of 5 /5
IJiL 7 BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VICT NAM TiNH GIA LAI Doc 14p - Tkr do - 1-1#nh ph& S6: 4-P /1(11-UBND Gia Lai, ngay G3 thang 3 nam 2018 KE HaNCH Trien khai thwc hiO De an "VA hOi h6a cong tac pho bien, gido dkic phap It* va tro• giup phap ly giai do#n 2018-2021" tren dia ban tinh Gia Lai Thtrc hien Ke hoach s6 216/KH-HLGVN ngay 10/8/2017 dm H'6i Lust gia Viet Nam, ve vi'ec trien khai thtrc hien De an "M. ' h6i h6a cong tac ph6 bien, gido chic phap lust va tq giup phap 1S , giai doan 20 , 12 - 2016" den nam 2021, Uy ban nhan dan tinh Gia Lai ban hanh Ke hoach trien khai thgc hien De an giai clop 2018- 2021, tren dia ban tinh nhu sau: 1. MI.JC RICH, YEU CAU: 1. 111tic Bich: - T6 chirc thtrc hien nghiem tdc, c6 chg luvng va hieu qua De an "Ka h6i hoa cong tac pito bien, gido dtic phap lust va tro. girlp phap ly giai doan 2018- 2021", gap phan thcic hirr c6 hieu qua Chuang trinh pho bien, gido dtic phap luat giai dog' 2017- 2021 ban hanh kern theo Quyet dinh so 705/QD-TTg ngay 25/5/2017 cua ThU Wong Chinh phir. - The ch6 h6a cac chit tnrcmg, chinh sach cda Dang, phap lug cua Nha nu& ye xa h6i h6a cong tac 016 bien, gido cltE: phap lug (PBGDPL) va tro giUp phap 1S7 tren dia ban tinh, dam bao tinh kha thi, thiet thtrc, hieu qua. Phat huy vai tr . ?), trach nhi'em xa h6i cua cac to chirc, doanh nghiep, ca nhan, trong do, H6i Lug gia cac cap clung vai tro chit dao. - Xay dung va nhan rOng cac mo hInh PBGDPL va trq giUp phap H6i Lust gia. Phan dau den nam 2021, cac cap H6i va h6i vien H6i Lug gia trong tinh deu thuc hien tot cong tac PBGDPL, to van phap lug va try giUp phap ly. - Tang ctrang cac hog dOng phi hop gift H6i Lust gia vo i cac ca quan nha ntrac, Doan luat sit tinh, cac to chirc chinh tri - xa h6i, chinh tri - gido dtic phap luat va try giUp phap 157. 2. Yeu cAti: - Vic ph6 bi6n, quart triet va thtrc hien D&' an phai kip tiled, sau rang, c6 chit luvng; dam bao six phoi hop chat the gift co. quan chit ' tri la H6i Luat gia tinh vai cac ca quan, dan vi va dia phtrang lien quan trong qua trinh trien khai thtrc hien. - Da ding hoa cac hinh thdc PBGDPL va trq giUp phap 1y cho ngtroi dan, tap trung cac dia ban trong diem, tru tien yang dong bao dan t6c thieu so, vimg kho 1

IJiL7 BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VICT …

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IJiL7 BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VICT …

IJiL7 BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VICT NAM TiNH GIA LAI Doc 14p - Tkr do - 1-1#nh ph&
S6: 4-P /1(11-UBND Gia Lai, ngay G3 thang 3 nam 2018
KE HaNCH
Trien khai thwc hiO De an "VA hOi h6a cong tac pho bien, gido dkic phap It* va tro• giup phap ly giai do#n 2018-2021"
tren dia ban tinh Gia Lai
Thtrc hien Ke hoach s6 216/KH-HLGVN ngay 10/8/2017 dm H'6i Lust gia Viet Nam, ve vi'ec trien khai thtrc hien De an "M.' h6i h6a cong tac ph6 bien, gido chic phap lust va tq giup phap 1S, giai doan 20,12 - 2016" den nam 2021, Uy ban nhan dan tinh Gia Lai ban hanh Ke hoach trien khai thgc hien De an giai clop 2018- 2021, tren dia ban tinh nhu sau:
1. MI.JC RICH, YEU CAU:
1. 111tic Bich:
- T6 chirc thtrc hien nghiem tdc, c6 chg luvng va hieu qua De an "Ka h6i hoa cong tac pito bien, gido dtic phap lust va tro. girlp phap ly giai doan 2018- 2021", gap phan thcic hirr c6 hieu qua Chuang trinh pho bien, gido dtic phap luat giai dog' 2017- 2021 ban hanh kern theo Quyet dinh so 705/QD-TTg ngay 25/5/2017 cua ThU Wong Chinh phir.
- The ch6 h6a cac chit tnrcmg, chinh sach cda Dang, phap lug cua Nha nu& ye xa h6i h6a cong tac 016 bien, gido cltE: phap lug (PBGDPL) va tro giUp phap 1S7 tren dia ban tinh, dam bao tinh kha thi, thiet thtrc, hieu qua. Phat huy vai tr.?), trach nhi'em xa h6i cua cac to chirc, doanh nghiep, ca nhan, trong do, H6i Lug gia cac cap clung vai tro chit dao.
- Xay dung va nhan rOng cac mo hInh PBGDPL va trq giUp phap H6i Lust gia. Phan dau den nam 2021, cac cap H6i va h6i vien H6i Lug gia trong tinh deu thuc hien tot cong tac PBGDPL, to van phap lug va try giUp phap ly.
- Tang ctrang cac hog dOng phi hop gift H6i Lust gia vo i cac ca quan nha ntrac, Doan luat sit tinh, cac to chirc chinh tri - xa h6i, chinh tri - gido dtic phap luat va try giUp phap 157.
2. Yeu cAti:
- Vic ph6 bi6n, quart triet va thtrc hien D&' an phai kip tiled, sau rang, c6 chit luvng; dam bao six phoi hop chat the gift co. quan chit' tri la H6i Luat gia tinh vai cac ca quan, dan vi va dia phtrang lien quan trong qua trinh trien khai thtrc hien.
- Da ding hoa cac hinh thdc PBGDPL va trq giUp phap 1y cho ngtroi dan, tap trung cac dia ban trong diem, tru tien yang dong bao dan t6c thieu so, vimg kho
1
khan, cac doi tugng y'eu the va nhang dia ban c6 nhi'eu birc xiuc ve an ninh chinh tri, tat to an toan xa hOi.
- Cac hoat dOng trien khai phai sat voi not dung dm Ere an, c6 trong tam, trong diem, bao dam kha thi va phu hop vbi tinh hinh thuc tien, gan vai tiled gian va 16 trinh thuc hien cu the voi cac Ke hoach khac ve cong tac PBGDPL da dugc Uy ban nhan dan tinh ban hanh; ke thira, phat huy ket qua xa hOi hoa cong tac PBGDPL va trq ghlp phap ly giai down 2012 - 2016, coi day la mot trong nhang nhiem vu trong tam dm co' quan, don vi, dia phuong minh tir nay den nam 2021.
- Dam bao hoat &Ong xa h6i hga cong tac PBGDPL va trq giup phap ly dugc trien khai dux hien hieu qua va dal muc lieu de ra theo Ke hoach so 216/KH- HLGVN ngay 10/8/2017 dm HOi Lust gia Viet Nam.
II. NOI DUNG
1. T6 chdc quart triet n6i dung Chtrong trinh PBGDPL giai clop 2017 - 2021 dm Thu Wong Chinh,phil, Uy ban nhan dan tinh va Ke hoach trien khai thuc hien De cho cac cap HOi va H6i vien H6i Lust gia theo quy mO, hinh thirc phu hop vbi dieu kien thuc to cua co. quan, don vi, dia phuong.
- Ca quan chit tri: HOi Luat gia tinh.
- Ca quan phoi hap: So. Tu phap, cac co quan, don vi, dia phuong c6 lien quan
- Thai gian thur hin: Hang nam
2. To chire thi hanh nghiem tuc, ding b6 Lust PBGDPL, Luat trq giup phap 1S7 va cac van ban huong dan thi hanh gap phan thuc hien chill truang, chinh sach xa h6i hoa cong tac PBGDPL va trq giup phap ly cua Dang va Nha nuot.
- Ca quan chit tri: 140i Luat gia tinh.
- Ca quan ph Oi So. Tu phap, cac co. quan, dun vi, dia phuong c6 lien quan.
- Thai gian that Hang nam
3. Tang cuong thuc hien cac hoat dOng PBGDPL, trq giup phap ly theo phuong thirc xa h6i h6a dap Ung nhu cau trong tinh hinh
_ NO! //wig: TA rhirc r6.0 hni nahi tuyen troyEm; huni Binh hoat ding diina: bien sop, in an, cung cap, day &I cac loaf tai lieu phi" hop vai tirng nhom doi tugng, dia ban, linh vuc nham khai tilde toi da, hieu qua sir dung ngtion luc,trons cong tac PBGDPL tru tien dia ban trong diem, viing dong bao dan t6c thieu so, vilng kho khan, nhang dia ban c6 nhieu birc xfic ye an ninh chinh tri, trat W. an toan xa h6i; trong dO, tap trung vao cac doi tugng dugc huang chinh sach xa h6i, ngtrei c6 cong v6i cach mang, ngtroi iigheo, dong bao dan tOc thieu so, phu nu, tre em va cac doi tugng dang bi tarn gift.", tarn giam, ngtreci sap chap hanh, xong An phat thong qua to van phap luat; tham gia to tung; dai dien naoai to tung va cac hinh thirc trq giup phap 1S7khde theo quy dinh cua phap luat ye trq ginp phap 1S7.
- Ca quan chit tri: HOi Luat gia tinh.
2
- Ca quan phOi hap: Sa Tu phap, Cong an tinh, BO Chi huy BO dai bien phong, SO' Lao gong, Thuong binh va Xa hOi, Hai Lien hiep phu nir, Hai NOng dan, Hoi Cuu chitin binh tinh; cac sa, ban, nganh co lien quan va UBND cac huyen„ thi xa, thanh pho.
- Thai gian thrfc hien: Hang nam
4. With gia, du bao kha Wang tham gia hog clang PBGDPL cua cac to chirc, ca nhan de xay dung chinh sach, co' che piled hop nham huy clang nguon hxc xa hOi, nhat la huy clang sit &rig Op cua cac doanh nghiep, to chirc va ca nhan trong va ngoai tinh tham gia cong tac PBGDPL va trq gidp phap
- Ca quan chit tri: HOi Lust gia tinh.
- Ca quan phoi hop: So Tu phap va cac co quan, don vi lien quan.
- Thai gian thvc hien: Hang nam
5. Ma rang, ,nang cao chdt lacing PBGDPL va tra giUp phap theo phuong xa hOi Ma; &I mai nal dung, hinh thirc PBGDPL va tro gulp phap ly gan vori
viec Ung dung mph me cong nghe thong tin.
- Ca quan chit tri: Hoi Lust gia tinh.
- Ca quan phoi hop: Sar Tu phap va cac co quan, don vi lien quan.
- Thai gian thtec hien: Hang nam
6. Danh gia cac mo hinh PBGDPL va tra giup phap theo phuong thirc xa hai cac cap hai lust gia, trong do, chit trong xay dung thi diem ma hinh Trung tamyhdp lust cong (long; lua chon m6 hinh phu h9p, CO hieu qua de thong nhat NIA pho hien, nhan rang.
- Co quan chit tri: Hai LuSt gia tinh.
- Ca quan phoi hop: Sa Ttr phap va cac co quan, don vi va dia phuong có lien quan.
- Thai gian thtte hien: Hang nam
7. Nang cao nang hirc cho cac cap Hoi Lufit gia, to chtic xa hoi trong host dOng PBGDPL va trq gitip phap 1ST
, 7.1. Kien toan, nang cao chdt Krung dai net bao cao vien, tuyen truyen vien, to van vien va nguai lam cong tac PBGDPL tai don vi, dia phuong dam bao co ban linh chinh tri viing yang, co nang lac chuyen mon sau, am hieu phap lust va ICY
nang nghiep vu tot.
- Ca quan chi" tri: Hoi LuSt gia tinh.
- Ca quan phOi hap: Se( Tu phap; UBND cac huy'en, thi xa, thanh pho; cac to chirc doan the chinh tri xa hai, to chirc xa hai nghe nghiep.
- Thai gian thirc hien: Hang nam
7.2. Bai &ang, nang cao chdt luting dai ngu luSt gia dap img yeu can xa hai hoa cong tac PBGDPL va trq giup phap ly trong giai doan mai
3
- N.oi dung: Bien sown, phat hanh cac tai lieu ph6 bien gido chic phap lug va trg giup phap 13"/ cho elpi ngti lam Ong tac PBGDPL va trg giup phap ly v6i nOi dung gan vOi clac thu ve chirc nang,‘nhiem tong to chirc tham gia xa hOi hoa linh virc cong tac nay; Tap huan, boi duang kien thirc, ky nang nghiep vu cho cac lug gia lam Ong tac PBGDPL va trggiap phap ly.
- Co' quan chit tri: 1101 Lug gia tinh.
- Ca quan ph ai hop: Sa Tu phap cac co quan, don vi co lien quan.
- Thai gian thuc hien: Hang nam.
7.3. He) trg, t4o dieu kien can thiet ve trang thiet bi, co. s6 vat chAt va kinh phi cho cac cap H6i Lust gia va mot so to chirc lien quan khde de to chirc thuc hien hog dOng PBGDPL va trg giup phap 1y cho nhan dan.
- Co. quan chit tri: S6 Tai chinh.
- Co' quan phi hop: 1-1(ii Lust gia, UBND cac huyen, thi xa, thanh ph6
- Thai gian thwc hien: Dinh IcS7 hang nam
8. Ch9n mot s6 dia ban trong diem tai cac huyen Due Co, Chu Prong, Ia Grai lam diem trien khai cac hog dOng xa h6i hoa cong tac PBGDPL va trg giup phap 17 gan v6i viec thi diem mo hinh Trung tam phap lug cong (long de dux hien cac hog dOng truyen th6ng phap lug, PBGDPL va,trg giup phap 1.7 mien phi, tham gia cac hog Ong hoa giai the mau thuan, tranh chap nh6 trong nhan dan.
- Ca quan chic tri: Hoi Luat gia tinh.
- Ca quan Ph ai hop: UBND cac huyen Mk Co, Chu Prong, Ia Grai.
- Thai gian thvc hien: Er nam 2018 den nam 2021.
9. Tang cuOng Ong tac phi hop giCra HOi Lug gia tinh vai SO. Tu phap, Doan Lust sit tinh, cac ca quan truyen thong, bac) chi va cac co. quan, to chirc hiru quan khac trong cong tac PBGDPL va troy giup phap
- Ca quan chit tri: Hoi Lust gia tinh.
- Co' quan phi hop: So. Tu phap, Doan Lust sit tinh, Dai Phat thanh - Truyen hinh tinh, Bao Gia Lai.
- Thai kian thu'c hien: Hang nam
10. Dinh kST to chirc kie'tn tra, so ke't, tong ke't viec thkrc hien Ke ho?ch,hang nam; bieu duang, khen thuong kip thai cac to chuc, ca nhan co thanh tich xuat sac trong Ong tac PBGDPL va trg gift') phap
- Co. quan chit tri: Hoi Lug gia tinh.
- Ca quan pha i hop: Sa Tu phap, Van phong UBND tinh, Sa N6i vu
- Thai gian thtfc hien: Hang nam
III. TO CHIJC THVC
0A
f
\ 4.
V6 Ngtic Thanh
No'i nhjn: - BO Tu. phap; - H(5i Lust gia V* Nam; - TT Tinh ty, TT HDND tinh; - UBMTTQVN tinh; - Chu tich UBND tinh; - Cac so., ban, nganh, down th; - HOi Lust gia tinh; - UBND cac huyen, thanh pho, thi xa"; - Lust gia huyen, thi thanh pho; - Lau: VT, NC.
1. Wcii Lu4t gia tinh: CO trach nhiem lam dAu mOi to chic trien khai thirc hien Ke hoach; huorng dan, theo doi, kiem tra, don doe, phoi hop \Ted cac ca quan, don vi lien quan va Uy ban nhan dan cac huyen, thi xa, thanh pho to chirc thirc hien Ke hoach nay; dinh kS, hang ram, bao cao ket qua thirc hien De an ve Uy ban nhan dan tinh cle tong hop bao cao HOi Lust gia Viet Nam.
2. He nghl cac ser, ban, nganh, doan the cap tinh: Can cd 1(6 hoach nay Va
chdc nang, nhiem vu cu the dm dan vi minh phoi hop vai H6i LOA gia tinh trien khai c6 hieu qua cac nOi dung cda De an.
3. Uy ban nhan dan cap huyen: Co trach nhiem phOi hop val. H6i Luat gia tinh trien khai cac hog d6ng co lien quan; chi dao, twang dan va tap dieu kien ye ca so. vat chat, trang thiet bi phpc vu viec thirc hien De an tai dia phuang.
4. Kinh phi trien khai thtyc hien: Cac boat d6ng tai Ke hoach nay thkic hien theo quy dinh cda phap luat hien hanh. H6i Lust gia cac cap can cd K8 hoach nay, lap du toan kink phi chi tiet ca quan tai chinh ding cap xem xet, trinh cap c6 tham quy'en quyet dinh b6 tri trong du toan chi thuOng xuyen hang nam theo quy dinh.
Trong qua trinh trien khai thvc hien K8 hoach,,n'eu CO kho khan, Wang mac, cac co quan, don vi, dia,phuang kip thi ph' nh ve Uy ban nhan dan tinh (thong qua H'6i LuSt gia tinh) de duoc huOng dan./.
5
2018-03-06T11:51:49+0700
Vit Nam