INSTALACJE SANITARNE - Lubuskie INSTALACJE SANITARNE 1. Dane ogأ³lne. Niniejsza dokumentacja zawiera

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSTALACJE SANITARNE - Lubuskie INSTALACJE SANITARNE 1. Dane ogأ³lne. Niniejsza dokumentacja...

 • INSTALACJE SANITARNE 1. Dane ogólne. Niniejsza dokumentacja zawiera rozwiązania techniczne dla rozbudowywanej i przebudowywanej świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami technicznymi w miejscowości Nowe Kramsko, gmina Babimost, na terenie działki nr 711. Jest to budynek parterowy z podpiwniczeniem pod sceną. 2. Instalacja wodociągowa. Rozbudowywana świetlica wiejska zaopatrywana będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego zasilającego istniejącą część budynku. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać za pomocą trójnika PE wraz z zasuwą. Nad końcówką trzpienia zasuwy na poziomie terenu zamontować skrzynkę żeliwną osłonową. Minimalne przykrycie wodociągu powinno wynosić 1,4 m. Spadek w kierunku połączenia min. 3,0%. Dno wykopu powinno być oczyszczone. Pod przewód wykonać podsypkę z piasku o grubości 15 cm, a nad wodociąg – nadsypka o grubości 10 cm. W odległości 40 cm nad przyłączem ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczą. 2.1. Rozwiązania techniczne instalacji wewnętrznej. * Obliczenia normatywnego wypływu z pkt czerpalnych dla budynku świetlicy wiejskiej przedstawiono poniżej:

  Rodzaj przyboru Ilość qn [dm3/s] Σqn [dm3/s] Umywalka 4 0,14 0,56 Zlewozmywak 3 0,14 0,42 Płuczka zbiornikowa 1 0,13 0,13 Zawór ze złączką do węża 2 0,15 0,30 Zmywarka do naczyń 1 0,15 0,15 Razem: 1,56

  Przepływ obliczeniowy wg normy PN-92/B-01706: Wymiarowania przewodu wodociągowego dokonano metodą przepływu obliczeniowego wg PN- 92/B01706. Ze względu na charakter projektowanego budynku oraz przy założeniu, iż wypływ jednostkowy punktów czerpalnych qn < 0,5 dm3/s; 0,1 < ∑ qn ≤ 20 dm3/s, przepływ q określono wg wzoru: q = 0,682 x (Σqn)0,45 – 0,14 [dm3/s] q = 0,682 x (1,56)0,45 – 0,14 = 0,69 dm3/s x 3,6 = 2,5 m3/h. * Wyznaczenie przepływu obliczeniowego na cele p.poż. dla świetlicy. Instalację ppoż. wyposażono w jeden hydrant wewnętrzny dn25. Wydajność nominalna hydrantu wewnętrznego wynosi - 1 dm3/s. Przepływ obliczeniowy na cele ppoż. wynosi: qppoż. = 1,0 dm3/s = 3,6 m3/h * Dobór wodomierza dla świetlicy. Wodomierz dobrano na przepływ większy tj. dla celów ppoż. qppoż. = 3,6 m3/h

 • Ustalenie umownego przepływu obliczeniowego qw [m3/h] ze wzoru: qw = 2 x q [m3/h] gdzie: qw - umowny przepływ obliczeniowy [m3/h], q - przepływ obliczeniowy dla budynku [m3/h]. qw = 2 x 3,6 m3/h = 7,2 m3/h Dla obliczonego przepływu dobrano wodomierz skrzydełkowy METRON - WS 6,0 o qp=6,0 m3/h o średnicy nominalnej 32 mm. Maksymalny strumień objętości qmax = 12,0 m3/h. Sprawdzenie warunków prawidłowości doboru wodomierza : 1.

  q ≤ [m3/h] 2. DN ≤ d [mm] gdzie : DN - nominalna średnica dobranego wodomierza , DN 32 mm . d - średnica przewodu na którym zamontowano wodomierz , DN 32 mm. qmax - maksymalny roboczy strumień objętości dobranego wodomierza , dla wodomierza WS 6,0 – qmax = 12,0 m3/h. q - przepływ obliczeniowy dla budynku , q = 3,6 m3/h 1.

  = = 6,0 m3/h 3,6 m3/h < 6,0 m3/h 2. DN32 mm ≤ DN32 mm Warunki prawidłowości doboru wodomierza zostały spełnione. Za wodomierzem zainstalować należy zawór zwrotny typu BA wg wymagań normy PN-EN 1717:2003. Urządzenia muszą być łatwo dostępne i zabezpieczone przed wpływem niskiej i wysokiej temperatury. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563 z 2006 roku) oraz zgodnie z wytycznymi ppoż. zawartymi w PB w przebudowywanym budynku zaprojektowano instalacją przeciwpożarową, wyposażoną w jeden hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym o długości 30m. Wydajność nominalna hydrantu ,,25” mierzona na wylocie prądownicy wynosi 1,0 dm3/s, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 Mpa. Hydrant zlokalizowany będzie na sali zabaw (lokalizacja wg rysunku S2). Instalację wody hydrantowej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 łączonych na gwint. Główny ciąg hydrantowy oraz pion izolować otulinami termoizolacyjnymi.

 • Projektuje się wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/Al./PEX w systemie HKS Sitec firmy PURMO (system ze złączami zaprasowanymi umożliwiający układanie rur w posadzkach i bruzdach ściennych). Przewody należy prowadzić pod posadzką oraz w bruzdach ścian budynku. Przewody rozprowadzające należy izolować otulinami z pianki polietylenowej typu Thermaflex FRZ o grubości 13,0mm. Piony oraz poziomy prowadzone w bruździe ściennej (lub w posadzce), należy izolować otuliną z pianki polietylenowej typu Thermocompact Stabi, laminowanej na zewnątrz folią polietylenową – grubość izolacji 9,0mm. Zasady montażu rur – zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu. Podejścia do przyborów należy wykonać za pomocą kształtek. Woda ciepła przygotowywana będzie w gazowym kotle c.o. Viessmann Vitodens 222-W ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 46 litrów. Po montażu instalacji wody wykonać próby na szczelność i ciśnienie zgodnie z wytycznymi dla systemów z rur PE. Instalację wykonaną z zastosowaniem przewodów stalowych, a także stalową armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5- 54:1999. W przejściach przez mury zamontować tuleje ochronne. 3. Instalacja kanalizacyjna. Piony i odpływy z przyborów projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejścia do przyborów sanitarnych montować w bruzdach ścian. Średnice podejść i spadki wg rysunków i obowiązujących norm. Piony kanalizacyjne wyprowadza się ponad dach i zakańcza się rurą wywiewną Ø110/160. Pod pionami kanalizacyjnymi zamontować rewizje (czyszczaki). Piony niewyprowadzone ponad dach zakończono zaworami napowietrzającymi Ø75 i Ø50. Zawory należy montować pionowo. Minimalna wysokość od zaworu do najwyżej położonego przelewu powinna wynosić ok. 10 cm. Przejścia przez ławy fundamentowe należy wykonać w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem. Ścieki z budynku odprowadzane będą przez studzienkę rewizyjną Ø315 do istniejącego zbiornika bezodpływowego na terenie dz. nr 711. Zbiornik musi posiadać wskaźnik poziomu ścieków i odpowietrzenie. Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC Ø160 mm na podsypce piaskowej. W miejscach, gdzie przykrycie gruntem rur kanalizacyjnych jest mniejsze niż 90 cm należy je zabezpieczyć przed zamarzaniem warstwą żużla o grubości 20 cm przykrytą papą. Rurę z tworzywa sztucznego należy zabezpieczyć przed kontaktem z warstwą żużla. Po wykonaniu całości instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem przyłączy dokonać prób na szczelność. 4. Wentylacja. Obecnie w budynku świetlicy znajduje się wentylacja grawitacyjna. Projekt obejmuje wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z zastosowaniem centrali z krzyżowym wymiennikiem powietrza. Do nagrzewnicy centrali nawiewnej należy doprowadzić czynnik grzejny z kotła c.o. oddzielną rurą Ø25. Czerpnia i wyrzutnia ścienna. Bilans powietrza wentylacyjnego przyjęto dla 150 osób: 150 osób x 30 m3/h osobę = 4500 m3/h Przyjęto centrale wentylacyjną nawiwno-wywiewną firmy VTS typ VS-40-R-PH o wydajności 4500 m3/h. Dokładne dane centrali opisane są w załączonej karcie katalogowej. Centralę wentylacyjną zakupić z pełnym kompletem automatyki sterująco - zabezpieczającej oferowanej przez producenta i ze wszystkimi zabezpieczeniami podzespołów urządzeń będących

 • w komplecie tej automatyki. Połączenie wentylatorów z kanałami za pomocą połączeń elastycznych. Połączenie podwieszeń, uchwytów i wsporników wentylatorów z elementami konstrukcyjnymi budynku za pomocą podkładek antywibracyjnych zapobiegających przenoszeniu drgań na konstrukcję ścian stropów i dachu. W okresie letnim alternatywnie przewiduje się montaż w stropie sali tanecznej czterech klimatyzatorów kasetonowych o mocy 8,4 kW każdy. 4.1. Kanały. Kanały wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I prostokątne łączone na kołnierz z uszczelką gumową oraz okrągłe typu „SPIRO” np. firmy LINDAB z blachy stalowej ocynkowanej o połączeniach mufowo – nyplowych z uszczelka gumową. Izolować kanały nawiewne od czerpni do centrali wełną mineralną gr.5cm pod płaszczem z folii aluminiowej, oraz kanały nawiewne i wyciągowe w pomieszczeniach wełną mineralną gr.2cm pod płaszczem z folii aluminiowej. Zapewnić możliwość czyszczenia wewnętrznych powierzchni kanałów poprzez rewizje na kanałach i poprzez kratki, anemostaty. Czerpnię ścienną i wyrzutnię wyprowadzić min 2m od poziomu terenu. 5. Wewnętrzna instalacja gazowa. 5.1. Cel i zakres opracowania. Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie zagadnienia związanego z budową wewnętrznej instalacji gazowej w rozbudowywanej i istniejącej części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Kramsko, ul. Gromadzka 4, gmina