trio thi dua trong cac co quan, dan vi long ghep veri viec thuc hien nhiem vu chinh tri cua clan vi va viec nang cao chat luting cong tic cai each hanh chinh, cai thien moi truang dau to kinh doanh, tap trung chi dao cac don vi cap co sa tich cuc huOrng Ong va tham gia thuc hien cac not dung: Chia de cong tic nam 2018 ve "Bao ve va nang cao chat luting moi truang to nhien", "Nam dan van chinh quyen" 2018, Nam du lich quoc gia 2018 - Ha Long - Quang Ninh tren dia ban bang nhieu hinh thirc thiet thuc, hieu qua. Qua do da tao tien de vi-mg chac de phan dau hoan thanh thang lgi cac muc tieu, chi tieu kinh to - xa hgi ca nam.

  Tuy nhien ben canh nhOng ket qua dat duac, mgt so nganh, dia phuang tren dia ban tinh van chua thuc so chu trong va trien khai nghiem ttic cac not dung Phat dOng thi dua cuasHOi dong Thi dua - Khen thuOng tinh; cong tac, phat hien, nhan rang, tuyen truyen cac guccng dien hinh tien tien chua duac nhieu va chua dong deu gbh cac nganh, linh vuc, dia phucrng; cong tic so, tong ket danh gia thuc hien cac phong trio thi dua chua dugc kip thai va chua thgc sir dtrgc chu trong O. cap co. sa, HOi done, Thi dua - Khen thtrOmg cac cap chi chi' tr9ng xet khen thuerng theo tham quyen, chua quan tarn eking muc viec to chirc danh gia ket qua trien khai cac phong trio thi dua tai ca quan, don vi...

  De tiep toc phat huy cac ket qua dd dat duac trong 9 thing dau nam 2018, gop phan thuc hien thang lgi, hoan thanh vugt muc cac chi tieu phat trien kinh to - xa hgi nam 2018 da de ra. Hgi dorT, Thi dua - Khen thuerng tinh yeu cau Thu truongscac so., ban, nganh; Chu tich Uy ban nhan dan cac huyen, thi thanh pho va de nghi Truing cac Ban dm Dang, Uy ban Mat tran T6 qugc va cac to chirc chinh tri ,- xa hOi, cac to chirc, don vi, doanh nghiep tren dia ban tinh tap trung thuc hien tot cac nhiem vu trong tarn QuY IV nam 2018 nhu sau:

  1- Tap trung buy Ong moi nguon luc, phan dau hoan thanh xuAt sac mQi chi tieu ke hoach ctia tong ca quan, don vi, tang cap, tang nganh, dgng thai quan tarn thuc hien cac giai phap tao moi true:mg On dinh (ve chinh tri tit twang, ye cong bac dam boo an ninh trat tu...) de tang cueyng thu hot dAu tu... Qua do gop phan thgc hien thang lgi, hoan thanh vugt mire cac chi tieu phat trien kinh to - xa hOi nam 2018 theo, tinh, than Nghi quyet s6 01NQ-CP ngay 01/01/2018 dm Chinh Nghi quyet, so, 09-NQ/TU ngay 08/1 2/2017 cila Ban ChAp hanh Dang bg tinh, Nghi quyet so 96/NQ-HDND, Nghi guy& so 85/NQ-HDND ngay

  2

 • 1 3/1 2/2017 oh Hei dong nhan dan tinh ve nhiem Yu, giai phap chu you chi dao, dieu hanh thkrc hien ke hoach phat trien kinh to - xa hei nam 2018.

  i2- Tap trung day nhanh tien de trien khai cac nhiem vu tai Ke hoach so

  C36/KH-UBND ngay 05/3/2018 cua UBND tinh thkrc hien Chuang trinh hanh dong se 21-CT/TU ngay 05/02/2018 dm Tinh ily ye thkrc hien Nghi quyet 18-NQ/TW, Nghi quyet 19-NQ/TW Hei nghi. Trung rang 6 kit& XII, dac biet la viec sap xep, nang cao chat luting va hieu qua hoat Ong cua cac don vi sir 'nahiep cong 15p nganh y te, gido duc va dao tao, van hea va the thao.

  3- Tiep tkic doi mai cong tac khen throng dam bac, kip thai, cong khai, minh bach, thkrc chat, dung quy dinh:

  - Quan tarn, tang tSr le khen throng cac ca nhan la can be, cong chirc, vien chirc va nguei lao dong trkrc tiep a cac don vi \fa ca stir c6 thanh tich xuat sac, c6 sang. kien dupe ung dung trong dive tien, trong lao dong, san xuat, nhat la nhang dien hinh tien tien, guang ngtrei tot, viec tot, nguei lao dong trgc tiep, cong nhan, nong dan, chitin sit.

  - Kip thei phat hien, bieu throng, nhan reng cac tap the, ca nhan c6 thanh tich dot xuat trong lao dong, san xuat, hoc tap, dac biet la cac tarn guang citing cam ci.ru ngtrari, cdu nan... qua de gop phan tang tSr le khen throng (Jet xuat tren tat ca cac link vrc.

  - Thuong xuyen ra soat, de nghi cap c6 tham quyen khen thuang cac ca nhan c6 thanh tich cong hien va khen thuang thanh tich khang chitin can ton dong, tuyet doi khong de sot cac (lei tuong du tieu chuan, dieu kien nhung chtra duoc de nghi xem xet, khen throng theo quy Binh.

  4- Thti trtrong cac sa, ban, nganh; Chu tich Uy ban nhan dan cac huyen, thi xa, thanh pile vg. Thti truong cac ca quan, don vi tren dia ban tinh can dr chirc nang, nhiem vu duet giao va cac not dung UBND tinh d5 chi dao tai Cong van so 5761/UBND-TH4 ngay 10/8/2018 ye viec trien khai Thong bao so 252/TB-VPCP ngay 18/7/2018 cua Van phong Chinh phil ye met so nhiem Yu trong tam cong tac thi dua - khen throng nhting thong cuoi nam 2018, chit dong phat Ong dot thi dua cao diem trong QL41 IV/2018 tai ca quan, don vi, dia phuang, tap trung thkrc A_ hien c6 hieu qua cac not dung theo chi dao cua UBND tinh, phan dau, hoan thanh xuat sac, town dien cac chi tieu kinh to - xa 'lei cua tinh nam 2018 dg. de ra.

  5- Cac thanh vien Hei dong Thi dua - Khen thuang tinh throng xuyen don doc, kiem tra viec, thkrc hien cong tac thi dua, khen throng tai cac sor, nganh, don vi, dia phuang de kip thei c6 bien phap trong chi dao, dieu hanh vg. (lei mai cong tac thi dua, khen thuang.

  6- Ca quan Thueng trkrc Hei dong Thi dua - Khen throng tinh (Ban Thi dua - Khen thuang tinh):

  - Tang ctremg huang an, theo doi, don dec, kiem tra cac sa, ban, nganh, dan vi, dia phuang trong thkrc hien cac not dung theo chi dao neu ten.

  - Khan truang tiep thu )", kien cac thanh vien poi dong de hoan thien ha', sa, tham muu UBND tinh xem xet, trinh cap co tham quyen khen throng cho cac tap the, ca nhan dam bao quy dinh. Deng tiled tiep tgc phoi hop vai Trung

  3

 • tam thong tin, Van phong UBND tinh ding khai cac trolrng hop du lieu kien khen thuong cap Nha nu& tren,COng thong tin dien tinh de cac to chi:rc va nhan dan trong town tinh dtroc biet.

  Thira lenh UBND tinh, Van phOng UBND tinh thong bao de cac soy, ban, nganh, don vj, dia phucm.g va cac ca quan, don vi lien quan bi6t, thrc hien./.

  Nal TL. UY BAN NHAN DAN - CT, cac PCT UBND tinh (bao cao); NH VAN PHONG - Cac die thinh HOi dong TDKT tinh; - Cac Ban Ding cua Tinh ay.; - UB MTTQ cac doin the tinh; - VP: Tinh uy, HDND, Doan DBQH tinh; - Cac ser, ban, nginh thuec tinh; - UBND cac huyen, th; thanh ph6; - Trung tam Th8ng tin; - VO-5; - Ltru: VT, TH4.

  SL-TB I2

  4

 • UY BAN NHAN DAN TINH QUANG NINH

  coNG HOA xA HQI CHU NGHIA VItT NAM DOe 14p - Tv do - 1-1?nh phut

  Quang Ninh, ngay thong 8 nam 2018 S6: 7 6 1 /UBND-TH4 V/v trim khai Thong bac) s6 252/TB-

  VPCP ngay 18/7/2018 du VAn phong Chinn phia

  NguM Van phong Uy ban nhan dan Email: [email protected] nh.gov.vn Ca quan: Tinh Quang Ninh Thin gian 13.08.2018 15:52:25 4-07:00

  Kinh - Ca quan chuyen trach tham muu, gitap viec chung

  KhOi MTTQ va cac to chtrc chinh tri - xa hOi tinh; - Cac so, ban, nganh thuOc tinh; - Uy ban nhan dan cac huyen, thi xa, thanh ph6.

  Uy BAN NHAN DAN TiNH QUANG NINH

  Thkrc hien Thong boo so 25271B-VPCP ngay 18/7/2018 cila Van phong Chinh phu ve ke't Juan cita Thu tuc'mg Chinh phti Chinh phu tai phien h9p ngay 11/7/2018 ctia Hoi dOng Thi dua - Khen thuong Trung us:mg, &Ong thai can cir tinh hinh thgc tin trien khai ding tac thi dua - khen thuOng nhang thong cuoi nam 2018, Uy ban nhan dan tinh yeu cdu cac soy, ban, nganh; Uy ban nhan dan cac huyen, thi xa, thanh pho, nghi Ca quan chuyen trach tham mtru, giftp viec chung Khoi Mat tran To quoc va cac . chirc chinh tri - xa hOi tinh thkrc hien tot cac not dung cu the sau:

  1. Tip tuc barn sat cac not dung theo Ke hoach so 20/KH-HDTDKT ngay 19/01/2018 dm HOi dtmg Thi dua - Khen thuOng tinh de trim khai c hieu qua 10 not dung Phat dOng thi dua nam 2018 cua Chit tich UBND tinh - Chit tich HOi diing Thi dua - Khen thuang tinh, qua do gop phan day marsh cac phon* trao thi dua thiet thkrc, hieu qua, lap thanh tich chao mimg IcSr niem 73 nam Quoc khanh Nu& cong hea XEICN Viet Nam (02/9/1945 - 02/9/2018) va chao mimg IcStniem 55 nam thanh 14'p tinh Quang Ninh (30/10/1963 - 30/10/2018); phdri dau hoan thanh toan dien cac chi tieu kinh t6 - xa hOi cua tinh nam 2018 da de ra, dac biet la chi tieu ye: Tang truang kinh te, thu ngan sach, thkrc hien De an 196...

  3. To chirc cac phong trao thi dua gdn vai viec thkrc hien c hieu qua: (1) K6 hoach so 09/KH-UBND ngay 10/01/2018 thkrc hien Chu de cong tac nam 2018 ve "Boo ve va nang cao chat lugng moi tnrong tir nhien" tren dia ban tinh Quang Ninh, (2) K6 ho4ch hanh dOng so 2614/UBND-XD6 nay 17/4/2018 triers khai Nghi quye't so 19-2018/NQ-CP cita Chinh phit ve tiep tuc thkrc hien nhang nhiem vu, giai phap chit yeu cai thien moi truing kinh doanh; nang cao nang ltrc earth tranh cap tinh (PCI), nang lkrc canh tranh cap so., nganh, dia phuang (DDCI) nam 2018 va nhang nam ti6p theo, (3) Ke hoach hanh dOng so 88/KH-UBND ngay 30/5/2018 cUa UBND tinh N4s nang cao chdt luang cai cach hanh chinh va chdt lug.ng Chi s6 cai cach hanh chinh (PAR INDEX), Chi so hai long

  ngu&icua dan, to chdc dal voi sit phkic V1.1 cua ca quan hanh chinh Nha nuOc (SIPAS), Chi so ',lieu qua quan va hanh chinh cong (PAPI) tinh QN nam 2018 va nhimg nam tiep theo, (4) Ke hoach so 2383/KH-UBND ngay 10/4/2018 triers khai phong trao thi dua "Phdn ddu dua cac xa, them ra Ichoi dien dac biet Icho

 • khan, hoan thanh Chuang trinh 135" giai doan 2017 - 2020, phan dau het nam 2018 c6 them it nhat 12 xa dat chuan nong thon men; c6 them 02 xa va 34 thon ra khoi dien dac biet Ich6 khan. (5) Day nhanh tien dO,thi ding cac cong trinh trong diem dm tinh nhu: Cau Bach Dang, Duemg cao toc Ha Long - Hai Phong, Ha Long - Van DOn, Cang hang khOng quoc to Van DOn,... tap trung chuan bi thil tvc dau to met so ding trinh, dv an trong diem: Cao toc Van Don - Meng Cai, duerng bao bien Ha Long - Cam Pha, doing trvc chinh tir Cang hang khong den khu phirc hop nghi duang giai tri cao cap Van Don, Cang khach Hon Gai, Ham Cira Luc..., trong dophan dau hoan thanh tuyen &rang Cao toe Ha Long - Van Don, Cau Bach Dang chao mimg k 'Y niem 73 nam Quoc khanh Nu& cong boa XHCN Viet Nam (02/9/1945 - 02/9/2018). (6) Hoan thanh dat ket qua cao nhat cac hoat Ong phvc vv nam Du lich quOc gia 2018 - Ha Long, - Quang Ninh vo.i chii de "Ha Long - di san, Icr quan - diem den than thien" gan voi sir kien Dien dan du lich ASEAN 2019.

  5. Uy ban nhan dan tinh giao:

  5.1. Hai cljng Thi clua - Khen thiterng tinh: Tang cuerng kiem tra viec thvc hien cong tac thi dua, khen thuang tai mot so sa, nganh, dia phuang, ten ca so. d6 nam sat hcm tinh hinh phong trao va viec to chirc thvc hien cac chinh sach phap luOt,. phat hien nhang kho khan, vueing mac de kip thei co bien phi]) trong chi dao dui maxi cong tac thi dua, khen thuong.

  5.2. Thti truang cac sc.", ban, nganh, Chit tich UBND cac huyn, thi xii, thanh pho can cir cac not dung chi dao neu tren de to chirc cac dot thi dua tai ca quan, dan vi lOp thanh tich xuat sac chao mimg IcS, niem cac ngay le l&n dm dat nuov va dm tinh bang cac phong trao, cac cong trinh, san phan thiet thvc, barn sat cac nhiem vv trong tam, cap bach dm nganh, linh vvc, co quan, dan vi, dia phucm&; gan cac phong trao thi dua voi viec giai quyet cac van de lem, birc xiic, cap thiet cim xa hOi, cong d8ng, linh vvc, nganh; nhiing viec lam tot, sang kien tot phvc vv nguai dan,,doanh nghiep va phong trao h9c tap va lam theo to ttromg, dao dirt, phong cach Ho Chi Minh. Tap trung,doi moi cong tac khen thlremg dam bao kip theyi, cong khai, minh bach, thvc chat, dimg guy dinh; chit Ong, phat hien, xem xet, danh gia va khen thuemg cac ca nhan, tap the c6 thanh tich xuat sac trong lao dOng, san xuat, nhat la nhimg dien hinh tien tien, guang ngueri tot, viec tot, ngueri lao dOng trvc tiep, cong nhan, nong dan, chitin si.

  UBND cac huyen, thi xa, thanh phO chi dao UBND cac xa, phuerng, thi tan tap trung ra soot, giai quyet dirt diem viec khen thuang cac gia dinh, ca nhan c6 thanh tich trong hai cuOc khang chitin thong Phap va thong MS,-, bao ve To quoc con ton dung tren dia ban tinh.

  5.3. Dai Phat thanh va Truye'n hinh, Rao Quang Ninh: Tiep tvc day manh cong tac tuyen truyen, sv tham gia tich cvc dm cac co quan truyen thong lam Ian toa cac phong trao thi dua, phat hien de kip thin bieu cluang, Ong vien, nhan rung cac tap the, ca nhan co thanh tich tieu bleu xuat sac trong lao Ong, san xuat, hoc tap, cac tam guang dung cam ciru ngueyi, tiro non, bao dam an ninh chinh tri, trot to an toan xa hOi...

  2

 • TM. UY BAN NHAN DAN KT. CHU TICH

  CHU TICH

  D'Ong Huy H4u

  5.4. Sa NOi vu (Ban Thi dua - Khen thwang tinh) thuang xuyen theo doi, dOn doc, kiem tra viec thut hien cac not dung chi dao neu tren.

  6. D&' nghi Ca quan chuyen trach tham muu, giup viec chung Kh6i Mat tar' To quoc va cac to chirc chinh - xa tinh va cac clown the chinh tri xa h6i phoi hop to chdc.thanh ding Hai nghi sa ket 03 nam thgc hien cu6c van Ong "Town dan Joan ket xeiy dung nong thein mai, do thi van minh" va tong ket 15 nam Ngay hqi dai down ket dan t6c a khu"clan cu ten dia ban tinh Quang Ninh. Tang cuerng tuyen truyn sau rang tai down vien, hai vien va cac tang lop nhan dan day manh cac phong trao thi dua bang cac hoat Ong thiet thuc, hieu qua.

  Yeu cau cac sa, ban, nganh; Cy ban nhan dan cac huyen, thi xa, thanh ph6; de ,nghi Ca quan chuyen trach tham giup viec chung Khoi Mat tran TO quoc va cac to chirc chinh tri - xa h6i tinh trien khai to chirc thgc hien nghiem cac n6i dung tren./.

  Nei nlin: - CT, cac PCT UBND tinh; - Nhukinh giri; - Van phong: Tinh uy, HDND, UBND tinh;

  Van phong Doan DBQH tinh; - Ban Thi Qua - Khen thuo-ng tinh; - VO-3, TH6; - Ltru: VT, TH4.

  SL-CV86

  3

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 92018-10-19T16:28:49+0700Vit Namy ban Nhn dn k ln vn bn ny!