Igra u Ranom Detinjstvu

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  1/21

  Igra

  Deo dokumenta Okvir za standarde ranog uenja i razvoja koji se odnosi na igru

  bavi se sledeim pitanjima: ta znai igra za dete? Kako odrasli a kako deca

  razumeju igru? Koje su osnovne unkcije igre? Kako se razvijaju ili menjaju prioritetiu igri deteta i kako to utie na karakteristike i unkcije igara? Kakvo je okru!enje

  potrebno da bi se podr!ala igra deteta? "a koji nain odrasli mogu svojim

  ukljuivanjem podr!ati igru? Kako dru#tvena zajednica mo!e pokazati da brine o

  igri dece?

  $itanja o igri predstavljena su kroz sledee celine:

  Igra iz perspektive odraslih - s%vatanje igre kao dela konteksta !ivljenja deteta i

  iskustva deteta& igre kao integralnog dela i promene kulture u kojoj nastaje&

  odnos odrasli% prema igri deteta'

  Dobrobit

  (a#ta

  )dentitet

  )nterakcija

  )stra!ivanje

  Posmatranje, sluanje

  Pa

  rtne

  rstvo

  Organizacija

  Dijalog

  Kultura

  ivotnoiskustvo

  Odnos premaigri

  deteodrasli

  zajednica

  *

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  2/21

  Igra iz perspektive deteta - kako dete vidi sebe u igri& prioriteti deteta u igri +

  karakteristike i unkcije igre

  Funkcije igre i dobrobit za dete , igra kao rekonstrukcija i konstrukcija u

  zami#ljenom kontekstu- gra.enje identiteta u igri- igra kao komunikacija i

  interakcija- stvaranje simbola u igri'

  Kratak pregled strategija podrke odraslih igri i u igri organizacija

  okru!enja& materijala& vremena u igri- ukljuivanje odrasli% u igru: posmataranje&

  slu#anje& dijalog- partnersko ukljuivanje odrasli%- podr#ka dejoj igri kao

  kontinuirana aktivnost dru#tvene zajednice '

  Igra iz perspektive odraslih

  Odnos igre i kulture. )gra pokree ukupan kapacitet ljudskog bia za promenu&

  kapacitet leksibilnosti da deluje u promenjenim uslovima& da tra!i alternative i u

  skaldu sa njima autonomno i kompetentno deluje'

  Igra je nadublji odziv deteta, njegovih bitnih ljudskih mogunosti: datransformie svet po vlastitoj meri a sebe strukturira i adaptira sledei ovu

  transformaciju /(arjanovi&*012' 3

  4 odnosu na kulturu zajednice detetu je njegova priroda zadana& jer pred dete

  postavlja za%teve da se uskladi sa kulturom kojoj pripada' Kultura zajednice detetu

  nije dostupna u svim aspektima na direktan nain' 5vet odrasli% i svet dece se

  razlikuje' Dete 66ovladava66 kulturom i postaje njen lan uestvovanjem u kulturi i

  preko razliiti% posrednika koje najveim delom izgra.uje u igri' Kultura se tako.emenja kroz igru' 4 igri dete ponovo predstavlja& reprodukuje doga.aje iz kulture

  kojoj pripada& nain upotrebe predmeta ali i dodaje svoja pravila& ideje ili stvara

  sopstvene rituale' 7ako dodaje sopstveni element i menja kulturu tokom vremena'

  8rednosti i speciinosti u okviru odre.ene kulture utiu na s%vatanje igre od strane

  odrasli% ali i na vrste igara i aktivnosti dece u igri' Od s%vatanja znaaja igre u

  odre.enoj kulturi napr' zavisi da li e akcenat u ranom obrazovanju biti na igri i

  razvoju deteta ili akademskim postignuima koja se propisuju za dete u vidu ciljeva

  9

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  3/21

  koje treba postii' 5%vatanje stvaralakog potencijala igre u odre.enoj kulturi utie

  na vreme koje e odrasli dozvoljavati detetu da provodi u igri' 4verenja odrasli% da

  je potrebno stalno anga!ovati dete u razliitim poslovima i zadacima& a da je igra

  kratki preda% ili zabava& umanjuje mogunosti deteta za ma#tu i stvaranje' Odrasli u

  okviru svake kulture imaju vitalnu ulogu u kulturnim stereotipima koji se javljaju u

  igri' )grake koje se daju detetu posebno u ranom detinjstvu su poruka odrasli% o

  oekivanjima od deteta' Kultura igraaka je kultura odrasli%& a tek potom kultura

  deteta' 4 igri dete delovanjem i akcijom odgovara na kulturne izazove i menja

  kulturu& tako da se igra kao celina gradi na stalnoj integraciji individualnog i

  kulturnog'

  Igra je deo konteksta ivljenja deteta i deo iskustva deteta. 5vako dete ivi&

  igra se u odreenom drutvenom, kulturnom i fzikom okruenju.

  Kontekst !ivljenja sa svim svojim resursima kao celinom pru!a vi#e ili manje

  mogunosti za igru i ima znaajan uticaj na ono to dete bira u igri. )gra

  deteta se ne mo!e pripisati samo uzrastu deteta ili individualnosti deteta& ona se

  razvija kao me.usobna interakcija deteta 66u66 i 66sa66 okru!enjem u kojem !ivi'

  (aterijali& vrsta izikog okru!enja& vreme& odnosi sa drugima su integralni delovi

  koji zajedno utiu na igru deteta' $renagla#avanje samo jednog dela celine& npr'

  opremanje igrakama i materijalima za igru& doprinosi igri samo ukoliko odrasle

  osobe i itavo okru!enje grade sa detetom odnos o%rabrenja& podr#ke& tolerancije na

  gre#ke& spremnosti na rizike& originalnosti i naravno spremnosti na nered& galamu i

  slobodu kako odrasli sagledavaju igru dece'

  Dete u igri istra!uje materijale kojima je okru!eno i koji su mu dostupni' 4 igri

  izra!ava i predstavlja svoja oseanja i misli& prera.uje doga.aje iz svog okru!enja&

  kao #to su npr' ro.enje i smrt& dobro i zlo& mo i nemo' 4 igri razvija osetljivost za

  sistem vrednosti drugi% i gradi svoj sistem vrednosti' Odrasli su u konkretnim

  uslovima !ivota odgovorni za stvaranje mogunosti za nova iskustva deteta koja su

  mu potrebna za igru' $odsticajno okru!enje za igru je svako !ivotno oku!enje deteta

  koje kod deteta podstie istra!ivanje& #alje mu poruke pri%vatanja i sigurnosti i

  doprinosi razvoju samostalnosti i kompetentnosti& pokazuje interesovanje i brine za

  deju igru' bog stalne integracije svi% delova !ivotnog okru!enja i slo!enosti

  nji%ovog odnosa& koji je vi#e od aktivnosti deteta ili pona#anja koje se spolja mo!e

  ;

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  4/21

  pratiti& igra se mo!e razumeti samo poznavanjem i razumevanjem konkretnog

  konteksta u kojem se razvija'

  Odnos odraslih prema igri deteta' $itanje odnosa odrasli% prema igri detetavezuje se za pitanje razumevanja konteksta u kojem igra nastaje& pitanje interakcije

  izme.u uesnika u igri i obezbe.ivanje uslova koji najbolje podr!avaju deju igru'

  Odnos odrasli% prema igri dece predstavlja okvir koji utie na to kako e dete

  do!iveti sebe u igri i kako i koliko e razvijati leksibilnost u igri' Kvalitet ovog

  odnosa znaajniji je od npr' raspolo!ivosti razliitim igrakama' "erazumevanje

  znaaja igre od strane odrasli% mo!e dovesti do di%otomije u pristupu igri:

  Di%otomija rada i igre mogla bi se predstaviti kao di%otomija slobodei kontrole' $odr#ka slobodno izabranim aktivnostima u igri deteta

  esto daje najbolje mogunosti za odrasle da doprinesu pro#irenju

  deje igre' 4koliko odrasli smatraju da su za uspe% deteta u dru#tvu znaajnija

  akademska postignua dece od igre& vi#e e biti cenjeno i pri%vaeno uenje

  koje planiraju odrasli& a igra e se smatrati zabavom& odnosno manje va!nom'

  4sled nerazumevanja potencijala igre odrasli stvaraju podvojenost izme.u

  rada i igre& #to utie na nji%ovo smanjeno ukljuivanje i podr#ku igri' Decatako dobijaju poruku da je nji%ova slobodno izbrana igra manje va!na od

  aktivnosti u kojima posreduju ili i% vode odrasli' )gra i rad ipak nisu tako

  suprotstavljeni krajevi detetovog delanja' (ogui uzroci di%otomije su

  svakako u implicitnom s%vatanju igre iz perspektive odrasli% kao preda%a&

  odmora& rekreacije i re,produkcije& a ne iz perspektive deteta za koje je 66 igra

  je nain postojanja, praxis i poesis deteta i u tome je sva njena ozbiljnost,

  njena razvojna i kulturna vrednost'' /(arjanovi&*0

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  5/21

  Di%otomija usluge i vaspitanja zasnovanog na igri nastaje kod

  izjednaavanja institucionalni% oblika i programima za decu sa konceptom

  usluge' Koncept usluge se vezuje za prepoznavanje potreba savremene

  porodice i dru#tva za uslugom& ije su karakteristike unapred odre.en ispolja kontrolisan kvalitet& merljiv prema odre.enim is%odima' $riroda igre

  je vi#e od kontrole kvaliteta i predvidljivi% procesa& odnosno vi#e od odnosa

  korisnika i potro#aa usluge koji je u su#tini uvek unapred deinisan i

  odre.en i vrednovan kroz produkt' )gra ima uvek vi#e od jednog znaenja&

  vi#e aspekata pona#anja& mogunosti& neizvesnosti& nepredvidivosti& te#ko se

  mo!e razumeti i kontolisati mimo procesa i konteksta u kojem nastaje'

  Di%otomija brige za prava dece i odnosa zajednice prema igri nastaje u

  raskoraku da se& sa jedne strane& promivi#u& razumeju i na.u primenu prava

  dece u svakodnevnom !ivotu i vaspitanju i obrazovanju i& sa druge&

  zapostavljanje resursa za igru i poveanje kontrole odrasli%' 4poredo sa

  pokretanjem pitanja u #irem dru#tvenom okviru o pravima dece& izostaje

  dru#tvena strategija brige o resursima za igru dece u nji%ovom okru!enju'

  bog zabrinutosti odrasli% za bezbednost dece& postaju izra!enija ogranienja

  kretanja i boravka dece na javnim prostorima za igru& tako da se postavlja

  pitanje kako deca mogu razviti samostalnost i leksibilnost u svetu koji

  pojaava kontrolu odrasli%'

  a poku#aj re#avanja ovi% i drugi% di%otomija u odnosu prema igri kljuno je

  stalno preispitivanje sopstveni% s%vatanja o detetu i igri& postavljanje pitanja

  koja mogu da ukljue: Da li razumem aktivnosti dece u igri? ta su deci

  izazovi u igri? Kako ja mogu doprineti toj aktivnosti? Koje resurse za igru

  mogu obezbediti? ta je za mene vredno u igri? Kako svoje s%vatanje igre da

  razmenim sa drugima? Da li su odrasli potrebni deci u igri?

  Igra iz perspektive deteta

  $rema lanu *9' Konvencije o pravima deteta& dete ima pravo da izrazi svoje poglede

  i svoj stav prema pitanjima koja se na njega odnose' Deca se s%vataju kao dru#tvena

  grupa koja zajedno sa odraslima uestvuje u dru#tvenom !ivotu u skladu sa svojim

  2

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  6/21

  pravima& potrebama i sposobnostima (e.utim& kada je igra u pitanju& de#ava se&

  posebno u detetovim ranim godinama& da se ono uvek ne konsultuje' 4obiajena

  praksa za odrasle je da posmatraju& prate igru dece a zatim interpretiraju deje

  pona#anje u igri' 7o ne mora nu!no da se poklapa ili da predstavlja saznanja i

  iskustvo deteta' (ogue je postojanje nesklada izme.u toga kako odrasli razume

  situaciju i kako ona izgleda iz perspektive deteta' bog toga je va!no da odrasli budu

  spremni da slu#aju i razgovaraju sa decom tako da prikupe #to vi#e pogleda i

  mi#ljenja dece o igri' )stra!ivanja poput razgovora i otograisanje npr' mesta gde

  dete voli da se igra ili omiljene igrake& partnera koje bira u igri /$avlovi

  Areneselovi& )stra!ivanje studenata pedagogije BB u Aeogradu& 9>>0'3 otkrivaju

  podatke o tome kako dete vidi sebe u igri& #ta vidi kao prioritete u igri& koje prostore

  smatra va!nim& kako vidi svoj onos sa drugom decom u igri& tako da odrasli mogu

  svoje delovanje da usklade sa onim #to deca istiu u igri' Ovakav pristup istra!ivanju

  pri%vata dete kao kompetentno bie koje ima kapacitete da izrazi svoje mi#ljenje i

  odluuje o pitanjima koje vidi kao va!ne za sebe' "eka istra!ivanja perspektive dece

  /(o=les&9>>3 pokazuju da su za decu od ;,2 godina najva!nija druga deca u igri&

  zatim igrake& a tek onda odrasli' Deca& prema istom istra!ivanju& do!ivljavaju

  odrasle kao osobe koje prave veinu izbora u odnosu na nji%ovu igru /vreme& mesto&

  izbor igraka''' 3& uz izuzetak da deca mogu odluivati o tome koje e igre igrati.Deca

  u!ivaju u igri& ali !ele vi#e prava na izbor& posebno u igrama na otvorenom'

  !rioriteti deteta u igri " karakteristike i funkcije igre. Cedan od va!ni% aspekata

  igre odnosi se na to #to se u igri dete anga!uje kao celovito bie& pri emu integri#e

  sve aspekte razvoja& sva pret%odna iskustva i saznanja' )gra omoguava detetu da isti

  koncept koji poku#ava da razume& isprobava vi#e puta& da uve!bava u novim

  kombinacijama' igri, deca stvaraju imaginarnusituacijuodre.enu ulogamai pravilima. 4 igri istovremeno postoji paradoks osloba.anja od svi% ogranienja i

  pravila stvarnosti i& sa druge strane& postavljanje pravila u igri od strane njeni%

  uesnika' Deca su svesna da pravila i uloge odr!avaju igru i ukoliko ne deluju u

  skladu sa svojim ulogama igra e prestati.7o pokazuje da pona#nje dece u igri nije

  sluajno& da su nji%ove akcije promi#ljene' )stra!ivanja /angston-(o=les&9>>3

  pokazuju da npr' dvogodi#njaci u igri razvijaju #eme& obrasce pona#anja& kao #to su

  kru!no kretanje& prevo!enje& spajanje& odvajanje predmeta& koji su podstaknuti

  unutra#njom motivacijom i sopstvenim interesovanjem' Kada odrasli prepoznaju te

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  7/21

  obrasce pona#anja koje deca razvijaju u igri mogu podr!ati i pro#iriti deju igru ili

  podsticati decu da i% prenose na druge ativnosti koje nisu igra' "a primer& ako dete

  esto prenosi materijale iz jednog dela prostora u drugi ili i% seli u druge prostore

  mogue je da istra!uje ideju o udaljenosti& vremenu i masi' !eci je u igri potrebno

  vreme da razviju i samostalno vebaju svoje ideje pre nego i%

  kombinuju u sloenijim oblicima.Deca e tako.e u igri tra!iti druge koji su

  zainteresovani za iste ili sline ideje' Odrasli bi trebalo da poka!u po#tovanje za

  detetove ideje u igri i da pru!e podr#ku detetu tako #to e stalno poku#avati da

  razumeju znaenja detetovi% radnji i prioriteta koje dete postavlja u igri'

  Eazliiti prioriteti koje deca postavljaju u svojim akcijama na iluzornom planu igre&

  utiu na karakteristike& vrste i unkciju igre' Oni mogu biti:

  konstruisati i graditi& posebno kada se deci obezbedi nestrukturirani ipolustrukturirani materijal- kreirati& ure.ivavati male prostore za igru- igrati se stvarnim predmetima svakodnevne upotrebe- transportovati& prenositi- anga!ovati i pokretati celo telo- igrati se vodom& peskom& zemljom- stavljati u novi kontekst& ponovno igrati dru#tvene& kulturne vrednosti i doga.aje

  kroz igru uloga- aktivno uestvovati u stvaranju& smi#ljanju prianju i predstavljanju-

  biti kreativan& stvarati kada je ponu.en izbor razliiti% materijala- tra!iti& ukljuivati druge koji su spremni da pru!e podr#ku u kljunom momentuigre'

  Funkcije igre i dobrobit za dete

  toku igre deca su u akciji& akcijom u igri stiu va!na !ivotna iskustva. )gra je

  slobodno i spontano anga!ovanje' !eca se dogovaraju i donose pravila kakoda se igraju i tako sauvaju igru- u igri ue da istra!uju i koriste predmete na

  drugaiji nain i koriste sve svoje kompetencije' Deca samostalno odluuju o ulasku

  u igru& igra je unutra#nje motivisana akivnost'!eca vebajuu igri raliite uloge'

  Deca zami#ljaju i stvaraju nove kontekste u kojima igraju poznate doga.aje' 4 igri

  deca stvaraju i re#avaju probleme' )gra doprinosi da deca koriste& menjaju i slave

  ono #to znaju& u igri povezuju i rekonstrui#u pret%odna iskustva i znanja' !eca u

  igri koordiniraju svoje ideje, oseanja i smisao odnosa sa svojom

  porodicom, prijateljima i kulturom.' Deca u igri razvijaju samostalnost i

  1

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  8/21

  samokontrolu' 4 igri dete ui iz zajedniki% iskustava koje koristi u sopstvenoj

  akciji' Deca razvijaju interakciju u igri kao okvir koji su izgradili zajednikim

  pregovorima i nastoje da ga ouvaju i razviju'

  Eazliite aktivnosti i unkcije igre u detetovom razvoju pokazuju da su svedimenzije razvoja kao #to su emocionalna& kognitivna& socijalna& psi%omotorna&

  usko me.usobno povezaneu igri. Kontekst odrastanja deteta utie na to u kojoj

  meri e dete imati mogunosti da koristi razliite unkcije igre' Odnos pri%vatanja&

  sigurnosti i uva!avanja koji dete gradi saodraslima u neposrednom okru!enju

  doprinosi da dete igru do!ivljava kao zadovoljstvo i lak#e se ukljuuje u igru sa

  drugom decom'

  Dobrobit za dete podazumeva da ono u igri osna!uje svoje iziko zdravlje& da je

  zadovoljno& da se osea pri%vaeno& da u!iva poverenje& da je dinamino& da gradi

  odnose& da je spremno na izazove' 4 skladu sa lanom "#. $onvencije

  jedinjeni% nacija o pravima deteta u kojem se istie da deca imaju

  pravo na najvii nivo zdravlja& igra prua mogunost da deca budu

  iziki aktivna& da se igraju ono #to !ele& da pri tome uspostave vezu sa

  drugima i da stiu raliita iskustva u svom okru!enju. Okruenje prua

  jedinstvenu priliku detetu do oivisvoja iskustva kroz pokret i da seupozna sa se prirodnim i dru#tvenim svetom' &edostatak prilika za slobodnu

  igru i kretanje& mo!e biti uzrok bolesti savremenog sveta kao #to su koronarna

  bolest srca, gojaznost, %ipertenzija. 8eliki broj razliiti% istra!ivanja

  /5mit%-(o=les&9>>3 pokazuju da deca tokom dana imaju sve manje iziki%

  aktivnosti umerenog intenziteta i da veinu svog vremena provode u aktivnostima

  niskog izikog intenziteta'

  Festo su stavovi i s%vatanja odrasli% znaajniji od sprava& igraaka i materijala za

  igru u okru!enju& posebno kada je re o situacijama kada dete %oe da rizikuje a one

  ne predstavljaju stvarnu opasnost za dete' Odrasli koji su spremni da dozvole detetu

  da pri%vata izazove i zainteresovani su za razliite ideje koje dete isprobava& zajedno

  sa detetom ispituju mogunosti i ne !ure da unapred #tite dete' 7ime doprinose da

  dete razvija samostalnost& spremnost na rizik& sposobnost da donosi odluke' 8ideo

  zapisi praenja pona#anja dece u vrtiu pokazuju da deca imaju oseaj za granine

  rizine situacije& npr' granine visine& brzine i da mogu da donose samostalno odluke

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  9/21

  o za%tevima koje sebi postavljaju' Deca e graditi poverenje u sopstvene izike

  sposobnosti samo ukoliko im odrasli omoguavaju da stiu iskustva u izazovnim

  situacijma vodei naravno brigu o nji%ovoj bezbednosti' Deca u igri koncipiraju

  svoje ideje na poznatom iskustvu i onome #to mogu isto koliko i na moguem& #to

  podrazumeva rizik i neizvesnost' 5premnost na rizik i smi#ljanje razliiti% re#enja u

  igri su osnova razvoja kapaciteta leksibilnosti'

  8a!ne unkcije igre za dobrobit deteta odnose se na razvoj kapaciteta za istra!ivanje i

  delovanje u promenjenim uslovima& izgra.ivanje linog i kulturnog identiteta&

  razviajnje komunikacije i interakcije sa drugima i razvijanje ma#te i simbolikog

  predstavljanja'

  Istra!ivanje i re"konstrukcija u igri' 4 igri dete istra!uje domen mogueg u

  odnosu na sebe& predmete& doga.aje u svom okru!enju i tako rekonstrui#e pret%odna

  iskusutva& saznanja& naine delovanja i gradi nova' )stra!ivanje u igri omougava

  detetu ne samo ispitivanje doga.aja& materijala& predmeta& i ovladavanje nainima

  nji%ove upotrebe nego i stvaranje novog konteksta upotrebe i smi#ljanje alternativa

  #ta sve oni mogu biti' bog toga su redeinisanje i rekonstrukcija pret%odnog

  potencijala deteta i konstruisanje novog& unkcije istra!ivanja u igri'Dete istra!uje u igri na osnovu svoje ideje& koncepta koji je unutra#nje motivisan& a

  ne na osnovu toga #ta ga privlai ili #ta opa!a u spoljnom svetu' Dete u igri istra!uje

  kao istra!iva,naunik& ima potpunu slobodu da isproba svoja uverenja da je sve

  mogue& ono integri#e antaziju i stvarnost' 4 pedagogiji Ee.o Gmilja istra!ivanje

  dece u igri s%vataju kao integraciju rada i igre& sna i razuma& ma#te i argumentovanja&

  antaziju ruku i uma& jedinstvo glave i tela'

  4 igri deca koriste ma#tu& ponavljanja& prenagla#avanja& stvarala#tvo da istra!e #tasve predmeti ili materijali ne samojesu nego ita mogu biti' )stra!ivanje u igri nema

  cilj postavljen sa strane niti unapred oekivane is%ode'4 igri ne postoji ispravno ili

  pogre#no kori#enje i upotreba materijala i predmeta' 4 igri akcije deteta na predmetu

  postaju predmet igranja& kroz ponavljanje& prenagla#avanje& variranje& pri emu se

  dete mnogo vi#e oslanja na komunikaciju unutra#nji% stanja nego na nain

  spolja#njeg predstavljanja'

  0

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  10/21

  Aeba za najranija istra!ivanja u igri koristi svoje ruke i noge koji su pokretne i

  savitljive& prste koje mo!e da kontroli#e& prstima ruku mo!e da do%vati prste na

  nogama& #aku i stopalo mo!e da stavi u usta' 4 svojim istra!ivanjima neke bebe su

  vi#e orijentisane na predmete i odnose me.u njima dok su druge usmerene na ljude'

  Aeba e se igrati predmetima i koristiti i% na slian nain na koji to ine odrasli u

  njenom okru!enju' Aeba istra!uje #ta predmeti jesu i #ta ine kao i odnose me.u

  njima tako #to i% ispu#ta i baca& vue i% & otvara i zatvara& stavlja jedan u drugi''''

  Obrasce istra!ivanja beba ponavlja& varira& tako da oni postaju predmet igranja' 4

  kasnijem uzrastu deca aktivnostima u istra!ivanju odnosa izme.u predmeta& kao #to

  su lupanje& bacanje& ispu#tanje& kotrljanje& guranje& uklapanje& manipulisanje

  predmetima na nain koji nije uobiajen& otkrivaju smisao& bave se razumevanjem

  pojmovai projektuju i% u nove& zami#ljene situacije'

  #ra$enje identiteta u igri' Kroz igru dete upoznaje sebe& ono je u igri

  manje zaokupljeno akcijama usmerenim na predmete& a vi#e potvr.ivanjem sebe

  kroz sopstvene akcije' 4 igri se dete identiikuje sa razliitim ulogama i pravi i

  prepoznaje razlike u odnosu na sebe' )gra na najbolji nain doprinosi da dete

  izgra.uje svoj lini i kulturni identitet tako #to u igri dete gradi sliku o sebi kao

  samostalnom& monom i kompetentnom biu& razvija samopo#tovanje& samokontrolunad svojim emocijama i aktivnostima i do!ivljava sebe kao uspe#no u gra.enju

  odnosa sa drugima'

  Osetljivost i pri%vatanje odrasli% ima va!nu unkciju u izgra.ivanju identiteta

  deteta u igri' ajednika igra deteta sa bliskim odraslima u ranom periodu je va!an

  potencijal slo!enosti igre deteta i socijalni% odnosa u igri u kasnijem periodu' 4

  najranijim igrama sa roditeljima bebe izgra.uju svest o sebi kao biima koja su

  zanimljiva drugima& zaslu!uju pa!nju i mogu biti partneri u zajednikoj igri'Dvogodi#njaci menjaju u igri uobiajeni poredak i odnose& prenagla#vaju neke

  akcije& stalno menjaju radnju i tako upoznaju i testiraju svoje moi'

  Deca u igri& kroz ulogu& prave releksiju na ono #to su do!ivela& ono za #ta su

  zainteresovana&ono to oni znaju i ele da saznaju ili da razumeju iz

  domena odnosa me.u ljudima' $roz igru, deca istrauju, izraavaju i

  predstavljaju emocije& igra je poimanje& predstavljanje i uobliavanje& trenutak

  distanciranja i uvida u emocije /(arjanovi&*0123' 4 igri deca pronalaze medij

  *>

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  11/21

  samoizra!avanja kroz koji izr!avaju svoje stra%ove& misli& brige u odnosu na situacije

  nad kojima nemaju kontrolu u stvarnosti i na taj nain razvijaju pouzdanje u

  sposobnost kontrole nad stresnim situacijama. 4 sociodramskoj igri dete

  istovremeno ostvaruje ulogu i uspostavlja kontrolu nad pona#anjem kojim ostvaruje

  ulogu' Eazdvajanje pona#anja od obrasca kontrole pona#anja predstavlja poetak

  razvoja releksije koja je osnova moralnog rasu.ivanja i delovanja deteta'

  Odrasli imaju kljunu ulogu u daljem razvijanju releksije deteta na emocije i

  pona#anje u ulozi' Fetvorogodi#njaci i petogodi#njaci esto biraju da igraju uloge

  udovi#ta ili dru#tveno nepri%vatljivi% likova& ili tema kao #to su oru!je& rat& smrt&

  razaranja sa kojima se suoavaju preko medija ili u stvarnosti' Odnos prema ovakvim

  igrama odre.en je vrednostima kulture u kojoj deca !ive i modelima pona#anjaodrasli%' $adaje odrasli model tolerancije onda se deca ue toleranciji

  prema drugima, pregovaranju, me.usobnom slu#anju& empatiji& razmatranju

  posledica akcije' $onavljanje stereotipa& predrasuda u igri& ili identiikovanje sa

  lo#im junacima odrasli mogu problematizovati sa decom kroz dijalog& tako da

  ulogu moi nad prevedu u ulogu moi sa drugima' $ada odrasli

  razgovaraju sa decomu igri o nji%ovim oseanjima i pri%vataju i% kao

  sposobne da razumeju slo!ene odnose& oni poma!u deci da razumeju sebe i tako seuspe#nije ukljue u igru kao partneri sa drugom decom' Dijalog ukljuuje i

  objanjenja& komentare& oseanja iz pozicije dece' Eazgovor o igraima koji su

  povre.eni u igri& o onima koji ine prekr#aje ili naru#avaju dru#tvena pravila& poma!e

  deci da se ukljue u dono#enje odluka i razviju strategije u kontekstu igre kao #to su

  razumevanje oseanja i pona#anja drugi%& iniciranje kontakata& postizanje

  dogovora& odbijanje ili pri%vatanje pregovora'

  'edna od (unkcijaigre sa pravilima u izgr.ivanju ideniteta odnosi se na to #todeca ue da po#tuju rituale& postavljaju i po#tuju pravila i konvencije i tako

  razvijaju sposobnosti zajednikog !ivljenja sa drugima' Deca u igri sa pravilima

  otkrivaju zami#ljenu siuaciju za koju va!e pravila i dogovori' )gre sa pravilima deca

  razvijaju tako #to najpre igraju otvorene zami#ljene situacije u kojima otkrivaju

  skrivena pravila& a kasnije igraju igre kao zami#ljene situacije sa gotovim& unapred

  saznatim pravilima koje pri%vataju da po#tuju kako bi ouvali igru'

  **

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  12/21

  7radicionalne deje igre& kao deo kulture odre.eni% grupa doprinose izgra.ivanju

  kulturnog identiteta dece' One poma!u deci da u igri i kroz igru razumeju

  kontinuitet i tradiciju u kulturi& kulturni kontekst u kojem su nastale i da pri%vataju

  odre.ene kulturne vrednosti' Odrasli mogu pomoi deci da razumeju kontekst

  nastanka tradicionalne igre& jer tako deca upoznaju nain na koji su igre nastale u

  odre.enoj kulturi kao i to kako se prenose kroz razliite generacije'

  #omunikacija i interakcija u igri. )gra poma!e deci da grade i razra.uju razlite

  naine komunikacije i zajednikog delovanja u kontekstu igre' )gra je okvir iz kojeg

  deca na najadekvatniji nain ue saradnju i razmenu& jer se radi o okviru delovanja

  koji su deca izabrala i koji oni zajedno podr!avaju' Kroz komunikaciju i interakciju uigri deca razvijaju sposobnosti da razmenjuju ideje& komentare& instrukcije ili

  za%teve& odnosno sposobnosti da zajedno deluju' Komentari o akcijama& nu.enje

  alteranativa& davanje ideja& deca koriste da u igri razviju dijalog' (e.utim& ukoliko

  je nji%ova komunikacija istovremeno deo sekvenci zajednikog delovanja u igri& igra

  ima vi#e #anse da du!e traje& da se pro#iri' Igra postajevie interaktivna, vie

  izazovnai potencijalnodonosi vi#e zadovoljstva uesnicima kada oni izgrade

  sekvence uzajamnog delovanja.Deca e imati du!e i ma#tovitije sekvence

  zajednikog delovanja u igri ako dobro poznaju jedni druge i igraju se u

  oputenoj atmoseri.

  Aebe odma% posle ro.enja pokazuju da razlikuju ljudski glas od drugi% zvukova i

  da za ljudski glas imaju vi#e interesovanja' $oeci zajednikog igranja odraslog i

  bebe kao #to su podr!avanje bebe proizvodei zvuke koje ona proizvodi& igranje sa

  bebom u naruju& obraanje bebi visokim glasom& savijanje bebini% nogu napred

  nazad& ine bebu uesnikom koji u!iva u predstavi odraslog' 4 drugoj polovini prvegodine bebe u!ivaju u igri sme#ni% lica sa odraslima' Kada poznaju roditeljsko

  lice bebe se zabavljaju kada se to lice menja& kao i kada u igri skrivalica povremeno

  nestaje i ponovo se pojavljuje' $reovla.ujui oblici komunikacije u igri su jo# uvek

  sa roditeljima i bliskim odraslima'

  Deca ulaze u interakciju sa drugom decom i razvijaju igru kada su u sigurnom

  okru!enju& u blizini poznati% osoba' Ona poinju interakciju kroz kopiranje drugog

  ili nameru da ga podue rukovanju igrakom& da razmenjuju i tako se zajedno igraju

  i ue' Eazmena znaenja u igri mo!e poeti od borbe za isti predmet& razmene

  *9

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  13/21

  predmeta& kopiranje akcija& zamene uloga& ponavljanje radnji' 4 komunikaciji sa

  drugom decom u igri deca mogu otkriti nove te%nike re#avanja problema kojima

  pret%odno nisu vladali' 4 drugoj godini se pojavljuju igre pretvaranja kao prelaz sa

  praktinog plana igre na simboliki& tako da deca sve vi#e komunikaciraju iz

  zami#ljenog konteksta igre' Odnose sa vrnjacima u igri & kod starije dece sve

  vi#e karakterie visoki nivo reciprociteta' Eazmenom znaenja u igri deca

  prave releksiju na ono #to znaju& kako to znaju i #ta !ele da slede u odnosu na to'

  "a taj nain razvijaju metakognitivne sposobnosti koje se odnose na svest o

  sopstvenom mi#ljenju& iskustvu& oseanjima& akcijama'

  Odrasli koji podstiu decu da igraju kooperativne igre doprinee da deca u igri

  zajedniki donose odluke& razvijaju odnose saradnje i ravnopravnoti& smanjujuagresiju& ue i vebaju pozitivna drutvena ponaanja.

  $odr#kom interakcijimeu decom u igri odrasli poma!e da oni ue o sebi i

  jedni o drugima' Odrasli mo!e podsticati nji%ovo zajedniko plniranje u igri&

  zajedniko re#avanje konlikta& razmatranje autentini% re#enja i alternativa' 8rlo je

  va!na procena vremena trajanja intervencije odraslog u interakciji dece u igri

  tako da ona ne ometa ili neprekida deju igru'

  $tvaranje simbola u igri.Igra kao transformacija, mata' 7okom druge godine

  deca se u igri kreu od opona#anja ka pretvaranju odnosno poistoveivanju i

  pri%vatanju uloga')zgra.ivanje simbola se sve vi#e razvija u igri kao sposobnost da

  svoje iskustvo formulie kao neto zamiljeno i da svoj aktivitet podredi unutranjoj

  slici i ideji/(arjanovi&*0123

  5imbolizovanje najpre ukljuuje simbolizovanje sopstveni% akcija /pije iz #olje,

  igrake3& zatim predmeta /pije iz kocke3& delova radnji drugi% ljudi /odlazak ukupovinu& kod rizera& u #kolu''3 zatim sekvence dvostruke simbolizacije /li#e kao

  stoljnjak& listovi kao tacne3' 5imbolizacije u igri su sve kompleksinije' Deca polaze

  od imitacije ili reprodukovanja pokreta kao odgovora na neposredan do!ivljaj' 4

  odlo!enoj imitaciji dvogodi#njaci podra!avaju radnje koje nisu trenutno vidljive& & a

  #to su pret%odno radili odrasli ili druga deca' 4 njima deca kreu od opona#anja ka

  pretvaranju odnosno poistoveivanju i pri%vatanju uloga& ka tome da igraju nekoliko

  uloga istovremeno'

  *;

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  14/21

  4 simbolikoj igri dete postupke i predmete zamenjuje za simbole' $ri tome koristi

  razliite orme izra!avanja kao #to su preru#avanje& pretvaranje& crtanje& pravljenje

  modela& ples& razgovor' 5ve simbolike orme u igri predstavljaju vezu izme.u realne

  radnje& neposredne praktine akcije u igri i razvijanja unutra#nji%& zami#ljeni% ideja i

  koncepata' 5vojim idejama i konceptima dete gradi znaenje za stvari u igri& koje se

  polako odvaja od stvari na koje se odnosi /kocka je auto zatim samo rei brm'''brm'''3

  ali se ne odvaja od realne radnje na koju se odnosi /voziti auto3' Odnos realne radnje i

  znaenja u simbolikoj igri dete zamenjuje tako #to je najpre dominantna radnja iz

  koje nastaje znaenje /pomera ruke i noge kao da upravlja autom3& a u kasnijem

  periodu dominira znaenje tako da se radnja obavlja radi znaenja /pomera prste kao

  da se auto kree3' Kretanjem od dominacije radnje ka dominaciji smisla i znaenja u

  igri dete razvija simbole'

  $odr#ka odrasli% u simbolikoj igri vezana je za obezbe.ivanje vremena koje je deci

  potrebno za igru& obezbe.ivenje materijala i prostora tako da deca mogu ponovljati i

  dalje istra!ivati koristei razliite medije u istom igrovnom kontekstu'

  5imboliki izrazi pred#olskog deteta su vrlo raznovrsni' Ee.o pedagogija vidi dete sa

  sto jezika izra!avanja& stotinu nina igranja& govorenja& slu#anja' $roblem mo!e

  nastati ako se odrali usmere na jedan stereotip koji oni pri%vataju kao simbolikiizraz & a oduzmu detetu ili ne podstiu ostali% devedeset devet'

  Kod etvorogodi#njaka i pegodi#njaka se razvija sve vea tajanstvenost igrovni%

  simbola i sve vea neprozirnost priode iluzornog plana u igri za posmatrae sa

  strane& kojima sve mo!e izgledati #ematizovano i pojednostavljeno' 4 osnovi igre je

  metakomunikacija unutra#nji% stanja& tako da igra nije podjednako uzbudljiva&

  zanimljiva i nema isto znaenje za publiku koliko za uesnike'

  Otvorenost ideja odrasli%& sloboda kreativnosti& imaginacije& evaluacija do!ivljenog i

  saznatog& doprinose da odrasli osete zadvoljstvo i vrednost u igri deteta i na taj nain

  najvi#e doprinose igri'

  Kratak pregled strategija podrke odraslih igri i u i gri

  Organizacija okruenja, materijala i vremena za igru.)gru sagledavamo i kroz

  mesto za igru kao #to su npr' igrali#te& kutak za igru& pripremljen teren za igru'

  *@

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  15/21

  Okru!enje u kojima se odvija igra je deo konteksta !ivljenja svakog deteta' 4

  svom !ivotnom okru!nju starija deca e sa drugom decom ili sama poku#ati da

  organizuju prostor za igru' 4koliko ne postoje gotove sprave i igrake oni svoju

  igru razvijaju preko prirodni% & kao #to su staze, breuljci& drvee& i tako

  poveavaju mogunosti za matovitu i istraivakuigru'

  Odrasli imaju kljunu ulogu u obezbe.ivanju okru!enja u kojem se dete osea

  sigurno& pri%vaeno i koje detetu omoguava sticanje razliiti% iskustava u igri'

  Odrasli utie na kreiranje konteksta u kojem dete do!ivljava sebe kao vredno i ima

  slobodu i samostalnost da istra!uje u igri' Odrasli su odgovorni za bezbednost

  okru!enja iza izbor materijala, na osnovu nji%ovog poznavanja razvoja

  deteta i deji% individualni% interesovanja i sposobnosti 4 pru!anjupodr#ke dejoj igri va!no je da odrasli obezbede raznovrsne materijale& prirodne&

  igrovne& materijale svakodnevne upotrebe ili produkte kulture'

  $ret%odno smo naveli da se beba najpre igra svojim rukama i nogama' 4 odnosu na

  ruke i noge odlika igraaka na ranom uzrastu treba da je upravo to: meke su &

  savitljive& vi#edelne kao prsti da se uklapaju na razliite naine & pogodne za

  stavljanje u usta& tako da se mogu sisati i !vakati' 4 drugoj polovini prve godine

  igrakama& kao #to su lopte& zvona& obrui& zveke& beba povezuje ula vida i uladodira& npr' ruku koju beba pru!a ispred tela %vata igraku a zatim je %vata i drugom

  rukom' $ogodne su kutije& igrake za uklapanje& re.anje poput prstenova na stalak&

  voda& tvrde slikovnice& igrake za kadu& kutije& ka#ike' a igrake je va!no da su

  bezbedne& imaju uglavnom kru!ni oblik& mekou' Ovakve igrake su deo detetove

  !ivotne sredine& uglavnom su izbor odrasli%' "ain nji%ovog kori#enja beba ui od

  bliski% osoba u svom okru!enju' a bebu je va!no u prvoj godini !ivota u igri

  zajedniko bavljenje istra!ivanjem igraaka ili drugi% materijala sa odraslom osobom'4 drugoj godini igrake za dete postaju vi#e od oru.a za ispitivanje& postaju simbol'

  Dete sve vi#e igraku koristi u igri u skladu sa dru#tvenom i izikom unkcijom koju

  ima& odnosno koristi predmete onakvim kakvi oni jesu' Kada igraku koristi na

  uobiajen nain dete pravi pojednostavljenu reprezentaciju& npr' lutku stavlja u

  krevetac& teleon igraku koristi za razgovor& ''' bog toga je va!no da im odrasli

  obezbede igrake koje su na neki nain modeli realni% predmeta& odnosno

  predstavljju predmete onakvima kakvi jesu ili realne predmete kojima se ono mo!eigrati& a da ne predstavljaju opasnost u igri /ka#ike& la#ice''3 Dete poinje da se igra

  *2

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  16/21

  dvema ili vi#e igrakama istovremeno' Od druge do etvrte godine deca postaju sve

  vi#e zainteresovana ne samo za igrake nego i za scenario& igrovni prostor uz koji

  igrake idu'

  (aterijali koji najvi#e podr!avaju deju simboliku& stvaralaku igru sunestrukturirani materijali& kao #to su kartoni& papiri& olije& tkanine kao i

  polustrukturirani materijali& jer nemaju unapred odre.enu unkciju a imaju iroki

  raspon razliiti% tekstura, boja, oblika i veliina. )grake od prirodni%

  materijala nestruktuirani prirodni materijali /li#e& voda& pesak& zemlja3 daju

  bogatiji izvor senzorni% in(ormacija. Odrasli treba da uine dostupnim

  deci materijale za igru tako da oni mogu da prave izbor resursa koji

  najbolje odgovaraju prioritetima nji%ove igre'nji%ovim' nainu na kojimaterijale za igru ine dostupnim deci odrasli pokazuju koliko podravaju ili

  spreavaju igru' $rimerenost materijala uzrastu deteta se odnosi na to da dete

  mo!e njima vladati& podii i%& uzeti u ruke& poneti i igrati se bezbedno(aterijali za

  igru tako.e treba da odra!avaju kulturne raznolikosti'7o je posebno va!no za

  decu iz manjinski% grupa koja u nekim situacijma mogu biti iskljuena ili izolovana'

  (aterijali kulturni% raznolikosti kod nji% doprinose da izra!avaju vrednosti i

  pona#anje u skladu sa kulturom kojoj pripadaju& da pomou ti% materijala gradeodnose sa drugom decom i do!ivljvljju sebe kao pri%vaene u oviru druge kulture'

  $njige, igrake& posteri za decu& treba da pru!aju pozitivnu sliku u odnosu

  na pol, rasu,invalidnosti. &a taj nain, deca mogu istra!iti vrednosti kao

  to su pravda& individualna i kulturna raznolikost'

  )skljuivi izbori i organizacija igara na otvorenom kao i u zatvorenom protoru& od

  strane odrasli% mogu ograniiti deje kapacitete za igru. )drasli bi trebalo da

  obezbede dovoljno vremena deci za igru kao i nji%ovu kontrolu nad sopstvenomigrom , o tome koliko e igra trajati i kada e biti prekinuta'Ostavljanje dovoljno

  vremena deci u igri je kljuni elemenat za ma#tovitost i igru& iako ponekad odraslima

  to mo!e izgledati kao gubljenje vremena' Detetu je potrebno vreme za razmi#ljnje o

  igri& potrebna im je pauza u aktivnostima dok ne poku#aju novu alternativu' !eca

  planiraju, raspravljaju o idejama, trae pomo, doivljavaj neuspe%,

  prave pauze, i onda pokuavaju iz razliiti% reenja da isprobaju

  zam#ljeno'

  *

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  17/21

  %loge odraslih u igri. loge odrasli% u dejoj igri su brojne i zavise od

  spremnosti odrasli% da razumeju dete i igru& razliiti% strategija koje koriste u igri

  sa decom i nji%ove ostljivosti u primeni ti% strategija' loga odrasli% u igrije

  kompleksna, jer tra!i od odrasleosobe da razvije repertoar odgovora&autentini% za svaku pojedinanu situaciju igre, u skladu sa detetom i

  okru!enjem u kojem se nalazi' Dakle& uloge odrasli% su uvek kontekstualno

  primerene' 4loge odrasli% u igri mogu da ukljuujuueeu igri, posmatranje

  dece u igri, slu#anje dece 66u66 i 66o66 igri& konsultacije sa decom u odabiru

  materijala i resursa i planiranje igre. 4 osnovi svi% uloga odrasli% je stvaranje

  iziki sigurnog konteksta za igru u kojem se dete osea zadovoljno& sigurno i

  aktivno& razvija oseaj da je igra vredna& razvija slobodu i samostalnost i gradiodnose sa drugima'

  Posmatranje% sluanje% dijalog& *osmatranje deje igre pru!a

  odraslom in(ormacije o dejim interesovanjima, to mo!e biti dobar

  vodi za obezbe.ivanje resursa za okolinu i ukljuivanje odrasli% kojima

  e se podravati igra.$odaci posmatranja omoguavavaju odraslom da

  produbljuje svoje razumevanje dece kao uesnika u igri& odnosno aktivnosti

  koje za nji% imaju smisla& da prati nji%ov razvoj& vreme koje posveuju igri&

  materijalima i partnerima koje biraju u igri& naine izra!avanja i komunikacije

  u igri'

  *rilikom posmatranja, odrasli bi trebalo da poku#aju da u.u u

  poziciju deteta i zapitaju se kako igra izgleda iz perspektive deteta')normacije

  koje prikuplja u igri treba da budu jasne i dalje releksivno tumaene& u smislu

  da odraslom koriste za dalje preispitivanje i razmi#anje o tome na koji nain

  podr!ati igru deteta' Eazmena podataka sa drugim posmatraima poblj#ava uvid

  i razumevanje deteta i igre'

  apa!anja i zakljuci odrasli% u igri treba diskutovati sa detetom &

  roditeljima dece ukoliko se radi o praktiarima u institucionalnim uslovima ili

  onima koji su odgovorni za dru#tvenu brigu o deci & jer svako od nji% unosi

  svoje jedinstvene uvide o igri. 4 novozelandskom kurikulumu 7%e H%ariki&

  npr' odrasli koriste deje prie o nji%ovoj igri kao osnovu za diskusiju i

  evaluaciju' "a osnovu lana *9' $onvencije jedinjeni% nacija o

  *1

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  18/21

  pravima deteta& detetu su potrebne odrasle osobe koje stvaraju

  uslove i promovi#u procese kojimaosnauju decu da izraavaju

  poglede, da budu konsultovana i da donose odlukeo svojoj igri'

  $ri%vatanje i uva!avanje kapaciteta deteta da odluuje o pitanjima koja seodnose na igru podrazumeva odraslu osobu koja je spremna da slu#a& da ui od

  i sa detetom& kako bi razumela njegovo gledi#te& da je spremna da

  preispitujesvoje stavove& miljenja i reenja koja predvia za

  dete.

  4 dijalogu deca ue da opisuju situacije, tumae svoje ponaanje i

  pona#anje drugi%& tumae pojave i doga.aje, predvi.aju akcije i izraze

  svoje oseanje i stavove.Iutentini razgovori se pokreu u igri& onda kadaimaju smisla za dete i odraslog zajedno& tako da u njima ne dominira odrasli

  davanjem preporuka i saveta iz pozicije moi& nego su vo.eni zajednikom

  te!njom odraslog i deteta da se razumeju na osnovu zajedniki% iskustava

  u igri' Odrasli koji vodi dijalog kroz podelu moi sa decom treba da je

  istinski zainteresovan za deje misli i ideje, da im ostavlja dovoljno

  vremena da pokrenu razgovor i izbegava zatvorena, test pitanja

  koja su usmerena na fksirane i unapred poznate odgovore.

  'artnersko uklju(ivanje odraslih u igru' 5u#tinsko pitanje

  ukuljuivanja kao partnera u igru dece jeste da odrasli zna kada%kako i zato

  e postati deo akcije deteta u igri' Iako iziko okruenje treba da bude

  bezbedno i bez neoekivani% opasnosti odrasli treba da ponudi detetu

  mogunost da istra!uje i odgovara na izazove' 4koliko odrasli s%vata dete kao

  nekompetentno& ono kojem je potrebna za#tita od izazova to e uticati na

  njegova oekivanja od deteta u igri kao i ote!avati njegovu ulogu partnera' Ono

  #to odrasla osoba mo!e kao partner obzbediti detetu u igri jeste bezbedna

  neizvesnost' 7o je ne samo bezbedno okru!enje za dete nego i za#tita deteta u

  igri od apsolutni% i neprikosnoveni% stavova i znanja odraslog' 4koliko je

  odrasli tolerantan prema neizvesnosti u igri kod deteta e podstai niz

  kreativni% ideja i re#enja' Ono #to odrasli kao partner mo!e u igri da uini za

  bezbednu neizvsnost jeste da prepusti i uva!i kreativnost i kontrolu detetu u

  igri' "a vrlo ranom uzrastu bebe istra!uju svoje telo& zatim okolinu kroz igru'

  *

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  19/21

  Osetljiva odrasla osoba e odgovoriti i mo!e se ukljuiti u igru& kao 66ogledalo66

  deteta& ponavljajui gestove deteta& zvuke& tao da stvara sin%roniju sa detetom'

  )dgovori na detetove emocionalne reakcije u igri, kao to su

  sme%& pla& su osnov emocionalne razmene i odnosa koji se na

  njima grade /pri%vatanje& saradnja& interakcija3' situacijama& kada su

  pozvani od dece da se ukljue u igru odrasli moraju biti na

  raspolaganju da se pridrue u ulozi igraa, kada su npr' pozvanida

  preuzmu ulogu pacijenta u bolnici. drugim sluajevima

  odrasla osoba moe da odlui da se igra zajedno sa decom u

  situacijama kao #to su slikanje, crtanje, modelovanje,konstruisanjeuz

  nadu da e biti uvueniu razgovor i igru. Deca su aktivna u

  tra!enju podrke u igri kada im je potrebna' Deca mogu vrlo brzo

  odbiti podrku odraslog kada gube oseaj kontroleu igri i to je znak

  odrasloj osobi da je podr#ka prenagljena. 5tereotipi odrasli% ili neprikladna

  podr#ka i uestvovanje u igri dovode do nestajanja igrovne situacije'

  $artnersko uestvovanje& a ne nametanje sopstveni% ciljeva odrasli% u igri&

  o%rabruju i podstiu dete da istra!uje& produ!i igru& kreativno re#ava probleme&

  da ui iz svoji% poku#aja& i dogovara re#enje sa drugim uesnicima igre'

  "eukljuivanje u deju igru jednako #teti igri koliko i pedagogizacija igre od

  strane odrasli%' 4verenja odrasli% da je potrebno pripremiti materijale i sredinu

  i povui se sa strane bez ukljuivanja u igru spreavaju odrasle da u potpunosti

  podr!e dete u igri' 4 tom sluaju igre dece traju krae& a deca nemaju stvarni

  do!ivljaj da rade ne#to vredno u igri' $reterano ukljuivanje u igru dece& u

  smislu pretvaranja igre u obrazovne aktivnosti koje je osmislila odrasla osoba

  prema svojim ciljevima i u kojima nije uvek zagarantovan dobrovoljni

  pristanak deteta #teti dejoj igri& izgra.ivanju poverenja deteta u svoje

  sposobnosti da odluuje i predla!e' Iko odrasla osoba odluuje kroz obrazovnu

  aktivnost o tome #ta e se igrati& koje materijale e koristiti i #ta e se postii

  dete je dvostruko onemogueno& jer ne uestvuje u dono#enju odluke& a

  istovremeno gubi oseaj kontrole i razvija zavisnost od odrasli% nasuprot

  autonomiji i samostalnosti' +toga, odrasli mora biti najpre pa!ljivi

  posmatra& a zatim aktivni sa,uesnik& partner u igri& koji poku#ava da uje

  dete i razume poziciju deteta& poku#ava da razume #ta deca rade i #ta %oe'

  *0

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  20/21

  Odrasli koji se ukljuuje u igru, mo!e biti model deci i ne%otice

  prenositi sopstvene vrednosti, pravila i obiaje na decu. &a

  primer, ako odrasli decu iz neke grupe tretiraju drugaije od

  ostale dece ili odrasli%, deca e uiti da svojim vrnjacima odgovorena isti nain.Odrasli kao model u igri mo!e podsticati decu da razvijaju

  sposobnosti pregovaranja& odluivanja i re#avanja konlikta'

  'odrka de(joj igri kao kontinuirana aktivnost drutvene

  zajednice& Kako bi se deci osiguralo pravo na igru potrebna je stalna aktivnost

  porodice& oni% koji se bave institucionalnim vaspitanjem i obrazovanjem

  pred#kolske dece& lokalni% vlasti i #ire dru#tvene zajednice i preispitivanje

  nji%ovi% s%vatanja i odnosa prema igri dece' Eazvijanje i osna!ivanje pristupa

  dru#tvene zajednice kojim se promovi#e igra kao razvoj ljudskog kapaciteta

  leksibilnosti je kontinuirana& stalna aktivnost svi% dru#tveni% grupa' 8ano je

  dasviuesnici dru#tvene zajednice pokrenu dijalog u ciljudaljeg razvoja

  odnosa prema igri dece i zajednikog razumevanja& jer svako od nji% u

  dijalog unosi svoj aspekt s%vatanja i odnosa prema igri' Gekti dijaloga e biti

  konkretne akcije od koji% neke mogu ukljuivljti sledee ideje:

  $odr!ati istra!ivanja igre iz perspektive deteta i nji%ovi% iskustava u igri u

  razliitom kontekstu /porodinom& institucionalnom''3

  $raktiari koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem pred#kolske dece

  trebalo bi da budu podr!ani u nastojanju da istra!uju deju igru u

  kontekstu svoje prakse kao i da budu aktivno ukljueni kao

  istraivai u projektenauni%,istra!ivaki% institucija.

  okalne sredine& osnivai razliiti% institucija za decu bi trebalo da

  sagledaju svoje resurse za igru i mogunosti nji%ovog kori#enja

  $romovisanje promene odnosa prema stvaralakom potencijalu igre od

  strane nosilaca javni% politika mo!e uticati na promenu odnosa prema

  prostorima za igru dece ili ponudu igraaka na tr!i#tu /npr'iza porasta

  trenda obrazovni% igraaka& ili slikovnica i knjiga za decu u obliku

  skica& #ema& umesto stvarni% pria koje nada%njuju ma#tu dece& javlja se

  s%vatanje igre kao zabave- otvaranje igraonica kao komercijalni%&

  #ablonizovani% prostora igre dece3'

  9>

 • 8/11/2019 Igra u Ranom Detinjstvu

  21/21

  )gra je pravo deteta s obzirom na unkcije koje ima u njegovom razvoju i

  dobrobiti' Deca imaju pravo na igru& iz toga sledi da imaju pravo na prostore za igru i

  sve druge resurse& jer u protivnom pravo na igru ne bi imalo smisla' $ri%vatanje igre

  kao prava& prevazilazi pitanje prirode deteta i dijaloga samo odrasli% bliski% detetu i

  proesionalaca koje se prirodom deteta bave' $ravo deteta na igru je pitanje dijaloga

  i odgovornosti itave dru#tvene zajednice'