of 82 /82
II. GIMNAZIJA ZAGREB ŠKOLSKI KURIKULUM

II - CARNetov Portal za škole · Web viewNAZIV AKTIVNOSTI PRIPREMA UČENIKA ZA NATJECANJA I DRŽAVNU MATURU IZ INFORMATIKE CILJEVI AKTIVNOSTI Proširenje gradiva redovne nastave

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of II - CARNetov Portal za škole · Web viewNAZIV AKTIVNOSTI PRIPREMA UČENIKA ZA NATJECANJA I...

II

II. GIMNAZIJA

ZAGREB

ŠKOLSKI KURIKULUM

ŠKOLSKA GODINA 2014. / 2015.

SADRŽAJ

1. STRATEGIJA RAZVOJA

2. FAKULTATIVNA NASTAVA

· Njemački jezik (DSD – 7 grupa)

· Engleski jezik (3 grupe)

· Talijanski jezik (1 grupa)

· Španjolski jezik (2 grupe)

· Kineski jezik

· Portugalski jezik ( 2 grupe)

· Hrvatski jezik (3 grupe)

· Likovna umjetnost

· Povijest

· Kemija

· Biologija

· Fizika ( 2 grupe)

· Matematika (2 grupe)

· Informatika

3. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

· Priprema učenika za natjecanja iz stranih i klasičnih jezika

· Priprema učenika za natjecanja iz hrvatskog jezika i smotre Lidrano

· Priprema učenika za državnu maturu iz stranih i klasičnih jezika

· Priprema učenika za državnu maturu iz informatike

4. IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

· Debata

· Dramska grupa

· Novinarska grupa

· Globe grupa

· Školska knjižnica

· Geografska grupa

· Volonterska grupa

5. PROJEKTI

· Izrada krema, balzama i sapuna

· Humanitarni božićni sajam

· Profesionalno informiranje i usmjeravanje

· Preventivna akcija „Sigurnost u prometu“

· Preventivna akcija „Ne zato jer ne“

· Delf

· Obilježavanje Europskog dana jezika

· Dani frankofonije

· Međurazredna sportska natjecanja

· Županijska sportska natjecanja

· Zagrebački maraton

· Dani tjelesne i zdravstvene kulture

6. TERENSKA NASTAVA

· Terenska nastava iz fizike

· Terenska nastava iz biologije

· Terenska nastava DSD-a na Sljemenu

· Terenska nastava DSD Berlin

· Terenska nastava u Grazu (Posjet kući čokolade)

· Terenska nastava novinarske grupe

· Terenska nastava strani jezici – Francuska ili Engleska

· Planinarske aktivnosti (Sljeme, Zavižan)

· Skijanje

· Posjet muzejima i arheološkim lokalitetima

· Posjet prirodoslovnom muzeju

· Posjet Saboru

· Posjet kazališnim predstavama i kino-projekcijama

7. RAZREDNI IZLETI I MATURALNA PUTOVANJA

· 1.a

· 1.b

· 1.c

· 1.d

· 1.e

· 1.f

· 2.a

· 2.b

· 2.c

· 2.d

· 2.e

· 2.f

· 3.a

· 3.b

· 3.c

· 3.d

· 3.e

· 3.f

PODACI O ŠKOLI

Naziv: II. gimnazija

Adresa: Križanićeva 4

Broj i naziv pošte: 10 000 Zagreb

Broj telefona: (01) 46-11-834

Broj telefaksa: (01) 45-00-160

E-pošta: [email protected]

Internetska adresa: www.druga.hr

OIB: 42164809513

Program: opća gimnazija

Broj učenika: 680

Broj razrednih odjela: 24

Broj zaposlenika: 56

Nastavnici: 49

Stručni suradnici: pedagoginja, psihologinja, knjižničarka

Administrativno osoblje: tajnica škole, računovotkinja, administratorica

Tehničko osoblje: dostavljačica

1. STRATEGIJA RAZVOJA (VIZIJA I MISIJA II. GIMNAZIJE)

U školskoj godini 2014./2015. II. gimnazija će nastojati zadržati mjesto među najuspješnijim i najkvalitetnijim školama u Hrvatskoj s tendencijom daljnjeg napredovanja i usavršavanja.

Tri su činjenice koje čine platformu na kojoj se mogu graditi daljnja poboljšanja:

· upis učenika s velikim potencijalom

· iznimno kvalitetan zaposlenički kadar

· izvrsna tehnološka opremljenost škole

Izradom Školskog kurikuluma II. gimnazije usklađujemo se s odredbama Nacionalnog okvirnog kurikuluma (NOK) te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, poglavito čl. 4 (Ciljevi i načela odgoja i obrazovanja) i čl. 28 (Školski kurikulum i godišnji plan i program rada školske ustanove).

Strategija razvoja II. gimnazije uključuje definiranje vizije i misije škole. Viziju škole predstavljaju dugoročni ciljevi, to je optimalna projekcija prema kojoj se usmjerava djelovanje. Misiju škole predstavlja način na koji se planira ostvariti viziju, ona se sastoji od detaljnijeg opisa aktivnosti koje će se poduzimati, kratkoročnih ciljeva koji su definirani kao stadiji prema ostvarivanju dugoročnih ciljeva.

Vizija II. gimnazije

· Škola sa sjajnim izlaznim rezultatima učenika. Pod izlaznim rezultatima podrazumijevaju se i oni egzaktni, kao što je uspjeh na državnoj maturi i natjecanjima znanja, ali i oni manje egzaktni no podjednako važni, a to su: zadovoljstvo svih u školi, osjećaj prihvaćenosti i kompetencije, razvoj zajedničkog duha i osjećaja pripadnosti našoj školi.

· Škola koja ravnomjerno razvija i obrazovne i odgojne komponente.

· Škola koja u prvi plan smješta čovjeka i čovječnost. Škola je ustanova u kojoj se ni na trenutak ne smije izgubiti iz vida učenik pojedinac i njegove potrebe. Svaki je učenik jedinstveno i kompleksno biće, tako da i zajednički obrazovni sadržaji moraju biti protkani humanim i toplim odnosom, a mora se učiniti što je moguće više da učenik u školi dobije mogućnost razvijanja svih dimenzija svoje osobnosti. Zato aktivnosti u školi trebaju biti što raznovrsnije i poticati i intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj.

· Škola s ozračjem u kojemu se njeguju sljedeće vrijednosti: znanje, solidarnost, identitet i odgovornost.

· Škola u kojoj se svi zaposlenici odgojno-obrazovnog procesa (učenici i zaposlenici škole) tretiraju kao subjekti s uvažavanjem i omogućivanjem da i sami nastave s razvojem. Škola u kojoj postoji slobodna suradnja i prijateljsko i konstruktivno međudjelovanje u ravnini učenik – nastavnik – ravnatelj.

· Škola koja može odgovoriti na potrebe suvremenog čovjeka u promjenjivom društvenom okružju: naučiti kako učiti (mogućnost samoobrazovanja), razvijati sklonost timskom radu, cjeloživotnom obrazovanju i usavršavanju, jačati i uvježbavati mogućnost povezivanja podataka iz različitih područja, naglašavati važnost logičkog razmišljanja.

· Škola koja je suvremena i funkcionalna zahvaljujući permanentnom tehnološkom opremanju.

· Škola u kojoj je razvijena svijest o vlastitom nacionalnom identitetu i važnosti očuvanja kulturne baštine, u kojoj su prihvaćene općecivilizacijske vrijednosti kao što su tolerancija, poštovanje ljudskih prava i djelovanje na demokratskim zasadama.

· Škola koja osposobljava za život u multikulturalnom okružju, potiče na aktivan i kreativan život i u kojoj se jača osobna odgovornost prema društvenoj zajednici i okolišu.

Misija II. gimnazije

· ostvariti dobre pretpostavke za upis što kvalitetnijih učenika u II. gimnaziju (organiziranje kontinuirane promidžbe škole kroz suradnju s osnovnim školama, održavanjem otvorenog dana II. gimnazije, kvalitetna i informativna izrada web stranica škole itd.)

· kvalitetu redovne nastave održavati na najvišoj mogućoj razini

· ostvariti preduvjete da u sljedećim školskim godinama zaživi što veći izbor fakultativne nastave, u prvom redu iz predmeta koje učenici u većem broju polažu na maturi, ako i ostalih oblika izvannastavnih aktivnosti.

· stvoriti preduvjete za realizaciju što više sadržaja kurikulumskih međupredmetnih tema (npr. građanski odgoj)

· osnažiti multidisciplinarni pristup putem različitih aktivnosti, npr. prirodoslovna grupa, projektni dani i slično

· stvoriti preduvjete za smanjenje fluktuacije nastavnika u svrhu podizanja razine kvalitete nastave i održavanja kontinuiteta kvalitete

· omogućiti nastavnicima napredovanje u stručnim znanjima i vještinama, kako iz matične znanosti, tako i iz pedagogije, didaktike, obrazovne psihologije i metodike kako bi učenici imali na raspolaganju predavače s najvišom razinom kompetencija

· stvoriti uvjete za kvalitetno stručno usavršavanje izvan kolektiva svih zaposlenika II. gimnazije (omogućiti organizacijsku i materijalnu podršku koja je nužna za uspješno usavršavanje izvan same škole)

· omogućiti učenicima i nastavnicima da razviju svoje potencijale u različitim područjima (socijalno angažirani rad, znanost, umjetnost ...)

· omogućiti zadovoljenje različitih interesa učenika putem niza izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti koje čine odmak od propisanog nastavnog plana i programa i tako ostvariti preduvjete za kvalitetno provođenje slobodnog vremena

· nastaviti rad postojećih izvannastavnih aktivnosti koje tradicionalno djeluju u II. gimnaziji

· obogatiti školski život pokretanjem novih događanja ili obogaćivanjem već tradicionalnih (npr. humanitarne akcije)

· jačati socijalnu osjetljivost i senzibilitet za potrebite, iskazivanje humanosti i brige za opće dobro

· promicati volonterske i ekološke djelatnosti te uspostaviti suradnju sa zainteresiranim udrugama

· poticati učenike na sudjelovanje u izvanškolskim aktivnostima i edukativnim sadržajima izvan same II. gimnazije (npr. Govornička škola, Ljetni debatni kamp i sl.)

· organizirati suradnju s ostalim školama, u prvom redu sa VII. gimnazijom, ali i XVI. gimnazijom i Klasičnom gimnazijom, s kojima dijelimo zgradu putem zajedničkih sportskih i umjetničkih aktivnosti

· organizirati kontinuiranu suradnju s različitim kulturnim i obrazovnim institucijama, poglavito muzejima, kazalištima, likovnim galerijama i sl.

U II. gimnaziji učenici mogu stjecati sljedeće kompetencije:

· jezične kompetencije – pravilna uporaba kako materinjeg tako i stranih jezika

· matematičke i logičke kompetencije – stjecanje znanja iz polja matematike i logike te osposobljavanje za primjenu toga znanja u nizu različitih situacija

· kompetencije u prirodoslovlju – omogućivanjem uvida u znanstvena dostignuća s ciljem razvoja znanstvenog

· digitalne kompetencije – stjecanje vještina presudnih za korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije

· društveno-humanističke kompetencije – stjecanje znanja o smislu društvenih procesa te razvijanje humanističkog pristupa zbilji

· kompetencije samoobrazovanja – stjecanje znanja o tome kako učiti

· socijalne kompetencije – razvijanje sposobnosti za uspješnu komunikaciju i suradnju te građanski odgoj

· poduzetničke kompetencije – razvijanje vještina potrebnih za poduzetništvo, kao što su inventivnost, stvaralaštvo, sposobnost preuzimanja rizika, vještina rukovođenja poslom i sl

· umjetničke kompetencije – razvijanje stvaralaštva i kreativnosti

· kompetencije kritičkoga mišljenja – jačanje sposobnosti argumentiranja, analiziranja i obrazlaganja stavova, sposobnost sagledavanja problema iz više perspektiva, mišljenje u skladu s logičkim pravilima

E-dnevnik

Školske godine 2012./2013. naša škola uvela je e-Dnevnik - web aplikaciju za vođenje razredne evidencije u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. U svim našim razrednim odjeljenjima e-dnevnik je zamijenio papirnatu razrednu knjigu te nastavnici evidenciju upisuju putem tablet računala u aplikaciju.

E-dnevnik je razvio CARNet u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta te kontinuirano radi na razvoju i održavanju sustava.

Aplikacija ima sve funkcionalnosti razredne knjige uz dodatne mogućnosti koje pruža korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija, poput izrade raznih izvještaja za potrebe nastavnika, automatskog obavještavanja roditelja o izostancima te pristupa za učenike.

Prednost koju donosi korištenje e-Dnevnika je da predmetni nastavnik vidi samo ocjene iz svog predmeta, a e-dnevnik im je dostupan s bilo kojeg računala s pristupom Internetu.

Posebna je pažnja posvećena sigurnosti za koju se koristi ista tehnologija kao za Internet bankarstvo te je uporabom e-dnevnika smanjena mogućnost neovlaštenog unosa ili uništavanja podataka.

E-dnevnik za učenike

E-dnevnik za učenike je web aplikacija koja omogućava učenicima pregled ocjena, izostanaka, bilježaka te rasporeda pisanih zadaća, koje su upisali nastavnici u e-dnevnik. Osim inačice za osobna računala, aplikacija je prilagođena i za mobilne uređaje kako bi učenicima omogućila lakšu dostupnost i preglednost. Učenici se prijavljuju sa svojim elektroničkim identitetom (npr. [email protected]) iz sustava [email protected] na adresi https://ocjene.skole.hr. Elektronički identitet dobivaju u školi od administratora imenika.

Sustav za obavještavanje roditelja o izostancima učenika

Uvođenjem e-dnevnika ostvareni su preduvjeti da roditelji, dan nakon što je učenik izostao s nastave, elektroničkom poštom prime informaciju o izostanku učenika s nastave.

FAKULTATIVNA NASTAVA

NAZIV AKTIVNOSTI

DSD - fakultativna nastava za Njemačku jezičnu diplomu

CILJEVI AKTIVNOSTI

· osposobiti učenike za pismenu i usmenu komunikaciju na njemačkom jeziku

· steći nova i proširiti stara znanja o kulturi, civilizaciji i načinu života u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj

· pripremiti učenike za polaganje završnog ispita za Njemačku jezičnu diplomu (DSD)

NAMJENA AKTIVNOSTI

· jezično-komunikacijsko područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Mia Vrbanac, prof.; Danijela Stanušić, prof.; Danijela Zeko, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Nastava je namijenjena svim zainteresiranim učenicima 1.- 4. razreda koji imaju predznanje iz njemačkog jezika:

1. razred: dvije grupe – prof. Stanušić i prof. Zeko

2. razred: dvije grupe - prof. Vrbanac i prof. Zeko

3. razred: dvije grupe - prof . Vrbanac i prof. Zeko

4. razred: jedna grupa – prof. Vrbanac

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

· nastava je zasnovana na projektnoj metodi

· u drugom razredu se izvodi izvanučionička nastava na Sljemenu

· u trećem razredu se izvodi izvanučionička nastava u Berlinu*

· u trećem i četvrtom razredu odvija se intenzivna priprema za polaganje ispita za Njemačku jezičnu diplomu (DSD)

(* nije obavezno za sve učenike)

VREMENIK AKTIVNOSTI

· nastava za Njemačku jezičnu diplomu se izvodi kroz cijelu školsku godinu, dva školska sata tjedno

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

· Vrednuje se aktivnost učenika te rad na projektima i njihov krajnji rezultat. U četvrtom razredu učenici polažu ispit za Njemačku jezičnu diplomu koji se sastoji od četri dijela: čitanje s razumijevanjem, slušanje s razumijevanjem, pismene i usmene komunikacije. Učenici koji zadovolje potrebne kriterije dobivaju međunarodno priznatu diplomu o poznavanju njemačkog jezika na B2/C1 razini prema ZEROJ-u.

NAZIV AKTIVNOSTI

ENGLESKI JEZIK

CILJEVI AKTIVNOSTI

· razvijanje jezičnih vještina (slušanje, govorenje, čitanje, pisanje)

· poboljšati komunikacijske kompetencije

· dodatno usvojiti znanje gramatike

· upoznavanje civilizacije, kulture i osobitosti zemalja engleskog govornog područja

- razvijanje istraživačkih metoda

NAMJENA AKTIVNOSTI

Nastava pokriva jezično-komunikacijsko područje - strani jezici, opću kulturu i praktičan rad.

VODITELJ AKTIVNOSTI

Željka Đaković, prof. i Branka Lacković, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

U nastavu se uključuju učenici 3. i 4. razreda .

1. grupa –učenici 3. razreda

2. grupa – učenici 4. razreda

3. grupa – učenici 4. razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

· neposredni rad s učenicima u razredu

· grupni rad, prezentacije, samostalno izlaganje

· zajednički posjet kazališnim predstavama autora engleskog govornog područja

· posjet ostalim kulturnim priredbama

VREMENIK AKTIVNOSTI

- dva sata tjedno (blok-sat) prema rasporedu

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

· provjeravanje učenikova napretka i usvajanja jezičnih kompetencija putem pisanih radova, usmenog izlaganja, seminarskih radova i prezentacija

· vrednuje se i nagrađuje učenikovo zalaganje i aktivnost na satu

NAZIV AKTIVNOSTI

Talijanski jezik - nastavljači, druga godina učenja

CILJEVI AKTIVNOSTI

· osposobiti učenike za govornu i pisanu komunikaciju na talijanskom jeziku

· razvijati jezične vještine (čitanje, pisanje, slušanje i govorenje)

· upoznati učenike s elementima talijanske kulture i civilizacije

· usporediti talijansku kulturu i običaje s kulturom i običajima naše zemlje

NAMJENA AKTIVNOSTI

Jezično – komunikacijsko područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Danijela Filipović Bojanić, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

· učenici drugih i trećih razreda koji ne uče talijanski u redovnoj nastavi

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

· neposredni rad s učenicima u razredu

· zajednički posjet kazališnim predstavama talijanskih autora

· posjet ostalim kulturnim priredbama

· samostalna učenička izlaganja, grupni rad

VREMENIK AKTIVNOSTI

- dva sata tjedno (blok-sat prema dogovoru s učenicima)

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

· provjeravanje učenikova napretka i usvajanja jezičnih kompetencija putem pisanih radova i usmenog izlaganja

· vrednuje se i nagrađuje učenikovo zalaganje i aktivnost na satu

NAZIV AKTIVNOSTI

Španjolski jezik

CILJEVI AKTIVNOSTI

· usavršavanje znanja i vještina španjolskog jezika

· osposobljavanje učenika za pisanu i govornu komunikaciju na španjolskom jeziku

· razvoj interesa za učenje o drugim jezicima i kulturama

· razvoj interesa za učenje drugih jezika

NAMJENA AKTIVNOSTI

Jezično- komunikacijsko područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Zrinka Vancaš, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

U nastavi sudjeluju učenici drugog i trećeg razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

· neposredni rad s učenicima u razredu

· zajednički posjet kazališnim predstavama, izložbama, projekcijama španjolskog i hispanskog filma

· samostalna učenička izlaganja

VREMENIK AKTIVNOSTI

70 sati ukupno tokom cijele školske godine

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

· provjeravanje učenikova napretka i usvajanja jezičnih kompetencija putem pismenih radova i usmenog izlaganja

· vrednuje se i nagrađuje učenikovo zalaganje i aktivnost na satu

NAZIV AKTIVNOSTI

Španjolski jezik –

Španjolska i hispanska kultura i civilizacija

CILJEVI AKTIVNOSTI

· upoznati učenike s hispanskom kulturom

· razviti kreativan odnos i ljubav prema španjolskom jeziku

· posjet kazališnim predstavama, izložbama, ciklusima filmova

· posjet Auli Cervantes i Filozofskom fakultetu

· upoznati izvorne govornike

NAMJENA AKTIVNOSTI

Jezično- komunikacijsko područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Zrinka Vancaš, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

· učenici drugih,trećih i četvrtih razreda koji uče španjolski jezik u redovnoj nastavi ili u školi stranih jezika

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

· neposredni rad s učenicima u razredu

· samostalna učenička izlaganja

· praćenje kulturnih događaja koji su povezani sa Španjolskom i hispanskom Amerikom

VREMENIK AKTIVNOSTI

- dva sata tjedno (blok-sat prema dogovoru s učenicima)

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

· provjeravanje učenikova napretka putem pismenih radova i usmenog izlaganja

· vrednuje se i nagrađuje učenikovo zalaganje i aktivnost na satu

NAZIV AKTIVNOSTI

KINESKI JEZIK

CILJEVI AKTIVNOSTI

Upoznavanje civilizacije, kulture i osobitosti Kine. Razvijanje jezičnih vještina (pisanje, čitanje, slušanje i govorenje).

NAMJENA AKTIVNOSTI

Jezično-komunikacijsko područje – strani jezici.

VODITELJ AKTIVNOSTI

Izvorni govornik kineskog jezika.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

U grupe su uključeni svi zainteresirani učenici iz gimnazija na lokaciji Križanićeva 4 i 4a.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Redovita nastava jedan puta tjedno dva školska sata u večernjem terminu u prostorijama XVI. gimnazije. Početna grupa.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Tijekom nastavne godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Provjeravanje znanja učenika kroz pismene radove, seminarske radove, prezentacije i procjenu zalaganja.

NAZIV AKTIVNOSTI

PORTUGALSKI JEZIK

CILJEVI AKTIVNOSTI

Upoznavanje civilizacije, kulture i osobitosti Portugla. Razvijanje jezičnih vještina (pisanje, čitanje, slušanje i govorenje).

NAMJENA AKTIVNOSTI

Jezično-komunikacijsko područje – strani jezici.

VODITELJ AKTIVNOSTI

Soraia Lourenço, prof. (suradnja s Institutom Camoes u Zagrebu)

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

U grupe su uključeni svi zainteresirani učenici iz gimnazija na lokaciji Križanićeva 4 i 4a.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Redovita nastava jedan puta tjedno dva školska sata u večernjem terminu u prostorijama XVI. gimnazije. Dvije grupe – početna i grupa nastavljača.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Tijekom nastavne godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Provjeravanje znanja učenika kroz pismene radove, seminarske radove, prezentacije i procjenu zalaganja.

NAZIV AKTIVNOSTI

Pisanje eseja

CILJEVI AKTIVNOSTI

Usustaviti gradivo iz hrvatskog jezika, poboljšati pismeno izražavanje, naučiti sastavljati esej na zadanu temu.

NAMJENA AKTIVNOSTI

jezično-komunikacijsko područje - hrvatski jezik

VODITELJ AKTIVNOSTI

Ana Širinić, profesorica hrvatskog jezika,

Ivan Pavlović, profesor hrvatskog jezika

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Zainteresirani učenici četvrtih razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Neposredni rad s učenicima (individualno i grupno)

Samostalni rad učenika uz mentorski nadzor

VREMENIK AKTIVNOSTI

Dva sata tjedno tijekom nastavne godine

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Rezultati učenika na državnoj maturi iz hrvatskog jezika

NAZIV AKTIVNOSTI

FAKULTATIVNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA- ČITANJE S RAZUMIJEVANJEM

CILJEVI AKTIVNOSTI

- usustaviti gradivo iz hrvatskog jezika na odabranim tekstovima, usustaviti znanje o književnosti i oprimjeriti to na tekstovima te priprema učenika za test iz hrvatskog jezika na državnoj maturi

NAMJENA AKTIVNOSTI

· jezično-komunikacijsko područje

· književnost - hrvatski jezik

VODITELJ AKTIVNOSTI

· Danijela Filipović Bojanić, profesor hrvatskog jezika, Marija Hilje, profesor hrvatskog jezika

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

- zainteresirani učenici četvrtih razreda, nastava će se održavati u dvije grupe

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

- neposredni rad s učenicima (individualno i grupno)

- samostalni rad učenika uz mentorski nadzor

VREMENIK AKTIVNOSTI

- jednom tjedno po dva sata tijekom nastavne godine

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

- aktivnost na satu

- redovitost na nastavi

NAZIV AKTIVNOSTI

HRVATSKI JEZIK - JEZIK

CILJEVI AKTIVNOSTI

- usustaviti gradivo iz hrvatskog jezika (gramatika, pravopis, teorija i praktične vježbe na primjerima)

NAMJENA AKTIVNOSTI

· jezično-komunikacijsko područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Leo Juko, profesor hrvatskog jezika

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

- zainteresirani učenici četvrtih razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

- neposredni rad s učenicima (individualno i grupno)

- samostalni rad učenika uz mentorski nadzor

VREMENIK AKTIVNOSTI

- jednom tjedno tijekom nastavne godine

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

- aktivnost na satu

- redovitost na nastavi

NAZIV AKTIVNOSTI

LIKOVNA UMJETNOST

CILJEVI AKTIVNOSTI

Terenska nastava s najvećim mogućim angažmanom učenika u samostalnom praktičnom i istraživačkom radu na lokacijama koje su vezane uz jedinice iz plana i programa, kao i praktični rad u institucijama koje omogućavaju neposredni kontakt s izvorima za proučavanje materije (muzeji, galerije, zbirke).

Učenici će moći primijeniti prethodno usvojeno znanje, prepoznati stilske karakteristike posjećivanih objekata i djela, svrstati ih u određeno stilsko razdoblje i kritički se odnositi prema djelu, usporediti ga sa sličnim djelima europske umjetnosti i donijeti zaključke o razdoblju i umjetničkoj izvedbi na lokalnoj razini.

Izvođenje terenske nastave ovisi o vremenskim uvjetima, mogućnostima učenika (financijskim i planskim). Obujam i ritam izvođenja terenske nastave predmet je dogovora između profesora, učenika i njihovih roditelja.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Umjetničko i društveno – humanističko

područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Vesna Kezele, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Učenici trećih i četvrtih razreda koji pohađaju fakultativnu nastavu likovne umjetnosti.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Posjeti:

· Muzeju grada Zagreba

· stanu Viktora Kovačića u Masarykovoj 21

· zgradi Hrvatskog državnog arhiva

· ateljeu Meštrović u Mletačkoj 10

· Modernoj galeriji u Zagrebu

· izložbama prema tekućim zbivanjima u gradu

Terenska nastava:

· prostori grada Zagreba : Novakova ulica, šire područje zagrebačke „Zelene potkove“ (višesatni)

· barokna umjetnost u Hrvatskom Zagorju (dvorac Gornja Bistra, Trški vrh, Belec, Lepoglava) (jednodnevni)

· posjet Medvedgradu (poludnevni)

· posjet Dubrovniku i bližoj okolici (dvodnevni)

Istraživački samostalni rad na terenu na poludnevnoj, dnevnoj ili višednevnoj bazi, uz organizirani prijevoz i boravak po potrebi, sukladno uvjetima vremena, obvezama i mogućnostima učenika, dogovoru s roditeljima, te planu i programu.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Listopad, studeni i prosinac 2014., ožujak i svibanj 2015., prema prilikama.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Učenicima se ocjenjuju rezultati i kvaliteta rješavanja zadanih zadataka, što se iskazuje u Dnevniku rada ocjenama iz elemenata „napredovanje u radu“ i „kreativnost“.

NAZIV AKTIVNOSTI

POVIJEST

CILJEVI AKTIVNOSTI

Poticati zanimanje učenika za proučavanje nacionalne i svjetske povijesne i kulturne baštine, razvijati kod učenika osjećaj za čuvanje kulturno – povijesnog nasljeđa, razvijati sposobnosti učenika za kreativne primjene stečenoga znanja, razvijati sposobnosti učenika za individualni i grupni istraživački rad, poticati zanimanje učenika za terenski rad

NAMJENA AKTIVNOSTI

društveno- humanističko područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Katarina Šušak, profesor povijesti

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

U rad grupe uključeni su zainteresirani učenici prvih, drugih i trećih razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

· grupni rad

· izlaganje , prezentacija

· istraživački rad

· demonstracija

· posjećivanje izložbi

· predavanja

· kreativne radionice

· terenska nastava ( obilazak lokaliteta i stručnih ustanova)

posjeti:

Arheološkom muzeju

Hrvatskom povijesnom muzeju

HAZU

Hrvatskom športskom muzeju

Hrvatskom državnom arhivu

Hrvatskom institutu za povijest

Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici

Etnografskom muzeju

Tehničkom muzeju

Medvedgradu

VREMENIK AKTIVNOSTI

· 70 sati, sastanci i terenski rad u dogovoru s učenicima

· posjeti ustanovama i predavanja, radionice prema dogovoru

tijekom čitave školske godine

· jednodnevna terenska nastava u travnju, 2015. godine (Medvedgrad)

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

· ocjenjivanje aktivnosti učenika

· ocjenjivanje samostalnih i grupnih radova učenika

· učenici će dobiti zaključne ocjene na kraju školske godine

NAZIV AKTIVNOSTI

Fakultativna nastava iz kemije

CILJEVI AKTIVNOSTI

· Osposobiti učenike za dodatne prirodoznanstvene kompetencije koje nisu pokrivene redovnim programom.

· Razviti logičko i kritičko razmišljanje, interes za sadržaje kemije te vještinu eksperimentiranja

NAMJENA AKTIVNOSTI

Prirodoslovno područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Jadranka Lešić, prof. kemije

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Učenici četvrtih razreda koji žele stjecati nova znanja i vještine na razini višoj od razine redovne nastave. Učenici koji se pripremaju za polaganje kemije na državnoj maturi te učenici koji sudjeluju na natjecanjima

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Rješavanje zadataka – priprema za državnu maturu

VREMENIK AKTIVNOSTI

Dva sata tjedno tijekom školske godine 2014.2015.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Vrednuje se i nagrađuje učenikovo zalaganje, aktivnost i usvojenost sadržaja te rad na samostalnim istraživačkim projektima

NAZIV AKTIVNOSTI

FAKULTATIVNA BIOLOGIJA II. GIMNAZIJE

CILJEVI AKTIVNOSTI

· proširiti i produbiti ranije stečena znanja, vještine i sposobnosti koje su učenici stekli na redovnoj nastavi

· osposobiti učenika za samostalno promatranje, izvođenje vježbi i izvođenju zaključaka

· osposobiti učenike da odabranim znanstvenim metodama, koristeći odgovarajuće pribore, samostalno izvode laboratorijske vježbe

· upoznati učenike sa mikroskopom i tehnikom mikroskopiranja i osposobiti ih za samostalno mikroskopiranje

· Razviti logičko i kritičko razmišljanje, interes za sadržaje biologije te vještinu eksperimentiranja

NAMJENA AKTIVNOSTI

Prirodoslovno područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Bojana Davda Sirovina, profesor biologije i kemije

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

- zainteresirani učenici 1.i 2. razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

· Praktičan rad (izvođenje pokusa, priprema preparata i sekcije) – grupni rad ili rad u paru

· Samostalni istraživački projekti

· Rješavanje zadataka – priprema za natjecanje iz biologije

VREMENIK AKTIVNOSTI

Dva sata tjedno tijekom školske godine

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Vrednuje se i nagrađuje učenikovo zalaganje, stalnost učenika na nastavi, rad na samostalnim istraživačkim projektima te uspjeh na natjecanju.

Pojedinačno zalaganje i napredak može se ocijeniti poticajnom ocjenom unutar predmeta biologije.

NAZIV AKTVNOSTI

FIZIKA- FAKULTATIVNA NASTAVA

CILJEVI AKTIVNOSTI

· razviti osnovne kompetencije u prirodoslovlju i matematici

· produbiti i usustaviti znanja o temeljnim fizikalnim zakonitostima iz svih područja fizike

· kroz problemsku nastavu razvijati kritičko mišljenje i zaključivanje

· ukazati učenicima na važnost fizike kao sastavnog djela opće kulture te njenog značaja u industriji, tehnologijama i vezama sa ostalim prirodnim znanostima

· potaknuti učenike na nadopunjavanje svojeg znanja iz redovne nastave i povezivanje sa već usvojenim znanjem

· samostalno izvođenje radova i prezentacija

· pripremiti učenike za uspješno polaganje izbornog predmeta na državnoj maturi i nastavak visokoškolskog obrazovanja

· poticati izvođenje eksperimenata te načine prikazivanja rezultata grafički i algebarski

NAMJENA AKTIVNOSTI

· prirodoslovno-matematičko područje

VODITELJI AKTIVNOSTI

Goran Vranić, prof., Mirjana Hausknecht, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM AKTIVNOST

· zainteresirani učenici četvrtih razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

· predavanje, prezentacije, razgovor, zajednički rad učenika i profesora kroz rješavanje zadataka, izvođenje eksperimenata, posjeta institutima i ustanovama koje se bave fizikom

VREMENIK AKTIVNOSTI

· 64 sata tijekom cijele nastavne godine 2014/2015

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

· provjera znanja pisanim provjerama znanja sa zadacima kao što su na državnoj mature, vrednovanje i ocjenjivanje samostalnih učeničkih radova i prezentacija, aktivnost učenika na satu i redovitost prisustvovanja fakultativnoj nastavi

NAZIV AKTIVNOSTI

MatematiKA ZA 3. Razrede

CILJEVI AKTIVNOSTI

Produbiti matematička znanja i sposobnosti u trećim razredima u kojem se zaokružuju znanja stečena tokom dosadašnjeg školovanja, te se produbljuju već stečena znanja i podiže ih se na viši nivo. Taj pristup matematici nekim učenicima stvara poteškoće, te im je potrebno više vremena za savladavanje matematičkog načina razmišljanja.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Aktivnost je namijenjena učenicima trćih razreda koji imaju poteškoće u savladavanju kompleksnog gradiva matematike u trećem razredu u kojem se nastava matematike smanjuje na tri sata tjedno, te je tempo rada nešto intenzivniji. Na taj naćin omogučit će se učenicima da bolje savladaju gradivo i već u trećem razredu se počnu se pripremati za maturu na A razini.

VODITELJ AKTIVNOSTI

Ana Tadić

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Učenici trećih razreda koji žele produbiti i sistematizirati stečena znanja, razriješiti eventualne nejasnoće i produbiti neke teme za koje na redovnoj nastavi nije bilo vremena ili nisu stigli savladati u redovnoj nastavi.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Nastava će se održavati dva sata tjedno tijekom školske godine.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Satovi će se održavati nakon nastave po dogovoru sa učenicima.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Vrednovanje će biti kroz provjere znanja, te će se vrednovati i redoviti rad i pohađanje satova matematike, odnos prema radu kako na fakultativnoj, tako i na redovnoj nastavi, a posebno će ovisiti o

postignutom uspjehu u samostalnom radu kroz cijelu školsku godinu.

NAZIV AKTIVNOSTI

MatematiKA ZA 4. Razrede

CILJEVI AKTIVNOSTI

Cilj ove aktivno je ponoviti i produbiti matematička znanja i sposobnosti stečena tokom dosadašnjeg školovanja te povezati različita područja matematike. Razvijati će se matematičko modeliranje problemskih situacija. Učenici će se pripremati za polaganje više razine ispita državne mature.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Prirodoslovno-matematičko područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Terezija Malović, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Učenici četvrih razreda koji žele ponoviti, produbiti te povezati stečena znanja.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Predavanja i vježbe te suradnja učenika i profesora u zadavanju i rješavanju zadataka.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Jedan sat tjedno tijekom cijele školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Pisane provjere znanja te samostalni učenički radovi, a vrednuje se i zalaganje i redovitost u radu.

NAZIV AKTIVNOSTI

INFORMATIKA

CILJEVI AKTIVNOSTI

Fakultativna nastava iz informatike posvećena je programiranju i razvijanju algoritamskog načina razmišljanja koji uključuje raščlanjivanje većih zadataka na manje cjeline, strukturno programiranje, obavljanje algoritamskih koraka jedan z drugim, grananje i ponavljanje. Cilj je kroz algoritamski način razmišljanja, uz primjere, vježbe, diskusije i problemske zadatke olakšati učenicima razumijevanje mnogih aspekata informacijske tehnologije, usvojiti vještinu oblikovanja programa u konkretnom programskom jeziku Python te kroz problemske zadatke potaknuti razvijanje logičkih i kreativnih sposobnosti učenika.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Steći vještine i sposobnosti primjene računala pri rješavanju problema u različitim područjima primjene.

Fakultativna nastava pokriva tehničko i informatičko područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Smiljana Perić, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

U fakultativnu nastavu uključeni su učenici 1., 2., 3. i 4. razreda.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Predavanja i vježbe u informatičkoj učionici u skupini od cca 15 učenika.

Samostalni rad učenika

VREMENIK AKTIVNOSTI

70 sati kroz školsku godinu, prema predviđenom rasporedu rada

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Ostvarenje ciljeva procjenjuje se postignutim uspjehom u samostalnom radu kroz izradu programskih rješenja kroz cijelu školsku godinu, a vrednuje se i zalaganje i redovitost u radu.

DODATNA i dopunska NASTAVA

NAZIV AKTIVNOSTI

PRIPREMA UČENIKA ZA NATJECANJA IZ STRANIH I LATINSKOGA JEZIKA

CILJEVI AKTIVNOSTI

razvijanje jezičnih kompetencija; usavršavanje znanja učenika, a u cilju boljeg plasmana na natjecanjima

NAMJENA AKTIVNOSTI

jezično – komunikacijsko područje (strani i klasični jezici)

VODITELJ AKTIVNOSTI

prof. Branka Lacković i Danijela Filipović Bojanić (talijanski jezik), prof. Renata Jurić, Željka Đaković, Ksenija Šebić (engleski jezik), prof. Jasna Rilje (francuski jezik), prof. Mia Vrbanac (njemački i engleski jezik), prof. Marija Hilje (španjolski jezik), prof. Vesna Kezele i Hrvojka Vlahović Zokić (latinski jezik)

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

engleski jezik – učenici 2. i 4. razreda

njemački, francuski, i talijanski jezik – učenici 3. i 4. razreda

španjolski jezik – učenici 4. razreda

latinski jezik – učenici 2. razreda

ukupan broj učenika: oko 120

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

priprema dodatnih materijala te individualni i grupni rad s učenicima

VREMENIK AKTIVNOSTI

prosinac 2014. - svibanj 2015. (prema kalendaru aktivnosti)

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

izvješća sa školskih, županijskih te državnih natjecanja;

nagrađivanje uspješnih učenika

NAZIV AKTIVNOSTI

Priprema učenika za natjecanje iz hrvatskog jezika i za smotru učeničkih radova Lidrano

CILJEVI AKTIVNOSTI

Proširenje gradiva nastave hrvatskog jezika, poticanje interesa za hrvatski jezik, istraživanje i definiranje glavnih značajki pisanja, obogaćivanje stručnog i osobnog rječnika, jačanje suradničkih odnosa nastavnika i učenika;

razvoj kreativnosti kroz sudjelovanje na LIDRANO smotri.

NAMJENA AKTIVNOSTI

jezično-komunikacijsko područje - hrvatski jezik

VODITELJ AKTIVNOSTI

Profesori hrvatskog jezika: Gordana Prodanović, Ana Širinić, Danijela Filipović, Marija Hilje, Zrinka Vancaš, Ivan Pavlović, Leo Juko

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Zainteresirani učenici svih razreda (1. – 4.)

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Neposredni rad s učenicima (individualno i grupno), samostalni rad učenika uz mentorski nadzor, prijava na školsko natjecanje iz hrvatskog jezika i Lidrano.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Prati vremenik natjecanja iz hrvatskog jezika i Lidrana

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Rezultati učenika na natjecanju iz hrvatskog jezika i Lidranu

NAZIV AKTIVNOSTI

Priprema za državnu maturu iz stranih i latinskoga

jezika

CILJEVI AKTIVNOSTI

utvrđivanje i proširenje jezične kompetencije

NAMJENA AKTIVNOSTI

jezično – komunikacijsko područje (strani i klasični jezici)

VODITELJ AKTIVNOSTI

prof. Đaković, Jurić, Šebić (engleski j.), Vrbanac (engleski i njemački j.), Rilje (francuski j.), Hilje (španjolski j.), Lacković (talijanski j.) te Kezele i Vlahović Zokić (latinski j.)

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

učenici maturalnih razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

priprema dodatnih materijala uz grupni i individualni rad mentorica s učenicima

VREMENIK AKTIVNOSTI

siječanj – svibanj 2015.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

rezultati Državne mature

NAZIV AKTIVNOSTI

PRIPREMA UČENIKA ZA NATJECANJA I DRŽAVNU MATURU IZ INFORMATIKE

CILJEVI AKTIVNOSTI

Proširenje gradiva redovne nastave.

Poticanje interesa za informatiku.

Razvoj digitalnih kompetencije.

Pripreme za školsko, županijski i državno natjecanje.

Pripreme za Državnu maturu iz informatike

NAMJENA AKTIVNOSTI

Dodatna nastava pokriva tehničko i informatičko područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Smiljana Perić, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Učenici zainteresirani za sudjelovanje na natjecanjima i učenici koji žele polagati Državnu maturu iz informatike te svi ostali zainteresirani učenici.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Predavanja i vježbe u informatičkoj učionici.

Grupni i individualni rad;

Metoda razgovora, izlaganja.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Pripreme za školsko, županijski i državno natjecanje, te za Državnu maturu - intenzivno prije samog natjecanja odnosno mature.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Uspjeh učenika na natjecanjima i/ili na maturi iz čega proizlazi i adekvatno nagrađivanje

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI

Debata

CILJEVI AKTIVNOSTI

-razvijanje komunikacijskih, socijalnih i govorničkih vještina, vještina aktivnog slušanja, kritičkog mišljenja, rješavanja problema i sukoba, argumentiranog raspravljanja, tolerancije, samosvijesti i odgovornosti u iznošenju vlastitih stavova;

-proširivanje opsega opće kulture

NAMJENA AKTIVNOSTI

Društveno-humanističko područje.

VODITELJ AKTIVNOSTI

Ivana Plazonić, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Zainteresirani učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Održavanje tjednih sastanaka u školskim učionicama, određivanje teza debatiranja, priprema i informiranje o pojmovima teze putem Interneta ili stručne literature, interno vježbanje i pripreme za turnire. Sudjelovanje na turnirima.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Jedan školski sat tjedno.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Vrednovanje debate vršit će se analizom uključenosti i stalnosti prijavljenih učenika te posebno uspjesima na turnirima. Pojedinačno zalaganje i napredak može se ocijeniti poticajnom ocjenom unutar predmeta: psihologije, logike, sociologije, etike, filozofije, politike i gospodarstva, povijesti ili hrvatskog jezika.

NAZIV AKTIVNOSTI

DRAMSKA GRUPA

CILJEVI AKTIVNOSTI

· razvoj glumačkih potencijala svih uključenih polaznika

· jačanje suradničkih odnosa nastavnika i učenika

· razvoj kreativnosti kroz stvaranje školske priredbe i sudjelovanje na LIDRANO smotri

NAMJENA AKTIVNOSTI

društveno-humanističko, umjetničko, jezično-komunikacijsko područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Ivan Pavlović, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Učenici od 1. do 4. razreda.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

· audicija, radionice, uvježbavanje programa za Lidrano smotru

· pripreme i prijave za LIDRANO, radni izlet i gluma na otvorenom, posjeti profesionalnom kazalištu

· sudjelovanje na edukacijskim seminarima

VREMENIK AKTIVNOSTI

jedan školski sat tjedno tijekom cijele nastavne godine (35 sati)

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Isticanje učenika u radu procjenjuje se kroz stupnjeve: nadprosječno, prosječno i zadovoljavajuće. Prema ostvarenom postignuću, voditelj upućuje prijedloge razrednom ili nastavničkom vijeću za moguće pohvale/nagrade.

NAZIV AKTIVNOSTI

Novinarska grupa

CILJEVI AKTIVNOSTI

-istraživanje i definiranje glavnih značajki pisanja:

-razvijanje jasnog izražavanja misli i stavova;

-obogaćivanje stručnog i osobnog rječnika;

-razvoj analitičkog mišljenja;

-poticanje suradničkog rada

NAMJENA AKTIVNOSTI

Jezično-komunikacijsko područje, umjetnost

VODITELJ AKTIVNOSTI

Ivana Plazonić, prof., Leo Juko,prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Zainteresirani učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Grupni i individualni rad, vježbe, prezentacije, analize, teorijski i praktičan pristup uređivanju novina

VREMENIK AKTIVNOSTI

Rad družine predviđen je jednom tjedno. Prateće aktivnosti (slanje tekstova na LIDRANO i tiskanje školskog lista) odvijat će se prema zadanim datumima

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Rad učenika može se vrednovati ocjenom u predmetu ili nagraditi pohvalnicom i knjigom na kraju školske godine.

Uspjeh programa pokazat će i broj prodanih školskih listova kao i plasman lista i radova na LIDRANO smotri..

NAZIV AKTIVNOSTI

GLOBE GRUPA II. GIMNAZIJE

CILJEVI AKTIVNOSTI

· dodatno povezivanje učenika i nastavnika međusobno kao i zajedničko povezivanje s prirodom

· povezivanje teoretskih znanja iz prirodoslovnih predmeta s novim spoznajama u izvornom okruženju

· iskustvenim učenjem steći nove spoznaje o cjelovitosti okoliša

· poboljšanje psihofizičkog razvoja i stjecanje dodatnih vještina svih uključenih

· razvijanje ekološke svijesti

· razvijanje pozitivnih stavova te samosvijesti temeljene na svom aktivnom sudjelovanju

NAMJENA AKTIVNOSTI

Prirodoslovno područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Janja Aničić, profesor biologije i kemije

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

- zainteresirani učenici od 1. do 4. razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

-redovita i kontinuirana učenička mjerenja i opažanja u neposrednom okolišu škole na području atmosfere, vode, tla i pokrova

- upotpunjavanje i povezivanje rezultata istraživanja ( cjelovito praćenje stanja okoliša )

- prikupljeni rezultati unose se u zajedničku bazu podataka na GLOBE serveru

- sudjelovanje u radionicama, tribinama, predavanjima i terenskoj nastavi iz prirodoslovnog područja

- sudjelovanje u ekološkim akcijama lokalne zajednice te suradnja sa lokalnom samoupravom

VREMENIK AKTIVNOSTI

Aktivnost se odvija tijekom cijele školske godine, a intenzivira se prije županijskog i državnog natjecanja.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Vrednovanje rezultata vršit će se analizom uključenosti i stalnosti prijavljenih učenika te posebno uspjesima na natjecanjima. Pojedinačno zalaganje i napredak može se ocijeniti poticajnom ocjenom unutar predmeta: kemija, biologija, geografija i fizika.

NAZIV AKTIVNOSTI

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI

CILJEVI AKTIVNOSTI

U opuštenom okružju kroz samostalne istraživačke radove upoznati učenike sa stvaralaštvom navedenih pisaca, znanstvenika i likovnih umjetnika.

Poticati korištenje svih dostupnih izvora znanja u prikupljanju potrebnih informacija za izradu samostalnih radova.

Razvijati ljubav prema čitanju hrvatske i svjetske književnosti i time poboljšati čitalačku pismenost.

Razvijati osjećaj za lijepo i ljubav prema filozofiji, likovnoj i filmskoj umjetnosti.

NAMJENA AKTIVNOSTI

jezično-komunikacijsko područje

umjetničko područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

knjižničarka, prof. Mudrovčić Hadrović

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

zainteresirani učenici svih razreda, grupa do 10 učenika

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Pripremiti izložbe u čitaonici.

Predstaviti PowerPoint prezentacije na zadane teme.

Projekcija odabranih filmskih djela.

Posjet odabranim institucijama.

· 23. 9. Dan europske baštine

· 935 godina od rođenja Petra Abelarda 920 godina od osnivanja Zagrebačke biskupije

· Mjesec hrvatske knjige

· 160 godina od rođenja K. Š. Gjalskog

· 195 godina od rođenja George Eliot

· 150 godina od rođenja Toulousa-Lautreca

· 140 godina od rođenja Gjure Szabe

· 95 godina od rođenja Lelje Dobronić

VREMENIK AKTIVNOSTI

· rujan 2014.

· siječanj 2015.

· prosinac 2014.

· studeni 2014.

· listopad 2014.

· studeni 2014.

· veljača 2015.

· ožujak 2015.

· travanj 2015.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Vrednovanje aktivnosti provodit će se kroz razgovor, a zalaganje učenika može se nagraditi ocjenom u redovnoj nastavi hrvatskog, engleskog jezika, povijesti ili vjeronauka.

NAZIV AKTIVNOSTI

GEOGRAFSKA GRUPA

CILJEVI AKTIVNOSTI

-poticanje suradnje među učenicima kroz podjelu rada, razgovor o mišljenjima te oblikovanje zajedničkih rezultata

-omogućiti samostalan rad učenika u neposrednoj prirodnoj stvarnosti u obliku konkretnih poslova prema učeničkim interesima

-potaknuti učenike u korištenju informatičkih tehnologija

NAMJENA AKTIVNOSTI

-prirodoslovno područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Zoran Glavočić, prof. geografije

Željka Jakubec, prof. geologije i geografija

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

-grupa obuhvača sve zainteresirane učenike

-to su učenici koji;

· posjeduju predznanje i veliku motiviranost za usvajanje novih znanja i vještina

· kojima klasična predavanja nisu dovoljno atraktivna i koji su zainteresirani za istraživanje i samostalno prikupljanje podataka

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

- učenici samostalno ili u grupama sudjeluju u izradi prezentacija

- učenici sami predlažu teme koje svojom aktualnošću pobuđuju njihovo zanimanje

- učenici pretražuju i raščlanjuju literaturu, prikupljaju podatke, obrađuju i analiziraju podatke, postavljaju hipoteze i donose zaključke

-učenici sudjeluju u nastavi koja se odvija u neposrednoj okolini; orijentacija uz pomoć kompasa i karte

- učenici predlažu filmske sadržaje koje bi voljeli pogledati i sudjeluju u realizaciji projekcija odabranih djela

VREMENIK AKTIVNOSTI

-program geografske grupe je fleksibilan i kreativan što omogućuje:

· realizaciju aktivnosti tijekom cijele nastavne godine bez fiksnog termina

· učenici sami određuju vrijeme koje će posvetiti pretraživanju literature; prikupljanju, obradi ili analizi podataka

· profesor kontinuirano nadgleda i usmjerava učenike na sastancima grupe koji nisu fiksni i koji se dogovaraju prema potrebi

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

-svaki učenik na kraju nastavne godine dobije usmeno mišljenje profesora o vlastitom radu i napretku.

NAZIV AKTIVNOSTI

VOLONTERSKA GRUPA

CILJEVI AKTIVNOSTI

Potaknuti učenike na društveno koristan rad i uključiti ih u aktivno sudjelovanje u volonterskom radu, razvijati kod učenika osjećaj za preuzimanje socijalne odgovornosti

NAMJENA AKTIVNOSTI

Volonterski rad obuhvaća sva područja, osobito društveno humanističko područje, povezuje se s ciljevima i obrazovnim ishodima Građanskog odgoja i obrazovanja

VODITELJ AKTIVNOSTI

Katarina Šušak, profesor

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

U rad grupe uključeni su prošlogodišnji članovi grupe, te novi članovi (zainteresirani učenici svih razreda)

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Povezivanje volontera s raznim udrugama i institucijama, organizacija posjeta staračkim domovima i dječjim domovima, organizacija pomoći starijim mještanima, organizacija pomoći pri učenju djeci iz socijalno ugroženih obitelji, sudjelovanje u pripremama za školski Božićni i humanitarni sajam

VREMENIK AKTIVNOSTI

Sastanci grupe i volonterski rad odvijat će se prema dogovoru s

djecom volonterima i ustanovama u kojima oni volontiraju

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Učenici za svoj rad imaju pravo stjecanja volonterske knjižice, te će osobno razvijati i usavršavati svoj volonterski rad

PROJEKTI

NAZIV AKTIVNOSTI

Izrada krema, balzama i sapuna

CILJEVI AKTIVNOSTI

Razvijanje motoričkih vještina i radnih umijeća te društveno-humanističkih kompetencija

NAMJENA AKTIVNOSTI

Prirodoslovno područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Profesori kemije

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Zainteresirani učenici za suradničko učenje i timski rad

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Predavanja i radionice u kabinetu kemije

Samostalni rad učenika

Praktični rad

VREMENIK AKTIVNOSTI

Prosinac, 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Prodaja krema, balzama i sapuna na školskom božićnom sajmu, a prikupljeni novac donirati u dobrotvorne svrhe

NAZIV AKTIVNOSTI

HUMANITARNI BOŽIĆNI SAJAM

CILJEVI AKTIVNOSTI

· razvoj humanih vrijednosti;

· preuzimanje socijalne odgovornosti;

· aktivno sudjelovanje u široj društvenoj zajednici;

· razvoj novih interesa;

· suradnja učenika međusobno,suradnja učenika i razrednika te razrednika i roditelja

· učenje pomoću neposrednih iskustava

NAMJENA AKTIVNOSTI

Pomoć udrugama, institucijama ili pojedincima iz lokalne zajednice kojima je pomoć osobito potrebna (društveno-humanističko područje ), a u dogovoru s učenicima i profesorima II. Gimnazije, osobni i socijalni razvoj

VODITELJ AKTIVNOSTI

Janja Aničić, prof.biologije i kemije

Katarina Šušak, prof. povijesti

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Svi zainteresirani učenici od 1. do 4. razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Tijekom prvog tjedna prosinca u dogovoru s razrednicima svih razreda organizira se edukativno predavanje na satima razredne zajednice o udruzi kojoj se ove godine pomaže; slijedi organizacija radionica na kojima se izrađuju predmeti za prodaju ( radionica prigodnih ukrasa i čestitki te radionica prirodne kozmetike ); razrednici obavještavaju roditelje na roditeljskim sastancima o događaju te ih pozivaju na sudjelovanje;prikupljanje različitih prigodnih predmeta te izrada kolača u kućnoj radinosti; izrada i distribucija pozivnica svim zainteresiranim te uključivanje medija; na sam prodajni dan

( naknadno dogovoren dan u poslijepodnevnom rasporedu škole prije praznika) sve prikupljeno se izlaže na razrednim štandovima i prodaje te tako prikupljaju novčana sredstva namijenjena humanitarnim udrugama; postoji mogućnost i organizacije nogometnog /odbojkaškog turnira s prikupljanjem sredstava u istu namjenu u dogovoru s profesoricama iz tjelesne i zdravstvene kulture.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Prosinac 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Najzainteresiranije učenike uključiti u daljnji neposredni volonterski rad s udrugama te nagrada (jedan slobodan dan u školskoj godini )za razredni odjel koji je svojim iznimnim trudom i zalaganjem prikupio najviše sredstava

NAZIV AKTIVNOSTI

PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE

CILJEVI AKTIVNOSTI

Cilj: Potaknuti učenike na promišljanje adekvatnog odabira nastavka vlastitog školovanja

Zadaće:

· ukazati na važnost odabira budućeg zvanja u skladu sa sposobnostima, vrijednostima, interesima i aspiracijama osobe

· informirati učenike o različitim mogućnostima nastavka vlastitog školovanja/karijere

· informirati učenike završnih razreda o fakultetima Sveučilišta u Zagrebu

· organizirati testiranje učenika trećih i četvrtih razreda u Centru za profesionalnu orijentaciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

· potaknuti učenike na sagledavanje različitih opcija prilikom donošenja odluke o promjeni škole

NAMJENA AKTIVNOSTI

Međupredmetne teme – osobni i socijalni razvoj;

- olakšati proces donošenja odluke vezano uz odabir nastavka školovanja tj. odabira budućeg zanimanja

VODITELJ AKTIVNOSTI

Zvjezdana Bezlaj, stručni suradnik – pedagog

Branka Krizmanić, stručni suradnik – psiholog

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Učenici trećih i četvrtih razreda.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

· organizacija profesionalne orijentacije učenika trećih i četvrtih razreda u Centru za profesionalno usmjeravanje i informiranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, suradnja sa Centrom za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK)

· individualni razgovor s učenicima

VREMENIK AKTIVNOSTI

· individualna savjetovanja učenika održavat će se prema potrebi tijekom čitave školske godine

· vremenik aktivnosti koje se odrađuju u suradnji sa stručnim službama izvan škole bit će dogovorene prema mogućnostima

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

· povratna informacija učenika o kvaliteti pruženih usluga i stupnju olakšavanja procesa donošenja odluke o odabiru nastavka školovanja

· rezultati vrednovanja koristit će se u svrhu unapređenja ponude usluga profesionalnog usmjeravanja i informiranja

NAZIV AKTIVNOSTI

PREVENTIVNA AKCIJA „SIGURNOST U PROMETU“

CILJEVI AKTIVNOSTI

Educirati učenike o pravilima sigurnosti u prometu stvaranjem negativnog stava prema kršenju pravila o ponašanju u prometu

NAMJENA AKTIVNOSTI

Međupredmetna tema – zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša;

prevencija neodgovornog ponašanja mladih sudionika u prometu

VODITELJ AKTIVNOSTI

· stručni predavači Policijske postaje Zagreb

· kontakt policajac

· Zvjezdana Bezlaj, stručni suradnik - pedagog

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Učenici prvih razreda.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Stručni predavači, djelatnici Policijske postaje Zagreb održat će edukativno predavanje u trajanju jednog školskog sata s učenicima prvih razreda.

Predavanje se sastoji od:

· upoznavanja učenika s pravilima ponašanja u prometu i statistikama vezanim uz mlade sudionike u prometu

· diskusije s učenicima na održano predavanje

· evaluacije

VREMENIK AKTIVNOSTI

prema dogovoru s predavačima Policijske postaje Zagreb

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

evaluaciju vrše predavači Policijske postaje Zagreb kroz povratnu informaciju učenika

NAZIV AKTIVNOSTI

PREVENTIVNA AKCIJA „NE ZATO JER NE“

CILJEVI AKTIVNOSTI

· smanjiti interes mladih za eksperimentiranjem sa sredstvima ovisnosti

· educirati učenike o štetnim učincima sredstava ovisnosti na ljudski organizam

· poticati razvijanje zdravih i pozitivnih stavova i oblika ponašanja

· smanjiti rizično ponašanje učenika vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti

NAMJENA AKTIVNOSTI

Međupredmetna tema – osobni i socijalni razvoj; preventivnim djelovanjem stvoriti negativan stav mladih prema konzumiranju sredstava ovisnosti

VODITELJ AKTIVNOSTI

· stručni predavači i moderatori PU zagrebačke

· Zvjezdana Bezlaj, stručni suradnik - pedagog

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Učenici prvih razreda.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Predavači PU zagrebačke održat će radionicu u trajanju jednog školskog sata s učenicima prvih razreda. Radionica se sastoji od:

- projekcije filma „Ecstasy ubija“

- razgovora s učenicima

- evaluacije

VREMENIK AKTIVNOSTI

dogovoru s predavačima PU zagrebačke

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

evaluaciju vrše predavači PU zagrebačke kroz povratnu informaciju učenika

Naziv aktivnosti

DELF scolaire 2015

Ciljevi

Položiti međunarodnu diplomu iz franc. jez.

( od A2 – B2 zavisno o razredima )

Namjena aktivnosti

Umjetničko i društveno-humanističko područje

Nositelj programa

Jasna Rilje, prof. engleskog i francuskog jezika

Način realizacije

Polaganje ispita u prostorijama XVI.i II. gimnazije

Vremenik

Ožujak – travanj 2015.

Troškovnik

Cca 60 k

Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja

Razgovori na satovima francuskog jezika uz suradnju s lektorom

Sudjeluju učenici 4. D razreda i 1. E

Naziv aktivnosti

Journee europeenne des langues 2014

Europski dan jezika 2014

Ciljevi

Okušati se u jedinstvenom jezičnom događanju

Proširiti svijest o europskim jezičnim raznolikostima

Namjena aktivnosti

Umjetničko i društveno-humanističko područje

Nositelj programa

Jasna Rilje, prof. engleskog i francuskog jezika

Način realizacije

Natjecanje u pisanju pjesama i rap koncert za učenike osnovnih i srednjih škola

Napisati rap stihove na francuskom (njemačkom ili talijanskom)

Natjecanje organiziraju Francuski Institut, Talijanski Institut, Goethe Institut i Austrijski kulturni forum

Prostorije kluba Vintage Industrial Bar, Savska 160

Sudjeluju i glazbenici iz Francuske, Austrije i Italije

Vremenik

26. rujan 2014. U 10 sati

Troškovnik

Oko 4.000,00 po učeniku

Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja

Razgovori i rad na rap stihovima na satovima francuskog jezika u suradnji s franc. lektorom

Sudjeluju učenici 4. D razreda

Naziv aktivnosti

La soiree de l'ACPF

Mois de la Francophonie

Ciljevi

· upoznavanje europske kulturne baštine

· razvijanje opće kulture

· razvijanje socijalnih kompetencija

· jačanje osjećaja povezanosti s kulturom jezika koji se uči

· sudjelovati u aktivnostima povezanim s Danima frankofonije

Namjena aktivnosti

Umjetničko i društveno-humanističko područje

Nositelj programa

Jasna Rilje, prof. engleskog i francuskog jezika

Način realizacije

Odlazak na manifestacije ( priredbe, filmovi, predavanja ) povezane s proslavom Mjeseca frankofonije

Vremenik

Ožujak 2015.

Troškovnik

nema

Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja

Razgovori na satovima francuskog jezika u suradnji s franc.lektorom.

Sudjeluju učenici 4.D i 1. E.

NAZIV AKTIVNOSTI

Međurazredna natjecanja :

- prema interesu učenika: (nogomet, rukomet,košarka, odbojka, stolni tenis)

ISHODI AKTIVNOSTI

- edukacija

- sportska kultura i kultura vježbanja

NAMJENA AKTIVNOSTI

(Zadaće)

- zadovoljiti interese učenika za različitim sportskim aktivnostima

- sportskim igrama utjecati na socijalizaciju i humanizaciju socijalnog odnosa, psihičko i mentalno zdravlje učenika

VODITELJI AKTIVNOSTI

Iva Kranjčević, prof.

Petra Britvić, prof.

Goran Perić, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

-svi učenici i učenice škole koji žele sudjelovati

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

-natjecanja će se organizirati prema prijavljenim razrednim ekipama

-u oranizaciju i provedbu uključiti kapetane ili predstavnike razreda

VREMENIK AKTIVNOSTI

nogomet –svibanj/lipanj

rukomet-svibanj/lipanj

odbojka , košarka - travanj

stolni tenis-veljača

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

-sudjelovanje i realizacija vrednovati će se u okviru predmeta TZK-a

NAZIV AKTIVNOSTI

Županijska natjecaja :

- prema interesu učenika: (nogomet, rukomet, atletika, košarka, odbojka, plivanje, stolni tenis, badminton, plesovi)

ISHODI AKTIVNOSTI

- socijalizacija, razvijanje sportske kulture

- poticanje učenika za natjecanjem

- odgovornost i samostalnost

NAMJENA AKTIVNOSTI

(Zadaće)

- sudjelovanje učenika u natjecanjima na županijskoj razini

- socijalno povezivanje i tolerancija među učenicima

- osjećaj pripadnosti timu

VODITELJI AKTIVNOSTI

Iva Kranjčević, prof.

Petra Britvić, prof.

Goran Perić, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

1. nogomet -30 učenika i učenica od 1. do 4. razreda

2. rukomet - 35 učenika i učenica od 1. do 4. razreda

3. atletika - 20 učenika i učenica od 1. do 4. razreda

4. košarka - 30 učenika i učenica od 1. do 4. razreda

5. odbojka - 24 učenika i učenica od 1. do 4. razreda

6. plivanje - 20 učenika i učenica od 1. do 4. razreda

7. stolni tenis- 8 učenika i učenica od 1. do 4. razreda

8. badminton- 8 učenika i učenica od 1. do 4. razreda

9. ples – 20 učenica i učenika

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

-natjecanja se provode na sportskim terenima srednjih škola grada Zagreba

VREMENIK AKTIVNOSTI

-od rujna 2014. do svibnja 2015., prema rasporedu organizatora

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

-sudjelovanje i angažiranost u natjecanjima učenika vrednovati će se u okviru nastavnog predmeta tjelesna i zdravstvena kultura

NAZIV AKTIVNOSTI

Zagrebački maraton

ISHODI AKTIVNOSTI

- edukacija, sportska kultura, kultura tijela i vježbanja

NAMJENA AKTIVNOSTI

(Zadaće)

- poticati učenike na sudjelovanje u velikim sportsko- kulturnim manifestacijama

VODITELJI AKTIVNOSTI

Iva Kranjčević, prof.

Petra Britvić, prof.

Goran Perić, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

-svi učenici škole koji žele sudjelovati

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

-prema propozicijama organizatora- Večernji list

VREMENIK AKTIVNOSTI

-listopad

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

-sudjelovanje na maratonu vrednovati će se u okviru nastavnog predmeta

TZK-a.

NAZIV AKTIVNOSTI

DAN TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

(prema materijalnim mogućnostima škole)

ISHODI AKTIVNOSTI

- grupna povezanost i pripadnost

- popularizirati plivanje

- primjena u slobodno vrijeme

- sudjelovanje učenika u organizaciji i provedbi aktivnosti

NAMJENA AKTIVNOSTI

(Zadaće)

- sportskim igrama utjecati na socijalizaciju i humanizaciju odnosa

-obilježavanje dana tjelesne i zdravstvene kulture

-edukacija, socijalizacija i suradničko ponašanje

VODITELJI AKTIVNOSTI

Iva Kranjčević, prof.

Petra Britvić, prof.

Goran Perić, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

-učenici 1., 2., 3. i 4.razreda

- broj učenika-svi učenici škole

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Vodene aktivnosti

· štafetno plivanje-svi razredi 14x25m

· demonstracija plivačkih tehnika

· smiješni skokovi

· sinkronizirano plivanje-koreografija

· vaterpolo

· štafeta profesora

- mjesto realizacije – zatvoreni bazen „Utrina“

VREMENIK AKTIVNOSTI

-ožujak/travanj

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

-sudjelovanje učenika u organizaciji i provedbi sadržaja vrednuje se u okviru nastavnog predmeta TZK-a

TERENSKA NASTAVA

NAZIV AKTVNOSTI

FIZIKA- TERENSKA NASTAVA

CILJEVI AKTIVNOSTI

· ukazati učenicima na važnost fizike kao sastavnog djela opće kulture te njenog značaja u industriji, tehnologijama i vezama sa ostalim prirodnim znanostima

· dodatno povezivanje nastavnika i učenika

· povezivanje teoretskih znanja iz fizike sa spoznajama koje nas okružuju u današnjem svijetu

· potaknuti učenike na nadopunjavanje svojeg znanja iz redovne nastave i povezivanje sa već usvojenim znanjem

NAMJENA AKTIVNOSTI

· prirodoslovno-matematičko područje

VODITELJI AKTIVNOSTI

Mirjana Hausknecht, prof.

Goran Vranić, prof.

Mara Radoš, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM AKTIVNOST

· zainteresirani učenici 2., 3., 4. razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

· posjet Memorijalnom centru Nikola Tesla u Smiljanu

· posjet NE Krško

· posjet Tehničkom muzeju u Zagrebu

· posjet Institutu za fiziku Sveučilišta u Zagrebu

· posjet Deutsches Museum u Münchenu ako budu moguće obzirom na financijske mogućnosti roditelja ili ako se osiguraju financijska sredstva od EU

· posjet “Hiši ekperimentov” u Ljubljani, Republika Slovenija

VREMENIK AKTIVNOSTI

· u toku nastavne godine 2014/2015 ovisno o tome kada se posjete dogovore sa nadležnim institucijama

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

· vrednovanje i ocjenjivanje učenika koji su posjetili navedene institucije kroz prezentaciju i predavanje ostalim sudionicima u razredu

NAZIV AKTIVNOSTI

TERENSKA NASTAVA IZ BIOLOGIJE

CILJEVI AKTIVNOSTI

· učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti

· povezivanje teoretskih znanja iz biologije s novim spoznajama u izvornom okruženju

· razvijanje vještina komunikacije, rada u grupi i na terenu

· povezivanje učenika i nastavnika međusobno kao i zajedničko povezivanje s prirodom

NAMJENA AKTIVNOSTI

Nastava pokriva prirodoslovno područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Bojana Davda Sirovina, profesor biologije i kemije

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Zainteresirani učenici 1. i 2. razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Jednodnevna nastava u Botaničkom vrtu grada Zagreba.

Frontalni rad, razgovori, samostalni rad učenika, rad u grupama, referati, seminari, izlaganja, izrada tematskih izložbi poslije terenske nastave.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Proljeće 2015. u dogovoru s učenicima.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Ostvarenje ciljeva procjenjuje se postignutim uspjehom u samostalnom radu te izradom seminarskih radova i referata, a rezultira zaključnom ocjenom iz predmeta biologija.

NAZIV AKTIVNOSTI

Sljeme

CILJEVI AKTIVNOSTI

· razviti jezične vještine kroz neformalno učenje u drukčijem okruženju

· izgraditi odnosno ojačati pozitivne odnose unutar skupine

NAMJENA AKTIVNOSTI

· jezično-komunikacijsko područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Mia Vrbanac, prof.; Danijela Zeko, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

· učenici 2. razreda koji pohađaju nastavu za Njemačku jezičnu diplomu

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

· grupni rad na projektu koji uključuje planiranje aktivnosti i podjelu zadataka, prikupljanje informacija i na kraju prezentaciju projekta

· smještaj u Domu Crvenog križa na Sljemenu koji uključuje jedno noćenje s punim pansionom

VREMENIK AKTIVNOSTI

· dva dana/jedan vikend u travnju ili svibnju

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

· pismeno i usmeno izlaganje vezano uz projektni rad koje se ocjenjuje u rubrikama pismeno i usmeno izražavanje iz predmeta DSD

NAZIV AKTIVNOSTI

Berlin

CILJEVI AKTIVNOSTI

· poboljšati znanje njemačkog jezika tj. jezične kompetencije kroz neformalno učenje u izvornoj stvarnosti

· upoznati kulturne, povijesne i jezične značajke Berlina

· izgraditi odnosno ojačati pozitivne odnose unutar skupine

· poticati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnost u učenika

NAMJENA AKTIVNOSTI

· jezično-komunikacijsko i društveno-humanističko područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

· Danijela Zeko, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

· učenici 3. razreda koji pohađaju redovnu nastavu njemačkog jezika i nastavu za Njemačku jezičnu diplomu

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

· učenici će u Berlinu provesti pet dana od kojih će svaki biti posvećen unaprijed zadanoj temi:

Berlin na prvi pogled

Berlin - glavni grad i političko središte Njemačke

Berlin - kulturno središte Njemačke

Berlin – u ozračju multikulturalnosti

Berlin – o filmu, književnosti i jeziku

· učenici će tijekom boravka u Berlinu upoznati najvažnije značajke Berlina iz različitih perspektiva i to aktivnim sudjelovanjem u raznim zadacima i interakcijom s građanima Berlina

· učenici će biti smješteni u hotelu na bazi polupansiona, a prijevoz će biti organiziran u skladu s propisima o sigurnom prijevozu djece

VREMENIK AKTIVNOSTI

· 3.10.- 8.10.2014.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

· učenici će po povratku unaprijed zadane radove (pisana izvješća, PP prezentacije i sl.) predstaviti razrednoj zajednici, a dio njih će biti objavljen na web stranicama škole i u školskom listu

NAZIV AKTIVNOSTI

Posjet Kući čokolade u Grazu

CILJEVI AKTIVNOSTI

Posjetiti Graz i Kuću čokolade

NAMJENA AKTIVNOSTI

Bolje međusobno upoznavanje učenika te profesora s učenicima, kao i poboljšanje odnosa među istima.

VODITELJ AKTIVNOSTI

Profesorice Ana Širinić i Mia Vrbanac

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Učenici 4. C razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Jednodnevni izlet u organizaciji turističke agencije

VREMENIK AKTIVNOSTI

Jedna subota u prvom polugodištu školske godine 2014./2015.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Izlet se ne vrednuje.

NAZIV AKTIVNOSTI

NOVINARSKA GRUPA

CILJEVI AKTIVNOSTI

Terenska nastava bi se organizirala s ciljem maksimalnog angažmana učenika u praktičnom i istraživačkom radu na lokacijama koje bi bile vezane uz temu broja što bi omogućilo neposredni kontakt za rad na

Školskom listu. Izvođenje terenske nastave ovisit će o interesima učenika te planskim i financijskim uvjetima. Obujam i ritam nasatve je predmet dogovora između učenika, njihovih roditelja i profesora.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Društveno-humanističko područje.

VODITELJ AKTIVNOSTI

Ivana Plazonić,prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda koji pohađaju novinarsku

grupu.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Europski parlament, Koncentracijski logor Auschwitz, Minimundus-Klagenfurt.

Istraživački samostalni rad na terenu na poludnevnoj, dnevnoj ili višednevnoj bazi,uz organizirani prijevoz i boravak po potrebi, sukladno obavezama i mogućnostima učenika te planu i programu.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Listopad 2014., ožujak, travanj, svibanj 2015., prema organizacijskim mogućnostima.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Kao dodatna školska aktivnost nema posebnog načina vrednovanja. Učenici će za svoj rad biti praćeni i ocijenjeni iz društveno-humanističkih predmeta te hrvatskog jezika.

Naziv izleta

Terenska nastava učenja stranog jezika – odlazak u Francusku ili Englesku

Ciljevi

· upoznavanje europske kulturne baštine

· razvijanje opće kulture

· razvijanje socijalnih kompetencija

· jačanje osjećaja povezanosti i pripadnosti razredu i školi

· primijeniti stečeno znanje iz škole u razgovoru s izvornim govornicima

Namjena aktivnosti

Umjetničko i društveno-humanističko područje

Nositelj programa

Jasna Rilje, prof. engleskog i francuskog jezika

Način realizacije

Prema agencijskom itinereru, nakon odabira destinacije.

Vremenik

Siječanj 2015.

Troškovnik

Oko 4.000,00 po učeniku

Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja

Razgovori na satovima stranog jezika ( francuski ili engleski)

NAZIV AKTIVNOSTI

Izlet ( Zavižan, Sljeme )

ISHODI AKTIVNOSTI

- upoznati područje parka prirode Medvednica i boravak u prirodi

- poticati učenike na aktivno provođenje vremena

- međusobno povezivanje i druženje

- razvijati svijesti o aktivnom odmoru

- utjecati na socijalizaciju i humanizaciju odnosa

NAMJENA AKTIVNOSTI

(Zadaće)

-organizacija i aktivno provođenje slobodnog vremena

-upoznavanje i čuvanje prirodnog okoliša

VODITELJI AKTIVNOSTI

Iva Kranjčević, prof.

Petra Britvić, prof.

Goran Perić, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

- učenici 1., 2., 3. i 4.razreda

- broj učenika ovisno o interesu

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Odlazak na Sljeme, Zavižan

· sanjkanje, štafetne igre, igre na snijegu, planinarenje

· planinarenje, botanički vrt

VREMENIK AKTIVNOSTI

-jednodnevni izlet (u tjednu)– siječanj ili veljača 2015. god.

(ovisno o vremenskim uvjetima)

-jednodnevni izlet na Zavižan (jesen /proljeće)

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

-poticaj i primjer za samostalno organiziranje i provođenje slobodnog vremena i boravak u prirodi

NAZIV AKTIVNOSTI

SKIJANJE

ISHODI AKTIVNOSTI

-učenje i usavršavanje novih motoričkih gibanja i primjena elemenata skijaških tehnika u različitim terenskim uvjetima

-utjecati na razvoj srčano- žilnog, dišnog i mišićnog sustava

-aktivno provođenje slobodnog vremena

- primjena stečenih znanja u daljnjem životu

-podići skijaški nivo na višu stepenicu

-pokušati utjecati na smanjenje napetosti, stresa, povećanje raspoloženja, samopoštovanja

NAMJENA AKTIVNOSTI

(Zadaće)

- tjelesna aktivnost

-popularizacija skijanja na razini škole

- boravak u prirodi

VODITELJI AKTIVNOSTI

Petra Britvić, prof.

Goran Perić, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

-učenici 1., 2., 3. i 4.razreda koji posjeduju osnovno znanje iz skijaških elemenata i tehnika.

- grupa će se formirati od najmanje 25 učenika.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

-organizacija dvodnevnog izleta sa turističkom agencijom

- prijevoz, smještaj u hotelu, skijanje u dvije grupe sa profesorima , ručak na skijaškoj stazi, večera, večernja animacija kroz društvene igre, noćenje, doručak, cjelodnevno skijanje po grupama, ručak u pauzi, povratak u večernjim satima

VREMENIK AKTIVNOSTI

-dvodnevni izlet (vikend skijanje)- siječanj ili veljača 2015. god. (ovisno o vremenskim uvjetima)

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

-uključivanje i realizacija od strane učenika vrednovati će se ocjenom pod elementom odgojni zadaci.

NAZIV AKTIVNOSTI

POSJET MUZEJIMA I ARHEOLOŠKIM LOKALITETIMA

CILJEVI AKTIVNOSTI

Približiti učenicima materijalne ostatke prošlosti, upoznati ih sa zavičajnom baštinom, naučeno gradivo učiniti primjenjivim

NAMJENA AKTIVNOSTI

Društveno-humanističko područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Jadranka Guljaš, Snježana Vuković, Katarina Šušak

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Svi učenici koji po programima koje obrađuju u nastavi na lokalitetu ili muzeju mogu naći primjenu

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Posjet arheološkom lokalitetu Andautonija, posjet Arheološkom muzeju, Muzeju krapinskih neandertalaca , Hrvatskom povijesnom muzeju, te Muzeju grada Zagreba i ostalim muzejima, lokalitetima i institucijama

VREMENIK AKTIVNOSTI

Tijekom školske godine

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Kao samostalne radove i primjenu naučenog

NAZIV AKTIVNOSTI

POSJET PRIRODOSLOVNOM MUZEJU

CILJEVI AKTIVNOSTI

· uočiti zajedničke karakteristike organizama iste skupine te razlike ovisne o ekološkim i evolucijskim čimbenicima

· Učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti

· razvijanje vještina komunikacije i rada u paru

· povezivanje učenika i nastavnika

NAMJENA AKTIVNOSTI

Nastava pokriva prirodoslovno područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Bojana Davda Sirovina, profesor biologije i kemije

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Učenici koji pohađaju fakultativnu nastavu biologije i ostali zainteresirani učenici 2. razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Jednodnevna nastava u Prirodoslovnom muzeju grada Zagreba.

Razgovori, samostalni rad učenika, rad u paru, referati, seminari, izlaganja, izrada tematskih nakon posjeta muzeju.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Prosinac 2014. u dogovoru s učenicima.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Ostvarenje ciljeva procjenjuje se postignutim uspjehom u samostalnom radu te izradom seminarskih radova i referata, a rezultira zaključnom ocjenom iz predmeta biologija.

NAZIV AKTIVNOSTI

Posjet saboru

CILJEVI AKTIVNOSTI

Upoznati učenike s pravima i obavezama svakog građanina te ih potaknuti na djelovanja koja su u skladu s temeljnim ljudskim pravima.

Približiti učenicima političke institucije RH

NAMJENA AKTIVNOSTI

društveno-humanističko područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Irena Ihas Jurić, prof

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Zainteresirani učenici četvrtih razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Odlazak učenika u posjet Saboru RH

VREMENIK AKTIVNOSTI

Veljača/ožujak 2014. g

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Kroz razgovore s učenicima, samostalne radove i primjenu naučenog

NAZIV AKTIVNOSTI

Posjeti kazališnim predstavama i kino-projekcijama

CILJEVI AKTIVNOSTI

Informiranje o aktualnim scenskim i filmskim događanjima, istraživanje i definiranje glavnih značajki scenskog nastupa i scenskih i filmskih postupaka, razvoj kritičkog mišljenja.

NAMJENA AKTIVNOSTI

jezično-komunikacijsko područje - hrvatski jezik

VODITELJ AKTIVNOSTI

Profesori hrvatskog jezika: Gordana Prodanović, Ana Širinić, Danijela Filipović, Marija Hilje, Zrinka Vancaš, Ivan Pavlović, Leo Juko

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Zainteresirani učenici svih razreda (1. – 4.)

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Grupni odlasci na kazališne predstave i kino-projekcije

VREMENIK AKTIVNOSTI

Prati program kazališta i kinodvorana

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Prati se sposobnost uočavanja glavnih značajki scenskog nastupa i scenskih i filmskih postupaka kroz nastavu hrvatskog jezika, kao i upotreba uočenog pri analizi dramskih tekstova na nastavi. Zalaganje učenika može se nagraditi poticajnom ocjenom iz hrvatskog jezika.

RAZREDNI IZLETI I MATURALNA PUTOVANJA

NAZIV AKTIVNOSTI

IZLET U GARDALAND

CILJEVI AKTIVNOSTI

- upoznati znamenitosti Italije (Venecija, Verona)

- upoznati kulturu i civilizaciju Italije

- poticanje učenika na aktivno provođenje vremena

- međusobno povezivanje i druženje

- razvijanje svijesti o aktivnom odmoru

- utjecati na socijalizaciju i humanizaciju odnosa

- steći iskustvo komunikacije s izvornim govornicima

NAMJENA AKTIVNOSTI

(Zadaće)

Organizacija i aktivno provođenje slobodnog vremena

VODITELJI AKTIVNOSTI

Željka Đaković, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

Učenici 1.a razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Kontaktiranje turističkih agencija, odabir turističke agencije, sastanak predstavnika, roditelja, učenika, profesora i ravnatelja; dvodnevni stručni izlet

VREMENIK AKTIVNOSTI

Dvodnevni izlet u travnju ili svibnju 2015. god.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Poticaj i primjer za samostalno organiziranje i provođenje slobodnog vremena i boravak u inozemstvu

NAZIV AKTIVNOSTI

ŠKOLSKA EKSKURZIJA ZA UČENIKE 1B RAZREDA

CILJEVI AKTIVNOSTI

-upoznavanje sa kulturnim, povijesnim i geografskim obilježjima odabrane destinacije

- prihvačanje različitosti života u grupi i razvijanje tolerancije

-poticanje samopouzdanja, samostalnosti i odgovornosti kod učenika

NAMJENA AKTIVNOSTI

-jezično-komunikacijsko, društveno-humanistićko i prirodoslovno područje

VODITELJ AKTIVNOSTI

Željka Jakubec, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

-to su učenici 1b razreda, koji;

-posjeduju predznanje i veliku motiviranost za usvajanje novih znanja i vještina i koji su zainteresirani za istraživanje i samostalno prikupljanje podataka

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

-ekskurzija se organizira nakon odabira najbolje ponude turističkih agencija sukladno Pravilniku o izvođenju školskih izleta i ekskurzija

-ekskurziju organizira odabrana putnička agencija koja osigurava prijevoz i smještaj učenika te provodi prethodno dogovoreni i planirani itinerar

-planira se posjet kulturno-povijesnim spomenicima, galerijama ,objektima od gospodarskog značenja kao i brojnim drugim institucijama

-sa realizacijom ekskurzije, osim stručne školske službe, biti će upoznati i roditelji na jednom od roditeljskih sastanaka

VREMENIK AKTIVNOSTI

-travanj/svibanj 2015.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

-razgovor s učenicima o uspjehu realizacije ekskurzije na satu razredne zajednice

-razgovor s roditeljima o realizaciji ekskurzije na roditeljskom sastanku organiziranom nakon povratka sa ekskurzije

- stečena iskustva i zaključci s navedenih razgovora koristiti će se u organizaciji budućih ekskurzija

NAZIV AKTIVNOSTI

Školska ekskurzija za učenike 1.c razreda

CILJEVI AKTIVNOSTI

 

-          upoznati  socio-kulturne, povijesne i  zemljopisne značajke odabrane destinacije u inozemstvu

-          izgraditi odnosno  ojačati pozitivne odnose unutar skupine

-          razvijati toleranciju prema različitostima

-          poticati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnost u učenika

 

NAMJENA AKTIVNOSTI

 

-          jezično-komunikacijsko, društveno-humanističko i prirodoslovno područje

 

VODITELJ AKTIVNOSTI

-          Irena Ihas Jurić, prof.

PODACI O UČENICIMA UKLJUČENIM U AKTIVNOST

-          učenici 1.c razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

 

-           učenici 1.c razreda će posjetiti i razgledati neki od gradova u inozemstvu (Venecija, Padova, Verona, te će posjetiti zabavni park Gardaland i sl.)

-