Instruccions Batxibac ?· lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua…

  • Published on
    13-Oct-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Celest Bellera comunitat dinnovaci i aprenentatge </p><p>Esteve Terrades, s/n 08402 Granollers Tel: 93 879 49 14 iesbellera@bellera.cat www.bellera.cat </p><p>BATXIBAC 1819 </p><p>INS CELEST BELLERA </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Celest Bellera comunitat dinnovaci i aprenentatge </p><p>Esteve Terrades, s/n 08402 Granollers Tel: 93 879 49 14 iesbellera@bellera.cat www.bellera.cat </p><p>INTRODUCCI </p><p>El programa batxibac, impartit en els centres especficament autoritzats pel Departament </p><p>dEnsenyament, permet a lalumnat cursar un currculum mixt que suposa fer un ter de lhorari </p><p>lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matries Llengua i literatura franceses i </p><p>Histria de Frana. </p><p>Lalumnat que cursi el currculum mixt, a ms dobtenir el ttol de batxiller si supera totes les </p><p>matries cursades, obtindr tamb el diploma de baccalaurat si supera una prova externa que </p><p>es desenvolupa ntegrament en francs. </p><p>La iniciativa pretn donar resposta a un doble objectiu, reforar lensenyament de la llengua i </p><p>cultura dun altre pas i contribuir a la cooperaci i integraci europees. </p><p>REQUISITS DACCS AL BATXILLERAT I BACCALAURAT </p><p>Per tal daccedir al batxillerat de doble titulaci batxibac lalumne/a haur de demostrar </p><p>coneixements de la llengua francesa equivalent a nivell B1 del Marc europeu com de </p><p>referncia per a les llenges. </p><p>Criteris dadmissi al programa: Nota mitjana dESO igual o superior a 6,5 i totes les matries aprovades. Titulaci igual o superior al nivell B1 de francs o superaci de la prova d'admissi en </p><p>llengua francesa. </p><p> Entrevista personal en francs per valorar la idonetat i valoraci de la carta de presentaci en francs. </p><p> Recomanaci dels tutors de 4t dESO . Documents a lliurar: </p><p> Document oficial amb la nota mitjana de 1r, 2n i 3r d'ESO. Notes del 1r i 2n trimestre de 4t d'ESO. Carta de recomanaci del tutor/a de 4t d'ESO. Carta de presentaci en francs en la qual s'exposin les motivacions i expectatives de </p><p>l'alumne. </p><p> Certificaci del nivell B1 de francs, si s'escau. En cas de no posseir-lo, es far una prova de nivell. </p><p>Prova dadmissi: Prova daccs per a alumnes externs al centre: dimarts 8 de maig de 2018 a les 15.30 a la biblioteca. </p><p>Contingut de la prova: </p><p> Comprensi oral: escolta dun text i resposta a preguntes. Comprensi escrita: lectura dun text i resposta a preguntes. Expressi escrita: Text narratiu. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Celest Bellera comunitat dinnovaci i aprenentatge </p><p>Esteve Terrades, s/n 08402 Granollers Tel: 93 879 49 14 iesbellera@bellera.cat www.bellera.cat </p><p> Expressi oral: presentaci personal, exposici dun punt de vista i interacci. </p><p>CALENDARI </p><p>Oferta de places al centre: 27 dabril de 2018 </p><p>Termini per presentar la sollicitud al centre: del 2 al 4 de maig de 2018. </p><p>Publicaci de la llista dalumnes admesos: 14 de maig de 2018 </p><p>CURRICULUM </p><p>Matries de Batxillerat 1r LF 2n LF </p><p>Llengua catalana i literatura 2 2 Llengua castellana i literatura 2 2 Llengua estrangera (francs) 3 X 3 X Filosofia 2 - Cincies pel mn contemporani 2 - Educaci Fsica 2 - Histria - 3 Histria de la filosofia - 3 Tutoria 1 1 Matria de modalitat 1 4 Matria de modalitat 2 4 Matria de modalitat 3 4 Matria de modalitat 4 4 Matria de modalitat 5 4 Matria de modalitat 6 4 Optativa 1: Literatura francesa 2 X Optativa 2: Literatura francesa 2 X Optativa 1: Histria de Frana 2 X Optativa 2: Histria de Frana 2 X Treball de recerca 1 X 1 X Total dHores en Francs 8 8 </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Celest Bellera comunitat dinnovaci i aprenentatge </p><p>Esteve Terrades, s/n 08402 Granollers Tel: 93 879 49 14 iesbellera@bellera.cat www.bellera.cat </p><p>ACREDITACI DEL BATXIBAC </p><p>Podran presentar-se a la prova externa del Baccalaurat els alumnes de segon de Batxillerat </p><p>que estiguin cursant el currculum mixt del programa Batxibac. Els alumnes que desitgin </p><p>realitzar la prova hauran de formalitzar la seva inscripci amb antelaci, d'acord amb els </p><p>terminis establerts per les administracions educatives. </p><p>Cada alumne podr concrrer a una sola convocatria per curs acadmic. La convocatria </p><p>extraordinria quedar reservada per a aquells alumnes que, per raons que hauran de ser </p><p>acreditades documentalment i estimades per l'administraci educativa, s'hagin vist </p><p>impossibilitats a accedir a la convocatria ordinria. </p><p>La prova versar sobre les matries especfiques, Histria de Frana i Literatura Francesa del </p><p>currculum mixt establert i corresponents al 2n curs de Batxillerat; es realitzar ntegrament en </p><p>llengua francesa i s'adaptar al nivell B2 del Marc com europeu de referncia per a les </p><p>llenges. </p><p>La qualificaci de la prova de Llengua i Literatura Franceses s'obtindr amb la mitjana </p><p>aritmtica de les qualificacions dels dos exercicis que la integren, escrit i oral, amb un decimal, </p><p>si sescau. </p><p>La qualificaci global de la prova externa s'obtindr amb la mitjana aritmtica de les </p><p>qualificacions obtingudes en les proves de cadascuna de les matries especfiques, </p><p>expressada amb fins a dos decimals. L'alumne que obtingui una qualificaci inferior a 5 a la </p><p>global de la prova o en la qualificaci de la matria especfica de Llengua i Literatura Franceses </p><p>no superar la prova externa. </p><p>La qualificaci global de la prova externa del Baccalaurat ser vlida quan s'hagin superat </p><p>totes les matries del Batxillerat. </p><p>D'acord amb el que estableix l'article 8 de l'Ordre EDU / 2157/2010, de 30 de juliol, la </p><p>qualificaci final per a lobtenci del ttol de baccalaurat ser el resultat d'aplicar la segent </p><p>frmula: </p><p>Qualificaci del Baccalaurat= NMB * 0,7 + QGPE * 0,3 </p><p> NMB= Qualificaci mitjana del Batxillerat </p><p>QGPE=Qualificaci global de la prova externa. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Celest Bellera comunitat dinnovaci i aprenentatge </p><p>Esteve Terrades, s/n 08402 Granollers Tel: 93 879 49 14 iesbellera@bellera.cat www.bellera.cat </p><p>ACCS ALS ESTUDIS POSTERIORS Accs als estudis superiors a Frana de lalumnat batxibac que ha superat la prova externa i els estudis de batxillerat </p><p> Preinscripci electrnica de gener a mar de 2018, a travs de la pgina https://www.parcoursup.fr/ </p><p> Pgina institucional del govern de Frana i adrea de contacte: </p><p>o http://www.espagne.campusfrance.org/ </p><p>o barcelona@campusfrance.org </p><p>Accs als estudis superiors a Espanya de lalumnat batxibac que ha superat la prova externa i els estudis de batxillerat </p><p> Via 1: mitjanant la nota del Diplme du Baccalaurat Gnral, sense la realitzaci de les proves de les PAU 2018. Cal sollicitar lacreditaci corresponent a travs de la </p><p>UNED1 , entitat estatal encarregada demetre la convalidaci corresponent; </p><p>lacreditaci emesa reflecteix la nota amb qu saccedir a la universitat de lestat </p><p>espanyol, la qual est calculada de la manera segent: 70% de la nota de batxillerat i </p><p>30% de la nota de la prova externa. </p><p> Via 2: mitjanant la nota del Diplme du Baccalaurat Gnral, realitzant solament la fase especfica de les PAU 2018, per tal de millorar la nota. Cal sollicitar lacreditaci </p><p>corresponent a travs de la UNED1 , entitat estatal encarregada demetre la </p><p>convalidaci corresponent; lacreditaci emesa reflecteix la nota, la qual est calculada </p><p>de la manera segent: 70% de la nota de batxillerat i 30% de la nota de la prova </p><p>externa. Lalumnat batxibac sha de preinscriure a les PAU 20182 i en el moment de la </p><p>matrcula definitiva lalumnat batxibac ha de triar que far s de laccs a la universitat </p><p>amb el ttol de baccalaurat per examinar-se noms de la fase especfica. </p><p> Via 3: mitjanant la nota de batxillerat. Lalumnat batxibac sha de preinscriure a les PAU 20182 i en el moment de la matrcula definitiva lalumnat batxibac ha de triar que </p><p>far s de laccs a la universitat amb el ttol de batxiller per examinar-se de la fase </p><p>general i, de manera voluntria, de la fase especfica. Molt important3 : lalumnat </p><p>batxibac que faci la fase general no necessita realitzar les proves de les matries </p><p>comunes dHistria i Francs, ja que la nota daquestes matries ser lobtinguda en la </p><p>prova externa en les matries dHistria dEspanya i de Frana i Llengua i Literatura </p><p>Franceses, respectivament </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Celest Bellera comunitat dinnovaci i aprenentatge </p><p>Esteve Terrades, s/n 08402 Granollers Tel: 93 879 49 14 iesbellera@bellera.cat www.bellera.cat </p><p>Accs als estudis superiors a Espanya de lalumnat batxibac que no ha superat la prova externa per s els estudis de batxillerat </p><p> Lalumnat batxibac que solament supera els estudis de batxillerat ha de fer les PAU, seguint el </p><p>protocol establert i en el moment de la matrcula definitiva lalumnat batxibac ha de triar que </p><p>far s de laccs a la universitat amb el ttol de batxiller per examinar-se obligatriament de la </p><p>fase general i, de manera voluntria, de la fase especfica. </p><p> CORRESPONDNCIES ENTRE MODALITATS DE BATXILLERAT i SRIES DE BACCALAURAT </p><p>Ttol de Batxiller del sistema educatiu espanyol. Modalitats de batxillerat </p><p>Sries de Baccalaurat del sistema educatiu francs </p><p> Humanitats i Cincies Socials Haver cursat, almenys, dues de les matries segents: Grec II; Histria de lArt; Llat II; Literatura Universal. Artstica (plstic i escnic) </p><p> Baccalaurat srie littraire (LIT) </p><p> Humanitats i Cincies Socials Haver cursat, almenys, dues de les matries segents: Economia de lEmpresa; Geografia; Matemtiques aplicades a les Cincies Socials II. </p><p> Baccalaurat srie conomique et sociale (ECO) </p><p> Cincies i Tecnologia </p><p> Baccalaurat srie scientifique (SCI) </p></li></ul>