of 6 /6
IN BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHI) NGHIA WET NAM xA DUCING 10 DO Ip — Tv do — Hynh ph& Throng 10, ngay 05 thang 01 neitn 2021 BAO CAO THAM LUAN thtyc tryng, giai phfip va ket qufi lp thfi tyc cap GCNQSDD &fit theo Quyet dinh 08/2017- QD-UBND tinh Binh Phuirc Kinh thtra: - Chit t9a HOi nghi; - Thua cac qu9 vi dai bieu. Thay tmat UBND xa Duang 10, 'Fiji xin trinh bay tham luan v "Thyr trgng, giai phap va ket qua tap tha tyc cap GCNQSDD dat theo Quyet dinh 08/2017- QD-UBND tinh Binh Phut". Ltd dau tien, toi tran trgng gad den Chia tga HOi nghi, cac vi dai bieu v tham dr Hoi nghi 1&i chnc sue khOe, hanh phite va thanh dat. Chile HOi nghi din ra thanh c6ng t6t dep! I. Thvc tryng cling tac Ifip thii tyc cAp GCNQSD at theo QD 08/2017 ngay 09/02/2017 cfia UBND Tinh Binh Phtrfic. 1. Thvc tryng cling tfic giao dfit tren ilia ban la Throng 10. Duang 10 có din tich ttr nhien la 8.498,69 ha; tong do c6 3.254,3 ha Mt riding nghiep giao ye dja phucmg quan l sau quy hoach 3 loai rUng theo Quyet dinh s6 3430/QD-UBND ngay 7/12/2009 ve viec thu hôi dat lam nghiep cüa C8ng ty Cao su Phu Rieng, Cong ty Cao su S6ng Be, Ban QLRPH Bit Dang vã wan Quec gia Cat Tien giao UBND huyen Bü [Yang quan 19 yeti dien tich 36.579 ha rieng xa Duang 10 co 3.254,3 ha nhieu thir 4 trong huyen; trong khi do 5/6 then ten dia ban xa la dal lam phan giao ye dia phucmg quan 19 De time hien lap thii lye cap GCNQSD dat vâi din tich 3.254,3 ha, ngay 4/11/2009 UBND tinh Binh Phuot ban . hanh Quyet dinh s6 52/QD-UBND Ban hanh guy dinh ye ehinh sach d6i voi quy dat n8ng nghiep tach kh6i lam phan theo quy hoach 3 lo0 rUng ten dia ban tinh Binh Phixac chi giao dat khong qua 3ha va Quyet dinh s6 21/QD-UBND ngay 6/5/2013 ,UBND tinh Binh Phtrorc ve chinh sach doi vai quy dat nong nghiep tach kh6i lam phan theo quy hoach 3 , 1oai rang teen dia ban tinh cho thue tat ved cac hO dan khong phai la nguOi dan tgc thieu s8. khac phnc kh6 khan cho quyet dinh s6 52/QD-UBND; Quyet dinh 21/QD- UBND dOng thoi de phii hgp vâi Lula tact dai Mm 2013, UBND tinh Binh Phuoc ban hanh Quyet dinh se 08/2017/QD-UBND ngay 09/02/2017 ve viee Quy dinh ye chinh sach doi vai quy dat tach ra khei lam phan theo quy hoach 03 loai ring ten dia ban tinh. Day la m'et dieu kien thuan lgi cho than dan lap thit tue cap giay chUng nhan QSD dat de' on dinh phat trien kinh te, mat khae giap dia phuang lam tot ding tac quail 19 dat dai tren dia ban xa. Thue hien Quyet dinh s6 08/2017, xã Duang 10 dugc UBND huy'en hay 909/958 GCN QSDD( Trong do c6 49 GCN QSDD dtrqc lay trut do nhu cdu dig 1

IN BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHI) NGHIA WET NAM xA

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IN BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHI) NGHIA WET NAM xA

xã ng 10 (1)IN BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHI) NGHIA WET NAM xA DUCING 10 DO Ip — Tv do — Hynh ph&
Throng 10, ngay 05 thang 01 neitn 2021
BAO CAO THAM LUAN thtyc tryng, giai phfip va ket qufi lp thfi tyc cap GCNQSDD &fit
theo Quyet dinh 08/2017- QD-UBND tinh Binh Phuirc
Kinh thtra: - Chit t9a HOi nghi; - Thua cac qu9 vi dai bieu.
Thaytmat UBND xa Duang 10, 'Fiji xin trinh bay tham luan v "Thyr trgng, giai phap va ket qua tap tha tyc cap GCNQSDD dat theo Quyet dinh 08/2017- QD-UBND tinh Binh Phut". Ltd dau tien, toi tran trgng gad den Chia tga HOi nghi, cac vi dai bieu v tham dr Hoi nghi 1&i chnc sue khOe, hanh phite va thanh dat. Chile HOi nghi din ra thanh c6ng t6t dep!
I. Thvc tryng cling tac Ifip thii tyc cAp GCNQSD at theo QD 08/2017 ngay 09/02/2017 cfia UBND Tinh Binh Phtrfic.
1. Thvc tryng cling tfic giao dfit tren ilia ban la Throng 10.
Duang 10 có din tich ttr nhien la 8.498,69 ha; tong do c6 3.254,3 ha Mt riding nghiep giao ye dja phucmg quan l sau quy hoach 3 loai rUng theo Quyet dinh s6 3430/QD-UBND ngay 7/12/2009 ve viec thu hôi dat lam nghiep cüa C8ng ty Cao su Phu Rieng, Cong ty Cao su S6ng Be, Ban QLRPH Bit Dang vã wan Quec gia Cat Tien giao UBND huyen Bü [Yang quan 19 yeti dien tich 36.579 ha rieng xa Duang 10 co 3.254,3 ha nhieu thir 4 trong huyen; trong khi do 5/6 then ten dia ban xa la dal lam phan giao ye dia phucmg quan 19
De time hien lap thii lye cap GCNQSD dat vâi din tich 3.254,3 ha, ngay 4/11/2009 UBND tinh Binh Phuot ban. hanh Quyet dinh s6 52/QD-UBND Ban hanh guy dinh ye ehinh sach d6i voi quy dat n8ng nghiep tach kh6i lam phan theo quy hoach 3 lo0 rUng ten dia ban tinh Binh Phixac chi giao dat khong qua 3ha va Quyet dinh s6 21/QD-UBND ngay 6/5/2013 ,UBND tinh Binh Phtrorc ve chinh sach doi vai quy dat nong nghiep tach kh6i lam phan theo quy hoach 3,1oai rang teen dia ban tinh cho thue tat ved cac hO dan khong phai la nguOi dan tgc thieu s8.
khac phnc kh6 khan cho quyet dinh s6 52/QD-UBND; Quyet dinh 21/QD- UBND dOng thoi de phii hgp vâi Lula tact dai Mm 2013, UBND tinh Binh Phuoc ban hanh Quyet dinh se 08/2017/QD-UBND ngay 09/02/2017 ve viee Quy dinh ye chinh sach doi vai quy dat tach ra khei lam phan theo quy hoach 03 loai ring ten dia ban tinh. Day la m'et dieu kien thuan lgi cho than dan lap thit tue cap giay chUng nhan QSD dat de' on dinh phat trien kinh te, mat khae giap dia phuang lam tot ding tac quail 19 dat dai tren dia ban xa.
Thue hien Quyet dinh s6 08/2017, xã Duang 10 dugc UBND huy'en hay 909/958 GCN QSDD( Trong do c6 49 GCN QSDD dtrqc lay trut do nhu cdu dig
1
ngweri clan) Giay chang nhan quyen sir dung &At da cap theo cac quyet dinh se 52 va Quyet thnh se 21/QD-UBND va hon 1302 he so' bi xet duyet sai sot do huyen tra ye va he so xä xet duyet lchong da dieu kin.
2. Ve kho khAn, vinfrng mAc trong qua trinh trien khai Qt s6 08/2017/QD- UBND.
a. Doi vói Quyet dinh s6 08 - QD/UBND.
Mac cla khac phuc cac Ichuyet diem caa Quyet thrill 52/2009, Quyect dinh 21/2013 song Quyet dinh so 08 van cOn c6 nhtmg kh6 khan trong trien khai thcc hien nhu sau:
Thu. nh6t: Tnremg hap nguesi,sir dung dal dugc nha ntrac cho thue dat (dl có Giay CNQSD dat) dl nQp tien thue dat 5 nam, 10 nam, hoac nop tien thue dat 1 lan cho ca thtri gian thue. Nay cap dOi Giay CNQSD dat sang giao dat theo truang h9p giao dat kh6ng thu tin sir dung dat theo diem b, khoan 3, dieu 10, Quyet dinh 08/2017/QD-UBND dugc hoan tra lai so tiene da nOp, thy nhien thin diem nay tinh van chua có huong dan cho ca quan thue, dan den ngueri dan khong tha thiet de nghi cap dei GCN;
Thu. hai: Cac truang hop,da than chuyen nhugng &At time va dl dugc cAp GCN dat thue thi khong dugc chuyen del sang giao dat.
Trong khi do nguOi dan la dog tugng trvc tip san xuAt Deng nghiep dl chap hanh dong thue nha nuOc song khong dugc chuyen d'Oi GCN tir thue dat sang giao dat, day la str thi'et thoi ion cho ngutri dan. Chi xem xet chuyen doi tit thue dat sang giao dat kh6ng thu tien thuOc cac truang help thira ke, cha me cho con, thuc hien theo phan quyet caa Tea an ye ly hen va phan chia tai san.
Thu' ha: Vic the dinh dei tugng True ti6p san xuAt nong nghiep dei va i cac he gia dinh, cá nhan co 1 nsuiri thuOc del tugng dirge huang lucmg thuang xuyen; del tugng dã nghi huu, nghi mat sire lao deng, thoi vice dirge huting trg cap xa hei dl cap Thong tu 33/2017/TT-BTNMT ngay 29/9/2017; Tuy nhien, vie chuyen thong tin nay lai quy dinh PhOng TN&MT, Chi nhanh 'VPDK dat dai nen nguai dan phai di lai nhieu
b. Ve phia dja phtrung ve nguiri dan
Thfr nhit: Do dia ban rOng, clan cu 6 khong tap trung, h theng loa truy'en thanh con han che: Cong the tuyen truyen phap kat ve dat dai den yeti m9i ngutli dan chua reng khap, so lugng ngutri dan va can be hieu,biet ve chinh sach dat dai con han che. C6ng tac quan 1 nha nu& trong yi'ec giao dat, cho thue dat, cho phep chuyen intic dich sir dung dat thtre hien chua dOng be do man be then tich (tat tren dia ban xä cha yeu la dat lAm phan, nen vice xay dung nha 6 ten dat Deng nghiep, dat chtra co GCNQSD tat can phe bien.
- Thu' hai: Phang lam viec chat hem trang thiet bi con thieu trong khi viec quan ly ho so' dat dai la suet dal_
Thtir ha: Vic do dac lap ban de chinh quy tix thei, diem nam 2009 chot den nay có sir sai Lech thu: ch6ng Ian dien tich, ranh gitri thira dat c6 thay dôi hinh the, do khong co ngtrori chi ranh hoac nhes ngutri chi ranh dan den sai s6t ngutri dan phai tien hanh do dac lai va phai nOp tien do dac,...
2
The tir: Do vie thue hien QD 52 chi cdp toi da IA 3ha trong khi do nhieu h0 dan có din tich lon hcrn phai Oa lam nhieu thira va nhieu nguai dung ten, nay thuc hien quyet dinh 08 ngutri dan mong muon dirge hop thira thi vuOng tarot day da tach thira ...;
The nam: mOt s6 110 dan co Mt tren dia ban xa khong phai là ngutri dia phrong ma chil yeu la nguai a cac tinh phia Bac nen IchOng nam dirge thong tin.
The sae:, Chi phi lap thu tic cap (ICNQSD dat can cao so yeti thu nhap eüa ngueyi clan nhu: lien GCN han 1 trieu, tien thue truck ba, thue thu nit cá nhan...
Thir bay: Vic lap thii Inc cap GCNQSD dat cOn phirc tap, qua nhieu quy trinh, thai gian thuc hi'en thu Inc tir cap xa den huyen horn 50 ngay lam vie.
Thee tam: Vic cac 110 dan than sang nhugng sau ngay 01/01/2008; Do 1.113ND tinh Binh Phu& chi hop thirc h6a cho nguari clan co dat duce cap GCN QSDD tit thai diem 01/01/2008 tro' ye truot.
The chin: Vic cac h0 clan nhan sang nhugmg truac ngay 01/01/2008: viec nay UBND xd can tuyen ,truyen, giai thich cho ngteel clan hieu va 1p thit tyc cap cho chit dat cü sau do moi tien hanh sang nhuvng.
The enrol: Dat có lien quan den cac hop d6ng giao khodn, d'At cac Ong ty....
II. GIAI PHAP THVC HItN VA KtT QUA DAT DIXIC
1. Giai phap thgc hien trong Tian 19 nha nut ve dAt dai.
thue hien Mt cong tac pan 15, veMt dai, can phai thuc hien dam bao dung quy hoach va Ice hoach sir dung dat, dOng thin ghap than clan chap hanh Mt ve phap luat Mt dai /cam 2013. Mat khac, nang cao Gong tac rquan 1 nha nuac tai co so; chap hanh nghiem c6ng tae quy hoach, ke hoach sir dung dat.
- Quin 19 diSi vOl h6 so' xin Cac ha, so di) mai nu da co nhap ten dat,nong nghiep Ara phit hop vol quy hoach sir dinig dat nhat thiet phai dang IcY dat a toi thieu theo din tich nha a va dat CY nong than theo quy dinh.
Quin 19 d6i vai cac h6 da co nha 6', da dmyc cap GCNQSD dAt ma chwa dang k9 dat er: kiem tra, neu phui hgp vai quy hoach you au thut hien cam ket vã buoc clang IcY chuyen nine dich sir cking dat theo quy dinh;
Quin 19 d6i cfic he6 thee hien sin xuAt kinh doanh tren &At no nghiep: phai thuc hien lap thil tuc lam ho so thue dat san xudt kinh doanh.
2. Giii phap trong tirng loai h6 so' theo quyet dinh 08/QD-1113ND;
a) Doi veri thu hOi GCN QSDD va thanh 19 hop dOng cho thue dAt (da có Giay CNQSD dAt) n6p tien thue alit hang nam, 10 nam, hoc n6p tien thue at 1 lin cho cã theri gian thue va tin hanh giao dat theo quyet djnh 08/2017.
Nguai sir dung dat Ten UBND xa thgc hien cac nOi dung sau:
- Nop dan a ngh1 thu hOi Gi'ay CNQSD va don xin giao dat theo QD 08.
Dan the dinh 110 gia dinh cá nnan live tip san xudt riding nghi'ep theo ND 01/2017;
3
Tren ccr th he,sa cüa ngued sir dung dat; UBND xa nui có dat lap tä trinh de nghi thu hi va giao dat theo quy dinh va nOp hO so tai "1 eira" UBND huyen.
b) 06i veri 909/958 GCN QSDD clA duvc UBND huyen ph6i hcrp veri TN&MT tieu hüy theo Quyet dinh s6 1702/QD-UBND ngay 01/09/2017 ciia UBND huyen Bo Ding.
Nguen sir dung Tat d'en UBND xa thuc hien cac thanh phan ha so nhu sau:
- Don xin giao Tat.
- Van ban xac dinh vice sir dung crat n dinh (phieu lay y kin dan cu ve nguan giSe, then diem sir dung dat. mau s6 05/DK Thong tu s6 24/2014/TT-BTNMT)
- Danh sach cong khai ket qua kiem tra ha so dang ky, cap Gin), Ching nhan quyen sir dung dat, quyen sâ him nha a va tai san khac gan lien viai &At. Mau s6 06/DK Thong tu s.6 24/2014/TT-BTNMT .
Bien ban ket thac then gian cOng lchai kiem tra he so ch Giay CNQSD dat.
- Van ban de nghi xac nhan HØ gia dinh, ca nhan frac tiep, san xuat nong nghiep, CO nguon thu nhap an dinh tir san xuat nong nghiep va nOp ho so tai "1 cira" UBND huyen.
Giai phi') trong cac he sa huyen loai: ( 381 ht so). Da lam 527 ha sot.
Tip tkic M trg ngueri clan len clang 14d hoan thanh trong nam 2020 del voi 381 h6 so nay.
Giai phap trong cac h6 so' xi loai: ( 580 hOsa). Da lam 27ha so:
- Can tuyen truyen den nguai clan yen cac ha so nay vi c6 hon 1/2 ha so thuoc din nhan sang nhugng, cho tang sau ngay 01/01/2008.
d) Giai phap trong viec trich lac ban d, trich do ban a dia chinh...:
Dei voi he so co dat a giap,duans GTNT thi can xac minh lai vi do don vi thi ding do sai voci hien tang tlarc te rat nhieu.
e) Giai phap trong cac c8ng tac lip he scr va tract' nhiem cac khfiu: ( co sa da phong kern theo)
g) Giai phap trong cling tac thong tin tuyen truyen:
Ph& hanh pang bao den the he clan co din tich Tat theo QD 08 a than clan dugc biet va CO ke hoach cho viec dang ky ho so cap GCNQSD dat ( ThOng tin timg thaa dat so ter ban do, so tiara, din tich...;
- Phat hanh tai lieu tuyen truyen ye cac guy trinh thu We lap he so va thanh phan ho so;
Thong, qua chi bO, BQL cac then, MTTQ va the hOi Doan the day manh c6ng tat tuyen truyen trong do dr moi 1 nguiri clan den dang ky lap ha so UBND IA chi hO tra 50004 cho to chirc, eã nhan cung cap thong ,tin cho nguen clan. Giai phap nay thac day tinh thi dua trong the to chat hOi doan the, BQL cat than. Ket qua nay gan yen cong taz thi dua eüa cac tO chire.
- UBND xa cho clang thong tin ye chinh sach giao dat theo QD 08 tren Website, Zalo, facebook de than dan có dat den UBND xA lap tha tnc hot so.
4
Giai phap di voi can i30và dieu kien CSVC:
- BA tri them ding chirc dja chinh,va ding chirc van phOng theng ke he try trong ding tac tiep nha.n he so va Song dan ve thu tuc he so cho nguoi clan.
- Trang bi them may tinh, may in va co so' vat chAt tott nhat de lam viec.
Graft phap trong cling tic tip nhn va giai quyet h so';
- Lap 5 diem tiep than hA so tai nha then twang, hang tuan ding chirc dja chinh den nha then twang lap he sa de than dan de di lai (1 tu'an/ 1 ngay/1 then);
- BA tri C6ng ch(re dia chinh flap nhan, va hoan tra he so' tai be ph an "1 dm" UBND xal lien tuc tur thir 2 den di* bay hang tuan.
k) Giai phap trong xir bei khu dat wing cic hiip deng giao khoin:
Din voi cac dien tich tht ma nguoi dan con gap khO khan vOi cac hop ding nhan khoan can thanh 1)2, UBND xa chit tri lam viec yeti BQLRPH BO Bang ban cie giai phap de ngueri dan han the phai di lai nhieu
1) Giii phip trong citing tic l'Anh duo, chi do:
Hang thang h9p Thanh vien UBND xa nghe be ph an dia chinh bao cao ket qua va nhang kho khan, vuong mac. Tir do lanh ciao xa de ra giai phap thuc hien cho timg nei dung kho, dO lchac nhau.
III. KM qui dat (Imp:
1 Giao dAt: - Trong gen 3 nam, dja phuang da hoan tAt tha tuc giao dat theo quyet dinh 08
la: 1600 hA so.
-,Nhan dan yen tam tang gia lao deng san xuAt, phat triAu kinh he gia dinh yip phan dam bao ANTC, TTATXH, xay dung dai song van minh ô khu clan Cu.
2. Thu tien scr dung OAt tren dia ban:
- Ket qua sau 3 nam thu tien thu e TNCN sir dung dat tren dia ban xa hcm 6 tSr tong. Nha lam tot ?Ong tac tuyen truyen van deng, lam tot ding tac quan ljt.ngay tir khau dang 147 lap ho so ban dau nen ket qua thu tien sir dung cut trong dan hang nam gop phan tang thu cho ngan sach cua xa, huyen trong dau tu xay dung co ban tai dia phucmg
Tren day la Bao cao cna UBND xA Duang 10 ve lc& qua thuc hien ding tac hoan thin lap he SC/ cap GCN QSD dat cho nhan dan co dat na'rn ten dia ban xa dux hien theo quyet dinh se 08/2017 dm UBND tinh Binh Phuoc./.
Xin trfin trung efim cac d3i bieu di an Si ling nghe
iTY BAN NHAN DAN xA DCEING 10
5
00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006