Institut La Serreta deures de recuperaci Grups : 1r ESO ...?Matria : 1r ESO-Refor Matemtiques Departament : Matemtiques reg_ils_prc03.3_0 5_v1.0 Data ... 2.c.1. Desenv olupament de

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Institut La Serreta deures de recuperaci Grups : 1r ESO ...?Matria : 1r ESO-Refor Matemtiques...

 • Generalitat de Catalunya

  Departament

  d'Ensenyament

  Institut La Serreta

  DEURES DESTIU TOTS ELS ALUMNES

  Matria : 1r ESO-Refor Matemtiques

  Departament : Matemtiques

  Codi

  reg_ils_prc03.3_0

  5_v1.0 Data

  19/05/15 Arxiu

  rprc03.3_05_v1.0_

  deures de

  recuperaci

  Grups : 1r ESO Refor

  Professor/a : Departament de matemtiques

  Data:

  Alumne/a : Curs :

  A continuaci tens un dossier dexercicis corresponents als continguts treballats al llarg de primer

  dESO. Es tracta dun recull ordenat per temes.

  Repassa la teoria/exercicis del llibre, la llibreta del curs o Internet, i desprs realitza aquesta feina

  dacord amb les segents instruccions:

  - Realitza una portada en un full en blanc, indicant: la matria, el teu nom i cognoms, curs,

  grup i data de lliurament.

  - Has de fer totes les activitats , amb els enunciats a bolgraf. Les respostes les pots fer a

  llapis ordenades, escrivint tots els passos i operacions que fas, amb bona presentaci

  (marges, lletra clara i sense tatxons). En el cas dels problemes, s necessari que indiquis

  les dades, les operacions i facis una frase amb la resposta.

  - Lliura la feina en una funda de plstic.

  DATA DENTREGA: El mateix dia de lexamen, desprs de les vacances de Setmana Santa.

  Examen 60% i la feina de recuperaci un 40%. Ser necessari treure , com a mnim, un 3,5 per

  poder aplicar aquests percentatges. La nota final no podr ser superior a 5.

  Feina Recuperaci

  Matemtiques 1r dESO-Refor

 • 1. ELS NOMBRES NATURALS

  1. Tradueix els segents nombres romans al sistema decimal:

  a. LXXXIV b. CCCXXXIII c. MDLX

  2. Observa la taula i respon:

  CM DM UM C D U

  6

  0

  0

  2

  0

  5

  7

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  a. Quantes unitats fas amb 5 centenes? b. Quantes centenes completes hi ha en 2.700 unitats? c. Quantes centenes de miler hi ha en sis milions?

  3. Arrodoneix i trunca aquests nombres als milers:

  Truncar Arrodonir

  25.374

  4.915

  4. Fes les segents operacions:

  a. 40 2 x 5 7 = b. 25 8 + 20 : 4 = c. 7 x 4 : 2 + 18 = d. 9 + (4 10 : 5) x3 = e. 35 - (2 x 5 - 7) x 10 =

  5. Calcula el quocient i el residu:

  a) 26978 : 40

 • 6. Expressa en forma de producte i calcula:

  a. 53 b. 32 c. 13 d. 24

  7. Expressa amb totes les xifres:

  a) 6 x 105 b) 34 x 109 c) 50 x 103

  8. Redueix a una sola potncia:

  a) 22 x 23= b) 58 : 55= c) (5258):53= d) (83)6= e) (35)4 x (3 x 32)=

  9. Calcula el valor de larrel entera:

  a) 81

  b) 100

  2. DIVISIBILITAT

  10. Busca tots els divisors de:

  a) 80 b) 120

  11. Busca els cinc primers mltiples daquests nombres: a) 4 b) 10

  12. Contesta les segents preguntes raonant la teva resposta:

  a. 81 s mltiple de 9? b. 8 s divisor de 74?

  13. Indica quins nombres son primers:

  9, 13, 15, 22, 23, 29, 31, 39, 45, 49

 • 14. Indica quins daquests nombres sn divisibles per 2, per 3 i/o per 5:

  25, 40, 57, 78, 235, 279, 555, 2172, 752, 2853

  Divisibles per 2:

  Divisibles per 3:

  Divisibles per 5:

  15. Descompon aquests nombres en factors primers:

  a) 35 b) 15 c) 18 d) 24

  16. Calcula el mnim com mltiple:

  a) m.c.m.(16,24) b) m.c.m.(70,100)

  17. Calcula el mxim com divisor:

  a) m.c.d.(15, 60) b) m.c.d.(12,18)

  18. En una emissora de rdio fan notcies cada 10 minuts, i en una altre cada 12 minuts. Cada

  quant de temps coincidiran les notcies de les dues emissores?

  3. ELS NOMBRES ENTERS

  19. Ordena aquests nombres i representals en la recta numrica:

  -3 +5 -7 0 +3 +6 -1 +1

  20. Treu els parntesis:

  a) (+8)

  b) +(-5)

  c) (-3)

  d) +(+12)

 • 21. Calcula:

  a) 6 3 + 5 8 4 2 + 1 + 7

  b) 20 (4 13 + 5)

  c) 15 (4 5 8)

  d) (+3) x (-12)

  e) (-5) x (-10)

  f) (-60) : (+6)

  22. Problema:

  La temperatura a la pica dEstats a les 5 del mat era de -2C. Desprs de sortir el sol va pujar

  10C, per una tempesta sobtada a migdia va fer que descends 14C. Quina era la

  temperatura en plena tempesta?

  4. LES FRACCIONS

  23. Expressa en forma de fracci la part ombrejada de cada figura:

  24. Dibuixa la fracci indicada:

 • 25. Comprova si les segents fraccions sn equivalents:

  26. Per a cada una de les fraccions donades, troba dos fraccions equivalents, una per

  ampliaci i una per reducci:

  27. Calcula i simplifica:

  a)

  +

  =

  b) 12

  9

  12

  6

  12

  2

  c) 4

  2

  4

  3

  4

  5

  d) 9

  14

  9

  37

  28. Calcula i simplifica el resultat:

  a. 3 1

  6=

 • b. 9:3

  6=

  c. 12

  10:

  6

  5=

  d. 7

  10

  4

  2

  5

  6=

  29. Calcula i simplifica:

  a)

  5

  1

  5

  3

  5

  7=

  b) 2 5

  2

  1

  2 =

  30. Quants metres de cable queden si es consumeixen una 1

  2 part dun rotllo de 300 metres?

  5. NOMBRES DECIMALS

  31. Ordena de menor a major: 2,7 2,690 2,69 2,699 2,71

  32. Calcula:

  a. 21,04 15,327 + 6,287 b. 7,89 + 5,23 8,41 4,71 c. 1,4 x 3,2 d. 2,8 x 3,27

  33. Sabent que 2 kg de pomes valen 3,46 , quant valen 6 kg de pomes?

 • 6. PROPORCIONALITAT TAULES I GRFICS

  34. Completa la taula seguint la proporcionalitat que presenten aquestes magnituds.

  Persones que mengen pasts 2 4 6 10 20 40

  Grams de farina que porta el pasts 50 100

  35. 30 alumnes duna classe de 40 han aprovat lexamen final. Quin percentatge dalumnes ha

  aprovat?

  36. Un quilo de maduixes costava 5, per han pujat el preu un 10%. Quin s el preu del quilo de maduixes ara?

  37. Una empresa cotitza a Borsa des de fa alguns anys. A la grfica segent es mostren les

  cotitzacions (en ) de les seves accions durant lany 2014. Respon a les segents

  preguntes, tenint en compte que en leix dabscisses es mostren els mesos i en leix

  dordenades el valor en de les accions.

  a. Quina ha estat la major cotitzaci de les accions? (el mxim preu que han tingut les accions)

  b. Durant quin mes es va aconseguir? c. Quin ha estat el menor valor que han tingut les accions? d. Quina cotitzaci van tenir les accions en el mes de juny?

  7. RECTES I ANGLES

  38. Traa amb el transportador els segents angles, construeix els complementaris i calcula les

  mesures:

  a. 15 b. 80

 • 39. Traa amb el transportador els segents angles, construeix els suplementaris i calcula les

  mesures:

  a. 100 b. 120

  40. Observa el plnol i contesta:

  Si consideres els carrers com lnies rectes:

  a. Quins carrers sn parallels al carrer Gris? b. Quins carrers sn perpendiculars a Gris? c. Quins sn secants amb el carrer Gris? d. Com son entre ells el carrer Verd i el carrer Vermell? e. Com sn entre ells el carrer Verd i el carrer Lila?

  41. Fixat en la figura segent i assenyala:

  a. Els parells dangles oposats pel vrtex. b. Els parells dangles adjacents.

 • 42. Si langle indicat val 120, calcula el valor de la resta dangles de la figura.

  43. Fes les segents operacions:

  a. 23 + 54 b. 63 42

  44. Passa de minuts a graus

  a. 120 b. 300

  45. Passa de graus a segons

  a. 50 b. 30

  46. Calcula, sense utilitzar el transportador, la mesura dels angles que indiquem en les figures

  segents:

 • 8. MESURAMENTS : LONGITUDS I REES

  47. Utilitza la taula adjunta per fer els segents canvis dunitats de longitud:

  a) 500 cm a m b) 8 km a m

  km hm dam m dm cm mm

  48. Troba lrea i el permetre de les segents figures:

  9. ELS COSSOS EN LESPAI

  49. Assenyala en els dibuixos cada un dels elements:

 • 50. Observa la segent taula i completa posant el nombre de cares de cada figura:

  51. Dibuixa el desplegament en el pla i troba la superfcie dels segents poliedres (les dades

  estan en cm):

  b)

  52. Observa el segent poliedre i contesta les preguntes:

  a) Quants vrtexs t? b) Quantes arestes t? c) Quantes cares laterals?

  I NS _______________________

  QUADERN Nm. 8 NOM: ___________________________ DATA: / /

  Cossos geomtrics - 13 -

  2.c. Poliedres regulars

  Llegeix lexplicaci terica daquest apartat.

  EXERCI CI 1. Contesta la pregunta segent:

  Qu caracteritza un poliedre regular?

  __________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________ .

  EXERCI CI 2. Observant lescena, escriu a la part superior el nom de cada poliedre platnic i

  en els requadres inferiors els detalls que el caracteritzen:

  Quan acabis... clica per anar a la pgina segent.

  2.c.1. Desenvolupament de poliedres regulars

  Tots els poliedres sn desenvolupables. Tenint aix en compte i visualitzant lescena:

  EXERCI CI 1. Observa lescena i relaciona el desenvolupament pla amb el poliedre platnic

  corresponent:

  Clica

  per realitzar un test. Escriu en el requadre la nota obtinguda: "