INOVACIJE U NASTAVI

  • View
    135

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INOVACIJE U NASTAVI. I K T. dr Anđelija Ivkov -D žigurski. POJAM NASTAV E. NASTAVA JE VRLO SLOŽEN PROCES NASTAVA PREDSTAVLJA JEDAN OD MNOGIH VIDOVA VASPITANJA TJ. JEDAN OD MNOGIH VIDOVA INTENCIONALNOG (NAMERNOG) U TICANJA NA RAZVITAK LIČNOSTI. NASTAVOM RUKOVODE NASTAVNICI. - PowerPoint PPT Presentation

Text of INOVACIJE U NASTAVI

Slide 1

INOVACIJE U NASTAVI

dr Anelija Ivkov-Digurski

I K TPOJAM NASTAVE NASTAVA JE VRLO SLOEN PROCES

NASTAVA PREDSTAVLJA JEDAN OD MNOGIH VIDOVA VASPITANJA TJ. JEDAN OD MNOGIH VIDOVA INTENCIONALNOG (NAMERNOG) UTICANJA NA RAZVITAK LINOSTI

NASTAVOM RUKOVODE NASTAVNICI

NASTAVA JE VRLO SLOEN PROCES U KOJEM UENICI SVESNO, AKTIVNO I PO ODREENOM SISTEMU USVAJAJU ZNANJE, VETINE I NAVIKE, RAZVIJAJU SVOJE FIZIKE I PSIHIKE SPOSOBNOSTI, IZGRAUJU NAUNI POGLED NA SVET, STIU RADNE NAVIKE I RAZVIJAJU KULTURU RADA. NASTAVOM SMATRA ONO UENJE UZ (NEPOSREDNU ILI POSREDNU) NASTAVNIKOVU POMO KOJE SE REALIZUJE U KOLAMA I DRUGIM NJIMA SLINIM USTANOVAMA, I TO PO UTVRENIM, OZVANIENIM (NASTAVNIM) PLANOVIMA I PROGRAMIMA. NASTAVA MOE BITI INDIVIDUALNA I KOLEKTIVNA Nastava geografijeGeografija je nauka o stvarnoj, dananjoj povrini Zemlje, koja je posledica uzajamnih uticaja prirodne osnove i drutvenih inilaca Moderna geografija nije vie ono to je bila pre.

Kao nauna disciplina ona vie ne moe biti deskriptivna i mora se to tenje povezivati sa aktuelnim ivotom.

Pravilno shvatanje geografije i pravilno prikazivanje razliitih geografskih fenomena kroz prizmu kompleksnosti i uzronosti prua uenikukompleksno razumevanje pojava u prirodi i drutvu.

ta je u geografiji ono originalno to joj daje tako veliku drutvenu vrednost:

Geografija lokalizira. Prvi zadatak geografije je u tome da nas upoznaje s prostornim fenomenima na Zemlji, da ih lokalizira i reprezentira na karti.

Geografija opisuje, tj. daje ivu sliku kraja i prostora, ali ne suvoparnu i mrtvu i samo sa imenima i statistikim podacima, nego tako da koordinira i sintetizira fenomene i krajeve u celini. Zato je razumljivo da je regionalno geografsko tretiranje bitna crta geografskog rada.

Geografija uporeuje. Geografske injenice ne moemo razumeti ako ih meusobno ne uporeujemo, kod nas i u svetu. To je smisao celovitosti pojava na Zemlji.

Geografija prua jasnu i zaokruenu sliku zaviaja i ue domovine u meusobnoj zavisnosti pojava.

Geografija omoguava upoznavanje ostalog sveta

Geografija otkriva lepote raznih krajeva, lepote i bogatstva zemalja, i razvija ljubav prema prirodi.

Ona otkriva uzroke zaostalosti odnosno napretka, uspehe i neuspehe ljudi u njihovom razvitku.

Geografija nastupa protiv nekih reakcionarnih ideolokih i politikih ideja kao to su, na primer, nacionalizam, ovinizam, rasizam, imperijalizam, kolonijalizam.

Komparacijom, analizom i sintezom geografija razvija kritinost, samostalnost i intelektualnu sposobnost.

Geografija, izgrauje pogled na ekonomske, drutvene i politike probleme kod nas i u svetu.

UNESCO upozorava nastavnike geografije da se u nastavi geografije moraju vie nego ikad obazirati, osim na principe moderne geografske nauke, i na psiholoke i pedagoke zahteve.

Nastava geografije mora da polazi:

od jednostavnog ka sloenom,od poznatog ka nepoznatom,od blieg ka daljem,od konkretnog ka apstraktnom

Geografsko obrazovanje obuhvata tri kategorije elemenata

Stvarno geografsko znanje geografske injenice, geografske veze i geografske zakonitosti.uoavanje prostornosti,kompleksnost posmatranja,sposobnost otkrivanja kauzalnih veza,uoavanje raznovrsnosti,utvrivanje individualnosti,genetski pristup sposobnost da sve geografske injenice, veza i zakonitosti budu svrstavane u odreene pojmovne kategorije i sisteme.

Geografski nain miljenja

Praktine vetine i navike

Rad sa geografskim kartama

Rad sa globusom

Rad sa maketama, modelima, sandukom s peskom

Rad na terenu

Pod inovacijama podrazumevamo promene i novine na svim oblicima nastavnog rada. INOVACIJE U NASTAVIPrimenom novih metoda mora biti obezbeena maksimalna aktivnost uenika u smislu njihovog istraivakog i samostalnog rada.

podrazumeva i korienje novih oblika i metoda rada korienje novih didaktikih materijalaModerna organizacija nastave u osnovnim i srednjim kolama je nezamisliva bez inovacija. ULOGA RAUNARA U NASTAVI UOPTE 50-tih XX veka, NOVA ETAPA U RAZVOJU NASTAVE(magnetofon, televizor, maine za uenje ....komjuteri)

UENJE KROZ IGRU

RAUNAR U SAVREMENOM SVETU (nauka, tehnika, medicina, umetnost .)

Digitalni ivot je sve vie sloen, jedna osoba (nastavnik ili uenik) koristi vie od jednog raunarskog ureaja kod kue ili na poslu, ili ak i u pokretu u autobusu ili u parku: stoni raunar, laptop raunar, pametni telefon, tablet raunar

2000. 60-70% stanovnitva vodeih svetskih zemalja 2012. oko 2,5 milijarde svetske populacije (34%)

IKTPREDNOSTI PRIMENE RAUNARA U NASTAVIOmoguavaju lake uenje i bre savladavanje gradiva Imaju primenu u razliitim oblicima nastavnog rada i njegovim razliitim fazama Pruaju mogunost da se ekonomie vremenom Omoguavaju da se naueno due pamti Modernizacija nastave Neophodni tehniki preduslovi

ALI Konsultantska agencija Gartner (Gartner) iz Sjedinjenih Amerikih Drava, krajem 2012. sprovela je istraivanje i identifikovala deset tehnolokih trendova za 2013.

Imaju: pretraivae interneta, belenice, planere, kalendare i omoguavaju preuzimanje besplatnih aplikacija za razne sfere obrazovanja: aplikacija za uenje jezika, renika, matematikih formula, kvizova, konvertera .. Prema istraivanju agencije ABI tokom 2012. korisnici preuzeli 36 miliona aplikacija !!!Od kraja 2008. godine, Majkrosoft je poeo sa uvoenjem servisa u tzv. raunarskom oblaku (eng. cloud). SkyDrive

Office 365Komponente :

Elektronska pota i kalendar, upravljanje zadacima

Veb konferencije i razmena kratkih poruka

Online prostor za skladitenje podataka (SkyDrive)

Timski sajtovi i prostor za prezentovanje, razmenu i saradnju na dokumentima

Office Web Apps - pregled, izmena i kreiranje Office dokumenata putem internet pregledaa

Sve ove usluge mogue je:

koristiti putem internet pregledaa na mobilnim ureajima (Windows Mobile, iOS, Android) , ne samo na prenosivim ili stonim raunarima

koristiti uporedo sa aplikacijama drugih proizvoaa koje se integriu sa Office 365 Usluga Office 365 za obrazovanjeOffice 365 za obrazovanje je besplatan za nivo A1 i A2, a naplauje se za nivo A3 i A4 .Majkrosoft nudi garanciju da e sistem biti dostupan 99.9%.

Kako se ceo sistem nalazi na internetu, ne morate da brinete o auriranju softvera

Za sve datoteke se uvaju prethodne verzije tako da se uvek moete vratiti na neku stariju verziju dokumenta ili ak povratiti izbrisan dokumentOffice 365 za obrazovanjeORGANIZACIJA NASTAVE UZ POMO RAUNARA

PREDVIANJA STRUNJAKA U PRIMENI IKT-A (INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE) U NASTAVINiki Hokli pet glavnih trendova u obrazovanju

Mobilno uenje primena mobilnih ureaja u obrazovanju

Preokrenuta uionica - podrazumeva izmetanje obrade novog gradiva iz same uionice postavljanjem adekvatnog nastavnog materijalakue, ali i uputstava i objanjenja nastavnika kako bi se vreme u koli, na asu, iskoristilo za praktinu primenu nauenog, vebe, demonstracije, diskusije

MOOC kursevi - MasOvni otvoreni onlajn kursevi

Proirena stvarnost (eng. augmented reality) - predstavlja spoj stvarnog i virtuelnog sveta, gde se elementi stvarnog sveta, uz pomo za to namenjenih softvera, modifikuju, dodaju se zvuci, grafika, podaci, ime se dati element stvarnosti uveava odnosno obogauje(Majkrosoft naoare ili Gugl naoare)

Digitalna pismenost - samo umee korienja IKT-a u nastavi, ve i dobar odabir programa, alata, naina, a najpre cilja njihove primeneNIK PII, KREG VAJS I DRUGI

predviaju da e se jo vie koristiti video i da e popularnost mobilnih ureaja, naroito tablet raunara i aplikacija nastaviti da raste !Projekat ,,Digitalne koleomoguio da 2808 kola u Srbiji dobije potpuno opremljene raunarske uionice. po jedan kabinet sa 30 kompjutera blizu 120 miliona evra bie uloeno u kupovinu raunaraOblici uenja pomou raunara mogu se klasifikovati :

Po socijalnom kriterijumu frontalni, grupni, uenje u parovima individualni oblik rada;

Etape nastave i uenja - predavanje simuliranje, proveravanje, treniranja ocenjivanje;

Vrste programa linearni, razgranati, algoritamski heuristiki

OBLICI I METODE UENJA UZ PRIMENU RAUNARAVebanje (dril) se sastoji u prezentiranju ueniku novih informacija i problema koje treba reiti. Pouavanje kao strategija polazi od toga da se uenicima najpre daje informacija i primeri, a onda s tim u vezi postavi problem u vidu pitanja. Dijalog je strategija koja omoguava slobodnu, fleksibilnu interakciju izmeu uenika i raunara. Reavanje problema kao strategija ima veliku prednost u procesu uenja i nastave. Sve strategije omoguavaju idividualizovani pristup ueniku, uvaavaju sve njegove individualne potrebe i mogunosti, a pouavanje prerasta u uenje (samouenje)!!!Uloga nastavnika !

U nastavi se mogu primeniti sledee nastavne metode:

Dijaloka - omoguava da se uenici uvedu u program, da naprave plan rada i da se motiviu za predstojeu aktivnost polazei od znaaja njenog izvrenja, odnosno cilja koji treba ostvariti, tj. sadraja koje treba nauiti

Istraivaka - podrazumeva samostalno traganje za injenicama, pronalaenje relevantnih veza i odnosa meu podacima, prestruktuiranja podataka, redefiniciju i samostalno dolaenje do novih rezultata.

Uenje putem reavanja problema - omoguava visok nivo kreativnosti uenika. Uenik i raunar naizmenino jedan drugom mogu postavljati problem - zadatke i reavaju problemske situacije.

Simuliranje - Uenik svojim kreativnim stavovima moe menjati vari