34
II POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE Societas + logos Ogist Kont (1798-1854), Kurs pozitivne filozofije 1839. Sociologija je opšta, teorijska, objektivna i sistematična nauka

II POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

 • Upload
  chanel

 • View
  101

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

II POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE. Societas + logos Ogist Kont (1798-1854), Kurs pozitivne filozofije 1839. Sociologija je opšta, teorijska, objektivna i sistematična nauka. Da li je dovoljno reći da je sociologija nauka o društvu? - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

II POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

Societas + logos

Ogist Kont (1798-1854), Kurs pozitivne filozofije 1839.

Sociologija je opšta, teorijska, objektivna i sistematična nauka

Page 2: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

Da li je dovoljno reći da je sociologija nauka o društvu?

Nauka koja istražuje društvene odnose, procese i pojave

Page 3: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

Podela sociologije

Opšta sociologija

posebne sociologije

pojedinačne sociologije

(sociološke grane, mikrosociologije)

Page 4: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

sociologija kulture

1. sociologija umetnosti

2. sociologija morala

3. sociologija obrazovanja

4. sociologija saznanja

5. sociologija masovnih komunikacija

Page 5: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

sociologija morala

1. sociologija morala društvenih grupa

2. sociologija javnog morala

3. sociologija delikvencije i patoloških ponašanja

 

Page 6: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

sociologija obrazovanja

sociologija osnovnog obrazovanja

sociologija srednjeg obrazovanja

sociologija visokog obrazovanja

Page 7: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

sociologija saznanja

1. sociologija ideja

2. sociologija nauke

3. sociologija jezika

Page 8: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

sociologija masovnih komunikacija

1. sociologija pisanih medija

2. sociologija elektronskih medija

3. sociologija video produkcije

4. sociologija interneta

Page 9: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

sociologija umetnosti

sociologija likovnih umetnosti

sociologija književnosti

sociologija pozorišta

sociologija muzike

sociologija filma sociologija stripa

Page 10: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

AFORIZAM

Psi rata držeNASNa lancu

Page 11: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

Predmet sociologije

društvo kako promena društva utiče na određenje

predmeta istraživanja? “raspodela” predmeta istraživanja unutar

sociologije osavremeniti predmet istraživanja

Page 12: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

SOCIOLOŠKI METOD

značaj metoda za nauku metod i metodologija pored naučnog, postoje i drugi oblici

saznanja veza predmeta i metoda sociologije

Page 13: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

značaj analitičkog i sintetičkog postupka u naučnom istraživanju

Page 14: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

Faze naučnog istraživanja

izbor teme – formulisanje problema istraživanja

određenje predmeta istraživanja (teorijsko, operacionalno)

Ciljevi istraživanja: a)naučni (deskripcija,klasif. i tipologija‚ naučno otkriće, naučno objašnjenje i naučna prognoza

b)društveni ciljevi (praktična primena, razvojno istraž., akciona

hipotetički okvir prikupljanje naučne građe

Page 15: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

Naučni opis pojave koja se istražuje Naučno objašnjenje istražene pojave Uključenje dobijenih rezultata u naučnu teoriju i

sistem nauke

Page 16: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

Primer: “Globalno društvo”

1. Kako je došlo do te teme?

2. Kako globalizacioni procesi u savremenom svetu jednim delom utiču na nastanak globalnog društva

3. Postoje elementi globalnog društva, postoje posledice razvoja glob. društva, postoje instrumenti globalizacije, postoje protivnici globalizacije

Page 17: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

prikupljanje gradje: 218 knjiga, mnoštvo članaka, zabeleški, naučni skupovi, mediji, posmatranje pojava itd.

Razvrstavanje građe prema hipotetičkom okviru Izložiti svoje vidjenje pojave u okviru 7 poglavlja

Page 18: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

Objaviti knjigu, biblioteke, instituti, fakulteti, naučnici, internet (amazon.com???-jezik), citiranje....

Page 19: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

Instrumenti i tehnike sociološkog istraživanja

posmatranje razgovor i upitnik klasifikacija i merenje statistička analiza

eksperiment uporedna analiza analiza sadržaja studija slučaja (case

study)

Page 20: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

Faze istraživačkog projekta

uvodni deo formulisanje problema

istraživanja određenje predmeta

istraživanja (teorijsko, opertacionalno)

cilj istraživanja (naučni, praktični)

postavljanje hipoteza varijable

tehnike prikupljanja podataka

uzorak analiza dobijenih

rezultata zaključak literatura i izvori

Page 21: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

Osnovni elementi projekta (I)

Naziv projekta Naručilac projekta Institucija koja radi projekat

Page 22: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

Obrazloženje teme projekta Cilj(evi) projekta Metod izrade projekta Istraživački tim Sadržaj projekta Rokovi završetka projekta Sredstva za izradu projekta

Page 23: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

Primer

Pređi u word doc. (porodica u BiH)

Page 24: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

Osnovni elementi projekta (II)

Naziv projekta Naručilac “izvođač” projekta _____________________ Rezime projekta Osnovni podaci o organizaciji koja izvodi

projekat

Page 25: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

Pozadina, Okruženje (obrazloženje teme istraživanja)

Cilj (evi) projekta Plan projekta (aktivnosti: radionice, okrugli

stolovi, prezentacije, promocije) Metodi i instrumenti istraživanja Kalendar aktivnosti Implementacija projekta

Page 26: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

Vrednovanje projekta Projektni tim Budžet projekta

Page 27: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

Elementi seminarskog rada ili eseja

Obim: 4000 – 5000 reči Samostalni izbor ili zadata tema Izbor teme (oblast, interesovanje, namere,

aktuelnost, mogućnosti istraživanja, primena svih faza metodološkog postupka)

Skica rada A) uvod (šta se želi istraživati) B) okvir istraživanja (pojmovi, teme, kategorije

koje treba objasniti)

Page 28: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

C) osnovni rezultati rada (šta je dokazano ovom analzom)

D) dostupnost literature, izvora, podataka

PRIMERPoslovna etika u bankama

A. Uvod: zašto je ova tema značajnaB. Okvir istraživanja: pojam etike, poslovna etika,

etika u bankarstvu, modeli etičkog kodeksa u bankarstvu...

Page 29: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

C. Rezultati rada: uticaj poslovne etike na bankarsko poslovanje, privredni sistem i okruženje; primer banke XY

D. solidan izbor literature (15 referenci)

Page 30: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

RAZVIJANJE ANALIZE

POSLOVNA ETIKA U BANKAMA

I. Pojam i značaj poslovne etike Pojam etike Poslovna etika Preduzetnička etika Etika poslovnog okruženja

Page 31: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

II. Etika poslovne banke Etika menadžmenta poslovne banke Principi etičkog kodeksa poslovne banke Modeli mogućeg etičkog kodeksa posl.

banke Uticaj etike poslovne banke na privredu

okruženja

Page 32: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

III. Etika poslovne banke u uslovima informatičke tehnologije

Internet komunikacije (e-banking, home banking, elektronski novac)

Dostupnost podataka Ponašanje klijenata Ponašanje službenika banke Moguće zloupotrebe i zaštita

Page 33: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

IV. Analiza slučaja banke (XY) Primeri etičkog delovanja banke Etički kodeks Edukacija Položaj klijenata banke Uticaj u okruženju

V. Zaključak

VI. Literatura

Page 34: II    POJAM I PODELA SOCIOLOGIJE

AFORIZAM

1. NAJVEĆE SU KAMATE NA UNOVČENU GLUPOST

2. Moramo iskoreniti visoku korupciju, birači to više ne mogu da plaćaju