informació inici de curs

 • Published on
  11-Mar-2016

 • View
  219

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

informaci inici de curs 11/12

Transcript

 • ESCOLA MESTRE MARCELL DOMINGO DE ROQUETES

  INFORMACI ESCOLAR CURS 2011/1012

  Benvolguts pares/mares/tutors:

  El present dossier cont informacions, recomanacions i normes que cal que

  tingueu presents al llarg de tot el curs escolar.

  CALENDARI I HORARI

  HORARIS

  MAT Primria...............de 9 a 12.30

  TARDA De 15 a 16.30 hores

  JORNADA INTENSIVA MATINAL (9 a 13 hores)

  Dia 22 de desembre de 2011

  De l11 al 22 de juny de 2012

  VACANCES I DIES FESTIUS

  VACANCES

  NADAL..............................23 de desembre de 2011 a 8 de

  gener de 2012

  SETMANA SANTA........2 al 9 dabril de 2012

  FESTES DE LLIURE

  DISPOSICI

  31 doctubre de 2011

  5 de desembre de 2011

  20 de febrer de 2012

  19 de mar de 2012

  30 dabril de 2012

  DIES DE FESTA

  LOCAL

  16 dabril de 2012

  2 de juliol de 2012

  ENTRADES I SORTIDES

  A les hores habituals dentrada ( 9 i 15 hores) noms poden accedir al recinte escolar els/les alumnes i ho faran seguint les segents indicacions:

  o PARVULARI

  Lalumnat daquest cicle accedir a lescola per la porta del carrer

  Anselm Clav ( bar Monroy). A les hores dentrada, esperar a les

 • ESCOLA MESTRE MARCELL DOMINGO DE ROQUETES

  INFORMACI ESCOLAR CURS 2011/1012

  zones senyalitzades, la mestra els acompanyar a les entrades i

  sortides.

  o CICLE INICIAL

  Lalumnat daquest cicle entrar i sortir per la porta del carrer Pare Romany. A les hores de sortida, ser lliurat als pares o persones que tinguin lencrrec de recollir-lo. Els/les alumnes de cicle inicial que tenen germans a parvulari poden entrar per la porta del carrer Anselm Clav. A les hores de sortida, una mestra els acompanyar a la mateixa porta i els/les lliurar als pares o persones encarregades de recollir-los. Si, a les hores de sortida, algun alumne de cicle mitj o superior ha de recollir el seu germ petit, cal que porti a lescola una petici i autoritzaci per part dels pares o tutors legals. o CICLE MITJ I SUPERIOR Lalumnat daquest cicle entrar i sortir sol per la porta del carrer Pare Romany Els germans grans que acompanyin als petits podran accedir per la mateixa porta, que haur de ser la del germ ms menut.

  SI ALGUN ALUMNE ARRIBA QUAN LES PORTES DACCS ESTAN TANCADES, CAL QUE TRUQUI AL TIMBRE. LA CONSERGE, QUAN PUGUI, SORTIR A BUSCAR-LO I ACOMPANYAR-LO A LA SEVA CLASSE. TANMATEIX CALDR QUE JUSTIFIQUI EL SEU RETARD. Us preguem puntualitat a les entrades i sortides en benefici del vostre fill/filla i dels altres companys. Penseu que si algun xiquet/xiqueta arriba tard i la classe ha comenat, interrompeix les explicacions i la tasca que puguin estar fent els altres companys. Quan un alumne/a hagi de sortir del centre abans de lhora de sortida cal que porti una nota de casa on s'especifiqui. A Primria, sha domplir el full de lagenda corresponent. No deixarem sortir cap alumne si no vnen a buscar-lo els pares o les persones que en tinguin lencrrec. ASSISTNCIA Quan en algun alumne es produeixi un cas d'absentisme escolar, el centre es posar en contacte amb els seus pares o tutors legals per tal d'assabentar-los de la situaci i recordar-los les obligacions que tenen de vetllar per la correcta escolaritzaci dels seus fills/filles. Si d'aquesta actuaci no en resulta rectificaci del comportament absentista, la direcci del centre comunicar per escrit la situaci als serveis socials del municipi i, si s'escau, a la direcci dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament. Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l'alumnat un cop acabat l'horari escolar, es procurar contactar amb la famlia o

 • ESCOLA MESTRE MARCELL DOMINGO DE ROQUETES

  INFORMACI ESCOLAR CURS 2011/1012

  els tutors legals de l'alumne/a. Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicaci amb la famlia o amb els tutors legals, i transcorregut un marge de temps prudencial, la persona que fins aquell moment hagi roms a crrec de l'alumne/a comunicar telefnicament la situaci a la gurdia urbana o policia local i acordar amb ells al frmula per lliurar-lo a la seva custdia. La reiteraci freqent d'aquests fets amb una mateixa famlia, en la mesura en qu comporten una manca d'assumpci de les responsabilitats de custdia dels menors que li correspon, ha de ser tractada de manera similar als supsits d'absentisme. CRITERIS A APLICAR EN SITUACIONS SINGULARS

  Els criteris a aplicar en els supsits de problemes dels progenitors en relaci amb els fills sn: Com a norma general: - L'escola no pot prendre partit ni adoptar posicionaments entre els pares dels

  alumnes, referents als seus drets i deures envers aquests. - L'escola ha de complir les resolucions i requeriments judicials relatius a les

  esmentades relacions, si s que d'alguna manera tenen incidncia en l'entorn escolar.

  Com a qestions especfiques: - Cap mestre est obligat a proporcionar informes dels alumnes, a petici

  d'advocat. Cal un requeriment judicial. - Els pares, si no han estat privats judicialment de la ptria potestat, tenen dret

  a rebre informaci sobre el desenvolupament educatiu dels seus fills.

  EDUCACI FSICA

  Els pares/les mares dels alumnes de P-3 i de 1r de primria rebreu una notificaci en la qu se us demanar que ens digueu si el vostre fill/a pateix cap malaltia o si hi ha alguna causa que pugui impossibilitar la realitzaci normal de les activitats dEducaci fsica. Cal que la retorneu a lescola degudament complimentada. Si, al llarg de lescolaritzaci del vostre fill/a, es produeix alguna variaci respecte a lesmentada notificaci us preguem que us adreceu al tutor/a o lespecialista per tal de fer-los sabedors de la nova situaci i puguin actuar adequadament.

  VACUNES I REVISIONS MDIQUES

  Al llarg del curs escolar, lequip mdic municipal fa diverses actuacions adreades a determinats grups dalumnes. Es previsible que es facin les segents actuacions: ALUMNES DE P-4

  REVISI MDICA

  DEPENDNCIES

 • ESCOLA MESTRE MARCELL DOMINGO DE ROQUETES

  INFORMACI ESCOLAR CURS 2011/1012

  ALUMNES DE 6

  Vacuna antihepatitis A+B

  Vacuna antivaricellosa

  Vacuna VPH ( noms a les xiquetes)

  ALUMNAT DE

  PRIMRIA

  REVISI DENTAL

  ESCOLARS

  En el seu moment se us comunicar la data exacta, si s que el vostre fill/a es troba dins dels grups abans esmentats. Abans de la vacuna o revisi heu de portar a lescola: - Lautoritzaci que se us proporcionar, degudament complimentada. - La cartilla de vacunacions (en el cas de la revisi dental no cal). MALALTIES En cas que el vostre fill/a pateixi una malaltia greu o important ( diabetis, epilpsia, asma, allrgies significatives,...) cal que :

  Ho comuniqueu al tutor/a. Demaneu al pediatre o especialista un informe per al centre amb el

  diagnstic de la malaltia i, sobretot, les pautes a seguir per lescola per tal de normalitzar al mxim la seva escolaritzaci.

  Si fa s del servei de menjador, heu de seguir les mateixes indicacions, tot adreant-vos als responsable del servei, duna manera especial si el vostre fill/a t alguna allrgia. REUNIONS I ENTREVISTES

  Les reunions i entrevistes personals les convocaran els tutors/tutores dels vostres fills/filles per escrit ( a primria mitjanant lagenda). Si, per part vostra, voleu concertar una entrevista amb el tutor/a cal enviar-li una nota o emplenar el full de lAgenda escolar destinat a tal fi. Lhorari de tutories i reunions de pares amb el professorat ser en dimecres, de 12.30 a 13.30. Si el/la vostre/a fill/a t un problema a l'escola, cal que primer us adreceu al seu tutor/a, que s qui millor pot conixer la situaci. Aquest ja us derivar a la direcci del centre si ho creu oport. Per gestionar documentaci administrativa (beques, certificats,...) lhorari de la secretaria del centre ser tots els dies de la setmana de 16.30 a 18 hores. RELIGI

  D'acord amb la normativa vigent, l'ensenyament de la religi t carcter optatiu per als alumnes i s d'oferta obligatria per als centres. Els pares o els tutors dels alumnes, per iniciativa seva, poden modificar l'opci inicial. En aquest cas, la rectificaci s'haur de comunicar per escrit a la direcci del centre durant el darrer trimestre del curs anterior.

 • ESCOLA MESTRE MARCELL DOMINGO DE ROQUETES

  INFORMACI ESCOLAR CURS 2011/1012

  SORTIDES ESCOLARS Per a participar en les sortides escolars, lalumnat ha de portar la corresponent autoritzaci dels pares o tutors legals, sense la qual no hi podran assistir. A linici de curs se us demanar una autoritzaci general per a totes aquelles que es facin sense pagar i sense alterar significativament lhorari marc. Quan un/a alumne/a faci el pagament de la sortida fora del termini establert, romandr en llista despera i la seva participaci estar condicionada a la disponibilitat de places . El centre pot decidir excloure un alumne duna sortida escolar quan hi hagi motius raonables que aix ho aconsellin. INFORMACIONS ESCOLARS

  Lescola t diversos mitjans per tal de fer-vos arribar les informacions que, com a pares/mares/tutors, s convenient que tingueu.

  Les notes informatives. Us arribaran a travs dels vostres fills/filles. Us preguem que reviseu les seves motxilles per tal dassegurar que us arribin totes les informacions que al llarg del cus us anirem enviant, tant lescola com lAMPA.

  Les reunions dinici de cicle. Sn convocades pels tutors i tenen com a objectiu explicar-vos lorganitzaci i funcionament dun determinat cicle. Les dates de les del present curs escolar sn:

  P-3 2 DE SETEMBRE 9.00 HORES

  P-4 28 DE SETEMBRE

  P-5 21 DE SETEMBRE

  12.30 ?

  A LES RESPECTIVES

  AULES

  1r de Primria 26 DE SETEMBRE

  3r de Primria 5 DOCTUBRE

  5 de Primria 6 DOCTUBRE

  17.00 HORES

  AL GIMNS

  s molt important la vostra assistncia ja que en aquestes sessions informatives es donen moltes pautes dactuaci que us poden servir de guia a lhora dajudar els vostres fills/filles des de casa.

  Les entrevistes convocades pel tutor o altres professionals del centre. En elles es tracten temes relacionats amb el procs educatiu dels alumnes de manera personalitzada.

  La revista escolar. Cada curs, sediten 2 nmeros , un per Nadal i un altre a final de curs. s una publicaci gratuta que lescola lliura a totes les famlies que tenen fills/es escolaritzats en el centre.

 • ESCOLA MESTRE MARCELL DOMINGO DE ROQUETES

  INFORMACI ESCOLAR CURS 2011/1012

  BEQUES Lalumnat de PARVULARI pot demanar les beques de llibres al Consell Comarcal. Si alguna famlia desitja demanar aquest ajut pot adrear-se a la secretaria del centre a buscar els corresponents impresos. La convocatria per a demanar beques de llibres per a lalumnat de PRIMRIA es publicar al llarg daquest mes de setembre. Tant bon punt es publiqui us enviarem la informaci adient.

  INFORMACI DE L'ASSOCIACI DE MARES I PARES DEL

  CENTRE

  L'AMPA del centre gestiona diferents activitats i serveis per tal de complementar l'horari escolar i ajudar-vos aix a compaginar-lo amb el vostre horari laboral. Tamb collabora amb l'escola de diferents maneres: festes, revista, adquisici de material inventariable, Per tot l'esmentat, el centre ha de manifestar el seu agrament, tot animant als membres de la seva junta a continuar treballant per l'escola com ho han fet fins ara. Aprofitem tamb per a animar a les famlies que encara no s'han fet scies de l'esmentada associaci a que s'hi facin, ja que s la manera ms directa i efica de treballar per l'escola, en benefici dels vostres fills/filles.

  NORMES DEL CENTRE Les normes que tot seguit us especifiquem tamb les podeu trobar a lagenda escolar, juntament amb altres informacions. Us preguem que la reviseu detingudament ja que ser, en moltes ocasions, la mitjancera entre lescola i vosaltres. NORMES:

  - Els alumnes han de portar els estris i material escolar necessaris per a la realitzaci de les tasques escolars: llibres, agenda, llapis, goma, No podr realitzar l'activitat d'Educaci Fsica l'alumne que no porti roba i calat adequat.

  - Dins la classe no es pot beure ni menjar xiclets ni llaminadures. - A les aules i passadissos, els alumnes no poden deixar que els soni el telfon

  mbil, ni jugar amb ell. Aquesta prohibici es fa extensiva a tota mena de jocs que el puguin distreure (consola, revistes, cromos,). Si a un alumne li sona el mbil o juga amb ell se li requisar i no se li tornar fins que els seus pares no vinguin a buscar-lo.

  - Les dependncies escolars no es poden embrutar. Si un alumne incompleix aquesta norma haur de netejar tot all que hagi embrutat.

  - S'han de respectar els espais del centre i els seus materials, aix com els de la resta de companys i professionals del centre. En cas de causar danys materials intencionadament, ell o els seus tutors legals hauran de reparar econmicament els danys causats.

  - Estan totalment prohibits els actes d'indisciplina i les injries o les ofenses als companys o altres membres de la comunitat educativa que depassin la correcci o la desconsideraci.

 • ESCOLA MESTRE MARCELL DOMINGO DE ROQUETES

  INFORMACI ESCOLAR CURS 2011/1012

  - Estan prohibides les agressions, amenaces, vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa.

  PROGRAMA DE REUTILITZACI DE LLIBRES DE TEXT

  MATERIAL DIDCTIC COMPLEMENTARI

  El centre participa, des de fa cinc cursos, en el Programa Cooperatiu de reutilitzaci de llibres de text i material didctic complementari. Per aquest motiu lalumnat de Primria gaudeix duns llibres que lescola cedeix en prstec. En aquest moment sn:

  Amb aquesta actuaci pretenem lestalvi econmic a les famlies i educar envers el respecte i la conservaci dels llibres i material escolar. Us demanem la vostra collaboraci ajudant els vostres fills/es a mantenir en bon estat els llibres que el centre els cedeix en prstec. Si algun alumne, per un s inadequat, fa malb algun llibre del centre, es demanar als pares el pagament del seu import i, si no sen fan crrec, el seu fill/a quedar excls del programa.

  LECTURES DICCIONARI CATAL/ CASTELL

  DICCIONARI ANGLS

  LL. TEXT ANGLS

  LL. TEXT CASTELL

  LL. TEXT MATEMAT.

  C. INICIAL X C. MITJ X X X X C. SUPERIOR X X X X X

 • ESCOLA MESTRE MARCELL DOMINGO DE ROQUETES

  INFORMACI ESCOLAR CURS 2011/1012

  TUTORIES I ESPECIALITATS CURS 2011/2012 EDUCACI INFANTIL

  P3-A Assumpci Artigas Playa P3-B Montse Alcn Alcn P3-C Cinta Prez Mangran

  P3

  P3-D Immaculada Cid Sol P4-A Pilar Fort Yago P4-B Ldia Grau Roche

  P4

  P4-C ngels Lpez Marn P5-A Maria Albacar Garca P5-B M Jess Baiges Salvad

  P5

  P5-C Rosa Espelta Jov Refor Nria Estrada Viladrich

  Yolanda Fernndez Gonzlez Azahara Moyano Aguilar

  TEI ( Auxiliar P.3) Montse Pla Toms Coordinadora Cinta Prez Mangran

  EDUCACI PRIMRIA 1-A Marta Capera Cases 1-B Ivana Canalda Vidal/ Raquel Prez Daz 1-C Gerard Pallars Llunart 2-A Pilar Pons Barcel 2-B Jaume Sastre Cortiella

  CICLE INICIAL

  2-C ngela Domingo Salvador/ Paula Bayo Cantos Coordinadora Marta Capera Cases

  EDUCACI PRIMRIA 3-A Ldia Beds Beds 3-B Monserrat Cortiella Homedes 3-C M Pilar Rodrguez Lpez 4-A Maria Amparo Garca Guimer 4-B M Teresa Mart Gonzlez

  CICLE MITJ

  4-C Marina Garca Fernndez Coordinadora Palmira Mestre Tena

 • ESCOLA MESTRE MARCELL DOMIN...