Instruccions Batxibac ?· lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua…

Embed Size (px)

Text of Instruccions Batxibac ?· lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries...

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Celest Bellera comunitat dinnovaci i aprenentatge

  Esteve Terrades, s/n 08402 Granollers Tel: 93 879 49 14 iesbellera@bellera.cat www.bellera.cat

  BATXIBAC 1819

  INS CELEST BELLERA

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Celest Bellera comunitat dinnovaci i aprenentatge

  Esteve Terrades, s/n 08402 Granollers Tel: 93 879 49 14 iesbellera@bellera.cat www.bellera.cat

  INTRODUCCI

  El programa batxibac, impartit en els centres especficament autoritzats pel Departament

  dEnsenyament, permet a lalumnat cursar un currculum mixt que suposa fer un ter de lhorari

  lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matries Llengua i literatura franceses i

  Histria de Frana.

  Lalumnat que cursi el currculum mixt, a ms dobtenir el ttol de batxiller si supera totes les

  matries cursades, obtindr tamb el diploma de baccalaurat si supera una prova externa que

  es desenvolupa ntegrament en francs.

  La iniciativa pretn donar resposta a un doble objectiu, reforar lensenyament de la llengua i

  cultura dun altre pas i contribuir a la cooperaci i integraci europees.

  REQUISITS DACCS AL BATXILLERAT I BACCALAURAT

  Per tal daccedir al batxillerat de doble titulaci batxibac lalumne/a haur de demostrar

  coneixements de la llengua francesa equivalent a nivell B1 del Marc europeu com de

  referncia per a les llenges.

  Criteris dadmissi al programa: Nota mitjana dESO igual o superior a 6,5 i totes les matries aprovades. Titulaci igual o superior al nivell B1 de francs o superaci de la prova d'admissi en

  llengua francesa.

  Entrevista personal en francs per valorar la idonetat i valoraci de la carta de presentaci en francs.

  Recomanaci dels tutors de 4t dESO . Documents a lliurar:

  Document oficial amb la nota mitjana de 1r, 2n i 3r d'ESO. Notes del 1r i 2n trimestre de 4t d'ESO. Carta de recomanaci del tutor/a de 4t d'ESO. Carta de presentaci en francs en la qual s'exposin les motivacions i expectatives de

  l'alumne.

  Certificaci del nivell B1 de francs, si s'escau. En cas de no posseir-lo, es far una prova de nivell.

  Prova dadmissi: Prova daccs per a alumnes externs al centre: dimarts 8 de maig de 2018 a les 15.30 a la biblioteca.

  Contingut de la prova:

  Comprensi oral: escolta dun text i resposta a preguntes. Comprensi escrita: lectura dun text i resposta a preguntes. Expressi escrita: Text narratiu.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Celest Bellera comunitat dinnovaci i aprenentatge

  Esteve Terrades, s/n 08402 Granollers Tel: 93 879 49 14 iesbellera@bellera.cat www.bellera.cat

  Expressi oral: presentaci personal, exposici dun punt de vista i interacci.

  CALENDARI

  Oferta de places al centre: 27 dabril de 2018

  Termini per presentar la sollicitud al centre: del 2 al 4 de maig de 2018.

  Publicaci de la llista dalumnes admesos: 14 de maig de 2018

  CURRICULUM

  Matries de Batxillerat 1r LF 2n LF

  Llengua catalana i literatura 2 2 Llengua castellana i literatura 2 2 Llengua estrangera (francs) 3 X 3 X Filosofia 2 - Cincies pel mn contemporani 2 - Educaci Fsica 2 - Histria - 3 Histria de la filosofia - 3 Tutoria 1 1 Matria de modalitat 1 4 Matria de modalitat 2 4 Matria de modalitat 3 4 Matria de modalitat 4 4 Matria de modalitat 5 4 Matria de modalitat 6 4 Optativa 1: Literatura francesa 2 X Optativa 2: Literatura francesa 2 X Optativa 1: Histria de Frana 2 X Optativa 2: Histria de Frana 2 X Treball de recerca 1 X 1 X Total dHores en Francs 8 8

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Celest Bellera comunitat dinnovaci i aprenentatge

  Esteve Terrades, s/n 08402 Granollers Tel: 93 879 49 14 iesbellera@bellera.cat www.bellera.cat

  ACREDITACI DEL BATXIBAC

  Podran presentar-se a la prova externa del Baccalaurat els alumnes de segon de Batxillerat

  que estiguin cursant el currculum mixt del programa Batxibac. Els alumnes que desitgin

  realitzar la prova hauran de formalitzar la seva inscripci amb antelaci, d'acord amb els

  terminis establerts per les administracions educatives.

  Cada alumne podr concrrer a una sola convocatria per curs acadmic. La convocatria

  extraordinria quedar reservada per a aquells alumnes que, per raons que hauran de ser

  acreditades documentalment i estimades per l'administraci educativa, s'hagin vist

  impossibilitats a accedir a la convocatria ordinria.

  La prova versar sobre les matries especfiques, Histria de Frana i Literatura Francesa del

  currculum mixt establert i corresponents al 2n curs de Batxillerat; es realitzar ntegrament en

  llengua francesa i s'adaptar al nivell B2 del Marc com europeu de referncia per a les

  llenges.

  La qualificaci de la prova de Llengua i Literatura Franceses s'obtindr amb la mitjana

  aritmtica de les qualificacions dels dos exercicis que la integren, escrit i oral, amb un decimal,

  si sescau.

  La qualificaci global de la prova externa s'obtindr amb la mitjana aritmtica de les

  qualificacions obtingudes en les proves de cadascuna de les matries especfiques,

  expressada amb fins a dos decimals. L'alumne que obtingui una qualificaci inferior a 5 a la

  global de la prova o en la qualificaci de la matria especfica de Llengua i Literatura Franceses

  no superar la prova externa.

  La qualificaci global de la prova externa del Baccalaurat ser vlida quan s'hagin superat

  totes les matries del Batxillerat.

  D'acord amb el que estableix l'article 8 de l'Ordre EDU / 2157/2010, de 30 de juliol, la

  qualificaci final per a lobtenci del ttol de baccalaurat ser el resultat d'aplicar la segent

  frmula:

  Qualificaci del Baccalaurat= NMB * 0,7 + QGPE * 0,3

  NMB= Qualificaci mitjana del Batxillerat

  QGPE=Qualificaci global de la prova externa.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Celest Bellera comunitat dinnovaci i aprenentatge

  Esteve Terrades, s/n 08402 Granollers Tel: 93 879 49 14 iesbellera@bellera.cat www.bellera.cat

  ACCS ALS ESTUDIS POSTERIORS Accs als estudis superiors a Frana de lalumnat batxibac que ha superat la prova externa i els estudis de batxillerat

  Preinscripci electrnica de gener a mar de 2018, a travs de la pgina https://www.parcoursup.fr/

  Pgina institucional del govern de Frana i adrea de contacte:

  o http://www.espagne.campusfrance.org/

  o barcelona@campusfrance.org

  Accs als estudis superiors a Espanya de lalumnat batxibac que ha superat la prova externa i els estudis de batxillerat

  Via 1: mitjanant la nota del Diplme du Baccalaurat Gnral, sense la realitzaci de les proves de les PAU 2018. Cal sollicitar lacreditaci corresponent a travs de la

  UNED1 , entitat estatal encarregada demetre la convalidaci corresponent;

  lacreditaci emesa reflecteix la nota amb qu saccedir a la universitat de lestat

  espanyol, la qual est calculada de la manera segent: 70% de la nota de batxillerat i

  30% de la nota de la prova externa.

  Via 2: mitjanant la nota del Diplme du Baccalaurat Gnral, realitzant solament la fase especfica de les PAU 2018, per tal de millorar la nota. Cal sollicitar lacreditaci

  corresponent a travs de la UNED1 , entitat estatal encarregada demetre la

  convalidaci corresponent; lacreditaci emesa reflecteix la nota, la qual est calculada

  de la manera segent: 70% de la nota de batxillerat i 30% de la nota de la prova

  externa. Lalumnat batxibac sha de preinscriure a les PAU 20182 i en el moment de la

  matrcula definitiva lalumnat batxibac ha de triar que far s de laccs a la universitat

  amb el ttol de baccalaurat per examinar-se noms de la fase especfica.

  Via 3: mitjanant la nota de batxillerat. Lalumnat batxibac sha de preinscriure a les PAU 20182 i en el moment de la matrcula definitiva lalumnat batxibac ha de triar que

  far s de laccs a la universitat amb el ttol de batxiller per examinar-se de la fase

  general i, de manera voluntria, de la fase especfica. Molt important3 : lalumnat

  batxibac que faci la fase general no necessita realitzar les proves de les matries

  comunes dHistria i Francs, ja que la nota daquestes matries ser lobtinguda en la

  prova externa en les matries dHistria dEspanya i de Frana i Llengua i Literatura

  Franceses, respectivament

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Celest Bellera comunitat dinnovaci i aprenentatge

  Esteve Terrades, s/n 08402 Granollers Tel: 93 879 49 14 iesbellera@bellera.cat www.bellera.cat

  Accs als estudis superiors a Espanya de lalumnat batxibac que no ha superat la prova externa per s els estudis de batxillerat

  Lalumnat batxibac que solament supera els estudis de batxillerat ha de fer les PAU, seguint el

  protocol establert i en el moment de la matrcula definitiva lalumnat batxibac ha de triar que

  far s de laccs a la universitat amb el ttol de batxiller per examinar-se obligatriament de la

  fase general i, de manera voluntria, de la fase especfica.

  CORRESPONDNCIES ENTRE MODALITATS DE BATXILLERAT i SRIES DE BACCALAURAT

  Ttol de Batxiller del sistema educatiu espanyol. Modalitats de batxillerat

  Sries de Baccalaurat del sistema educatiu francs

  Humanitats i Cincies Socials Haver cursat, almenys, dues de les matries segents: Grec II; Histria de lArt; Llat II; Literatura Universal. Artstica (plstic i escnic)

  Baccalaurat sr