40
BRUKSANVISNING M90E VHF MARINRADIO

Icom IC-M90E (SE)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Manual till Icom IC-M90E marinradio på svenska

Citation preview

Page 1: Icom IC-M90E (SE)

BRUKSANVISNING

i­M90EVHF MARINRADIO

Page 2: Icom IC-M90E (SE)

I HÄNDELSE AV NÖD

Om n� behöver ass�stans, kontakta kuststat�on på kanal 16.

REKOMMENDATIONER

Om rad�on kommer � kontakt med saltvatten rekommenderar v� att den tvättas av � rent vatten för att förh�ndra att saltvatt-net kr�stall�serar s�g.

MIC /SP

Kanal 16 1. ”MAYDAY MAYDAY MAYDAY”

2. ”DETTA ÄR.............(Båtens namn)

3. DIN ANROPSIGNAL eller annan IDENTIFIKATION..........................

4. ”POSITIONEN ÄR...........................

5. Meddela hur stort behovet av hjälp är, vad som behövs..............

6. Ge all �nformat�on som kan tänkas behövas för s�tuat�onen....

Ex kontakta kustbevakn�ngen på kanal 16.

Page 3: Icom IC-M90E (SE)

FÖRORD

Tack för att n� valde en Icomprodukt! IC-M90E mar�nrad�o är konstruerad med Icoms höga krav på kval�tet och användarvänl�ghet. Med rätt hanter�ng kommer denna produkt att ge d�g åratal av problemfr� användn�ng.

VIKTIGT

LÄS ALLA INSTRUKTIONER noga � s�n helhet �nnan du börjar använda rad�on.

SPARA DENNA INSTRUKTIONSBOK - Den �nnehåller v�kt�ga säkerhets-och handhavandebeskr�vn�ngar för ICOM IC-M90E.FÖRKLARINGAR

EGENSKAPER

☞ Vattensäker konstruktion IC-M90E är byggd för att klara den hårda mar�na m�ljön.

IC-M90E uppfyller vattensäkerhetskrav IPX7 motsvarande IEC 529 (1989) (1m djup � 30 m�nuter), förutsatt att man avänder något av följande batter�pack: BP-223, BP-224 eller BP-225.

Dessutom är högtalarfronten utförd så att man enkelt kan få bort vatten.

☞ Dual- och triwatch Dualwatch �nnebär att du kan passa kanal 16 när du tar

emot en annan kanal. V�d Tr�watch passas kanal 16 och anropskanal när du tar emot på en tredje kanal. Se s�d. 14 för detaljer.

☞ Stor, lättläst LCD Med storleken 19(H) x 35(B) mm, är IC-M90E’s funkt�ons-

d�splay lättläst och man får snabbt en uppfattn�ng av trafik-läget. Bakgrundsbelysn�ng och kontrast kan justeras för att passa användaren.

☞ Enkel användning 6 stora, tydl�gt uppmärkta knappar på frontpanelen och

separata volym- och kanalknappar �nnebär att rad�on är enkel att använda. T�ll och med med en hand.

FRAS DEFINITION

RVARNING

SE UPP

OBSERVERA

Om försiktighet inte iakttages kan person-skador ex pga av elshocker uppstå.

Ingen omedelbar fara för utrustningen men kan orsaka oönskade effekter.

Skador på utrustningen kan inträffa.

��

Page 4: Icom IC-M90E (SE)

���

VARNINGAR

RUNDVIK att hålla antennen nära kroppen (spec�ellt an-s�kte och ögon) v�d sändn�ng. Sändn�ngskval�tén bl�r bäst om m�krofonen är 5 t�ll 10 cm från munnen. Stat�onen skall om möjl�gt hållas vert�kalt.

Anslut ALDRIG stat�onen t�ll en annan strömkälla än BP-225, BP-224 eller BP-223. Annars kan stat�onen förstö-ras.

UNDVIK att utsätta stat�onen för d�rekt solsken eller an-vända den � temperaturer lägre än -15°C eller över +55°C : MARINT BRUK, –25°C eller över +55°C : PMR.

ANVÄND INTE rad�on närmare fartygskompassen än 0,9 m.

SE TILL att antennen och batter�et s�tter fast ordentl�gt på stat�onen och att de är torra �nnan de sätts på. Om appara-tens �nre utsätts för fukt kan detta orsaka svåra skador.

TÄNK PÅ! IC-M90E är vattensäker enl�gt JIS vattensäkerhet spec�fikat�on grad 8 (1,5 meters djup � 30 m�nuter). Men om rad�on var�t utsatt för hårdare slag kan packn�ngar på rad�on eller dyl�kt bl� skadade så att rad�on förlorar s�tt vattenskydd.

Page 5: Icom IC-M90E (SE)

�v

I HÄNDELSE AV NÖD ..................................................................... �REKOMMENDATIONER................................................................... �FÖRORD ......................................................................................... ��VIKTIGT ........................................................................................... ��FÖRKLARINGAR ............................................................................ ��FUNKTIONER ................................................................................. ��VARNINGAR ...................................................................................���INNEHÅLLSFÖRTECKNING ......................................................... �v

1 ALLMÄNT ................................................................................... 12 MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR OCH FASTSÄTTNING .......... 2–3 ■ Medföljande t�llbehör ............................................................... 2 ■ Fastsättn�ng ............................................................................. 23 MANÖVERBESKRIVNING ..................................................... 4–6 ■ Front, topp och rad�ons s�dor ................................................... 4 ■ Funkt�onsd�splay ...................................................................... 54 GRUNDFUNKTIONER ......................................................... 7–11 ■ Kanalval ................................................................................... 7 ■ Mottagn�ng och sändn�ng ........................................................ 9 ■ Programmer�ng av anropskanal ............................................ 10 ■ Knapplåsfunkt�on ................................................................... 10 ■ S�gnalstyrek�nd�kator ............................................................. 10 ■ Mon�torfunkt�on ...................................................................... 10 ■ Juster�ng av brusspärr ........................................................... 11 ■ D�splaybelysn�ng ................................................................... 11 ■ Talförvrängn�ng (Scrambler) .................................................. 115 SÖKFUNKTIONEN ............................................................. 12–13 ■ Ol�ka typer av sökn�ng ........................................................... 12 ■ Ställ �n "TAG"-kanaler ............................................................ 13 ■ Starta en sökn�ng .................................................................. 13

6 DUAL- OCH TRIWATCH ........................................................... 14 ■ Beskr�vn�ng ............................................................................ 14 ■ Användn�ng............................................................................ 147 LANDKANALFUNKTION (PMR).............................................. 15 ■ LAND (PMR) kanalgrupp ....................................................... 15 ■ CTCSS och DTCS d�splay .................................................... 15 ■ VOX- (talstyrn�ngs-) funkt�on .................................................. 158 SET-LÄGE........................................................................... 16–21 ■ Programmer�ng � SET-läge .................................................... 16 ■ SET-funkt�oner ....................................................................... 179 BATTERILADDNING .......................................................... 22–25 ■ Batter�laddn�ng ...................................................................... 22 ■ Varn�ngar ............................................................................... 22 ■ Batter�kassett (t�llval) ............................................................. 23 ■ Andra batter�laddare .............................................................. 2410 ROTERANDE BÄLTESCLIPS - EXTRA TILLBEHÖR ............. 26 ■ MB-86 komponenter .............................................................. 26 ■ Fastsättn�ng ........................................................................... 26 ■ Losstagn�ng ........................................................................... 2611 MONOFON - EXTRA TILLBEHÖR .......................................... 27 ■ Beskr�vn�ng HM-125 .............................................................. 27 ■ Fastsättn�ng ........................................................................... 2712 FELSÖKNINGSGUIDE ............................................................ 2813 LISTA ÖVER MARINKANALER .............................................. 2914 SPECIFIKATIONER ................................................................ 3015 TILLBEHÖR ............................................................................ 3116 SNABBGUIDE ......................................................................... 3217 CE ............................................................................................ 34

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1234567891011121314151617

Page 6: Icom IC-M90E (SE)

1

Station för krävande miljöerM90E är en vattentät, pål�tl�g proffsrad�o. Apparaten är utförd � en enkel, men robust konstrukt�on och har ett hölje av poly-karbonat. Ett nyutvecklat system stöter bort vatten från högta-laren för att undv�ka d�stors�on hos mottaget ljud.

KnappsatsenTydl�gt uppmärkta, stora tangenter med bra ”tryckkänsla” �nnebär enkelt handhavande, även när kraft�ga handskar an-vänds.

Tydlig displayStat�onen har en ljusstark LCD, vars tecken kan avläsas från en v�d betraktn�ngsv�nkel. LCD-kontrasten och bakgrundsbe-lysn�ngen kan justeras � 4-n�våer eller helt stängas av. LED-�nd�katorn överst på fronten v�sar tydl�gt aktuell trafikstatus.

Inbyggd scramblerEn �nbyggd 32-koders scrambler, som kan användas mot stat�oner utrustade med opt�onkortet UT-112. Används för att förh�ndra obehör�g avlyssn�ng.

För landmobilt brukIC-M90E kan användas för både mar�na och landmob�la app-l�kat�oner. Upp t�ll 100 programmerbara kanaler finns t�llgäng-l�ga för landmob�lt bruk (146–174MHz)*. CTCSS (subton) och DTCS-s�gnaler�ng l�ksom bandbredd kan programmeras per kanal.

*) Licens krävs i de flesta fall. Kontakta din återförsäljare för ytterli-

gare information.

ALLMÄNT1

Page 7: Icom IC-M90E (SE)

2

2MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR OCH FASTSÄTTNING

12

■ Medföljande tillbehörFöljande �ngår v�d leverans: St.• Handlovsrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1• Bälteskl�ps (MB-103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1• Batter� (BP-225) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1• Batter�laddare (BC-158)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1• Skruvar för BC-158 (M3.5 × 20)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2• AC-adapter (BC-147E)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1• Antenn (FA-S59V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 *Ingår �nte med v�ssa modeller.

■ FastsättningD AntennAnslut den medföljande antennen t�ll antennuttaget.

VARNING: Sändn�ng utan an-tenn kan skada rad�on allvar-l�gt.BÄR ALDRIG rad�on � anten-nen.

D HandlovsremTräd handlovsremmen genom det avsedda hålet på rad�on. Se figuren t�ll höger.

D BältesklipsSätt fast bälteskl�pset på rad�on som v�sas nedan.

MIC /SP

Medföljande skruvar

Page 8: Icom IC-M90E (SE)

3

2 MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR OCH FASTSÄTTNING

D BatteriFör att ta bort ett batteri:Vr�d skruven moturs och drag sedan batter�et � p�lens r�ktn�ng som v�sas nedan.

För att montera ett batteri:Sätt �n hela batter�et � IC-M90E och vr�d sedan skruven med-urs.

Montera ALDRIG eller ta loss batter�et när det är vått eller smuts�gt.

OBS: När låsskruven �nte är enkel att vr�da runt (känns trög), kontrollera att batter�et är helt �nsatt � stat�onen. Slå INTE på eller utsätt batter�et för mekan�sk åverkan. Detta kan skada batter�et eller stat�onen.

OBS: När man tar bort eller sätter på batter�et, använd ett mynt eller en skruvmejsel för att dra åt eller lossa på skruven.

TÄNK PÅ! När du sätter på eller tar av batter�et se t�ll att gumm�pack-n�ngen på batter�et s�tter som den skall. I annat fall kan packn�ngen skadas och vattentäthet kan då �nte garante-ras på stat�onen.

OPEN

LOCK

Skruvens läge när man tar loss batteriet

Skruvens läge när man monterar batteriet

OPEN

LOCK

Se till att gummipackningen (lila) är riktigt placerad i sitt spåroch att inget damm eller liknande har fastnat på packningen.

Batteri Batteri

Gummipackning

Spår

Rätt läge Felaktigt läge

OBS:När man monterar ett batteri, se till att inte damm eller något annat fastnar på gummipackningen. Om packningen är nersmutsad kan vattensäkerheten bli reducerad.

Page 9: Icom IC-M90E (SE)

4

3MANÖVERBESKRIVNING

23

■ Front, topp och radions sidor

MIC /SP

qe

r

y

t

w

i

uo

!1

!0

q VOLYMKONTROLL [VOL] Påslag och juster�ng av volymen.

w MONOFONANSLUTNING [MIC/SP] Anslutn�ngskontakt för anslutn�ng av monofon (t�llbehör).

OBS: Se t�ll att [MIC/SP] anslutn�ngslocket s�tter monterat på rad�on när monofonen �nte används.

e ANTENNANSLUTNING Kontakt för anslutn�ng av antenn.

r SÄNDNINGS/MOTTAGNINGS-INDIKATOR Lyser grönt när en s�gnal tas emot eller när brusspärren är

öppen; lyser röd v�d sändn�ng; lyser orange när VOX-funk-t�onen är �nkopplad.

t DIAL/KANALLISTSOMKOPPLARE [DIAL] • Väljer en av tre normalkanaler � följd när knappen hålls

�ntryckt � 1 s. (s�d. 8, 15) - Internat�onella och PMR-kanaler finns t�llgängl�ga. • Tryck �n för att återgå t�ll kanall�stan eller t�ll samma läge

som var akt�vt före pr�or�tetskanal eller anropskanal val-des.

y SCAN [SCAN•DUAL] • Start/stopp av normal eller pr�or�tetssökn�ng (s�d. 12, 13) • Akt�vera passn�ngsläge genom att hålla knappen �ntryckt

1 s. (s�d. 14)

Page 10: Icom IC-M90E (SE)

5

3 MANÖVERBESKRIVNING

u SÄNDNINGSEFFEKT/KNAPPLÅS [Hi/Lo• ] • Välj mellan hög-, mellan- eller lågeffekt v�d knapptryck.

(s�d. 9) • Kopplar PÅ/AV knapplåset när knappen hålls �ntryckt 1 s.

(s�d. 10)

i KANAL 16 OMKOPPLARE [16•C] • Väljer kanal 16 v�d knapptryck. (s�d. 7) • Väljer anropskanal när knappen hålls �ntryckt 1 s. (s�d. 7) • Kopplar �n skr�vläge för anropskanal om anropskanal är

vald och knappen hålls �ntryckt � 3 s. (s�d. 10)

o KANALVÄLJARE UPP/NER [Y]/[Z] • Val av önskad kanal (s�d. 7–9) • Val av SET-lägesv�llkor (s�d. 16) • Val av SET-lägesfunkt�on när samt�d�gt [SQL•MONI].

trycks. (s�d. 16) • Kontrollerar "tag"-kanaler eller ändrar sökr�ktn�ng under

pågående sökn�ng. (s�d. 13)

!0 BRUSSPÄRRSOMKOPPLARE [SQL•MONI] • Tryck �n omkopplaren och välj sedan brusspärrsn�vå med

[Y]/[Z]. (s�d. 11) • Öppnar brusspärren manuellt för kanallyssn�ng på �n-

ställd kanal så länge knappen är �ntryckt. (s�d. 10) • Tryck �n tangenten och slå på stat�onen för att komma �n �

SET-läge. (s�d. 16) • Val av SET-funkt�on. (s�d. 16)

!1 PTT(SÄNDNINGS)-OMKOPPLARE [PTT] Håll �n knappen för att sända; släpp knappen för att

lyssna.

■ Funktionsdisplay

q SIGNALSTYRKEINDIKATOR (s�d. 10, 20) V�sar relat�v s�gnalstyrka hos mottagen s�gnal.

w SÄNDNINGSEFFEKTSINDIKATOR • “LOW” v�sas när lågeffektläge är valt. • “MID” v�sas när mellaneffektläge är valt. • Ingen �nd�ker�ng när högeffektläge är valt.

e TAG-KANALINDIKATOR (s�d. 13) AV�sas när en "tag"-kanal är vald.

r BRUSSPÄRRSINDIKATOR (s�d. 11) V�sar �nställd brusspärrsn�vå.

q r t yw e

u

i

o

!0

!1

!2!4

!6

!5

!3

Page 11: Icom IC-M90E (SE)

6

3MANÖVERBESKRIVNING

3t MONITORINDIKATOR (s�d. 10) V�sas när mon�torfunkt�onen är �nkopplad.

y BATTERIINDIKATOR V�sar batter�status.

Indikering

Fullt HalvfulltLaddningnödvändig UrladdatBatterinivå

blinkar när batteriet är nästan urladdat.blinkar när batteriet är överladdat.

u SCANINDIKATOR (s�d. 13) “SCAN” bl�nkar under scann�ng(sökn�ng).

i VOXINDIKATOR (s�d. 15) “VOX” v�sas när VOX-funkt�onen är �nkopplad.

o DUAL-/TRIWATCH INDIKATORER (s�d. 14) “DUAL” bl�nkar v�d dualwatch; “TRI” bl�nkar v�d tr�watch.

!0 SCRAMBLERINDIKATOR V�sas när scrambler (extra t�llbehör) är �nkopplad. (s�d. 11, 20)

!1 DUPLEXINDIKATOR V�sas när duplexkanal är vald.

!2 VISNING AV UNDERKANAL • V�sar att kanal 16 passas v�d pr�or�tetssökn�ng eller v�d

dualwatch. (s�d. 14) • V�sar SET-lägets funkt�oner när du är �nne � SET-läget.

(s�d. 16)

!3 VISAR VALT KANALNUMMER • V�sar vald trafikkanal. • V�sar det valda v�llkoret � SET-läge.

!4 LÅSINDIKATOR V�sas när låsfunkt�onen är �nkopplad.

!5 ANROPSKANALINDIKATOR V�sas när anropskanal är vald.

!6 KANALGRUPPSINDIKATOR “I” v�sas när �nternat�onell är vald; “ ” v�sas när LAND

(PMR) kanalgrupp är vald.

Page 12: Icom IC-M90E (SE)

7

GRUNDFUNKTIONER4■ Kanalval

VIKTIGT!: Innan du använder stat�onen för första gången måste batter�et fulladdas för att få opt�mal l�vslängd och stat�onen fungera bra. För att undv�ka skada på stat�onen, stäng AV stat�onen under laddn�ng.

D Kanal 16Kanal 16 är en nödkanal. Den används främst för att etablera kontakt med en anna stat�on eller för nödtrafik. Kanal 16 pas-sas v�d Dual- och Tr�watch. När rad�on �nte används för annan trafik skall den passa kanal 16.

q Tryck �n [16•C] för att välja kanal 16.w Tryck �n [DIAL] för att återgå t�ll samma läge som var akt�vt

�nnan kanal 16 valdes, eller tryck �n [Y]/[Z] för att välja lämpl�g trafikkanal.

Tryck

D AnropskanalVarje standard kanalgrupp har separata anropskanaler. Dessutom bevakas anropskanalen � tr�watch. Man kan pro-grammera �n valfr� kanal som anropskanal. (s�d. 10) och kan användas för att programmera �n den mest använda kanalen � varje kanalgrupp. På så sätt är dessa anropskanaler snabbt t�llgängl�ga.

q Håll [16•C] �ntryckt � 1 s. för att välja anropskanal. • “CALL” och anropskanalens nummer v�sas. • Anropskanalen kan ändras. Se s�d. 10 “Programmer�ng av an-

ropskanal” för detaljer.w Tryck �n [DIAL] för att återgå t�ll samma läge som var akt�vt

�nnan anropskanal valdes, eller tryck [Y]/[Z] för att välja trafikkanal.

Håll

Kanal 16 är standardläge

intryckt i 1 s.

Page 13: Icom IC-M90E (SE)

8

4GRUNDFUNKTIONER

4

D Internationella kanaler. Landkanaler.IC-M90E har 57 Internat�onella mar�nkanaler.

q Tryck �n [DIAL] för att välja "vanl�ga" kanaler.w Tryck [Y]/[Z] för att välja en v�ss kanal. • “DUP” v�sas om kanalen är en duplexkanal.e För att ändra kanalgrupp, håll [DIAL] �ntryckt � 1 s. Beroende på �nställn�ngarna kan man välja LAND (PMR)-kana ler.Se “LAND (PMR)-kanaltrafik” på s�d. 15 för detaljer.

Page 14: Icom IC-M90E (SE)

9

4 GRUNDFUNKTIONER

■ Mottagning och sändning

SE UPP: Sändn�ng utan antenn kan skada rad�on allvarl�gt.

q Vr�d [VOL] medurs för att slå på rad�on.w Ställ �n volym och brusspärrsn�vå. ➥ Håll [SQL•MONI] �ntryckt, och tryck [Z] för att öppna brusspärren. ➥ Tryck [SQL•MONI] för att få “SQL” �nd�katorn att sluta

bl�nka och vr�d sedan på [VOL] för att ställa �n n�vån på ljudet.

➥ Håll [SQL•MONI] �ntryckt, och tryck [Y]/[Z] för att ställa �n brusspärrsn�vån.e Stega med [Y]/[Z] för att välja kanal. - När man tar emot en s�gnal lyser [TRANSMIT/RECEIVE] -

�nd�katorn grönt och ljud hörs från högtalaren. - Eventuellt kan ytterl�gare juster�ng av [VOL] nödvänd�g.r Tryck [H�/Lo• ] för att om så behövs för att välja uteffekt. - “LOW” v�sas om lågeffektläge är valt; “MID” v�sas om

mellaneffektläge är valt; �ngen �nd�ker�ng v�sas om högeffektläge är valt.

- Välj lågeffektläge för att spara batter�, välj högeffektläge för att kunna kommun�cera över längre sträckor.

t Håll [PTT] �ntryckt för att sända, tala sedan � m�krofonen. - [TRANSMIT/RECEIVE]-�nd�katorn lyser rött under sändn�ng. - Kanal 70 kan �nte användas för sändn�ng (reserverad för

GMDSS-användn�ng).y Släpp [PTT] för att ta emot.

OBSERVERA: För att höras så bra som möjl�gt, vänta med att tala ett par sekunder efter det att du tryckt �n [PTT], och håll apparaten/m�krofonen 5 t�ll 10 cm från munnen.

OBSERVERA: Stat�onen har en �nbyggd strömsparfunk-t�on för att spara på batter�et. Denna funkt�on kan stängas av (s�d. 19). Strömsparfunkt�onen akt�veras när �ngen s�g-nal har mottag�ts på 5 s.

För att förh�ndra att sändn�ng sker av m�sstag (PTT fastnar � sändn�ngsläge) har IC-M90E en t�meout-t�mer. Denna stänger automat�sk av sändn�ng efter 5 m�nuters kont�nu-erl�g sändn�ng.

MIC /SP q PÅ/AV

w Volym

Högtalare

t Håll intryckt för att sänday Släpp för att ta emot

w Ställ in brusspärre Kanalval

w Ställ in brusspärr

Mikrofon

r Välj uteffekt

Page 15: Icom IC-M90E (SE)

10

4GRUNDFUNKTIONER

4

■ Programmering av anropskanalKnappen för anropskanal används för att välja en spec�ell kanal. Du kan programmera �n d�n mest använda kanal för snabb åtkomst.

q Håll [DIAL] �ntryckt � 1 s. flera gånger för att välja önskad kanalgrupp (INT, LAND) som skall programmeras.

w Håll [16•C] �ntryckt � 1 s. för att välja anropskanal.

•- “CALL” och kanalnummer v�sas � d�s-playen.

e Håll [16•C] �ntryckt 3 s. �gen (t�lls ett långt p�p ändras t�ll 2 korta tonstötar) för att mata �n anropskanalen.

• Anropskanalnumret bl�nkar.r Tryck �n [Y]/[Z] för att välja önskad

kanal.

t Tryck �n [16•C] för att programmera �n v�sad kanal som anropskanal.

• Numret på anropskanalen slutar att bl�nka.

■ KnapplåsfunktionLåsfunkt�onen låser elektron�skt alla knappar (utom [PTT], [SQL•MONI] och [H�/Lo• ]) för att förh�ndra ofr�v�ll�ga knapptryckn�ngar.➥ Håll [H�/Lo• ] �ntryckt � 1 s. för att slå PÅ/AV funkt�o-

nen.

■ SignalstyrkeindikatorStyrkan hos mottagen s�gnal �nd�keras genom ett antal stap-lar enl�gt följande:Denna �nd�kator kan döljas � SET-läger (s�d. 20).

■ Monitor/lyssningsfunktionDenna funkt�on �nnebär att brusspärrsfunkt�onen t�llfäll�gt kopplas ur. Se s�d. 18.➥ Håll [SQL•MONI] �ntryckt � 1 s. för att akt�vera mon�torfunk-

t�onen. •- “ ” v�sas och ljud hörs � högtalaren.

Indikering

Stark Medel LågIngen signal eller

mycket svagSignalstyrka

Visas när låsfunktionen är aktiverad.

Page 16: Icom IC-M90E (SE)

11

4 GRUNDFUNKTIONER

■ Justering av brusspärrFör att justera IC-M90E’s brusspärr används [Y]/[Z]-tangen-terna som v�sas nedan. För att kunna ta emot s�gnaler på rätt sätt och för att sökfunkt�onen skall fungera måste brusspär-ren justeras t�ll rätt n�vå.q Tryck �n [SQL•MONI], justera sedan n�vån med [Y]/[Z]. - “SQL”-�nd�katorn börjar bl�nka. - Det finns 11 ol�ka n�vålägen att välja mellan:

OP betyder helt öppen ; 10 är det snävaste n�våläget.w Tryck �n [SQL•MONI] �gen för att återgå t�ll normalläge.

■ DisplaybelysningFunkt�onen är mycket prakt�sk när du använder rad�on � mör-ker. Belysn�ngsstyrkan kan ändras � SET-läge. (s�d. 18)

➥ Tryck �n v�lken knapp som helst utom [PTT] för att slå på bakgrundsbelysn�ngen.

• Bakgrundsbelysn�ngen slås automat�skt av efter 5 sekunders �nakt�v�tet.

■ Talförvrängning (Scrambling) D Aktivering En talförvrängn�ngsfunkt�on �nnebär v�ss sekretess v�d trafik mellan stat�oner. För att använda denna funkt�on måste den först kopplas �n.

q Välj en trafikkanal utom kanal 16 eller 70.

w Håll [SQL•MONI] �n-tryckt och tryck på [SCAN•DUAL].

• “SCRM” v�sas.e För att koppla ur funk-

t�onen, gör om steg w. • “SCRM” försv�nner.

D Programmering av koder32 scrambler-koder (1 t�ll 32) finns t�llgängl�ga. Önskad kod �nställes � SET-läge. För att stat�onerna � en grupp skall förstå varandra måste alla stat�onerna � gruppen ha samma scram-bler-kod. Se s�d. 20 för detaljer hur man ställer �n koder.

Visas när talförvrängnings- funktionen är inkopplad.

Blinkar när brusspärren justeras.

Visar nivån på brusspärren.Tryck

Page 17: Icom IC-M90E (SE)

12

5SÖKFUNKTIONER

45

■ Olika typer av sökningSökn�ng är ett effekt�vt sätt att finna s�gnaler över ett stort frekvensområde. IC-M90E har pr�or�tetssökn�ng och normal-sökn�ng.

Dessutom finns möjl�ghet att automat�skt starta sökn�ngen v�d standby. Denna funkt�on kan akt�veras samt�d�gt, beroende på �nställn�ngen � SET-läge (s�d. 17).

Programmera �n ”TAG*”-kanaler �nnan sökn�ng. Rensa ”TAG”-kanaler som stoppar sökn�ngen (olämpl�ga kanaler är de för d�g�talkommun�kat�on, ex ch 70).

Välj mellan pr�or�tets- eller normal scan � SET-läge (s�d 17).

PRIORITETSSÖKNING

Pr�or�tetssökn�ng �nnebär att alla ”TAG”-kanaler söks �ge-nom � följd samt�d�gt som kanal 16 bevakas. När en s�gnal upptäcks på kanal 16, stannar sökn�ngen t�lls s�gnalen för-sv�nner. När en s�gnal upptäcks på en annan kanal än 16 bl�r sökn�ngen av dualwatch-typ t�lls s�gnalen försv�nner.

NORMALSÖKNING

Normalsökn�ng, prec�s som pr�or�tetssökn�ng, söker �genom alla ”TAG”-kanaler � följd. Sk�llnaden är att normalsökn�ngen �nte söker på kanal 16 om den �nte l�gger som en ”TAG”-kanal.

CH88

CH 01

CH 16

CH 02

CH 05 CH 04

CH 03

* OBSERVERA: ”TAG” är engelska för ”märkt”.

CH 01 CH 02

CH88

CH 05 CH 04

CH 03

Page 18: Icom IC-M90E (SE)

Sökning startar.Tryck på

för att avbryta sökningen

Sökningen avbryts när en signal tas emot och ljud hörs i högtalaren.

Tryck på

13

5 SÖKFUNKTIONER

■ Ställa in TAG-kanalerFör att göra sökn�ngen mer effekt�v "märker" man önskade kanaler (gör dem t�ll "TAG"-kanaler) eller tar bort oönskade kanaler. De som �nte är märkta kommer att hoppas över v�d sökn�ngen. TAG-kanaler kan skapas �nom varje kanalgrupp (INT, LAND).

q Välj önskad kanalgrupp (INT, LAND) genom att hålla [DIAL] �ntryckt � 1 s.

w Ställ �n den kanal som skall märkas.e Håll [Y] och [Z] �ntryckta samt�d�gt � 1 s. för att märka den

v�sade kanalen. • “ ” av�sas � d�splayen.r För att ångra/ändra märkn�ngen, tryck samt�d�gt �n både

[Y] och [Z] � 1 s. • “ ” försv�nner.

✔ Rensa alla märkta kanaler i vald kanalgruppSe t�ll att rad�on är avslagen. Håll både [Y] och [Z] �ntryckta och slå på rad�on för att rensa alla "TAG"-kanaler.

■ Starta en sökningVälj sök(scann�ng)-typ och återstartt�d � förväg genom att an-vända SET-läget. (s�d. 17)

q Välj önskad kanalgrupp (INT, LAND) genom att hålla [DIAL] �ntryckt � 1 s.

w Tryck på [SCAN•DUAL] för att starta normal- eller pr�or� tetssökn�ng. • “SCAN” bl�nkar � d�splayen. • “16” v�sas � d�splayens underkanaldel. • När en s�gnal hörs, stannar sökn�ngen t�lls s�gnalen försv�nner

eller fortsätter efter en paus på 5 s. beroende på SET-�nställ-n�ngen. (Kanal 16 bevakas fortfarande v�d sökn�ngen).

• Tryck på [Y]/[Z] för att kontrollera de märkta sökkanalerna, ändra sökr�ktn�ngen eller återstarta sökn�ngen manuellt.

e För att avbryta sökn�ngen, tryck på [SCAN•DUAL]. • “SCAN” försv�nner. • Det går även att avbryta sökn�ngen genom att trycka på [PTT], [16•C] eller [DIAL].

[Exempel]: Starta normalsökn�ng.

Page 19: Icom IC-M90E (SE)

14

6DUAL- OCH TRIWATCH

56

■ Beskrivning

Dualwatch passar kanal 16 när du tar emot en annan kanal. Tr�watch passar kanal 16 och anropskanalen när du tar emot en annan kanal.

■ Användningq Välj önskad trafikkanal.w Tryck [SCAN•DUAL] � 1 s. för att starta dual- eller tr�watch

(beroende på �nställn�ngen � SET-läg). • “DUAL” bl�nkar v�d dualwatch; “TRI” bl�nkar v�d tr�watch. • En p�pton hörs när en s�gnal tas emot på kanal 16. • Tr�watch övergår t�ll dualwatch när en s�gnal mottages på en tra-

fikkanal.e Tryck på [SCAN•DUAL] �gen för att stänga av sökn�ngen.

DUAL- OCH TRIWATCH PASSNING

Dualwatch Tri-watch

Call channel

• Om en s�gnal tas emot på kanal 16, avbryts sökn�ngen t�lls dess att s�gnalen försv�nner.

• Om en s�gnal dyker upp på anropskanalen under tr�-watch, övergår tr�watch t�ll dualwatch t�lls s�gnalen för-sv�nner.

• För att sända på �nställd kanal under dual-/tr�watch, håll [PTT] �ntryckt för att sända.

[Exampel]: Att använda tr�watch på INT kanal 07.

Håll

intryckt i 1 s.

Signal tas emotpå anropskanalen

Mottagen signalpå kanal 16blir prioriterad

Triwatch återstartasnär signalen försvinner

Triwatch startar.

Page 20: Icom IC-M90E (SE)

15

TRAFIK PÅ LAND (PMR)-KANALER7■ LAND (PMR)-kanalgrupppenMax�malt 100 PMR-kanaler (mellan 146.000 t�ll 174.000 MHz) kan programmeras �n � LAND-kanalgruppen för enkel kommun�kat�on med PMR-stat�oner � VHF-bandet.

Dessutom kan man programmera �n v�lken som helst av de mar�na kanalerna � INT-gruppen.Standard�nställn�ngen för LAND-kanalgruppen är densamma som för INT-kanalgruppen. Fråga d�n leverantör för hur LAND-kanalgruppen programmeras.

q Tryck [DIAL] för att välja en vanl�g kanal.w För att ändra kanalgrupp, håll [DIAL] nertryckt � 1 s. • “ ” v�sas när kanalgrupp LAND är vald.e Stega med [Y]/[Z] för att välja kanal. • “DUP” v�sas när kanalen är en duplexkanal.

OBS: Standard�nställn�ngarna (t.ex. programmer�ng av an-ropskanaler) för LAND-kanalgruppen är desamma som för den Internat�onella gruppen.

■ CTCSS och DTCS displayNär DTCS eller CTCSS används på �nställd kanal, v�sar d�s-playen följande:

■ VOX - TalstyrningVOX-funkt�onen (talstyrd sändn�ng) �nnebär att sändn�ng sker utan att [PTT] trycks �n när du talar � m�krofonen . När du slutar prata går stat�onen automat�skt t�llbaka t�ll mottagn�ng (man får "hands-free").

OBS: För talstyrn�ng krävs headset (extra t�llbehör) och en headset-adapter. Se s�d 31.

➥ Håll [SQL•MONI] �ntryckt och tryck sedan [H�/Lo• ] för att koppla IN/UR VOX-funkt�onen.

• “VOX” v�sas � d�splayen när VOX-funkt�on är �nkopplad. • “VOX-känsl�ghet" och “VOX-fördröjn�ng” ställs �n � SET-läge.

(s�d. 21)

Tryck i 1 s.upprepade gånger.

Visas när DTCS används.

Visas när CTCSS används.

Page 21: Icom IC-M90E (SE)

16

8SET-LÄGE

78

■ Programmering i SET-lägeSET-läge används för att ändra �nställn�ngarna på följande 16 funkt�oner: p�ptonsfunkt�on, val av söktyp, t�ds�nställn�ng för återstart av sökn�ng samt för autosökfunkt�onen, dual-/tr�-watch funkt�on, mon�torfunkt�on, bakgrundsbelysn�ng, d�splay-kontrast, batter�sparfunkt�on, självtestfunkt�on, batter�spän-n�ngs�nd�kator, s�gnalstyrke�nd�kator, brusspärrskänsl�ghet, scrambler-kod, VOX-känsl�ghet och VOX-fördröjn�ng.

D SET-lägesfunktionq Stäng av rad�on (OFF).w Håll [SQL•MONI] �ntryckt, slå på rad�on (ON) för att gå �n

� SET-läge. • “bp” v�sas � d�splayen.e Tryck på [SQL•MONI] eller [SQL•MONI] och [Y]/[Z] för att

välja önskad funkt�on om så behövs.r Tryck på [Y]/[Z] för att välja önskad �nställn�ng.t För att gå ur SET-läge, tryck på [16•C].

D INNEHÅLL I SET-LÄGET D�splayerna v�sar standardlägen och vald funkt�on v�sas � den pr�ckade c�rkeln.

: Tryck

: Tryck och

Tryck och

Scramblerkod

Signalstyrke- indikator Batterispänning Självtest LCD kontrast Bakgrundsbelysning

Dual-/triwatch

Monitorfunktion

Automatisk Batterisparfunktion

Automatisk sökning

Startfunktion

Pipton Prioritetssökning Återstart av sökning VOX-känslighet VOX-fördröjning

Brusspärrskänslighet

Page 22: Icom IC-M90E (SE)

17

8 SET-LÄGE

■ SET-funktionerD Piptoner “bP”Du kan välja tyst handhavande genom att stänga av p�pto-nerna (OFF) eller välja att ha 2 ol�ka typer av p�ptoner v�d knapptryckn�ng. När man valt “ON”, hörs ett jämn ton (P�), och när “US” väljs, hörs en tonsekvens - do, re, m�.• P�ptonens styrka följer volym�nställn�ngen.• P�ptoner hörs v�d programmer�ng av anropskanal även om denna

funkt�on är urkopplad (OFF).

D Val av söktyp “Pr”Rad�on har 2 ol�ka söktyper, normal- och pr�or�tetssökn�ng. Normalsökn�ng söker �genom alla "TAG"-kanaler � vald ka-nalgrupp. V�d pr�or�tetssökn�ng sker en sökn�ng av alla "TAG"-kanaler samt�d�gt som passn�ng sker av kanal 16.

D Återstart av sökning “St”Återstart av sökn�ng kan ske på två ol�ka sätt. Endera som paus (OFF) eller med t�mer (ON). Om man valt OFF, stannar sökn�ngen t�lls s�gnalen försv�nner. Med t�mer ON fortsätter sökn�ngen efter 5 s även om s�gnalen finns kvar.

Återstart av sökningOFF (standard)

Återstart av sökning ON

Tryck

D Automatisk sökfunktion “AS”Automat�sk sökn�ng startar när �ngen s�gnal mottages eller om �ngen funkt�on är utförd på 30 s.

Tryck

Automatisk sökning OFF(standard)

Automatisk sökning ON

Tryck

Pipton ON (standard) Pipton OFF

Tryck

Normal sökning (standard) Prioritetssökning

Page 23: Icom IC-M90E (SE)

18

8SET-LÄGE

8

D Dual- och triwatchfunktion “dt”Välj mellan dual- eller tr�watchfunkt�on efter eget önskemål. Se s�d. 14 för detaljer.

Tryck

Dualwatchfunktion (standard)

Triwatchfunktion

D Monitorfunktion “Sq”Mon�tor är en funkt�on som t�llfäll�gt öppnar brusspärren. In-ställn�ngen har två lägen: PUSH (Pu) eller HOLD (Ho). • PU (PUSH): Håll [SQL•MONI] �ntryckt � 1 s. Brusspärren öppnar och

rad�on ger �från s�g ljud under t�den som [SQL•MONI]. hålls �ntryckt (standard).

• HO (HOLD): Håll [SQL•MONI]�ntryckt � 1 s. Brusspärren öppnar och rad�on ger �från s�g ljud även om [SQL•MONI] släpps. För att stänga brusspärren �gen, tryck på v�lken knapp som helst.

Tryck

Monitor Push (standard)

Monitor Hold

D Bakgrundsbelysning “bL”Denna funkt�on är mycket användbar v�d användn�ng � mörker. Belysn�ngsstyrkan kan justeras mellan OFF (AV), 1 (mörk)–3 (ljust); 3 (standard). Välj 1–3 för att koppla �n funkt�onen.• Den automat�ska bakgrundsbelysn�ngen slås på när v�lken knapp

som helst tryck �n, utom [PTT].• Bakgrundsbelysn�ngen slår automat�skt av efter 5 s. �nakt�v�tet.

Tryck

Bakgrundsbelysning ON (standard)

Bakgrundsbelysning OFF

D Justering av displaykontrasten “LC”D�splaykontrasten kan justeras � 4 ol�ka n�våer.• 1 (hög kontrast)–4 (låg kontrast); 3 (standard)

Tryck

standard hög

Page 24: Icom IC-M90E (SE)

19

8 SET-LÄGE

D Automatisk batterisparfunktion “PS”Den automat�ska strömsparfunkt�onen m�nskar strömförbruk-n�ngen genom att mottagarkretsar kopplas ur med jämna mellanrum. • ON : Automat�sk strömbespar�ngen är �nkopplad. Strömbespa-

r�ngen kopplas på när �ngen s�gnal tas emot eller �ngen akt�v�-tet sker på 5s.

• OFF: Den automat�sk strömbespar�ngen är urkopplad.

Tryck

Automatisk strömspar ON (default)

Automatisk strömspar OFF

D Självtestfunktion “SC”Självtestfunkt�onen kontrollerar automat�skt rad�ons status och ger �nformat�on om något är fel på rad�on. Självtestet görs varje gång rad�on startas. Rad�on övergår sedan automat�skt t�ll normalt användarläge.• Temperatur : –35°C t�ll +73°C (ca)• Batter�spänn�ng

Om felmeddelande enl�gt nedan v�sas på d�splayen se felsök-n�ngsgu�den på s�d. 28 för mer �nformat�on.

Tryck

Självtest OFF (standard)

Självtest ON

Temperaturfel Batterispänningsfel

Page 25: Icom IC-M90E (SE)

20

8SET-LÄGE

8

D Batterispänningsindikator “bt”Denna funkt�on bestämmer om det anslutna batter�ets spän-n�ng skall v�sas eller �nte när stat�onen slås på.• Spänn�ngen hos anslutet batter� v�sas � 2 s. efter det att stat�onen

slås på.

D Signalstyrkeindikator “Sl”S�gnalstyrek�nd�katorn v�sar styrkan hos mottagen s�gnal � form av en “S-meter.” Denna funkt�on är prakt�sk för att v�su-ellt kontrollera s�gnalstyrkan.• Styrkan v�sas � 4 steg. • Antennsymbol och 3 staplar v�sas när man tar emot en stark s�gnal.• Enbart antennsymbolem v�sas när man �nte tar emot någon s�gnal.

D Brusspärrskänslighet “SS”När denna funkt�on är �nkopplad förbättras �bland brusspärrs-funkt�onenen. Brusspärrsfunkt�onen påverkas m�ndre av stör-n�ngar.

D Scramblerkod “cd”Det finns 32 koder (1 t�ll 32) t�llgängl�ga. För att stat�onerna � en grupp skall förstå varandra måste alla stat�onerna � gruppen ha samma scrambler-kod.

Tryck

BatteristatusAV (standard)

Batteristatus PÅ

Tryck

Signalstyrkeindikator AV(standard)

Signalstyrkeindikator PÅ

Tryck

Squelchkänslighet AV(standard)

Squelchkänslighet PÅ

Tryck

Scramblerkod 1 (standard)

Scramblerkod 32

Page 26: Icom IC-M90E (SE)

21

8 SET-LÄGE

D VOX-känslighet “ga”Justerar VOX-känsl�gheten (från 1 t�ll 6) t�ll rätt n�vå när man använder headset (t�llbehör).• Om VOX-känsl�gheten sätts t�ll 1 ökas känsl�gheten.• Om VOX-känsl�gheten sätts t�ll 6 m�nskas känsl�gheten.

D VOX-fördröjning “dL”Ställer �n VOX-fördröjn�ngen (0,5 t�ll 3.0 s. � 0,5 s. steg). För-dröjn�ngen är hur länge sändn�ng pågår från det att du slutar prata.• Om man ställer �n VOX-fördröjn�ngen t�ll 0,5 (0.5 s.) får man en kort

fördröjn�ng.• Om man ställer �n VOX-fördröjn�ngen t�ll 3,0 (3,0 s.) får man en lång

fördröjn�ng.

VAL I SET-LÄGE

Tryck

VOX-förstärkning 3 (standard)

VOX-förstärkning 6

Tryck

VOX-fördröjning 1,0 (standard)

VOX-fördröjning 3,0

Funktion Indikering Val

P�ptoner “bP” OFF/ON*/US

Söktyp “Pr” OFF*/ON

Återstart av sökn�ng “St” OFF*/ON

Automat�sk sökfunkt�on “AS” OFF*/ON

Dual- och/Tr�watch “dt” Dual*/Tr�

Mon�tor “Sq” Push*/Hold

Bakgrundsbelysn�ng “bL” OFF/1/2/3*

D�splaykontrast “LC” 1/2/3*/4

Automat�sk batter�spar “PS” OFF/ON*

Självtest “SC” OFF*/ON

Batter�spänn�ng “bt” OFF*/ON

S�gnalstyrek�nd�kator “SI” OFF*/ON

Brusspärrskänsl�ghet “SS” OFF*/ON

Scramblerkod “cd” 1*/2/· · ·/31/32

VOX-känsl�ghet “ga” 1/2/3*/4/5/6

VOX-fördröjn�ng “dL” 0.5/1.0*/1.5/2.0/2.5/3.0

* Standardläge

Page 27: Icom IC-M90E (SE)

22

9BATTERILADDNING

89

■ Batteriladdning

Innan du använder rad�on för första gången måste batter�et laddas fullt för att opt�mera dr�ftt�den och l�vslängden.

OBS! För att undv�ka eventuella skador på rad�on slå AV rad�on under laddn�ngen.

• Rekommenderat temperaturområde för laddn�ng: +10°C t�ll +40°C• Använd endast de spec�ficerade laddarna (BC-158, BC-

119N och BC-121N). Använd ALDRIG laddare som �nte är godkänd av ICOM.

• Använd endast den spec�ficerade närdelen BC-158. Använd ALDRIG nätdel som �nte är godkänd av ICOM.

■ Varningar

VARNING! Sätt ALDRIG ett vått eller smuts�gt batter�/stat�on (med påsatt batter�) � laddaren. RIsken är stor att laddarens anslutn�ngar korroderas eller att laddaren skadas. Laddaren är �nte vattentät och vatten kan lätt komma �n � den.

KASTA ALDRIG använda batter�er � eld. R�sken för ex-plos�on är stor.

UTSÄTT aldr�g batter�et för väta. Om det bl�r vått, se t�ll att batter�et är helt torrt �nnan det ansluts t�ll rad�on.

KORTSLUT aldr�g batter�polerna på batter�et. Se t�ll att �nga metallföremål (nycklar etc.) av m�sstag kan kortsluta bat-ter�et om det förvaras � ex en ficka eller väska.

UNDVIK att lämna batter�et fullt uppladdat eller helt urlad-dat under en längre per�od. Detta kan orsaka en kortare l�vs-längd på batter�et. Om rad�on skall lämnas oanvänd under en längre t�d bör batter�n�vån vara ungefär hälften av full ladd-n�ng. Använd rad�on t�lls batter��nd�katorn v�sar att halva ka-pac�teten är kvar på batter�et.

Om batter�packen trots uppladdn�ng har låg kapac�tet bör man ladda ur det helt genom att låta rad�on stå på över nat-ten. Ladda sedan upp batter�et helt. Om batter�et trots detta har låg kapac�tet måste det bytas ut mot ett nytt.

Page 28: Icom IC-M90E (SE)

23

9 BATTERILADDNING

D Laddningsanslutningarq Montera BC-158 på en platt, slät yta.w Anslut nätdelen enl�gt b�lden nedan.e Stoppa batter�et, med eller utan stat�on � laddaren. • Laddn�ngs�nd�katorn v�sar grönt.r Ladda batter�et ca 12 t�mmar, beroende på hur mycket

som återstår av laddn�ngen � batter�et.

LADDA INTE BP-225 längre än 18 t�mmar. Annars kan BP-225 skadas. Laddt�den för BP-225 är endast 12–18 t�mmar.

■ Batterikassett (tillval)När du använder en batter�kassett (BP-223) t�ll rad�on, be-höver du 6 st AA (R6) alkal�ne batter�er. De �nstalleras enl�gt följande:

q Ta bort batter�kassetten från stat�onen.w Lägg � 6 × AA(LR6) alkal�ne batter�er. • Se t�ll att du vänder batter�erna åt rätt håll (med rätt polar�tet)..

OBSERVERA: • Innan du lägger � batter�erna � kassetten, se t�ll att alla är

av samma typ och har samma kapac�tet. Blanda aldr�g gamla och nya batter�er.

• Se t�ll att batter�polerna är rena och håll dem om möjl�gt rena genom att putsa på polerna då och då.

Nätdel 220V

IC-M90ESlå AV stationen

BP-225

BC-158

Medföljandeskruvar

LaddningsindikatorLyser grönt när BP-225 (med/utan IC-M90E) är ansluten.

MIC /SP

Page 29: Icom IC-M90E (SE)

24

9BATTERILADDNING

9

■ Andra batteriladdare (tillval)D Montering av AD-109q Anslut laddarens 10-pol�ga kontakten t�ll laddadapterns

kontakt.

OBS : Den 3-pol�ga kontakten används �nte.

w Installera adaptern � laddaren enl�gt nedanstående figur. Skruva sedan fast adaptern � laddaren med de två skruvar som medföljer adaptern.

SE TILL att den oanvända 3-pol�ga kontakten kläms fast mellan laddare och adapter.

Medföljande skruvarLaddadapter till bordsladdare

10-polig kontakt

Anslutning

Används ej(3-polig kontakt)

Page 30: Icom IC-M90E (SE)

25

9 BATTERILADDNING

D Snabbladdning med BC-119N+AD-109Som t�llval finns BC-119N, v�lken erbjuder snabbladdn�ng av batter�erna. Du behöver nedanstående t�llbehör för denna lösn�ng.• AD-109 laddadapter• En nätdel (BC-145E)* eller DC-kabel (OPC-515L/CP-17L).

*Ingår vanl�gtv�s med BC-119N, avv�kelser kan förekomma.

D Snabbladdning med BC-121N+AD-109Som t�llval finns BC-121N v�lken erbjuder snabbladdn�ng av upp t�ll 6 stycken batter�er samt�d�gt. Du behöver nedanstå-ende t�llbehör för denna lösn�ng.• 6 st AD-109 laddadapter.• Nätdel 200V (BC-124) eller DC-kabel OPC-656 (levereras

med BC-121N).

MIC /SP

IC-M90E

BP-225

Nätdel 220V (köps separat)

AD-109 laddadapter monteras i varje laddkopp.

DC-kabel (OPC-656)(Ansluts till likspänningsaggregat; 13.8 V/minst 7 A)

Slå AV stationen

AD-109 laddadapter monterad i BC-119N.

Nätdel 220V(Ingår ej i vissa versioner.)

Man kan också använda OPC-515L (för 13.8 V batterikälla) eller CP-17L (för 12 V cigarettuttag) istället för en 220 V nätdel.

IC-M90E

BP-225

MIC /SP

Slå AV stationen

Page 31: Icom IC-M90E (SE)

26

10ROTERANDE BÄLTESCLIPS MB-86 (TILLBEHÖR)

910

■ MB-86 komponenterBältescl�ps …………………………………………………… 1 stFästanordn�ng/stat�onsdel ……………………………… 1 stSkruvar …………………………………………………… 2 st

■ Fastsättningq Skruva fast fästanordn�ngen på stat�ones baks�da med de

två skruvarna enl�gt följande figur.w Sätt fast bältescl�pset � bältet och placera rad�on � fästet.

e När rad�on är placerad � rätt pos�t�on, kan den vr�das som v�sas nedan.

■ LosstagningVänd rad�on upp och ner � p�lens r�ktn�ng och dra loss stat�onen från bältescl�psen.

PTT

SQL

MONI

Medföljande skruvar

Page 32: Icom IC-M90E (SE)

27

MONOFON (HÖGTALARMIKROFON) - tillval11■ Beskrivning HM-125

UTSÄTT ALDRIG monofonens kontakt för vatten. Om den bl�r våt, se t�ll att den är torr INNAN du ansluter den t�ll stat�onen.

OBS: M�krofonen s�tter placerad � överkant på monofonen enl�gt b�lden ovan. För bästa ljudkval�té från m�krofonen skall den hållas ca 5-10 cm från munnen. Tänk också på att �nte skr�ka utan tala med vanl�gt röstläge.

■ FastsättningSätt fast kontakten från monofonen � [MIC/SP]-kontakten och skruva fast den ordentl�gt som v�sas nedan. Var aktsam så att gängorna �nte drar snett!

VIKTIGT: När monofonen �nte är ansluten t�ll rad�on skall skyddslocket allt�d vara PÅSATT. Vatten tränger v�sserl�-gen �nte �n � rad�on, men kontaktst�ften kan ox�dera och rad�on fungera felakt�gt om kontakten bl�r våt.

ClipsFör att fästa monofonen vidbältet, skjorta etc.

PTT-knappSänd genom att trycka in.Släpp för att ta emot.

Mikrofon

Högtalare

Placera triangel- märket mot radions framsida.

VARNING: Sätt fast monofonens kontakt or-dentl�gt för att förh�ndra vatten�ntrång eller att man tappar monofon/stat�on.

Losstagning:Lossa locket � p�lens r�ktn�ng.

Fastsättning:Sätt på locket � p�lens r�ktn�ng.

Page 33: Icom IC-M90E (SE)

28

12FELSÖKNINGSGUIDE

1112

PROBLEM TROLIG ANLEDNING LÖSNING REF.

Det går �nte att slå PÅ rad�on. • Batter�et är �nte laddat eller urladdat.• Dål�g batter�anslutn�ng.

• Ladda batter�et. • Kontrollera batter�anslutn�ngarna.

s�d. 22 - 25

s�d. 3

Inget ljud hörs från högtalaren. • Brusspärren är för hög.• Volymen är för låg.• Högtalaren har var�t utsatt för vatten.• Vatten har trängt �n � [MIC/SP] kon-

takten.

• Sätt brusspärren t�ll tröskelvärdet.• Sätt [VOL] t�ll lämpl�g n�vå.• Torka bort vattnet från högtalaren.• Torka ur [MIC/SP]-kontakten.

s�d. 9

Det går �nte att sända eller hög-effekt kan �nte användas.

• V�ssa kanaler är endast för lågeffekt. • Batter�et är urladdat.• Batter�et är överladdat.• Uteffekten är satt på lågeffekt.

• Tryck [H�/Lo• ] för att låsa upp.• Ladda batter�et. • Kontrollera att batter�spänn�ngen är kor-

rekt.

s�d. 9

Den v�sade kanalen kan �nte ändras.

• Låsfunkt�onen är akt�verad. • Håll [H�/Lo• ] �ntryckt � 1 s. för att av-akt�vera funkt�onen.

s�d. 10

Sökn�ngen startar �nte. • Inga “TAG”-kanaler är programme-rade.

• Märkt önskade kanaler som “TAG”-kana-ler.

s�d. 13

Inga p�ptoner hörs. • P�ptoner är avstängda. • Ställ �n p�ptoner PÅ/ON � SET-läget. s�d. 17

Självtestfel.(Temperatur)

• Temperaturen är utanför lämpl�gt tem-peraturområde, ca -35°C t�ll +73°C

• Lämna stat�onen � rumstemperatur ett tag. Slå sedan på den och kontrollera om den �nterna temperaturen har återgått t�ll normal n�vå.

Självtestfel.(Batter�spänn�ng)

• Det anslutna batter�ets spänn�ng överskr�der 11 V.

• Kontrollera att batter�spänn�ngen är kor-rekt.

Stat�onen sänder kont�nuerl�gt även när man �nte talar och an-vänder VOX-funkt�onen.

• Omg�vn�ngsljudet är för högt. • Ta ur monofonkabeln.• Ställ �n en lägre VOX-känsl�ghet.

s�d. 21

Page 34: Icom IC-M90E (SE)

29

LISTA ÖVER MARINKANALER13Frekvens (MHz)

CH TX

Frekvens (MHz)

CH TX

Frekvens (MHz)

CH TX

Frekvens (MHz)

CH TX

Frekvens (MHz)

CH TX

Översikt över användning av anrop- och trafikkanaler

NO

T

NO

T

NO

T

NO

T

NO

T

L1 g 155.500 155.500

L 2 g 155.525 155.525

1 156.050 160.650

2 156.100 160.700

3 156.150 160.750

4 156.200 160.800

5 d 156.250 160.850

6 a 156.300 156.300

7 e 156.350 160.950

8 e 156.400 156.400

9 h 156.450 156.450

10 c 156.500 156.500

11 156.550 156.550

12 156.600 156.600

13 e 156.650 156.650

14 e 156.700 156.700

15 b 156.750 156.750

16 f 156.800 156.800

17 b 156.850 156.850

18 156.900 161.500

19 156.950 161.550

20 157.000 161.600

21 157.050 161.650

22 157.100 161.700

23 157.150 161.750

24 157.200 161.800

25 157.250 161.850

26 157.300 161.900

27 157.350 161.950

28 157.400 162.000

60 156.025 160.625

61 156.075 160.675

62 156.125 160.725

63 156.175 160.775

64 156.225 160.825

65 156.275 160.875

66 156.325 160.925

67 c 156.375 156.375

68 e 156.425 156.425

69 e 156.475 156.475

70 f 156.525 156.525

71 e 156.575 156.575

72 d 156.625 156.625

73 c 156.675 156.675

74 e 156.725 156.725

77 156.875 156.875

78 156.925 156.875

79 e 156.975 161.575

80 e 157.025 161.625

81 157.075 161.675

82 157.125 161.725

83 157.175 161.775

84 157.225 161.825

85 157.275 161.875

86 157.325 161.925

87 157.375 161.975

88 d 157.425 162.025

Från fritidsbåt till: Anropskanal Trafikkanal Till fritidsbåt från: Anropskanal Trafikkanal

Kustradiostation Trafikkanal* Somanropelleranvisad Kustradiostation 16 Ledigtrafikkanalelleranvisad

Annanlandstation 16 Anvisad Annanlandstation 16 Anvisad

Yrkessjöfart 16 6,8,72och77 Yrkessjöfart 16 6,8,72,77elleranvisad

Fritidsbåt 16** L1,L2eller72och77

*) VHF-telefon�tabell kan laddas ner från www.stockholmradio.se **) Anrop mellan fr�t�dsbåtar får göras på kanal 16, fr�t�dsbåtar bör, så långt det är möjl�gt, undv�ka att anropa varandra på denna kanal, så att den �nte överbelastas. Fr�t�dsbåtar rekommenderas att anropa varandra d�rekt på någon av följande samtalskanaler: L1, L2, 72 eller 77. Kom överens med d�na kamrater om v�lka av dessa kanaler n� skall passa. Anropa och samtala sedan d�rekt på denna kanal. Om �ngen överenskommelse träffats, välj � första hand L2.

Page 35: Icom IC-M90E (SE)

30

14TEKNISKA DATA

1314

ALLMÄNT• Frekvenstäckn�ng [Mar�n] TX : 156.000–161.450 MHz RX : 156.000–163.425 MHz [PMR] TX/RX : 146.000–174.000 MHz• Trafiksätt [Mar�n] : 16K0G3E (Bred) [PMR] : 16K0F3E (Bred)*/8K50F3E (Smal)

• Antal programmerade kanaler. : Max. 100• Strömförsörjn�ng : Batter� (BP-223, BP-224 eller BP-

225)• Strömförbrukn�ng (ca) : TX H�gh (5 W) 1.6 A (v�d 7.2 V DC) TX M�d. (3 W) 1.2 A TX Low (1 W) 0.7 A TX Low (0.5 W) 0.6 A RX Max volym 200 mA• Frekvensstab�l�tet : ±1.5 kHz (–25°C to +55°C)• Temperaturområde [Mar�n] : –15°C t�ll +55°C [PMR] : –25°C t�ll +55°C• Antenn�mpedans : 50 Ω• D�mens�oner : 65(W) × 145(H) × 44(D) mm (utskjutande delar är �nte medräknade)

• V�kt (med BP-225) : Ca 410 g

SÄNDARE• Uteffekt (v�d 7.2 V DC) : 5 W (H�), 3 W (Medel) och 1 W (Låg)• Modulat�onssystem : "Var�able reactance frequency"-

modulat�on• M�krofon�mpedans : 2 kΩ• Max. frekvensavv�kelse [Mar�n] : ±5 kHz (Bred)

[PMR] : ±5 kHz (Bred) / ±2.5 kHz (Smal)

MOTTAGARE• Mottagn�ngssystem : Dubbelsuper• Känsl�ghet (v�d 20 dB SINAD) [Mar�n] : –2 dBµ EMF (typ�skt) [PMR] : –4 dBµ EMF (typ�skt)• Brusspärrskänsl�ghet : 0 dBµ EMF (typ�cal)• Intermodulat�on [Mar�n] : 68 dB [PMR] : 65 dB• Spur�ousundertryckn�ng : 70 dB• Grannkanalselekt�v�tet [Mar�n] : 70 dB

[PMR] : 70 dB (W�de), 60 dB (Narrow)• LF-uteffekt : [Mar�ne] 0,2 W v�d 10% d�stors�on med 8 Ω

last. [PMR] 0,35 W v�d 10% d�stors�on med 8 Ω

last.

Mer detaljer återfinns � den engelska bruksanv�sn�ngen.

Alla nämnda specifikationer kan ändras utan tidigare tillkännagivande.

Page 36: Icom IC-M90E (SE)

31

TILLBEHÖR15D BATTERIER OCH TOMKASSETT• BP-225 N�-Cd batter� 7.2 V/1100 mAh.• BP-224 N�-Cd batter� 7.2 V/750 mAh.• BP-223 TOMKASSETT För 6 × AA (LR6) Alkal�neceller.

D LADDARE• BC-119N BORDSLADDARE + AD-109 LADDADAPTER

+ BC-145E NÄTDEL För snabbladdn�ng av batter�er. Nätdel för 220V levereras med lad-

daren. Laddt�d ca 2,2 t�ll 2,8 t�mmar (BP-225).• BC-121N MULTILADDARE + AD-109 LADDADAPTER (6 ST.)

+ BC-124 NÄTDEL För snabbladdn�ng av upp t�ll 6 batter�er (6 st AD-109 laddadapter

krävs) samt�d�gt. En nätdel �ngår (med reservat�on för v�ssa vers�o-ner där den får köpas separat). Laddt�d: ca. 2,2 t�ll 2,8 t�mmar (BP-225).

• BC-158 BORDSLADDARE + BC-147E NÄTDEL Används för normalladdn�ng av batter�. Laddn�ngst�d: ca. 12 t�mmar

(BP-225).

D BÄLTESCLIPS• MB-103 BÄLTESCLIPS Samma typ som medföljer stat�onen.• MB-86 ROTERANDE BÄLTESCLIPS• MB-96F/96N BÄLTESHÄNGARE ➥MB-96F: Användes med medföljande cl�ps (Ej roterande). ➥MB-96N: Bälteshängare för roterande typ.

D STRÖMKABLAR• CP-17L CIGARETTÄNDARKABEL Med denna kabel kan laddn�ng ske från ett c�garettändaruttag. (T�ll

BC-119N)• OPC-515L/OPC-656 STRÖMKABLAR Med dessa kan man ladda batter�er från en 13,8 V strömkälla

�stället för att använda en nätdel. OPC-515L: För BC-119N OPC-656 : För BC-121N

D ANDRA TILLBEHÖR• HM-125 MONOFON Monofon � full storlek, vattentät (IPX7; 1m/30 m�n.). Levereras med

en cl�ps av all�gator-typ så att den kan sättas fast v�d skjorta, krage etc.

• HS-94/HS-95/HS-97 HEADSET+OPC-1392 HEADSET-ADAPTER HS-94: Headset - enör�gt med m�kbom HS-95: Headset med nackbygel HS-97: Strupm�krofon med öronmussla

Page 37: Icom IC-M90E (SE)

Kan

al 1

6 (s

id. 7

)

� K

AN

ALV

AL

(si

d. 7

, 8, 1

0)

SN

AB

BG

UID

E

iM90E

I HÄ

ND

EL

SE

AV

D

DS

IGN

ALE

RIN

GS

PR

OC

ED

UR

� A

NV

ÄN

DA

KA

NA

L 1

6

1. 2. 3. 4. 5. 6.

“MAY

DAY

MAY

DAY

MAY

DAY

“DE

TTA

ÄR

(B

åten

s na

mn)

DIN

AN

RO

PS

SIG

NA

L el

ler

anna

n ID

EN

TIF

IKAT

ION

“PO

SIT

ION

EN

ÄR

.....

......

.”

Med

dela

hur

sto

rt b

ehov

et

av h

jälp

är,

vad

som

beh

övs

Ge

all i

nfor

mat

ion

som

kan

nkas

beh

övas

för

situ

atio

nen

An

rop

skan

al (

sid.

7)

Pro

gra

mm

era

anro

psk

anal

(si

d. 1

0)

Hål

l [16

C]

intr

yckt

i 1

s. f

ör a

tt vä

lja

anro

pska

nal.

Hål

l [16

C]

intr

yckt

3 s

. (til

ls e

tt lå

ngt

pip

ändr

as ti

ll 2

tons

töta

r)

Tryc

k på

[Y

]/[Z

] fö

r at

t vä

lja ö

nska

d ka

nal.

Tryc

k på

[16

C]

för

att

lagr

a vi

sad

kana

l som

anr

opsk

anal

.

q w e r

In

tern

atio

nel

la o

ch L

AN

D-k

anal

er (

sid.

8)

Tryc

kH

åll

Hål

l

intr

yckt

i 1

s.

intr

yckt

i 1

s.

32

16SNABBGUIDE

Viktiga funktionsinstruktioner är här summerade så att du en-kelt kan ha dom till hands.Klipp längs linjen och vik vid den prickade linjen så får du en praktisk liten guide som du kan ta med dig i fickan eller plånboken.

q Klipp w Vik e Klart!

<C

UT

HE

RE

>

Page 38: Icom IC-M90E (SE)

� “TA

G”-K

AN

AL

ER

(sid. 13)

q w

Tryck [Y]/[Z

] för att välja önskad kanal.

Håll både [Y

] och [Z] intryckta i 1 s.

för att växla “TAG

” PÅ

och AV.

� S

ET-L

ÄG

E (sid. 16 - 19)

q wer

Håll [S

QL M

ON

I] intryckt och slå P

Å radion.

Tryck [SQ

L MO

NI]

igen för

att välja

önskad funktion.

Tryck [Y]/[Z

] för att välja önskat läge.

Tryck [16 C] för att återgå till

normalt trafikläge.

Se sid. 16 - 21 för S

ET-

lägesfunktioner.

� D

UA

L- &

TR

IWA

TC

H (sid. 14)

Välj dual- eller triw

atch i SE

T-läge (sid. 18).

Tryck [Y]/[Z

] för att välja önskad kanal.

Håll [S

CA

N D

UA

L] intryckt i 1 s. för att starta dual- eller triw

atch.

För att avsluta, tryck [S

CA

N D

UA

L] igen.

qwer

� L

ÅS

FU

NK

TIO

N (sid. 10)

Håll [H

i/Lo ]intryckt i 1 s. för att slå P

Å/A

V

låsfunktionen.

� B

RU

SS

RR

SN

IVÅ

(sid. 11)Tryck [S

QL

MO

NI], och justera sedan

nivån med [Y

]/[Z].

Välj funktionens inställning i S

ET

-läge (sid. 18).

Håll [S

QL M

ON

I] intryckt i 1 s. för att aktivera funktionen.

qw

� M

ON

ITOR

FU

NK

TIO

NE

N (sid. 10)

� S

ÖK

NIN

G (sid. 12, 13)

Tryck [SC

AN

DU

AL] för att starta/stanna

sökningen.

33

Page 39: Icom IC-M90E (SE)

34

17CE

1617

CE-vers�oner av IC-M90E som har märket “CE” tryckt på ser�enummeret�ketten följer " the Eu-ropean Rad�o and Telecommun�cat�on Term�nal D�rect�ve 1999/5/EC".

Varn�ngssymbolen �nnebär att denna utrustn�ng l�gger på ett �cke harmon�serande frekvensband och/eller kan vara ärende för gällande l�cens-regler � d�tt land. Se t�ll att du har en godkänd vers�on för det land du skall använda rad�on �.

DECLARATIONOF CONFORMITY

We Icom Inc. Japan1-1-32, Kam�m�nam�, H�rano-kuOsaka 547-0003, Japan

Kind of equipment: VHF MARINE TRANSCEIVER

Th�s compl�ances �s based on conform�ty w�th the follow�ng harmon�sedstandards, spec�f�cat�ons or documents:�) EN 301 178-2 V1.1.1 (2000-8)��) EN 60945 1997���) EN 60950 August 1992, A11 1997�v) EN 300 698-2 V1.1.1 (2000-8)v) EN 301 489-1 V1.3.1 (2001-9)v�) EN 301 489-5 (2000-8)v��) EN 300 086-2 (2001-3)

Type-designation: iM90E

S�gnature

H. IkegamiGeneral Manager

Author�zed representat�ve name

Place and date of �ssue

Version (where applicable):

Declare on our sole responsab�l�ty that th�s equ�pment compl�es the essent�al requ�rements of the Rad�o and Telecommun�cat�ons Term�nal Equ�pment D�rect�ve, 1999/5/EC, and that any appl�cable Essent�al Test Su�te measurements have been performed.

PMR: 146 174 MHz 12.5 kHz/ 20 kHz/ 25 kHz

0560

Page 40: Icom IC-M90E (SE)

IC-M90E 20060926-v1.0 Tryckt � Sver�ge© 2006 Swed�sh Rad�o Supply AB

Swedish Radio Supply ABBox 208, 651 06 KARLSTAD Tel 054-67 05 00Fax 054-67 05 50 Internet www.srsab.se och www.�com.nu

Generalagent för Icom � Skand�nav�en