INRICHTING VAN DE WERF/WERF ?· brandblusser bij de hand bij werken met gevaarlijke producten en als…

  • Published on
    26-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Renovatie van de gebouwen 14 en 15 van Elishout,Grysonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht)</p> <p>Algemeen VGV-plan</p> <p>nr activiteitencategorie </p> <p>personeelrisico's / oorzaak / bron preventiemaatregelen</p> <p>uitvoerings-</p> <p>verantwoordelijke</p> <p>INRICHTING VAN DE WERF/WERFORGANISATIE1 Afsluiting en signalisatie hoofdaannemer</p> <p>- betreden werf zonder toelating</p> <p>arbeider, bezoeker</p> <p>ongevallen door derden duidelijke verbodstekens betreffende toegang onbevoegden</p> <p>- betreden werf door bezoeker duidelijke vermelding van veiligheidsvoorschriften op de werfsignalisatie volgens het ARABgevaarlijke zones afsluiten</p> <p>2 Toegang, parkeerruimte hoofdaannemer</p> <p>Werfcirculatie, verkeersroute, gevarenzones</p> <p>- interventies in geval van ongeluk</p> <p>arbeider, bezoeker</p> <p>hinderen bij interventies (ambulance, brandweer,)</p> <p>de toegangen vrijhouden van obstakels</p> <p>parkeerverbod in zone toegangen- transport personeel arbeider ongevallen t.g.v. struikelen dagelijkse afvoer en opslag van het afval elke aannemer</p> <p>regelmatig onderhoud van de werfwegen en werkplekken</p> <p>- transport van goederen verkeersplan uitwerken en invoerenten allen tijde dient een veilige doorgang voor de </p> <p>gebruikers behouden te blijven</p> <p>4 Diverse utilitaire lokalen (refter, vestiaire, sanitaire ruimte) hoofdaannemer</p> <p>- eten arbeider algemeen uitgeruste lokalen gedurende de gehele periode van de werken volgens geldende CAO. Te voorzien door de inschrijver.voldoende ruimte i.f.v. aantal arbeidersDe veiligheidscordinator stelt dat er NIET gegeten mag worden op de werf.</p> <p>- verpozen brand brandbestrijdingsmiddelen- sanitair onbehagelijk gevoel uitgeruste lokalen gedurende de gehele periode van </p> <p>de werken volgens geldende CAO. 1984.Mobiele WC te voorzien door inschrijver</p> <p>5 Overdekte werkplekken</p> <p>- allerlei werkzaamheden arbeider brand brandbestrijdingsmiddelen ter plaatsen elke aannemerindividuele en collectieve beschermingsmaatregelen</p> <p>lichamelijke aandoeningen ventilatiemogelijkheden (volgens ARAB)</p> <p>orde en netheid (ARAB) elke aannemervoldoende verlichting en noodverlichting (ARAB)</p> <p>kwetsuren werfinrichtingsplan van de bouwplaatshulp- en interventieplan in geval van noodlijst met dringende noodoproepnummers aanplakken Elke aannemer dient </p> <p>dit dmv een toolbox </p> <p>over te brengen naar </p> <p>zijn arbeiders.</p> <p>6 Stockage van materiaal en materieel iedere aannemer</p> <p>altijd in samenspraak met veiligheidscordinator en hoofdaannemer en huurder / eigenaarinplanting vermelden op werkinrichtingsplanorde en netheid</p> <p>- lossen en laden ongevallen bij manipulatie organisatie van de stockageplaatsen</p> <p>- transport iedere aannemer krijgt zone toegewezenhet vallen van gestockeerde goederen</p> <p>deskundig stapelen, laden en lossen</p> <p>7 Stockage van gevaarlijke producten iedere aannemer</p> <p>Werken met gevaarlijke producten altijd in samenspraak met veiligheidscordinator en hoofdaannemeropslag gasflessen: NIET IN HET GEBOUWinplanting vermelden op werkinrichtingsplanmsds-fiche gevaarlijke productenorde en netheidsignalisatie en etikettering van de productenaanbrengen brandbestrijdingsmiddelen- voldoende aantal- gepaste middelen i.f.v. de producten- regelmatig controleren en onderhouden- gemakkelijk bereikbaar- relevante oefeningen organiseren</p> <p>ernstige ongevallen met mogelijk dood tot gevolg</p> <p>hulp- en interventieplan in geval van nood aanplakken</p> <p>121V-Vlaamse Gemeenschapscommissie-V&amp;G-0705-FM.xlsBureau Bouwtechniek SA Inrichting-Organisatie werf</p> <p>5/07/20121/10</p> <p>Renovatie van de gebouwen 14 en 15 van Elishout,Grysonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht)</p> <p>Algemeen VGV-plan</p> <p>lijst met dringende noodoproepnummers aanplakken</p> <p>intoxicatie PBM gebruikeninhaleren van schadelijke stoffen/gassen</p> <p>ventileren</p> <p>milieuschade restanten en verpakking terug te nemengeen afval verbranden</p> <p>8 Stockage van toestellen onder druk iedere aannemer</p> <p>arbeider altijd in samenspraak met veiligheidscordinator en hoofdaannemerorganisatie van n centrale opslagplaatsde wet verbied het opslaan van gasflessen in ondergrondse niveaus. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een procedure met de cordinator uitgewerkt op er veilig kan gewerkt worden.inplanting vermelden op werkinrichtingsplansignalisatie en etikettering van de producten</p> <p>brand aanbrengen brandbestrijdingsmiddelenernstige ongevallen (dodelijke ongevallen)</p> <p>hulp- en interventieplan in geval van nood aanplakken</p> <p>schade aan het gebouw lijst met dringende noodoproepnummers aanplakken</p> <p>9 Installatie voor energiedistributie iedere aannemer</p> <p>arbeider, ploegbaas</p> <p>brand gebruik van geschikt materiaal i.f.v. de aard en vermogen van verdeelde energie</p> <p>elektrocutie uitvoering enkel door deskundigecontact opnemen met verdelende maatschappijinstallatie laten keurenregelmatige controle en onderhoudleidingen- zoveel mogelijk buiten werfzone- in werfzone: leidingen beschermen- passende waarschuwingen</p> <p>10 Materieel voor transport iedere aannemer</p> <p>- algemeen arbeider, ploegbaas</p> <p>ongevallen bij manipulatie alle conformiteitdocumenten en reglementaire keuringen</p> <p>- verticaal transport (kranen) naar beneden vallen van voorwerpen</p> <p>controle voor de inbedrijfstelling</p> <p>- horizontaal transport individuele en collectieve beschermingsmaatregelen</p> <p>cabine bestuurder: beschermen tegen vallende voorwerpen</p> <p>kantelen maximale toelaatbare belasting respecterenstevige cabine bestuurder (beletten van verplettering)</p> <p>brand en elektrocutie brandbestrijdingsmiddelen ter plaatsenbotsing met bestaande constructiedelen</p> <p>concept van het materieel</p> <p>enkel laten bedienen door getraind personeelongevallen bij circulatie duidelijke signalisatie</p> <p>onderhoud en organisatie van de verkeersroutesverkeersplan bijhouden</p> <p>breken aanslagmateriaal toegelaten capaciteit niet overschrijdenwegschuiven van last gebruik van geschikt aanslagmiddelen</p> <p>arbeiders mogen zich niet begeven in de gevaren zone</p> <p>11 personeel iedere aannemer</p> <p>alle werkzaamheden personeel regelmatig informeren over veiligheidsmaatregelen - toolboxmeetings</p> <p>kwetsuren allerhande individuele en collectieve beschermingsmaatregelen toepassenwerfleiding dient ten allen tijde het voorbeeld te geven</p> <p>nachtwerk of overuren verpozingmogelijkheden (ARAB) en/of ploegafwisselingrespecteren van de planning om dit te voorkomen</p> <p>vallende voorwerpen ervoor zogen dat er geen gelijktijdige werkzaamheden boven elkaar uitgevoerd worden</p> <p>atmosfeer met gas, dampen, stof</p> <p>blootstelling aan bijzondere risico's</p> <p>niemand mag deze zone betreden (voorkomen gevaar)controle van de atmosfeerpermanente controle van het personeelinterventieplan uitwerken, EHBOopleiding van het personeel</p> <p>121V-Vlaamse Gemeenschapscommissie-V&amp;G-0705-FM.xlsBureau Bouwtechniek SA Inrichting-Organisatie werf</p> <p>5/07/20122/10</p> <p>Renovatie van de gebouwen 14 en 15 van Elishout,Grysonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht)</p> <p>Algemeen VGV-plan</p> <p>risico's bij het inschakelen van interim personeel</p> <p>verantwoordelijke per interim aanduiden (peterfiguur)</p> <p>interim dient veiligheidsopleiding gekregen te hebben</p> <p>interim inlichten over veiligheid- en gezondheidsplan werfinterim dient geschikt voor uitvoeren van werk</p> <p>13 brandveiligheid iedere aannemer</p> <p>systeem vuurvergunning uitwerken iedere aannemer onder toezicht van </p> <p>hoofdaannemer</p> <p>arbeider kwetsen van personen hulp- en interventieplan in geval van noodbrandblusser bij de hand bij werken met gevaarlijke producten en als er t.g.v. de werken vonken kunnen ontstaan</p> <p>panieksituaties lijst met dringende noodoproepnummers aanplakken elke aannemer via een toolbox te bespreken </p> <p>met arbeiders</p> <p>15 algemeen iedere aannemer</p> <p>- gelijktijdige werkzaamheden arbeiders gevaren bij gelijktijdige werkzaamheden</p> <p>startvergadering alvorens de werken aan te vangen </p> <p>aanwezigheid verantwoordelijke op voorafgaandelijke werfvergadering</p> <p>alle betrokken partijen</p> <p>werfbezoeken en cordinatievergaderingen</p> <p>- successieve werkzaamheden bezoekers gevaren door successieve werkzaamheden</p> <p>planning der werken respecteren</p> <p>- collectieve gebruik maken van materiaal</p> <p>machinisten gevaren door aanwezigheid van verschillende aannemers</p> <p>alle beschermingsmaatregelen zoveel mogelijk definitief voorzien</p> <p>- elektrische installatie leveranciersverdeelkasten elektrocutie enkel CE gekeurd materiaal gebruiken</p> <p>kortsluitingen veiligheidsvoorzieningen van machines in geen geval eliminerenenkel gebruik maken van elektrische installatie die voldoet aan het AREI + keuring verdeelkast</p> <p>- mechanisch materiaalkraan en hijstoestellen vallen van voorwerpen respecteren van voorschriften inzake belasting kraan </p> <p>(max... reikwijdte, max.. gewicht, afmetingen,)</p> <p>vallen van personen van grote hoogte</p> <p>hijskraan en accessoires i.f.v. gewichten en aard van de lastdagelijks nazicht van hijskraan en accessoiresmachines laten keuren voor ingebruikname+ wettelijke keuringenDe wettelijke keuring houdt geen rekening met het al dan niet voldoende stabiel zijn van de ondergrond. </p> <p> Het is aan de aannemer de garantie te bieden dat de grond voldoende weerstandbiedend is, en er zich geen afschuivingen of grondverschuivingen kunnen voordoen die de stabiliteit van de kraan in het gedrang brengen.degelijk opgeleide seingever</p> <p>knellen, pletten vrije zone van 80cm rondom snelbouwkraan afbakenen</p> <p>16 afval arbeiders struikelen looproute vrij houden iedere aannemerwerkplekken en bouwplaats dagelijks opruimen stockage van het sloopafval organiseren en plannen</p> <p>17 veiligheidsvoorzieningen arbeiders, ploegbaas</p> <p>wegnemen eerder aangebrachte (veiligheid) voorzieningen</p> <p>(Veiligheid)voorzieningen door anderen (eerder) aangebracht, worden door de onderaannemer in stand gelaten, tenzij dit niet anders mogelijk is.</p> <p>iedere aannemer</p> <p>Moeten de (veiligheid)voorzieningen toch veranderd worden, dan brengt de onderaannemer deze voorzieningen zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat terug.De onderaannemer zorgt er in ieder geval voor dat daar waar (veiligheid)voorzieningen weggehaald of veranderd worden, gn gevaar voor derden kan ontstaan (markeren, afzetten, signalering, andere hulpmiddelen e.d.).</p> <p>121V-Vlaamse Gemeenschapscommissie-V&amp;G-0705-FM.xlsBureau Bouwtechniek SA Inrichting-Organisatie werf</p> <p>5/07/20123/10</p> <p>Renovatie van de gebouwen 14 en 15 van Elishout,Grysonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht)</p> <p>Algemeen VGV-plan</p> <p>gevaar voor derden, ondanks (veiligheid)voorzieningen</p> <p>Indien de werkzaamheden van de onderaannemer ondanks de (veiligheid) voorzieningen, gevaar voor derden oplevert, welke in hetzelfde werkgebied als de onderaannemer werkzaam zijn, meldt deze dit aan de uitvoerder voor aanvullende maatregelen.</p> <p>18 arbeiders, ploegbaas</p> <p>Niet genformeerde werknemers door wijziging van de hele ploeg</p> <p>In het geval van wijziging van de samenstelling van de ploeg of van wisseling van de hele ploeg, informeert de onderaannemer zijn werknemers over de in dit V&amp;G-deelplan gemaakte afspraken.</p> <p>iedere aannemer</p> <p>Iedere werknemer van onderaannemer heeft een meldingsplicht bij de uitvoerder wanneer zij voor het eerst op een werf komen om de introductie/veiligheidsvoorschriften in ontvangst te nemen.</p> <p>afgevaardigde ontoereikende informatie quasi permanente aanwezigheid op de bouwplaats van een afgevaardigde van de hoofdaannemer</p> <p>19 administratie alle betrokken partijen</p> <p>elke aannemer dient zich dagelijks in te schrijven in het cordinatiedagboek dat gentegreerd wordt in het dagboek der werken.</p> <p>iedere aannemer</p> <p>de cordinator noteert bij elk bezoek de tekortkomingen of gemaakte afspraken in het dagboek</p> <p>het dagboek dient tezamen met de verslagen van de cordinator gelezen te worden</p> <p>20 werfleiding niet doorgeven informatie veiligheidscordinator verdeelt de verslagen naar de hoofd en nevenaannemers, elke aannemer geeft </p> <p>de verslagen door aan zijn onderaannemers</p> <p>iedere aannemer</p> <p>21 dient ondertekend voor aanvang der werken, 1 </p> <p>formulier per dag</p> <p>iedere aannemer</p> <p>23 iedere aannemer</p> <p>aannemer diegene die voortvloeien uit de wet van 4 augustus 1996 en haar uitvoeringsbesluiten zoals 4 augustus 1996 en haar uitvoeringsbesluiten zoals het KB van 25/01/01 </p> <p>betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen evenals het ARAB.In geval de aannemer (onderaannemer) zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid niet naleeft, kan de bouwheer, na ingebrekestelling, alle maatregelen nemen, die nodig zijn en dit op koste van de in gebreke zijnde aannemerovereenkomstig artikel 29 van de wet van 4 augustus 1996,</p> <p>In geval van dreigend gevaar is de bouwheer vrijgesteld van de in vorige alinea genoemde ingebrekestelling.</p> <p>elke aannemer is ertoe gehouden om al zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen na te leven en vooral</p> <p>informatie-overdracht</p> <p>informatieoverdracht door </p> <p>verslaggeving</p> <p>vuurvergunning</p> <p>verantwoordelijkheid </p> <p>121V-Vlaamse Gemeenschapscommissie-V&amp;G-0705-FM.xlsBureau Bouwtechniek SA Inrichting-Organisatie werf</p> <p>5/07/20124/10</p> <p>Renovatie van de gebouwen 14 en 15 van Elishout,Grysonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht)</p> <p>Algemeen VGV-plan</p> <p>nr Activiteiten risico's / oorzaak / bron preventiemaatregelenkost</p> <p>prijs</p> <p>uitvoerings-</p> <p>verantwoordelijke</p> <p>CORDINATIEVE MAATREGELENLeveren, be-/verwerken en plaatsen. </p> <p>De door de uitvoerder aangestelden en specialisten.</p> <p>SIGNALISATIE Cfr.KB van 7 MEI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg</p> <p>GP hoofdaannemer</p> <p>INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS GP hoofdaannemer</p> <p>betreden werf zonder toelating arbeider, bezoeker</p> <p>ongevallen door derden duidelijke verbodstekens betreffende toegang onbevoegden.</p> <p>de werfafsluiting dient dermate opgebouwd dat onbevoegden ze niet zonder hulpmiddelen uit de steunen kunnen tillen (uittilbeveiliging). De hekken dienen stevig aan elkaar bevestigd te worden (dus niet verbonden met wapeningsijzer).</p> <p>lopen langs de werf voorbijgangers indien de steunen op de straat staan,en er voetgangers voorbij dienen te gaan, dienen de steunen dermate geplaatst dat alle risico op struikelen (ook voor mindervaliden) voorkomen wordt</p> <p>Gebruik stellingen gebrek aan veilige stellingen De hoofdaannemer staat in voor de aanstelling van de bevoegde persoon "stellingen". Hij kan dit delegeren of contractueel aan neven en/of onderaannemers toevertrouwen.De hoofdaannemer dient de veiligheidscordinator te melden wie de bevoegde persoon is. Eventuele contractuele overeenkomsten dienen hem getoond te worden.</p> <p>KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte meldt oa:De werkgever die de steiger gebruikt wijst een persoon aan, hierna de bevoegde persoon genoemd, die door middel van een opleiding de vereiste kennis heeft verworven voor het uitvoeren van de volgende taken : </p> <p>1 waken over de toepassing van de maatregelen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen; 2 waken...</p>