Institut d’Ensenyament Secundari Jaume ?· ques on construíem figures geomètriques amb un programa…

  • Published on
    30-Aug-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>El dimarts 13 de novembre els alumnes detercer dESO vam anar a lInstitut de</p><p>Cincies del Mar. Desprs duna petitaintroducci, ens varen repartir per les dife-rents installacions per poder veure comtreballaven els investigadors.Primer vam anar al laboratori de sedimentsi ens varen explicar don es treuen els sedi-ments marins, com sagafen i com sestu-dien; fins i tot vam fer una simulaci derecollida de sediments. Grcies al micros-copi electrnic vam poder veure organis-mes invisibles augmentats 17.000 vega-des. Una de les coses que ms ens vaimpressionar va ser la sala de dissecci onsestudia ledat, sexe, el que mengen i comsn les poblacions de les diferents esp-cies de peixos, crustacis i cefalpodes.Tamb tenen una collecci biolgica dereferncia que permet identificar ms de1000 espcies. Per ltim, en el taller deplncton, vam entendre la causa ms</p><p>important de la proliferaci de meduses ales nostres platges: la desaparici de lestortugues. Vam trobar la visita molt interes-sant.</p><p>AAlumnes dde ttercer ddESO DD</p><p>Institut dEnsenyament Secundari Jaume Balmes</p><p>Linformatiunm.16 desembre 2007Crdit Variable de matemtiques (GeoGebra).</p><p>El tercer trimestre de lany passat moltsalumnes que ara estan fent tercer dESOvrem fer un crdit variable de matemti-ques on construem figures geomtriquesamb un programa dordinador anomenatGeogebra. Amb aquest programa vam fermoltes figures (exactament vint-i-tres)com per exemple un hexgon regular, lamediatriu dun segment, lortocentre duntriangle, la recta dEuler, langle inscrit enuna circumferncia, etc. Aquestes figu-res, quan ja les havem acabat, les expor-tvem i lAntoni Garrido, el professor, lespenjava a la seva web. Aquesta webmatemtica que estvem fent la presen-tarem a un concurs de webs de cinciesde lXTEC.Mentre anava avanant el curs, lAntoni</p><p>anava retocant i millorant la web; va intro-duir una foto general i una foto de cadas-cun dels alumnes i, per poder veure millorles figures de cadascun, va fer un apartata la esquerra de la web on hi podem tro-bar els noms dels alumnes del crdit.Quan ja sacabava el curs es va introduirun apartat ms a la web; un top ten de lesmillors figures. Finalment, la web va que-dar molt bonica i original.Hi ha hagut molts treballs presentats ifinalment les webs dAgramunt(Agramunt verd) i de Valls (Contaminacilumnica a Valls) han guanyat el premi.Malgrat tot, la nostra feina es publicar alapartat Escola Oberta de lXTEC.</p><p>Carla Santal Toral 3r dESO B</p><p>Visita a lInstitut de Cincies del Mar</p><p>En portada: Crdit Variable de matemtiques (GeoGebra). Pg. 1 Visita a lInstitut de Cincies del Mar. Pg. 1Conferncies i exposicions: Mou-te amb el planeta. Pg. 2 Els mossos a lInstitut. Pg. 2 Conferncia del</p><p>escriptor Paco Marin. Pg. 2Msica: Escoltem la banda. Pg. 3 La petita xinxeta rodolaire. Pg. 3 Museu de la msica. Pg. 3Final de curs: Juny del 2007: un final de curs molt intens. Pg. 4Nria: Acampada a Nria. Pg. 5Francs: Pellcula en francs. Pg. 6 Resum de la pellcula Le Dfi. Pg. 6Acrosport: LAcrosport. Pg. 7Contraportada: Un segle de cultura i cincia als Pasos Catalans. Pg. 8</p><p>Sumari</p></li><li><p>I2B</p><p>CConferncies i exposicions</p><p>Mou-te amb el planeta...</p><p>Com tots sabem, la terra sest escal-fant, i aix s degut en gran part a lesp-cie humana, ja que un dels responsablesdaquest escalfament s laug-ment desmesurat de les emis-sions de CO2 a latmosfera, provo-cades majoritriament per ls diaride vehicles. Lltima setmana desetembre, lInstitut Jaume Balmesva acollir lexposici proporcionadaper lAssociaci per a la Promocidel Transport Pblic, i subven-cionada pel districte i lAMPAMou-te amb el planeta on esreflectia aquest problema.</p><p>Tot i que Espanya va ser un delsprimers signataris del Protocol deKyoto, on diferents pasos escomprometien a reduir les emis-sions de CO2, est molt lluny de com-plir lacord. Per intentar corregir-ho, lex-</p><p>posici proposava una srie de solu-cions senzilles, com per exemple anar apeu ms sovint, utilitzar la bicicleta enl-</p><p>loc del cotxe, fer servir el transportpblic collectiu, omplir totes les places</p><p>dun cotxe i una modalitat de transportque sest estenent a les principals ciu-tats europees amb el nom de</p><p>Carsharing i que consisteix enls individual per part dels ciu-tadans duna flota dautombilscollectiva.</p><p>Considerem que aquest tipusdexposicions en qu esdonen dades objectives i esproposen solucions allunyant-se del catastrofisme o de lamanipulaci sn tils sempre iquan el visitant reflexioni i can-vi la seva actitud. </p><p>Alumnes de Cincies de la Terra </p><p>2n de Batxillerat.</p><p>...pels passadissos de lInstitut!</p><p>Conferencia del escritor Paco Marn</p><p>Durant el mes doctubre ens van visitara linstitut els mossos. Els de la nostraxerrada es deien Laura i Albert i ens vanexplicar el motiu de la seva visita: que hiha alumnes que incompleixen lesnormes. Principalment ens van explicarquines drogues sn legals (tabac, alco-hol, caf) i quines no ho sn (hachis,marihuana)Ens van explicar tamb que hi ha noisque a les discoteques conviden a les</p><p>noies a una beguda i que hi posen unlquid que les droga i elles no se nadonendel que fan, i el noi saprofita i se lem-porta a algun lloc per abusar-ne sexual-ment.Desprs ens van explicar perqu simportant portar la documentaci asobre, ja que hi ha casos que si etveuen en el lloc inadequat en elmoment menys adequat, et demanen ladocumentaci, i en cas de que no la</p><p>portis thauran de portar fins la comis-saria per a recollir totes les teves dades.I tamb ens van explicar els objectesque podem portar a linstitut i els queno. Per exemple, no podem portar uncter a la motxilla.Aquesta xerrada tan interessant vadurar tota una hora.</p><p>Fiorella Vasquez 3r dESO D </p><p>El jueves da 25 de octubre, vino el Sr. Francisco Marn, profe-sor de ciencias sociales de nuestro instituto durante 4 aos yautor del libro Corazn de tigre , para darnos una conferen-cia.</p><p>Al principio de la conferencia, l nos explic el porqu habahecho este libro y tambin hizo una breve introduccin.Despus pasamos a las preguntas. All, nuestros compaerosy nosotros, aclaramos nuestras dudas sobre el libro.</p><p>Guillem VVidal ii SSergi GGil ((1r EESO ))</p><p>Els mossos a lInstitut</p></li><li><p>Escoltem la banda</p><p>MMsica</p><p>Avui, les tres classes de primer dESOhem anat a escoltar la Banda Municipalde Barcelona. Hem sortit a les 9.00h delinstitut amb autobs, per aix arribaramb temps al centre cvic Les Basses,que s on tenia lloc laudici.</p><p>Els msics de la Banda havien perdutunes partitures, per se les han arreglatprou b.</p><p>Ens han fet un concert dividit en duesparts: primer ens han fet una petitademostraci de grup en conjunt idesprs un presentador ens ha explicatles diferents seccions i grups dinstru-ments que integren la banda, cadascundels quals ens ha tocat una pea perensenyar-nos-en el so. Acabades les</p><p>demostracions, els msics han tocatplegats quatre fragments de lessegents obres: El Fantasma de lpera, Harry Potter, La Pantera Rosa iLa guerra de les galxies; les hemreconegut fcilment i el presentadorens nha dit el compositor.</p><p>Per finalitzar el concert i desprs duntorn de preguntes, han tornat a tocar enconjunt una marxa, i tots nhem marcatel ritme picant de mans seguint les indi-cacions del director.</p><p>Ha estat un mat fora mogut.</p><p>Ona Mund i Miquel Monrs 1r ESO</p><p>I3B</p><p>Amb aquest ttol tan suggerent, laCarla Gordo, alumna que va acabar elbatxillerat el curs passat, va fer unconte pel que, a ms d'escriure'n eltext, va dibuixar-ne les illustracions iva compondre les melodies que acom-panyen les aventures de La petitaxinxeta. El conte fou l'eix conductor del treballde recerca de la Carla, amb el qualaconsegu un dels IV premis ARG dela Universitat Autnoma deBarcelona. L'organitzaci dels premisfelicit la Carla per la seva gosadia enfer un treball de recerca tan creatiu i</p><p>l'invit a explicar-lo sencer a l'acte delliurament del premis, alhora que esprojectaven les illustracions i, amb elseu contrabaix, feia sonar lesmelodies dels diferents passatges. Varebre uns forts aplaudiments, per vala dir que la Carla contava amb unabona experincia, ja que durant el tre-ball de recerca l'havia explicat a difer-ents grups d'infants, veritables crtics,que l'havien rebut amb el mateixentusiasme.Aqu teniu un parell de fotos de l'actede lliurament del premi</p><p>La petita xinxeta rodolaire</p><p>Museu de la msicaEl passat dia 12 de novembre la classede 3r ESO A vam fer una sortida alMuseu de la msica, a l'Auditori. Allvam fer una visita guiada on una noia,ens ensenyava els diferents instru-ments del mn, la manera de tocar-los iels sons que produeixen. Vrem poderveure des dels ms antics als ms actu-als i una breu pellcula sobre la histriade la msica i l'evoluci dels instru-ments al llarg del temps. Per acabar vam anar a una sala interac-tiva amb diferents instruments; entre</p><p>ells un violoncel, una arpa, una guitarraelctrica, etc. La monitora ens va feruna petita demostraci de com es toca-va cada un i ens va deixar provar-ho anosaltres. Posteriorment vam marxar denou a l'escola. Va ser una visita fora interessant enqu vam aprendre un munt de coses.</p><p>Laura Faras i Laura Snchez 3ESO A</p></li><li><p>I4B</p><p>F</p><p>Acampada a Nria de 4t dESO, triatl de 1r dESO, festa de f detapa de 4t dESO, sortida de f de curs de 2ndESO al Palau Robert, sortida de f de curs de linstitut a Sant Lloren del Munt, mostra de teatre...</p><p>Final de curs</p><p>Juny del 2007: Un final de curs molt intens.</p></li><li><p>Durant els dies 31 de maig i 1 de junydel 2007, els alumnes que lany passatencara gaudem de lltim any de lESO,vam inaugurar una altra tradici alJaume Balmes: una acampada a la Vallde Nria. Laventura va comenar, un altre cop,desprs duna srie de dificultats. Percomenar, estvem molt pendents deltemps previst, que semblava no voler-nos acompanyar durant aquests dies.En segon lloc, comptvem amb profes-sors lesionats: el Ferran no ens vapoder acompanyar per culpa del genoll,per en el seu lloc, lAntoni Garrido esva oferir; la Mireia feia una setmanams o menys que portava un collarortopdic i lAlbert shavia trencat un ditde la m. Afortunadament, la Isabel nova tenir cap entrebanc per a venir.Malgrat tots aquests tipus de problemes,sempre presents en les nostres sortidesms especials, vam marxar amb el tren el31 de maig amb lAlbert amb la membenada, la Mireia amb el collar i elGarrido amb el bast!Un cop a Nria (sense perdrens gaire)arribrem a la zona dacampada on vamplantar les tendes i, desprs de fer unbreu reconeixement de la zona, ensvam posar a fer el dinar, que vam com-partir amb els nostres professorslesionats.A la tarda, per grups de tres i quatre,</p><p>vam fer la cursa dorientaci. Va ser unaexperincia molt divertida on vam poderposar en prctica la teoria treballada aclasse. A la nit, desprs de sopar, esvan repartir els fantstics premis de lacursa.Lendem, ens vam dividir en tres grupsdepenent de la ruta que es volia fer: lescoves, el Puigmal i el tur de lliga. Elgrup del Puigmal, un cop dalt, a 2910metres daltitud i amb el cansament,per la satisfacci que aquest ascenscomporta, ens vam dividir en dos grups.Uns que van baixar per la tartera, amb laMireia i uns que, amb lAlbert, ens vamaventurar a baixar per la carena. Un cop a baix, vam plegar tendes i,desprs dagafar el cremallera, un auto-car i el tren, vam arribar altre cop aPlaa Catalunya, don cadasc sen vaanar cap a casa.Va ser una experincia fantstica, onvam compartir molt i on el treball enequip va ser una pea fonamental perqu tot rutlls. Esperem que sigui unprecedent, no noms pels quarts quevinguin, sin per a nosaltres mateixos.Volem agrair als professors que van ferpossible aquesta sortida, als companysper la seva actitud, que va fer que fosuna experincia inoblidable i, per ltim,a lAlbert, que una vegada ms promoules activitats ms divertides.</p><p>I5B</p><p>NriaN</p><p>Andrea Escoda i Laia Ferrer1r Batxillerat</p><p>Acampada a Nria</p></li><li><p>I6B</p><p>Dijous 8 de novembre els alumnes de pri-mera llengua de francs de 2n, 3er i 4tdESO, vam anar al Teatre Ovidi Montllor aveure una pellcula. Vam marxar de linstitut molt puntuals ivam agafar el metro a Passeig de Grciafins a Poble Sec. Un cop all, ens van dei-xar esmorzar durant una bona estona idesprs ens van fer entrar a una de lessales del teatre. La pellcula que vrem veure anavasobre el hip-hop. Abans de comenar aveure-la ens van fer una introducci, encatal, sobre els aspectes de la dansa, elmoviment del cos, i com havien evolucio-nat els balls amb els anys. Ens varenensenyar uns vdeos per comparar el</p><p>mateix estil de dansa de feia uns 50 anysamb lactual.Desprs ens varen posar la pellcula, enfrancs, Le Dfi (El Desafiament) ambsubttols en castell. Tracta de les duesbandes de hip-hop ms importants dePars, els UCB i els LD, que competeixenper anar a la gran final de break dancems rellevant de Nova York. El protagonis-ta, en David, s un dels membres de labanda dels UCB. La seva mare, lElena,no est gens dacord amb qu es relacio-ni amb el tipus de gent que va, i tampocamb el fet de que se nhagi danar a NovaYork. Per aix, suneix als LD, per conixermillor les expectatives del seu fill, i perentendre perqu per a ell s tant important</p><p>el hip-hop. David, haur de lluitar contra laseva mare, per tamb, contra lamor quesent per la Samia...Quan va acabar la pellcula vrem feruna sessi de preguntes als dos artistesque ens havien fet la introducci abans, ien acabar, vrem sortir del teatre, ens vamfer un parell de fotografies davant delMercat de les Flors i vrem tornar cap alinstitut.La pellcula ens va agradar molt i espe-rem repetir, aix si, el proper cop... aSitges!!!</p><p>Miriam Prez Poncelas 3r ESO B</p><p>Els alumnes de 2n, 3r i 4rt dESO de fran-cs, el dia 8 de novembre vam anar a lasala Ovidi Montllor del Mercat de lesFlors, per veure Le Dfi . Le Dfi, que vol dir lenfrontament, s unacomdia musical produda i dirigida per laBlanca Li, una ballarina francesa que alhora actua a la pellcula. La pellcula tracta dun noi, en David,que marxa de casa perqu est fart deque la seva mare el controli tant. Cada dia practica amb els UCB ( la seva</p><p>banda de Hip-Hop ) ja que volen guanyarun concurs, el premi del qual s un viatgea Nova York. LElena (Blanca Li), que s laseva mare, preocupada per ell sintegraen un grup, els LD, que s el contrincantde la banda del seu fill.Afegeix passos com els del charlestoneals balls habituals del grup. Ella sintegradefinitivament en la banda i el dia de len-frontament es troben cara a cara mare ifill, LD i UCB. Desprs de molts passos ide lenfrontament sacaben reconciliant.</p><p>La pellcula ens va agradar molt perquens sembla b que es barregin els ballsper a enriquir una cultura ja existent coms el Hip-Hop. A ms, s remarcable elpaper que fa la Blanca Li com actriu iballarina, tamb com a mare ja quereflecteix com s ella la que sadapta al filli no el fill a la mare.</p><p>Sara Colakovic i Cludia Bescs </p><p>Llenges estrangeresLl</p><p>Pellcula en francs</p><p>Resum de la pellcula Le Dfi</p><p>Angls: Els nostres nous alumnes</p></li><li><p>I7B</p><p>Aquest primer trimestre els alumnes de2n i 4t dESO hem fet acrosport a les clas-ses deducaci fsica i us volem animer aque visiteu lexposici que hem muntatconjuntament amb el departament dellengua castellana.Lacrosport no s molt popular, tanmateixs tan complet que val la pena practicar-lo. Es creu que lacrobcia va aparixer famolts anys a...</p></li></ul>