Click here to load reader

Induktif Dan Deduktif

  • View
    279

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Strategi

Text of Induktif Dan Deduktif

Induktif dan Deduktif4 PISMP-MT/BC/PK_2015 SAN KUM TAI/ QUEK HUI INNPengenalanSebagaiseoranggurumatematik,kitamesti mengetahuiteknik-teknikdankaedahpengajarandan pembelajaran matematik.Dalamkontekspendidikan,konseppendekatan bermaknacaramendekatisesuatu,iaitumerujuk kepadacarabagaimanasesuatumatapelajaran diajarkan untuk mencapai objektifnya.Setiap pendekatan adalah berbeza dari segi konsep dan cara penggunaannya merujuk kepada murid-murid.Kesandaripadapenggunaanpendekatanyangsesuai ialahmurid-muridakanmudahfahamdanproses pengajarandanpembelajaranberlakudengancepat dan mudah.PendekataanInduktifMerupakansatustrategimurid mengumpuldanmentafsir maklumat-maklumatkemudian membuatgeneralisasiatau kesimpulan.Guru memberi beberapa contoh khusus yang mempunyai prinsip yang sama, murid dibimbing memikir, mengkaji, mengenalpasti & mentafsir maklumat untuk membuat generalisasi dan kesimpulan.Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran InduktifSediakan contoh-contoh yang sesuai.Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan.uru tidak menghuraikan isi pelajaran, murid dibimbing untuk mencari kesimpulan.!enis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama."ontoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai dan mencukupi.#urid-murid digalakkan memberi contoh sekaligus.Sediakan alat bantu mengajar.$ibatkan penggunaan deria-deria murid dalam akti%iti-$ihat, dengar, hidu dan sentuh.Pengajaran mengikut urutan yang tepat"ontoh-contoh spesi&k memba'a kepada kesimpulan umum.Contoh Pendekatan Induktif dalam Pengajaran Matematikurumemberikancontoh-contohoperasi darabkemudianmurid-muridcubabentukkan suatukesimpulanatauteoriumumsebagai penyelesaian masalah tersebut.!enis Pendekatan InduktifeneralisasiPrinsip hasil ujikaji#embentuk satu hukum daripada pernyataan#embentuk suatu teorem#endapat satu teori hasil daripada satu urutan pemikiranGeneralisasi#embentuk satu generalisasi ialah suatu teori yang digunakan untuk mudah memahami dan mudah diaplikasikan pada contoh lain."ontoh( mencari ciri segitiga yang sama sisi dengan segitiga sama kaki, iaitu persamaan segitiga mempunyai tiga sisi, sudut pedalaman ialah )*+, dan sebagainya. Prinsip Ujikaji#uridmembentuksatuprinsiphasildaripada ujikaji tertentu yang dijalankan."ontoh(ujikajitentang+.-kgadalah bersamaan -++g. Dengan pendekatan ini guru menjalankanujikajiterhadapberatdengan menimbangdiataspenimbanguntuk menjelaskan persamaan berat tersebut. .lehitu,muridakanmemahamibaha'a +.-kg / -++g 'alaupun unit adalah berbeza.Membentuk satu hukum dari satu penyataan.#aksudnyaialahmelaluipenyataanyang diberikanolehguru,muriddapatmemahami baha'acontohtersebutbolehdigunakan dalam contoh lain yang sesuai.Sebagaicontohnyaialahsemasadalam pengajaranunit'ang,muriddapat mengaplikasikanpenggunaanunit'ang dalam kehidupan seharian.Membentuk satu teorem#urid-murid dapat membuat kesimpulan umum hasil daripada pemahaman mereka.Sebagai contoh, mengukur dan mencari hasil tambah sudut-sudut di dalam pelbagai jenis segitiga untuk mendapat teorem sudut segitiga.Mendapat satu teori hasil daripada satu urutan pemikiran."ontohnya ialah murid mencontohi urutan-urutan pengiraan yang ditunjukkan oleh guru untuk mendapat hasil pembelajaran sepertiyang telah dilakukan oleh guru tersebut semasa membuat pengiraan.DEDUKTIFPrinsip-prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran DeduktifPadaperingkatpermulaan,masalahatau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu.#uriddibimbingmengingatkembaligeneralisasi, prinsipatauteoriyangmembolehkanmereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan.eneralisasi,prinsipatauteoriyangdigunakan untukmenyelesaikanmasalahataumembukti hipotesis haruslah diketahui serta telah difahami.urumembimbingmuridmelaluiakti%itisoal ja'absehinggamerekamenjalankanakti%iti penyelesaian masalah sendiri.Jenis-jenis Pendekatan DeduktifPenyelesaian masalahMembuat generalisasi baruMembukti HipotesisPenyelesaian masalahuruberusahamemahamkanmuridtentang sesuatuteori,prinsip,hukum,teorematau peraturantertentusupayamuriddapat menggunakanteori,prinsip,hukum,teorem atauperaturantersebutbagimenyelesaikan masalahlainyangtimbultetapimempunyai carapenyelesaianyangsamaasalkantidaklari dari konsep asal."ontoh,setelahmuridmempelajarikonsep pendaraban.#uriddisuruhmenyelesaikan beberapa soalan operasi darab. Membuat generalisasi baruSetelah guru mengajarkan kepada murid-murid tentangsesuatuteoriatauhukum,tertentu sehinggamerekadapatmenguasaikonsep tersebut.Kemudianmuridmembuatkesimpulanumum yangbaruatauteoriyangbarubersesuaian dengankefahamanmasing-masingdantidak lari daripada konsep asal.#isalnyasetelahmuridmempelajarirumus luassegiempattepat,merekadiminta menggunakanrumusituuntukmendapat rumus luas segitiga bersudut tegak. Membukti HipotesisSetelah murid belajar hipotesis sesuatu ujikaji, mereka juga boleh melakukan ujikaji lain bagi membuktikansesuatuhipotesismelalui prinsip dan hukum yang telah dipelajari. #isalnyasetelahmempelajariteoremsudut-sudutbersebelahanatasgarislurus,mereka dimintamenggunakanteoreminiuntuk membuktikan baha'a hasil tambah tiga sudut dalam sebuah segitiga ialah )*+0.Pendekatan DeduktifPendekatan DeduktifKonsepdeduktifbolehditakrifkansebagaisuatu pendekatanpengajaranyangbermuladaripada beberaparumus,prinsip,hukum,teorematau peraturandiikutidenganaplikasinyakeatasontoh-ontoh yang khusus!Konsepdeduktifbolehditakrifkansebagaisuatu pendekatanpengajaranyangbermuladaripada beberaparumus,prinsip,hukum,teorematau peraturandiikutidenganaplikasinyakeatasontoh-ontoh yang khusus!"urumemberikanrumus,prinsip,hukum,teoram atauperaturantertentukepadamuridsehingga murid faham!"urumemberikanrumus,prinsip,hukum,teoram atauperaturantertentukepadamuridsehingga murid faham!Kemudian,muridakanmengaplikasikannyasebagai proses menyelesaikam masalah dalam matematik!Kemudian,muridakanmengaplikasikannyasebagai proses menyelesaikam masalah dalam matematik!Muriddibimbingmengingathukum,prinsip,teoram atauperaturanyangberkaitanuntukmembolehkan merekamenyelesaikanmasalahataumendapatkan kesimpulan yang baru!Muriddibimbingmengingathukum,prinsip,teoram atauperaturanyangberkaitanuntukmembolehkan merekamenyelesaikanmasalahataumendapatkan kesimpulan yang baru!Dalampendekatandeduktifini,gurumemberitahu murid objektif pada peringkat a#al!Dalampendekatandeduktifini,gurumemberitahu murid objektif pada peringkat a#al!